KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, Wlerlngan en Anna Paulovrna No. 3522. Zaterdag 17 November 1906 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Tweede Blad. Wetenschappelijke praatjes. Kaas. Een vrü alledaagsch artikel zal voor dit maal het onderwerp onzer beschouwing uit maken. Het gewoon gebruik van kaas op het brood, door sommigen ook na bot middag eten bij wyzo van deasert mot een beschuitje genuttigd, heeft dit artikel tot zoo'n regel matige verschijning in onze buishouding ge maakt, dat er al niet veel meer aandacht aan wordt geschonken dan tot de vraag of de smaak al dan niet goed is. Meer denkt men er niet over na, welk lot door zoo tal van zaken in het leven wordt gedeeld, wanneer zij op genomen worden in den gewonen sleurgaug van het leven en daardoor geen bijzondere belangstelling meer wekken. Maar juist het feit, dat kaas tot de bijna dagelijks gebruikte voedingsmiddelen behoort, bewijst reeds, dat het als zoodanig een bijzon dere beteeken is heeft. Instinctmatig, zoowel proefondervindelijk, weet de mensch, welke levensmiddelen het geschikst voor hem zijn, d. w. z. nuttig voor het onderhoud van zijn lichaam, dus wat hun voedingswaarde betreft, on voordeelig voor >\jn beurs, om voor weinig geld een behoor lijk quantum goede waar te krijgen. Over de bereiding van kaas, welke zoo wel op de boerderijen als op de fabrieken plaats vindt, zullen wij niet spreken, daar zulks wel voldoende bekend zal zijn, doch de beteekenis van de kaas als voedingsmid del willen wü nader beschouwen. Een van de voornaamste stoffen, die wg bij de voeding tot ons moeten nemen voor de instandhouding van hot lichaam, is het eiwit. Deze stof komt voornamelijk voor in de dierlijke voedingsmiddelen. Dezo zijn echter over het algemeen niet goedkoop; men weet het maar al te goed, dat vleesch duur is, terwgl het gebruik van spek en worst niet dagelijks kan plaats vinden, omdat die arti kelen dan tegenstaan, terwgl zy zich boven dien in den warmen tgd van het jaar ook minder voor het gebruik eigenen. De keus moet dus wel vallen op andere dierlijke levensmiddelen en dan zgn de melk on haar producten daarvoor in de eerste plaats aan gewezen. Het deugdelijke melkproductde kaas is dan ook een voedingsmiddel bg uitnemend heid. Door do matige prys is du kaas onder het bereik van veel beurzen, waar uit geen duur vleesoh of spek kan worden bekostigdde voedingswaarde van kaas vergelijkende met die van een vleeecliBoort, b. v. de cervelaat- worst, dan ziet men dat kaas, wat de voe dingswaarde betreft, 2 4 3 maal zoo goed koop uitkomt als do worst. De bekende geleerde op het gehied van de door den mensch gebrnikto voedings- on genotmiddelen, professor König, komt ook tot do conclusie, dat in afgeroomde melk on in magere kaas de voedingsstoffen 23 maal goedkooper zgn dan in de vleeschsoorten. Zelfs in magere melk, magere kaas en kar nemelk komen de voedingsstoffen, die van het brood naby gelijk. Afgaande op do uitspraak van Prof. König voedt de volksklasse zich dus mot kaas goed koop en degelgk, terwgl zulks nog nader bevestigd wordt door Rost. Haadrop, waar hg beweert, dat vleesch voor de arbeidende klasse te duur is, brood alleen als voedsel niet voldoende is, omdat het geen kracht geeft. Geen goedkooper en beter middel om het vleesch te vervangen dan de kaas. Behalve de groote voedingswaarde bezit kaas nog de niet genoeg te waardeeren eigenschap, datzg bevorderlijk is voor de spijs vertering, hetgeen door den bekenden professor Rubner met proeven is aangetoond. Onbewust als het ware, zien wg dan ook met dat doel de kaas gebruiken bg het dessert, waar zg toch overigons als zijnde oen artikel speciaal aangewezen voor het ontbgt en de kotiiotafel, feitelijk niet thuis behoort. Tot nu toe spraken wg slochts over de kaas in het algemeen. Er bestaan eebter tal van soorten, niet alleen in verschillende lan den, maar ook in de verschillende streken van hetzelfde land. Bg die schakeering van soorten valt nu behalve