KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, WIerIngen en Anne Paulowna. DE VIOOLSPELER. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. No. 3524. Zaterdag 24 November 1908. 34ste Jaargang. Bureau: Speorstraat. Telef. 59. Bureau: Kenlngetr. 29. Interc.-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr. p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 j 1 Zondagsblad 37* >>>>45» 0.75 'I Modeblad 55 80 0.90 f Muzik. Bloemlezing» ><00 >>>>85» 0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Bureauz: Spoorstraat en Koning-straat. Aavortentlêri van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6 Bewjja-exemplaar21/, Vignetten en groote letten worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureuux bezorgd zijn. Eerste Blad. Uit het Buitenland. Uit Rusland deze woek weinig bijzonder heden. Vo'gens particuliere mededeelingen uit St. Petereburg heeft minister-president Stolypin liet verzoek der Kadettenpartjj tot koroponiug hunner olub, geweigerd. Men zal zich herinneren dat na de ontbinding dor Doema de clnb werd gesloten't heette «tijdelijk*. De minister verklaarde dat men niet van hem kon verwachten, dat hjj eene partij, "li0 bjj nu oonmaal voor revolutionnair had verklaard, thans weer gelegenheid zou geven tot het maken van propaganda. De tegenwerping dat er toch nooit iets onwettigs geboord was mocht niet baton. De Polen zullen in den Dnitschen Rijks dag eene interpellatie houden over de Poolsche schoolstaking. De centrumsfractie heeft echter besloten zich niet bij die inter pellatie aan te sluiten doch een zelfstandige, anders geformuleerde interpellatie in te dienen. De aangekondigde interpellaties over den vleoeolinood en do hoogo veepryzen werden gehooden. Namens de regeoring deelde mi nister Posadowsky mede, dat de Rijkskanse lier bereid is die interpellaties te beantwoor den en hoopt, dat binnen de veertien dagen te knnnen doen. Intosschen is men druk bezig naar een nieuwen minister van land bouw uit te zien. De keizer hoeft de heer Von Arnim-Criewen in audiëntie ontvangen en algemeen wordt verzekerd dat deze als zoodanig zal worden benoemd. Hjj is oud marine-officier, lid van het Heerenhuis en voorzitter der «Deutsche LandwirtBchafts Gosellschaft*. Hoewel deze Bcmd niet zoo halsstarrig vasthoudt aan do middelen door do agrariërs als de ccnig goede geoordeeld: bet gesloten houden der grenzen en derge lijke, meenen de meeste Duitsche bladen toch, dut bjj ongeveer in dezelfde richting zal ste venen als Podbielsky en dat er dus wat o.a. de vlecscbprysen betreft niet veel verbetering zal komen. In sommige kringen ib men zeer boos dat de keizer by de herdenking van het in 1881 door zjjn grootvader uit gevaardigde sociale manifest in 't geheel niet den man heeft herdacht, die tooh 's vorsten rechterhand was, n.1. Bismarck. En men her innert er aan, boe keizer Wilhelm 1 indertyd de sociale plannen uitdrukkelijk het werk van den kanselier heeft genoemd. Te Dusseldorf is Dinsdag eeno vergadering gehouden van de vereeniging tot bevordering van de belangen van de Rynscheepvaart. Het voornaamste punt was de behandeling van de kwestie der scheepvaartrechten op den Rjjn. Met algemeene stemmen op een na werd besloten tot eene besliste afwyzing van alle scheepvaartrechten op de rivier. De Congoataat blyft den Engelschen dwars in de maag zitten. Minister Grey verklaarde dat, als België den Congo niet overnam, de Engelsche regeering de mogendheden zon polsen aangaande een internationale confe rentie. Afzonderlijk optreden zon slechts in allerlaatste instantie geschieden doch de Britsche regeering acht het onmogelijk tot in het oneindige voort te gaan met het erkennen van den tegenwoordigen staat van zaken. In de