KLEINE COURANT s 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, WIerIngen en Anna Paulownam DE VIOOLSPELER. No. 3521. Woensdag 14 November 1906. 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Ksnlnjstr. 29. Interc -Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr. p. poat 75 ct., Buitenl. f 1.25 ;g' i Zondagsblad 37* 45 0.75 'b I Modeblad 55 80 0.90 (5 Muzik. Bloemlezing» »«60>»»»85» 0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Aavertentien van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer0 Bewgs-exemplaar2l/s Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorg-d zijn. Uit het Buitenland. ,Voor de verkiezing van leden der Doema zal do bevolking de grootst mogelijke vrijheid gel.... worden." Zoo ongeveer zeide bet mi nisterie Stolypin toen men hem van reactie >pr.k. Mooie woorden, dooh de practijk leert wat anders; wjj waren reeds weer in do ge legenheid dat op te merken en 't blijkt nu weer opnieuw te Odessa. De lcdon van den raad sjjn in staat van beschuldiging gesteld en hetzelfde is gebeurd met de professoren der universiteit door minister Stolypin. Daar om is bewerkt dat noch de leden van den raad, noch een der professoren candidaat kan gesteld worden voor do Doema. Wel handig niet waar? En wat hebben die professoren uitgehaald? Zij hebben zich tjjdens den pro- groms van het vorig jaar aan revolutionnaire handelingen schuldig gemaakt? Waarin die bostonden Wel, de professoren zjjn opge treden als leden van het stedelijk comité tot bescherming van het publiek, en ze hebban geneeskundige hulp verleend en onderdak be zorgd aan gewonde en daklooze joden. Be halve dat hebben ze niet belet dat onder de Btudoufen een militie zich vormde tegen de bedrijvers van den progroms. Op die manier kan de Russische regeering de verkiozing van elk ongewenscht Doema-lid beletten. In War schau zjjn de directeur van de gasmaatschap pij en zjjn koetsier doodgeschoten; de mo?r- denaar wist te ontvluchten. Een poBttroin die een millioen bevatte werd te Royof gebom bardeerd oningenomen door oen gewa pende bende. De daders vluchtten met hun buit het bosch in achtervolgd door kozakken, maar de aap is nog zoek. Omtrent den dreigenden minister-crisis te Berlijn waarvan wy reeds melding maakten, berieht thans de tLokal Anzeiger" dat minis'er Von Podbielski op zyn verzoek eervol van zjjn ambt ontheven is. De minister is ge noodzaakt ontslag te nemen dooreen pijn lijke ziekte: jicht en galsteen. Opdat het toch duidelijk zyn zou waarom, staan de bi- zonderheden erbjj. Nu Podbielski heengaat meent men dat de crisis wel zal bezworen zyn en dat de rijkskanselier Von Bülow wel bljjven zal. Van hom wordt gemeld >dat zjjn gezondheidstoestand goed is." Nu dat is in diplomatieke taal duidelijk gesproken en daar mee vervallen ook de geruchten als zou reeds een opvolger aangewezen zyn in Von Molkte of Eulenberg. In do Fransche kamer zyn verleden week twee redevoeringon gehouden die zeer de aandacht trekken. De eerste door den soci alistische minister Viviani was scherp en wekte de ontstemming en bezorgdheid bjj de conservatieve en gematigde elementen. De tweede was van minister Briand en heeft vooral door wat hjj zei over de uitvoering der scheidingswet de gemoederen wat tot kalmte gebracht. In de heelo korkelyk ge- zindo pers is eene werkelijke ontspanning te constateeren. Brian zegt de vredelievende opvatting der scheidingswet te willen bljjven verdudigen. Hy zegt de vrede te willen. Tot 11 December 1906 hebben de tassocialions cultuelW (kerkvereenigingen) slechts do ker kelijke goederen op te eischen om ze te krjj- gen, daarna tot 11 Dec. kunnen zjj die be komen door een ministriëel decreet. Van de veranderingen die de