KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Heltler, Texel, Vlieringen en Anna Paulowna, DE VIOOLSPELER. No. 3519. Woensdag 7 November 1906. 34ste Jaargang. Bureau: Speorttraal Telef. 59. Bureau: Kenlngttr. 29. Intere-Telef. 50. Gemeenteraad van Helder. Zjltlng van Din&dag 30 October 1906. (Voorzetting van do vergadering van 29 Oct.) Voorzitter de heer Van Stejjn, Burgemeester. Tegenwoordig 18 leden; afwezig de beeren Van Breda en Bok. Nadat de Voorzitter de zitting geopend en medegedeeld heeft, dat er dankbetuigingen zijn ingekomen van de agenten en den inspecteur van politie voor de hun verleende traktementsverhogingen, wordt de verdere behandeling der begrooting voortgezet. Men was gevorderd tot volg n. 8. Opbrengst der Gasfabriek (f 57.289,80;, dat reeds gedeeltelik was afgehandeld. Alsnu komt ter sprake de vaststelling van het salaris van den boekhouder. Er was voorgesteld het trak tement te bepalen op f1100 tot f1500, met een jaarlijksche verhooging van f100. De heer Staalman meent, nu dat voor den boekhouder de aansprakelijkheid is verval len, een maximum salaris van f1100 vol doende is. Hij stelt zulks voor en wil dit salaris na 2 jaren toekennen. De heer Jaring stelt voor den boekhouder W)r 1907 een jaarwedde van fllOo toe 16 kennen en B. en YV. uit te noodigen bij de volgende begrooting een salaris-regeling voor den boekhouder in te dienen. De heer Grunwald wijst er op, dat van den boekhouder veel vertrouwen vereischt wordt en diens werkzaamheden zich uitbrei den, waarom hij een maximum-salaris van fllOO te laag vindt. Na nog eenige bespreking wordt hef voor- stel-Staalman met 11 tegen 7 stemmen ver worpen. Voor stemden de heeren Mejjer, Terra, Hartsinck, Sevenhuijsen, Uortgijsen, Staalman en Van Wingerden. Het voorstel Jaring wordt aangenomen met 11 tegen V stemmen. Tegen stemden de zoo evengenoemde leden. Verder wordt het salaris van den len klerk vastgesteld op f500 tot f800, meteen jaarlijksche verhooging van f 100; dat van den klerk en den incasseerder elk van f 400 tot 700 met een jaarlijksche verhooging van f100. Nog werd naar aanleiding van een opmer king in de afdeelingen die door B. en W. beaamd werd, de opbrengst van het artikel ammonium-sullaut f 350 hooger gesteld. De heer Da. Geus stelt voor den geheelen post te ruuien op f GO.000 Hy doet zulks naar aanleiding van de gegevens van vorige jaren, terwijl hij er niet aan twijfelt of het 8-'»' aansluitingen zal aanmerkelijk toene men. De heer Van den Berg is huiverig den post zoo hoog op te voeren, al was het winstcijfer in 1905 gunstig. De exploitatie zal in 1907 door het ingebruik nemen van een derden oven meer vorderen en de ver laagde gasprijzen zullen hun invloed doen gelden De heer Van Wingerden merkt op, dat de cokes en de ammonia ook oen flink bedrag bedragen. De heer Staalman is er tegen, dat het winstcyfer der gasfabriek zoo kunstmatig op gedreven wordt en men dc begrooting van den directeur niet aanneemt. De heer Van Neck ontraadt de aaunetning van het voorstel, omdat het bodrijf afhanke lijk is vau de markten. De kolenpryzen kun nen stjjgen, hetwelk een grooten invloed heeft op het winstcijfer. Tot stemming overgaande wordt de post met 11 tegen 7 stemmen vastgesteld op f 60.000. Tegen stemden de heeren Terra, Over de Linden, Van den Burg, Staalman, Ven Neck, De Ven en Meijer. Volgn. 13. Belasting op de hon den (f1900). Na eenige bespreking wordt «leze post op voorstel vau den heer Jaring met f250 ver hoogd en alzoo gebracht op f2150.Tegen «leze verhooging stemden do heeren Over do Linden, Van Neck, De Ven en Van Win- gorden. Volgn. 16. BelttBting op het ge- disti lleerd (f21.500). Bij dezen post werd voorgesteld de ramings- soin f 600 hooger te stellen, omdat voor 1906 tot 1 Oct. jl. ontvangen was f17683,77, waarbij voor de laatste drie maanden ge deelte van dat bedrag komt of f 4420. zoodat dus de opbrengst voor dit jaar be draagt f22108,77. Ook word aangedrongen op scherper toezicht op den invoer van ge- «listilleerd. De beide ingediende voor stellen tot verhooging van dezen post wer- «len evenwel verworpen mot 10 tegen 8 stemmen. Tegen stemden de heeren Sevenhuijsen, Over de Linden, Van den Berg, Staalman, De Ven, Van Neck, Meijer, Terra, Hartsinck en Van Wingerden. Volgn. 