Belgisclie*kamcr zal over den Congo-staat ook gesproken worden. Aan staanden Dinsdag wordt eene interpellatie daarover gehouden. Onder do verbeteringen die in t bezitting van koning Leopold zullen tot Stand komen wordt genoemd, de invoering eenor nikkelen munt, welke ook dienen zal om het loon der inboorlingen voortaan in geld nit te inplaats van in waren, hetgeen aan geeft tot talryke misbruiken. Ren groote spoorlyn wordt aangelegd die Afrika van Oost' naar West sal doorkruisen in aan sluiting met de Kaap en Oaïro. Maar dat ïal de landbtngerige Engelschen wel niet kunnen bevredigen. Als antwoord op eene interpellatie in den Pranscben Senaat deelde minister Clemenceau mede, dat hy niets kon mededeelen over Engelscb*F ransche entente hy geloofde niet aan het bestaan van een militaire over eenkomst. Wat Duitschland betreft en de revanche, over Elzas-Lotharingen, op die vraag zou hy niet antwoorden omdat hjj daarin een strik zag. De inventarisaties der kerken, indertyd voor de verkiezing opgo- schort, zullen ten uitvoer gebracht worden Hier en daar hebben ze in stilte plaatsgehad en hebben de katholieken zich bepaald tot een eenvoudig protest zonder verzet, overeen komstig de encycliek van den Paus. In de provincies kwamen daarentegen weer hier en daar botsingen voor tusschen de inventariseor ders en de burgers. De regeering zal niet toe geven, en met geduld doch vastboradendheid den maatregel ten uitvoer brengen. De minister van Marine verklaarde dat van het zenden van een oorlogsschip naar Marokko geen sprake was. Nieuwsberichten. Heldor, 23 November 1906. Door Burgemeester en Wethouders werd Woensdag openbaar aanbesteed: het schoonmaken, uitdiepen en onder profil brengen van de uitwateringssloot langs het westeljjk deel der gemeente. Ingekomen 9 inschrijvingen, van de heo- ren D. de Cock, ad f 263; W. Koopman f 252.50; A. van Pelt f 250; J. Spruit f 246; A. Krgnen f 215; E. van der Plas f210; P. Dienaar f 207; P. Tesselaar f 189 en J. Roomejjer f 182. By de Woensdag alhier plaats gehad hebbende herstemming voor een lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken werden 50 stemmen uitgebracht, en wel op de heereu A. Krjjuen 35 en W. C. v. Breda 15 stemmen. Gekozen is alzoo de heer A. Krgnen. Bjj Kon. Besl. is aan den eervol ontslagen opzichter bg 's lljjks kustver- lichting te Terschelling, P. J. Eschauzier, met ingang van 1 Oct. een pensioen ver leend, ten bedrage van f 844.'s jaars. Een Urker botter »de No. 21.«, is op zjjn thuisreis van Nieuwediep des avonds door den mist in de nabjjheid van het Enkbuizerzand aan den grond geraakt. In- tnsBchen wakkerde de wind tot storm aan en beukten de golven het reeds oude vaar tuig zóódanig dat het roer en de achter steven weggeslagen werden, juist toen schipper G. Barende met zjjn knecht een auker hadden uitgeworpen. Terwjjl hg zich naar het achterdek spoedde, had lig het ongeluk door een luik te vallen en een paar ribben te breken. Hulpeloos lag daar het vaartuig met eeu sjouw iu den mast, tot dat het den volgenden morgen door dou lichtwachter te Urk werd opgemerkt. De botter >U K 199 verliet toen de Urker haven en slaagde er in schip en manschap behouden aldaar binnen te sloepen. Aangevallen door een arend. In de duinen bjj Schoorl werd Dinsdag door een koddebeier een bjjzonder groote vogel gezien. Het bleek een arend te zjjn, zeker verdwaald in deze streken. Daar de de koddebeier geen vuurwapen bjj zich had, kon hg het roofdier niet onschadelgk maken. Het dier vloog weg, zooals later bleek naar het Kanaal. Toen 's avonds het 15-jarig dochtertje van den heer Bloot- hoofd van Koedjjk, van Alkmaar, waarzjj het costuumnaaien leert, naar haar woon plaats terug ging, zag ze op een gegeven