KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Nieuwjaarsgroet voor HelderTexelWieringen en Anna Paulowna, De Gouvernante. No. 3532, Zaterdag 22 December 1906. 34ste Jaargang. Bureau: Spaoretraat Telef. 59. Bureau: Kenlngetr. 29. Intere-Telef. 50. omxemeat Vlipgend Blaadje p.3m. 50 ct., fr. p. post 75 ct., Bnitenl. f 1.25 j" i Zondagsblad 37*>45» 0.75 S Modeblad 55 80 0.90 tS Muzik. Bloemlezing» »«0O»»»»85» 0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEEKHOUT Co., te HELDEE. Bureaux: Spoorstraat en Koningstraat. Advertenuen van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer 6 Bewjjs-exemplaar2'/i Vignetten en groote letten worden naar plaateruimte berekend. Adverlentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Eepste Blad. Aan onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd ver zocht 't verschuldigde abonnementsgeld Vliegend blaadje en Zondagsblad, 4e kwar taal 1906, <e willen overmaken per Post wissel of in postzegels vóór 5 Janu ari, zullende anders daarover met 5 cents verhooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 21/, Ct. beplakt te worden. $jggfêg*< Aan onze abonné's In AME- RIKA wordt beleefd verzocht 't verschuldigde abonnementsgeld te wil len overmaken. UITGEVERS. Onze lezers, die met 1 Januari a.s. aan Familie, Vrienden of Begun stigers in onze Courant een WELKOMSTGROET willen plaatsen, worden beleefd uitge- noodigd hunne opgaven aan ons Bureau SPOORSTRAAT tijdig in te zenden. 0E UITGEVERS. Kerstfeest op DINSDA6 en WOENSDAG 25/26 Dec. a.s. Met het oog op deze kerkelijke WV feestdagen zal 't VLIEGEND BLAADJE" Maandags verschijnen op de gewone uren. Advertentiën voor dat nummer kunnen tot 10 uur des morgens, worden ingezonden. Uit het Buitenland. Iq Rusland zjjn de aanslagen op hoogge plaatste ambtenaren weer aan den gang. Den mislnkten bomaanslag op admiraal Du- bassof meldden wjj reeds. In Radom is nu woor een bom geworpen naar overste Plotko, den commandant der gouvernemonte-gendar- merie. De overste werd zwaar gewond hem werd een been afgeinkt. De misdadiger, een leerling van een der handelsonderwjjsinrich- tingen, werd gevangen genomen. Een ambte naar die in Lipkanjj drie revolntionnairen vervolgde werd door dezen neergeschoten. Een viertal boeren, die hen het vluchten trachtten te beletten, werden insgelijks neer geschoten. Anderen zetten de moordenaars na en schoten twee van hen dood, waarop de dorde zelfmoord pleegde. Te Moskon ontdekte de politie Maandag bjj eene huiszoekiug een groot laboratorium voor ontplofbare stoffen. Vyftig personen be- hoorende tot de Moskoosche strijdorganisatie werden gevangen genomen. Het uitvoerend comité van de Poolsche socialisten party, uit 63 leden bestaande, is door de politie te Warschau gevangen genomen. Zondag hielden te Koostantinopel de marine soldaten een luidruchtige betooging, om hunne ergenis te luchten over het feit dat zjj zoo lang in dienst werden gehouden. Ze hebben echter hun zin gekregen ze zjjn bjj de reserve ingedeeld en naar huis gezonden. Die Tarksche soldaten zjjn een bijzonder ■lag van volk. Zoo welen ze ook confiioten tusschen ryken te voorkomen. Tusschen Turkjje en Perzië was een geschil gerezen over hot door de Turken bezetten van de grensplaats Passovah, die als Perzisch grondgebied word beschouwd. Wat deden de soldaten nn Zonder dat daartoe bevel gegeven was, trokken zjj terng do betaling van soldjj bleef al te lang uit en de proviandeering liet al te veel te wenschen over. De Shah van Perzië, die dood was of minstens erg siek, naar de berichten luidden, is levend en heelemaal beter. De kroonprins heeft