KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Nieuwjaarsgroet. voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Nieuwsberichten. FEU I LLETOI DE VIOOLSPELER. za No. 3530. Zaterdag 15 December 1906. 84ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Kanlngatr. 29. Interc -Telef. 50. Al>onnemon.t Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr. p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 Zondagsblad 37' »»>»45» 0.75 >0.90 >0.90 lagsbl Modeblad 55 (Muzik. Bloemlezing» >«60» 85 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- RN VRIJDAGMIDDAG. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Aavertontlön van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer 6 BewgB-exemplaar21/» Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Onze lezers, die met 1 Januari a.s. aan Familie, Vrienden of Begun stigers in onze Courant een WELKOMSTGROET willen plaatsen, worden beleefd uitge- noodigd hunne opgaven aan ons Bureau SPOORSTRAAT tijdig in te zenden. DE UITGEVERS. Uit het Buitenland. Graaf Witte ia, zoo men weet, bjj den Czaar op audiëntie geweest. Maar wat is er tusschen die twee verhandeld Dat weet men niet en omdat men 't niet weet verdiepte men zich in gissingen. Som mige oorrespondenten melden aan hnn bladen dat 't ging over nu ja, ieder vertelt wat anders, 't Boste bewjjs dat men 't niet weet. De nieuwsgierigheid is verklaarbaar want het onderhoud kan verstrekkende gevolgen hebben voor Rusland in den tegen woordigen tjjd, omdat wel zal besproken zjjn de richting die voortaan in Rusland op politiek gebied zal govolgd worden. Graai Witte hoeft volgens den correspondent van de Times stellig ver klaard, dat hjj geen officieel ambt zal aan vaarden. Dat beteekeDt dat in den eersten tjjd geen koersveranderingen bjj de regeering zal zjjn waai te nemen. In de constitutioneel-democratische party is scheuring ontstaan tusschon de links- en rechtsstaanden. De cerBten sluiten zich nauwer aan by de rovolutionnairon. De ,Bond van echt Russische mannen' hield Zondag een vergadering te Petersbnrg. Zjj betuigden hnn tronw aan den Czaar en hun afschuw van de revolutionnairenaan dezen wordt de schuld gegeven van de neder laag van Rusland tegen Japan. Graaf Witte's naam werd uitgejouwd. De Doema word een etterbnil genoemd en de vergadering ging uiteen onder do uitroepweg met de grond wet. Echt Russisch zjjn deze mannen dus wel. Er werd een optocht gehouden door de straten van St. Petorsburg, die zonder rnsfc- verstoriDg afliep. Natuurlyk, de Zwarte Bond zal zyn eigen optocht niet in de war staren I Nu de staking der bootwerkers te Odcssa geëindigd is, zyn daar, naar Reuter bericht, Dinsdag alle spoorwegarbeiders in staking gegaan. Er wordt geen graan geladen en de graanfirma's berichtten hunne afnemers dat zy door overmacht belet zyn de gesloten contracten voor graanlevering uit te voeren. De Pruisische regeering treedt thans mot andere middelen op togen de Poolsche sta king. De arbeiders in staatsdienst in hot district Dantzig wier kinderen aan den strjjd deelnemen, kregen aanzegging van hun ont slag. Den pachters van de aan den fisens hoorende boerderyen is de huur opgezegd. In de provincie Posen zyn tot dusverre 250 burgemeesters, wethouders en leden van het schooltoozicht, naar aanleiding van den schoolstryd ontslagen. De plaatsvervangende aartsbisschop heeft de Polen aangemaand zich te onthouden van onbesuisde daden waardoor zy zichzelf ern stige govolgen op den halB halen. By do behandeling van de interpellaties over den vloeschnood ia den Duitschen Rjjks- dag verklaarde minister Posadorosky dat de invoer van levend vee nit vreemde landen wegens gevaar voor besmettelijke ziekte