19. Heffing gebruik openb. gronden, enz, (f600). In do 2e afd. werd opheldering gevraagd aangaande de huur van den grond voor het landhuisje van de «Anna Coruelia". B. en W. zeggen, dut 6 Maart 1875 vergunning is verleend een gebouwtje op het Molenplein te plaatsen voor kantoor en berging van goederen. De hoer Oortgysen brengt in herinnering, dat volgens de bestaunde verordening f 0.40 per M- huur moet betaald worden voor het gebruik van gemeentegrond. Hij zou dit ook willen toepassen op «len grond, waarop het bedoelde gebouwtje staat, zulks zou f20 per maand of f240 per jaar bedragen. Hoe wel hij geen voorstel dienaangaande wil doen, verzoekt hij toch, dat B. en W. hieraan hun aandacht zullen schenken om zoo mogelijk het besluit vun G Maart 1875 in te trekken. De Voorzitter belooft deze aangelegenheid bij B. en W. ter sprake te zullen brengen. Volgn. 22. Schoolgelden lager onderwijs, (f 20,700). Hierby wordt het voorstel van den hoer Jaring tot wyziging der schoolgeld-verorde ning in behandeling genomen. De hoer Jaring licht zijn voorstel nader toe en wijst op de vele schoolgeld-rcclame's, «lie de Raad te onderzoeken heeft, en dun dikwijls, wegens armoede of om het hebben van een groot gezin, ontheffing moet verlee- nen. Hij wil daarom de verordening, die sedert 1901 in werking is, herzien en wel in dien zin, dat zij, wier belastbaar inkomen minder bedraagt dan f 500, vrij worden gesteld van de betaling van schoolgeld en dat voor de berekening van het belastbaar inkomen in 't algemeen aftrek zal worden toegepast van f 25 voor ieder kind benedon de 16 juar, «lat do schoolgeldplichtigo ten zijnen laste heeft. De voorsteller acht dit een billijken maatregel en hoopt, dat zyn voorstel in-aan merking genomen de vele rcclame's, gunstig zal worden ontvangen. Do heer Staalman geeft toe, dat in de be staande verordening leemton bestaan, maar betwijfelt of de heer Jaring er in geslaagd is, die te verwijderen. Hy heeft de grens van onvermogen verlegd, en in plaats van f 400 f 500 aangenomen, doch de onbillijk heid niet weggenomen, want de grootte vun het gezin is niet door hum in aanmerking genomen. Door voorbeelden toont spreker het onbillijke aan. Verder zegt spreker, dat de voorstanders der openb. school zich geen offers getroosten om de kosten van het onderwys voor de minderbedeelden uit hun privékas te betalen, zooals bij het christelijk onderwijs geschiedt. Niettemin is de spreker genegen den heer Jaring te hulp te komen en met hem te trachten de mindergegoeden te helpen, maar dan moet z i. de aftrok voor kinderen grootor zijn en f 50 in plaats van f 25 zyn en gerekend worden voor kinderen beneden de 14 jaar. Deze aftrek geldt dan alleen voor hen, wier inkomen boven f 400 is tot f 800. De heer Staalman gelooft, dat deze regel billijk is en stelt daarom de volgende motie voor .De Raad der gemeente Helder, „van oordeel «lat by de heffing van school- gelden, rekening dient te worden gehou- den met het aantal kinderen, dat dc ouders ter verzorging hebben, .gezien het voorstel-Jaring tot wjjzi- ,ging der verordening op de schoolgeld- heffing, .overwegende dat «lit voorstel niet .voldoende rekening houdt met de behoef- ,ten der grootere gezinnen, .stelt tot herziening, in handen eoner Commissie van vijf leden, «1c bestaande verordening tot heffing van schoolgelden, >en gaat over tot de orde van den dag-. De heer De Geus repliceert op het ge sprokene van den heer Stualmau en keurt hot af, dat hij, die de gebroken van de ver ordening kende, geen pogingen aanwendde om deze te herzien. Nu er evenwel uit den Raad een stem opgaat om de schoolgeld- helling te herzien, treedt hij op als genees heer en zegtik heb wel een zalfje om den ziekte te genezon. Verder wijst de heer De Geus er op, dat de schoolgeldheffiug nimmer het