in de hoofdstad zjjn intrek genomen en de publieke belangstelling is meer op hem dan op den Shah gevestigd. In het Engelscho Hoogerhnis zjjn de be raadslagingen over het nit het Lagerhuis teruggezonden schoolwetsontwerp weder be gonnen. In scherpe bewoordingen gispte lord Landsdowne de verwerping en b 1 o c in het Lagerhuis. Hjj noodigde de regeering uit, duidelyk te verklaren welke concessies iy wil doen om hot wetsontwerp te redden. De behandeling word verdaagd nadat verklaard was, dat de regeering bereid was op enkele ponten toe te geven. In de Italiaansche kamer verklaarde de minister van boitenlandsche zaken dat het drievoudig verbond den hoogsten lof verdient omdat het aan Europa den vrede verzekert. De minister verklaardo hierin geheel te vol gen de lyn door zjjne voorgangers aange- govon. Het drievondig verbond noemde hjj den grondslag van Italie's staatkunde, en zjj die mcenen dat het verzwakt of heteindo naby is, bedriegen zich. Een particulier telegram aan hot Hbld. uit ParjjB meldt dat de regeering golast heeft de vervolging tegen de priesters, die zonder aangifte de mis lezen, te staken, daar de bonding der kerk thans genoeg bljjkt en oen nieuwe wet in aantocht is, die den toestand zal regelen. Een tweetal pastoors stonden reeds te recht. Een word door den kantonrechter vrij gesproken omdat deze geen overtreding der wet van 1881 zag iets wat trouwens reeds eenigen tjjd geleden door den socialist Jaurès was voorspeld. De zaak tegen den anderen pastoor werd uitgesteld. De mooste bisschoppen hebbon het bevel dor regecring opgevolgd en hebben hun paleis verlaten. Bjj de ver huizing van den 87-jarigen aartsbisschop van Parjjs, kardinaal Richard, hielden de katho lieken een groote betooging als protest. De Marinebegrooting in de t Tweede Kamer. De debatten concentreerden zich dit jaar hoofdzakelijk op één pnntde aanschaffing j van eon nieuw pantserschip. De minister wilde liefst een van een kleiner type, voor Nederland alleen, de heer Talma bedoelde met zjjn amendement een schip vau grooter typo en dan bestemd voor Indië. De hoer Marchant wilde den uitgetrokken post voor een schip schrappen. De motie Talma vond van verschillende kanten bjjval. De heer Jansen (den Haag) en Van Gjjn verklaarden ook namens hunne politieke vrienden die motie te zullen steunen. De heer Van Kol was tegen aanbouw van bet schip. De heer Marchant wees er op dat zoo de motie Talma werd aangenomen en zjjn amendement vorworpen, men tweo sche pen zou krjjgen, een voor Nederland en een voor Indië. De heer Kolkman achtte de motie Talma onduidelijk en verzocht den minister zjjn begrootingspost te veranderen of te be loven dat hjj de gelden slechts voor een Indisch schip zou besteden. In de avondvergadering van Maandag wjj- zigde de minister van Marine dan ook den post en verhoogde dien met f 1,740,000 voor aanbouw vau een schip type Tromp". Voor botere verdedigingsmiddelen van Nederland trok de minister f 300,000 meer uit voor torpedo-materieel. 't Was vrjj rumoerig in de Kamer. De minister verklaarde dat de kosten van aanbonw voor Indië door Nederland worden gedragen. Het schip sal niet op stapel gezet worden voor de verwjjding van de Ooster- doksluis te Amsterdam heeft plaats gehad. De Rjjkswerf moot in elk geval alsropa- ratiewerf worden behouden. De heer Talma trok na de toezegging des ministers zjjne motie in. De heer Troelstra veroordeelde het plan en kwam op tegen de handeling van den minister, die nog wel als een bezuiBigings minister was aangediend. De heeren Marchant en Hugenholtz bestreden insgelijks de ver hoogingen. Bjj stemming werd het amendement