KLEINE COURANT 'I Vliegend Bloadje Nieuwjaarsgroet voor Heldor, Texel, Wierlegen en Anna Paulowna, De Gouvernante. No. 3533. Maandag 24 December 1906 34ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Koningttr. 29. Interc.-Telef. 50. Aan onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd ver zocht 't verschuldigde abonnementsgeld Vliegend blaadje en Zondagsblad, 4e kwar taal 1906, te willen overmaken per Post wissel of in postzegels vóór 5 Janu ari, zullende anders daarover met 5 cents verhoogiDg per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 21/, Ct. beplakt te worden. Aan onze abonné's in AME RIKA wordt beleefd verzocht 't verschuldigde abonnementsgeld te wil- len overmaken. r>E UITGEVERS. Onze lezers, die met 1 Januari a.s. aan Familie, Vrienden of Begun stigers in onze Courant een WELKOMSTGROET willen plaatsen, worden beleefd uitge- noodigd hunne opgaven aan ons Bureau SPOORSTRAAT tijdig in te zenden. 0E UITGEVERS. Nieuwsberichten. VERGADERING van den Raad der gemeente Helder, op Donderdag, den 27sten December 1906, des avonds ten 71/, uur. Onderwerpen ter behandeling: 1. Beëediging Raadslid. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Aanbieding Suppl. kohier Hoofdei. [Omslag. 4. Reglement Burgeravondschool. 5. Benoemingen. De voordracht voor hoofd der school met uitgebreid leerplan alhier bestaat uit de heeren C. Stumphius van Wageningen, J. M. Hoflmans van Zwgndrecht en H. Kingma van Lisse, allen hoofden van scholen. 't Wan Zaterdag meer dan vol in «Casino" waar de SportverooDiging »H. B. S.« een feestvierende vergadering hield. In zijn ope ningswoord zette de voorzitter korteljjk doel en streven der vereeniging uiteen. Door de beoefening van sport en 't bevorderen van de gezelligheid onderling wil zjj een aange name afwisseling brengen van net studeeren der jongelui. Do voordrachten die gegeven werden waren aardig, bijzonder .The Sportmen' en »De nieuwe Landweer*. Stormachtig applaus na de vertooning van dit leake nummer. De gymnastische oefeningen die we zagen uit voeren, toonden dat de jongelui wel wat goeds kunnen vertoonen. Do vrije oefeningen der meisjes werden insgelijks zeer correct uitge voerd. Na de sport kreeg het tooneelspel een beurt. .Roode Sander», 't kluchtspel van Van Manrik, werd niet onverdienstelijk voor het voetlicht gebracht. Voor 't bal dat volgde, was veel animo I Texel, 24 Dec. Tot Hoofd-Ingeland van den polder Waal en Burg is herkozen do heer S. Bz. Keyser. Hoogstwaarschijnlijk zal Texel een badhuis krijgen. De heer J. Flens, thans hötelhonder te Den Bnrg, is voornemens op het dnin bjj Do Koog een badhótel met vele vertrekken te doen verrijzen. Zij, die des zomers eenigo weken wenschen uit te rnsten, zullen er zeker vinden wat zjj er zoeken: prachtige duinen, een keurig strand benevens rast en een zon- rjjke lucht. Voor beoefenaars van de levende natuur is Texel bovendien een paradjjs. Er is ernstig sprake van, dat Den Burg een arogeen-gasfabriek zal krjjgon. Good zool Meer en boter licht heeft men ook hier voor vele zaken noodig. WIERINGEN, 24 December. Tot gemeenteveldwachter is benoemd J. van Boven, marechaussóe ta Axel. Do rijksveldwachter M. Eelman is met ingang van 5 Jannari a.s. overgoplaatst naar Oostwoud. PBUILXjHTOIT. Naar het Duitsch. 