KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Paulowna 84ste Jaargang. Bureau: Kenlngstr. 29. Interc.-Telef. 50. Uitgevers: BERKHOUT Co, te HELDER. Nieuwsberichten. FEU ILLETOI DE VIOOLSPELER. No. 3Ö25. Woensdag 28 November 1906. Bureau: Speorstraat Telef. 59. Al> onnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr. p. post 75 ctM Buitenl. f 1.25 1 Zondagsblad 37'45 >0.75 Modeblad 55 80 0.90 Muzik. Bloemlezing» c GO >85» >0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Advertentiexi nn 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6 Bewjja-exemplaar2l/t Vignetten en groote letter* worden naar plaatsruimte berekend. Ad verten tiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJ DAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Uit het Buitenland. De Russische regeering sal dan eindelyk eenige verbeteringen aanbrengen in de positie der Joden. Hnn zal worden toegestaan buiten de steden en dorpen van het vestigingsge- bied te wonen, vryheid om in dat gebied te reizen en het recht om landerijen te pachten. Veel is het niet wat wordt toegestaan en toch.... het is den ,Bond van Rossisobe mannen" al veel te veel. De monarchistische partyen richtten by het bekend worden der voorstellen een dringend telegram tot den Czaar om toch den Joden geen gunsten toe te staan't Zou ook al te erg zyn indien het kleine vestigingsgebied dezer menschen uitgebreid werd met een klein deel van het Donsche gouvernementDe Bond van Rus sische mannen sal uitbreiding van vrijheden voor de Joden niet dulden maar tot geweld overgaan om dio te beletten, klinkt het dreigend. In verschillende plaatsen dreigen zy zelfs met programs. Ook de Kozakken zullen opstaan, nn een deel van hun gebied aan de Joden wordt gegeven, schreeuwt de Bond. En zoo zit do regeering Stolypin tusschen twee vuron. Aan den eenen kant de revolu- tionnairen en goedwillige hervormingsgezinde^ dio op verandering met kracht aandringen, aan den anderen kant de reactionnuiren, die elke poging tot verbetering tegenstaan, des noods met geweld. Zal de regeering de rechtvaardigheid betrachten en nu hare ver anderingen toch invoeren ondanks het aange kondigde verzet Do tjjd zal 't ons loeren. Voor 't overige is de toestand ongeveer onveranderd. Een inval van de revolution- nairon in de kliniek van het Universiteits gebouw te Odes sa, een paar opstootjes in den Kaukasus, wegzending der arbeiders aan de Warschau wi Gasfabriek hooger wordende regens hun steeds en hunne bedreiging, met vervanging door sappen» van het leger, huiszoeking te Ochta en ontdekking van wapens, amunitie en revolutionnaire geschrif ten, 't wordt eentonig. Het Engelsche Hoogerhnis heeft belang- ryke en ingrypende wyzigingen op do onderwyswet aangenomon, waardoor de bij zondere scholen in haar legenwoordigen vorm kunnen bljjven bestaan, doch het is zeer on waarschijnlijk dat het Lagerhuis daarmee ge noegen zal nemen. By tweede lesing verwacht men verzachting der amendementen waardoor een vergelijk met het Lagerhuis mogelijk In Frankrijk gaat men met de inventari saties der kerkon voort, hier en daar evenwel niet zonder tegenstand. De Fransche Kamer hoeft ook eens aan zich zelf gedacht! De toelage voor de leden van Kamer en Senaat die 9000 franc, per jaar bedroeg heeft «ij gebracht op 15000 francs. Nog zoo kwaad niet. De Fransche bladen vinden ook dat iemand nu toch onmogelijk tegen tracte- mentsverhooging voor zich zelf kan stemmen. Maar de leden moeten en passant toch nog al een aardigheidje" er over hooren. Er is nu ook een voorstel ingediend om te verbieden dat kamerleden deelnemen aan flnantiëele instellingen of handelsondernemingen. Het