KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, WIerIngen en Anna Paulowna, Uitgevers: BERKHOUT Go., te HELDER. DE VIOOLSPELER. No. 3522. Zaterdag 17 November 1906. 34ste Jaargang. Buraau: Spoorstraat. Teltf. 59. Bttrsau: Konlngstr. 29. Interc.-Tsisf. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 ra. 50 et., fr. p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 j (Zondagsblad 37*» 45 »0.75 s I Modeblad 55»»»» 80» 0.90 (5 (Muzik. Bloemlezing» 60 >85» >0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Advortontlöii van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6 Bewjjs-exemplaar21/, Vignetten en groote letter* worden naar plaateruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Eerste Blad. Uit bet Buitenland. Omtrent den bomaanslag op den stedeljjken commandant van Moskou wordt nader bericht dat bü geschiedde op het oogenblik dat de commandant het gesticht voor ooglyders pas seerde. Een man had zich daar opgesteld en toen de generaal met zjjn adjudant voorbij kwam slingerde hy het projectiel naar hem toe. Het rolde een eind weg en ontplofte toen met een vreesolijken slag. Do dador trachtte te ontvluchten maar werd door een politie agent gegrepen. Toen hij zijn revolver voor den dag haalde om op den commandant te schieten was deze hom voor en schoot hem door 't hoofd. Dat dergelijke moordaanslagen er toe znllen bijdragon om den Czaar en de autoriteiten tot meer vrijzinnige maatregelen to stemmen zal niemand gelooven. Het revo- lutionnair-socialistiBch comité heeft dan ook een besluit in anderen geest genomen. Gedu rende de voorbereiding en do verkiezing zelve der Doema zal het zich van elke daad van geweld onthouden. De «Russieohe Korrespondenz" bevat een bericht dat om begrijpelijke redenen niot uit St. Petersburg doch uit Wiborg is overge seind. De Czaar zou namelijk aan den .Bond van Russische mannen" bericht hebben dat iijj ingezien heeft dat het toestaan der con stitutie een daad is geweest waarvoor het Russische volk nog niet rijp is. Dit bericht, dat evenwel nadere bevestiging noodig hoeft, zou alzoo toonen dat de Czaar van plan is de grondwet weer af te schaffen. Deze stap achteruit zou werkelijk te betreuren zijn. Witte is weer in Rusland terug. Hij be tuigde tegenover Dr. Dillon van de .Daily Telegraph" zy'n groote aanhankelijkheid aan den Czaar en zeide tevens de revolutionnai- ren niet to vreezen wijl hjj een vriend der hervormingsbeweging is. Als nu 't eerste en 'tlaatste maar kunnen blijven samengaan! De Fransohe Kamer heeft met groote meer derheid een motie aangenomen waarin ver klaard wordt dat zij vertrouwen stelt in de regeering en in haar vast besluit om de wet op de scheiding toe te passon, daarbij iedere aanvulling verwerpend. Na de verzoenende rede van minister Bri- and is er wat ontspanning gekomen. Heel goed vertrouwt de roohterzijde het nog niet; doch haar vortrouwon is toegenomen nadat Briand tegonover Jaurèi nog eens had be toogd dat hij werkelijk verzoening wil. Het is duidelijk dat Briand wil afwachten wat de Paus nu doen zal. Hij raadde de rechterzijde aan rustig te blijven en den raad van den Paus om de bevolking niet tegen de wet op te zetten niet in den wind te slaan. De rVerité" een der heftigste bladen der rech terzijde raadt de leiders aan den strijdkreet aan te heffen en luide alom te blazen tegen do maatregelen. De meer gematigde bladen pleiten voor overwegen en afwachten. Dat minister Podbielski is heengegaan meldden wü reeds. De keizer beloonde zjjn diensten met eene ridderorde. Dat hij geen hoogere onderscheiding kreeg, Bchrijft men daaraan toe, dat in de hoogste kringen zjjne houding niet goedgekeurd werd, ondanks alles wat daarover geschreven ie. Het is zeer waarschijnlijk dat als