op verschil in smaak en aroma, ook te letten op bet-verschil in voedingswaarde, in verband met de prijzen. Dr. M. J. de Wilde geeft hiervoor een vol gende berekening. Als de winkelprijs van 1 K. G. Eramcn- t haler la s f 1.50 ij, v.n Goudsche ka re f0.90 en van Fricscho nagelkaas f 0.70, dan kost in verband met hot gehalte aan eiwitstoffen in Emmenthalerkaas 32.52 pet., in Goudsche kaas 27.24 pet. en in Friesche nagelkaas 31.99 pet., elk gram door het lichaam opge nomen eiwit voor Emmenthalerkaas 0.493.5 cent; voor Goudsche kaas 0.413 cent en voor de Friesche nagelkaas 0.2859 cent. Hieruit ziet mon, dat men bg het koopen van Friesche nagelkaas, niet alleen hot minst betaalt per K. G., doch dut de hoeveelheid voedende st)ffen, die in het lichaam wordeu opgenomen bg het gebruik van die kaassoort, ons het minst kosten. Genoemdo geneesheer zegt dan ook, als voedingsmiddel voor de lagere volksklassen, in inrichtingen enz., die met botrokkelgk be perkte middelen moeten voldoen aan de eischen van een quantitatief, doch voornamelgk ook qualitatief goede voeding, moet kaas, voor zoover het betreft de toediening van de noo- dige hoeveelheid eiwit, een eerste plaats in nemen. Wenscholgk zou het zgn, hiervoor te nemen vette kaas, omdat de nuttige werking van deze procentisch zooveel grooter is. Let n.en echter op de geldelyke zgde, dan verdient de magere kaas de voorkeur. Verder heeft kaas nog de goede eigenschappen van gemakkelijk te vervoeren, en niot spoedig aan bederf onderhevig te zgn. Voor export naar Indië is zelfs de verpakking in bla*s vol doende, terwgl voor alle andere levensmid- dolen conserveering in blik noodig is. Indien kaas vrjj wordt gehouden van vocht en schimmel, dan kan zg zeer lang bewaard worden, zonder bederfalleen beeft een zekero indroging plaats. Soms vertoont echter de kaas het zeer eigenaardige verscbg'nscl van blauw te worden. Hiorvoor kan men twee oorzaken opgevende verontreiniging der melk met zeer geringe hoeveelheden ijzerroest, en ook wel het inwerken van sommige bac teriën. Is het laatste het geval, dan ziet men slechts hier en daar in de kaas blauwe plek ken togen die bacteriën heeft men nog geen middel gevonden. Do sporen ijzerroest daarentegen kunnen aanljiding geven tot het blauw worden van do geheelo massa; uit hot eiwit n.1. wordt door werking van bacteriën zwavelwaterstof gevormd, dat het yzor omzet in zwavelgzor, letwelk in verdunden toestand eene blauwe kleur kan vertoonon. De verontreiniging met ijzerroest wordt in vele geralle veroorzaakt door roest van molkkannen. In do fabrieken kan hot roestig zgn d:r koppen van do kleine bouten in hot ''iwendige dor contrifugeermachine aanleiding ;oven tot het blauw wordon van do kaas. Jaarom bg de zuivelindustriereinheid voor alles. A. F. X agezonden Het houden van hoenders in rennen. Men hoort soms veel klagen, dat kippen weinig of gehool niet leggen, terwgl men ze, zoo men meent, toch zoo goed behandelt en zoo goed voedert. Men heeft ze ook, die o, zoo goed leggen, doch voor een korten tgd, zonder vuo dil alles de oorzaak te weten. En die oorzaken zgn de volgende Zoodra do kuikens geboren worden, geeft men grutten er. soms wat melk te drinken dan wat ryst of padi, later graan en zoo moeten de dieren maar zien, dat ze groot worden, doch mon vorgoet, dat dit voeder ijeen pit, geen kracht in het dier brongt, om ater krachtige dieren te hebben, die veel eieren leggen en dit lang volhouden. Aan geraden wordt, geen kuikens to koopen, om dat men niet weet, mot welke voeder zg groot gebracht zgn, doch men laat zelf broeden, eo dan handelt men als volgt Het jonge kuiken mag niet gevoederd wor deu, voordat het 48 uren oud is. De reden is do volgende: Even voor de geboorte van het kuiken, neemt het diertje in zgn lichaam den dooierzak op, waarop het 36 a 48 uren kan blgven teren en zoolang nog onder do moederwarmte kan blgven. Geeft men het diertje nu, voordat 48 uur zgn verloopen reeds voedsel, dan verhardt do dooierzak en het kieken sterft