KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, Wieringen en Anna Paulowna Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Nieuwsberichten DE VIOOLSPELER. No. 3517 Woensdag 31 October 1906. 84ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Kenlugstr. 29. Interc -Telef. 50. A.t>onn©m©nt Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr. p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 Zondageblad 37*45 >0.75 >0.90 >0.90 '1 Modeblad >>>55>>> 80 c£ Muzik.Bloemlezing> 60 85 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Advertentlêx) van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6 Bewgs-exemplaar21/, Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Uit het Buitenland. De bladen der oppositie in Petersburg doe len mee dat de bevelvoerende generaal van het militair district Odessa een rapport aan den minister van binnenlandsche zaken ge- zonden heeft waarin hg meedeelt dat in de spoorwegwerkplaatsen en fabrieken in het Zuiden een politieke staking is uitgebrokoD. In oen drietal plaatsen staan al de fabrieken stil. Het getal stakers moet zeer groot zgn; ze herchen de zwarte vlag op de gebouwen. Officieel of in de regeeringsbladon is dit be richt niet bevestigd, maar dat zegt in Rus- j land nog lang niet dat het niet zoo is ge- j beurd. Zooals wjj vroeger reeds schreven is het echter thans in Rusland niet de tgd om j door revolutionnaire daden den toestand te beïnvloeden; zelfs de sociaal-democratische parlg heeft besloten op 30 October noch werkstakingen, noch eenigerlei botooging op touw te zetten. Te Petersburg is weer een bomaanslag gepleegd, 't Gelukte den dader te ontkomen, een medeplichtige werd door de Bchoten der gendarmen gedocd en een andere gewond en gevangen genomen. De Centrum- groep van den Russisohen Staatsraad heeft Vrgdag beraadslaagd over de kwestie van geljjkstellirg der Joden met de andere burgers. Er heerschte geen eenstemmigheid over de te volgen gedragslijn in deze. Er werd besloten do kwestie niet afzonderlijk te behandelen doch in verband met de kwestie der burger lijke gelijkstelling van alle nationaliteiten in Rusland. Het nieuwe Fransche ministerie schjjnt naar een partioulier telegram Han het .Hbl." meedeelt ten opzichte van de uitvoering der schoidingswet cene meer verzoenende politiek te willen volgen. De .Temps" deelde daar omtrent eenige bizondorheden mee waaruit blgkt dat het ministerie godsdienstvrede bo ven strgd zal verkiezen en niet Combistisch anti-clericaal wil zgn. Verledon Donderdag kwam de Fransche kamer bijeen, doch het ministerie kon zgn programma toen nog niet voorleggen, waarom de vergadering tot 5 November werd verdaagd. In de .Temps" komt eene rechtvaardiging voor van Von Hohenlohe over do publicee ring van de gedenkschriften zjjns vaders. Hg verklaart daarin dat hg verscheidene aanteekeningon do binnenlandsche politiek betreffende heeft weggelatenwat gepubli ceerd werd kon hot licht zien, meende hg. In Buda-Pest is Btakiug onder de trambo- ambten, doch er kwamen ernstige ongeregeld heden voor, gepaard met vernieling van mate riaal. i'e politie moest van de vuurwapenen gebruik maken en troepen moesten te hulp worden geroepen. De kiesrecht-commissie uit den Oostcnrgk- schen Rijksraad is eindclgk tot overeenstem ming gekomen omtrent de voorstellen, 't Heeft wèl lang geduurd. Tusschen Japan en Amerika is in den laat- sten tgd de toestand vrg gespannon. In Tokio had Vrijdag een vergadering plaats van Ame rikanen en Japannors waar besloten werd president Roosevolt telegrafisch te verzoeken al zgn invloed aan te wenden tot oplossing van het geschil, 'l Blgkt dat de president dit wel wil. Den Japanschen gezant deelde hg mee dat hg du regeoring aan de Japanners in Amerika allo rechten wensoht te verzeke ren hun bg de verdragen toegekend. Helder, 30 October 1906. De afdueling