niet kan worden toegestaan. Uit Nederland is de invoer van allo soor ten vleesch geoorloofd. Het enkele geval van mond- en klauwzeer in ons land, verleden week geconstateerd, kwam den minister goed te pas. Uit Nederland kan levend vee niet worden toegelaten, zei hjj, want denabjjheid van België en Luxemburg levert gevaar voor zooals reeds is voorgekomen. De gaan dus niet open het vleesch Duitschland dunr. Sw7u Do 'begrootingscoramis3ie nit den Ryksdag verwierp do begrooting voor koloniën. Doet do Ryksdag evenzoo dan zit de regeering er loeljjk tusschen. De door haar gewenschte versterking van troepen kan zy dan niet naar Zuid-West-Afrika zenden. Minister Piqnart verklaarde de verantwoor ding voor het naar hniszenden der lichting 1903 niet te willen dragen en daarop trok de kamer gauw het door ha ir in dien geest genomen besluit weer in. De strjjd tnsschen de regeering en de kerk ib op den dag van het eindigen van het con cordaat begonnen, llouter seint dat een ge rechtelijke huiszoeking in het gebouw van don vertegenwoordiger van den Heiligen Stool hoeft plaats gehad en de nuntius over de grenzen is gezet. Alle papieren in de nun- ciatnur aanwezig zyn in beslag genomen en verzegeld. De aangifte voor do godsdienst oefeningen is niet gedaan en de regeering verklaarde niet voor harde maatregelen te zullen terugdeinzen. Wat de gevolgen zullen zyn is tot hiertoe moeiljjk te zeggen. Helder, 14 December 1906. Door Burgemeester en Wethouders werd Woensdag openbaar aanbesteed: 1. De levering van schoolboeken, schoolbo- hoeften, enz., gedurondo 1907. Ingekomen waren 5 inschrijvingen, van de firma'sJ. O. do Buisonjé Znschoolboeken en atlasson 7 pet. beneden don winkelprijs, platen en kaarten, 7 pet. beneden den winkelprys, ver dere schoolbehoeften f 2946,26P. Spruit, schoolboeken. atlassoD, platen en kaarten 71/2 pet. beneden, schoolbehoeften f 2938,26A. J. Maas, schoolboeken, atlasson, platen en kaarten, 8 pet., schoolbehoeften f 3132,54J. C. Duinker, schoolboeken, atlassen, platen en kaarten 9 pet., schoolbehoeften f 8026,151/s en H. J. P. Egner, schoolboeken, atlassen, platen en kaarten 10 pet., schoolbehoeften f 2938,66. 2. De leveriog van benoodigdhedon voor het onderwyB in de nuttige handwerken, ge durende 1907. 2 inrchryvingen, van do heeren L. Rurapff, ad f 499,77 en I. Grun- wald f 483,99. Verder word door Burgemeester en Wet houders verpachthet grasgewas op de ter reinen der Waterleiding en het zich iu do Molensloot bevindondo jjs, gedurende 1907. Ingekomon 4 inschrijvingen, van de hoe- ron L. Baars, ad f 45; L. S. Beek f 120; J. Kater f 141 en P. C. Rijkers f 160. Woensdagavond gaf de Orchest-Veree- niging 'A p o 11 o", directeur de heer Wer- necke, in •Casino" eon concert. Een negen tal blykbaur met zorg gekozen nummers wor den door de vereoniging ten gehoore gebracht, die goed ingestudeerd waren en met aandacht door de hoorders gevolgd werden. En geen wonder, want onderscheidene stukken werden hoogst verdienstelijk weergegeven, zooals: ,La Couronne d'or" van A. Herman, .Trilby", van Bonheur, ,Panis Angelicue" van Cesar Franck, Mélodiënkrans, van L. A. Schouten, en Bonheur perdu", van Gilet. Keurig wer den deze stukken gespeeld. Tot afwisseling speolde de heer Den Exter op de klarinet eon solo, die boven onzen lof verheven is, en de heer J. B. Mulders zoDg, met gevoel en temperament, 2 tenor-solo's. Bovendien gaf hjj met den hoer M. L. Bock eon duo uit hot historisch drama «Egmond en Hoorn" ten beste, dat luide toegejuicht werd. Do solo's en het duo worden door den heer Neyts op flinke wjjze geaccompagneerd. Het was in één woord een mooi en goedge slaagd concert. Na afloop vermaakten de zo nen en