mouigmaal. Na 48 uren zg het voedsel als volgt5 eieren worden ge klotst door een halve liter melk; dit mengsel wordt in een langwerpige cacaobus gedaan en in oen ketel met kokend water gohangen, tot de massa tot eon zoogenaamde eierkaas is geworden Dit voodor is het non plus ultra en heel wat beter dan wat men hier bovon- genoemd gebruikt. Een zeker fokker en kenner van hoenders heeft gezegdzoo min als het kind do moederborst on het kalf do biest van do koe kan ontberen, moet ook het kuiken, nog klein zgnde, krachtvoeder hebben. Het voeder hiorgenoemd, geoft men in een schotel; in do le week 4 maal, in de 2e, 3o en 4e week 2 maal per dag en neemt het telkens weg. als ze genoeg hebben. Tusschen hot eten moet ruimte golaton worden om het voedsel te verteren. Dos avonds geve mon, als ze een weck oud xjjn grutten, vermengd mot ei en klaar gemaakt als volgt: Men neemt twoo hardgekookte eioren, maakt dezen met een etensvork fijn, legt dit op Mt®r grotten, en wryft dit met do vingers dooreen, waardoor de grutten eenigszins geel kleuren. Zgn de kuikens na een paar dagen zoo ver gevorderd, dat zg het voeder kunnen vinden, dan Bluit men de kloek af door traliën in de ren, te plaatsen waar alleen de kuikens door kunnen, ook kan men hiorvoor een bak of kist gebruiken van boven open en mot kippen gaas overdekt en waarin men aan de xydo gaten maakt om ook alleen de kuikens door te laten. Het voeder hierin aangegeven is nu juist niet in 66a dag op te gebruiken, als men maar zorgt dat het frisch blgft en niet zuur wordt, anders worpe men het weg. Na de 4e week zg het voeder des morgens on de3 middags als volgt: 2 doelen gersten- meel, 2 deelen tarwezemelen en 1 deel vleeech- meel, alhier te verkrijgen. Dit wol aange mengd, des zomors met koud- en des winters met warm wator. Dit voeder des morgens ook aan volwassen hoenders te geven houdt zo gezond en geeft veel en lang eieren en komt niet duurder dan graan. Iedere kip krygt van dit mengsel droog een ronde eetlepel vol. Dea avonds geve men graan en niet meer dan zg opeten. 2 maal daags voeren, is voor een volwassen kip voldoende. Met meer, heeft men kans dat ze te vet worden en daardoor windeieren leggen. Men geve des middags veel groengras wordt vooraf stuk gesneden om te voorkomen dat dit, even al? hooi in de krop blijft zitten, waardoor kropziekte outstaat. Ook eon bak met gebroken of ge malen schelpen in do ren te plaatsen, is voor do kippen zeer noodig. Als de kuikens twee maanden oud zgn, kan en ze, evcuals aan volwassen kippen met graan voeren. Het meel wordt hun echter tweemaal daags toegediend, tot dat ze 5'/j a 6 maanden oud zgn, als wanneer ze roods leggen of beginnen te leggen. Sommige kui kens leggen reeds als ze 4'/a maand oud zgn, doch men vorheuge zich hierover niet, omdat dezen vroeg weer mot het leggen uitscheidon en slechte legstors blgven. Verder is nog aan te bevelen on medo noodzakelijk om de kippen gezond en aan den leg te bondenHet nachthok ioderen morgen van mest to zuiveren, er droog zand in te strooien en de deur tot des avonds op een kier te zetten. Het luchtgat, groot circa 10 centimeter in doorsnedo, zoo hoog mogelijk aan te brengen en aan de zijde van het kippengat, opdat de tocht niet over de kippen waait. De zitstokken of roesten kunnen van gewone panlatten zijn, van de scherpe randen ontdaan en plat, zoo laag mogelgk geplaatst. Rondo zitstokken zgn af te keuren. Goed en zuiver drinkwater altgd onder hun bereik, behoeft wel geen betoog. De ren moet hooger zgn dan den beganen grond, om deze steeds droog te houden. Heeft mon last van luis, dan worden de zitstokken des avonds met petroleum bevochtigd en vooral aan het eind tegen den wand waar de zitstokken ruston. Met oen kwast de naden met petroleum in te smeeren, doet de luis na twee maal dit te hebben herhaald vordwgnen. Voor de kippen hindert dit niet. Zonder haan leggen de kippen ook en soms nog betor. Dit komt, omdat het getal kippen voor den haan te klein is en zg te veel door dree