oogenblik de arend achter zich aanloopen. Het dier kwam steeds diohterbjj en scheen het meisje te willen aanvallen. Hevig ver schrikt, begon zy om hulp te roepen doch nu begon de vogel te krjjschen, waarop het meisje nog meer van streek geraakte. Zóó dicht kwam het kwaadaardige dier ten slotte bg haar, dat zg zich moest verweeren om het van zich af te houden. Met een taschje waarin zg haar boterhammen mee nam, sloeg zg van zich af, en wel met zooveel kracht dat het voorwerp spoedig stuk was en het daarin nog aanwezige brood over den weg viel Nu kwamen een drietal werklieden haar te hulp gesneld en verdreven den arend met stokken. Het dier vloog met een stuk brood in den snavel over den wegsloot en verorberde dit op het land. Het meisje vervolgde haar weg, doch een minuut of tien verder kwam de vogel haar al weer achterop. Op dezelfde wjjze ver- d'gde zjj zich en werd gelukkig op haar hulpgeroep ontzet door een werkman. De vogel nam daarop de vlucht. Wel was het meisje niet gewond, maar haar zenuwen waren 's avond i zoo iu de war, dat de dokter geraadpleegd moest- worden. Uit Hoorn meldt men: Dinsdagmorgen is een rangeerder door een passagierstrein van Medemblik gedood Diefstallen bij de post! Een brief, inhoudende vier bankbilletten, elk van f25 en in de buB gestoken van het hulppostkantoor aan den Amstel te Amsterdam, is zoek geraakt. De brief was niet aangeteekend. Ook werd een pakje, inhoudende tweo gouden armbanden, van Amsterdam ver zonden nuar Utrecht, één ontvreemd. Dergeljjko diefstallen komen in de laatste tjjden veelvuldig voor, zonder dat de daders worden ontdekt. Uit Amsterdam meldt men: Aan de firma B. J. Njjkerk alhier is door het rjjk de koop toegewezen van oe- nige duizenden buiten dienst gestelde ge weren voor de som van f 30.300. De moord op dan rangeerder Drost. In verband met den moord op den ran geerder U. Drost wordt uit Amersfoort gemeld, dat door de politie een inval is gedaan bjj een zekeren D. aan de Soesterweg aldaar woonachtig. Maandag om half acht is er het gerecht uit Utrecht geweest. Moord. Maandagnacht moet te Druten een ai- j sehuweljjke moord gepleegd zjjn. Een ka- pitein van een voor anker liggende aleep- boot, werd 's morgens dood ii« de kajuit gevonden. Uit de indrukken, die aan den j hals zichtbaar waren, vermoedt men, dat J het slachtoffer geworgd is. Nader meldt men uit Druten: Hot onderzoek naar de vermoedeljjke oor zaak van den dood van den scheepskapitein L., dien men Maandagmorgen dood op zjjn legerstede heeft gevondeD, heeft, naar de geneesheer meende, aan het licht gebracht, dat er vergiftiging iu het spel kon zjjn. Een later bericht meldt: Omtrent deo vermoedeljjken moord, ge pleegd op een kapitein van een voor an ker liggende sleepboot te Druten, verneemt men nader, dat het voorloopig onderzoek, der daarmede belast geweest zjjnde dok toren, aan het licht heeft gebracht, dat de gedachten aan moord moet worden bui tengesloten, maar hoogst waarschjjnljjk bloedvergiftiging, door het eten van bloed worst, de aanleiding tot den dood is ge weest. Het Ijjk is tot verder onderzoek opge zonden naar Utrecht. Slachtoffer van een zakkenroller. In den avondsneltrein Arnhem—Zwolle is aan een slapenden veekoopman, die op weg was naar de veemarkt te Groningen, Zondagavond een portefeuille gerold, in houdende voor een bedrag van f 2960.— aan bankpapier. De dader onbekend. Aangemeld. De kassier Jonkers te Groningen, wegens verduisteringen gevlucht naar het buiten land, heeft zich bjj den commissaris van politie te Groningen aangemeld en is na verhoor aan de jnktitie overgeleverd. De giftmengster, die bekend heeft den landbouwer Huisman eu diens vrouw te Ten Boer vergiftigd te hebben met ratten- kruid, staat Woensdag 12 December voor de Rechtbank te Groningen terecht. 