dochteren van tApollo" zich nog ge- mimen tyd met de godin «Terpsichore*. Marine-begrooting 1907. Amendementen. De Commissie van Rapporteurs hoeft een tweetal amendementen ingediend op de Marinebegrooting voor 1907. Het eerste, om de artikolen 5, 9, 11 en 12 te verminderen resp. met f 500, f 3600, f 3000, en f 5634 bedoelt, de vraag omtrent de boek houding op 's Rjjks werven niet te beslissen bjj de begrooting. Het tweede, om art. 94 te verminderen met f 450,00, sterkt om geen gelden toe te staan voor de oprichting een proefstation voor de verlichting, met werkplaats, to Schcvoningen. De hoeren Marchant, Van Foreest en Thomson stellen voor de att. 15, 19 en 22 to vermin deren mot respect, f 678,500, f 224,000 en f 100,200. De bedoeling van dit araendement is geeue geldon toe te staan voor den bouw van het nieuwe pantserschip. Door den heer Janson en 12 anderen is voorgesteld art. 35 (nieuw): .Kosten van het korps Mariniers" te verhoogen met f 70,000, ton einde de verboteriog in den toestand van offioieren, onderofficieren on minderen niet te vertragen tot eventueel een voorstel tot reor ganisatie van het korps Mariniers wot zal zjjn geworden. Afvondlseements-Rechtbank te Alkmaar. In de zitting van Dinsdag j.1. had zich te verantwoorden wegens mishandeling, Nicolaas Wilhelmus B., brievenbesteller te Helder. Hjj had zich te verantwoorden, omdat hjj in den nacht van 28 op 29 October zjjn collega Johanncs Jacobns Standaort in 't aangezicht had geslagen en hem tevens had geschopt jgon zyn linkeroog, zoodat Standaert het bewuBtzyn verloor. Dat geschiedde tijdens een uitvoering voor brievenbestellers in 't gebouw Centraal te Helder. Volgens Standaert, als gotnige gehoord, had de zaak zich aldus toe gedragen In den vooravond was er tusschen beklaagde en hem in een café iets voorgeval- lon. Nu was er dion avond een uitvoering, die werd gegeven door de brievenbeatellers- vereenigiDg ,Nerva«. Daar ontmoetten zy elkander, en raakten met elkander hand gemeen. B. schopte mjj, ik verloor mjjn be wustzijn, en ik bon van de trap gevallen, zei getuige. Beklaagdo ontkende daarna, dat hjj Standaert had geschopt. Jacob Raar, een hulpknecht der posteryen, daarna als getuige gehoord die daar dien avond ook was, had vroogor aan den kanton rechter verklaard, dat hjj gezien had, dat be klaagde Staudaert had mishandeld. Thans kwam getuige op deze verklaring terug, en beweerde, dat hjj niets van de zaak had gezien. De President wjjst getuige op de plicht van zjjn eed. Getuige bljjft bjj zjjn bewering. De Officier, direct hot woord nemende, neemt niet uun wat getuige thans beweert. Z.E.A. zegt, dat deze getuige staat to liegen, dienaangaande verzoekt Z. E. A. de Recht bank voor te stelleo, om te onderzoekon in hoeverre deze getuige zich aau een meineed schuldig maakt. Spreker kent den kanton rechter, en aan dien verklaart getnige dat hjj alles gezien heeft. Het is van groot be lang voor de vereeniging (Nerva> dat be klaagdo zal worden vrijgesproken. Resumee- rende verzoek Z. E. A. het gevraagde onder zoek. De President leest daarna nogmaals do ver klaring, door getuige aan den kantonrechter afgelegd, aan getuige Raar voor. Herhaaldelijk wordt door den President getuige opmerkzaam gemaakt op 't gewicht van den eed. Getuige bljjft volhouden, dat hjj niets van do zaak gezien heeft. President tot getuigeWaarom heeft u dan vroeger verklaard, dat u het gezion had en thans anders. «Ja,' zegt getuige, ik hob die zaken nooit bjj de haDd gehad. De President wjjst getuige nogmaals op het gewicht van den eed, en aan welke straf bjj zich blootstelt. Getuige bljjft volhouden. Hierna begeeft zich de Rechtbank in Raadkamer. Doodscho stilte heerscht in de