karakter mag dragen van een belusting heffing en ook niet strekken mag tot ver goeding der ondcrwijzerstraktementen Ook acht hy de proportioneele heffing van school geld een bedriogelijk etiquet, want voor school 8 is deze niet doorgevoerd. Het voorBtcl Jaring wordt door hem gesteund. De heer Van den Berg acht ook de tegen woordige regeling onbillijk en zal den heer Staalman steunen, waar deze mede wil wer ken, om een billijker regeling te inaken, mits eenigen spoe«l gemaakt wordt, opdat in 1907 de nieuwe regeling uitgevoerd kan worden. De heer Jaring heeft met genoegen «len heer Staalman hooren spreken, waar hij be reid is verbetering in de schoolgeldverorde- ning aan te brengen. Op dit oogenblik kan hij evenwel zijn voorstellen niet controleeren, omdat allo gegevens en becijferingen ont breken. Hy zal zich dan ook by het voor stel van den heer Staalmun neerleggen, om een commissie te benoemen, die do wyzigingen onderzoekt, mits deze spoed maakt, om «Ie nieuwe regeling in 1907 te kunnen toepassen. De Voorzitter muakt oen opmerking over de gelden, die deze wyziging met zich zal brengen en vraagt waaruit deze bestroden moeten worden en welke post van inkomsten dan verhoog»! moet worden. De heer Jaring meent uit zyn aanteeke- ningon van deze begrooting te kunnon op maken, dut een vermindering van school gelden kan geschieden zonder verandering te brengen in de reeds aangenomen posten. De Voorzitter betwist dit. Dit geschil geeft aanleiding tot schorsing der vergadering en in geheime zitting, die nu plaats heeft, wordt dit waarsch ij blijk nagegaan. Na heropening der vergadering stolt de Voorzitter de motie-Staalman aan de orde. De heer Grunwald brengt in het midden, dat het' voorstel Jaring 3 maanden ter lezing heeft gelegen en de hoer Staalmun gelegen heid heeft gehad amendementen in te dienen. Door nu een commissie te benoemen, wonlt de zaak weder verdaagd en uitgesteld. Daarom is hij tegen de motie. Tot stemming overgaande wordt de motie aangenomen. Tegen stemden dc heeren Grunwald en Zander. Alsnu stelt do hoer Van den Berg voot* den post .Schoolgelden- met f2000 te verlagen en ulzoo ie brengen op 1' 18.700. Met algemeeuc stemmen wordt dit voorstel aangenomen. Volgn. 24. M a r k t g e 1 d e n, enz. (f 5000). In de le afd. werd besloten B. W. uit tc noodigen tot het indienen van een voorstel tot verhooging der staangelden voor ver schillende inrichtingen gedurende de kermis. B. W. merken hierbij op, dat de bioscopo voor de jaren 1906, 1907 en 1908 voor f 650.per juar is verpacht en de stoom- carous>el voor de jaren 1905, 1906, 1907 en 1908 voor f2300.por jaar. Voor do overige inrichtingen zal overwogen worden of ver anderingen in de verordeningen kunnen worden voorgesteld. Voor 1907 kan even wel geen verandering in de begrooting worden gebracht. De heer Meijer betuigt zyn tevredenheid met de gegeven inlichtingen, waarna niemand meer het woord verlangt. Volgn. 26. Pacht of opbrengst van de haardasch, enz. f 7205). Er wordt besloten dezen pust op f 8000 te brengen, omdat do te verkoopen compost wordt vermengd met turfstrooisel en daarom moer waartle vorkrijgt. Volgn. 30. Teruggave van ver- pleging s- en transportkosten van krankzinnigen (f 806,89*). Bij dezen post geeft «le hoer Jaring zijn tevredenheid te kennen, dat door B. W. maatregelen zijn getroffen om de gebr. Van Brederodo in een gesticht to doen opnemen Hiermede is het einde vun de bcgrooting genaderd. Deze wordt nu vastgesteld tot een bedrag in ontvangsten en uitguven van f 465.331,32* met een post voor onvoorziene uitgaven van f 2.995,00*. Vervolgens guat men over tot het be noemen der commissie, die rapporteeren zal over de voorstellen tot wijziging «Ier ver ordening op de schoolgoldhefling. Als zoodanig worden gekozen de heeren Jaring, Staalman, Krynen, Do Geus en De Ven. Dc heer Van den Berg, die ook gekozen was, bedankte. Rondvraag. De heer Koch vestigt de aandacht op de noodzakelijkheid van een betere verlichting dor verlengde Rozenstraat. De Voorzitter zal hieraan zijn aandacht