KLEINE COURANT -SOLO "MARGARINE 't Vliegend Blaadje LEEST DIT! BAL, 1906. Swrtfttft 1901 MARINE. voor Helder, Texel, Wioringon on Anna Paulowna No. 8532. Zaterdag 22 December 1906. 84ste Jaargang. 'SS, Café „De Vriendschap". Eiken Zondag- en Donderdagavond GROOT BAL v. d. Nederlandschen Barbiers- en Kappersbond. Openbare Aanbesteding Ansichtkaarten e VBRBBUIHEIM 15000 Gulden 20000 Boeken GRATIS. Ant. Jurgens' MargarinefabriekeD, Snij Cursus voor Domos- en Heeren Kleermakers. J. W. AMELSBEEK, Coupeur-Tailleur. De zuivere Roomboter, EEII«! fijne Krentebrooden en Tulbanden, L. A. VAN HEES, Brandstoffen, R Groot, Molenstraat 44. Juist bij tljdsü Zoete en zore Appelen en Stoofperen. Bnsgroenten en Gezouten Groenten. D DIJKSHOORN, Advertentiën. Een Particulier Woensdag 26 December. bij D. MAREES, Koegras. ALOM GTT2TSTIÖ JBBTCFIIN 3DS3 UtittedjteiDUt» es gj« letfUwti; Broodfabriek „Be Eendracht", Bureau: Spoerstraat. Telef. 59. Bureau: Koningetr. 29. Interc.-Telef. 50. Tweede Blad. N ieu wsbericht en. Helder, 21 December 1906. Door Burgemeester en Wethouders werd Woensdagmiddag ten Raadhuize open baar aanbesteed: 1. Het onderhoud der gemeentegebou wen, bruggen, riolen, enz., gedurende 1907. Ingekomen waren 10 inschrijvingen, van de heerenH. Balder, ad 4400 H. Wjjker f3990; Th. van der Sterr f3949; H. Riemers 3845 Gebrs. van Pelt f 3690 S. Mcjjers f3583; A. Krjjnen f3520; P. Korff f 3518E. van der Plas f 3515 en D. de Cock f 3477. 2. Het verf-, glas- en behangwerk aan de gemeentegebouweu, enz., gedurende 1907. 13 inschrijvingen, van de hee ren: M. Kaleveld, ad f 1730; A. v. Pelt f 1690; J. Tielroojj f 1682; Gebr. de Boer f 1664; F. Boon Jr. f 1650; J. Bethlehem f 1629H. Zegel f 1608S. Schellinger f 1590H. J. Vermeulen f 1585 J. Lak f 1575 C. Kramer f 1497 J. Bakker f 1387 en Gebr. Hoogerdubn f 1386. 3. De levering van zand en het vervoer van materialen, gedurende 1907. 4 in schrijvingen, van de heerenA. Overtoom, J. Stroomer, J. Spruit en H. Wjjker. Laagste inschrijver de heer Wpker, voor leveriDg van zand f 0 63 per Msvervoer van grond, zand en puin f 0.28% per Ms, water f 0.25, Waalateenen f 0.46Vs en Frische steenen f 0.281/» per 1000 stuks. VERGADERING van den Raad der gemeente Helder, op Maandag, den 24eten December 1906, dra avonds ten 7l/a uur. Onderwerpen ter behandeling: 1. Beëediging Raadslid. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Aanbieding Suppl. kohier Hoofdei. [Omslag. 4. Reglement Burgeravondschool. 5. Benoemingen. De Commissie voor Kunstavonden hoopt de tweede helft der reeks tooneel- uitvoeringen aan te vangen op Donderdag 17 Januari met een gunstig bekend blijspel. B[j koninklijk besluit van 19 De cember 1906 no. 35, heeft het Hare Ma jesteit behaagd, met ingang van den dag waarop de wet van 8 December 1906 (Staatsblad no. 296) in werking zal tre den, met intrekking van het Koninkljjk besluit van 6 Februari 1901 no. 9, aan HoogstDerzelver Gemaal, Zijne Koninklijke Hoogheid Hendrik Wladimir Albrecht Ernst, Prins der Nederlanden, Hertog van Meck- lenburg, enz., enz., zitting te verleenen in den Raad van State. Anna Paulowna, 18 December. Dinsdagavond vergaderde