Paus in de wet eischte is noe geen sprake maar men gelooft alge meen dat de regeering door dezen stap de deur heeft opengezet om te komen tot een vergely'k. Wat voor de rust in Frankrijk zeer te wenschen is. In Frankrijk wordt eene belasting op de piano's voorgesteld. Naar berekening der begrootingscommissie zal zjj 5 millioen kunnen opbrengen. GEMEENTERAAD VAN WIERINGEN. Vergadering van 9 November 1906. Voorzitter de heer V. Hejjblok, Wethouder. De Voorzitter opent de vergadering, de notulen worden voorgelezendaar door vjjf leden aan eene gehouden stemming eene andore beteekenis is gehecht dan in de notulen is vermeld, verklaren deze leden dat zjj in strjjci met hunne overtuiging zouden handelen indien zjj de notulen onderteekenden zooals die thans luiden, waarna do notulen door do beide Wethouders worden onder- teokend. Ingekomen stukken Bericht dat aan den Burgemeester 8 wekon verlof is toegestaan. Brief van de Commissie belust gowoest met het nazion der gemeenterekoning over 1905, waarbjj de commissie in overweging geeft om de rekening goed te keuren, waarna dezo door den Raad wordt vastgesteld, evenals de Begrooting voor 1907. Daarna koint op nieuw ter sprake do toestand aan de school te Westerland en wordt mot algemcene stemmen besloten om met 1 April aanstaande allo kinderen, die daarvoor in de termen vallen, op de school toe te laten en zoodra volgens wetsbepaling de verplichting bestaat tot hot benoemen van een derden onderwjjzer aan die school, daartoe over te gaan, en nadat de Regeering zul hebben beslist over do buitengewone subsidie voor do kostou van het lager onder wijs, waarvan in de begrooting melding is gemaakt, eene buitengewone subsidie voor het bouwen van een schoollokaal aan te vragen. Nadat Tadut de openbaro vergadering is geschorst, wordt zjj weder geopend en worden de supple- toire kohieren van den Hoofdelyken Omslag on de Hondenbelasting vastgesteld. Na de gewone rondvraag wordt de Ver gadering door dén Voorzitter gesloten. Nieuwsberichten. Helder, 13 November 1906. Voetbal. Zondag 4 November zjjn alhier de door de pers un propaganda-commissie van den Ned. voetbalbond uitgescbrovrn wedstrijden be gonnen, met een match tusschen de clubs „Leonidas* en (H. B. S." op het daartoe, door laatstgenoemde vereeniging welwillend afgestane terrein, achter hot Zoölogisch Station aan de Buitenhaven. Dat men dit heuvel achtige, sljjkerige terrein heeft goedgekeurd terwjjl een in vele opzichten beter geschikt terrein ter beschikking ligt is onbegrjjpe- ïjik. Bovendien beloopt men er de kans tusschen een hoop brandhout gesmeten te worden, wat minder aangenaam is. Ook is het terrein aan Huisduinen veel ruimer. Dit tot zoover. Ongeveer ten 2 uur 's namiddags werd onder leiding van een lid der adelborsten-voetbal club .Concordiaa den uittrap gedaau. Dadeljjk viel L., eenigszins gesteund door den wind, hot doel van H. B. S. aan, doch zonder re sultaat. Het spel verplaatste zich nu aan houdend nu eens is L.'s dool in gevaar, dan weer doorleefde dat van H. B. S. angstige oogenblikken, tot dat na 20 minuten gespeeld te hebben het eerste punt gemaakt werd en L. de leiding bezorgde, nogmaals werd door L. gedoelpunt, waarna rust inging mot 02 voor L. Na rust krjjgt H. B. S. de wind in zjjn voordeel en bestookte dadeljjk L's doel, betgeen echter niets uitwerkte. L. wist daarna weer door te dringon en maakte na eenigon tjjd punt 3. Nu deed H. B. S. een uitval en maakte haar eerste tegenpunt. Hierdoor aan gemoedigd, spande zjj zich in, met het voor nomen L's doel te blokkeeren, wat echter niet gelukte, terwjjl H B. S's keeper spoe dig daarop de bal voor de 4e maal langs zich zag vliegeD, zoodat toen de scheidsrech ter time floot