24 getuigen zjju gedagvaard. Uit Roermond meldt men Een man, die Zondag ongekleed door de stad liep, wordt thans in de kliniek alhier verpleegd. Tot heden heeft hjj nog geen enkel woord gesproken, ondanks de her haalde pogingen die in 't werk gesteld zjin, om iets uit hem te krggen. Slechts eenmaal gaf hjj door schrift te kennen, dat lig wenschte te drinken. Zjjne kleeren zjjn 'h anderen daags in een der stadswallen gevonden. Er zaten o. a. eonige papieren in, waaruit bleek, dat hjj is genaand H. M., 28 jaar oud. geboren te Purmereud, laatst gewoond hebbende te Winterawjjk. Weer een noodlottige brand. Zondagnacht brandde te Waalwjjk door eeu onbekende oorzaak het huis af, toebe- boorende aau en bewoond door den manu- f?ctnrier H. Michaël, den schilder W. Hens en nog een werkmausgezin. Het vuur greep zoo snel om zich heen, dat een groot deol van den inboedel verloren is gegaan. Alles was verzekerd. Het treurig geval deed zich voor, dat de echtgenoote van den heer P. Quirjjns, die een aangrenzend perceel bewoont, zoo danig door den schrik werd bevangen, dat zjj tjjdens den brand overleed. Uit Hellevoetsluis wordt gemeld De Engelsche schoener »Lothiir", met china clay, van Teignmouth naar Dordrecht, is in het Sljjkgat tegen het Goereesche strand gezonken. De equipage is door deu luodskotter no. 2 gered en alhier aange bracht. Schip en lading zjjn totaal verloren. Woensdagvoormiddag is onder de ge meente Oegstgeest nabjj het station te Leiden ep deu trein, die te 9.15 uit Den 1'aag vertrok, geschoten. Een reiziger 2e klasse kreeg een niet ernstig schot in den hals, doch is doorgereisd naar Amsterdam. Het schot is bljjkbaar uit een revolver ge lost. De dader is niet bekend. Toen Dinsdagmiddag om half vjjf een enkele Iocomotjef uit Sliedrecht nair Dordrecht reed, heeft bjj wachtpost No. 79, aan het Visschortje ouder Dubbeldam, een tot nn toe onbekend vreemdeling zich op de ljjn geworpen. Even te voren had hjj nog aan de baanwachteres, vrouw de Ruiter, gevraagd hoe laat er een trein naar Dordt ging, waarop zjj hem antwoordde dat zulks eerst tegen 8 uur het geval was. Kort daarna zag de vrouw, die toen aan de andere zgtta van den weg stond, den vreemdeling over den slagboom springen en zich voor de locomotief werpen. De machinist, die het geval zag, stopte ter stond, maar kon den vreeseljjken afloop niet meer verhoeden. Den man was het hoofd bjjna geheel van de romp gesneden. Hjj was net gekleed, met zwarteu hoed, lange jas, witte sokken en manchetten en bad een parapluie bjj zich. (Dordr. Ct.) Op het station Rozen daal zjjn Dins dag door de marechaussee in hechtenis ge nomen een machinist en stoker, woneude te Rotterdam, op vermoeden van diefstal van per spoor verzonden visch. Beiden zjjn nog denzelfden dag naar het huis van be waring te Breda overgebracht. Gamrstlkking. Te Breda vond men Maandagochtend den heer Alberts bjjna gestikt te bed, doordat een gaskraantje gedeeltelijk had openge staan. Met behulp van fl-sschen zuurstof is men er na zeer veel moeite in geslaagd, hem in het leven terug te roepen. Eerst tegen den avond omstreeks 6 uur opende do heer A. voor 't eerst weder de oogen. Oorsprong van het suikerriet! Nu de Regeering voornemens ii den suikeraccgns te verlagen met f 10 per 100 KG. en te brengen van f27 op f 17 en we dus een suikerdebat in de Tweede Kamer te wachten hebben, iB het misschien onzen lezers aangenaam de oorsprong van het suikerriet té vernemen. De beschrjjving daarvan komt voor in de consulaire verslagen van November 1906 van het consulaat der Nederlanden te Bombay, Britsche koloniën. Volgens de Hindoe-mythologie werd het suikerriet door den beroemden kluizenaar Vishna