de Afd. Anna Paulowna van de »H. M. v. L." in Veer borg". Tegenwoordig 18 leden. Voorzitter de heer L. Metselaar. Na opening der vergadering, lezing en goedkeuring der notulen doelde de voorzitter mede dat is ingekomen 1. een brochure van de Holl. Mjj. v. Landb. over de bereiding en gebreken der Goudsche kaas; 2. het verslag van de workzaamhedcn van de Rjjk8-serum-inrichting 8. van bet ministerie drie artikelen Ne- derlandsche kaas, zaai- en pootnien, en vee teelt en suivelbereiding in Zweden. De heer C. Geerligt bracht verslag uit over de vergadering van Hollandsch Noor derkwartier. Tot bestuursleden werden geko zen de heeren J. C. Geerligs en H. Kaan, die beiden de benoeming aannamen. Uit de rekening en verantwoording van den penning meester, de heer Jb. Bakker, bleek, dat de ontvangsten bedroegen f 198,81*, de uitgaven f 158,22*. De heeren C. Rezelman en H. Kaan, met het nazien belast, rapporteerden dat alles volkomen in orde was bevonden, waarna de rekening werd goedgekeurd. Op voorstel van den heer N. Raap werd beslo ten van den gelden voor de kunstmestproe- von f10 te besteden voor andere proeven. Hierna bracbt de heer N. Raap verslag uit van de vergadering te Alkmaar, inzake de landbouwtentoonstelling te 's Gravenhage. Uit de rekening en verantwoording van do com missie voor de proefvelden bleekdat de uit gaven bedroegen f 105,85* en de ontvangsten f 48.15. De reservekas had het tekort gelekt, doch deae was daardoor verminderd tot f108,80*. De rekening werd volkomen in orde be vonden en goedgekeurd. Het ingekomen ver slag van den monsternemer werd een voor beeld genoemd van netheid en correctheid. Dit verslag zal in oen volgende vergadering behandeld worden, omdat de voorzitter, de heer P. Kaan daar gaarne bjj tegenwoordig wil sjjo. Bjj acclamatie werd de heer D. Kaan weder tot monsternemer aangesteld. De heeren Jb. Stammes en C. Geerligs brach ten verslag uit omtrent vee-assurantie, waar uit bleek, dat de Mjj. ,Ceres" de li tarieven heeft. De heer N. Raap deelde dat de oommissie voor de proefvelden het volgend jaar proeven zal nemen met karwei en erwten. Omtrent het hooiland werd voor gesteld öf de proeven te staken, öf een vierde commissielid te benoemen, liefst in 't West- deel, die met één van de andere drie leden de leiding op zich zal nemen. In e ne vol gende vergadering zal dit punt beslist worden. Hierna sluiting. Er heeft zich te Haarlem weer een geval van vergiftiging voorgedaa huisgezin in de Klarenbeekstraat bestaande uit man, vrouw en twee kin deren, is Dinsdag onwel geworden, ten gevolge van het gebruiken van het mid dageten. Het jongste kind is overleden, terwjjl de andere patiënten naar het gast huis zjjn overgebracht. Eerst Woensdag morgen werd de vergiftiging ontdekt. De leveranciers ontvingen bjj hun bellen geen gehoor. Dit werd vreemd gevonden, waar op men van achter het huis binnendrong en de bewoners onwel te bed vond. Da delijk werd toen een geneesheer gehaald, alsook de politie. Waaraan de vergiftiging is te wjjten is nog onbekend. Er wordt echter een onderzoek ingesteld. Naar wjj vernemen was de toestand van de twee echtelieden en het andere