Rechtzaal. Do Rechtbank keert na een kwartier in de zaal terug en de President vraagt getuige of hjj bjj zjjn getuigenis bljjft, Ja' antwoordt getuige. Do Griffier leest hem daarna zjjn getuige nis voor. Getuige moet deze verklaring onderteekenen, en geeft hier gevolg aan. De President sohorst daarna de zaak, terwjjl deze aan een nader onderzoek wordt onder worpen. Hierna werd tot half twee pauze gehouden. Na do pauze moest terecht staan de brieven besteller Balling do B. to Helder. Ook hjj was dien nacht als in de vorige zaak vermeld, in 't gebouw Centraal, waar die uitvoering plaats had. Hjj had eveneens den bestellor Standaert geslagen, waarvoor hjj zich thans ook had te verantwoorden. Hjj erkende S. geslagen te hobben, maar zegt dat S. hem uitschold, en een dreigonde houding togen hom heeft aangenomen. Hiertegenover hield Standaert vol, dat zulks niet het goval was. De O. v. J. die in dese zaak het bewjjs goleverd achtte, eischte voor deze mishande ling f 6 boete, subsidiar 6 dagen hechtenis. (Alkm. Ct.) Uit Vlissingen meldt men Dinsdagmorgen is op de reede een sloep van het Belgisch loodswezen met negen loodsen en roeiers bjj het bemannen van een schip gekapsysd. Allen geraakten te water. Gelukkig was er een sloep van het Nederlandsche loodswezen in de nabjjheid en het mocht de opvarenden van deze, hoewel met buitengewone inspanning ge lukken allen te redden. Uit Amersfoort meldt men Maandagavond is door de politie van hier in de woning jan zgn vader te Weei- per-Kerspel gearresteerd D., die kort na den moord op Drost alhier in hechtenis werd genomen. Hoewel voor eenige dagen uit de pre ventieve hechtenis ontslagen, is D. op bevel van de justitie weer gevankelijk naar Utrecht gebracht. Zacht najaar. Op een stuk land, behoorende bjj de hofstede »Groot Boeyen* onder Putten op de Velnwe bewoond door K. van Hasse laar, staat thans de in ugustas uitgezaaide rogge in de aren. Wel een bewjjs, dat we een buitengewoon zacht najaar gehad hebben. De vergiftigingezaak te GrouwedIJk. Opnieuw moest de rechtbank te Groningen Woensdag een buitengewone zitting houden ter behandeling van een zoor ernstige zaak. Thans betrof zy die tegen Jantje van dor Veen, beschuldigd den 67-jarigen landbouwer W. J. Huisman on diens 64-jarige echtgenoote Grietje Alkema opzotteljjk van het leven te hebben beroofd, door herhaalde malen do spjjzen die zij voor de huishouding moest klaarmaken met een hoeveelheid vergif te febbon vermengd, naar uit het onkerzoek der getuigon prof. dr. K. F. Wenckebach, prof. dr. R. A. Roddingius, dr. H. G. de Zaajjor, dr. J. A. J. Tooella en dr. H. Pos thumus is gebleken arsenicum, ten gevolge waarvan eerst H. en acht dagen later diens vrouw is ovorleden. Bovendien hebben zich bjj het personeel van den landbonwer, be staande uit een vasten knecht, twee arbeiders, do vrouw vad eon dezer arbeiderB verschijn selen van vergiftiging voorgedaan, na het gebruik van meelpap, die door de beklaagde wss toebereid. Het ondersoek van deze misdaad, die op verschillende dagen tusschen 15 en 20 Au gustus jl. werd bedreven, hoeft langen tyd gevorderd, omdat de beklaagde ondauks de steeds meer opstapelende bewjjzen van haar schuld en opzet, bleef ontkennon en zelfs do I schuld op andoren trachtte to werpen. Ten slotto heeft zy alle door haar vroeger gedano verklaringen herroepen en is xjj tot een vol ledige bekentenis gekomen. Jantje is een 19-jarige dienstbode, die er niet onaardig uitziet, en altjjd graag met het mannolyk personeel omgang bad en daarmee gaarne 's avonds nitging. Men geloofde dan ook aanvankelijk met een geval van hysterie te doen to hebben. Maar langzamerhand is uit hetgeen buk), zich zoo nu en dan liet