2) Is dat niet Elisabeth Möllor vroeg het vreemde meisje en bootste de stem van het tengere juffertje bedrieglijk na. God be waar me, wat zet je nu groote oogon op, ging ze op denzelfden toon voort. Nn, men ziet wel met wie je omgaat. Daarbij keek zjj spottend naar de plek op het gras, waar z\j zelf gezeten had. Dan kan ik in geen geval met je om gaan! Adieu, Elisabeth Möll-.-r! Met een nauwelijks merkbaar hoofdknikje wendde zjj zich af van Elisabeth, die om deze komische scène lnid lachte. In hetselfde oogenblik veranderdo het voor komen van de kleine vrcomde. Zjj blies de wangen op en keek strak voor zich heen, zoodat zjj wcrkeljjk oen vluchtige geljjkenis mot Elisabeth's andere schoolmakkertje had. Goeden dag, Liesbeth 1 riep ze met eon ruwe, onaangename stem. Dat is Laura 1 jnbeldo Elisabeth en zjj klapte van vrengdo in de handen. Zeker, ik ben Lanra, en jjj bent oen duin kindl zei de kleine vreemde met den zelfden dwazen lach, waarmee de woorden vergezeld gingen van het meisje, dat zjj nua.pte. Wannoor je echter babbelt en gaat vertellen, dat ik het gezegd heb, dan zeg ik, dat je liegt Zoo, dat waren te alle twee, vervolgde zij, plotseling weer haar natuurlijken toon De lezing vanwege de afd. Den Oever van den Bond voor Staatspensionneering, te hou den door den heor C. F. J. Verbeek op Zondag 28 dezer is niet doorgegaan. Door de afd. Wieringen van het Nederl. Onderwijzersgenootschap is herbenoemd als Penningmeester do heer L. Spaander, tot reiscorrespondont de heer C. Bijkeboer en tot correspondent van het herstellingsoord de heer S. de Vries. De IJsclub „Wieringen" zal Dinsdag 25 dezer een hardrijderij met hindernissen z.g. >alingrydon houdon op de Stroverkoog, mits ïot jjs er nog is. IJmuiden, 23 December. Zaterdagavond tegen middernacht brak >lotsoling eon hovigo brand uit in de pak- inizon van de firma wed. S. I. Groen. Deze pakhuizen, genaamd «Ooievaar", fVink" en .Zwaluw", liggen achter de Ryksvischhal en bevatten haring, ansjovis, teer, haringvleeten, benevens oenen grooten voorraad artikelen noodig voor hot visschersbedrjjf. De brand weer, versterkt met do Bpoodig uit Velsen ontboden brandweer, stond geheel machteloos tegen de groote vuurzee en belastte zich dan ook in hoofdzaak, om de Rjjksvischhal en aangrenzende perceelen nat te honden. Dc wagons van de Holl. spoor, welke op het nabjjgolegen rangeerterrein stonden, werden dadelijk weggereden. Men slaagde er echter in een party vaten haring en touwwerk te redden. Zelfs den geheelen Zondag werd gespoten door het Rjjks waterstaatsbootje Hoofdingenieur Dirks", daar de vlammen telkenmale weer oplaaiden. Als men weet, dat in do pakhuizen alle netten en haring- aanvoeren van deze zomerteelt geborgen wa ren, karr men nagaan, dat de Bchade enorm groot is. - Men Bchrjjft uit Zaandam aan de Opr. Hrl. Ct. In den iaataten trein van Zaandam stapte een paar dagen geleden een reizi ger voor Haarlem. Toen hg zgn vergissing ontdekte, was de trein reeds de kruising gepasseerd. Aan de halte Hembrug is hg uitgestapt en vermoedelijk op raad van medereizigers heeft hg zgn weg genomen over de brug, om door den IJpolder over Halfweg naar Haarlem te wandelen. Zonder permissie te vragen, is hg over de brng geloopen, doch die wandeling bekwam hem slecht. Bijna aan het einde gekomen, stort te hg naar omlaag, circa 41/* M. en bleef daar liggen tot hg den volgenden morgen door een Igninapjcteur gevonden werd. Een uur of vgf, zes, heeft de man daar gelegen, vermoedelijk geruimen tijd be wusteloos, in de koude. Wjjl de man zich uan het been en den rug had bezeerd, is hg per rgtuig naar Haarlem gebracht. Gedenkdag