geplaagd worden. In de legneeten geen hooi, doch stroo houtwol of zeegras te leggen, omdat de kippen- geneigd zgn van het hooi te eton, waardoor de hieringenoemde kropziekte kan ontstaan. Volgt men al dozo voorschriften op, dan is het legrcsultaat goed te verwachten. Door goeden raad en eigen ondervinding worden deze voorschriften aan kippenhouders gegeven. De hoenders in steden xtfn soms geheel do dupe van do onwetendhoid der houders. En toch behoeven kippen in de stad gehouden, volstrekt geen schadeposten te zyo, maar men moet eerst met de dieren leeren omgaan, al vorens zo productief te kunnen maken. Mon meent over het algomeen, dat eon bak met voor on een pot met water, den dieren voorgeschovcn voldoende is. O, neenop die manier vullen de dieren al heel gauw krop en maag en wordon vadsig en dik, de leg- organen geraken in het ongereede on de dioren komon ten slotte in de keukon trroebt. Veelal wordt door personen dio kippen willen houden, dan ook maar raak gekocht van venters en handelaars en men komt maar al te vaak bedrogen uil, juist niet altgd aan de venters on handelaars te wgton. Daarom koop nooit kippen, doch voed zo zelf op. En hoe gohcel anders zouden deze toostan- den niet kunnen zgn bg oen oordeelkundige voeding en geregelde oppassing. Toch leven hier nog heel wat kippen hun armzalig be staan voort en die dieren zouden zeker niet zingen, ook als ze er too in staat waren, wat leven we vry en big. Heel veel menschen houden hoonders, zon der dat ze weten wat deze toekomt. Een natte ren, do mest zeer dik in het nachthok, en de luizen die in het hok krioelen, helpen des nachts oen handje mee om op pgnlgkc wgze naar do eeuwigheid te komen, on dan kunnon sommige zich bg oen dergelgke toe stand maar niet begrijpen dat se geen eieren krg'gen en o, ze voeren toch zoo goed. Ook het te broeden zetten geschiedt veelal onoordeelkundig, waardoor men slechte resul taten krggt. Men laat broeden op den zolder, ergens op een droge plaats in hui* enz., in plaats van do natuur tor hulp te komen. Neon I niet alzool Men maakt een kuil in vochtig, geen nat zand, legt daarover een graszode mot het gras naar boven, drukt deze ;oed in den kuil soodat er ook een kuil in tornt, legt daarin oen weinig niet te veel stroo, daarin do eioren on strooi daarover wat insectenpoeder of tabakzand. Dat de kip van do eioren gaat, komt veelal door de luis. Eierpikkon door kippen ontstaat, doordat hun een ei ontvalt. Geraakt dit stuk dan oten zg er van en de ellende is begonnen. Men doet good dezo maar spoedig op te rui men. Veorenplukken, doordat do kip zich kwetst, er komt bloed tusscheu de voeren on met hun scherp gezicht, alle vogels eigen, pikkon zy er aan on het veorenplukken is aangevangen. Voor beido ongevallen bestaan wel hulpmiddelen, doch deze zijn te omslach tig, tjjdroovend, en men heeft hiervoor niet altgd de noodige ruimte. Ten slotte zg hier medegedeeld, dut schrij ver dezes, geheel de hierin omschreven wgze van handelen volgt, cu van zyn kippen, zon der haan, vanaf Januari in dit jaar 180 eioren van ieder sjjner kippen heeft, on nog zgn zo niet uitgelogd. Helder, November 1906. Een houder van vastzittende kippon. Een partijdig besluit Geachte Redactie! Mug ik naar aanleiding van het antwoord tn den Burgemeester aan den lieer Jaring (zitting van Maandag jl.) op diens vraag, omtrent het weigeren van een optocht aan den Mat roze nbond oen weinig ruimte vragen De Burgemeester vond n. L, dat do Helder allerminst geschikt was voor oen optocht van Marinn-matrozcn, waarin hem dio ongeschikt heid zit, wilde Z.