KLEINE COURANT J. VAN WILLIGEN. DE GEÜS. sir va SA SS Siit-Ni 't Vliegend Blaadje H. SPRUIT. Speculaas Taai-Taai St. Nicolaas-Cadeaux. Zeer welkom St Nicolaas Cadeau voor HelderTexel, Wlerlngen en Anna Paulowna bet woon- en winkelhuis „De witte Roos", Te honr een net Bnrgerwoonbnis, $?-§§ Weststraat 99-99. Magazijn van Luxe- en Huishoudelijke Artikelen en Speelgoederen. LEDERWAREN. HOUTWERK. NIK KEU WA KEN. Theepotten SPOOR ARTIKELEN. VELE NOUVEAUTÉ'S. TOOVERLANTA ARNS, STOOMMACHINES. Alles met garantie. Grootste keuze- - Laagste prijzen. Teak, Am. Gr. en Varen bont. J. J. M. SMIT, KANAALWEG. JAC. VERFAILLE, Spoorstraat 69. P. BOTTER, Oe goede Sint-Nicolaas. P. Verfallle 25 Schapenvleesch 25 No. 3526. Zaterdag 1 December 1906 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningstr. 29. Interc.-Telef. 50. Tweede Blad. Nieuwsberichten. Ter voorkoming van misverstand, verzoekt de heer Polak (>Casino") ons te melden, dat de piano, Maandag bg de uit- voering van Helders Mannenkoor" ge bruikt en waarvan wjj schreven, dat zg >koperdradig" kloDk, niet van hem was. Texil, 29 Nov. In de Ned. Herv. Kerk te Oosterend zullen a. s. Zondagmiddag twee bijeen komsten gehouden worden, waarbjj door de heeren T. van Essen en Joh. de Heer, van Botterdam, mededeelingen zullen ge daan worden en liederen zullen gezongen worden, die betrekking hebben op de op wekkingsbeweging in Wales. Genoemde heeren waren van een en an der getuigen. Men deelt ons mede, dat het bekende hotel Texel", eigenaar de heer J. Flens, overgegaan is in handen van den heer J. S. Dijt. Tot lid van het Bestuur der Vereeniging Dorpsbelang" te Oudeschild is herkozen de heer W. Metz Tz. De politie te Zurich heeft een Dnitsch oplichter gepakt die te Rome kleinoodiën ter waarde van 400,000 lire buit bad ge maakt. Hg had de volledige verzameling nog bg zich. Zg was afkomstig van een Oostenrgksche barones die het te Rome met hem aangelegd had- De beker van Maximlllaan van Bourgondië. Naar aanleiding van ons bericht, om trent een aanbod van vgf ton, dat aan den burgemeester van Veere gedaan zou zgn voor den beker van Maximillaan van Bourgondië aan den ernst van het aan bod wordt door deze en gene getwgfeld vraagt de „Amb. Ct". of op het ver bod tot verkoop niet is terug te komen. Of zal het Rgk bereid gevonden worden die 5 ton aan Veere uit te keeren tegen het voorrecht, aan dit historische stuk in het Rgksmuseum een waardige plaats te verleenen, waar het ten minste kgkers zal trekken Daar een dergelgke opmerking wel door meerderen gemaakt zal zjjn, is het niet overbodig er aan te hei ioneren, dat het verbod om den beker te verkoopen berust op den schenkingsbrief. Maximilliaan van Bourgondië heeft den beker in 1551 aan Veere geschonken onder de nadrukkelijke bepaling dat de beker altjjd te Veere zou moeten blijven. Toen eenige jaren geleden de gemeente Veere zelf overwoog om den beker te ver koopen, is door de regeering beslist, dat de bovengenoemde bepaling nog altjjd van kracht is en de beker niet uit Veere weg mag. In het oostelijk gedeelte van Zwit serland zjjn Maandag eenige sterke aard schokken waargenomen, die elkander snel opvolgden. Ook uit Davos en Engadin komen berichten van aardonrust. Daar kunnen het toch onmogeljjk ontploffingen van zeemjjnen geweest zgn Maandagavond is de dierentemmer Hinrichsen in den circus van Schutnann te Berljjn door een tjjger, dien hg over een zweep liet springen, aangevallen. Hjj werd zwaar aan hoofd en armen gewond. Hg schoot, onder den tjjger liggende, het dier in den keel, zonder het echter te dooden. De brandweer bestookte den tijger ten slotte met stralen water, zoodat Hin richsen de kooi kon verlaten. Het gebrek aan arbeiders in de zuidelijke staten van Noord-Amerika is zoo groot, dat de fabrikanten comité's hebben