Helder van don Koi Ned. Bond van Oud-onderofficieren liie'd Zaterdagavond in .Casino* een feesfvierende vergadering. De president, de heer D. C. Boerma, hield bg do opening een speech, waarin bg de talrgke aanwezigen welkom heette, in 't bgzonder den eerevoorzitter, den Hoogedelgestr. heer C. C. Zegers Rijser en heeren officieren, benevens de besturen van sustervereenigingeo, bracht in herinnering, dat deze bijeenkomst belegd was, om don verjaardag van H. M. de Koningin te herdenken, uitte do beste wenschon voor H. Ms. welzgn, spoorde de aanwezigen aan tot toetreding als adspirant lid of als donateur, zette bet streven der vereeniging uiteen, n.1., om woduwen en woezon te ondersteunen en om de oude garde bgeen te houden, vroeg financieelen steun, om in de gelegenheid te zgn den kinderen ook dit jaar weder een ge- noegelgk St. Nicolaasfeest te bereiden en wenschte allen een genoegelgkon uitspannings avond. Na deze toespraak werd door de aanwe zigen het lied van den Bond ,Ons doel" aangeheven en vervolgens een alleraardigst programma uitgevoerd, dat bestond in een drietal blgspelon, on wel //Een vergissing in de loterg', .Cagliostro's Geest* en «Een slaaf dor Eubiotiek'. Door den vermakelgken inhoud der stukjes en door het goede spel der verlooners kwamen de hoorders in een vrooljjke, prettige stemming, en door luid applaus gaven zg hun tevredenheid to kennen. Een geanimeerd bal besloot het prettige feest. Te Amsterdam is geslaagd voor het examen apothekersbediende mej. L. G. van der Klagt geboren te Helder. Te Amsterdam is geslaagd voor het examen voor apothekersbediende de heer D. van Peursen, geboren alhier. Schietoefeningen op de Harssene. Reede van Texel. 3de district. Volgens mededeeling als voren zal op een nader tusschen 1 en 15 November 1906 vast te stellen dag eene schietoefe ning worden gehouden van het fort op de Harssens. Er zal gevuurd worden met kanonnen van licht kaliber (6 c.M.), waarbjj onveilig wordt gemaakt de reede van Texel tot op 4500 M. van het fort. Op den dag waarop govunrd wordt, zal van het fort een roode vlag waaien van minstens één uur vóór den aanvang der schietoefening tot aan het einde daarvau, alsmede gekleurde vlaggen, aangevende de richtingen, waarin gevuurd zal worden. De marinier» Tengevolge van het verwerpen door de Tweede Kamer van het wetsontwerp tot reorganisatie van het korps mariniers, heers» ht onder de afdeeliug van het korps sterk ongeveer 400 man, groote ontevreden heid. De Mariniersbond afd. Amsterdam, hield Vrijdagavond een vergadering. Waarschijn lijk zal een vlugschrift worden verspreid en een deputatie worden afgevaardigd naar den minister van Marine. Ook van de onderofficieren gaat een deputatie naar Den Haag, om invloed te oefenen ten bate van het korpt mariniers, vóórdat de hegrootiDg van Marine in be handeling komt. (Tel.) De begrooting van Marine. Hut .Handelsblad" schrijft: Nu de minister do stelling heeft latan va ren dat do pnntsorscheepj»s onzor vloot nood zakelijk zgn voor datgono, waarvoor zeker de groote meerderheid van ons volk geld wil geven de oomiddellgke verdediging van onze havens en zeogateu, zal hg de overtuiging moeten wekken dat: lo. Een tuctisch-offensief optreden van een divisio gepantserd materieel met zeegaande torpedobooten noodzakelijk is. 2o. Een gepantserde divisie van vier sche pen van 5000 ton kan optreden op de wjj ze als door den Minister bedoeld, tegen vgandon als verwacht kunnen worden. Wg hopen en golooven dat hot den Minis ter gelnkken zal op het eerste pnnt de tal rgke te verwachten twijfelaars te overtuigen. Doch wat het tweede pnnt betreft moeten wg erkennen zolven tot de ongeloovigen te behoo- ren. Wjj hebben vroeger reeds als onze n ning uitgesproken, dat het ons land niet mogelgk is èn in de Aziatische bezittingen èn in Nederland een pantservloot te hand haven, die