De Ruyter. Het plaatselgk De Ruyter-comité te Vlis- singea heeft besloten de feestviering ter eere van den grooten zeeheld te houden Zaterdag 23 Maart a.s. Het programma omvat de ontvangst van het nationaal comi té, kranslegging nabjj het standbeeld van De Rnyter, eerste steenlegging voor de st'chting der De Ruylerschool, zoo moge- Ijjk historische optocht, uitvoering der cantate en volksconcerten. Op de Amsterdamache Beursdrukkerg stal Vrijdag een zettersjongen nit een lessenaar f 350 en wist zich daarmeê on gemerkt uit de voeten te maken. De „ri- chard" zocht aanstonds eenige kameraden 'ijj elkaar, waarua het vijftal boefjes, van wie de oudste 17 jaar telde, goeden sier 5 maken. ran alles en alles, tot de onmogelijkste prullen toe, kochten de jongens. Tegen het einde van den dag hadden ze echter nog twee bankbiljetten van f 40 07er. Met zooveel geld thuis kooien durfden ze geen van allen, waarom beide bankbiljetten maar verscheurd we-den Kort daarop werden ze opgepikt door een paar agenten, die bun weelderig gedoe verdacht vonden. Naar het bureau aan de WeBterstraat geleid, legden de boefjes daar een volledige bekentenis af. (Tel.) Het eerste slachtoffer. Van het eerste oogenblik af, dat het jnist genoeg had gevroren om de volkomen stil staande wateren vast to leggen, sohrjjft de «Prov. Gr. Ct.*. waren er natuurlyk alweer waaghalzen genoeg, die het aandurfden de kracht van hot dunne laagje (js te beproeven. Zoo kon men dagelyks bjj de vy vers troepen opgeschoten jongens zien, die op hals en keel af al verder van den kant gledon om toch vooral te weten of het daar wel houden kon. Tot dusver is dat hoogst gevaarlijke spelle tje goed afgeloopen. Maar Vrijdagnamiddag tegen 2 uur zyn er twee jongens, die zich te gelyk op de dunne ijskorst waagdoo, er door gezakt. Dadelijk word er alle mogoljjke moeite gedaan ze te redden. Dat gelukte met den eenen, eon zoon van don heer Stienissen aan den Coehoornsingel. De andere, die onder hot ys was geschoten, kon mon niet meer levend uit het water halcu. Het was de 17- jarigo Jacobus Ben oman, eon Hoogore Bur gerscholier, zoon van don heor Beneinan, meu belfabrikant aan do Hoogo dor A. Het lyk van den jongen is naar do ouderlijke woning gebracht. Stienisse is in het café van den heer Al- berts aan de Grachtstraat binnen gedragen, waar dr. Tjjmstra constateerde, dat hjj geen letsel bekomen had. In benarde positie. Hek volgende ia ontleend aan de >N. Harl. Ct.' Als Sinterklaas weer naar Spaoje is teruggekeerd, moet er ruat komen in schoorsteen, tuitkoker en andere peper- nootatrooi-apparaten. 't Was dus meer dan erdacht, toen in een huis te Harlingen in den laten stillen ^avond een ongewoon gerucht werd vernomen. Eu 't werd nog verdachter, toen het jonge dienstmeisje zich muisstil hield, in plaats van in angst en schrik haar heer tc roepen. Maar daar had ze een goede reden voor. Ze had n.1. ia stilte den vrjjer in de keuken gesmok keld, en hem, toen de familie onverwacht thais was gekomen, er even stil ook weer uitgeloodst, naar den donkeren zolder. Daar was de arme jongen in een turfko- ker terecht gekomen en naar beneden ge schoten. 