-Ed. niet vertellen, of kon hg dat niet? Doch vindt Z.Ed. onze gemoente wol ge schikt voor den boestenbool, die ofticiëel tap toe" heet, wat in sjjn soort toch ook een optocht van zy het dan niet alleen marine matrozen is? Ongetwijfeld had, wanneer de discussiëo waren toegelaten, deze vragen in den Raad gesteld geworden, doch gelukkig behoeft Z. Ed. zich alleen maar te verantwoorden tegen over colloges, dio het roerend met hem eens zgn. Hiorvoor is onze burgervader zeker te bo ogden, hoewel niemand het zeker als een bewgs v«n ,Merk staan" heeft aangezien, dal hg niot moer als dit ééne magere argument had. Ook is het heel anders als boleofd, om do betrokken organisatie zelfs op haar verzoek geen motief voor die weigering te doen ge worden. Waar we over deze kleine manier Matroxenbond bestrjjdcu reeds onderhands glimlachten herhalen we dat nu, na zulk oen argumentatie in 't openbaar. En vriend Staalman, de man, dio altgd segt voor de rechten en belangen der kleine luiden op te komen, vond dezo geen aanlei ding don burgemeester over dezo partijdige wjjzo van doen te intcrpelleercn Hg is toch anders zoo zoet niet. Of was hot juist koren op zgn molen, nu het den Matroxenbond gold U, mijnbeer de R. dankzeggende, bljjf ik Hoogachtend, A. W. MICHELS. Administr. v. d. Alg. B. v. Ned. Mar. Matr. Nieuwsberichten. Afloop aanbesteding. Door don Kolonel-Garnizoeos-Comman dant werd gisteren openbaar aanbesteed de levering van Ruudvlee«ch en Ku.dvet, Rook- en Pekelspek, gedurende bet 1ste halfjaar van 1907. I. Rund vleesch en Rund vet, ingekomen 4 biljetten van Wei M. Evelein, f 0.80 per K.G A. Koomen, 0.79 W. Oostenbrug, 0 79 D. 8. Beek, 0.7 7»/,0 II. Rook- en Pekelspek, ingekomen 3 biljetten van J. Frankenmölle, Amsterd., f 0.59 p. K.G. C. Brommer, Alkmaar, 0.59 Blikkenhorst, Helder, 571/, De levering is toegewezen aan de minste i< chrg/ers, onder nadere goedkeuring van d-n Minister van Oorlog. Texel, 14 Nov. De Raad dezer gemeente hield hedeu ne korte zitting. Afwezig waren de hee- ren Bakker, Keeeom en Dros. Na opening en behandeling der notulen, die goedgekeurd werden, besloot mon, out aan KI. Duink»r, te Oudeschild, een ge deelte gemeentegrond in erfpacht af te staan. Een verzoek van B. Vlaming c. a. te O pterend, tot het leggen van een gedeelte straat aldaar, word aangehouden tot het volgend voorjaar. Tot onderwijzer te Den Burg werd be noemd de heer L. Tigchelaar van Ameland, No. 2 der voordracht. De heeren D L Daa*der van Oosterend, No. 1 en W. R van Douwen, No. 3. hadden zich terug getrokken. Nadat nog esnige reclames en verzoeken om afschrijving van Hoofdeljjken Omslag waren behandeld, werd na omvrage, die niets belangrijks opleverde, de vergadering gesloten. Gisteren werd alhier voor dit jaar de laatste veemarkt gehouden. De aanvoer was gering,doch het aantal bezoekers was groot, stellig om afscheid te nemen van de plaats, waar men dit jaar bjjna geregeld zeer be vredigende prezen voor den afzet heeft kunnen maken. Moge het volgend jaar ook zoo goed zgn 1 0e OnderzeeschB boot. Blgkens do Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag over hot ontwerp van wot tot vorhooging van het Vide hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1906, whs het den Min. v. Mar. aangenaam te ontwa ren, dat algemeen voldoening werd uitgesproken over do wjjxc, waarop de onderzoeboot aan do gestolde eischen heeft voldaan. Dat met deze boot nog niet een volmaakt wapen is verkregen, zal bjj allerminst ontkennen, doch hy meont wel te kunnen verzekeren, dat zg het beste is, wat mon op dit oog^nblik in dezo afmetingen kan bekomen. Omtrent de oorzaak van het gebeurde met de Frauscho onderzeeboot tLutin«, kan do minister, uit gobrek aan de vereischte gegevens, geën oordeel uitspreken. Of er voor sommigo onderdeelen dor boot door den bouwmeester of door de Electric boat company patentrechten zgn betaald, kan hg niet met zekerheid mededeelen. Dat echter de prys van de boot meer bedraagt dan de bouwkosten, verhoogd met eon rede lijke winst, is duidelijk, daar in den koopprjjs ook hot recht is begropen om de boot zelf of door anderen te doen namakon. De minister acht de beteekenis der onder- zeebooten nog niet zoodanig vaststaande, dat daarin reeds nu aanleiding zouden gevonden mogen worden, om eenige vermindering van hot thans noodig geoordeeldo zware matericöl in overweging te nemen. Ook door den minister wordt het betreurd, dat de