HÜ KLEINE COURANT Sint-Nicolaas-Cadeaux. B 't Vliegend Blaadje 8. MANHEIM's Goedkoope Winkel, ZEE BANKET. Siiit-\icoluiis- - Pakketten, - BOEKHANDEL J. C. DUINKER, Ecnigst bericht! groot bal Nieuwe Noten, Fijne Gebakken BOT, voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna DE VIOOLSPELER. 51, KONINGSTRAAT 78. Grootste sorteering St Nicolaas, Spoorstraat 33, C. LANGERIJS. ktr Borstplaat „Naturel". De van oudw bekende H. F. THIEMAN, Spoorgracht nr. 36. No. 3526. Zaterdag 1 December 1906. 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Keningstr. 29. Interc •Telef. 50. n Eerste Blad. Uit het Buitenland. Een raar land, dat Rusland. Wat wil men er eigenlijk? Dat vraagt men zich telkens af als men de verschillende uit- eenloopende geruchten leest. Graaf Witte is nog steeds te St. Potersburg. Een paar dagen geleden kon men lezen dat hjj bij don Czaar in ongenade gevallen was. Nu weer doet het bericht de ronde, dat hem een belangrijke politieke opdracht zal worden gegeven. De beruchte «Bond der Russische mannen", die elke vrijzinnige daad afkeurt en wenscht, soms eischr, teruggenomen te zien, eiken maatregel die maar eenigssins een meer vrij zinnigen geest ademt, heeft nu weer den oisch gestold dat Witte onmiddellijk nit Rus land zal verbannen worden. Op een der mee tings noemde oen woordvoerdor der partij, Witte den verrader des vaderlands en de mil- lioenendief, den moordenaar van Plehwe. 't Is fraai 1 Maar niet alleen Witte is bun te liberaal, zelfs de tegenwoordige ministers, van wie toch niemand zeggen zal dat zjj al te voort varend zijn met hnnne hervormingen, achten zij gevaarlijk voor den staat en noemen zjj verraders en leugenaars 1 En dat omdat zjj de rechten der Joden willen uitbreiden, (men weet hoever!) het lot der boeren willen verbeteren door hun grond te geven en de Doema-verkiezingen toch wil len laten doorgaan. En dan te weten dat de Bond, die dit ver klaart op voorstel van Stolypin, van den Czaar eene subsidie van 25.000 roebel kreeg als belooning voor belangrijke dienBten aan bet vaderland bewezen", 't Is droevig. En aan wie dan de schuld als het te lang onder drukte volk eindeljjk opstaat? De behandeling der interpellatie over de staking der Poolsche schoolkinderen en wat daarmee samenhangt is in den Duitschen Rjjksdag uitgesteld. De Poolsche beweging ljjdt een groot verlies door het overljjden van Mgr. Stablewski, aartsbisschop van PoBen. Hjj was bjj de regeering in Berljjn zeer ge zien en maande de Polen dikwjjls tot matig heid in hunne eischen aan. In den laatsten tjjd echter, hoewel niet goedkeurende de daden van verzet, koos bjj de partjj der Polen, en protesteerde bjj de regeering tegen het bevel om ook het godsdienstonderwijs in het Duitsch te geven, wjjl die taal door de kinderen niet of slechts De bekende schrijver Heinrick Sienkiewicz, de auteur van «Qua Vadis" heeft in een in gloeiende taal geschreven brief aan keizer Wilhelm insgelijks geprotesteerd tegen de taaibevelen aangaande het godsdienstonderwijs in Polen. Of 't helpen zal Het revolutionnair op treden van enkelo Poolsche heethoofdon, die het den Duitschen soldaten in de forten erg lastig maakten, een portret van den keizer en de keizorin verbrandden, zal aan de zaak zeker geen goed doen. Dinsdag heeft de Belgische regeering in do kamer geantwoord op de vraag van Paul Janson over de Congo-kwestie. De tribunes waren overvol