't Meisje hoorde 't wel, gelukkig zjj alleen. Zjj sloop naar boven, stak een stok in de donkere diepte, haalde met de bovenmenschelgke kracht, welke een ver liefd hart aan zwakke handen geeft, den vrjjer weder op, en had hem bjjna gered, toenja, als 't noodlot met de liefde speelt, doet men er tocb maar niets aan toen de stok brak, en de vrjjer weer met zoo'n vaart naar beneden schoot, dat hjj in den nauwen koker zoo vast raakte 3ls was hö er in gestampt. Toen moest het hoogo woord er we! uit en mijnheer te hulp geroepen worden. In allerijl werd een timmerman gehaald, die, met behulp van breekjjeer en nijptang, zwarte Piet" verloste. Uit Amsterdam meldt men De oud-acteur Louis Jacques Voltmau wordt 29 dezer 89 jaar. Van een feeste lijk herdenking is geen sprake want hoewel Veltman lichamelijk gezond is, is zgn her- inneringa- en denkvermogen zeer vermin derd. Schieten op den trein. Even voor het station Koog-Zaandjjk is Donderdagavond omstreeks kwart na zes een schot gelost op den trein van Helder naar Amsterdam. De kogel ging dwars door den coupé heen en vernielde alleen twee ruiten. De reizigers bekwa men geen letsel. Bjj de politic is aangifte gedaan. aannemende. Schynen ze je nog zoo deftig en voornaam, dat niemand ze kan evenaren Ach neon, maar jjj bont zoo recht be koorlijk on amusant, zeide Elisabeth trouw hartig, en na een zjjdelingschen blik op do kindermeid, sloeg zjj haar armen om don huls van het vreemde kind en kuste het har telijk op de wang. Maar het kleiue zigeunermeisje stiet haar gemelijk van zich af. Neen, dank je 1 Ik heb je kassen en ook je kastanjes niet noodig 1 riep do kleino vreemde heftig, on zjj legde daarbjj klem op de laatsto woorden, alsof zjj Elisabeth daarmee wilde ergeren. Zjj wierp Elisabeth den balsband toe en wilde heengaan, doch zjj bleef staan, toen zjj tranen in de oogen van het goede kind xa8- Begin je alweer te builen, omdat die daar vroegen, of ik je zuster was vroeg het heidinnetje barsch. Daarom huilde ik niet, verzekerde hot goede kind en drukte zich tegen haar aan. Op hotzelfdo oogenblik sloot de kindermeid hst boek en toen zjj zag, hoe Elisabeth goede maatjes geworden was met hot zigeunermeisje, word ze boos. Maar Elisabeth, riep ze, wat doo je daar met dat vreemdo kind? Laat het dadelijk los' Kom hier! Hoor je niet? Dadeljjk! Elisabeth gehoorzaamde echter niet. Zy stond op haar teenen en deed alle mogolyke moeite om den halsband over het zwarte krnl- lekopje en om den bruinen hals te werpen, die niet bukken wilde. Elisabeth, wat mankeert je? riep de kindermeid woer. Laat het leeljjko onorde lijk haar van dat bedelkind toch los 1 Wil je eens gauw doen, wat ik zeg? Tweede Kamer. Oorlogsbegrooting. De hoofdaandacht bjj do behandeling onzer Staatsbegrootiog was dit jaar hoofdzakelijk samengetrokken op de Hoofdstukken Marine Oorlog. Afgaande op het geen men zoo nu en dan vernam scheen het dat en Marine en Oorlog beiden wel verrassingen konden opleveren in den vorm van don val van don betrokken minister of wel misschien van het gehcelo ministerie. Noch het een, noch het andere is gebeurd. Was bij behandeling van Marino do belang stelling groot, bjj de behandeling van Oorlog was dit nog in meerdere mate het geval. Do tribunes waren telkens stampvol. Hot hoofdpunt ia het dobat was do vermindering van het bljjvend gedoelte ook bjj do cavalerie. Na do vrjj opzienbarende- ontslagname van generaal Smeding, die zich met de afschaf fing van het bljjvend gedeolte niet kon ver- oouigon, waron verscheidene Kamerledon wel eenigszins bovreesd dat do door den minister getroflen en nog te treffen maatregelen niet in het belang van 's lands veiligheid zjjn zouden - Do minister heeft sjjn beleid uitvoerig ver dedigd od hier on daar wat water in zjjn wijn gedaan, maar