corps diplomatiquo te Tanger heeft besloten eene gezamenlijke nota tot de mogend heden te richten om er op te wijzen dat de toestand in Marokko onhoudbaar is geworden, waarom verzocht wordt daarin verandering te brengen. Zaterdagmorgen is te IJmuiden de 70- jarige Aalbers door een schot gedood door J. Eaptein. Laatstgenoemde speelde met een geweer dat hg niet geladen achtte en legde op Aalbers aan. Het wapen was wel ge laden en ging af met het noodlottig gevolg. Eaptein, die diep onder den indruk van zjjn onvoorzichtige daad is, heeft zich zelve bjj de politie aangemeld, die hem daarop in arrest hield Met de haringvisscherjj loopt het op een eind. De meesto van de nu te Katwijk thuiskomende schippers leggen het bjjltje voor dit seizoen neer, overtuigd als zjj zjjn, dat er met dit weer en voor den korten tjjd, die hun nog rest, wel veel is te verliezen, maar weinig te winnen. Men schrijft uit Haarlem: De zaak van de vermissing der f 7000 te Purmerend schijnt tot klaarheid gebracht. Althans heeft de justitie hier afgezien van een onderzoek in loco, te Purmerend in te stellen. Nikkelen Stuiveretuk. In de Zaterdag gehouden vergadering van de Tweede Eamer is het wetsontwerp, waarbjj het aanmunten van een nikkelen stuiverstuk werd voorgesteld aangenomen. Een goede vangst. De Amsterdamsche politie heeft de hand gelogd op de stelers en helers van eeD uitgebreide diefstal bjj een firma daar ter stede. Bjj de firma H. Vettewinkel en Zonen, in verfwaren etc., aan de Prins Hendrikkade, werd sedert geruimen tjjd diefstal van kwas ten gepleegd. Dit kwam uit doordat een afnemer verklaarde kwasten die de heer Vettewinkel hem ten verkoop aanbood, voor geringeren prjjs hier in Amsterdam te kunnen krjjgen. De heer Vettewinkel moest dit tegenspreken om de eenvoudige reden dat hjj hier alleen leverancier van kon zjjn. De afnemer overtuigde den heer Vettewinkel van de waarheid zjjner be wering door dezelfde kwasten mede te nemen, die hjj gekocht had bjj den op- kooper Van der Dool, een onden bekende der justitie. Onmiddelljjk werd nu inventaris gemaakt en daarbjj bleek, dat voor etteljjke hon derden guldens kwasten ontvreemd waren. Eorten tjjd daarna bleken uit een vakje weer kwasten verdwenen, zoodat de dief stallen aanhielden, naar men bemerkte. De politie werd in de zaak gemengd en onmidddelljjk werd bjj genoemden v. d. Dool een inval gedaan. Onder massa's andere artikelen werden ook groote par tgen der ontvreemde kwasten gevonden. Van der Dool werd dadeljjk gearresteerd. Vier knechts van de firma Vettewinkel, die daar reeds twaalf jaar in dienst zjjn, bleken de dieven te zjjn. Voorts heeft men ook den anderen op- kooper, te Haarlem, gepakt. („Echo") Misdaad te Amersfoort. Na een derde onderzoek door het par ket uit Utrecht, dat Vrjjdag te Amersfoort bjjna onafgebroken van een tot negen uur bezig was, is een seinhuiswachter gevan kelijk naar Utrecht geleid, onder verden king van schuldig te zjjn aan den moord op den rangeerder Hendrik Drost in den avond van 15 dezer gepleegd. Van rjjf tot tot ruim tien uur verdrong zich een ont- zagljjke menschenmenigte om het politie bureau, waar het verhoor plaats had. Na nogmaals door de justitie in scherp verhoor te zjjn genomen, is de wisselwachter D. als verdacht van den moord op den rangeerder Drost, te Amersfoort, des avonds naar het huis van bewaring te Utrecht overgebracht. (N. Amersf. Ct.) In den avond van den 19en Novem ber jl. ontmoette een 15-jarig meisje een jongen van denzelfden leeftjjd in de Re- guliersteeg, een zeer smalle en donkere ge- meen8chapsweg tusschen de Lange Nieuw- straat en de Oudegracht te Utrecht. Laatst genoemde vond het