opvolger van Podbielski zal genomen worden, iemand, die het met diens agrarische politiek niet eens is en das zal toegeven aan den van alle tijden uitge- oefenden drang om de grenzen voor invoer van vleesoh en vee open te stellen. De ongewoon hoogo vleeschpryzen in Duitsch- land men kan wel spreken van den vleeeschnood kunnen niet langer besten digd worden door het gesloten honden der Dat is in den Rijksdag duidelijk genoeg gebleken. De vrijzinnigen en sociaal democraten dienden interpellaties in betrefiendo den vleeschnood. Aan den Rijkskanselier werd gevraagd of hij geneigd zou zjjn met behoud van doeltreffende maatregelen togen over brenging van veeziekten, de grenzen open te stellen en door verlaging of opheffing van de invoerrechten op voo, en door afschaffing van invoeirechten op veevoeder aan don nood tegemoet te komen. De beantwoording der interpellaties werd uitgesteld tot na de be noeming van oen nieuwen minister van landbouw. De Këln. Ztng. zegt dat de rogeering het plan heeft aan de grenzen slachthuizen te laten oprichten waarin het uit 't buiten land ingevoerde vee dadelijk kan worden geslacht en verzonden. De maatregel zou vooral worden toegepast aan de Nederlandscho grenseen bericht dat voor den veehandel en voor de veehouders in ohb land wel van belang is, daar het bij uitvoering de prijzen zal doen stijgen. In de Kaapkolonie is door Ferreira met een 18 volgelingen eon inval gedaan. De Engelacho bladen die reeds aan een Boeren opstand dachten, zien de zaak nu wat kalmer in en beschouwen den inval als zonder politieke beteekenis. Een politiemacht is heen gezonden om den troep te achtervolgen. Marinebegrooting. In de afdeelingen van de Tweede Kamer word naar aanleiding van de Marinobegroo- tteg naast veel lof aan 's Ministers ijver, ver wondering betuigd wegons do nieuwe vloot- plannen, waarmee 86.8 millioen zijn gemoeid, terwijl zuinigheid op militaire uitgaven als een der punten op het program van de tegen woordige meerderheid voorkomt. Anderszijds werd het plan op zichzelf,-niet om de kosten, afgekeurd, zolfs werd den Minister hierbij te groote zuinigheid verwe ten. Dat de adviezen van de commissie nopens de samenwerking van land- en zeemacht ter zijde werden gelogd eenvoudig omdat deze geen rekening hielden met de ffnancieele draagkracht des lands, wekte bevreemdingen in de veronderstelling, dat aan deze commis sie niet was opgedragon bij haar voorstelleu met die draagkracht rekening te houdtn, werd de qualificatie gehoord ronwaardig spel" (met de Kamor namelijk), die steeds naar de versohijning van dat rapport werd verwezen. Men wilde de adviezen zelve kennen en ook nader worden ingelicht omtrent de noo- dig geachte verbetering van de kustverdedi ging en de kosten daarvan. De wenschelijkhoid van een vereeniging van de departementen van Oorlog en Marine werd ook hior weer bepleit. De afsperring van de havens met torpe do's vond bijval; bestreden worden daaren tegen de Ministers plannen ten opzichte van een divisio gepantserd materieel voor een optreden buitengaats. Men meende immers, dat de Minister zelf een tactisch offensief op treden buitengaats verwierp. Men achtte ons aangewezon op kustverdediging en torpedo's, daar do vijand altijd oen veel aanzienlijker vloot zal hebben dan wjj. Anderzijds werd echter het aanschaffen van pantserschepen verdedigd, vooral met het oog op het geval, dat ons land als bondge noot van een groote mogendheid tegen een andere zal hebben op te treden. Ook voor vlagvertoon werden pantsersche pen noodig geacht. Opgemerkt werd, dat niet blijkt, of de meening van den Gouverneur-Generaal i6 ge vraagd met betrekking tot de inrichting van de zeemacht in Indië. Ook voor dit land werd aanbouw van pantserschopen