schenken. Hierna niemnnd meer het woord verlan gende wordt de vergailering vun 4 zittingen gesloten. TTit het Buitenland. In verband met don onlangs te Petersburg gepleegdcn aanslag op oen geldtransport hebben nog steeds aanhoudingen plaats, De vrouw die in een rjjtoig mot het gold wegvluchtte, ih gevonden en gevangen genomen. Het gold had zjj echter reeds aan andere overgedaan. Do daad van den rooverkapitein te Köpenick heeft in Petorsburg navolging gevonden en met succes. Een man in de uniform van het departement van oorlog verscheen dezer dagen met een vijftal soldaten aan het ryks-kruit- msgazyn te Ochta on toonde aan den maga zijnmeester een order voor 800 KG. kruit en een grooto hoeveelheid ontploffingsitollon. Het bestelde werd op een wagen geladen en de soldaten vertrokken. Later bleek dat do order valsob was. Van de daders, natuur lijk revolutionnairen die van bet kruit wól gebruik zullen maken, is tot biertoe geen spoor ontdekt. De Czaar zal met zyn gezin en zjjne heelo hofhouding Peterhof verlaten en zyn intrek ncmeD in bet nog boter bewaakte Trarskoje S-.'lo. Men Bchjjnt in Rusland nog tyd to vinden om ook aan vredeswerken to donken. Wjj lezen dat «le regeering plannen overweegt voor oen verbinding van Potersbnrg met Siberië door een waterweg. Er is een plan ingediond om door een waterweg de stroom gebieden van Wolga Ob en Jonissei to ver binden. Van de Newa tot de Wolga is de waterweg er reeds. In do laatste dagen is herhaaldelijk sprake ,n een nieuw verbond op internationaal politiek gebied, eon toenadering tusschen Rusland, Duitschland en Oostenryk. Gewoon lijk worden zolke berichten de wereld inge zonden met bet doel eens te zien boe daarover in de verschillende landen gedaoht wordt. Dat zal ook hier weer wel hot geval zyn, hoewel hot zeker in dat Rusland in den laatsten tyd min der goed te sproken is over Engeland als gevolg van de houding der Engelsche staats lieden tegenover de ontbonden Doema- Het optreden van Clemonceau in Frankrijk die nu juist niet als Russisch gezind bekend staat kan ook oen verwijderde reden zyn. Berlyn liet hot bericht reeds officions tegenspreken. De gomeenleraads verkiezingen in Engeland zyu niet in het voordeel der liboralen uitge vallen. De conservatieve bladen toonon zich door don uitslag verrast. Hy wyst naar zy verklaren op eeno omkeering in do publieke opinie sedert de laatste Lagerhuis-verkiezingen- Het kabinet Clemonceau zal dezer zyne verklaringen voor do Fransche kamer afleggen. Over de kerk vereen igi ogen heeft minister Briand het govoelen ingewonnen van den raad van state, h'et opperste ge rechtshof. Hieruit blykt dat ook op 11 Dec. als do nieuwe schcidingswet in werking treedt de kerken niet znllen gesloten worden indien er geen kerkvereenigingen bestaan (door den Paus veroordeeld). Do eeredienst zal knnnon voortgezet worden volgons de oude wet op het recht van vereonigen on vergaderen. De opbrengst der kerkelyke goederen wordt dan echter gemist. De minister zei het aldns de wet op de soheiding zal worden ton uitvoer gelegd mot vastheid doch zonder vervolging. Ton opzichte van het Fransche-Russisch verbond wordt gezegd dat de regeeriog dit zal handhavon. Hot slot der verklaring luidt Scheukt ons uw vertrouwen, wy zullen han delen. Ingezonden. Helder, 29 October 1906. Geachte Redactie! Zeer zoudt U ondorgotoekenden verplichten met kot opnemen van onderstaande regelen, waarvoor wjj U gaarne by voorbaat daok zeggen. Zoo vry algemeen bekend is, is dezer da gen hier tor plaatse opgericht oen vcroeni- ging van losse werklieden, welke vereoniging zich ten doel stelt, te trachten een betero loonstaodaard voor de losse arbeiders in het loven to roepen. Dat aan een vereeniging als deze dringend behoefte was, blykt uit bet feit, dat op twee vergaderingen, waarvan de eerste openhaar, de tweode huishoudelijk was en waaraan betrekkelijk weinig publiciteit was gegeven, zich reeds een 130-tal werk lieden als lid kwamen aanmelden, terwjjl zelfs zonder eenigo aanzoek van het bestonr zich reeds