en alle gezanten te Brussel woonden de zitting bjj. De minister van buitenlandiche zaken verklaarde dat de Bel gische regeering van de Engelsche geen mededoeling ontving betredende do betrek kingen tusschon België en den Congo-staat. Verder verklaarde de minister onder toe juiching van links en rechts«Overtuigd van zjjne rechten en van die van den onafhanke- ljjken Congo-staat, zal België in volkomen vrjjheid van handelen de gedragslijn blijven volgen, die de zorg voor de gemeenschap pelijke belangen het voorschrijven". Zeer diplomatiek geantwoord maar tooh duidelijk voor Engeland I VERGADERING van den Raad der Gemeente Helder, op Maandag, den 8 December 190G, des avonds ten 7*/j uur. Onderwerpen ter behandeling .- 1. Onderzoek Geloofsbrieven. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Vaststelling suppletoir Kohier van den Hoofdeljjken Omslag 4. Voorstel regel' l regelirfg lesuren Zeevaartschool. 6. Vaststelling verordening jaarwedden onderwijzers. 7. Advios op het voorstel plantsoen Station. 8. Benoemingen. 9. Reclames. F E UILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. toen 50.) James Duncan plaatste baar op een goe de school, waar de tucht streng werd ge handhaafd. In den beginne bad hjj moeite genoeg om het verschuldigde schoolgeld bij een te krjjgen, doch langzamerhand werden «ijne inkomsten toch grooter, dank zjj sjjn volhardend en jjver en toenemende bekwaam heid. Stap voor stap kwam hjj er bovenop, jonge Coralie negentien jaar oud woonde dokter Duncan in de aanzien lijkste wjjk van Londen; zjjn naam werd hoe langer hoe moer bekend en voortdurend word s Ün praktijk grooter. De tjjd was nu gekomen, dat de jonge Coralie de school ging verlaten. Maar wat moest hjj met haar beginnen? Zjj bad nie mand ter wereld, die zich om haar bekom merde dan hem en Engenie, die nu aan de Leicestersquaire woonde en leefde van kamers verhuren. De stervende moeder had hem dit kind toevertrouwd met de woorden: »Y goed voor haar, mijnheer, zooals ge voor mjj goed geweest zjjt. Laat haar in uwe liefde deolen, zooals ik er in gedeeld heb." Met die gedachte ging Duncan naar de kostschool om de jonge Coralie af te halen. De directeur ontbood haar en liet den dokter in de spreekkamer. Al wachtende staarde hjj eenige oogonblikken peinzend naar den grond en toen bjj de oogen opsloeg, stond C tralie Nieuwsberichten. Helder, 30 November 1906. Maandagavond a.s. treedt in .Casino» op de bekende Zeeuwsche, Neeltje Lokerso, om een lezing te houden over het onderwerp, door haar reeds op verschillende plaatsen behan deld.Onderzoek naar het Vaderschap», in verband met krankzinnigengestichten, huizen van ontucht en gevangenissen. Zjj betoogt daarbjj, dat zoogoed als er wetten bestaan die hen straffen welke zondigen tegen de maat schappelijke orde, er ook moeten bestaan die hen straffen, welke thans moeders en kinders aan hun lot kunnen overlaten en het rustig aanzien hoe deze buiten de maatschappij staan, verstooten, verlaten en veroordeeld. Neeltje Lokerse trok indertijd zelfs de re volver af en heeft daarvoor moeten boeten. Naar aanleiding van haar optreden te Delft schreef de #D. Ct.» Eigen ervaringen hebben Neeltje Lokerse zich doen verheffen boven de maatschappelijke vooroordeelen, en haar aangespoord tot den strjjd, - dien zjj, eerst zwak staande en aar zelend misschien, thans krachtig voert met volkomen bewustheid van het