Marchant, die het even gewijzigd had, ver worpen met 55 tegen 39 stemmen. Van eene motie Thomson over de pen- sioenkwestie-Peschke werd de beraadslaging uitgosteld. Over boekhouding bjj 's Rjjkswerf zal later gediscusseerd worden. Aangenomen werd eene motie Troelstra en anderen luidende: .De Kamer van oordeel dat aan de be langen der Rykswerklieden bjj verschillende Departementen van Bestnnr een afzonderlijke bespreking dient gewjjd te worden, gaat over tot de orde van den dag". De heer Hugenholtz vroeg schadevergoe ding van de schepelingen, die schade hebben geleden door het bestelen van don facteur te Batavia. De Minister beloofde overweging. Op hot artikel kosten van het korps Mariniers verdedigde do heer Jansen (Den Haag) een amendement om f 70000 uit te trekken om daarmede tot stand te brengen de lotsverbetering voor de mariniers, welke was voorgesteld in het onlangs verworpen wetsontwerp tot reorganisatie van het korps. De Minister bestreed het amendement omdat hjj op het oogenblik niet zon weten, wat hjj met de gelden zou moeten doen. Hij beeft reeds voorstellen tot lotsverbetering gereed, die wegens de drukte zjjn Departement nog niet konden verluten. Met 51 tegen 35 stemmen werd het amen dement verworpen. In antwoord aan den heer Hugenholtz verklaarde de Miuister niet te kunnen beloven dat voortaan aan de pensionneoring van zee-officioren geen op uon-activiteitsstelling meer zon voorafgaan. Ter voldoening aan den wensch van den heer v. d. Bergh (Den Helder) bracht do Minister een memoriepost op de begrooting tot steun, in afwachting eener pensioenrege ling, van oen bestaande vereeniging van schepelingen, welke weduwen en weezon van overleden kameraden helpt. Een amendement om de Marine te verze keren bjj de Rijksverzekeringsbank in plaats van zolf do risico te dragen werd verworpen nadat betoogd was dat het veel duurder sou uitkomen. De minister beloofde voorts een onderzoek naar de zeewaardigheid dor loodskotters Zooals wjj in ons vorig nummer berichtten werd do geheele begrooting aangenomen met 55 tegen 30 stemmen. Nieuwsberichten. Tsxel. De stoombootdienst tusschen dit eiland en het Nieuwediep wordt op 1 Ja nuari a. s. reeds 25 jaren uitgevoerd door d«n heer C. Bosman, stoombootondememer, te Alkmaar. De heeren W. Mets, kapitein, en H. Dogger, conducteur, zullen op dien dag tevens 25 jaren in dienst zjjn, in hun tegenwoordige betrekking. Wieringen. Herkozen tot ootabfl der Ned. Herv. Gemeente te Hipp dytushoef c a de heer N. J. Mulder. De zangvereniging Excelsior'' gaf Zaterdag en Zondag j 1. bare eerste uit voeringen, de eerste voor gehuwde-* de tweede voor ongehuwde kunstlievende leden. Behalve een negental zangnummers, be vatte het programma »De driftige kapitein lic", blyspel in 3 bedrijven naar het F/ansch, van Labixke en Martin. IJmuiden, 19 Dec. De Ned. stoomtraw ler »Judith", die bjj Noordwgk strandde, is met hoog water vlotgeeleept door de stoomtrawlers »Bornard", Dubbeldam" en de sleepboot Visschershaven". Het schip is waarschjjnljjk onbeschadigd. Koninklijke Marine-reserve. Een wetsontwerp is ingediend tot rege ling van lo. den rechtstoestand van het personeel der Koninklijke Marine-reserve; 2o. de bevordering van het ontslag van de officieren der KoninklijkeMarine-reserve; 3o. de pensionneering van de officieren, ouderofficieren en mindere militairen der Koninkljjke Marine-reserve en van hunne weduwen en weezen. Öe indiening van het wetsontwerp vindt in de eerste plaats haar oorzaak in de wenscheljjkheid om ten aanzien van de bevordering en het ontslag der officieren van de Marine-reserve, en van de pension