ont glippen, gebleken dat zy tegen bepaalde per sonen een wrok had, hoewel dit nog niet verklaarde haar poging tot vorgiftiging tegen de loden van het personeel. Zjj is nog nimmer met politie of justitie in aanraking geweest, doch toonde tich gedurondo den tijd dien zjj in voorarrest doorbracht onverschillig en was seer brutaal. Er werden 21 getuigen geboord. Beklaagde, zeer vrijmoedig optredend, ver klaarde dat sy het vergif in de spjjzen hoeft gedaan, niet mot het oogmerk om do menschen to dooden, maar alleon om zo ziek to maken, omdat jnfi'rouw Huisman altjjd op haar prut- Uit het getuigenverhoor bleek dat beklaagde, voordat de menschon ziek zjjn geworden, heeft gevraagd hoeveol rattenkruit eon mensch kan verdragen. Het Openbaar Ministerie eischte tegen be klaagde levenslange tuchthuisstraf. Men meldt uit Haarlem Bij een Woensdag gehouden instructie heeft de vrouw van den arbsider, die te Halfweg zjjn woning in brand stak en daarvoor gedetineerd is, bekend haar man daarbjj te hebben geholpen. J. L. B., die verdacht werd van den op 1 dezer te Tilburg op zjjn zwager gepleegden moord, heeft voor de justitie een volledige bekentenis afgelegd. Celebes (Masenrempoeloe). Blijkens een uit Nederlandsch-Indië ont vangen telegram, zgn bjj de verovering vau de versterking Kaloeinpini in Masen rempoeloe (Zuid-Celebes), op 10 December jl.. gesnenveld één Europeesche en een Am- boineesche militair bereden den rang van officier, en gewond twee inlandsche mili tairen beneden dien rang. De vjjand had 61 dooden. Hst munitiemagazijn te Taps Toean. Bljjkens een uit Nederlandsch-lndie ont vangen telegram, vloog op 5 December jl. door zelfonteteking van springmiddelen, het munitiemagazijn te Tapa Toean (Onder horigheden van Atjeh) in de lucht. Verbrand is eene inlandsche vronw. Ge wond zj)nzwaar, drie inlandsche militai ren beneden den rang van officier, waar van eea is overleden licht, twee Euro peesche en een inlandsche militair bepeden den rang van officier, zoomede de echtge noote van een onderluitenant en een in lander; onbeduidend, drie inlandsche mili tairen beneden den rang van officier. >Permit< voor Transvaal en Oranje- Rivier-Kolonie. Bljjkens mededeeling van den consul- generaal te Pretoria ondervinden reizigers naar Transvaal via Lorec90-Marques dik- w jjls oponthoud, doordat zjj zich niet tjjdig in het bezit hebben gesteld van een >permit«, vereischt voor toelating in Trans vaal of Oranje-Rivier-kolonie. Belanghebbenden worden daarom nog maals er aan herinnerd, dat zjj zich zoodra mogeljk na hunne aankomst te Lore^o- Marques persoonljjk bjj den Brit'cheu consul hebben te vervoegen omeen>permit< te bekomen. Vogelbescherming. Indien ge een tuin hebt, of indien ge daarvoor op een andere wjjze in de gelegen heid zijt, hang dan in een boom een kokos noot, waarvan aan beide einden een stukje is afgezaagd. Ge zult daarvoor, in dit barre jaargetjjde, menig gevederd vriendje, dat zich aan den inhoud komt vergasten, een octBchatbaren dienst bewjjzen en u zeiven, op het zien peuzelen daarvan, een innig geuot verschaffen. Wilt ge ze op uw vensterbank, of op een andere eenigszins verheven plaats lok ken, plaats dan daarop een plat schoteltje of bakje waarin eenige aan stukjes ge maakte pitten van hazelnoten, gewone noten of okkernotenvooral de meezen zyn daar dol op. Uit Holz wordt aan de Limb. Koer. gemeld Een aangename verrassing ondervond voor eenige dagen een caféhouder alhier. Hg had aan de deur van een Pruis eenige witte kooien gekocht om in te maken. Bezig zjjnde ze schoon te maken, vond men in een der exemplaren een beurs, inhoudende eenige goudstukken met nog ander geld. Volgens een particulier telegram van den