niet noodig, het meisje te laten passeeren. Hg versperde haar den weg en toen zjj krachtiger aanhield, viel de slechte knaap op haar aan en stak haar met een mes in het onderlichaam. Hierop ging de aanrander er zoo snel mogeljjk van door, terwjj! zjjn slachtoffer naar het Andreasgestioht werd overgebracht en on der behandeling kwam van dr. Folmer al daar. De verwonding bleek tameljjk ern stig te zjjn, hoewel er geen levensgevaar is geweest. De geschiedenis is aanvankeljjk gehouden, omdat aangaande den dader niets bekend was en ruchtbaarmaking de kan sen van opsporing slechts zou kunnen be derven. Alle gegevens ontbraken nagenoeg. Nie mand kon eenige nadere inlichting geven en het meisje was zelfs niet in staat een vaag signalement van haar aanrander op te geven. Desniettemin is de jjverige recherche er in geslaagd, den schuldige te ontdekken. De jongen bleek te Utrecht thuis te be- hooren en gedomicilieerd te zjjn in het Geuzengesticht in de Heerenstraat. Van beroep was hjj schoenmakersleerling. Na een streng verhoor bekende hjj zjjn sehuld. Een verklaarbare reden wist hjj voor zjjn handeling niet op te geven. Zaterdagmorgen is de jongen ter besohik- king van de justitie gesteld. (U. D) Het zachte weder is nadeelig op de geplante bloembollen, wjjl deze veel te spoedig werken en daardoor meer te ljjden hebben van de voorjaarsnachtvorsten. Alge meen verlangt men naar vorst. De Leidsche werkstaking opgeheven. Vrjjdagmiddag is door de stakingsleiders medegedeeld, dat de staking opgeheven is verklaard. De reden daarvan is, dat de uitkeeringen, die van het Vakverbond kwamen, moesten ophouden, mede door de algemeene slapte over het geheele land. Gevaarlijk personeel. De koetsier van den heer-P., te Rjj- senburg, kreeg woorden met zjjo meester. In zjjn opgewondenheid wilde hg zjjn patroon te Ijjf. De heer P. vluchtte naar boven en sloot zich op in zjjne kamer, waar zich zjjn echtgenoote bevond. De koetsier begon nu in zjjne woede de kamerdeur te rammeien. De echtelieden werden zóó bevreesd, dat zjj in hun angst van het balkon naar beneden sprongen. De heer P. brak daarbjj een sleutelbeen en zjjn bovenarm. Mevrouw P. moet in wendig ernstig gekneusd zjjn. De banaan, tegenwoorijig bjj wjjze van proef op ruime schaal ingevoerd, is eene vrucht waarin men hapt. Aan welk groot gevaar men zich daarbjj blootstelt, leert de volgende waarschuwing van C. E. P. in de Middelb. Ct. De banaan is een gezonde en zeer voed zame vrucht, die voornameljjk aangevoerd wordt" uit Cuba en Zuid-Amerikaansche landen, maar binnen in de vruebt zitten somtgds groote spinnen, de z.g. tarantel- la's afschuweljjke, leeljjke dieren, die ik gezien heb ter grootte van een raansvinger, geheel met haar begroeid en zeer vlug in hun beweging. Een steek van zulk een spin is zeer gevaarljjk, meestal doodeljjk. De dieren schjjnen zeer lang in die vrucht te kunnen leven, want menigmaal is in Amerika door zulk een spin iemand gestoken, die in bergplaatsen werkte, waar de vrucht, welk groen wordt aangebracht, lag te rjjpen en alzoo vjjf of zes weken geleden was verscheept. Vervoerders en verkoopers dienen dus op hun hoede te zjjn en vooral er op te letten dat goed niet in het donker te be handelen. De aanvaring bij Cherbourg. Zooals in ons vorig no. werd vermeld, kwamen dicht bjj Cherbourg Vrjjdag de «Eaiser Wilhelm de Grosse" van de »Nord- deutsche Lloyd" en de »Orinoco" van de >Royal Mail Steam Packet Cy." in bot sing. De >Eaiser Wilhelm", van Bremen naar New-York varende, had den vorigen dag Southampton verlaten. Bjj het uitstoo- men uit de haven van Cherbourg ont moette het Duitsche schip de >Orinoco«, die van Southampton