neering van het personeel der reserve, zooveel mogeljjk dezelfde beginselen toe te passen als in de bevordering»- en pen sioenwetten voor de zeemacht 1902 (wetten van 9 Juni 1902) voor het personeel der zeemacht zjjn gevolgd. Een tweede aanleiding daartoe bestaat in de op 1 April 1904 in werking ge treden Regeling van het personeel van den Marine-Stoomvaartdienst, waarmede eene wjjziging van de regeling van het tot de Marine-Reserve behoorende machi nisten-personeel onvermjjdeljjk moest samen gaan, en welke gewjjzigde regeling 3 Oct. 1905 in werking is getreden. Voorts bleek de wenscheljjkheid om ver schillende bepalingen, tot nog to« in de regeling van het personeel der Marine- Reserve voorkomende, bjj de wet vast te leggen en tevens om ter verzekering vau de rechtspositie van dat personeel voor schriften te geven. Voor een en ander kon niet worden volstaan met wjjeiging van de gewjjzigde wet van 12 Juli 1895, maar was een ge heele herziening dier wet noodig. Rijkspostspaarbank. In verband met bet bepaalde bjj art. 21 der wet van 25 Mei 1880 (Slbl. no. 88), ge- wjjzigd en aangevuld by do wet van 20 Juli 1895 (Stbl. no. 135), wordt ter alge- meene kennis gebracht, dat gedurende de maand October 1906 zjjn ingelegd en terug betaald de navolgende bedragen: Inlagen5,391,057,26 Terugbetalingen (waaronder f 56,793,651 wegens aan koop van inschrijvingen in een Grootboek, obliga- tien of certificaten van inschrjjving) 5,829,828,86 Meer ingelegd dan terug betaald f 61,228,40 Aan het einde der maand September 1906 was, ten name van de verschillende inleggers, ingeschreven 135,888 974,46 zoodat het tegoed op ulto. Oct, bedroeg 1135,950,202,86 Uit Enkhuizen schrjjft men: Alhier zal voortaan de ansjovis aan den afslag worden verkocht. Tot dusverre was het gewoonte, dat de visschers met een zouter voorden geheelen duur dir visscherjj een overeenkomst aangingen, om aan hem de vangst te leveren tegen marktprjjs. Zjj brachten hun vangst in de zouterjj en vernamen aan het einde der week, wat hun werd uitbetaald. De marktprijs werd vastgesteld door eenige zouters uit de voor naamste visscheraplaatsen langs de Zuider zee, die daartoe wekeljjks bijeenkwamen en geregeld naar den beursprjjs. De wijze, waarop de prijs werd bepaald, had reeds jaren lang de ontevredenheid der visschers opgewekt, die thans besloten bebben, geen contracten meer mit de zouters aan te gaan, maar hun ansjovis alleen bjj afslag te verkoopen. De sterfte onder de kinderen is te Katwjjk-aan-Zee de laatste weken ontzet tend Niet minder dan 57 kinderen zjjn in zeer korten tjjd overleden, terwjjl nog een 400-tal ziek, aan mazelen, moeten ligger. De bewaarschool is reeds moeten geslo ten worden. Ook op de andere scholen zjjn vele ledige plaatsen. Er doen zich ontzettende tooneelen voor. Een vader, die Daar het kerkhof was om een zjjner kinderen te begraven, vindt by zjjn thuiskomst een tweede kind over leden. In een huisgezin liggen drie kinderen ziek, op het oogenblik, dat nog een klein tje ter wereld komt. Gelukkig kan men op eenigen vooruit gang wjjzen. 