eenige als donateurs lieten inschre ven. De vereoniging kan zich dan ook reods in de sympathie, zolfs van patroonszyde ver heugen. En inderdaad, ieder verstandig mensch zal de oprichting van een vereoniging als deze, dio de stofieljjke on zedelijke vooruitgang van een groot contingent van werklioden in doso gomeente beoogt, zeer zeker eon goed hart toedragen. En dit te meer, omdat deze vereeniging zich op het standpunt heeft gesteld, om zoo mogelijk in overleg met H.H. patroons, de regeling van het losse werk te verbeteren en zoo mogelyk moor loonond te maken. Bovendien beteekent moer welvaart voor den werkman, ook meer wolvaart voor do ge meente zelf. Immora alle neringdoende trek ken direct profijt van oen loonsvorhooging van don werkman. Houdt men verder in bet oog, dat een zeer groot deel van het losse werk wordt aanbe steed door het Rjjk en het tevens voorkomt, dat ook de Gomeento meermalon los work heeft uit te voeren, dan kan het niet anders, of ieder weldenkend mensch, ieder die den arbeider oen goed hart toedraagt, moot zeg gen, dat deze vereoniging eon goed dool na- stroeft en dat hot plicht is van iederen werk man, om aan deze vereeniging doel te ncmeD. Toch zyn er echter monschen die doorliet rondstrooien van lasterlijke praatjos, do ar beiders van deze vereoniging trachten af te houden. Daartegen te protestooron M. do R. achten wy onzen plicht! Want de uitgestrooide praatjes missen allen grond en bestaan o. m. in het gezegde dat er personen sjjn die uit deze vereeniging een baantje willen kloppen on meer van dat jois. En dat gaat dan ondor het mom, dat men hot met de arbeiders goed meent, terwijl hot juist tegenovergesteld is. Want vrienden van den werkman stillen zeker mee helpen, om hem in betere conditie brengon, iets wat de praatjesmakers niet doen. En wy zyn dan ook zoo vry, om door middel van uw blad hen, die tot nog too achterklap pleegde, en de jonge vereeniging belasterde, uit te noodigen, datgene wat zy hebben rondgestrooid in het openbaar te her halen. Dan kun althans hot bestnnr zich tegen don laster of andere aanstygingen verdedigen. En wy waarschuwen do arbeiders dio nog bniten do vereoniging staan zich niet te sto- ron aan praatjos door wien ook geuit. Indien de arbeiders willen weten hoe de vereeniging van losse werklieden haar taak denkt to vervullen laten zjj dan om inlich tingen komen bij het bestuur, of bjjdolo«len; of liever nog, laten zy zich als lid zelf laten inschryveD. Maar laten zjj zich nimmor storen aan praatjesmakers die van de zaak niets afwo- ton on hot belang van den werkman trachten to bonadeolen. Met dank voor de plaatsing M. d. R. Het Bestnnr der Vereeniging v. losse werklie den •Onderling Belang." I. GRIM IJZER, Voorzitter. A. KUIPER, Vice-voorz. P. FABER, Secretaris, Hartenstr. 16, G. DE ROEPER, 2e Secr. P. SPOOR, Penningmeester. J. ZWART, P. MOOI. Co»"""»™™- Nieuwsberichten. Tractementsverbetering mariniers. Men meldt uit den Haag Vrijdag zjjn by don minister van marine op audiëntie geweest een onderofficier en twee minderen van het korps mariniers uit Amsterdam, en zulks in verband met de ver werping door do Tweede Kamer van de voor het korps voorgestelde traotomentsverbetering. Zjj hebben minister Stuart bedankt voor zjjn poging om de positie van hot personeel bo neden den officiersrang te verbeteren, betuigden tevens hun loedwesen dat 't den minister niet is mogen gelnkken die verbetering tot stand te brongen en verzochten hem zoo spoedig mogeljjk to helpen. Het antwoord dat de minister aan de de putatie gaf, was, vernemen wjj, even wel willend als hoopvol. De minister toch heeft gezegd, dat de loop, dien de zaak genomen heeft, ook hem zoor leed deed, maar dat hy volstrekt niet van plan is in den toestand te berusten, maar dat hjj zoo spoedig mogolyk zal komen mot nieuwe voorstellen, en dat daarin de flnancieelo positie der mindere niets minder zou zjjn dan in het vorige Bjj kon. besluit is voor de ljjke inrichting van het onderwjjs, boven en behalve de gewone bijdrage, aan de volgende gemeenteD eene subsidie toege kend aan de gemeente Texel f 4000. Petten f 1800.