berichtgever van het «Berl. Tagebl te Madrid, heeft een hevige storm een groot gedeelte van Spanje en voornameljjk de Oostkust geteisterd, waar een aantal risschersvaartuigen met man en muis zyn vergaan. Te Valencia sloeg de bliksem in de kerk van het Heilige Kruis en doodde den torenwachter. Groote schade werd aan de vruchtboomen toegebracht. In Noord en Midden-Spanje valt veel sneeuw. Maandagavond keerden 1700 werk lieden en vrouwen terug van een laken fabriek te Petersburg waar zjj werkten Toen zjj over de Newa gingen, over planken, die op het gs waren gelegd, is dit, daar het ten gevolge van den dooi zwakker geworden was, gebroken. Versoheidene honderden werden door den stroom meegesleurd. Er ontstond in de duisternis een vreeseljjke paniek. Een twin tigtal werklieden werden bewusteloos naar het gasthuis gebracht. Ongeveer veertig zgn verdronken. Verscheidene personen, die te hulp snelden, vonden insgeljjks den dood. Er is nog genoeg whisky in Schot land, ondanks dat er pas geleden een honderdduizend of wat liters weggestroomd zgn. Er liggen daar nog, volgens eeD op gave, een 534,000,000 liter opgeslagen. Al werd er nu vjjf jaar lang geen droppel meer gestookt, dan nog zon er genoeg zgn om in dien tgd der wereld whisky- dorst te stillen. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-lndii. 14 en 68 Dm.; 7.- 21 1)m. 7.— bv. 28 1)m. 16.—'mor 18 Dee. 6.60 '.nu». 61 Dm. 7.— bt. 18 Dm. 16.'«mor. jPbIm&I 5.-w. Aid. t.b Borneo. - I tU N.ptl. TBTBBndBB. Naar Palcmbang, RiouwBankaBiUiton en Z. W. Afd. ran Borneo: Naar Atjeh en de Oostkust van Sumatra mail TU 6mu Naar Guyaua (Suriname) p. sMpout vis anuufdud. .1 67 Dm.. 7.— bv. p. mul or.r Kaïnlnad 17 bb 81 Dm 7.— bt. p. mul tl» St Ntsnir. J 7 J»b.| 7.— 'u bt. A'aur CurafaoBonaire en Aruba 67 Dss.1 7.— «v. •lk.u Din.*.* g g() •b Vrijdag 14 ea 80 Dm. 7.— 'a bt. Naar St. Martin, St. Eusta'iut en Saba aapoat tia Amstardun. 67 Dao., 7.bt. (bIImb op tbtI. der a: p. mail over Engeland 17 en 61 Dm.| 7.- 'a at. Naar Kaapland, Natal, Oranje-Rivier en Transvaal: eiken Vrjjdag, 3.30, 's namiddags. Voor Hr. Ms. .Nautilus" naar Las Palmai (Gran Caoaria)17 en 20 Doe., 7 uur 'sav., 25 Doe. 12 uur midd., 27, 28, 81 Dec. en 3 Jan., 7 uur 'sav. Vrjj bowerkt door AMO. 54.) Ik zal je uog meer zeggen, Stella. Mjjn vader is heel bezorgd over mjjne gezondheid. Hier in mjjn borst is het niet in orde met mjjne longen. Jaren lang zal ik nacht en dag een zorgvuldige verpleging noodig hobben. Als ik goed verzorgd wordt, kan ik weer gezoiid worden, anders moet ik zeker sterven. Vader zei, dat alleen een goe de echtgenoote mjj naar bebooren kan ver plegen. Is je liefdo voor mjj dan geheel dood Stella? Of is die opoffering te groot?" Mjjn liefde is niet dood, Allan." ,Wjj zjjn allebei arm geweost en wolen hoe smartelijk het is, als men alleen om zjjn ar- moedo wordt veracht. Laat ons dit nooit ver geten en het als onsen eersten plicht be> schouwen, de armen tot hulp en steun te zjjD. Vader gelooft, dat het verbljjf in Enge land niet goed voor mjj is, alleen iu oen warm klimaat kan ik nog lang levon. Daar om zou ik Eogelaud willen verlaten, maar in de omgeving hier zouden de armen en hulpbehoevenden toch ondorstennd worden, alsof ik hier was. Voor de weldaden buiten lands zou ik geen geld willen gobrniken, als lk weer gezond en sterk beD, zonden wjj samen in de groote ateden van het vader land concerten kannen geven. Ik sou dan een paar nummers op de viool spelen en jjj een paar nummers zingen. Met het verdiende geld zouden wjj wees- en ziekenhuizen kun nen steunen en de armen helpen. Wjj zou den dan niet optreden als graaf en gravin van Asherton, maar als sigoor Giotto en signora