kind Woensdagmiddag twee uur vrjj gunstig. Waarschjjnljjk zal het dus bjj één sterfgeval bljjven. Aldus meldt het Haarl. Dbl. De Opr. Haarl. noemt als doodsoorzaak van het kindbedwelming door kolendamp. De 49-jarige landbouwer A. v. K. te Neerbosch, die Maandagmorgen ten kantore van den burgerlijken stand te Njjmegen aangifte deed van het overigden van twee zgner kinderen (tweelingen, 16 dagen oud) en ook de varkensmarkt daar moet hebben bezocht, is niet thuis ge komen. Men vermoedt dat hg verdronken iB. - De sleepboot «Lauwerzee" met 3 bakken op sleeptouw van Rotterdam naar Port Said, arriveerde met slechts 2 bak ken te Malta. De kapitein der sleepboot seint dat op 14 December, tgdenB een orkaan op on geveer 6 mjjl van Sorelle Rocks, de Bak No. 11 met 2 man aan boord van de sleepboot is losgebroken. Naar men ver moedt is de bak gezonken of op de rot- geslagen. Uithoofde van de hooge zeeën en de mistvlagen was het niet mo- geljjk hulp te verleenen. De «Lauwerzee" ontving ordersom van Malta naar Sorelle Rocks terug te stoo- men om een onderzoek in te stellen. Dat beruchte Tilburg. In Groot-Oerle, te Tilburg, op dezelfde plaais waar vóór eenige weken de dood slag op v. d. V. gepleegd werd, is Zondag avond weder een gruwelgke mishandeling voorgevallen De politie vond daar namelgk zekeren C. P. in bewusteloozen toestand, niet meer in staat eenige aanwjjzing te doen. Slechts den naam van zjjn aanvaller, J. W., kon hg nog noemen. De ongelukkige werd naar het politie bureau gebracht, waar dr. Poot consta teerde, dat hem vier steken op het hoofd en in den rug waren toegebracht. Eén der sfeken had de longen ernstig gekwetst. De verwonde, wiens toestand hoogst le vensgevaarlijk is, werd per brancard naar naar het gasthuis vervoerd. De dader is door de politie gearresteerd. Bjj is dezelfde, die getuige was van den op v. d. V. gepleegden doodslag. Realisme op de planken. Men schrjjft aan de Nbr. Zondag 16 December was 't feest in GilzeWaarom Wel ze hebbeu een Liedertafel genaamd „Oefening kweekt Kennis" en die zou nou 'ns laten zien door eene „Groote jaarljjksche uit voering" hoe bloeiend en vooruitgaand de kennis kweekerjj in dit ééne jaar geworden was. En of ze uitgevoerd hebben I 'n Drama speelden ze met den somberen titel „Op Moeder's Graf" 'n „zwaar stuk waarin soldaten en wapenen en zelfs moorden voorkomen l BrrrPuike spelers waren 't, dat verzeker ik je, ze speelden zóó natuurljjk 't Liep alles op rolletjes en ze waren al gekomen aan 't tooneel waarin A. met mes of dolk door K. vermoord zou worden Maar boe 't kwam, weet ik niet, in alle geval 't mes was wel wat te veel aangescherpt om er kinderen mee te n spelen. K. geeft een stoot, een houw en sojjdt A. een slagrader in bovenarm door. De „moordenaar" ontdekte eerst toen hjj bloed zag sjjpelen uit den mouw van zgn slachtoffer en op 't gezicht hiervan valt ie, paf! achterover zwjjm. Ook de „vermoorde" merkte iets, zag óók bloed, ziet den bewusteloozen ,moordenaar" en valt ook paf in zwjjn. Bravo riep het publiek. Een dokter 1 riepen de acteurs. En door behulp van den dokter werd 't vermoorde slachtoffer toch nog gered. Prachtig was 't