L. welverdiend met 41 ge- wonnon had. Er werd forsch gespeeld het welk soms in ruwheid ontaarde, zoodat de scheidsrechter tusschenbeide moest komen. Het samenspel was aan beide kanten vrjj goed, hoewol L. beslist sterker was. De rechtsback van L. was enorm, do linksback en links half back waren ook goed, terwyl hot achterspel van H. B. S. in goede conditie was. De scheidsrechter voldeed goed. J.l. Zondag werd op het terrein van de sportvereeniging II. B. S.' gespeeld tusschen de veroenigingen Van Spejjk" on f Hart-gaat-Io«. Deze wodstryd, waarin *H. G. I.» verreweg de sterkste was, kan nu niet bjjzonder interes sant genoemd worden. Van spanning geen sprake daar »H. G. I' reeds voor half-time 4 punten maakte en het wel te voorzien was dat het puntenaantal nog hooger zou worden, ar- -> door #H.G.I.» nog Na half time werden dan o 5 punten gemaakt, zoodat zjj met 90 won, wat niet wegneemt, dat do keeper van fVan Spejjk» zich kranig gewoord hoeft. Verschei dene ballen werden door hem goweerd, waar onder enkele heel mooi. »H. G, I' was ge heel in goede conditie, waaronder uitmunten links-buiten, rechts-binnon en hot achterspel. De scheidsrechter, een lid der adelborsten voetbalclub «Concordia», voldeed wel. Dit was do tweede der wedstrjjdenreeks, uitgeschreven door de pers- en propaganda- commissie van den Ned. Voetbalbond. De Gymnastiek- en Exercitievereeniging //Pro Patria» hield gepasseerden Zaterdag avond een feestelijke vergadering in //Casino', de eerste in haar 28gte levensjaar. De vergadering was zeer druk bezocht; een zeer talrjjke schaar dames en heeren vulde de zaal. Na het omhooggaan van het voordoek, bleek dat do turnerB zich ten tooneelo hadden op gesteld, zoomede ook in grooten getale de jongelui, die tot de beide adspiranten-afdee- lingen der ver. behooren. De Voorzitter, do Schlalimilcb, trad naar voren en sprak het openingswoord, dat oen kraohtige uit- noodiging bevatte om toch vooral mede te werken tot instandhouding en bloei van »P. P.«, dat zich van 1 October 1884 had belast met het zoo noodigo gymnastiekonder wijs en met de turnerjj tot bevordering van lichamelyken {welstand van jongeren en in den kricg van don gegoeden bur gerstand in onze gemeente. Bjj de gymnastiekuitvoering, die nu volgde, getuigde het resultaat van hun arbeid van den onverminderden jjvor en den bjjzondoren takt der turnloidors, de hoeren M. P. van Hoojjdonk en F. C. H. Schlahmilch. De jongste adspiranten voerden vrjje oefe ningen uit en werkten aan rek. De oudste adspiranten maakten staafoefeningen enwerkten ook aan rekbovendien deden zjj mede aan de vrjje en de paardstandon der hoofdafdeeling, die Btaafooningen uitvoerde en aan de barren turnde. De standen, geleid door den hoer Van Hoojjdonk, waron met één woordprachtig. Een drietal voordrachten en een bljjspel, zorgden voor de noodige afwisseling. Do feestelijke bijeenkomst werd besloten door een zoor geanimeerd bal. Door Burgemeester en Wethouders ia op6übaar aanbesteed: het rioleeren en bestraten van een gedeelte grond, gelegen in het verleDgde der Janzenstraat. In gekomen waren 8 inschrjjvingen, van de heeren H. Balder, te Alkmaar, ad f1620; J. Roomejjer f 1616J. J. Schoefielen- berger f 1610T. van der Sterr f 1559 Gebrs. van Pelt f1547; A. Krjjoen f 1544 H. Wjjker f 1529 en J. Spruit 1 1496. Afloop der Inzet van de boerenplaats in hot Koegras aan den Schoolwog, gemeente Heldor, gehouden door de notarissen C. L. van den Berg te Schagen en C. Stammes te Heldor, op Donderdag 8 November 1906. Perc. Hoogste bieders Bedrag. 1. R Spigt, te Helder,f 3550. 2. G. de Beurs, idf 3288.32 3. id. idf 3125.76 4. R. Spigt, idf 3173.80 5. K. Hoogvorst, Anna Paulowna, f 6508.16 6. id. id. f 1508.40 7. id. id. f 1406.16 8. id. id. f 969.40 9. Wordt niet verkocht. 