afgekeurd, doch niet door allen, die den bouw voor Nederland doelloos achtten. Waarom zoo wordt geinformeerd de Minister jnist vier pantserschepen Indië van 7000 ton? Kunnen deze door het Ooster vaarwater Soerabaja bereiken In het algemeen werd meer toelichting gewenscht ten aanzien van de vlootplannen in Ned. Indië. Uit den overgelegdcn staat van ons strijd vaardig materieel maakte men op, dat in elk geval onverwijld maatregelen tot beveiliging van Indië moesten worden genomen en daar over niet sooals de Minister wenschte een kwarteeuw mocht worden gedaan, wat weer als een gevolg van de bezuinigiogsleuze werd beschouwd. Gevangenen van zyn politie ke vrienden heette men den Minister. Waarom deze den brnikbaarheidsduur van de schepen zooveel langer stelt dan zyn voorgangers, zoekt men vergeefs uit de Memorie van Toelichting te ervaren. Gevraagd werd, wat er van de beman ning sou wordon wanneer men deze op kleine schepen aan den aanval van veel grootore blootstelde. Door leden, die moer met het plan van Z. Exc. waren ingenomen, word het voorboold door den minister van oorlog gegeven (door een fonds voor de Stelling Amsterdam in het leven te roepen), ter navolging aangeprezon ten aanzien van oen fonds voor vlootbouw. Dit denkbeeld word evenwol bestreden op grond van een hoogo rente en aflossing, die men te betalen zou hebbben. Tegen snollen aanbouw werd voorts nog aangevoord, dat de bemanning zou ontbreken. Onder moer werd nog aangedrongen om ten opzichte van hot materieel de schepen voor Indië benoodigd te laten voorafgaan. Gevraagd word naar 's Ministers plannen over al of niet instandhouding van de werf te Amsterdam en vele leden bevalen in 's Ministers aandacht aan de adressen van de werf werklieden te Amsterdam, Hellevoet»! ui9 en Willemsoord. Aangedrongen werd op ver betering der Amstcrdamsche marinekazerne. Wat de verlichting betreft, vestigen som- mige leden o. a. de aandacht op liet gevaar, dat h. i. voor de schoepvaart, althans gedu rende 36 dagen van het jaar, bestaat op een gedeelte van do kust tusschen Sohoveningcn en IJmniden, waar men, ter verkenning op de kust aanhoudende, hetgeen thans met stoomschepen wel meestal in rechte lyn zal geschieden, aan den grond kan varen zonder een licht te hebben gezien. Hetzelfde doet zich o. a. voor tnsschen IJmniden en Kijk- duin. Een aantal leden hadden bezwaar tegen den post van f 45.000 voor de oprichting van een proefstation met werkplaats te Schevo- ningen. By het Verslag is gevoegd een Nota waar in de heer Van Wasenaer van Catwyck breedvoerig de gronden uiteenzet, waarom hy zich niet kan vereenigen met 's Ministers beleid, zoowel ten opzichte van het materi eel als ten opzichte van het porsoneel. Nieuwsberichten. Helder, 16 November'1906 Uitslag van de verkiezing voor een lid van den Gemeenteraad, op Dinsdag 13 November 1906 in het derde district. Uitgebracht 555 stemmen. Van onwaarde 14 Volstrekte meerderheid 271 Uitgebracht op de Heeren P. de Jong 239 stemmen. J. C. S. Schokking 302 Gekozen de Heer: J. C. 8. SCHOKKING. De heer C. W. Rusting, onderwjjzer aan school No. 6, is aaugezocht voor het directeurschap van de Arrondissem.-Oa- derw.-Zangvereeniging, welke de jaarljjk- sche vergadering te Schagen opluistert. De heer Rusting heeft dit aangenomen. De heer W. Dgs, van hier, ia be noemd tot adjunct-iuspecteur van politie te Bloemendaal De WelEerw. heer J. J. Met, pas toor te Z'iidscharwoude, ia Zondag onder de mia ineengezakt eu op de plaats dood gebleven. Saccharlne Da regeering, kondigt de spoedige in diening aan van een wetsontwerp tot we ring van saccharine. De UrkervisBcher Hendrik Vi8aer ia bjj het uitvaren met zgn botter U. K. 255 nit de haven van IJmniden in aanvaring gekomen met den atoomtrawler >Strath- dee« LJ. M. 66. Door den 8chok sloeg hg overboord en lag hg hulpeloos in het zog van den trawler. Vóórdat zgn aan boord zgude jonge zoons hem hulp konden bieden, was hg reeds zinkende, toen gelukkig nog juist bjjlgda eenige militairen die met du vlet van het fort zonden overvaren, op het geschreeuw kwamen aansnellen. Ofschoon onder water werd hg nog door eeu uitgestoken haak in de kleeren gevat, en op het geroep van »grgp< klemde hg den haak stevig vast, z nidat hg nog levend binnenboord getrok ken kon worden. De aldus aan den dood ontkomene werd nu naar zgn eigen vaartnig teruggebracht. Verbrand. Uit Amsterdam meldt men Woensdagmiddag te kwart na vjjf brak er in het rgwielmagazgn van den heer J. M. Smits, Kerkstraat 198 alhier, een felle brand uit. Men schrgtt de oorzaak tos aan een lek in de gasleiding. In een oogwenk stond de geheele winkel in lichtelaaie. Het knechtje en de dienstbode vluchtten, maar de heer Smits holde naar boven, waarschjjnljjk om geld en kombaar- heden te redden. Daar schgnt hg door den rook bedwelmd te zgn, althans de brand- r vond hem later dood op den grond uitgestrekt. Hg had uen portefeuille met eenig bankpapier bg zich. De vlammen, die ook weldra de tweede verdieping en den daarboven gelegen zolder, benevens de vliering hadden aangetast, hadden het ljjk voor een groot gedeelte verkoold. Het stoffelgk overschot werd in een deken gewikkeld, en naar den stal van den heer Stephanus aan de overzjjde der straat gedragen. Daar werd de identiteit vast gesteld. Met een brancard werden de over blijfselen van den jongen man hjj was pl.m. 33 jaar naar het Binnen-Gasthuis vervoerd. De overledene laat- een jonge vrouw en een kindje achter. Zjj waren op het oogenblik van den brand buitenshuis, en ontkwamen das aan het gevaar. De materieele schade wordt door verzekering gedekt. Uit Vlaardingen meldt men Dinsdagmiddag kwam alhier aan het in deze gemeente thuiabehoorende logger- schip VL 93, Admiraal Tromp, schipper J. Blenk Jr., van de reederg Jacs. Vogel en Co., met verlies van een 17-jarign schepeling, uit Schiedam, die Vrjjdag 1.1. op zee, toen hg bezig was haring te ka ken, door een stortzee over boord is ge slagen en verdronken. Brand te Bergen. Maandagavond, omstreeks half negen, ging een knecht van het R.-K. Pensio naat voor jonge dame*, alhoewel daarvoor ernstig gewaarschuwd, met licht in het gasthuis, dat achter het gebouw staat. Daar er waarschgnlgk iets aan het gas- magazjjn defect was, ontstond er een ont ploffing, waardoor de man plotseling in brand geraakte. Hg sprong direct in 't water in de nabjjheid, doch werd, des niettegenstaande, zeer gevaarljjk gewond; men heeft den ganschen nacht bg hem gewaakt. Het gasthuis is geheel afge brand; er lag ook nog een vat gedeelte lijk gevuld met benzine. De burge meester, de heer J. van Reen en, die dadelijk ter plaat&e was, waarschuwde het publiek, dat direct blusschen wilde, voor het groote gevaar, waaraan men blootgesteld was. Gelukkig is het vat onaangetast gebleven, zoodat er geen ongelukken meer te be treuren waren. Het gasthuis is afgebrand, het Pensionaat zelf is ongeschonden. Ujj gebrak aan veel water bluschte men ook met zand. Dlifttal. Door den wachtmeester te Gorredjjk is Dinsdagmiddag in de woning van den chef bg de Nederl. Tramweg-Mjj. aldaar op heeterdaad op diefstal van geld betrapt, ten naieele van dien chef, een besteller bg de voormelde Mg. Gedurende meer dan twee jaar hebben diefstallen van geld plaats gehad, zonder dat eenige zekerheid omtrent den dader kon worden verkregen. Het ver moeden, dat de gearresteerde de schuldige was, heelt zich nu bevestigd. Door middel van een gat in den zolder, werd hg door den wachtmeester bespied, toen hg zich geld toeeigende uit een kast, aanwezig in de chefswoning, tot welke woning hg zich toegang had weten te verschaffen. Bg ont dekking nam hg haastig de vlucht en ver school zich in de goederenloods, doch werd spoedig gevonden en in verzekerde bewa- ring genomen. Hjj heeft eene volledige be kentenis afgelegd. Leeuw. Ct.