luitenant ter zee le klasse. P. Koster, die in korten tgd met de «Luctor et Emergo' zulke uitstekende resultaten wist te bereiken, den zeedienst den -eoedienst zal verlaten. Hg is echter vast overtuigd, dat er in het korps officieren van do Noderlandsche zee macht voldoende mannen zullen gevonden worden, dio in bekwaamheid, ijver en toe wijding, voor genoomden verdienstelijken of ficier, ook wat deze moeiljjke taak betreft, niet zullen ondordoen en hem weldra in be kwaamheid in de behandeling der onderzee boot sullen evenaren Gaarne tal do minister de inwilliging van oen eventueel verzoek van den luitenant ter zee dor le klasse P. Koster, tot benoeming als buitengewoon luitenant ter zee der le klasse, bg de marine-reserve, soovool mogelijk trachten te bevorderen. De onlangs door den Minister van Oorlog gi-ïastalleerde commissie, inzake de toskenning van burgerlgke betrekkingen aau gewezen militairen, heeft reeds van verschillende gewezen en van nog in dienst zgnde militairen verzoeken ontvangen, waaruit blgkt dat, bg velen de indrnk is gevestigd dat de regeling van deze toe kenning spoedig zal tot stand komen, of wel, dat de commissie zelve de macht zou hebben betrekkingen te vergeven. Beide meecingen zgn onjuist De commissie heeft tot taak een regeling te ontwerpen ten bate van gewezen mili tairen in bovenbedoelden zin. Zg dient daarna het ontwerp in aan de regeering die, als het wordt goedgekeurd, de maat regelen iot vaststelling moet nemen. Zoo lang dit laatste niet heeft plaats gehad, kan er van toekenning van betrekkingen op den nieuwen grondslag geen sprake xgn. Verder heeft uit den aard der zaak de commissie geen beschikking over eeuige betrekking. (N. R. Ct.) De werving van koloniale troepen is nog steeds onbevredigend. Hoewel door het Ryk het toe te kennen handgeld is bepaald op f 200 (voor geoefende artille risten op f300) en het aanbrenggeld op f 20, ook voor milioiens en landweerplich- tigen, die voor 2 jaren bg het Oost-Indi sche leger gedetacheerd kannen worden, werden bg het Koloniaal-Werfdepót tot nu toe in dit jaar slechts ruim 600 personen aangenomen voor den Indischen dienst terwgl het contingent voor Oost-lndië weid bepaald op 1450 en voor West Indië op 75 man. Toen Maandagmiddag do trein van 3.48 uit Rotterdam te Roosendaal aankwam, kwam men tot de ontdekking, dat er on derweg een defect was gekomen aan de verwarmingsbuizen. De eerste coupé in bet eerste rgtnig, waarin 3 mannen, 1 vronw en 1 kind zaten, was vol stoom. De men schen hadden aan de noodrem getrokken, doch deze werkte niet. Druipnat, geheel ontdaan van schrik, stapten de verontwaardigde reizigers uit. Naar wg vernemen, ie door de betrokken personen schadevergoeding gevraagd bg de Maatschappij. (Grondw.) Onverwachte arrestatie. Op den Singel bg de Raamsteeg, een echt oud-Amsterdamsche bnurt, die in haar alouden naam van Appelmarkt* datoud- Ams'erdamsch nog bewaart, staat een buis, waarin een handel in olie en veevoeder gedreven word. Op de glazen'wasde naam van den bandelaar geschilderd >W. Wa- genhof, in olie en veevoeder". De hande laar stond in de buurt niet slecht hekend en de zaak scheen vrg goed op te nemen. Alleen viel 't sommigen op dat deze Am sterdammer niet bizonder spraakzaam was en als hg sprak, dat deed met een ietwat vroomd accent, maar zgn olie en zgn vee voeder waren goed, dus werd daarop niet bgzonder gelet. Sinds Dinsdagavond staat deze woning ledig, want de politie heeft den bewoner in hechtenis genomen, omdat haar was gebleken, dat hg hier vorbigi hield onder een valschou naam en zgn vaderland, Duitechland, indertgd ontvlucht was, om dat hg zich daar schuldig had gemaakt aan verduistering. Deze quasi-Amsterdammer met zgn Ne* derlandach klinkenden naam is namelijk... de burgemeester van de gemeente Kiche, bg Berljjn, die er vandoor is gegaan met de gemeentekas, welke op dat oogeoblik S'/i maal zooveel bevatte als die van zgn collega te Köpenick, nl. 14.000 Mark Hg bad blgkbaar de militaire macht niet