01e wil zelf een zaakje beginnen 7 Zondagnacht, vermoedeljjk door open- sluiting, zjjn van den winkelier J. C., Ko ningstraat 30 te Amsterdam, ontvreemd circa 170 paar schoenen en pantoffels. Een frappant staaltje, en toch niet zoo gek als 't wel klinkt, kwam heden ons ter oore, schrjjft de »TeI." De Am- sterdamsche bank van leening doet met Baccee dienst als afzetgebied voor nieuwe rjjwielen 1 Zekere heer W. A., van de Ceintuur baan, is de ingenieuze Amsterdammer, die op de volgende manier een broodje een belegd broodje ookverdient. Hjj koopt en gros op de goedkoopste wjj re onderdeelen van rjjwielen op, en weet daarvan iOp knappe manier karretjes te fabriceeren. Nu en dan verhuist een van de fonkelnieuwe, goed uitziende fietsen naar een der stadsbanken van leening, welke er f 40 op geven. De >en gros" handelaar verdient er ruim een tientje aan en de bank schjjnt er bjj haar druk be zochte publieke verkoopingen als détail list" goed af te komen. In het tegenover gestelde geval immers, zou ze de beleensom verminderen. De fietsen moeten 'den prjjs van minstens f 40 dan ook zeer goed waard zjjn. Onze »fabrikant" maakt alleen een gebrnik van den lombard als afzet- handig f gebied. Een schoonmaakster. Een 48-jarige weduwe, in Saksen gebo ren, maar jaren te Amsterdam woouachtig, was gedurende de laatste twee jaren als werkvrouw in dienst van den heer R. J. Hofhuis, hoek Dam en Nieuwendjjk. Alle dagen kwam ze werken, van 'soohtends8 tot 's middags 2 nur. Het eerste halfjaar ging het goed, maar toen begon ze zich aan diefstal schuldig te maken. Telkens als ze 's middags haar werkhuis verliet, nam ze dan het eene, dan het andere uit het magazjjn weg. Nu waren het hemden, dan broeken, dan weer jassen of vesten. Op deze wjjie eigende zjj zich toe een zeer gr go ten voorraad van mannen- en vrou wengoed, waarvan ze, als ze in geldverle genheid was, dan dit, dan dat stuk be leende. Wat de vrouw in die anderhalf jaar tjjds wel stal, is niet met zekerheid vast te stellen, evenmin als voor hoeveel de heer Hofhuis door haar benadeeld is geworden, maar zooveel staat vast, dat het voor een zeer aanzienljjk bedrag is. Uit de reeks van diefstrllen, waaraan de vrouw zich schuldig maakte, werd voor de tenlastelegging door de justitie een greep gedaan. Woensdag stond de ontrouwe schoon maakster voor de 5e kamer der Rechtbank te Amsterdam terecht. Ze bekende. En het O M., mr. Boll, eischte één jaar gevangenisstraf. Tegen een koriBt, die daarna moest te rechtstaan, beklaagd dat hjj van de vrouw goederen ten geschenke aannam, wetende dat ze ran diefstal afkomstig waren, werd bjj verstek 6 maanden gevangenisstraf ge- êischt. De kieviten en het weer. Men meldt nit Twello: Als een bjjzonderheid kan gemeld wor den, dat Maandag over het naburige Ter- wolde een koppel van ongeveer 20 kie viten vloog. Aangezien de dieren betere weer voorspellers zjjn dan de menschen, ziet men hierin een zeker teeken, dat de winter niet streng zal zjjn en wjj in de eerste maand althans geen harde vorst kunnen verwachten. Een nachtelijk avontuur. De »N. Gr. Ct." verhaalt van een huis gezin, dat 's nachts wakker werd door e»n kreet, die van boven klonk, en niets men- scheljjks had. Pa nam zjjn geweer hjj is landweer man en klom behoedzaam den zolder trap op. Halverwege den trap riep hjj naar boven: >Is daar iemand?" en boven ge komen, herhaalde hjj zjjn angstige vraag. Maar niemand antwoordde. Alleen klon ken er uit een klein kamertje dat als berg plaats werd gebruikt, vreemde geluiden. Dóór had dus de inbreker zich opgesteld. In die richting werd gesommeerd tot over gave. En toen dit niet hielp schoof de gewapende macht langzaam voorwaarts, steeds den onzichtbaren inbreker bedrei gend met een kogel. En plotseling rukte pa met den moed der vertwijfeling de deur open en zag het beangstige echtpaar, dat reods een paar passen was teruggespron gen een bokje, dat bè zei, zoodra het menschen zag: En toen kwam er op heldering. Het oudste zoontje des huizee had van een buurman, die naar elders ver trok en zjjn vee hier achterliet, den bok present gekregen. Het kind vermoedde echter wel dat zjjn ouders nooit toestemming