«) Lijk opgegraven. In tegenwoordigheid van den officier van jastitie te Breda en een der rechters, van prof. Spronck te Utrecht, de doctoren Butner en Schrijver van Breda is Zaterdag uit het kerkhof Zuylen aldaar een ljjk opgegraven, dat daar al langer dan een jaar had gerust. Een deel van het ljjk is tot nader onderzoek naar Utrecht opge zonden. Verschillende geruchten loopen te dezer zake, doch zoolang ze niet worden bevestigd, achten wjj ons niet gerechtigd ze mede te deelen. (D. v. N. B.) Het Zulderzee-vraagstuk. In zake landaanwinning in de Zuiderzee heeft de regeering, zooals bekend, het denkbeeld opgevat, de inpoldering van een betrekkelijk klein gedeelte der Zuider- te doen vooraf gaan aan het groote werk van opeenvolgende inpolderingen, binnen een tevoren in zgn geheel af te sluiten waterplas. In voorbereiding is een wetsontwerp tot verbinding van het eiland Wieringen met den vasten wal en tot in poldering van het Wieringermeer. Voor de uitgaven zal worden geleend. Een handige boef. Op het politiebureau in den Pauwen- steeg te Rotterdam was opgesloten, als verdacht de dader te zjjn van een groot aantal rjjwieldiefstallen, men beweert van wel twintig, den 23-jarigen bewoner van do Rosestraat te Rotterdam. Tevens wordt de man die uit Loosduinen geboortig is, verdacht van een inbraak dezer dagen in de Falkstraat te 's-Gravenhage gepleegd en waar bg vrjj veel geld is gestolen. Thans zit hg sedert jl Zondag opge borgen in een hok op het politiebureau in du Pauwensteeg te Rotterdam, in af wachting van hetgeen over hem beslist zou worden. Geslepen en gevaarljjk persoon als hg is, zou hg op middelen om weg te komen uit de handen der politie. Maan dagnacht klokslag drie aren meende hg bet gevonden te hebben. Aan den agent van politie, die zich natuurlijk .geheel alleen in de agentenwacht bevindt en die mot de bewaking der arrestanten in de verschillende in die wacht uitkomende cellen belast is, vroeg de man om wat water, want hg versmachtte van dorst. De agent baalt een kop water voor den ar restant en doet, om hem dit 07er te reiken de deur van de cel een weinig open. De arrestant had hierop zgn berekening maakt. Toen de agent de deur een weinig opende, drukte de man plotseling kracht de deur verder open, met het volg dat de agent met zgn kop met water achterover over d i tafel sloeg. Vlag als de wind liep hg het wachtlokaal uit en door de altjjd openstaande deur van het politie bureau de Groote PauwenBteeg in, aldus een vrjj grooteu voorsprong hebbende. De verraste agent, spoedig weer ter been, ging den vluchteling, die zgn schoenen en |pet in den steek had gelaten, na. Gebruik makende van zgn signaalfluit riep hg, dor. vluchteling achtervolgende over den Cool- singel, de hulp van andere politieagenten in. In de Nieuwe Kerkstraat kreeg hg den vluchteling te pakken, beiden rolden over de straat, doch wederom slaagde man or in zich van den politieman te bevrijden, wiens helpers zeer nabjj waren. Vruchte loos zetten de agenten de vervolging nog eenigen tjjd voort. De vluchteling werd het laatst op don Diergaardensingel gezien un ontkwam 1 (N. R. Ct.) Het kwartjeevindertgilde. De politie geeft geen kamp. Onvermoeid wordt de vervolging der kwartjesvinders voortgezet, waartoe thans speciaal acht politie-agenten zgn aangewezen, die zich dageljjks in vier groepen verdeelen. Waar de kwartjesvinders gaan en staan, overal volgen de politie-mannen hen op den voet. Geen vreemdeling