Mitra geschapan, opdat het de plaats zou innemen van de hemelsche lek- ijjen in het tgdelyk paradjjs, dat hg jedgemaakt had voor den Raja Tris- khu, toen koning Indra, do heerscher der hemelstreken, hem deu toegang tot don hemel ontzegd had. Nadat koning Indra zich met Raja Trishaukhu verzoend had, werd de suikerrietplant naar de aarde over gebracht, ter blijvende berinnering aan de wonderdaden van Vishna Mitra. In een der oudste heilige boeken der Hindoes, de Atherva Veda, wordt reeds van suikerriet melding gemaakt. Ook in de boeken der historici Strabo, Dioscorides en Plinius wordt suiker be schreven als Indisch zout" als medicjjn, die tot hoogen prjjs uit Indië werd aan gevoerd. De overlevering wil, dat Alexan- aer de Groote suiker uit Indië medo huis waarts nam. Er is dus geen twjjfel aan, dat suiker riet in vóórhistorische tjjden in Indië werd aangetroffen. Het feit, dat de naam van suiker in de meeste moderne talen zeer sterk op het Sanskriet woord >Sharkara" (zand korrels), geljjkt, levert wel een verder be- wjje voor de onderstelling dat suiker van Indischen oorsprong is. Afschaffing van retourblljstten. Met ingang van den a. s. zomerdienst, 1 Mei 1907 zullen op de Duitscho spoor wegen de retourbiljetten worden afgeschaft en de prjjs der enkele reisbiljetten gebracht op de helft der oude retours. Naar wjj uit goede bron vernemen be staat bjj onze spoorwegmaatschappijen het plan een dergeljjken maatregel te neni Uit Ter Apel meldt men Maandagnamiddag had in het naburig RiLenbrock (Duitschland) een ernstig ongeluk plaats gehad. De leerling van den schoenmaker Z. alhier, was bjj zjjn oom, den heer S., te Uütenbrock op bezoek. Een oud geweer, waarmee het zoontje van S. op zjjn neefje aanlegde, zonder te weten dat het geladen was, weigerde. Toen evenwel de schoenmakersleerling met het zelfde geweer op het zoontje van 8. aan- legde, ging het schot af eu trof den 13-jarigen jongen in 't voorhoofd. Hot kind zakte ineen en gaf oogenblikkeljjk den geeet. De moeder vau het slachtoffer viel in zwjjm en was Maandagavond nog niet weer tot bewustzgo teruggekeerd. De commissie vau onderzoek naar de oorzaken van het ongeluk met de on- duraeescheboot >Lutio< heeft uitgemaakt, naar 't heet, dat door een te diep dalen en een plotseling rjjzen, een deel van de kiel den bodem der zee raakte. In de zjjn scheuren gevonden. Bovendien werkte een klep niet, en de veiligheidsgewichten kon men niet laten vallen. De commissie beveelt o. a. aan, de kiel van oudorzeesche booten sterker te maken en de telefonische boei automatisch te laten rjjzen, wanneer de boot dieper dan 15 M. duikt. Eeu telegram uit New-York meldt, dat aan boord van de daar pas aangeko men „Nieuw-Amsterdam" een zekere Mim Rosa Naegle op zee plotseling krankzinnig is geworden en een éénjarig kind van e<-n anderen passagior overboord heeft gewor- Alle pogingen tot redden faalden. De ongelukkige trachtte nog een kind eenzelf de lot te doen ondergaan, maar dat wis ten de scheepsofficieren te verijdelen, waarna de waanzinnige vrouw in een hut werd opgesloten. De afkeer, die de bewoners van Ca- liforuië en in het algemeen en die van kustlanden langs den geheelen Stillen Oceaan voor de Japanners aan den dng le^gon is eerder erger geworden dan.ver minderd. Alle klassen der bevolking van de hoogste af tot aan de geringste toe, verzetten zich krachtig tegen verdere toe lating van de Japanners, die zjj gevaarlij ker achten dan de Chiueezen en op wien ze das minstens dezelfde wetten wenschen toegepast te ziei. Zoo scbrjjft de »San Francisco Chro- nicle," een vrjj conservatief blad, dat d-t denk wjjze van de ontwikkelde klassen daar ter plaatse vertegenwoordigt. »Wjj willen het lot van Hawaï, dat thans feituljjk