zonden geven tot het houden van een bok op een boven woning en daarom had de jongen stilletjes het beestje naar den zolder gedragen en daar een stal er voor gemaakt. Morgens kreeg het zoontje orders om het dier weg te orengen en het verbod om ooit te vertellen, dat zjjn vader bjjna een bok geschoten had. Straatroof. Zaterdagavond kwam een DuiUchers. zekere D., te Arnhem aan en raakte in gezelschap van een drietal personen, die in een kroeg zaten. Na een flink glaasje gedronken te hebben en van den Duit- er te hebben gehoord, dat bjj wel wat geld bjj zjch had, stelde het drietal voor met hen mede te gaan. Aan deze uitnoo- diging voldoende (net was reeds midder nacht), toog het viertal naar den Boule vard, waar de Duitscher tegen den grond werd geworpen en zjjn mond met een doek werd toegestopt, om hem 't schreeuwen te beletten. Nu werd hjj van zjjn porte- monnaie beroofd, waarin nog een aanzien ljjk sommetje geld washet geld werd er uitgehaald en de leege beurs teruggegeven Daarna zette het drietal het op een loo- pen. De Duitscher, van het ongeval de po litie in kennis stellende, signaleerde een der straatroovers. De politie, die met dez- gegevens wist wie vermoedeljjk bedoeld werden, ging op onderzoek uit en 't ge lukte haar het beruchte drietal, K., K. en S., in een zuurhuis te i Men schrjjft aan de »V1. Ct" uit Ter Neuzen Zekere P. H.. geboortig van Ooetburg, die vroeger als tamboer te Vlissingen bjj het leger diende, maar later overteekende bjj het Indische leger, meldde zich Zater dag bjj de politie alhier aan. Hjj was 25 April 1896 met een ander militair op de Westkust van Snmatra gedeserteerd, van Riouw, en wist Singapore te bereiken, en vandaar met een stoomschip in Duitschland te komen. Hjj vertoefde sedert meerendeels in België, doch het verlangen naar den vaderlandschen grond werd hem zóó sterk, dat hjj zich aanmeldde om zjjne rekening te vereffenen en hier weer als vrjj man te kunnen komen. Hjj zal ter beschikking der militaire autoriteiten worden gesteld. IFHl TTXIjI-iETOIsr. Naar het Duitacb. In don Rozenburger slottuin t« Kopenhagen zat op zekeren dag op een afgelegen bank een klein, tenger meisje van omstreeks zes of seven jaar. De kindermeid was verdiept in een boek, dat ze voor haar heer gehaald had, en maakte zich niet moeilijk om de kleine Elisabeth, die met grooten ijver kastanjes aan oen touwtje reeg. Daarbjj zag do kleine vol vorlangen naar al do vrooljjke kinderen, die om de fontein speeldeD, en nn en dan trok zjj de kindermeid met een vragenden blik aan haar rok. De meid was echter zoo in het boek verdiept, dat ze geen aandacht schonk aan dan stommen, bescheiden wensch, en Elisabeth speelde maar weer voort, een lichten zncht loozendo. Zjj was zoo druk met baar kastanjes bezig, dat zjj in het geheel niet bemerkte, hoe een vreemd uitziend we zen op haar toetrad en haar opmerkzaam aankeek. Dit was een meisje, dat één of twoc jaar ouder kon sjjn dan Elisabeth, doch het vreemde kind was veel grooter en magerder. Het was onbegrjjpeljjk, hoe dit zigeunerach tige, in lompen gebalde schepsel in den slot tuin gekomen was. Immors, boven de poort kondigde een groot aanplakbifjet aan, dat sleobts aan «fatsoenlijk gekleodo personen" de toegang veroorloofd was. Had de wachter aan den ingang zioh door de groote zwarte oogen van het kind laten bekoren en de armoedige kleeding over het hoofd gezien Daartoe was het kind toch nog niet groot genoeg. Wellicht was liet behendig onder zjjn arm doorgeslopen, terwjjl hjj daar droo- merig stond en aan zjjn onderljjk huis en aan zjjn liefje dacht. Geef mjj een paar van je kristanjers, zei