—, Egmond aan zee f5400.— Texel, l November 1906. Het examen voor post-rudicaal is met gun stig gevolg afgelegd door don hser H. Dal- meyer Hz., geboren alhior, thans werkzaam te Brammen. Door het vervoeren van suikerbieten is de hoofdweg in polder Eierland heel wat bescha digd. Stellig zal hot polderbestuur wel dado- ljjk de noodigo herstellingen aanbrengen, wan- noor hot bietcnrjjden is afgeloopen, wat ovsr enkele dagen het geval kan ajjn. Vlotten uit elkaar geslagen. Woensdagmiddag vertrok uit Amsterdam door de Oranjesluizen een sleepboot met veer- tieu houtvlotten, ter gezamenlijke lengte van 150 metsr, naar De Lemmer, met bestem ming naar Statenzgl. Door den feilen Oostenwind zjjn echter deze vlotten ten Zuiden van Marken uit elkander geslugen, waardoor ongeveer zes honderd balken door de golven op het Pam pus en het Buiten-IJ verspreid werden. Met de overgeblevenen is de sleepboot Donder dag naar Schellingwoude teruggekeerd. Door verschillende vaartuigen wordt ijverig naar de verloren balken gezocht. (••N. v. d. D.") Moordaanslag te Scheveningen. Men meldt uit Scheveningen aan de »N. Ct" Zaterdagmorgen is in het herstellings oord Villa Elisabeth, aan den Parkweg, een moordaanslag gepleegd door zekeren T. op de dienstbode aldaar, omdat hjj haar beschuldigde de oorzaak te zyn van de opzegging zjjner betrekking als huisknecht in deze inrichting. De dienstbode werd in de zjjde'niet levensgevaarlijk gewond. De dader is in hechtenis. Tegen den predikant Andriesse, te Zuid-Schermer, is door een lid der Ned. Herv. Gem. aldaar een klacht ingediend bjj het classicaal bestuur wegens laster, daar de afscheidsredo van den predikant leugen en laster zon bevatten en beleedi- gend was voor een deel der gemeente. (O. H. Ct.) De ljjken der zestien slachtoffers van het ongeluk met de Fransche onderzeesche boot >Lutin" zyn naar Marseille gebracht. ontzagljjke menigte was op de been; de gemeentelijke overheden, hoofdofficieren van leger en vloot, consuU van Engeland eu Rusland woonden de plechtigheid bjj. De zestien lijkkisten, elk gedekt met de Fransche vlag, werden op affuiten door de stad gevoerd naar het spoorwegstation. Daar spraken admiraal Marquis en de bur gemeester gevoelvolle woorden en vervol gens werden de kisten geplaatst in looden omhulsels, ter verzending aan de familiün der slachtoffers. Geen drijvende mijnen meer. Volgens een verslag van den Japanee- schen vice-admiraal Mizu, die belast is ge weest, de drjjvende mjjnen tusschen Hong kong en Ohefoe op te sporen, is alle ge vaar met betrekking tot die ontplofbare middelen voor de ecneepvaart verdwenen. Geen beul te vinden. 14 personen, waaronder 2 jonge meisjes welke deze week in Kroonstadt werden terechtgesteld, zyn gefusilleerd, daar er Cbeul te krjjgen was om hen op te jen. De gevangenen weigerden dit werkje op zich te nemen, zelfs voor den prjjs hunner vrijheid en met de belofte van een groote som gelds. De beide terechtgestelde meis jes waren leerlingen aan de universiteit te Petersburg, en hun kameraden drongen er op aau dat Vrjjdag dat onderwys zou go- schorst worden ten teeken van rouw. De beide veroordeelden hadden deel uit gemaakt van bet komplot, om door middel van dynamiet den krijgsraad in de lucht te doen .liegen, die de muitelingen van Kroonstad vonniste. FEUILLETON. Vry bewerkt door AMO. 43) fO, neenl Ik ben nooit ziek", antwoordde zjj lachend, torwjjl zjj hem de hand toestak. Hy drukte die echter niet, maar voelde haar «len pols. Toon hjj dien losliet, zeidn hjjfGe hebt gelyk, ge zjjt zelden ziok. Het zou er voor de dokters slecht uitzien, als alle dames zoo'n gezond gestel hadden als het uwe, juf frouw... juffrouw?" Ik heet signora Stella," sprak zjj. «Uw hulp is ingeroepen voor madame Chandoz." Daarop bracht zjj hem by madame. Het was een gewoon geval, niet heclemaal ge zond, niet bepaald ziek, maar tameljjk zenuw achtig. Hjj wist er een passend praatjo te maken, soodat madame zeer gerustgesteld