10. A. H. Vogelzang, to 't Zand, f 2253.72 11. id. id. f 1638.— 12. id. id. f 1628.80 13. J. Mujjs, te Alkmaar, f 1180.88 14. R. Spigt, te Helderf 1573.44 15. Jb. Smit, idf 1511.19 16. Jb. Staadegaard, Callantsoog, f 1311.60 17. J. Slikker, to Holder,f 1847.30 18. G. Jannes, to Anna Paulowna, f 1734.48 19. J. Slikker, te Helder,f 2861.78 Samen f41071.19 De afslag, combinatiën en eindtoewjjziging zal plaats hebben op Donderdag 15 November a.s. des middags om 12 uur in het Noord - Hollandsoh Koffiehuis te Schagen. Bjj Kon. ia F. de Wit, met ingang van 1 December 1906, benoemd tot bur gemeester der gemeente Terschelling. WIerIngen. Jl. Woensdag vergaderde onze afdeeling van het Witte Kruis" over de vraag om tot aaukoop van een eigen gebouwtje over te gaan. Er was nu namelyk een perceeltje te koop dat in verschillende opzichten wel iets voor de vereeniging was, waarom het bestuur, om de gelegenheid niet ongebruikt te laten voorbijgaan, de aankoop aan de vergade ring in overweging gaf. Nadat de zaak van verschillende zjjden was bekeken, werd besloten voorloopig geen stappen te doen ter verkrijging van een andere bergplaats. Voor het herhalings-onderwjja hebben zich te Hippolytishoef 12, te Oosterland 7 en te Westerland geen leerlingen aange meld. Als kearmeester voor de vereeniging tot coöperatieve vischverkoop te den Oever is benoemd de heer S. Zomerdijk Sr. - Er is te Velsen, Wijk Velseroord een nog al belangrjjke typhus-epidemie uitgebroken, eerst waren het een achttal gevallen in ruim 14 dagen, nu zijn er weer een vijftal verdachte gevallen bjjge- komon, alles in of nabjj de Kalverstraat, oorzaak der infectie is nog niet vast gesteld. In overleg met de gezondheidscom missie en haren deskundig den heer L. W. Havelaar, directeur der gemeente-water leiding te Velsen, is het gemeentebestuur met behulp van de afdeeling Velsen van het Witte Kruis, druk bezig verschillende wtregelen te nemen. Verscheidene lijders zgn naar de ge meentelijke ziekenbarak overgebracht, waar zjj door zusters van het Witte Kruis ver pleegd worden. (O. H. Ct.) - »De toestand der werklieden aan de Rijks Marinewerf te Amsterdam" is de titel eener brochure, waarin door werklie den dezer werf eenige bestaande grieven besproken worden. Die grieven betreffen: de loonen aan de Rjjks Marinewerf De schrjjvers noemen ze beneden de eischen van den levensstandaard en toonen door vergelijking aan, dat ze staan beneden die van gelijksoortige werklieden in dienst van de gemeente, ook al neemt men in aar- merking, dat den gemeente-werkman we- keljjks van zjjn loon ongeveer 31/, pet. afgehouden wordt voor zgn pensioen en de wejrkman aan de Rijkswerf vanzelf verze kerd is tegen ziekte, ouderdom en onge vallen de toepassing van verlof en boeten op 's Rijkswerf. Hierbij wordt aan critiek on derworpen de »rechte lijn", voor de geval len waarin verlof kan gegeven worden en de kwestie wat al of niet levensgevaar lijk te achten is voor de gevallen waarin alsmede verlof kan gegeven worden de boeten en straffen, de uitkeoring bjj ziekte, het stukwerk. Dit laatste punt wordt uitvoerig beproken. De Brochure eindigt met eene opwekking aan de Rjjkswerklieden in deze eu andere inrichtingen om de grieven dezen winter in hnnne vereenigingen te bespreken en te trachten te komen tot een grooten Rjjks-Werklisdenbond. Nederl. Scheepebouw-MaatechapplJ. De directie der Nederlandsche Scheeps bouw Maatschappij te Amsterdam, heeft zich gedwongen gezien een honderdtal mannen van haar personeel ontslag te geven. Naar we vernamen, werd slechs zeer noode tot dezen maatregel overgegaan, waar een gedaangeven aan werkvolk te gen den winter steeds