naar Cherbourg stoom de. Het weer was mistig. De >Órinoco< liep met een vreeselgken schok tegen de >Eaiser Wilhelm" aan stuurboord in; de schok kwam zoo aan, dat de beide sche pen in elkaar vastraakten. Door snel ach teruit te Btoomen, kwamen zjj weer los konden zjj zwaar beschadigd de haven bin- nenloopen. Aan boord van de >Eaiser Wilheli had de aanvaring een paniek doen ont staan kreten van gewonden en geschreeuw van hen, die meenden dat het schip zin ken zou, vermeerderden de verwarring. Een vrouw sprong in haar angst over boord, doch werd gelukkig gered. Vier passagiers werden door den schok gedood, 10 zeer ernstig gewond; van de dooden waren er eenige grnwelgk verminkt. De gewonden werden aan wal gebracht en in het hos pitaal opgenomen. Een der gewonden, een jong meisje, overleed kort daarna, aan de gevolgen van inwendige kneuzingen. Alle gedoode of gewonde passagiers van het Duitsche schip waren Russen of Hougaren. De schade, aan de >Eaiser Wilhelm" toegebracht, wordt op een half millioen geraamd. Aan boord van de »Orinoco" werden drie matrozen door den schok overboord geslagen, zjj verdronken, voordat pogingen tot redding konden worden gedaan. De passagiers van de »Eaiser Wilhelm" zullen overgaan aan boord van de >Lor- raine" en de >St. Paul", en door deze stoom schepen naar New-York worden gebracht. De Norddeutsche Lloyd heeft geen geluk. Pas is de Wilhelm der Grosse aan gevaren, en Vrjjdag is in de haven van New-York de Main, van diezelfde reederjj, met een schoener in botsing geweest. De Main is beschadigd. De akte van beschuldiging tegen den schoenmaker Wilhelm Voigt, den held van Eöpenick, is nu gereed. Het openbaar ministerie heeft de beschuldiging van afpersing en roof laten varen. Wat Voigt ten laste wordt gelegd isoplichting, valschheid in geschrifte, aanmatiging vau een ambt, onbevoegd dragen van een uniform en vrgheidsberooving. De straf kamer van het landgerecht zal de zaak behandelen. De verdediging zal getuigen oproepen om de bewering van beklaagde te steunen, dat hem door de politie meermalen de gelegenheid om te werken is ontnomen. Terwgl de stoomboot >Chios,< op weg naar Hamburg, in de Noordzee was, viel de kajuitsjongen, door het breken van den vlaggesteng, terwgl hjj de vlag streek, overboord- Men merkte het eerst niet, en toen men den jongen miste, begreep men, dat hjj in zee gevallen en verdronken was. Maar de jongen was niet verdronken. Twee uur hield hjj zich aan den vlagge steng drjjvende tot een Engelsche boot hem oppikte. Hjj werd naar Hamburg gebracht, en groot was de verbazing op de >Chio8«, toen de doodgewaande daar aan boord kwam. Te Diedenhofen (Lotharingen) stapten Woensdag in het hotel St Hubert twee personen, bljjkbaar Parjjzenaars, af. Zjj namen drie meubelmakers aan en gingen met deze naar het te Scheuren gelegen kasteel van graaf Bert hier, adjudant van den Franschen minister van oorlog, die te Parjja woont. Daar verklaarden zjj, onder overlegging van een brief, dat zjj in op dracht van graaf Berthier kwamen, om fobelins ter waarde van 100.000 mk. te alen. Met behulp van de bedienden namen zjj vervolgens de gobelins van de muren en verdwenen er mee. Toen de rentmeester die op jacht was geweest, terugkwam, seinde hg dadeljjk i.aar Parjjs aan den Saaf, van wien hjj ten antwoord k,«g t hjj niets van de zaak wist. De op lichters waren niet meer te vinden. Men denkt dat zjj den middagtrein over Luxem burg en Brussel naar Ostende hebben genomen en van daar naar Engeland overgestoken zjjn. Een spoorwegramp. Londen, 24 Nov. Een express-trein liep hedenavond tusschen York en Leeds tegen een goederentrein in. Er wordt bericht, dat een