was, toen hjj heenging. Bjj het onderhoud had Stella als tolk ge diend, daarbjj steeds het aangeleerde ge broken Engelach sprekende. Nu deed zjj hem uitgeleide; hjj ging echter niet naar zyn rjj- tuig, doch stapte het salon weer binnen. Stella volgde hem. Hy ging zitten om een recept te schrjjvon on zeide zoo terloops: «Ge zjjt hier vreemd en vertoeft nog pas koit te London. Hoo zjjt ge toch op de gedachte gekomen, mjj tot dok ter te kiezen?" ,0, de vrouw van den hotelhouder hoeft u aanbevolen," voegde zjj er in gewoon Engelsoh bjj: .en bovendien herinner ik mjj, dat ge te Asherton werd geroepen, toen de oude lord Richard in gevaar van sterren lag." i Ah, Signora, ik bemerk, dat ge een echte Engelsche zjjt, on geen buitenlandsche", riep sir John uit, terwyl hjj haar onderzoekend aankeek. >Op het eerste gezicht dacht ik dat reods, ten spyt van uw kleeding en voor komen." 'O, dokter, ik bid u, verraad mjj niet, ik smoek ul Spreek er met niemand over. Myn broe lor zon my nooit vergiffenis schonken, als het bekend werd. Hjj zegt, dat mijn kunstenaarsloopbaan afgesloten zou worden. Ik smeek u, verraad dus myn geheim niet!" Een dokter is verplicht, do geheimon te bowaren, die hy bjj do vervulling van zjjn plicht mocht loeren kennen. Hjj is slechts een dienende geest om ziekten to herkennen en den zieken de vereischto geneesmiddelen voor te schrjjven, signora vZult ge mjjn geheim bewaren, dokter?" vroeg Stella do handen wringende >Zult ge my niet verraden ?'r .Daarvoor behoeft ge geen oogenblik te vreezen, signora. Uw geheim is bjj mjj vei lig, dat verzeker ik u. En na goeden dagl Laat dit recept gereed maken en zorg, dat op tyd wordt ingenomen. Morgen kom ik wel terug." Den volgenden «lag, laat in den namiddag, kwam air John weder. Hy vond madame Chandoz veel boter, ging weer in hot salon en praatte met Stella. Hoe kwaamt ge zoo te Asherton toen ik bjj lord Richard ontboden werd vroeg hjj nu. •Ik woonde er en behoorde tot hot perso neel der huishouding," stamelde Stella on- I wiUi&- I Genoeg ik wonschto niet in uw verleden te dringen. Uw tegenwoordig lot is schitte rend, de toekomst belooft u nog veel goeds. Ik ben geen beoefenaar van de muziek, maar toch weet ik, dat go op hot vasteland voel roem hebt behaald, en dat de roep over uw heerljjke stom u is voorgegaan naar Enge land. Ik zie, dat ge de thee hebt gereed >n; zon ik een kopje van u mogen heb ben Hy zei dit alleen om nog een poosje lan ger te kunnen blijven, waut nauwelijks had hy do thee aan de lippen gebracht, of hy zette het kopjo weer op de tafel. ,Ge houdt soker wel voel van uw beroep, signora?" vroeg hy nu. Myn beroep is my nog liever dan myn loven," antwoorddo «ij. Ja, dat geloof ik gaarne. Het is zeker heel prettig, zooveel bekoring op het publiek te kannen oefenen. Nog kan ik niet vergeten, hoeveel indruk de toonee la poolster op mg maakte, die ik den eersten keer in myn leven zag optreden." ,Wie was dat? In welke rol trad zy op?" vroeg Stella met levendige belangstelling. •Och dat komt er niet op aan. Het is zoo lang geleden, maar ik heb haar nooit knnnon vergeten nooit 1" Wordt go........" Stella bleef steken on bloosde. ,Of ik op haar verliefd werd? Tot op dit oogenblik kan ik die vraag niot beantwoor den; ik weot bet zelf niet. Ik heb er haar nooit over gesproken; of zjj er eenig ver moeden van had, woet ik ook niot." Hebt go haar nader loeren kennen?" Ik verleende baar geneeskundige hulp totdat zjj stierf. Het is goed, dat de dokters een beetje ongevoelig zyn on niet gemakke lijk verliefd worden op hunne patiënten, het anders was, mocht de hemel ons bowa ren Daarenboven had ik redon om ven, dat zjj getrouwd was, hot arme schop- solZij was goed en oprecht, ja, dat was zy, midden van zoovoel boosheid en verlei ding." Wat jammer voor haar.... en vooral" zei Stella met innig medeljjden. Het doet me goed dat ge zoo spreekt. Maar ach, dat waren slechts praatjes van eon oud man. Ik bon anders niet gewoon myn gevoelens te oponbaren. Soms denk ik wel dat ik heelcmaal zonder