zooveel doenljjk wordt vermeden. Het was evenwel een ge biedende eisch. Op de hellingen der Maat schappij staat op dit oogenblik nog alechts een viertal schepen, die alle min of meer de voltooiing naderennieuwe bestellingen, die werk in de toekomst zouden geven, werden den laatsten tjjd niet ontvangen, zoodat voor het personeel van 900 man geen voldoenden arbeid meer te vinden zal zgn, als straks deze vier Bchepen zul len zgn afgeleverd. Dit noodzaakte de directie ongeveer 120 erklieden ontslag te geven, welk getal mogelijk nog door meerderen zal moeten worden gevolgd. Een slachtoffer. Uit Amsterdam meldt men: Op de begraafplaats Het Huis Te Vraag werd Vrijdagmiddag, onder vele bljjken van belangstelling ter aarde besteld het stoffelgk overschot van mej. J. Lenain, de jonge onderwijzeres, die Zondagavond bg het tramongeluk op den Weteringschans om het leven kwam. Een viertal kransen van de familie dekten de baar; terwjjl in twee open rijtuigen meer dan dertig bloem stukken van vrienden en bekenden volgden. Want zjj wsb zeer gezien bg hare collega's de leden van den Bond van Ned. On derwijzers, de oud-leerlingen der Kweek school en vooral bg hare scholieren. Bjj de geopende groeve werd hot woord gevoerd door de heeren: Van Goor, in specteur van het Lager OnderwjjsDe Jong van Lier, namens de plaatselijke com missie van toezicht; Vellenga, hoofd van de school, waaraan mej. Lenain verbonden was; Hoogakker, namens de Vereeniging van oud-leerlingen der Kweekschool, en G. Mejjer, den directeur dier Kweekschool. Zaterdagnacht is een Urker visschers- vaartuig, dat de Scheveningsche haven wilde binnenvaren, tegen het zuider-haven- hoofd geslagen en later og het ververscbinga- kauaal op het strand geworpen. De be manning wist zich, wadende door het wa ter, te redden. Het scheepje is vermoede lijk geheel verloren. Ongeveer kwartier over zessen is Zater dagavond ten zniden van ket ververschings- kanaal te Scheveningen een Wieringer schokker op het strand geloopen. De be manning is behouden van boord gekomen. Omstreeks dien tjjd liep een schokker uit Helder tegen het zuiderhoofd van het ververschingskanaal. Daar men meende, dat de bemanning in gevaar verkeerde, werd de reddingsboot in zee gebracht, doch de Heldersche visschers verkozen op hun boot te bljjven, die later weer vlot raakte en koers zette naar zee. Schutterijen. Het Vad. meldt Onder voorbehoud deelt een onzer richtgevers ons mede, dat door den minister van binnenlandsche zaken beslist is, dat, hoewel de bedoeling van den wetgever wellicht anders was, de duidelgke bewoor dingen van artikel 40 der Landweerwot welke slechte voor één uitlegging vat baar zjjn te lezen geven dat de schut terijen niet op 2 Augustus 1907, doch op 2 Augustus 1908 zullen opgeheven zgn, tenzjj intgds bovengenoemd artikel 40 der Landweer op wettelijke wjjze mocht zjjn anderd. Bjj de samenstelling van de begrootingen der Bohutterjjen zal, aldus wordt opge merkt, vooralsnog alleen met laatstgenoemd tgpstip rekening zgn te houden. Afgetneden Paardeztaarten. Vrijdagmorgen werd door de kolonel commandant van het 3e regiment veld artillerie te Breda bjj de politie as veld-artillerie aan de gasthuisvelden de staarten ten deele zgn afgesneden. Het feit moet zgn gepleegd 's avonds tusschen 8 en 12 uur. Uit het door de politie ingestelde onder zoek moet reeds zgn gebleken, dat hit afgesneden paardenhaar moet zgn verkocht bjj zekeren v. d. Br. in de Keizerstraat, die 't op zgoe beurt verkocht bg de firma K. alhier. Naar men mededeelde moet voor- 't paardenhaar f 1.40 per K.G. zjjn ontvangen most de dader een veld-artillerist zgn geweest. Wie de dader is, is nog niet jekend. (»DgbI. v. N.