aantal menschen om het leven zjjn gekomen. De Engelsche eerste minister en minister Burns hebben een deputatie ont vangen, die hen kwamen spreken om maat regelen te beramen tegen de groote kin dersterfte in het rjjk. Campbell-Banner- man erkende, dat hjj zich schaamde voor zjjn land, zoo groot die sterfte is. In het laatste jaar zjjn er in Engeland en Wales 120,000 kinderen beneden het jaar over leden. Dat wjjst op ontaarding van het ras. Er moet voor gezorgd worden, dat de kinderen gezond ter wereld komen, dat moeders behoorlgke voeding en lucht, goed drinkwater, goede behuizing, met gemak ken en vrjjen tjjd hebben, alle voor waarden in één woord om gezond te zjjn. En vervolgens, dat er van ae geboorte af aan goed voor het kind gezorgd en het goed gevoed wordt De regeering heeft de handen vol, maar hiervoor moet zjj nog voorziening treffen. Een waarschuwing voor melkboeren en melkinrichtingen. Te Woolwich (Engeland) is de daar be staande melkinrichting veroordeeld tot een boete van 1000 p. st. (f 12000) wegens verepreiding van met typhus besmette melk. Zjj had nameljjk opzetteljjk voor de stede- ljjke overheid twee typbusgevallen, ten huize van twee harer melkleveranciera voor komende, verzwegen, en ook geen maat regelen genomen om de melk, afkomstig uit die besmette huisgezinnen, onscbadeljjk te maken. Die twaalf duizend gulden is de schadevergoeding, aan een twintigtal ty- phuslgders, met inbegrip van de rechtskos- ten, uitbetaald. (Weekblad voor Melkhygiëne.) Een Edinburgsch blad weet mee te deelen, dat aanstonds het werk zal begin nen, om in de Forth-baai een oorlogsha ven in te richten. Er zouden twee droog dokken komen, in staat om de grootste oorlogsschepen op te nemen, een opslag plaats voor steenkool, een haven voor tor pedobooten en ook een opleidingsschool voor de marine, Van hieruit zou de Noord- zee-vloot zjjn bewegingen uitvoeren. Verder ligt het in het plan om in Grimsby een hiven voor torpedobooten te maken en te Lerwick een opslagplaats voor steenkool proviand. Te Leeds heeft zich een dokter, ter- wjjl hjj in hechtenis was, met morfine vergeven. Hg was betrokken in een zaak, die weldra voor zal komen. Een verpleeg ster hield een inrichting, waarin kinderen opgenomen en, zooals nagenoeg gebleken is, om het leven werden gebracht. Daar- hielp de dokter mee. - De krjjgsraad te Portsmouth is op het oogenblik bezig met de behandeling van do onlangs plaats gehad hebbende muiterjj aldaar. Er zjjn elf beklaagden. De raddraaier, de stoker Moody, gaf toe, dat hg het bevel neder te knielen niet had willen opvolgen en dat hjj de aansto ker was geweest vau de muiterjj. Uit het getuigenverhoor bleek, dat het bevel tot knielen dikwjjls bjj toespraken aan het eerste gelid van den troep wordt gegeven, maar nog nooit tot moeilgkheden aanleiding had gegeven. De behandeling wordt nog voortgezet. Ziehier een belangwekkende Engel sche statistiek, aangaande de opbrengst en het verbruik van steenkool in 1905. De Vereenigde Staten leverden 350,821,000 ton, Engeland 230,129,000, Duitschland 119,349,000, Frank rjjk 34,778,000, België 21,506,000 ton. Dit zjjn de vjjf voor naamste steenkool opbrengende landen. In België is de opbrengst wel eens hooger geweest, in de vier andere landen was ze hooger dan ooit te voren. Wat het verbruik betreft zjjo de voor naamste landen de Vereenigde Staten met 343,280,000 ton,Engeland met.169,017,000 ton, Duitschland 106,715,000 toD, Frankrjjk 46,046,000 ton, Rusland 20,890,000 ton, België 19,661,OOOtoD,Oostenrgk 19,890,000 ton. Engeland voerde 49,000 ton in, de Ver eenigde Staten 1,648,000, Duitschland 10,589,000, Frankrjjk 13,376,000. l)n waarde van