gevoel van recht vaardigheid dat haar drjjft, van het goede doel, dat zjj ermee beoogt, en vooral van de drin gende noodzakelijkheid ervan." Minister Loeff diende indertjjd een wets ontwerp, betreffende het onderzoek naar het vadersohap in. Dat schjjnt echter in de laatste troonrede vergeten te zjjn. In de nieuwe zaal .Tivoli» trad Dinsdag avond Albert Vogel op. Het bezoek had drukker kunnen zjjn. Waarlijk do kunst van verzen zeggen verdient wel hoogere waardoering. Gegeven werd fCoriolanus» volgens Kosters •ertaling van den grooten Engelschon auteur Willem Shakespeare. Zwaar van bouw en moeiljjk van inhoud is 't wel eon durf dit werk te «zeggen», dat in de vertaling van Dr. Burgersdjjk 175 bladzijden groot is. Na tuurlijk had Vogel het voornaamste eruit ge nomen. Men kan over de gemaakte coupures van meening verschillen zeker was wel het mooiste genomen. En dat moeten wjj zeggen, dat wjj 't orgaan en de mimiek, houding en gebaren bjj dezen meester be wonderen. De Sguur van Vogel leent zich uitstekend voor uitbeelding van Romeinscho figuren. En hoe plooibaar is zjjne stem 1 Wie met den rug naar 't tooneel badde gezeten zou hebben gemeend een aantal sprekers te hooren. Zoo bjj de Romeinsche burgers op het Forum. En daD de toespraak der Tribunen en het beamen hunner uitroepen door het volk 1 't Was of ginds verre achter 't tooneel het ge luid opdook uit een menschenzeeNatuurlijk lag in de uitbeelding vun Coriolanus, die zooveel sarcasme in zjjn stem wist teleggon, zooveel haat uit zjjn toon kon doen spreken, Vogel's fort. De stem van den knaap werd echter zeer mooi nagebootst. Waar op zooveel verschillende toonen moest worden gesproken kon het natuurlijk licht gebeuren dat een klank eenigszins afwijkt van het zuiver Nederlandse!), wat wjj oen paar malen ook hier meenden op te merken. De hoordors zullen wel voldaan geweest zjjn dat do Commissio voor Kunstavonden hen gelegenheid bood te hooren naar oen van ze beste Shakespeaie-zeggers. 't W a s oen kunstavond. Louis Bouwmeester heeft, véér hjj ten tweede male naar Oost-Indië vertrekt, Woens dag j 1. met zjjn gezelschap in .Casino" nog een voorstelling gegeven en velen in do ge legenheid gesteld van zjjn kunst te doon ge nieten. Het Haarlemsch Tooneel voerde op .Voerman Henschel", waarin Ncörlands le tooneelspeler de hoofd- en titelrol ver- o. Zooals gewoonljjk wist hjj in dit stuk het publiek te boeien en mede te slopen, zoo dat men vergat, tooneelspel te zien en men in den waan vorkeerde een stuk dramatische werkelijkheid te doorleven. Het spel van Bouwmeester was prachtig. Natuurlijk, ge voelvol, aangrijpend gaf hjj de menscheljjke gevoelens en hartstochten woder. Het was in één woord meesterljjk. Flink werd hjj door de overige spelers ter zjjde gestaan. Mevrouw Kiehl vertolkte de rol van Hanne zeer goed, leer Kimmel was als Siebenhaar uitstekend, terwijl de andere artisten tot een goed ge heel het hunne bjjdroegen, zoodat het talrjjk opgekomen publiek bjj het einde van elk be drijf *Ün tevredenheid door luid applaus te len gaf. - Een der opvarenden van de Helder- eche viBchschuit H.D. 14, schipper Post, de 15-jarige jongen Tjolling van Marle, Dinsdag bjj het wegnemen van een op den drempel van het vertrek, juist als toon zjj pas uit Frankrijk kwam. Het groep hem aan, dat deze jonge Coralie zooveel op haar moedor leek. Coralie 1 Ja, zjj was het, maar om dezen mond