-B.") Men schrjjft aan de Tel. uit Zwolle Wel hebben we hier geen speelholen, voor zoover ons bekend, maar toch deed de politie Donderdag een inval bg een particulier en had een goede vangst. Reeds limen tjjd vermenigvuldigden zich de hten over 't vermissen van goederen uit de goederentreinen en loodsen te Zwolle. Alle nasporing was vruchteloos, totdat de politie plots een draad in handen kreeg. Voor «enigen tjjd overkwam den trein- smid B. op 't emplacement een ongeluk, waardoor hg in 't ziekenhuis moest worden Ijjn aanwezig zgn op dat gedeelte van 't terrein der S.S. schjjnt de achterdocht te hebben opgewekt, althans, de heer Der- kuma, inspecteur van politie en twee re chercheurs deden Donderdag een huiszoeking bg B. en vonden een wagen vol vermiste goederen. De vrouw werd naar 't bureau van politie gebracht, 't Onderzoek duurt ort. Donderdagavond omtrent halfelf is op IJsland een aardbeving geweest. 's Nachts tusschen een en twee uur volg- i nog meer schokken. De beweging van de aarde was van Zuid naar Noord. gedaan dat van verscheidene paarden (men spreekt van 20), gestald in de kazerne der Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-lndiê. Dmtw darter Tydit. der lMtat. bul. »/h Pulk. i. .116 30 NOT.i 7.— i»*pa«t tI» KotUrdxm SS Nor.; 7.»t. P. Holl. m»il Ti» e.nn» jl» m 27 Nor. 7.— ar p. HolL Mtll ri» M»müU 10 Not 1.60 »u». - SS Nor 7 U")! 20 Nor. IS.—••BOT. Alluo om Alj«h, Snmalr»'* Oostkust,flbWil. Bloow, Banks, BlMtoi» en Z.-W. AM. t»d Bornso. t orrrigs «Mts tu Nad. Ooit-Indit wordt sUsso Ttrlaageo ia afteadm ris Nspsl» nrwmdsn. Naar PaUmbangRioute, BankaBiUitcn en Z. W. Afd. van Borneo: p. Bngslssbo m»U vi» Briad.il 15 so 29 Not.I 7.— 's p. Holl. mail tL» Osbos .|lS «n 27 Not.| 7.— 'a st. Naar Atjeh en de Oosthut van Sumatra KiRslacks mail ri» Briaditl «lktnUoDd<rd.7.— 'a st. "p. HoU. mail vu Os.t» .18 »u S7 Nor.[ 7.- 's st. Naar Ouyaua {Suriname) .115 so 29 Not., 7— 's st. 19 Not.I 7.— st. mail t!» St Nsasin J 7 Das.' 7.'s st. Naar CuragaoBonaire en Aruba 16 sa 89 Not.I 7.— 's st. Vrtdsg" 8 M n 29 Nor. 7.— 's st. Naar St. Martin, St. Eusta'ius en Saba p. ïsspoit ri» AmiUrdam. .lil as 89 Nov.l 7.— st. (slUas op «ri. ia ah.) p. auil ot« Zngalaod 1» Not.| 7.- ST. Naar Kaapland, NatalOranje-Rivier- kolonie m Transvaal i eiken Vrjjdag, 3.80, namiddags. Voor Hr. Ms. ,Nsotilas> naar Santa Crus do Teneriffo: 16 en 17 Nov. 8.80 nam. FEUILLETOI Vrjj bewerkt door AMO. 45) I be- Voor het uiterljjk sat Steil» d daard, maar in baar binnenste was het verre van rustig. De liefde voor Giotto, ongerust heid over zjjn wegbljjven, angst over een mogelijk ongeluk hielden hare gedachten voortdurend bezig. Zjj luisterde niet naar de muziek van bet orkest, maar keek wel naar de aaczienljjke gasten, die daar beneden voor baar zaten. Hal nu bad zjj gevonden wat zjj zocht I Hare oogen dwalen niet langer, zjj vestigt zo op een persoon. Die persoon kjjkt ook baar aan Stella weet het: lady Gwendolin Las- celles beeft haar herkend. Zjj keek in een andere richting en toen weer naar Gwendolin, die naast haar vader zat. Stella was verwonderd, dat do opge smukte markiezin niet hier was. Zjj wist niet, dut de trolsche dame in het laatste tjjdperk was van een ongeneesl jjke ziekte, die baar grave sleepte. Ten derden male keek Stella naar hare schoone mededingster, ja, zjj was nog schoon, zeer schoon, maar toch veranderd. Er lag iets vermoeids in hare trekken, iets zoekende in haar blik. Neen, de schoonheid had Gwendolin niet gelukkig gemaakt. Het orkest had zjjn nummer ten einde ge bracht, mjjnheer Tbalberg nam plaats, aan de piano, de aignora werd de muziek overhandigd en na een kort voorspel begon Stella te zingen. Had bare lieve verschjjniDg reeds aller barton