zjjn zin gekregen heeft hjj althans. Behandeling van sommige onderdeelen is verschoven tot tjjd on wijle als de Kamer zich niet zoo zal bohoevoii te haaston als nu om de bugrooting voor 't «inde des jaars geheel af te kunnen werken. De debatten waren nu en dan vrjj heftig, er waron oogenblikkon dat ons parlomont iets had van een buitenlandsch. Een motie werd ingediend om de derde herhalingsoefeningen af to schallen welke oefening de minister echter zei niet te kunnen missen. Hjj deed evenwel toezegging het ge- zamclijk aantal horhalingsdagen te zullen verminderen. Zorg zal gedragen worden dat door do manschappen geen niet rochtstreek- scbe militaire diensten meer behoeven te worden verricht. De finantieole positie van de sergeanten- msjoors-instructeurs zul later worden besproken Do hoer Tydoma'n heeft feiteljjk de positie des ministers gered. Hjj vroeg den minister lo.' is de Minister bereid de maatregelen tot wegzending van het bljjvend gedeelte bjj de bereden wapens met 1 April alleen dan tot uitvoering to brengen, indien gebleken is dat zjjn voorzieningen in allon decle kunnen worden uitgevoerd 2o. Is de Minister bereid vóér 1 April tjjdig mededoeling aan do Kamer te doen van de genomen maatregolon, die hjj geschetst heeft en van de voornemens van de Begeering met het oog daarop Een bevestigende beantwoording van deze twee vragen zou do bezwaren van velo lieden vermindoren, zoo niet wegnomen. De minister antwoordt, dat het eerste gedeelte der vraag niets anders inhoudt dan wat hjj hooft vorklaard, wat de tweede vraag betreft is hjj ten volle bereid vóór 1 April mededeelingen te doen. Dit antwoord heeft waarschynljjk vele tegenstanders in voorstemmers veranderd. Slechts 2 leden waren bjj de eindstemming afwezig, de hoeren Hcnneqnin en Van Limburg Styrum. Zooals wjj reeds meiddon werd de begroo ting aangenomen mot 60 tegen 38 stommen. Voor de begrooting stemde do ganscho linkerzijde, behalve du socialisten en den heer Van Karnebeek, en voorts van rechts alle Christolijk-Historiscbon, behalve de heeren Van Idsinga on Van Voon, do Ka tholieken Loefl, Kooien, Van NispoD, Jansen, Van Wichen, Passtoors, Fruylier, Van Vuurcn on Kolkman, benevens de antirevoln'.ionairen Okma en Talma. Helpt Elkander. Zaterdagavond 1.1. hield het Ziekenfonds Helpt Elkander" in de bovenzaal van café ,De Vriendschap» een vergadering, die vol gens de presentielijst door 160 leden werd bjjgewoond. Nadat de President, de heor P. Goudswaard, de vergadering met een welkomstwoord ge opend en do Secretaris, de heer J. Bomhoff, de notulen gelezen had, die goedgekeurd werden, deed de Penningmeester, de hoer H. KorkhofF, mededeeling omtrent den stand der financiën gedurende het laatste halfjaar. Do rekening liep over 26 woken van 9 Juni tot 1 December 1906. Hieruit bleek, dat bet aantal leden, hetwolk op 9 Juni 1.1. 249 be droeg, door bedanking, sterfte on vertrek met 18 vorminderde en door toetreding van nieuwe leden met 18 vermeerderde, thans 252 be draagt. Do ontvangsten hadden gedurende het halfjaar bedragen f 888,74, waaronder f 648.49 van contributiën der leden en f85.10 van donaticgelden. Do uitgaven bedroegen f 911.48, waarvan f 729 uitgekoerd waren als ziekengeld aan 45 leden on f 25.