gevoelens ben. Maar zjjt oven oprecht als zy, en daarom spreek ik gaarne met over haar. Hy stond op en ging heen, met de belofte, dat hjj den volgenden dag zou terugkomen. Hjj kwam en vond madame Chandoz weer beter dan den vorigen dag. Zjj zat op een canapé in het salon. Hy verzocht weer 'n kopje thee en het gesprek liep weer over Asherton. Stella vertelde hem, hoe goed de tegenwoordige lord voor haar geweest was, hoe zjj alles te danken had aan den graai ori aan. haar broer, dio als musicus by don lord in dienst was, en dat de edele graaf hen beide behandeldo of zjj zyn eigen kin deren waren. Zoo spraken zjj gezellig met elkaar en steeds liep het gesprek over Asherton. Ook kwam Porcival Craven, die nu opniouw do erfgenaam was, op het tapjjt. Met neerge slagen oogen en eon blosje op de wangen waagde Stella te vragen, of lady Gwendoliu Lasoelles nog ongetrouwd was. Dat had zy nooit aan Giotto «lurven vragen, en aan an doren had zjj het niet kunnen doenzjj gin gen nooit met Engelschen om. •Zy is niet getrouwd, signora. Algemeen wordt gezegd, dat zy op de toestemming van hare ouders bljjft wachten om met haar oude liefde, Mr. Percival Craven, to kannen trou- ,Is zjj nog altyd zoo mooi?" vroeg Stella mot kloppend hart. O jal Zjj ia ook nog jong, en bovendien' is zy niet van het ras, dat spoedig lcolyk wordt." Stella moest in haar binnenste sir John geljjk geven, cn dacht daarbjj aan dien Octo- bor-dag, toen sjj lady Gwendolin op Asher ton Castle zag aankomen, on de jonge dame eensklaps alle harten veroverde door haar liefljjk voorkomen ook het hart van hem, aan wien zjj zeil zoo gaarne voor het loven wilde toebehooren. Zeker had Stella eenige oogenblikken var- getcn haar gelaat te beheerschensir John vroog ten minste: •Hoeft de schoonheid van lady Gwendolin u misschien benadeeld antwoordde ^Stella eenvoudig. «Zjj myn levenspad en vernietigde mijn geluk. Ik hoopte te vernemen, dat zy ge trouwd was, ver weg. Waarom moest zy door hare schoonheid de harten winnen, die zy niets waard acht? Ach, do schoonheid is wel een gave Gods, maar er zyn toch ook nog andere gaven." De oude dokter kon haar moeilyk een ant woord geven. Innig medelijden gevoelende, drukte by haar de hand en ging hoen. Zü hoorde zyn rytnig, doch bemerkte niet, dat do kamerdeur open ging; ook hoorde zy geen voetstappen. Doch plotseling voelde zy zich krachtig bij den arm gegrepen, als in een schroef. Zy stond op van haar stoel, maar trachtte zich niet uit Giotto's handen los te rakken. Eéu enkelen blik wierp zy op hem en haar hart scheen in haar boezem te sterven, het word kond als een steen. Zyn anders woode. Broeder, broeder" riep sjj bovendo, «wat is er? Wat scheelt je? Wat is er gebeurd, dat je me zoo boos aankijkt? Je doet mjj schrikken I O, signor spreek, wat is er ge- bourd? Spreek toch ik zal het nog be sterven van angst I" Hy opende den mond tot spreken, maar kon geen woord spreken. Daarop achndde hjj haar heftig hoen cn weer, stiet haar weg en doed dit zoo woest, dat zjj bijna viel. Dio rawe behandoling dood haar gevoel van eigenwaarde wakker wordon. Zjj waagde 't niet te spreken; sjj wilde geen driftig woord vouwde de armen over de borst cn trad voor hem met brandende oogen en lippen. Trotach in het bewuezjjn van onschnld, keek zjj hem flink in do en waohtte op eon verklaring van ajjne handelwijze. Vroeger had zy Giotto ook wel eens zoo driftig gezien, maar nooit had dit haar ge- Hjj was doorgaans heel sachtzinnig, in zoo'n driftige bui verloor hjj alle zelfbeheerschingdan scheen selfs zjjn ver stand op den loop. En voor die buien wss meestal oven weinig oorzaak als nu. Ten laatste kon hjj spreken, maar toen braakte hg niets andors dan scheldwoorden uit en verweet haar, dat sjj haar belofte had verbroken; sjj had (och een bezoeker ont vangen, sjj had toch gewoon Engelach ge sproken. Hjj beschuldigde haar van ondank baarheid en van zelfzucht; kortom hjj maakte het zoo bont, dat Stella moed vatte en zich flink verdedigdo. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1