de opgebrachte steenkool was voor de Vereenigde Staten 99,824,000 pd. st., Engeland 82,039,000 pd. st. en Duitschland 52,504,000. Een moordenaarsbende. Eenige dagen geleden werd te Milaan een jonge melkverkooper vermoord, Leopold Sironi genaamd, welke misdaad daar ter stede nogal opzien heeft gebaard. De moordenaars zjjn nu ontdekt; zjj maken een bende uit, die den naam Sco- pola draagt en reeds een heele rjj moor den op haar rekening beeft. Het is geble ken, dat Sironi den avond van den moord in een herberg bjj wjjn en kaartspel had doorgebracht en een paar honderd lire in deD zak had, hetgeen een lid der Scopola had gezien. Dadelgk werd besloten Sironi in een hinderlaag te lokken. Toen hjj de kroeg verliet kwamen twee meisjes op hem af en dezen wisten hem te bepraten om met hen naar een tuin in de buurtte gaan. Terwgl zjj daar zaten en de twee vrouwen den ongelukkige zaten te lief- koozen, werd hg van achteren aangeval len door twee kerels, waarvan er een hem een revolverkogel door het hoofd joeg. Ze plunderden het Ijjk daarna uit en droegen het op straat. Een der sirenen paar anjelieren en legde die bjj den e. De beide vrouwen krege kregen ieder 20 lire voor de moeite. De reet van den nacht bracht de bende in café's door en 's morgens ging het den boer op met drin ken en dansen buiten. De eigenlijke moordenaar, de twintig jarige Origgi, bracht na afloop de 16-jarige Maria Polli naar huis en nam haar de 20 lire weer af. Toen het kind zich verzette gaf hg haar vier messteken. Na een paar dagen werden de wonden zoo leeljjk, dal zjj naar het ziekenhuis moest. Daar legde zjj de politie een bekentenis af. De heele bende, elf penonen, was nu spoedig in verzekerde bewaring gesteld. Vier moorden hebben zjj tot dusver bekend. Aanbesteding in Noord-Holland. 6 Dcc. Haarlem 11 ore. Het Prov. beat. het driejarig onderhond van de haven beo>a- ten Oude Schild op Texel, loopendo van 1 Jan. 1907 tot 31 Dee. 1909; bestekken zjjn ad f 1.te bekomen aan hot lokaal van het Prov. best., aan het bureau van buitoni. pas poorten te Amsterdam en ter secr. te Texel; aanw. 29 Nov.nadere iol. worden verstrekt door den hoofding.-dir. der Waterstaat t© Haar lem, den ing.' te Alkmaar en den opz. A. T. van Veen te Helder. Vrfj bewerkt door AMO. 49.) Hjj wendde zich onmiddelljjk tot Eugenio en stapte daarna haastig naar huis. Hjj had ecnig geld gespaard door zuinig leven en door slecht betaalden arbeid te verrichton. Hjj haalde 't uit 'n hoekje te voorschyn en telde het, doch er was niet genoeg om de deurwaarders te voldoen. Toen ging hjj heen en verpande het groote zilveren horlogo, dat hjj van zyn vader had geërfd Nu had bjj genoeg. Hjj snelde terug naar Coralie en kwam nog juist bjjtyds. De deurwaarders twistten met Eugenie over het bed van haar meesteres. Zjj waren reeds bezig de Coralie op den andere hoorde het. Jessie Paterson had het spoor van haar trouweloozen minnaar ge volgd. Zjj wist van zjjn verhouding tot de Fransche danseres, en waar die woonde. Zjj vond het opgegeven huisde deur vau hot onaanzienljjko vuile huis stond open. Zjj zag Duncan, toen hjj met het geld terugkeerde naar Coralie'» kamer en bjj do deur staande had zjj alles gehoord en gezien. Hjj sloeg de oogen op, hunne blikken ont moetten elkaar en geen van beiden was een oogenblik tot Bpreken in staat. Toen zei James Duncan op verwjjtenden toon: >Ditis geen plaats voor u, Jessie Paterson 1" (Juist, James Duncan, dit is geen plaats voor mjj 1" luidde het antwoord, doch zjj bleef staan' waar zjj stond. «Ga dan heen, goede Jessie 1" sprak hjj, terwgl hjj op haar toetrad. tik ga niet hoon, voordat ge mjj hebt ge- «gd, w„r ik ku ontmoeten