op het verloop van oeDigen oorlog met een Europersche mogendheid een noe menswaardige invloed kan uitoefenen. Do Minister zegt in de M. v. T. .Zooals reeds hierboven werd opgemerkt heeft de zeemacht zoowel in de koloniën als ten opzichte van het Rjjk in Europa haar taak bg de verdediging te vervullen, waardoor vordoeling harer krachten ovormjjdeljjk is, terwgl niet dan in zeer buitengowone omstan digheden op versterking der in de koloniën aanwezige weermiddelen, na het intreden van den oorlogstoestand, zoude kunnen worden gerekend. Wg meenen dat hier tegen wel iets kan •orden aangevoerd. Ten eerste wor 't Indiö tegen de vijanden die daar volgons de M. v. T. vorwacht zonden kunnen worden, d. z. Japan en Amerika, zoo onvoldoende verde digd dat de .taak" der marine al te spoedig zou zgn afgeloopen. Ten tweede behoeft men schepen niet na het uitbreken van een krgg Daar Indië te zenden, doch kan men bg het dreigen van gevaar de pantservloot naar het Oosten zonden. Werkelijk, er zgn niet voel oorlogen geweest in dezen tgd van dag bladen en telegraphie, die niet maanden van tevoren hun sohaduw vooruitgeworpen heb ben. En de Russisch-Japanscho oorlog toonde aan hoe vóór en tjjdens den oorlog geheelo pantservloten van de zooveel verdere Oost zee naar do zooveol verder Japanscho wato ren konden worden gebracht. Mocht er oorlog komen met een Euro- poeschen staat, die ook in do Aziatische wateren een vloot heeft, dan mogen wg ons afvragen wat meer kans heeft ons het t van de Indische bezittiugon te verzeke ren: een tweetal vloten van kleinere schepen dio stuk voor stok geen e nigszins te duch ten tegenstanders zgn of een vloot van een half dozgn tamulgk krachtige paniser/chepon, die niet zonder ernstigeu en govaarvollon strgd vernietigd kunnen worden en die bjj moge lijke Enropeesche verwikkelingen oen to dochten versterking van elke vloot zouden vormen. Wg laten hier nog in het midden hoe veol gemakkelijker het zou zgn eeR goed geoefend en bekwaam personeel op zulk een vloot te krggen. De vraag is niet of h^t beter zon zgn èn in Oost-Indië, èn in Nederland een vloot to hebben in staat do verdediging te voeren tegen eiken to verwachten vjjaud. De vraag is slechts: Zullen in cenigen strgd tor zee ons con tweetal vloten in Azië en Nederland moer kracht geven dan een geconcentreerde vloot ter plaatse, waar onzo regeering die (onverdoelde) vloot vóór het uitbreken dor vijandelijkheden had gediri geerd Hoezoer wg overtuigd zgn van het drin gende belang voor onzo landsv< r<iedigiog van gepantserde schepen, die ook buitengaats kun nen optreden, hoezeer wjj overdreven achten zwartgallige beschouwingen die vele des kundigen ton besta geven om aan te toonen dat onze pantserschepen alle govechts- waarde missen, twjjfelcn wg zeer of wg onze n zouden durven geven aan het uitgeven van nieuwe millioenen voor een klein en dus onvoldoende beschermd en bewapend pantsirschip. Verkiezing te Leiden. Bg de Vrgdag te Leiden gehouden ver kiezing voor tva zetel in d Tweede Kamer (vacature mr. W. van der Vlugt, lib,) zgn uitgebracht 5181 geldige stemmeD. Daar van verkregen de heeren dr. De Visser (cbrist. bist.) 2757, Paul (lib.) 1976, mr. Hmistaert (lib.) 119 en mr. Mondeis (soc- dera329, znodat gekozen is. Dr J. Th. DE VISSER. Bali. Een brave. Een correspondent van de Nieuwe Soerab. ürnt. deelt mede, dat de sergeant Vallet, alg. st. do 58613, die op Bali gewond werd, doordat hg oen, voor den 2e-luite- nant J. A. van Kesteren bestemde lans steek opving, aan die verwonding is bezwe ken. De Zeven Provinciën. Het bouwen van De Zeven Provinciën, een getronwe nabootsing van het admi raalschip van admiraal de Rugter, is, volgens de Schpv. opgedragen aan de werf vnu den heer Meursing te Amsterdam. Het schip, dat in Maart gereed moet zgn zal de verschillende havens in ons land bezoeken en later