een Japansche kolonie is, niet deelen Het eenig doel van den strijd, die het Amerikaan- sche volk langs de kusten van den Stillen Oceaan is begonnen, is om te verhinderen, dat de Staten Califomiö, Oregon en Was hington zullen worden wat Hawaï is ge worden. Als men voortgaat de Japanners hier verder vrjjeljjk toe te laten, dan zul len een revolutie en een slachting daarvan het gevolg zjjn. Geen woorden zjjn in staat om den in- gekankerden haat uit te drukken, die de arbeiders en de kleine noringdoenden van Hawaï koestereu jegens de Ja die hun het brood uit den mond hebben nomen door het werk voor geringer loon te verrichten, dan zg konden doen. Onze arbeiders haten de Japanners omdat ze eveneens vreezen, dat bet hun zoo zal an. De Japanners vormen het grootste ge deelte der bevolking van Hawaï, de blan ken kunnen niet tegen hen op, maar onze blanke bevolking van de kust der Stille Zuidzee is vast besloten nooit de ooster lingen hier te laten doen, wat hun ginds is gelukt en daartoe zullen we allen te baat nemen, wat ons nuttig dunkt" Tustchen de ijsbergen. De mooiste zee-tafereelen worden nooit geschilderd, evenals de beate geschiedenis sen onverteld bljjven. Het zou moeilik zjjn, zich een fantasti scher aangrjjpender schilderjj te denken dan die van het stoomschip >Oronsa", zjju weg noordwaarts van dz Falklandseilanden naar Montevideo vervolgend over een uit gestrektheid van 300 mjjlen tusschen ijsbergen door en in de duisternis van deu nacht zjjn zoeklicht werpende op de ma*- tenhooge piekeu van de glinsterende reu zen. Het ljjkt als een sprookje. Ongetwij feld is het zoeklicht van groote waarde gebleken om het schip vrjj te houden van deze kristallen gevaren, welke dit jaar iu de omgeving van Kaap Hoorn zoo veel vuldig worden aangetroffen, zooals de rap porten van binnenkomende schepen bewjj- zen. En het gevaar wordt nog vergroot door veelvuldige sneeuwstormen. Twee achtereenvolgende jaren trekt de omgeving van Kaap Hoorn nu buitenge wone belangstelling. VerledeD jaar door de ongehoorde hevige stormen die der scheepvaart zooveel schade toebrachten en dit jaar door het vele jjs. FEUILLE T ON. Vrjj bewerkt door AMO. 48) Duncan en zjjn vriend reden mee; zjj wa ren geneeshoeren en konden dus onmiddelljjk bulp verleenen. Samen onderzochten zjj de arme kunstenares, wier lichaam vreeseljjk gekwetst en gekneusd waf eu die nog altyd bewusteloos uederlag. Do Eogelschman oor deelde het afzetten van hot been onder de knie noodzakeljjk, en hoewel Duncan ikelykheid niet ernstig kon bestrjjden, bewoog hjj zjjn vriend tot uitstel. Duncan bleef dien nacht bjj de ongelukkige waken, zjjn vriend ging heen. Den volgenden dag pleitte James Duncan weder voor nitatel, en dit gelukte hom opniouw. Doch na verloop van een week kon de operatie niet langer uitgesteld worden. Duncan deed dit werk zelf, ofschoon" zjjn hart er onder dreigde te breken, hjj kon niet dulden, dat een ander Coralio aanraakte. Zjj ».nl met opinm bedwelmd, doch na de operatie gevoelde zij zich zoo goed, dat zjj vroeg, of het nog lang moest duron, voor dat zjj weer als Venus zou kunnen optreden. Het arme kind. Zjj zon nooit meer dansen, zjj was hare broodwinning kwjjt, haar dit te zeggen, maar... het moest. De arme Coralie was wanhopig, zjj wensch te liever dood te zjjn dan zoo verminkt te leven, zonder haar brood te kunuen verdie nen. De *tdtbarstingen van hare smart waren vrecsoljjk om aan te zien, aan troosten viel niot te denken. Maar de tjjd ging zjjn gang en zjj bleef leven, verminkt en met gebro ken hart; weken lang was zjj niet te bewe gen hare legerstede te verlaten. De ongelukkige danseres was echter nog niet aan het einde van haar leed. Terwjjl zjj daar langen tjjd hulpeloos had moeten