kan op straat worden aangesproken of aanstonds treden hun- achtervolgers tuaschenbeiden, geen poging in een café tot kennismaking met bezoe kers wordt aangewend of een waarschn- ende stem doet zich hooren. Besliste kwartjesvinders zgn er 35 in Amsterdam. Dasrbjj zgn natuurlgk niet de talrjjke handlangers gerekend, maar dessen zgn ook niet zoozeer met name bg de politie bekend. Achtervolgd worden natuurlgk in de eerste plaats de gevaarlijkste kwartjesvin ders, die er op uittrekken, om in de stad vreemdeling en buitenman in ban strikken te lokken. Maar hun rjjk is thans uit. Aan 't kwartjes vinden is geen droog brood r te verdienen, naar de verklaring van hunner hoofdmannen. Ze zgn zoo woe dend over de taaie vervolging der politie, dat ze in den laats ten tjjd meermalen be dreigingen hebben genit. Intnssehen blgkt daaruit duidelijk, dat het optreden der politie doel treft, en Am sterdam zal den hoofd-commissaris van politie zeker erkennelgk zgn, als hg ons voorgoed van het kwartjes*indersgilde weet te verlossen. Bananen of Pisang De bananen uitmuntend volksvoedsel die vroeger te Amsterdam voor 8hl0 cent per stuk verkocht werden, werden Zaterdag op de Breestraat vol en dol voor 5 om eeo dubbeltje rondgeroepen. Die prjjs is werkeljjk nog lager dan de laagste prgs van Engeland en Schotland, waar ze 2 voor een penny kosten. De afgeloopen week zjjn minstens 1000 kratten geïm porteerd, een import, welke vroeger in geen jaar plaats had. Wanneer er om zoo te zeggen in 2 of 3 dagen geen gearri veerd zgn, is bg de kooplieden al een gevraag, zooals bjj den bakker, als er geen brood is. Emigratie naar Canada. In aansluiting aan vorige berichten, ves tigt de Minister van Buitenlondsche Zaken er nogmaals de aandacht op, dat alleen aan handwerkslieden, bjjv. spoorwegar beiders of boerenknechts, aangeraden kan worden naar Canada te emigreeren. Het is echter van overwegend I dn met da Eu aos bekend te zgn n taal," en voldoende middelen te b althans in den eersten tjjd te kunn< Aan andere personen aU de bovenbe doelde, bjjv. kantoorklerken enz., wordt emigratie naar Canada ontraden. Alleen schgnt er tegen goed loon nog plaats te zgn voor eenige pianomakers. Gegadigden zouden zich voor nadere informaties tot den consul-generaal te Toronto, den heer A. Nordheimer, kunnen wenden. <*8.-0") FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. 46, ,Ik heb sir Henry Holloway niet noodig," verklaarde Stella. Alleen Bir James kan de noodigo hulp verschuilen, en ik ga niet heen, voordat ik hem gesproken heb." By deze woorden haalde sjj oen rjjk voorziene beurs uit den sak en nam daar een geldstuk uit. .Go moet sorgen, dat ik sir James spreek," zeide ty, den huisknecht het goudstuk too- nendo. De man keek naar het goud, vorder naar do dame en vervolgens naar het rjjtuig. Hjj zuff hot adelljjke wapen op de portieren, een knecht en een meid in den kattobak achter aan het rjjtuig, een eet gekleede dame wach tende in het rjjtuig, dat met vier paarden was bespannen nu wist bjj genoeg. Het goudstuk ging in zjjn hand over en verdween in zjjn zak. «Mevrouw, gjj zult mjjn meester spreken daar zal ik voor sorgen," verklaarde hjj. Hjj verdween, en na eenig wachten open de hjj do deur van de eetzaal. Met veel bui gingen noodigde bjj haar uit ora binnen te komen. Stella trad vlug vooruit, duwdo 1 ter zjjdo, trad binnen en sloot de deur i ter zich. Sir James keek verwonderd op over deze manier van binnenkomen en vestigde een on derzoekende blik op Stella. .Sir James beste air James, ik kom uwe hulp en bjjstand afsmeeken voor eqn patiënt op Asherton CaBtlo. Een vroeselijk ongeluk is mjjn broeder daar overkomen, zjjn leven hangt aan een zjjden draad. Ik ga naar hem toe. Ik stel alleen vertrouwen in