veroverd, de eerste noten van haar zang vestigden haar roem. Het auditorium geraakto in een geestdriftige stemming, men kon nauweljjks tot de eerste pauze wachten om zjjn bjjval door handgeklap te kennen te geven. Toen het nommor geheel ton einde i, stond het bjj allen vast, dat Stella de beste zangeres der wereld was. Hierop volgde een solo van een beroemd •blazer," een orkestnummer en toen een tweede zangnummer van de signora. Hier mede was de eerste afdeeÜDg van het con cert ten einde. Het auditorium verspreidde zich ia do kamers en salons, waar bier en daar buffetten gereed stonden, boladen met koude spjjzen en beorljjko dranken. Van oen afzondertjjk buffet voor de prima donna was hier geen sprake. Lord Asherton geleidde als gastheer eene hertogin naar liet groote salon, voorzag haar van ververscbin- gen on liet haar toon over aan een anderen heer. Hjj zelf ging daarna heen om Stella te halon. Hjj geleidde baar naar eeneereplaats, waar lord Wellington, de held van Waterloo, naast baar stond, haar bloemen vasthield, baar jjs aanreikte, on haar op alle manieren zjjn vorooring toonde, soodat de aansienljjke dames er jaloersch om werden. En Giotto kwam maar niet opdagen! Tel kens keek zjj naar de deur, of hjj nog ver- scheen 1 Haar hart was vervuld met smart eu teleurstelling, al de betuigingen van hulde uit den mond dezer hooggeplaatste menscben lieten baar koud, nu hjj niet in hare nabij heid was om se mede aan te booren. In de tweede afdeeling van het concert zong zjj eon gedeelte uit een bekende begeleid door het orkeet. Het was een ljjk stuk met trillers eu gamma's ven, maar se song bet als een nachtegaal. Weer daverde de zaal van den bjjval en hot was reeds na middernacht, toen bet con cert eindeljjk was afgeloopen. Juist zong zjj eon moeiljjke passage zon der een noot to missen, toen zjj bemerkte boe een bediende achter lord Asherton trad en hom toefluisterde, dat er een renbode van het kasteel was gekomen. De lord stond dicht bjj haar; oumiddelljjk verliet hjj de zaal. Haar hart dreigde te bersten, terwjjl zo ^ong. Eiudeljjk keerde de lord terug. Wut verlangdo zjj naar hot nieuws dat hjj wirt! Zjj meende op te merken, dat hjj haar blik ken ontweek; hjj kwam ook niet bjj haar, doch bemoeide xich uitsluitend met zjjne gas ten, dio heengingen. Hjj wenschto ieder goe den nacht en bedankte eik voor de eer, hem aangedaan door het bjjwonen van dit oon- oert. Eindeljjk stond ook zjj in de vestibule en wachtte op baar rjjtuig, omringd door een kring van bewonderaars. De hertog, op wiens arm zjj lounde en dio verzocht lmd baar naar bet rjjtuig te mogen geleiden, hielp bjj het omslaan van haar mantel. Daar hoorde zjj Shanker tot een andere lakei zeggen Het is een akelige geschiedenis voor den armen signor. Hjj zal er wol niet bovenop komen. Te oordeelen naar het bericht van den ouden Reedy, is hjj misschien op dit oogon- blik al dood. Hoe is het gebeurd?" vroeg de ander. Wel, bjj was in de lolly om bet een of ander te doen. Het werd al donker, de ning van do trap brak, terwjjl hjj er tegen steunde, en zoo viel hjj naar beneden. Hjj moet ernstige inwendige kneuzingen of ver wondingen gekregen hebben." Onze lord is zeker heelemaal overstuur, nietwaar, Shankor?" •O, dat is erg. Hjj zal bet nog besterven hjj zjjn signor Giotto en zjjn viool moet en. We weten hot pas een uur; do oude Reedy heeft ons de tjjdlng door oen renbode laten brengen." Het was, of Stella den grond onder hare voelde wegzinkenhare oogen werden verduisterd, baar hoofd duizelde, maar zjj wist zich toch te beheerschen. Ik vind de warmte hier zeer drukkend," zeide zjj in het Fransch tot den hertog. fWil Uwe Genado zoo goed zjjn mjj naar het rjj tuig te brengen?" Het stond