hot kind met een vreemden tongval tot het kleine bleeke meisje op do bank. Elisabeth keek verschrikt op en haar eer ste gedachte was, dichter bjj de kindermeid te gaan zitten, toen richtte zjj haar blik weer naar de vreemde. Deze keek verlangend naar den halsband en stak er reeds de hand naar nit. Ze heeton kastanjes, niet kristanjers, zei Elisabeth vriendeljjk. Het vreemde kind schudde ongeduldig het hoofd. Nu, daar heb je ze, ging de kleine voort, terwjjl se dun halsband met een ietwat weemoedigen blik overreikte. Je kunt het snoer tweemaal om je hals doen. Het vreemdo meisje greep het snoer met oen lnidcu jubelkreet aan. Daarna trad het eenige schreden achteruit, alsof het vroesdo, dat de kleine Elisabeth berouw mocht krjjgen over haar grootmoedigheid Het kind bekeek den halsband nauwkeu rig. Tusschen elk paar kastanjes wastelkeDS een mooie gele parel gorogen; het was een pracht! Het raapte haar manteltje op en stak den halsband er in. Bjj doze beweging kwam een vreemdsoortige rok te voorschjjn, die met zooveel bonte lappen versteld was, dat de kleeding van harlekjjn, daarbjj vergeleken, eenvoudig mocht heeten. - Dank je wel, hoor Je hebt me al je kristan kastanjes gegeven, zei het vreemde kind lachende, en daarbjj werden twee rjjen scherpe tanden zichtbaar, waarvan het ver blindende wit scherp tegen baar bruin ge laat afstak. Waarmee sal je nn spelen? Ik kjjk naar de fontein, de boomen, de kleine kinderen daar. Kom, dan zal ik je ocds laten zien, hoe men grashalmen bjj elkaar bindt, dat is seer aardig, zei het arme kind en ging in het gras zitten. Elisabeth keek anstig vragend de kinder meid aan, of zjj dat ook doen mocht. Het verlof werd gegeven en zjj gleed zacht van de bank in bet groen. De meid las rustig verder. Het was een van die meisjes, die bij .voorname lui" gewend zjjn. Nu diende «jj bjj de ouders van Elisabeth, eenvoudigo lie den nit den middenstand, bjj wie zjj weinig loon en zelden een fooi kreeg. Zjj scheen zich niet verplicht te achten om op den kh oogappel van ,haar volk" te letten en zich bjj haar tjjdverdrjjf tc laten storen, daarom verhinderde zjj het kind niet met zoo'n ar moedig gekleed meisje te spreken. Niet lang daarna kwamen twee kleine meisjes dien kant heen, door een bediende gevolgd. Zjj schenen tweo k drie jaar ouder te zjjn dan Elisabeth, maar haar kleedingen gchoele voorkomen waren geljjk aan die vau nog ondore meisjes. Beidon hadden oen para sol en zjj stapten arm in arm voort. Zoo ond kon Elisabeth zich in vele jaren niet voor doen. Zoodra Elisabeth de beide meisjes sag, was ■jj onwillekeurig opgesprongen on op de gaan zitten, terwjjl haar makkertje, die j verwonderd was over het plotseling o breken van het spel haar met groote c nakeek. I Dat is wsarljjk Elisabetk Möller, riep het eene juffertje op gemaekten, voornamen toon tot haar gezellin, die met haar lachend voor de bank bleef staan. Maar hoe onna tuurlijk was die lach! Waar hadden die schepseltjes dat reeds zoo jong geleerd I Daar stonden zjj voor Elisabeth. Het eene juffertje was hot kind van voorname ouders, zjj had een tengere gestalte, fijne trekken en kleine handenhet andere jnfiertje was de dochter van een rjjken koopmanzjj had een dik, dom gezicht. Elisabeth keek angstig naar de beide juf fertje^ het arme vreemde meisje wierp die twee een boosaardigen blik toe, terwjjl de kindermeid de eenige was, die toonde te weten, hoe men zich in de wereld gedragen moet. Zjj had dadeljjk de fijne kant aan de japonnetjes en mantels van de juffertjes ge zien en den deftigen bediende, die haar volgde. Daarom stond zjj op en boog eerbiedig. Goeden