n alleen in n. O, ik smeek u, ga mee naar Asherton Castte!" Sir James herkende haar niet. De gordjj- nen waren nog niet opgehaald, zoodat de alleen verlicht werd door twoe kaarsen op de tafel. Het spjjt rajj, dat ik u niet helpen kan mevrouw," antwoordde hjj koel. «Gjj spreekt van een ongeluk ik ben geneesheer maar geen heelmeester. Hoo het ongeluk ook go- beurd moge zjjn en welke hulp er uoodig is ik kau u niet helpen, doch mjjn vriend sir Henry Holloway zal u zeker van dienst willen zjjn." ,Ach, sir James, ik smook n, weiger uwe hulp niet! Zeg niet, dat go niet wilt komon. Kort geleden waart ge zoo goed, zoo vrien- deljjk voor mjj. Verlaat mjj niet in mjjn groo- ten nood. Thans herkende hjj haar. «Ga zitten," sprak hjj vriendeljjk. .Ge zjjt de jonge zangeres, zie ik, ga zitten, vertel mjj uw leed." Zjj -vertelde hem alles. Terwjjl zjj b hart voor hem uitstortto, bemerkte zjj r hoe hjj zelf gedrukt werd door eigen leed, hoe hjj gebogen ging onder eigen zmart. Zjj zag niet hoe verouderd hjj was in dien kor ten tjjd sedert zjj zjjn patiento was. Noen, zjj daoht alleen aan haar leed en aan hom, dien zjj zoo teeder beminde. Als ge niet komt, zal bjj sterven. En dat zal rajj doodon of mjjn geheele teven beder ven!" klaagde zjj op dringenden toon. •Ja, zoo denkt ge, omdat go nog i°»g «a>, maar door den tjjd gaat dat wol woer ovor. De woud sluit zich even alt bet graf, als men slechts kan vergeten. Jonge monschen beminnen en verliezen wat zjj lief hebben, en beminnen weder. Maar in den ouderdom gaat dat anders; dan sluit de wond zich niet het graf is steeds geopend. Wjj bemin- en verliezen wat wjj liefhebben, maar het verlies wordt niet meer vergoed." Hjj liet het hoofd op de borst zinken en legde de hand op hot pakket, dat bjj hem op de tafel lag. Gedeeltelijk kon Stella het gedrukte opschrift lezen; zjj zag de woorden •Ter nagedachtenis van... .Ik heb juist do tyding ontvangen van den dood van een vriendin mjjner jeugd, do die mjj was overgeblevon, on die tjjding mjj zeer aangegrepen. Ja, ik wil aan uw ver zoek gehoor gevon. Hot is zwakheid, dat wjj ons laten neerdrukken door het noodlotde smart geeft ons onze dooden niet terug. Ik ben een oud man, signora Stella, en ik treur nu als oen hopelooze, om een ondo vrouw. Ge zjjt nog jong en treurt over dezen jonk man kom troost u en tracht weer vroo- ljjk te worden. Zoo lang er teven is, iB er hoop." .Ach, wilt go komen? Gaat ge met mjj moo sir James?" Neen, signora, ik ga niet met u mee. Dat kan niet, maar ik kom u spoedig achterna, dat beloof ik u. Waarschjjnljjk haal ik onderweg nog wel in. Mocht dit niet het geval zyn, dan kom ik in ieder geval kort na u op het kasteel aan." «Komt ge stellig, sir James? Zult ge mjj niet teleurstellen?" *lk zal u niet teleurstellen, en ik zal nog meer doenik zal oen der beste heelmeesters van Londen meebrengen. En nu vaarwel, signora 1 Ik hen den ganschen nacht niot te bed geweest, ik moot ontbjjton, van klee- ding verwisselen en nog meer doen. Ga zoo spoedig mogelijk naar Asherton en bereid onze komst voor." Zult ge stellig komen sir? Mag ik erop rekenen?" vroeg Stella nogmaals. Reken gerust op mjj, siguora 1 Ik kom ten spoedigste. En ou, vaarwel!" Zoo ging zjj heen en reed naar Asherton. Toen zjj hot kasteel bereikte en hoorde, dat de oude Reedy den toestand niot verergerd oordeelde, schonk dit haar veel verlichting. Zjj ging dadeljjk bjj Giotto. Hjj lachte haar toe en zei, dat hjj zeer verheugd was zjjn lieve zuster Stella te zien. Hare tegen woordigheid alleen maakte reeds, dat hjj zich sterker gevoelde. Zjj echter was zeer ontsteld, toen zjj zag, hoe ziek hjj was, zjj voeldo instinctmatig dat, de engel des doods hior rondzweefde, even als drie jaar geleden. Eeüige uren later