enkele Fransche en En- gelsche havens aandoen. Rijkspostspaarbank.. In verband met het bepaalde bjj art. 21 der wet van 25 Mei 1880, wordt ter kennis gebracht, dat gedurende de maand September 1906 zjjn ingelegd en terugbetaald de na volgende bedragen I o lagenf 4,972,855.58»/, Terugbetalingen (waaron der f 42,144.67 wogons aankoop van inschrijvin gen in een Grootboek, obligatiën of certificaten van inschrijving)4,466,859.12'/, Meer ingelegd dan terug betaald f 505,996.46 Aan het einde van do maand Augustns 1906 was ten name van de vorschil- inloggera ingeschreven.. 185,382,978.00 zoodat het tegoed op nlt. September bedroeg f 185,888,974.46 Inval in esn speelhuis. Uit Amsterdam meldt men: De politie deed Zaterdagmiddag half vgf feo inval in het café >Do Omniumbar", op het Beursplein alhier, waar naar het schgnt, Is geruimen tgd gelegenheid werd ge geven tot kansspel. Een tiental aanwezigen werden gearresteerd en naar het politie bureau Sint Pieterahal overgebracht, om een verhoor te ondergaan. De speeltafel toebehooren werd in beslag genomen. De Tel. meldt, dat de clandestiene sigarenwinkeltjes te Amsterdam, waarover onlangs in een adres aan den raad geklaagd werd, bjjna alle zjjn opgeruimd. Dank zg het krachtige optreden der politie, die voor de verdachte affaires een post plaatste, is dit resultaat zoo spoedig bereikt. Tuinbouw. L)e handel in bloembollen te Haarlem is Dog in vollen gang dageljjks worden hon derden pakkisten met bollen orer de gan- sche wereld verzonden, terwgl grooto schuiten bevracht zgn met kisten, gevuld met de wjjd en zgd bekende Haarlemmer blo- mbollen. Op een trein geschoten. Vrjjdagmi idag werd tusschen Olst Diepenveen geschoten op den sneltrein die 3.58 nam. te Zutphen aankomt. In een coupé le klasse waarin zich slechts een reiziger bevond, werd een ruit verbrjjzeld, gelukkig bleef bedoelde reiziger ongedeerd, doch de zittingen in de coupé waren als bezaaid met kleine splinters glas. Hoewel zoo spoedig mogelgk aan Olst per telegram vau bet voorgevallene werd, kennis g-geven, bleef de dader tot Dog toe onbe kend. Een jongmen8ch te Moordrecht ge raakte in zeer overspannen toestand, dooi- dien het meisje, waarmede hg sedert eenigen tgd „verkeering had, hem afschreef. Zgn moeder heeft zich uit wanhoop, dat zg niets met den jongen, wist aan te vangen, verdronken. Hierdoor is de jongen krankzinnig geworden, zoodat zgne plaat sing in een gesticht noodig is. Een Duitsche Spitsboef. Sinds eenige dagen hebben de Duitsche ou vele andore bladen zich vrooljjk gemaakt over het gevul, dat een spitsboef, die bjj een uit drager een oude uniform van oen kapitein had gekocht on daarmede aangekleed, te Köpenick, een kleine plaats onder Berljjn, een twaalftal militairen, die van een oefeniDg terugkeerden, bovol gaf om den bnrgemeeeter on ontvanger van die plaats to doen arres teeren en hen in rjjtuigen, begole-d door die militairen, naar Berljjn zond om ze daar aan do militaire wacht af te gevon. Daar aange komen, wist men natuurljjk van de arrestatio niets af. De spitsboef, Voigt genaamd, ging er toen met de kas, waarin slocbte 4000 mark vandoor. Vrgdag j.1. is hjj echter te Berljjn gearresteerd. Hg is 57 jaar oud on schoenmaker vao beroep. Hjj heeft wegens verschillende dief stallen, vervalsching van postwissels enz. al ongeveer 25 jaar in de gevangenis en hot tuchthuis gezeten. Zjjno laatste straf had hjj moeten ondergaan wegens een inbraak tot plundering van do gorechteljjke kas in hot stadje Wongrowitz (Posen.) Toen hjj weer op vrjje voeten was, kroeg hjj daar oen be kwaam gesel is, bjj don hofschoenmaker to Wismar werk, tot de Mecklomburgsche over heid hem als iemand die in het tuchthuis gozeten had en daar geen recht op een vaste woonplaats had, uitzette. Voigt is geboortig uit Tilsit. Hjj kwam in Juni te Rixdorf bjj Berljjn, nam eerst