geweest, och mhu ze hh 'n zoo schóón gespuid Ook in Dongen werd op 't zelfde uur ODgeveer een bjjna „bloedig" drama op gevoerd Daar moest door een der ac teurs óók een moord bedreven, een kogel op zgn vgand afgeschoten worden. Uit voorzorg echter had de regisseur bem be duid, 't moordtuig op 't kritieke oogenblik ir steeds naar den grond te richten d'r moest 'ns 'n kogel op zitte En waarachtig d r zat er een op De „vermoorde" werd in z'n voet ge schoten Volgt 't zelfde spel en 't zelfde slot als in Gilze. Hoe kwam 't nou toch eigenljjk Och, ze hadden mar 'n pierenversenrikkertje ge nomen Begrepen Eeu vrouw door haar man vermoord. Nabjj Jemeppe is uit de Maas hot Ijjk ooner vrouw met gescheurde kleederen en gebroken ledematen opgehaald. Ofschoon dit laatste waarschijnlijk door de schroef van oen of meer atoombooten was veroorzaakt, vermoedde men toch dat de vrouw vermoord was en dit vermoeden is juist gebleken. „Het Handelsblad van Antwerpen" deelt omtrent deze misdaad de volgende bijzonderheden moe Men verdaoht haar man, zekeren Felix Dengis en onmiddellijk werden al do briga diers gelast hem op te zoeken. En Zondagmorgen werd hjj inderdaad aan gehouden op het oogeoblik, dat hjj de statie van Tilleur binnenging. Hjj verklaarde dat hjj over eenigen tjjd met zjjn vrouw sjjn woonplaats, Charleroi, verlaten had om Maastricht te gaan bewonen, ter oorzake van het slecht gedrag zijner vrouw. Deze laatste onderhield haar briefwisseling met een mijnwerker van Charleroi en Dengis onderschepte zelf een brief, in welken, de vrouw, haar voornemen uitdrukte, naar Marcinelle te gaan wonen. Toen besloot hjj sich te wreken en naar België terug te keeren. Zjj reisden toen naar Chokier en daar, zekeren dag van Jemeppe terugkeerend kregen buide echtgonooten twist. En in een opwelling van woede heeft hjj haar in de Maas geworpen. Dan heeft hjj aan zjjn schoonzuster ver teld dat zgn vrouw hem verlaten hadhjj vertrouwde zjjn kinderen toe, aan zjjn broeder en keerde terug naar Marcinelle. Doch hjj dwaalde heen en weer, tot hjj eindeljjk in handen van het gerecht is gevallen. De doode, opgevischt zijnde, werd neer gelegd in hot doodenhuis, midden van het kerkhof van Jemeppe. De wetsdokters hadden het hoofd on de ingewanden mee naar Luik genomen. Felix Dangis, het opvisschen van een vrouwenljjk vernomen hebbende, giste dat het zjjn vrouw moest zjjn, maar niet weten dat zjjn broeder, die getrouwd, was met zuster van de vermoorde, roods het ljjk herkond had, besloot hjj, er naar toe te gaan en de kloeren te stelen, opdat men daar tenmin ste de vrouw niet aan zou herkennen. En gedarende den nacht brak hjj in het doodenhuis, verbrak de zegels, door het ge recht gelegd op de doodkist en opende deze. Men stelde sich zjjn schrik voor, toen hjj het ljjk, van zjjn kloeren ontdaan en zonder hoofd vond Toen vluchtte hjj, om ten slotte in de statie aan te landen, waar hjj gevat werd. Te water geraakt. Dinsdagmorgen zgn nabjj Sas van Gent in h«t kanaal drijvende gevonden een dood paard en een rjjtuig van den stalhouder Donze, van Terneuzen, en de pet van den koetsier. Naar het ljjk van den 62-jarigen koetsier Joh. van