speelde een trek van eigenzinnigheid, die hjj bjj hare moe der nooit had opgemerkt. De onverwachte aandoening deed hem eenige seconden zwjj- ren, doch hjj bedwong zich en sprak: «Cora lie, ge zjjt nu een jonge vrouw geworden en kunt natuurlijk niet langer op de school bljj- ven. De tjjd is gekomen om oene keuze to doen voor het intreden in de Maatschappij. Geld heeft uw moeder u niet nagelaten, ge op welke manier ge aan mjjne zorgen werd toevertrouwd. Zeg ma nu eens wat wilt ge worden?" «Dat weet ge wel mjjnheer." Dokter Duncan fronste bet voorhoofd. «Ge weet wel, Coralie, dat aan dit ver langen niet kan voldaan worden.' Zjj keken elkaar strak aan. Beiden hadden eon vasten wilwie zou hier de overwin ning behalen? De hardvochtige onbuigbaro Schot of de eigenzinnige jonge dame, van gemengd Spaansch, Fransch en Engelsch .Waarom kan aan mjjn verlangen niet vol daan worden mjjnheer? Waarom zou de doch ter niet hetzelfde beroep kunnen kiezen, dat hare moeder uitoefende? Ik zeg al het andere mjj on vereohillig I ik mets anders wil worden dan mjjne u nogmaals, ohillig laat en buitenboordslantaarn in de Noordzee over boord geraakt en verdronken. De vader en een broer van den jongen kwamen een paar jaar geleden op zee om het leven. Bg Kon. Besl. van 20 dezer is aan den eervol ontslagen commissaris der loodsen, tevens ontvanger der loodsgelden, te Wil lemsoord, L. van Roosendaal, met ingang van 1 October j 1. een pensioen verleend, ten bjjdrage van f 1019 's jaars. Bg Kon. Besl. van 22 dezer is ten aanzien van de plaatselijke commissie voor de on- evallenverzekering te Helder, ingesteld bg on. Besl van 26 November 1902 (Stbl. no. 202), met ingang van eerstgenoemden datum 1. aan mr. J. H. van Beuven, op zjjn verzoek, eervol ontslag verleend als plaats vervangend voorzitter 2. benoemd tot plaatsvervangend voor zitter, mr P. I. du Pui, griffier bg het kantongerecht te Helder. Maandag is de geschorste rijksont vanger te Purmerend in zjjn ambt hersteld, a aanzuivering van de op raadselachtige wjjze verdwenen f 7000. Door den inspec teur van politie aldaar wordt 't onderzoek nog steeds voortgezet. De heer L. Aijes, werktuigkundig ingenieur te Haarlem, is bestemd voor den Indischen dienst, om te worden benoemd tot adjunct-ingenieur bg den dienst der Staatsspoorwegen in Nederlandsch Iridiö. De Koelewijns. Het aantal personen, dat in de gemeeiate Bunschoten in de registers van den bur- geljjken stand ingeschreven staat onder den naam „Koelewjjn", bedraagt niet minder dan 400. Het is ongeveer een achtste der bevolking. Uit Arnhem meldt men: Woensdagmiddag heeft een patroelje in de Koningstraat alhier een korporaal moe ten inrekenen, die op luidruchtige wjjze den volke konde deed, dat hg de bekende kapitein van Kopenick was. De opkooper Ter Heurne kocht van een kantoor te Zutphen oud papier. Zjjn zoontje, zoekende naar vreemde postzegels, vond daarin aan bankpapier een som van f 160, welke door den vader aan den ei genaar werd ter hand gesteld. De eerljjke vinder kreeg een ruime belooning. Niet sterk genoeg. Een man te Rotterdam was door de ver schillende kantonrechters aldair tot vele dagen hechtenis veroordeeld wegens open- bare dronkenschap bg herhaling, en vroeg aan II. M. de Koningin gratie van die straffen. Het antwoord van den Minister j van Justitie namens H. M. w->s dat alsnog niet op zjjn verzoek zou beschikt worden. Bljjkt het nu