intrek bjj zjjn suster, een eerzame kleine koopvrouw in zeep, en stond tot een veertigjarige koper werkster to Berljjn in liefdesbetrekking. Veertien dagen geleden werd hjj kommensaal bjj een familie die mot moeite den kost ver diende mot het rondbrengen van kranton. Van daar uit ondernam hjj sjjn rooftocht naar Köpenick. Hjj keerde daarna naar zjjn kosthuis terug en werd er Vrijdagochtend, toen hjj aan de ochtendkoffie zat, gevat. Hjj bekende nadat hjj ooret kalm zjjne koffie had opgedronken, de heldendaad van Köpenick. Men vond bjj hem nog moor dan 2000 mk. van het geroofde geld. Naar de rest wordt nog gosocht. Het is nog niet seker, of zgne zuster on zjjne minnares van zgn str afwisten. Zjjne kostmeDSchen hadden g flauw vermoeden wien zjj in huis hadden. De ontdekking heeft plaats gehad, doordat bjj don hofschoenmaker te Wismar een verdacht portret van deD vroegeren gozel gevonden werd. Het malste is dst de schoenmakersgezol Voigt in het geheol nooit onder dienst is goweest en niettemin de grenadiers van de garde mitsgaders den reserveluitenant-burge meester Langerhans met zjjne militaire allures een rad voor de oogen gedraaid heefton dat de vrouw van den burgemeester getuigd heeft dat hjj haar met de manieren van oen welopgevoed man volmaakt ridderlijk behan deld heeft en dat met name zjjne blanke aristocratische handen hare aandacht hadden getrokken, wat bjj zjjne arrestatie bleek go- hoel anders te zjjn, daar deze er zeer ruw uitzagen, door het trekken aan het pikdraad. Gemeenteraad van Helder. Zitting van Donderdag 25 October 1906. (Vervolg.) Volgn. 110. Jaarwedde van den keurmeester van brood, vlecsch en v i s c h (f 10Ó). De heer Zander acht de bestaande regeliug onvoldoende. Door B. W. wordt wel ge wezen, dat door de regeering een regeling van rijkswege in het uitzicht is gesteld, inaar deze kan nog lang op zich laten wachten, en spreker is zoozeer overtuigd, dut in de gemeente vleesch wordt ingevoerd, I hetgeen ongeschikt is voor de consumptie, dat hjj voorstelt den post met f1200 te ver- lioogcn en te brengen op f1800, om voor deze som een bevoegd keurmeester aan te j stellen. Van onderscheidene kanten wordt dit voor stel gesteund, doch de heereu Jnrïng, Grun- wald en De Geus opperen hot bezwaar, dat de zaak niet voldoende is voorbereid en niet vooraf een regeling is vastgesteld. Met 10 tegen 8 stemmen wordt het voor stel aangenomen. Vóór stemdun de heeren Van Wingerden, Staalman, Krjjuuu, Zander, Terra, De Veu, Sevouhujjsen, Verfaillc, Bok en Grunwald. De heer Staalman vraagt of B. W. een plan en een regeling voor een keurmeester /.uilen ontwerpen, waarop de Voorzitter nu I niet, maar in een volgende zitting antwoord I kan geven. j Op hot verzoek van den tegenwoordigen keurmeester om Terhooging van salaris wordt afw|jtend beschikt. De heeren Over de Linden on Grunwald stemden er voor. Volgn. 112. Kosten vun deOe- zondheidscommisssie geeft de hoe ren Van den den Berg en Jaring aanleiding te verzoeken om eenige verandering aan te brengen in de wjjze van samenstelling dier fecgrooting on het overschot van het eene jaar als saldo op de nieuwe rekening te plaatsen. De Voorzitter belooft de zaak te zullen overwegen. Volgn. 114. Jaarwedden dor on- derwjjzers (f77.700). Bjj dezen post komt in behandeling het voorstel van den heer Vun den Berg om de erordening, regelende de salarissen deron- derwjjzers, te herzien. De heer Van den Berg licht zjjn voorstel nader toe, en zet uiteen, wat het bedoelt. Het stelt 1'de uan- vungstraktementen voor alle seholen op 1' 550, dus gelijkstelling, zoodat de goede krachten van de scholen 17b niet langer naar school 8 getrokken worden. Ten 2'. worden de dienstjaren elders doorgebracht, hier ter plaatse medegerekondten 3'. het uunlul verhoogingon van faO op 6 gebracht en dio in den regel is weggelaten er bjjgevoegd, zoodat