de Wege wordt gedregd. Het vermoeden bestaat, dat hg door den dikken mist in het kanaal is gereden. Een vreeselgk ongeluk heeft Maandag te Portsmouth plaats gehad. Een gedeelte van de bemanning van het Engelsche pantserschip „Hinduatan", dat den vori- gen dag van de reis was teruggekeerd, keerde, in schuitjes, gesleept door een stoomsloep, van permissie naar het schip terug, toen één der bootjes in de mist tegen een boei stiet en omsloeg. De be manning der andere schuiten stelde dade- ljjk krachtige pogingen tot redding in het werk en vischte een aantal drenke lingen op, maar toen men aaD boord was gekomen, ontbraken er 9 man op het appèl, te weten7 stokers, een matroos en een geëimployeerde. Men is dadelgk aan het dreggen gegaan. In de omgeslagen schuit bevonden zich meer dan 40 man. Volgens latere be richten zgn twee van de vermisten terecht. Zjj waren beide aan wal gebleven. Tijdstippen van verzending der Brievenraaien. Naar Ooat-lndii. t via Amiterdtm. t rit RotUrdim mail vu Genn» HolL Mul vi« Msneille email viiMaroeile e mail vis Nipek*) p. zeepost v p. Hou me 28 Dm. 7.- 21 Doe. '25 Dee. 1 Jta. 2 i Dm 1 Jen. 12.—'emor 8.80 oem. 7.— ev. Alleen neer aijefc, Snmetre'e Ooztkuot, Pnleinbang. Rionw, Beake. Billiton en Z.-W. AM. ven Boraao. He» overig» gedeelte ren N»d. OotHndié wordt elleeo op verlengen der efzendert vie Nepel» verzonden. Naar PaletnbangRiouto, Ban/ca, Billiton en Z. W. Afd. van Bomeo p. En gelee he meU vie Brindeil 27 Doo.1 7.— 'e ev. p. Holl. mei! vie Oenoe 25 Doe.| 12.— 'em-r Naar Atjeh en de Oostkust van Sumatra p.-Engeleehe meil vie Brindieijelkcn Dondud.1 7 ev. p. HoU. meil vie Geene J 26 Dee.| 12—'emor. Naar Guyana {Suriname) p. iMpoet vie Arm te riem. .1 27 Dee.i 7.— 'e ev. p. meil over Engelend 81 Dec 7.ev. meil vie St. Nisair» .1 7 Jen.| 7.— Naar CurafaoBonaire en Aruba eiken Dinedeg 8.80 i 7.— 'i WESTPLEIM. Wed. HEVflAfi Kennisgeving aan het Publiek. MM. Ondergeteekenden, leden van bovenge noemde] Afd.hebben besloten te beginnen met Jannari 1907 hnnne zaken des avonds, uitgezonderd des Zaterdags, te 9 uur te sluiten. Het Bestunr A. R. HOE DEM AKERS, Voorsitter. J. F. VAN DE WOE8TIJNE, Secretaris. G. WIJTSMA, Penningmeester. S. C. G. DE MAN, Commissaris. Joh. MINDERMAN, Secundus. Leden T. VAN ZUULEN. H. WILLEMSE. H. VAN DER MADE. K. HAGENAAR. K. VAN DER AARDE. J. Th. HEIJSELAAR. Joh. DARPHORN. J. SMIT. L. MOL. J. WINKELMAN. W. APPELDOORN. bjj de DIRECTIE DER MARINE te Willemsoord, op Zaterdag den 39 Decem ber 1906, des voormiddags ten U nre, van Het verrichten van werk zaamheden tot onderhoud van de dok-sluis- en andere water werken, behoorende tot het Maritieme etablissement Wil lemsoord, gedurende het jaar 1907. De bestekken liggen ter lezing bjj bet Departement van Marine te 'sGravenbage en bjj de Directiën der Marine te Wil lemvoord, Amsterdam en Hellevoetslnis, alsmede bjj de provinciale besturen en ter Secretariën van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht. Voor zoover de voorraad strekt, zjjn de bestekken te verkrjjgen ter Griffie der Marine te Willemsoord ad f 0.20 per be stek (buiten de gemeente Helder per post wissel over te