Stella. Zoo zou God welbehagen in ons hebben en do armen zouden ons zegenen voor het nuttig gebruik, dat wjj van onzo talouten zouden maken. Zou je kunst dan verloren zjjn, Stolla?" «Neen, dan is ze niet verloren." «Sta dan op, geliefde vrouw, en ga je weer kleeden zooals de vrouw van een En- gelsche rjjksgroote behoort gekleed to zjjn." Stella gehoorzaamde on kwam bjj baar echtgenoot terug, besloten een echte edele gravin Asherton te sjjo. Percival Cravon en Gwendolin brachten de wittebroodsweken door op het familie- kasteel in Surry. Eindeljjk waren zjj ge trouwd. Wegens de ziekte van haar moodor, lady Avonmore, was het huwelijksfeest alleen in den familiekring gevierd. Op zekeren ochtend kwamen Percival en Gwendolin van een rjjtoertje thuis, toen do pogtbodo kwam. Hjj bracht verscheiden brie ven en couranten. Percival nam ze aan en ging er mee in de spreekkamer om vluch tig te kjjkon, wat er al soo voor Gwendolin ging door naar de tuinkamer on zeiMaak eon beetje voort, Percivaljo moet mc helpen en raden, hoe wjj do bloembed den zullen laten veranderen. De tuinknechts zjjn nu naar huis om het middagmaal te ge bruiken, wjj zjjn nu geheel vrjj. Kom dos spoedig bjj me." Ik kom dadeljjk; er zullen wel geen brie ven van belang bjj zjjn, ik verwacht er ten minste geen enkoL Goed, je vindt me wel op de bank bjj don bruinen bouk. Kom maar gauw." Gwendolin ging den tuin in on wachtte, r Percival kwam niet opdagen. Eindeljjk ging ze haar man halen. Hjj zat te lezen en keek ernstig. Wat is er gebeurd, Percival? Ik zie aan je gezicht, dat je slecht nieuws hebt ontvan gen. Zeg het me dadeljjk 1" Hjj reikte haar zwjjgond don brief over, dion hjj in de hand hield. Zjj ging naast hem zitten en las. Het schrjjvcn kwam van Mr. Gale, den administrateur vau lord Asher ton, en bevatte do mededeeling, dat signor Giotto, do vioolspeler gebleken wss de recht matige graaf van Asherton te zyn, die hem liot verzoeken op het kasteel te komen tot regeling van eenige aangelegenheden. Het was een hardo slag voor Percival Craven dat de oude lord niet de rechtmatige graaf was gebleken en dat nu oen jonge man, pis getrouwd, lord Asherton bleek te zjjn. Uit dat huweljjk konden kinderen geboren worden en daarmee vervloog Percival Craven alle kans om ooit graaf van Ashorton te wor den. Dat zjjn neef met een operazangeres getrouwd was, beviel hem ook niet, doch Gwondolin verzekerde dat zjj een echte dame was mot odole gevoelens. Zjj had op Asher ton Castle kennis met haar gemaakt, ver telde zo. «Je gaat er toch zeker heen, niet waar Percival?" Dat zal nog het baste zjjn, denk ik, al is het reeds vooruit te sien, dat de verhouding pjjoljjk zal wozen. Ik laat je hier ook niet graag alleen." Ik zal niet alleon wezen, man. Morgen komt tante Amelia. Kom, laat ons dezo teleurstelling dapper dragen. Als jjj geluk kig met mjj bent, kunnen wjj Ashorton wel Twee dagen later ging Percival Craven naar het kasteel .Asherton". Zjjne vrouw bracht hom in hun eigen rijtuig naar hot posthuis aan den straatweg, waar Percival in den postwagen sou stappen. Zjj waron wat te vroeg en moesten dus wachteD. Toen gaf Gwendolin een pakje over en zei: *Hior Percival, geef dit eigenhandig aan lady As herton. Hot is een ring met een ster van diamanten, iedereen geeft haar iets in don vorm van een ster en breng haar mjjne groeten en zeg dat ik haar harteljjk geluk wensch." Dat zal ik niet kunnen doen, Gwendo lin," antwoordde haar man, terwjjl hjj naar hot pakje keek, alsof het een vergiftig voor werp was. ,Ik haat die vrouw, zjj neemt jouw plaats iu." ,Mjjne plaats? Wel neen! Mjjne plaats is is aan jouw zjjde, Percival! Zoo lang jo trouw bljjft, kan niemand mjjn plaats inne