cn spoedig, weg te kunnen Duncan betaalde. De arme danseres was bjjna waanzinnig van smart, zjj beefde over het geheele lichaam, en spreken was haar niet meer mo geljjk. Hjj wist later zelf niet meer, wat hjj in die oogenblikken gezegd bad. Doch de banden, waarin zjjn koel terughoudend karak ter steeds besloten was, worden thans ver broken en hjj gaf uitdrukking aan de ge voelens die het laatste halfjaar in hem ge woeld en gabruisi haddon, Hjj verzekerde haar zjjn eeuwige trouw, beloofde zjjn hulp eu steun, en zeido, dat hjj haar zou dieneu Zjj hoorde daar echter niets vau, want zjj had het bewustsjjn verloren doch eene Hjj noomdo een adres en bepaalde een tjjd. Hjj stak haar de hand toe om maar spoedig van haar af te zjjn, doch zjj weigerde hem een handdruk en ging heen zonder een woord meer te zeggen. Op het bepaalde uur kwamen zjj aan hot opgegeven adres bjj elkaar; hjj mot de stille hoop, dat hjj zjjn vrjjheid mocht terugkrjj- gen. Zjj wachtte hem reeds en hield een stukje zilver in de hand, de helft van een doorge it uk ten shilling. (James Duncan, bogon zjj, tik behoef niet te vragen of gjj me lieihebt. We zullen ook niet «preken over de vraag, of ge mjj wel ooit hebt bemind. Alleen vraag ik, of ge nw vrjjheid terug verlangt." Hjj schaamde zich om deze vraag toe stemmend te beantwoorden, en daarom vermoed hjj een beslissend antwoord te geven. .,Ik wil eerljjk mjjn belofte vervullen, als ik in staat ben een vrouw te onderhouden en als gjj de vervulling er van wenscht", antwoordde hjj benepon. «Dat vraag ik niet! ik vraag: wilt go uw vrjjheid terug hebben De woorden, die ik vandaag uit uw mond heb gehoord, mag een man slechts tot één enkele vrouw spro ken, niet tot twee vrouwen, die allebei nog inleven zjjn Ik wil echter onze verloving niet vorberoken. Spreek nu, James Duncan Verlangt ge uw vrjjheid terug?' Hjj untwoorddo niet, al bleef zjj op een antwoord wachten. Toen hield «jj hem hot halve geldstuk voor. .Als ge niet kunt of niet wilt spreken James Duncan, leg dan de andere helft uw helft van hot geldstuk er naast, dan weot ik, dat ge weer vrjj wilt zjjn.» Hjj haalde zjjn helft te voorschjjn. Ha, dat had hjj dus toch bjj zich I In haar lange droevig leven was het haar alljjd 'n troost te denken, dat Duncan den verlovingspenning steeds bjj zich gedragen had. Hjj kon geen weerstand bieden aan do bekoring; hjj kon nu vrjj worden en zoo gemakkelijk. Hjj nam zjja halve shilling en logde dien swjjgend naast de helit van Jessie. Jessie nam de beide helften op, on sprak t Vaarwel, James Duncan Vaarwel voor eeuwigMoge God u be schermen en geleiden I" En toen ging zjj naar buiten in den duis teren avond haar hart was gebroken, haar levensgeluk was verwoest en zjj treuren, totdat de dood kwam om haar te bevrijden van den last des Ijjdens. XXVIII. Het bezoek van dien deurwaarder had Coralie al te sterk aangegrepen. Zjj ging hard achteruit, ofschoon James Duncan en Eugenio hun best deden om haar op te vroo- 1 jjken en hare genezing te bevorderen. Op zekeren dag zeide zjj tot Duncan,Ik gevoel, mjjnheer, dat ik niet lang meer te leven heb. Daarom wil ik u, als ge hot goedvindt, mjjn levensgeschiedenis meedeeleu.' Haar moeder was een Spaausche danseres, haar vader een Fransche toonoelspelor. Toen hjj eens te Madrid speelde, had hjj met hare moeder kennis genuuAt. Zjj raakten verliefd en vluchtten samen. Van kindsbeen af had men haar voor het toonoel bestemd, en daar zjj veel aanleg had voor het dansen, had men haar alles laten loeren om eenmaal een der beste danseressen te worden. Zjj was nog heel jong, pas twee-en-twin tig jaar, toen zjj kennis maakte met een aan- zientjjk