nedsrliggeD, was al haar geld opgeteerd en waren er ook schulden gemaakt. Engenie de trouwe kamenior had alle kostbiarhedon en alles wat waardo had, verkooht of verpand. En zoo waren alle hulpmiddelen uitgeput. Wat moest er nu gedaan worden Gedurende al dien tjjd had Duncan bjjna niet aan Jessie gedacht; de herinnering aan haar scheen goheol bjj hem weggevaagd. Juist voordat Coralio dat ongeluk overkwam, was hjj verhuisd en hjj had vergeten aan Jessie zjjn nieuw adres te melden. Hjj had niet aan haar geschreven en ook geen brieven van haar ontvangen. De juffrouw, bjj wie hjj vroeger had ge woond, ontmoette toevallig een tjjner vrien den, dien zjj van aanzicht kende. Ook al zeer toevallig had zjj den laatst gekomen brief van Jessie bjj zichdeze was nog aan het oude adres, doch kwam nu door bemid deling van dien vriend in handen van James In dien brief klaagde Jessio over zjjn lang durig zwjjgen; met aandrang vroeg zjj ant woord op dozen brief en dan moest James vooral schrjjven of hjj gezond was en hoe het met hem ging. Ook moest hjj melden, waarom hjj in zoo'n langen tjjd nietgeechre- Mot dien briof in den hand zat hjj lang te peinzen; wat sou hjj antwoorden? Reden om do verbintenis met Jessie te verbreken was er niet, dacht hjj. Hjj kende den toe stand van zjjn eigen hart niet. Door woord noch gebaar had hjj ooit aan de schoone Coralie zjjne liefde bekend was het wel liefde? Neen, dat was hot niet, dacht hjj, en toch wou hjj, dat het met Jessie Pater- u maar «uit" was. Zjjn hart was hoole- tal veranderd, er was daarin geen plaats ser voor Jessie. Hjj schreef een brief, waarvan de toon er koel was. Hjj had niets van zich laten hooren, schroef hjj, omdat er niets bjjzonders te vermolden was. Zjjn vooruitzichten waren niet verbeterd. Hjj verdiende nanweljjks hot noodigo voor zich zclven en durfde daarom niet het onderhonden van oen vrouw op zich te nemen. Vooruitzicht op een huweljjk was er niot, en met spjjt zag hjj nu in, dat hot voor hen beiden beter zou geweest zjjn, als zjj niet zoo haastig waren geweest met hunne verloving. Hjj voegde er echter bjj, dat hjj als eerlyk man sich door trouwbelofte Jessio verbonden achtte, en zoolang zjj 1 niet van zjjn beloften ontsloeg, zou hjj i bljjven beschouwen als haar tookomstigen echtgenoothoe lang zjj hun huweljjk zou den moeten uitstellen, wist hjj natuurljjk niet. fO, moeder, moeder!" kermde Jessie, toen zjj dezen hardvochtigen, koelen brief gelezen had. •James bemint mjj niet meer; hij verlangt er naar, dat oDze verloving verbroken wordt." Haar moeder oordeelde er anders ovor. Hjj is moedeloos, kind; hjj heeft er ge noeg verdriet van, dat de zaken voor hem zoo slecht staan. En dat verdriet is meer om jou dan om tichselven." ,Noon, neen, moeder 1 Ik heb reeds lang getwijfeld, of hjj me wel van ganscher harte beminde. Toen bjj wegging hoeft hy geen enkele maal omgekeken." Natuurljjk werd nu tusschen moeder on dochter nog meer dan anders over James Duncan gesproken. Kiudeljjk zei Jessie op zekeren dag: •Moeder, bet is beter, dat wjj de waarheid weten, dan dat wjj zoo in twjj fel voortleven. Ik wil naar Londen gaan om met James te spreken, on als mjjn vrees be waarheid wordt, sal ik hem do vrjjheid terug geven. Dat zal je heel zwaar vallen, kind!" •Ja, moeder. God weet, hoe zwaar me dat zal wozen, maar als het zjjn moet, dau zal ik mjjn leed dragou. En dan is hot betor, moeder, dat ik te Londen bljjf. Hier zou ik wegkwjjnen vau verdriet, maar ondi den sou ik mjjn hartseer misschien zon ik het zoo erg niet ook. Joannie wordt nu ook al wat grooter, moeder, dan kan die n helpen in mjjn plaats." Hare ouders verzetten zich niet tegen haar plan, en Jessie toog t© voet naar Londen. Onderweg reed zo soms