men. Kom, lach nu eens en noem het pakjo aan, en bezorg bet met de boodschap, die ik je heb opgedragen. En kjjk maar niot te veal naar je nieuwe nicht anders mocht ik nog eens jaloerse!) worden, want s(j is mooi misschien mooier dan ik 1" De postkoets kwam bjj een hoek van don straatweg in het gezicht. Nu zeido Gwendo lin: «Vaarwel, Percival! O ja, ik heb je nog een boodschap mee te geven.. Doe mjjn harteljjke groeten aan den ouden lordhjj beloofde uijj bjj mjjn verbljjf op hut kasteel, dat hjj niot zou ruston, voordat hjj ons huwe ljjk cr door gehaaid had." XXXII. De oudo lord gevoelde zich zeor aange naam gestemd door de plotselinge verande- in zijn omstandigheden. Pair van Enge- te zjjn, beheerscher van het lot van die van hem afbankeljjk waroi dio verantwoordeljjkhoid bad bjj altjjd zwaar geacht voor zjjn schouders. Hjj rekende zich gelukkig, dat hjj voortaan als graaf Cellini vrjj wat minder zorgen zou heb ben. Wel Allan," sprak hjj tot sjjn nieuw ont dekten neef, «er bestond dus toch een nau- band tusschen ons, procies zooals ik weosebte. Met genoegen erkon ik je aan spraken op den titel en de bezittingen der graven van Ashorton; met ongeduld ver lang ik reeds naar de .Villa Cellini" te Florence." Toen Percival Cravon op het kasteel aan kwam, werd hjj allereerst door don voorma- ligen lord thans graaf Cellini ontvan gen. Waarde neef," sprak hjj, «dese onver- waohte verandering, die mjj zeer aangenaam stemt, brengt zeer zoker teleurstelling voor Ik zal niet trachten u daarover to trooe- ik weet wol dat uw edel karakter het onvermjjdeljjke zal weten te dragen. Ik de eerste te sjjo, die u hier oot- n u te zoggen, hoe harteljjk ik hoop, dat ge vrede zult nomon mot de voor stellen, dio mjjn neef u doen saL Die voor- zjjn dezelfde, die ik u sou ged bjj uw huweljjk, als ik gramf *aa Asherton gebleven was. Voordat ge den nieu wen lord ontmoet, zou hel, geloof ik, nuttig sjjn, als ge eon onderhoud hadt met Mr. Gale, onsen administrateurdan kunt ge eerst keonis nemen van onze voorstellen*" Percival fronsto het voorhoofd en ver klaarde, dat hjj daartoe geen lust had, aan gezien Asherton en alles, wat daarop betrek king had, hem nn geheel onverschillig was .Waarde Percival, laat teleurstelling eo verkeerd geplaatste trots u niet tot een overhaast besluit brengen. De voorstellen, die ik u zou gedaan hebben, worden n thans door mjjn neef gedaanik raad u ernstig, nesra ze aan; ik wensch dit oprecht. Meer zal ik niet zeggen, maar ik zend Mr. Gale bjj u." Mr. Craven, het is een onaangename ak," begon de advooaat, ,dio niet geschikt is om het aassien van den adel te verhoo- Lord Ho verton handelde seker slecht met die gsheame huweljjkco beneden sjju stand, geswegen nog van dat tweede hnweljjk terwjjl sjjo eerste vrouw nog leefde en niet van bem goscheiden was." iJa, Mr. Gale, mjjn oom Henry handelde seker verkeerd tegenover «jjne bloedvorwan ten hjj wierp een schandvlek op onze fa milie. Het was slecht en wreed van Dat was het, Mr. Craven 1 Maar nu moe- wjj trachten de kwade gevolgen van sjjn handolwjjze zooveel mogoljjk te tempe. Ik moet seggen, dat de nieuwe graaf is, volstrekt niet bekrompen Ito zjjne plannen. Natuurlyk is het te bejam meren, dat hjj vioolspelor is geweest, doch dat moeten wjj trachten te vergeten. Én het is zeker ook te bejammeren dat hjj wegens sjjn gezondheid niet in Engeland mag bljj- ven. Maar in deze omstandigheden beeft bjj mjj gemachtigd, u het voorstel te doen, dat gjj als naaste erfgenaam hem hier zondt vertegenwoordigen en in sjjn plaats het kasteel zoudt komen bewonen. Daar kan geen sprake van sjjn," ant- Mr. Craven koel. (Slot volgt).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1