dag, Elisabeth Möller, zei het tengere juflertje. Ben j jj hior riep de dikke jonge dame. Goeden dag, antwoordde Elisabeth met bevende stem, terwjjl se afwisselend rood en bleek werd. Het was geen ergernis over den spottenden groet, maar vreee voor hetgeen komen kon. Voor de plagerjjen, die haar in de school reeds zoo angstig gemaakt hadden, scheen zjj nu ook hier in dit mooie park niet veilig te sjjn. Heb je nog tjjd om 'z middags to wan delen? Kannen je ouders je wel missen? vroeg het tengere juffertjo op een toou, die moest aanduiden dat Elisabeth in haar vrjje uren gebruikt werd om thuis den vloe vegen en de bedden op te maken. Heb jo nog altjjd datzelfde schort voor vroeg dc dikke koopmansdochter, terwjjl se op het kleine, witte schort van Elisabeth Ja, ik heb het dezen morgen pas voor gedaan. Moedor zegt, dat ik het wel drie dagen voor kan doen. Maar er is een gat in, sei de dikke boosaardig. Waar? vroog Elisabeth, die erg kleurde. Oh, is het anders niet? sprak zjj gerustge steld, toen haar de plek was aangewezen. Dat fijn gestopt. Hoor eens, zei het tengere jnfiertje van daag sprak onze directrice met juffrouw Heim. Zjj keken voortdurend naar je. Ik geloof ze ker, dat ze hot ongepast vonden met ge scheurde kleeren in school te komen. Je moogt er niet over spreken hoor Rn zeg niet, dat ik het je verteld heb, anders zeg ik, dat je liegt! Elisabeth zweeg on sloeg de oogen neer om de tranen te verbergen. Nu, we hebben geen tjjd ilgde het tengere juffertje. Adieu, Elisabeth Is dat je moeder? voegde zjj er bjj met een blik op do kindermeid. Is dat je zuster vroeg de dikke koop mansdochter, en «jj wees lachend naar het zwartharige meisje. Met dezen afscheidsgroet verlieten de beide jonge dametjes haar schoolmakkertje. De kindermeid, die gestoord was bjj het interessante gedeelte van het verhaal, her vatte kalm haar lectour. Elisabeth schreide zacht en droogde haar tranen met een tip van het gestopte schort. Maar zjj kon niet lang schreien. Het vreemde zigeunermeisje, wier fonkelende zwarte oogen voortdurend op haar gericht waren geweest, sprong van het gras op waar zjj gelegen had. Jou dom kind, duisterde zjj Elisabeth in het oor, je bent net zoo ingebeeld als dwaze poppen, die je bespot hebben 1 poppon! antwoordde Elisabeth en groote verwondering teokende zioh af op haar treurig gezichtje. Hondt je die jonge dames voor dwaze poppen? Vindt je ze niet iel deftig en voornaam? Zoo'n voorkomen en bonding kan ik ook ieder oogenblik aannemen wannoer ik wil, riep het zigennerakind spottend. Zjj ging eenige schreden terug, sprong in de hoogte, trok een kastanjetwijg af en kwam daatmee naar Elisabeth, dio haar met een mengeling van angst en verwondering aan- tek. De slanke, buigzame gestalte had plotse- li»g haar elasticiteit verloren en was als bjj tooverslag stjjf en gedwongen gewor den. De lange verwarde lokken, die tevoren over het gezicht hingen, waren met dikko grashalmen achter op het hoofd vastgebon- n. Langzaam trippelend kwam zjj aan, en bjj iederen slap sag zjj angstvallig naar haar kleinen, naakten bruinen voet, jnist als hst kleine jnfiertje naar haar fijne kousen en schoenen gekekon had. Daarbjj nam zo met oen beweging, zooals het voorname kind haar wit gegarneerd japonnetje opgetild had, de vouwen van haar nauwen, uit lompen be- staandon rok in de eene hand, terwjjl se met do andere het kastanjotwyjüc als een parasol droeg. Het kopje had ajj in den nek geworpen en uit haar groote koolzwarte oogen, die zjj half gesloten had, wierp zjj Elisabeth eon voornamen blik toe. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1