noodig voor deze operatie aan de gemeen te-penningen. De edelachtbare arrestant heet Otto Rü- menapp. Te Znrich heeft een zestigjarig wa- gn maker zjjne vrouw, met wie hg ruzie iad, met benzine begoten en in brand ge stoken. Als een vreeselgke wandelende vuurzuil rende de ongelukkige de straat op, waar zg dood ineenzakte. De moordenaar is gepakt. Bierdrinkers-record. Een kastelein te München heelt een wedstrjjd uitgeschreven in het bier drinken. De eerste prgswinner verzwolg 42, de tweede 36 liter bier. - Volgens bericht uit New-York heeft de weduwe van Ilusell Sage, wglen den New-Yorkschen geldman, besloten zich te ontdoen van het grootste deel van de hon derd millioeo dollar, die haar man haar nagelaten heeft. Zg Bchgnt geen instellin gen te zullen beden keu, maar het geld onder de menschen te willen brengen. Vrjjdagavoud is in een coupé tweede klas vau den spoortrein tusschen Flottbeck en Hahrenfeld de tandarts Clausven uit Altona met bijlslagen vermoord. Het ljjk was uitgeplunderd. Later meldt men: De moordenaar van den tandarts is ge vat. Hg heet Thomas Rükner, is Oosten rijker van geboorte, tuinier van zgn beroep, maar zonder werk, achttien jaar oud, en woont te Altona. De politie kreeg een aantal aangiften, dat de besohrgving yau dm moordenaar op Rtickner paste. Zg ging h-.'m Woensdagochtend heel in de vroegte bg hem thuis gevangen nemen. Kerst ont kende, maar ten slotte bekende hg. Hg had aan 't station zgn slachtoffer uitge kozen, was hem in den trein gevolgd en h id hem met zgn bgl doodgeslagen, zoo dra de trein uit Groes-Flottbeck vertrokken was. Na den moord was hg naar huis ge gaan, had zich van 't bloed schoongewas- schen en toen eeu wandeling gedaan. In de geroofde benrs zat honderd mark. Merkwaardig voorgevoel. Zaterdagnacht werd de zestigjarige melk verkoopster Luigi Sironi te Milaan plot seling wakker en riep luid schreiende: >01 God, Leopold is vermoord l< Een zoon werd eveneens wakker en verzocht zgn moeder hem verder niet te storen met haar onzin. Beiden sliepen daarop weer ia. Zondagmorgen om 6 uur vonden twee vrouwen, die naar de mis gingen, het lgk van een jonge man met een revolverschot in de slapen. De glings ontboden politie stilde vast, dat den doode zgn geld, hor loge en ringen ontroofd waren. Hit een papiertje bleek, dat de vermoorde de melk boer Leopold Sironi was. Toen men de moeder de droevige tgding ging vertellen, zei zg snikkend: >Ik heb toch gezien, hoe r> hem vannacht hebben doodgeschoten met zgn eigen revolver, c De revolver werd inderdaad niet gevon den bg het lgk. De 12e Nov. was een ongeluksdag voor de spoorwegen in Noord-Amerika. Ten eerste kwam te Woodville (Indiana), tengevolge van verkeerden wisselstand een landverhuizerstrein, die een snelheid had van 60 KM. per nur, in botsing met eer goederentrein. Vreeeelgk was de schok. De twee ver nielde locomotieven sloegen den dgk af en sleepten een aantal wagons in hunne vaart mede. Toen was een vreeeelgk tooneel te aanschouwen. Door het vuur uit de loco motieven raakten de wagons in brand en uit de brandende wagons weerklonk het gejammer der gewonden, die het vaar steeds naderbjj cagen komen en niet in staat waren zich te redden. De reizigers, die ongedeerd waren gebleven, boden zoo veel mogelgk hnlp en ook uit W odville en andere omliggende plaatsen daagden sl spoedig redders op. Maar het reddingswerk was buitengewoon moeilgk, de arme slacht offers zaten bekneld tusschen de vernielde wagens en Blechts .weinigen konden uit buu netelige positie worden verlost. Het aantal dooden wordt geschat op 50, terwgl bovendien een 40-tal reizigers mi er of minder ernstig werden gewond. Te Sargents (Californië) sprong de stoom ketel van een locomotief, waai door twen mannen gedood en een doodelgk gewond werd. De ontploffing was zoo hevig, dat ook een gedeelte van het station werd rerniëld. Te Detroit (Michigan) botste een ran- geerende locomotief met zulk een kracht tegen het station, dat dit gedeelte ineen stortte, waardoor één man