een eind mee met een boer, maar een groot deel van don Un- gon, langen weg legde zjj to voet af. Zoo bereikte zjj Londen, juist zes maanden, na dat Coralio zoo ongelnkkig gevallen was. Zjj ging dadel jjk naar bet hnis, waar Jamea Duncan gewoond had. De juffrouw had voel hooren praten over de verhouding tusschen haar vroegeron huurder en de Franscho dan seres; in haar omgeving sprak du van en daar stemde zjj medo in. Met echt vrouweljjk instinct begreep zjj oogenblikkeljjk, weiko verhouding er tusschen Jessie en Jamc» Duncan bestond. Zjj zwoeg daarom over het schandaal en gaf haar den raad een dag te nomen na de lange reis, voordat «oi Ja Duncan ging zoeken. Ik weet niet, waar hjj zjjn kamer heeft, juffrouw. Ik begrjjp wel, dat go met verloofd zjjt, en ik hoop, dat hjj een vrouw waard bljjken te zjjn. Ik zog dit, omdat ik de mannen niot vertrouw, ook do beste niet. Neem hier uw gemak een pooe, van avond nog zal ik er op uitgaan om het nienwe adres van mjjnheer Duncan te gaan vernemen". Denzelfdon ochtend, dat Jessio het adres van James Doncan vernam, waren do geld zorgen van Coralie grooter dan ooit en kwam Jamee Duncan voor het eerst te weten hoe ver geldgebrek en schalden haar reeds ge- biacht hadden. Den vorigen avond was hjj nog laat bjj haar geweest, den volgenden ochtend was zyn eerste loop naar Coralie. Zichzelvon maakte hjj wjjs, dat het alleen was om zjjn patiënte tc zien. In den laatsten tjjd was zjj opge knapt on kon zjj in een armstoel-zitten of op do canapd liggen. Zjj bewoonde nu met haar kamenior slechts oen enkele kamer in een nederige buurt. Duncan had die kamer voor haar eehunrd, ongeraenbilcordde weinige meubelen en het bed bad hjj haar weten te verschaffen. Hjj wist, dat zjj arm was, maar niet, t ver de armoede wel ging. Menigmaal had hij zich het noodigo ontzegd om Kugenio het eene of andere weeldeartikel te kunnon toe stoppen, dat deze dan op haar beurt aan Coralio moest schenken. Achter zjjn rug bespotte Coralie den lee- Ijjken jongen doktor, tegenover wien zjj zich nog al grillig aanstelde. Maar in de eenza held verlangde zjj naar gezelschap; als hjj weg was werd zjj onrustig, in zyn tegen woordigheid was zjj opgeruimd van stemming. De glimlach, waarmee zjj hem verwelkomde, was do grootste belooning voor den jongen dokter. Zjj babbelde gaarne met hem in haar ge broken Engelechnadat 'zjj ook dien morgen weer over allerlei nietigheden haddon ge praat, zei ze plotseling: •Mjjnhoor, gjj zjjt 1, niot waar?" .Ach ja, juffrouw! Ik ben arm, «eer arm .Ja, ik zie het, uw jas is nitgorafeld. Och ik ben ook arm, en gjj kunt mjj niet hol- pon. Helaas! helpen dat is het rechte woord." Hij was zoo vroeg gekomen, dat zjj nog te bod lag, en in het «wakkere licht maakte zjj met haar ingezonken oogen een pjjnljjken indruk op Duncan. Ik bob schulden woet ge. De deurwaar ders zullen komen vandaag om alloe wog to halen, de canapé, den armstoel, al het andere, ja zelfs het bed, waarop ik lig. Eerst zullen zjj mjj op den vloer loggen en dan op do straatsteonon en dan maar sterven! Ik kan D m gold meer verdienen met dansen. Ik heb gocn vrienden dan u en Engenie. Zjj is arm, ik ben arm, gjj zjjt arm. Ach, arm zjjn, is een kwaad ding." ,Is bet zoover gekomen? dacht Doncan met ontsteltenis, en toen hjj zyn stem weer kon beheerschen, zeido hjj: •Jafironw, zeg mjj eens hoeveel go schuldig zjjt. Ik bon wel arm, maar misschien kan ik n toch helpen. Zeg me daarom hoeveel ge moet hebben om de schnldeischers tevreden te stellen." Hoeveel? Alles! Ik bezit niets. Vraag maar eens aan Engenie, die zal het n wol vertellen. Ik weet hot niet, ik wil het niet weten ook, want het bezorgt me maar hoofd pijn." (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1