dat hij zich een geheel jaar j niet aan droukenschap schuldig maakt, dan j zal de gevraagde gratie verleend worden, dier afgemaakt en naar Utrecht gezonden. De geneeskundige commissie verklaarde, dat hjj dol wa9 in den hoogsten graad. M. heeft zich naar Parjjs begeven om in het Instituut Pasteur te worden verpleegd. Op een scheepswerf als die der fir ma J. en K. Smit te Krimpen a. d. Lek, b. v. komt het bjjna dageljjks voor, dat de een of andere werkman een klein kwet suur oploopt. Vóór de Ongevallenwet deed men er maar wat »werk" om en alles was klaar. Met de inwerkingtreding der Ongevallenwet werden het alle ongelukken waaraan de dokter te pas moest komeD, fcrwgl de noodige mst natuurljjk volgde. Thaos heeft echter de magazjjnmeester dier werf den cursus in eerste hulp bg onge lukkeu doorloopen, een verbandkist is aan geschaft en nu worden alle kleine onge lukjes zelf behandeld en met het grootste Advertentiën Café „De Vriendschap". WESTPLEIN. Ellen Zondag- en Donderdagavond Wed. IIK\AI\«J BADPAVILJOEN „HUISDUINEN". De Direcfie. is nog enkele avonden disponibel voor Vergaderingen. Ook zeer geschikt voor Bruiloften tegen billjjke conditiën. In aanbeveling, J. Grüter. in het tegenoverges' elde geval kan hg het als afgewezen b- schouwen. De man i :ht maanden goed gehouden. Vischbericht. verzoek heeft zich acht maanden goed gehouden, Dagelijks versche aanvoer, thana ÏTr hTünS ~s£ïriïht3! ^JBVISCH 18 c». p. pond. ,r 0 lat» annrt STYikVISP.H .HO gebracht, om de straffen te ondergaan. De naaktlooper. De „L. K." meldt dat de Roermondsche Daaktlooper Jjjdende is aan hondsdolheid. Eenige jaren geleden is de ongelukkige door een hond gebeten. Wel zjjn de won den toen terstond uitgebrand, maar thans heeft zich de vrecseljjke ziekte bg hem geopenbaard. De man is naar een krank zinnigengesticht terobaervatieovergebracht. - Het microscopisch onderzoek moet hebben uitgewezen, dat do worst, door het gebruik waarvan verschillende personen te Vaals ongesteld werden, uit bedorven vleesch was samengesteld en dat van ver giftiging door schadelijke bjjvoeging ven zont of door metaal geen sprake is. Uit Someren (N.-Br.) wordt aan de 's-H. Ct." gemeld De landbouwer Martens is door zjjn hond in de hand gebetenonmiddellijk werd het lste soort STOKVISCH 50 IETS KLEINER 35 en 40 FIJN GEMARINEERDE HARING met ZUREN 5 GEROOKTE PALING, ZALMBOKKING, SPBKBOKKING MAKREEL, SARDIEN en SPROT. =r ZUIDSTRAAT 57-58. DIJKSTRAAT 20. D. W. LAGERVELD. 17 Breewaterstraat Ruim voorzien van solied Heeren-, Dame.- en Kin- derachoenwerk. Eigengemaakte Modelschoenen 12.80. Beleefd aanbevelend, J. A. VAN SCHIJNDEL Het was eon moeilijke z«ak voor don dok- I jjj ter. Wat kon hjj met dit meisje aanvangeni «Goed"dan, een maand. Wilt ge dien tijd Waar kon hjj haar een goedo plaats bezor- nog hier bljj ven gen? Hij zag slechts één uitweg, en dien «Neen, ik wil bij Engenie zjjn, als ge het stelde hg haar voor. J goedvindt, en kom mg dan gedurende die Coralie, ge hebt geen tohnis, geen vormo- maand niet bezoekenen.... leen mg dan gen, geen bloedverwanten en geen vrienden, aajeblief wat geld om aan Eugenie kostgeld dan mg alleen. Er is voor mg slechts één te kunnen betalen." middel om u te helpen, en dat is: dat ik mjj „Met pleizior! Hoeveel wilt ge hebben?" zelvon aanbied om uw echtgenoot te sjjn. Coralie, wilt ge dozen voorslag aannemen Zjj keek hem eens aan, gaf geen toeken 