makeo). De noodige aanwjjzing in loco zal ge schieden op 24 en 27 December 1906, 's morgens ten 10 ure- Verdere inlichtin gen kunnen verkregen worden ten bureele van den Hoofd-ingenieur der Marine te Willemsoord. De inschrjjvingen op gezegelde biljetten, ingericht volgens artikel 5 der Algemeene Voorwaarden, moeten vóór het uur der aanbesteding franco bezorgd zgn in de bas, geplaatst in het Directiegebouw aldaar. FRAAIE COLLECTIE Kerst- en Nieuwjaar'* voorhanden, bij J. C. DU1NKER, Boekh., Spoorstraat 92. VAN en in Prachtband, bestaande uit de beste Romans, en Jongens- en Meisjesboeken van de meest bekende schrijvers. ■V Bladen wij da regel matige varbniikara van SOLO-Margarlnn In 1907 gratln aan. Ultvnariga Inlichtingen zijn In lader pakje SOLO In- gaalotan of worden op aaa- 083, en door alle Winkeliers. De ondergeteekende heeft met het beste succes les gegeven in de ,,Qei vinck" Amsterdam, gebouwen van „Weten en Werken" Heer- Hem, Ambaehtssohool Alkmaar, in de nog niet overtroffen Elegante practlsche Coupe, F. R0USSEL, Parijs. Wordt onmiddelljjk volgens genomen mast op de stot geteekend, en is gemakkelgk te leeren. Men vervoege zich om Inlichtingen. Molengracbt No. 16. uit de Stoomfabriek van Melkproducten «WILHELMINA", van den heer MODDERMAN, te Bergen, (voorheen te Bathmen), is alleen verkrjjgbaar bjj den Depóthouder: 8. DUINKER Wzn., Kanaalweg 147. LET WEL I Elk stokje is voorzien van een wettig gedeponeerd fabrieksmerk, zjjnde een gekroonde W met een Lauwertak. wr Dus wacht u voor namaak. zijn de voor de a.s. Feestdagen uit de Melkbroodbakkerij ven ORANJESTRAAT 18. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het leve- ren van alle soorten tegen zeer billijke prijzen. Vlugge en nette bediening. ONTVANGEN een wagon pulk beate I geen afkokers, zonder zieken, 24 ct. per 6 kop, 12 ct. per groote kop, f 1,60 per balf mud. Groote voorraad Kwaliteit genoeg bekend. Dagelijks vertche Spruitjes, 30 cent per 6 kop. 49 Koningdwarsstraaft 49 Hei oude Victualiehuis. Binnen- ea Buitenlandsch Gedistilleerd Likeuren, ook zonder alcohol. Wijnen. R. MAALSTEED - Dijkstr. Naar St. MartinSt. Eusta'iui en Saba p aMpoet vla Amsterdam. 27 Dae.1 7.— (alleen op v»rL der afc.) p. mail over Engeland 81 Dm.| 7.- ar. Naar KaaplandNatal, Oranje-Rivier kolonie en Transvaalt eiken Vrijdag, 8.80, 's namiddags. Voor Hr. Ms. «Nautilus» naar Las Palm as (Gran Canaria)25 Dcc. 12 uur 's morg.27,28, 31 Dec. en 8 Jan., 7 uur 's av. wentcht een flink bedrag als Hypotheek te plaateen. Rente 41/, Brieven franco motto Hypotheekc, aan het Burean van dit Blad. 2e Ker.tdag, Hoewel enkele ingrediënten in prijs iets verhoogd zijn, hetwelk te voorzien was, zijn wij door tijdige inkoopen daartoe in staat, evenals vorige jaren, de van de zonder prijsverhooging te leveren h 30 - 45 - 60 en 75 cent. Deuvekaters 25 en 50 Cent. Opdat voor tijdige levering gezorgd kan worden, zien wij Uwe orders gaarne spoedig tegemoet, welke worden aangenomen door de broodbezorgers, da Fabriek Gravenstraat, of aan de Filialen Langeatraat 74 - Binnenhaven 27. Beleefd aanbevelend, DE DIRECTIE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1