bjj de deur gereed, madame Chandoz was reeds ingestapt. Stella bad vol doende geleerd zich te beheerschen; met een bominneljjk lachje nam zjj afscheid van den hertog, stapte in, boog voor de omstanders, wuifde huu nog een groet toe en... Goddank, SÜ w®g- Met een hartbrekende zucht vond zjj rust in de armon van madame Chandoz, en verloor hot bewuBtajjn. Men moost haar te bed brengen en llot onmiddel- Ijjk den naastbjjwonenden dokter komen. «Het gemoed van de patiënte is plotseling b«i* aangegrepen door een ernstige gebeur tenis of door eene droevige tjjding," ver klaarde do dokor. «Kalmte, rust eu stilte zjjn bi«r[j Als tot bewustzjjn terugkeerde, zou goed doen. Na een kwartier bekwam sjj tor van hare beswjjming en gaf de dokter haar een kalmeerend middel, waarop sjj in slaap viol. Madame Chandoz en de kamenier bleven bjj de patiënt waken. «Arme Stella," mompeldo madame nu eu dan, «moet dit nu bet einde wezen van je prachtige loopbaan? Wie had dat kunnen denken De pendule op den .schoorsteenmantel had reeds vjjf uur geslagen, toen Stella ontwaakte en zich in bed oprichtte. Zjj was seer bleek, maar geheel bedaard en rustig. Haar gchou- gou werkte ook mee, dit bleek dadeljjk, want sjj zeide: «Wel madame, ik dacht niet, dat het al zoo laat was. Wjj hebben geen tjjd meer te verliezen, or is veel te doen." Madame Chandoz wildo Stella in bed hou den, maar al haar praten hielp niet. Ik herinner mjj allea, madame. Ik heb ;onoeg gehoord om alles to begrjjpen. Heeft ord Asherton bericht gezonden?" ,Ja, er is een brief gekomen, maar..." hoog noodig.' lIs zjj een poosje sliep, voordat zjj Er stond niet veel meer in, dan sjj reeds van Chankor had hooren vertellen. Hot adres luide aan madamo Chandoz; lord Asherton verzocht haar het ongolukkige nieuw» zoo voorzichtig mogeljjk op verschoonende wjjze aan •zjjn lieve Stella" mede te hjj voegde er bjj, dat hjj er ook pjjnljjk door getroffen was en zoo spoedig mogeljjk naar het kasteel zou vertrekken. Met zorg vouwde Stella den brief weer ebt, stond dadeljjk op en begon zich to eeden. OumiddeUjjk liet zjj het rjjtuig be stellen en door hare kamenier verschillende dingen inpakken, alsof zjj van plan was lang weg te bljjven. Zjj trok een stemmig reis kleed aan; madame Chandoz vroe/, waar al die toebereidselen voor dienden doch kreeg ten antwoord: »Gjj en Finette gaat Ik weet zelf niet, hoe weerhouden," antwoordde Stella. >Ik stel groot vertrouwen in de bekwaamheid van dien dokter. Hjj moet ons naar Asherton ver- gezellen. Het huis van sir James Dunoan in do Harleystraat zag er somber uit. Het was bjjua [«ven uur, de dienstboden begonnen open to doen. Een dienstmeid dweilde de stoep, een ander keek geeuwend uit een boven- am. Zoodra er was aangescheld, kwam do huis- echt naar voren. Stella was reed» uitge- ipt en kwam hem op den drempel te gc- XXVI. Ik wensch sir James Duncan op staan- den voet te spreken," sprak Stella. 'Leven en dood hangeu er van af," voegde zjj er hjj, toen de huisknecht aarzelde on haar don doorgang wildo verhinderen. iSir James is niet te spreken, mevrouw," zei de man op oorhiedigen toon. Mjjn meester is ongesteld, geloof ik. Hjj lis den geheelen nacht in ijjo stoel bljjven zitten, ben kwartier geleden schelde hjj en mjj een brief voor sir Henry Holloway. lok zeide hjj, dat iedereen moest wordon afgewezen; do praktjjk zal door sir Henry worden waargonomen." i het daar Toen mjj in het rjjtuig stapten, gal Stella bevel om naar do Harleystraat te rjjden. Lieve, woont hier de dokter, wiens zoekon den zignor zoo boos maakten V vroeg madame Chandoz. Wjj moeten nu niet op kleinigheden let ten eu nog minder ons door vrees laten (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1