beer. Hjj sprak Franech als een geboren Frauschman, maar toch geloofde zjj, dat hjj eigenljjk een Engelschman was. Over zich zolre .pr.k hö weinig met haar, zjj wist niet eens zjjn waren naam. Die stond wel in het huweljjksrogister, maar zjj had er niet naar gekeken, toen zjj hare hand- teekening zotte. Hjj was zeer verliefd op haar, zjj waren dan ook wettig getrouwd. Hjj bracht haar naar een kasteel in het gebergte en daar leefden zjj wel twee jaar zoor gelukkig met elkaar. Iu dieu tjjd werd hun dochtertje geboren. Doch toen had hjj gonoog van hiar. Hjj begon reizen makon, telkens groot ere, telkens bleef hjj korter bjj haar er. eindelyk bleef hjj geheel weg. Haar vader kwam haar opzoeken en vertelde haar, dat haar man met een opera- vertrokken was en dat haar niets overbleef dan maar weer op het te gaan. Geld had zjj niet, zjj moest dus woerdan- res worden. Men zei haar, dat haar echt genoot Frankrjjk bad verlaten en men wist niet, waar hjj zich ophield. Later kwam zjj dat haar vader haar bedrogen had. Hjj had haro huwelykspapieron aan haar man verkocht; deze wilde van haar af zjjn en levens allo bowjjzen van hun huwoljjk vernietigen. Haar slechte vader verschafte aan haar man een valsche akte van baar ovorljjden waarvoor de Engelschman een grooto som geld had beloofd. Zjj werd dus weer danseres on wu bjj hot publiek zeer geliefd, totdat bare kunste naarsloopbaan plotseling werd afgebroken door het ongeluk in den tuin van Rane- lagb. .Mjjn kind is nn te Parjjs in een kost school", vervolgde Coralie. «Zjj is bjjna 5 jaar oud. Ik laat geen geld na om haar op die school te laten b 1 jj ven. Eugenie heeft mo beloofd dat zjj het kind zal gaan halen on aan n ovorgovcn om er zorg voor te dra gen, terwille van mjjn nagedaohtenis. Mjjn man heeft me eens verteld, dat ajj zou zjjn als we geen zoon kregen een zeer voornamo damo met oen geërfden titel. Vergeet dit niet, mjjnheer. Misschien bewerkt de goede God nog wel eenmaal, dat zjj hare rechten kan doen gelden. Zjj zuchtte diep en vervolgde toen«Ik heb mjjn man nooit vergeten, mjjnheer. Al was ik een arme danseres, toch vergat ik nooit, dat ik de echtgenoote was van aantienljjk heer. Ik «orgdo er voor, dat l eer on goeden naam onbevlekt bleven; als mjjn dochter oen damo van hoogen rang oet «jj zich niet behoeven te scha- het gedrag van hare moeder. Ik of mjjn man nog leeft, maar wat ik n verteld heb, is de zuivere waarheid." beloofde alles, was tjj verlangde. Hjj verheugde or zich over, dat Coralie braaf as gebleven, en verzekerde haar meermalen, dat hjj voor haar kind zou zorgen, alsof het ■ii" Coralie stierf en Duncan zorgde voor eene eenvoudige begrafenis. Hjj en Eugenio waren eenige personen, die haar naar heur laat ste rustplaats brachten. Onmiddelljjk daarna vortrok Eugenio naar Parjjs om Coralie's dochtertje te halen. Na verloop van een paar weken, koerde ajj terug. De jonge dokter werkte intusschen harder dan ooit, om vooruit te komen; nu hg een kind te onderhouden kreog, werd zjjn financieele tosstand moeiljjker. Toen Eugenie het meisje bjj hem bracht, bloedde zjjn hart by de gedachte aan Coralie. Het kind keek hem somber aan, terwgl het daar op den drempel stond van het vertrek, dat tot slaap- en zitkamer diende. Het bad groote zwarte oogen, dunne, samengeperste lippen en lang swart haar, dat tot over de schouders viel. Over het geheel maakte hot kind een vreemden indruk. De kleine Coralie verstond geen woord EDgelsch. Toon Duncan haar vriendolyk toe sprak, antwoordde zjj in het Franse!: met snik een stortvloed van lvolyke woorden,dat Eugenie er verlegen onder werd. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1