kwam sir James Dun- can en sprak dadeljjk met Stella. Hjj ver telde dat zjjn vriend, de beroemde heelmees ter, binnen enkele aren sou komon; intas- schen zou hjj oens naar den patiënt g kjjkeo. Steil» geleidde zelf den dokter naar de foliy. Zjj had madame Chandos bjj den pa tiënt achtergelaten, un ging nu eerst de ka mer binnen, om Giotto en madame Chan dos voor te bereiden op do komst vau geneesheer. .Wees voorzichtig, sir Jsmes," waarschuw de zjj op do trap. .Houdt u aan het touw vast bjj de plaat*, waar de leuning gebroken is. Wjj hebben dat nog niet laten herstellen om alle gedruitch te vermjjden." «Wat een ongemakkeljjke trap is dit I" zei de dokter onder het klimmen. «Geen wonder dat de arme jonkman in hot donker hierover naar boneden gevallen is!" En eene ril ling voer hem door de ledun. Stella trad binnen en vond Giotto Hjj lag zeer stil en hield do oogen gesloten; zjjn gelaat was oven hloek als hot kussen, waarop zjjn hoofd rustte. Zj sloop op de toenen naar het bed, op den voet gevolgd door don dokter. .Broeder," sprak sjj zacht, «de beroemde dokter sir Jsmes Dunoan, is uit Londen gekomen om eens naar je to zien." Vorzchrikt sloeg Giotto do oogen op, oen kreet kwam over zjjn lippen en dio kreet zs: .Vader!" Terwjjl de oude dokter, als van den blik sem getroffen, zjjn gelaat met beide handen bedekte on kreunde: Allan, mjjn zoon 1"sloop Stella stil de kamer uil, sloot do deur en liet vader cn toon die elkaar zoo onverwacht terugvondon, hun hart voor elkander uit storten. XXVII. Op hot nur, dat Stella zich kleedde voor het concert in Craven House, boreikte sir Jamee Duncan zjjne woning, io de Harloy- straat. Hjj had dien dag buitengewoon veel zieken bezocht en waz vermoeid. Sir James was dien dag wat laat, maar in zjjne woning ging alles zeer geregeld, op de klok af. Zoodra hjj was uitgestapt, ging hy zich kleeden voor het middagmaalhjj kleed de zich daarvoor altyd, aliof hjj een groot gezelschap aan zjjn tafol verwachtte En toch at de oude vrygezel bjjna altyd al leen. Het sein klonk en sir James trad de eet zaal binnen. Op een bjjzettafeltjc zag hy een brief liggen, voorzien van een broeden rouw rand hjj nam het in de handen en las .Ter nagedachtenis van Jossi 1'aterson, don 30e April 18.,:..., in den ouderdom van seventig jaar. James Duncan fronste het voorhoofd, zjjn mondhoeken trokken zenuwaohtig en zyn handen beefden, terwyt hy binnenin oea paar rouwhandschoenen vond. Wie heeft dit pakje gebracht? Hoe laat is het gekomen?" vroeg by aan den hois- gekleed lijkbezorger, sirl Ik geloof, dat het ongeveer twee nnr was. Hy zei dat de begrafenis vandaag zou plaat* hob- ben. Het *aren een paar zwarto handseboe- q voor een vrouw, scide hjj nog." Sir Jamce nam plaats aan de tafel en legde de handschoenen en den brief naast zich. Daarop begon hy zyn maal te doen op de gowono deftige manisr, zonder eenige overhaasting. Na afloop daarvan nam sir Ja- mee het pakje weer in de handen en ping er mee by den brandenden haard staan. Zoodra de tafel was afgeruimd en niemand hom meer kon bespieden, draaide hy de deur op slot, ging by do tafel zitten, legde brief en hand schoenen by zich on gaf uiting aan zyn hevi ge zmart. Hy huilde eu «nikte op hartbre kende wjjse. Een paar zwarte handschoenen, ter nage dachtenis van eeu vrouw I Hoe kon dese koele, hardvochtige man, deze ryke beroemde ge- neeshoer, zoo ontroerd zyn door het sterven van een vrouw, die seventig jaar oud was? Opmerkelykl Wy sullen nagaan, wat do reden was van zyn aandoening. Zyn herinneringen uit de kinderjaren kwa men boven, en die vervolgende kwam zyn geheele levensloop hem voor den geest. In groote trekken volgt hier het voornaaamste uit «yn leven. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1