de verhoogingen plaats hebben nu 8 6-, 9-, 12-, 15 en 20 diensturen voor alle onderwjjzers; ten 4*. dat op scholen met dan 15 onderwijzers een derde onder wijzer met verplichte hoofdacte wordt aun- gcsteld. Bovendien is een kleine wjjzlging gebracht in de salarieering der hoofden van scholen 1 on 2; deze zullen 3 verhoogingen toegekend worden. Het totale bedrag vun kosten voor deze wjjzigingen bedraagt f 2400. De heer Staalman treedt heftig tegen dit voorstel in hot krjjt. Hij begrjjpt den moed niet, om te durven voorstellen de salarissen van de onderwgzers te verhoogen, nu de burgerjj in den laatsten tjjd verhoogde lasten zjjn opgelegd, te meer duar de betrokken personen toch nooit tevreden zjjn. Een paar jaar geledon is pas een flinke verbetering tot stand gebracht. De kosten bedragen thans f2100, maar zullen in de toekomBt aanmer kelijk meer bedragen. Ook wordt hier niet alleen een financiëele, maar ook een princiëelu kwestie aangeroerd, door school 8 goljjk te stellen mot de andere scholen. Spreker tracht verder aan te toonen uit een courant, uit gegeven door de afd. Haarlem van den Bond, dat de onderwijzers hunne eischen zeer hoog stellen. Hjj verzet zicli tegen de voorgestelde regeling, omdat geen rekening is gehouden met de draagkracht der gemeente. De heer De Geus merkt op, dat de heer Staalman bjj de vaststelling der salarissen van politie-agenten en bjj de aanstelling van een keurmeester het argument van de weinig draagkracht niet heeft gebezigd. De doorslag geeft hier zeker wel do mindere sympathie der personen. Dit is niet rechtvaardig. Spre ker acht het ook niet billjjk, dat de heer Staalman het ljjstje dor uitgaven van een onderwijzersgezin niet weerlegd heeft. Verder wijst hjj er op, dat in een der plaat selijke bluden beweerd wordt, dat hier f 80 000 aan onderwijzerssalarissen wordt uitgegeveu, zonder er bjj te voegen hoeveel subsidie door het Rijk wordt vergoed. De heer Staalman protesteert, dat hier iets in 't debat wordt gebracht, dat door hum niet in deze vergadering is beweerd. De heer Oortgjjsen heeft met veel genoegen van de voorstellen kennis genomen, piaar zjj gaan hom niet ver genoeg, het aanvangs salaris is b.v. te laag. niettemin steunt hij zo. De lieer Van Neck vindt het standpunt van den heer Van den Berg onjuist, omdat hij geen rekening houdt met de financiën. Na nog eenige discussie, waaraan ook de heer Jaring deelneemt om de voorstellen te genover den heer Staalman te verdedigen, worden do voorstellen in slomming gebracht en uuugonorneri met 11 tegeu 6 stemmen. Tegen stemden de heereu Staalman, Van Neck, Terra, Over de Linden, Van Breda on Van Wingerdon. De heer De Ven ont hield zich van stemming. Na afhandeling van dit punt word wegens het vergevorderd uur de verdere behande ling der hegrooting uitgesteld tot Maandag 29 October. FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. 41) ho.ti.ri Hoe kant go zoo spreken mama? Dat is niet aardig var. u, dat is onrechtvaardig. Ge hebt geen recht mij te verdenken, of te be schuldigen. Als ge mjjne moeder niet waart, zou ik vragen: Hoe dnrft ge zoo iets uit spreken .Wel, wel, is het zoo ver gekomen? Hoor eens, Gwcndolin, later zult ge misschien zelf dan zult ge eens ondervin- t is, als uw kind op zoo'n i j« .preekt." (Spreek zoo niet, mama! Ik meende het niet zoo kwaad. Maar zeg me toch eens, hoe ge op het vermoeden zjjt gekomen, dat ik ontrouw zon worden aan Percival Graven.'" «Zoo? Begrjjpt go dat niet, Gwendolin Welnu, laat mjj dan eens vragen: is er een paar jaar geleden op Asherton Castle niets gebeurd, dat je getrouwheid aan 't wankelen bracht? Gwendolin zweeg. (Heeft do oude lord Asherton aanzoek ge daan om je hand, Gwendolin?" Dat weet ge, mama." H-e kan ik dat weten? Hjj heeft me er niots van verteld." «Ge hebt toch dit aanzoek voorbereid aangemoedigd, mama. Ge