werd gedood en een aantal anderen gewond. En ten slotte werden te Eureka (Missouri) nog ongeveer dertig personen, waarvan twee levensgevaarlgk, gewond bg een ontsporing. Brussel, 14 November. Hedenavond omstreeks 6 nar is er op den drempel der deur van het bekende koffiehuis Aragno te Rome een kleine helscke machine ontploft, die daar eenige oogenblikken te voren door een onbekende was neergelegd. Twee personen werden gewondde groote ruiteu van het koffiehuis zgn voor het grootste deel gesprongen. Een Amerikaan heeft het middel ontdekt om, als een schip in zee zinkt, de jniste plaats aan te duiden. Aan hot schip maakt hg een boei vast, voorzien van een kabel. Wanneer het schip ziukt, blgft de boei op 't water drgven, terwgl de kabel afrolt zoolang het schip zakt. De boei voorziet hg ook van een klok, zooals er reeds vele in gebruik zgn op kanalen en rivieren. De schatten van een zonderling. In het noordoostelijke gedeelte van Lon den, in Edmonten leefde reeds lange jaren in een mooi te midden van een tnin ge legen huis, een oude heer. Hg hield geen dienstboden, liet niemand in huis en ging slechts na het vallen van den Dacht uit om zgn inkoopen te doen, die hg zelf naar huis bracht. Toen men hem een week lang niet had gezien, maakte een buurvrouw de politie daarop opmerkzaam. Een politieagent be gaf zich vervolgens naar het hois, klopte aan de deur en riep of mr. Sewell thuis was Deze antwoordde ja, en toen de agent vroeg of hg iets noodig had: >Neen,< T wee dagen later hoorde men in huis een steunen en rochelen. De politie verscheen weer en er werd besloten het huiB binnen te dringen. Men vond de huisdeur gegrendeld en verbarricadeerd. De politie drong daarom aan den achter kant van het hnis door een venster naar binnen en vond Bewell on een hoop onde lompen in een kamer liggen. Hg was vreeselgk zwak; 'oen de politie echter binnentrad, greep hg naar een naast hem liggend keukenmes en toen men hem dit afnam, greep hg in zgn zak naar een ge laden revolver. Het hnie verkeerde in een onbeechrgfelgk vullen toestand. Aan alle plafonds hingen spinnewebben de en vloeren waren een vingerdik met stof en vuil bedekt. Men bracht Sewell naar het ziekenhui*, waar hg echter den volgenden dag stierf. Toen men het huis onderzocht vond men in alle vertrekken geld, bankbiljetten, sou- vereigos en zilvergeld, of los of in het papier gewikkeld, en verschillende geldswaardig- papieren en acten liggen. De acten en consuls vertegenwoordigden een waarö- van meer dan 10.000 p st. (f120,000) en aan contant geld werden 440 p. se, (f5280) aan geld en 465 p. >L (f5580) aan bankroten gevonden. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Ooti'lndiè. p. Mpoat ris AauWrdam. .16 «o 80 Nor.: leopoot ri» RolUrdtm 93 Nut. Holl. mul tL 6idu '27 Nor. HoU. Mul *U Mim.Uo p. Frmatcko mail rta Manoillc p DoitKko mul rU Noprl.*) 90 Nor. 19 -.mor Altoos ow Al jok, Sam.tr»-. Ooottart. Polomkur. Riouw, tunk», Oillitoo oa Z.-W. Atd. m Uonoo. Het orerigo godeoltc v.o Ned Oo.t-Indi« wordt elleea rtrUoifro dor ofuoder. rio Nopol. ronoadon. Naar PaUmbang, Rioute, Banka, Billiton en Z. W. Afd. ran Borneo p. Bogolooho nuU rio Briodn p. HoU. mul rio Ge nu» 99 Nev.l 1-1 27 No».| 7-— Naar Atjeh en de Ooethut van Sumatra p. Boffolteko mul rio Hriodi.1 «lkeoDoodcH 7.— er. p. Holl. moil >u Guu j 97 Nor.| 7. - Naar Guyaua (Surinams) p. toopoot p. moil oto> jo«lorum. ÜS Nor.; 7 tbug 9# Nor. 7.— LAorofc.) p. mul ri* St Nuolro .1 7 Dot j 7.— Naar CurofaoBonaire en Aruba p. ittpatX rit Amsterdam. 99 Nor.| 7.— 'i p. mail rio Bootkamptoo p. suil rio Uambug (allo* Naar St. Martin, St. EustaHue en Saba p. Mo poot rio Amiterdam. J 99 Nor. 7^— er. (allma op rori. dor afc.) p. maU oror Kogelend 19 Nor.| 7.— Naar Kaapland, Natal, Oranje-Rivier kolonie en Transvaal eiken Vrjjdag, 3.80, 'e namiddags. Voor Hr. Ms. «Nautilus* naar Santa Crus de Teneriffe: 16 en 17 Nov. 8.30 'snarn., 19, 22, 28 en 28 Nov., 7 o. 's av.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1