opgericht, de moeite zullen doen, om arbeiders aan te werven. De dagloonen zgn tot 2 4 dollars gestegen. De marine-op8tootjee te Portsmouth. Londen, 26 Nov. De marine-krjjgsraad te Portsmouth veroordeelde den stoker Moody tot vgf jaren tuchtklasse in ver band met de opstootjes van 6 November te Portsmouth. In Buégins, een dorp in Waadtland, is uitgekomen dat een vader zgn dochter drie jaar lang in een kelder had opgesloten gehouden. Zg verkeerde in een onbeschrjj- felgken toestand en kon niet meer spreken, toen men haar bevrjjdde. De vader had haar willen straffen, omdat zg zich op vijftienjarigen leeftijd had laten verleiden, en had het praatje uitgestrooid dat bjj haar naar het buitenland had gestuurd Haar minnaar had, na haar verdwjjning, uit wanhoop zelfmoord gepleegd. Een dag of wat geleden bevatten de buitenlandsche bladen een bericht over een mislukte poging tot treinroof, gepleegd in een der sneltreinen tusschen Cbicago en St. Louis. De nadere bijzonderheden welke o\er het geval zgn bekend geworden, doen zien, met hoe ongelooflijke driestheid deze roover daarbjj te werk ging. De man was in een der tusschenstations in den trein gekomen, waar hg plaats nam in een van de rookwagens. Plotseling stond hg op, haalde een revolver te voor- sclign en beval zgn medereizigers zich te ontdoen van hun geld en andere be zittingen van waarde. De man stond met den rug tegen de deur en maakte, met de revolver in de hand, zoo'n geduchten indruk, dat alle aanwezigen gehoorzaamden. Hierop begaf de roover zich naar den slaapwagen, wekte de reizigers en ontnam hun, wat zjj aan voorwerpen van waarde bg zich hadden. Maar langzamerhand raakte de bandiet zoo bepakt en beladen met buit, dat bg zgn armen niet meer vrjj had Hiervan werd onmiddellijk op kordate wjjze partij getrokken door een conducteur, Heywood, die zich verdekt had opgesteld in een nis van de wagengang. Htywood sprong plotseling te voorschijn, wierp zich op den bandiet en sleurde bem tegen den grond. De beroofde passagiers, die reeds een weinig van hun eersten schrik waren bekomen, snelden te hulp, en spoedig was de schurk onschadelijk gemaakt en stevig gebonden. Men gelooft, dat de gevangene een Cali- forniër is, die onder den nom de guerre >True Heart Will", al heel wat trein- diefstallen heeft uitgevoerd. Zgn groote kracht lag in nachteljjke aanslagen op sneltreinen. Ware hjj er ook ditmaal in geslaagd, te ontsnappen, dan zou de vangst zeker een goede f 5000 hebben bedragen. Advertentiën. Een Woonhui!* Ie huur, in de Blomsteeg, voorzien van Waterlei ding, huurprjjs f 1 35. Adres S. MLNHEIM, Koningstraat. Te huur Zuidstraat 71. Adres GEBR VAN OS, Nieuwstraat 27. Te huur een net Burger-Woon- huis in de Vosstraat No. 16, bevattende vier Kamers en voorzien van Waterleiding. Aanvaarding 15 December a.s. Adres: WESTSTRAAT 110. TE HUUR een Woonhuis in de Koningstraat, f 2.50 per week. Adres: KANAALWEG 14. HUIS on TUIN te huur. ZUIDSTRAAT 13. - Huurprjjs f260. Te bevragen SPOORSTRAAT 93. voorzien van gas- en waterleiding. Veldstraat 51. Huurprjjs f2.75 Adres: Jonkerstraat No. 19. Portemonnaie's, Portefeuilles, wan af f 1.45. Noten Bloemtafels met groot rond blad Noten Theetafels met I blad van af f 4.50. met 2 bladen 6.00. Sigarenkokers, - Groote keuze in alle prijzen. - Sigarenkisten, Naaidoozen, enz. Bamboe Bloemtafels met mooien tegel Bamboe Theetafels met I fijn blad met 2 fijne bladen Koffiekannen, enz., City-bags, enz. van af f 0.60. van af f 1.95. ii ii n 2.65. met garantie. Zwaar nikkel Theelicht van af f 0.85. met transparant 1.25. vierkant, witte plaatje* 2.45. n ii ii ii n gekl. n ii n n 2.95. VESTINGEN, SOLDATEN, SERVIEZEN, POPPEN, KAMERS, WINKELS, STALLEN, ANKERS STEENBOUWDOOZEN, FRÖBEL-, GEZELSCHAPSSPELEN. - ENZ, - ENZ. - ENZ, Magazijn De