hebt gezegd, dut meisjes uit onzen stand trouwden met don man, die haar wordt aangewezen, als hjj maar rjjkdommen en een hoogen rang bezit: ge hebt gezegd, dat er dan niet gelet wordt op liefde. Op dio manier kwam hjj tot zjjn aanzoek, dat er dus veol op leok, of hjj mjj wilde koopen. De lord heoft hetme zelf verteld, voegde zjj er met bitteren toon bfl." Nu, dat is mooi van hem. Hj) is niet waard, dat wjj verder over hem spreken blijkbaar heeft hjj de aanspraken van Mr. Cravon geen nadoel toogebraoht. Maar zog me eens, was er op Asherton Castle geen ander iemand van lage geboorte die indruk op je maakte?" Mama, spaar mjjl Spaar mjj en ver geet, wat gjj weet of vermoedt, zooals ik zelf tracht te vergeten. Schaamte en berouw hebben mjj reeds genoeg doen ljjden. En als ik gedwaald heb, dan is het door nw schuld. Als ge mjj niet zoo gedwarsboomd hadt in mjjne huweljjksplannen met Percival, zou ik niet gekomen zjjn in het gevaar, waarin ik bjjna bezweek. .Mjjn schold, Gwendolin? O, God,dat een van mjjn kinderen mjj verwjjtiogen doet, terwjjl mjjn eenig streven was ze behoorjjk onder dak te brengen bjj een passende echt genoot 1" Gwendolin zweeg een poos, om na te den ken; toen zrido zjj: .Mama ons verbljjf te Asherton iets verkeerds hebt opgemerkt of vermoed, waarom zjjt ge dan niet tnsschenbeide gekomen? Waarom hebt go mjj niet gewaarschuwd?" (Vergeef het mjj, kind Ik deed het voor je bestwil. Misschien heb ik vorkeerd gehan deld, ik vrees zelfs, dat ik niet goed bandol- de, maar mjjne bedoeling was goed. Wer- keljjk, Gwendolin, mjjne bedoeling wai goed.'" .Uwo bedoeling was goed, zegt ge, mama?" (Ja, ik beoogde niets anders dan je wol- zjjn, Gwendolin. Dat geloof ik althans. Kind, vergeef het mjjl" .Wat moet ik u vergeven, mama?" Ik zal je alles bekennen, kindl Van het eerBte oogen blik der kennismaking bemerkte ik den goeden indruk, dien de vreemde muzi kant op je maakte; ik liet het begaan en hoopte, dat daardoor je liefde voor Percival zou verzwakken. LangB dien weg dacht ik je volgzamer te krjjgen, als ik later een ge- schikten candidaat voor je hand bad gevon den." O, mama, mama!" riep Gwendolin en zg bedekte het gelaat met do handen. Kind, over jou had ik geen vroes. Ik was er seker van, dat je nooit je rang zoudt vergeten, en dat jo dut opkomend gevoel wol sondt overwinnen. Ik zog, ik was er zeker van, en daarom liet ik d. ding.o hun loop. Door de liefde tot een ander, hoopte ik, zou de liefde tot Percival verzwakken en langs dien weg zou je gemakkeljjker toestemmen in een huweljjk met een ander. Nog altjjd hield Gwendolin het gelaat met de handen bedekt en kermdo: .O, mama, mama!" «Gwendolin, spreek toch kjjk me eens aan. Als ik gedwaald heb, ach, ik vi dat het zoo is, vergeef het me dan, zoo- als ge zelf op vergiffenis hoopt. Ik meende het goed, ik dacht alleen aan jo bestwil. Ik deed iets kwaads, in de hoop, dat er iets ~>t voortkomen. Werkeljjk, zoo K# .O mama, wat hebt go gedaan! Ge hebt mjjn hart gewond, en mjjn leven lang zal die wond niet genezen; nooit meer verdien ik Percival's liefde en trouw als to voren. Gjj hadt mjj bniten alle gevaar moeten houden, dat was uw plicht. Maar go hebt bot niet godaan; rustig hebt ge toegezien, dat ik den der misdaad insloeg, en ge liet mjj q. Go hebt niet alleen mjjn leven bedor ven, maar ook dat van anderen. O, mama, wat hebt ge godaan wat hebt ge ge daan 1" Ach, Gwendolin, wat «preekt je wreede woorden! Ze scheuren mjjn hart, omdat zjj waarheid zjjn. O, zwjjg toch, je zondt mjj dooden. Ach Gwendolin, schenk mjj vorgifle- nis; mjjn bedoeling was goed." Kon de dochter weerstand bieden aan de smeekbede van haar moeder? Neen, dat kon ze niet. Er volgde eene verzoening, met af spraak het verloden te vergeten. Toen zeide lady Avonmore: .Lieveling, ga vandaag bjj jo zuster eten, en zeg aan Pereival Cravon, dat