1 van goed- of afkeuring en zweeg. «Ik ben zei hjj verder. i tweemaal zoo oud als gij", Coralie noemde een som, die hom ver baasde, doch hjj gaf hot geld zonder aanmer king te maken. Hjj bood zgn hul,» aan om hare goederen naar Eugenie te laten over brengen, doch toon zjj die hulp niet verlang- Bloementafels, Zuilen, Étagères, Sigarenkasten, Fantaisie -T afeltjes, Rieten- en Fantaisie-Stoeien in groote verscheidenheid. Ziel tle uitstalling! Ik woot wol, dat een jonge- do, nam hjj afscheid en ging ,an het ideaal zou boantwoor- J Zooals wjj weten, had Eugenie hare woning den, dat over het algemeen do jonge dames ingericht met geldoljjke hnlp van dokter Dun- zich voorstellenmaar aan mjjn voorstel zjjn can. Zjj had steeds de jonge Coralie in het toch voordeolen verbonden, die gjj niet gc- oog gehonden en steeds belangstelling getoond, ring zoudt schatten, als ge wat meer kennis 1 Met to-stemming van d kter Dnncan bezocht hadt van do wereld. Mjjn omstandigheden ajj haar meermalen op de kostschool, cn daar- vergunnen mjj een vrouw op weelderigen voet bjj was zjj steeds zoo verstandig, alle bezwe te onderhonden. Als echtgenoot zou ik n kun nen beschermen, on ik beloof, dat ik een trouw on liefhebbend echtgenoot zal zjjn. In geweest is! Weder fronste dokter Duncan het voor hoofd. .Laat ons daar niet verder over spreken, Coralie! Het is onmogelijk, het kan niet!" .Gjj zjjt begonnen met naar mjjn verlan gen of naar mjjn kenze to vragen, mijnheer! Ik heb slechts op uwe vraag geantwoord." kort, ge zoudt een eervolle positie ver en in weeldo kunnen leven." gaf geen teeken van verwondering, goed- of afkeuring, maar bleef zwijgen, zjj over hot voorstel van dokter Dnncan antwoorden, Cora- .Hebt ge mjj niets te lie?" vroeg hjj eindeljjk. .Wilt ge mjj tjjd geven om er over na te denken, mijnheer? Zoo plotseling kan ik geen besluit nemen.' I .Wel zeker 1 Wanneer rijpe overweging, is genamer. Wilt ge i over n* te denken? «Noen, liefst een maand," antwoordde r ge mjj antwoordt na j dat zooveel te aan- nemen om ei op te sommen tegen Coralie's verlangen tr het tooneel. Zjj wist, welk een afkeer de dokter toonde van alles wal met het too- nool in verband stond. Zjj wist, dat bjj do eenige vriend van het meisje was, on ver wachtte, dat het tnsachen die twee zou uit- loopen op een huwoljjk. Paarom steunde zjj hem in zjjn verzot tegen Coralie's plam En bovendien wist sjj beter dan menig der, welke gevaren er voor een jonge dame aan hot tooneelleven verbonden zjjn. (Wordt vervolgd). Prachtige MAItSEPAIN DOOZEN. Eigen fabrikaat. «5 cent per stuk. Eenig adres voor au Versch gevangen 10 cent per stuk. 20 cent per ons. acketletters asketharteu althammen, anketspecnlaas inhoudende: le. 1 katern best Postpapier. 2e. Daarbjj passende prima Enveloppen. 3e. dozijn beste Schrijfpennen. 4e. 1 prima kwaliteit Potlood. 5e. 1 Penhouder. en bovendien gratis een extra mooie verrassing, alsSchilderijtjes, doozen Luxepost, Boekwerken in prachtband, enz enz. enz Alleen verkrijgbaar 3, 4 en 5 December 30 cent per pak. Spoorsiraat 92. SPECULAAS van 30 en 35 cent i "O - TAAI-TAAI «an 16 cent BOTERBANKET van 50 cent 1 2 ia weder verkrijgbaar bij i Prachtige Bruidsuikers 7 cent per ons en vele soorten Suikerwerken tegen lage prijzen. ■V Verzoeke belMfd bsvtslllngen. Banketletter, betreffende, bijtijds op t« geven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1