Magneet, MOLENGRACHT. ENORME KEUZE VERRASSENDE ST. NICOLAAS-CADEAUX. als: Tyroler Glacè-flandschoencn TE HUUR: een RUIM, DROOG LOKAAL, den DIJKWEG, zeer geschikt voor PAKHUIS of WERKPLAATS. Te bevragen KEIZERSTRAAT nr. 15/17. TE HUTJE. Groote, droge Kelder ie huur, aan het water. Direct te aanvaarden. Adres: Bureau van dit blad. Te koop een groote partij beste kwali teit Teak. Am. Gr. en Vuren dekdeelen, benevens Teakhouten balken, alles zoo goed als nieuw. Adres en te bezichtigen aan de Scheepsslooperg van H. WIJKER s c Vraagt de en van Dat is de beste. Bontkragen. Moffen, Mutsen, Dames-, Heeren- en Kinder- Winter-Hawdschoenen. PARAPLUIE'S in de nieuwste modellen, voor Dames en Heeren. Tafellooper8, Thee-Tafelkleedjes, Antimaccassers enz. Zakdoeken met lettere, ook in doos. Fantaisie- en Zijden Zakdoekjes. Linnen- en Bitist Zakdoeken. REUK-SACHETS: Zakdoeken en Handschoendoozen - Naaldenboekjes. Speldenkussens, Werktaechjee en andere zeer geschikte aardigheden. Costuum- en Bovenrokken Blouses, enz. In groote keuze HAND- en TRAP-NAAIMACHINES. Lavaillieres, Tulle Dassen, Fantaisie-, Huishoud-, Dienstboden en zwarte Schortjes. Groote keuze kleine Kinder-Schortjes, Jurkjes, Schoentjes enz, alles zeer geschikte St. Nicolaas-Cadeaux. Men zie de Etalages. Minzaam aanbevelend, H. SPRUIT. GLACÉ- EN CASTOREN HANDSCHOENEN VAN M. LAIMBÓCK UIT TYROL VET GARANTIE. Glacé Dames-Handschoen, Schevenlngen, f 1.40. Glacé Dames-Handschoen, Prevosti, f 175 Peau de Suèds Dames-Handschoen, Riviéra, f 1.75. Castoor Dames-Handschoen, Venezia, f 190 per 3 paar f 5.25. Bij drie paar gratis verpakking in zeer fijne doozen. BONS goed voor glacé Handschoenen, welke bij ons en in alle winkels van M. Laimbück over geheel Nederland kunnen worden ingewisseld. De zuivere Roomboter, uit de Stoomfabriek van Melkproducten >W1LHELM1NA", van den heer MODDERMAN, te Bergen, (voorheen te Bathmen), is alleen verkrijgbaar bjj den Depóthouder S. DUINKER Wzn., Kanaalweg 147. LET WEL Elk stokje is voorzien van een wettig gedeponeerd fabrieksmerk, zjjnde een gekroonde W met een Lauwertak. gy Dus wacht u voor namaak. is pen kistje van (le alom gunstig: bekende 2-cents Sigaar, merk „INFANTERIE". TABAK- en SIGAREN-MAGAZIJN. Hoofdgracht 91. Bericht door deze dat alles voor het a.s. St. Nicolaasfeest gereed is. Een ieder, die zgn voordeel weet, En Joodje WAAS dus niet vergeet, Wanneer hg uitgaat om te koopen, Behoeft bg niet ver te loopen Want de Spoorgracht is midden in de stad. Nooit had men mooier kans gehad. Men vindt daar om maar iets te noemen, Want waarom zal men dat verbloemen: Sausjes nit de West, Kokosnoten opperbest, Engelsche bokking /eer lekker vet, Augurkjes in 't zuur, wel opgelet, Een iedereen die hi r praat ol zingt, Zegt dat bet Heldereche kanaaltje stinkt, Maar mgn Sinaasapel* op de Spoorgracht Zgn lekker ze et en ook heel zacht Dus allemaal nu vol moed en geest, Om iets te koopen voor't St.-Nicolaasfeest. Keizerstraat. Beslist goedkoopste adres voor Chocolade- en Suikerwerken. - Zie de étalage. - vindt men in ruime keuze, zooals: Horloges, Regulateurs, Wekkers enz. ZILVEREN VOORWERPEN als: Armbanden, lange en korte Horloge-Kettingen, Portret-Broches, Portrethangers, Sigarenkokers en Portemonnaies, Koralen en Granaten. Zilveren Vorken en Lepels, alle zeer geschikt voor Cadeauz. Speciaal adres voor massieve Verlovings-en T rouwringen. Uiterst lage prijzen contant. Achtend, kEIXEHNTKAAT 25 P. HAKTE. RUNDVLEESCH. Biefstuk en Haas40 ct. Rollade en Klompstuk 36 Lappen en Soepvleetch. 30 Runder- en Varkensgehakt 30 Alles per vijf ons. SCHAPENVLEE8CH. Dik Vet Schapenvleesch Zeldzaam mooie Bouten. in elk gewicht. Schapenvet Beleefd aanbevelend, 26 ct. 80 30 Chr J. E. OOSTENBRUG, SCHAGENSTRAAT No. 32.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1