hjj ons kan komen bezoeken zoodikwjjls als hjj verkiest. Als wjj hot verleden niet ongedaan kannen maken, laat ons dan ten minste doen wat wjj kunnen, om het doorge stane leed te vergoeden." Enkele dagen na het gesprek werd een beroemd geneesheer ontboden, sir James Dnm- bar. Lady Avonmore beweerde niet langer, dat zjj heel wel was. «Hier is iet* niet in orde," vertelde zjj aan sir John, terwjjl zjj een plek van hare borst aanwees De dokter keek zeer ernstig, toen hem oenige vragen beantwoord waren. Hjj raadpleegde een er varen heelmeesterdeso vond een ernstige kwaal, die onvermjjdeljjk den dood tenge volge moest hebben, doch een langdnrig ljjden kon er aan voorafgaan. Natunrljjk deelde hjj dit niet aan de patiënte mede, doch wel aan haar echtgenoot en aan hare Nu was alles tusschen moeder liefde en vergevensgezindheid. Lady Avonmore werd Torwonderljjk zacht van humeurde trotsche hardvoebtigo van vroeger was niet in haar te herken- Op zekeren dag liet zjj den Italiaanachen page bjj zich komen, dien zjj geducht gesla gen bad denzelfden dag, toen Percival Gra ven zjjn afscheid kreeg. Zjj toonde zich zeer vriendelijk jegens hem, en vernam, dat hjj gaarne zou terugkeeren naar zjjn vaderland, doch hjj en zjjne ouders waren te arm om zjjn wensch te kunnen verrullen. Onmiddel lijk gaf zjj bevel hem oen goede uitrusting verschuffon en hem flink van reisgeld te voorzien. De page was onuitsprekelijk dank baar voor zooveel goedheid van de mees teres, die hem altjjd hard had behandeld. Niels vond de markiezin nu zoo aange naam als hot geselschap van baar echtge noothjj was dan ook zeer goed en oplet tend voor haar. Hjj bracht haar het nieuws uit sjjn club, en was zeer bezorgd over haar. Hot vooruitzicht dat hij haar zou verliezen, baarde hem kommer. Vreemd genoeg, want de verhouding tusschen de echtgenooton w»s nooit bjjxonder harteljjk goweest. XXIV. In de geheole wereld ging het gerucht, dat er aan den muzikalen hemel een nieuwe ster te as 'opgekomen, een leerlinge van den beroomden Carini. Dit wonder was te Milaan verschenen. De prima donna van de alom bekende La-Scala- opera was op zekeren dag ongesteld of uit haar humeur, of had geweigerd te zingen; het rechte wist men niet van de zaak. Maar men zat in groote verlogenhuid. Toen had een violist bjj de directie van La Scala een onderhoud gevraagd on verkregen. De violist stelde voor, de rol van de prima donna te laten vervullen door een joDgedame dio nog nooit was opgetreden, doch hare op leiding had genoten bg den grooten Parjjschen De jongedame gaf eenige proeven kwaamhoid en werd onmiddelljjk ai van be- aa ogeno men. De bjjval, dion haar zang en spol vond hjj haar optreden, was onuitsprekelijk groot. Do paarden werden voor haar rjjtuig afgespan nen en door hare bewonderaars voortgetrok ken, bereikte zjj haar hotel. Men bracht haar dichtte liederen C eerde haar op bjjna afgodische manier. Wie was zjj? Waar kwam ze aar om had men haar talent tot dusver ge heim gehouden Het gerecht zeide, dat zjj een boerenmeis je uit Engeland was, en haar broeder, ja het was haar broeder, al leek hjj niet op baar was een buitengewoon begaafd vio list. Hjj sou een voordeelige plaatsing kun nen krjjgen, als hg zich maar aan de opera ilde verbinden, doch dat wilde hjj niet Zjj werd bewaakt als een jongedame van aansienljjke huize. Haar geleidster een Fransche dame met deftig voorkomen ver liet haar geen oogenblik. Haar broeder ver- nur de opera en bracht haar Rijke I der rjjke keken haar smachtend na. Op het tooneol werd zjj begraven onder de bloemen, die men haar vereerde. Doch niets had uit werking op hsar. Signora Stella zoo luiddo haar naam nam geen juweelen aan dan uit de han den van gekroonde hoofden en had geen tjjd om zich mot vrienden of bewonderaars in te (Wordt vorvolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1