— aan eeo weduwe van een overleden lid. Alzoo was er een nadeelig saldo van f 77,74, waarmede de som van f 1061,09, die in Jnni in kas was, vermindorde en teruggebracht werd op f 986,25. Do gelden zjjn voor het grootste deel rentegevend belegd. De reservekas ging met f 127,80 (f 80,20 van extra contribntiën on f 84,25 van boeten) vooruit, waaruit evenwel f 94,50 betaald werd aan hen, die langdurig riek waren. Hot saldo van f 32,80 word gevoegd bjj do som van 145,95, die 9 Juni in kas was, zoodat op December do reservekas f 178,75 bedroeg. De rekening was nagezien door de leden Coppens en Smit. Eerstgenoemde verklaarde, hoewel de bookhouding iets te wenschen overliet, dut de gelden toch in orde waren. De rokoning werd daarop door de verga dering goedgekeurd, ouder danksogging aan den penningmeeoler voor het richtig beheer der geldmiddelen. Do President wjjst er op, dat het afgeloop-m halfjaar, wegen? de vele en langdurige ziektegevallen en eon storf- geval, voor de kus zoor ongelukkig is geweest en daarom een nadeolig saldo moest geboekt worden, doch dat dit nog geen reden tot bctorgheid behoeft te zyn. De Penningmeester doelt mede, dat hy voornemens is met Maart a.s. zjjn functie neder to loggen on verzoekt daarom, dat men voor dien tjjd candiduten opgeeft. Een der loden betreurt hot besluit van den Penningmeester on dringt bjj hem aan hierop torng te komen. Ook do President bejammert dit voornomen on wjjst er op, dat de heer Kerkbod esn der oprichters van de vereeniging is, zich velo opofferingen voor het fonds heeft getroost, verschillende be- stunrsfnnctiën heeft waargenomen, en vooral de betrekking van penningmeester steeds trouw on oerljjk heeft vervuld, waarvoor hjj hem hulde brengt. Daarna kwam eon voorstel aan_de orde, om het 80-jarig bestaan der vereeniging (17 Maart a.s.) feestelijk te herdenken. Na «enige discussie, die soms nog al rumoerig was, word mot 185 togen 31 stemmen besloten tot feestviering. Bepaald werd, dat dit feest na de Paaschdagon sul plaats hebben, dat de kosten nit do roserve-kas bestreden sullen worden on dat aan ieder lid, hetwelk aan de feestviering deolnoemt, 50 ct. uitgekeerd zal worden. Vervolgens deeldo de presidont mede 1. dat door het Bestuur besloten was in het vervolg aan hen, die ziek zjjn geweest en bjj herstelling den commissaris geen ken nis geven, oen week ziekengeld onthouden zal worden, want or is door onkele loden goen kennis gegeven, als zjj hun werk hor vat ton. 2. Dat door het vertrek van den heor A. W. Drjjver in diens plaats de heer Groenen dijk is aangesteld als geneeshoor, die belast is met de keuring van nieuwe loden. Verder kwam tor tafel een brief van eon weduwe, wier echtgenoot onlangs overleden is, verzoekende eenigen geldelyken steun. Aangezien de overledene geen lid der ver eeniging was, kon mon voor dit dool geen gelden uit de kas toestaan. Daarom werd ieder id persoonljjk in do gelegenheid gesteld iets af te dragon, betgeen de som van f 16,45 opbracht. Hierna werd de vergadering door den pre sident gesloten, onder dankzogging aan de donateurs voor den verleenden steun. Daarbjj trok zo het kind aan hare lange neerhangende vlechten. Het lieve kind verschoot van kleur, toch liet ze den halsband niet los. Haar oogen straalden van vreugde, toen het zigeuner meisje eindeljjk hot hoofd boog, zoodat zy den ketting er over heen kon werpen. De kindermeid greep nu zonder omwegen de tengere Elisabeth bjj do hand en nam haar al knorrende mee. Hot goedo kind glunrde droevig naar do kleine vreemde, die reeds verdwenen was. II. Eenigejaren later. Fel brandde de zon op den strandweg, die zeer stoffig was, ofschoon hjj kort geleden was bosproeid. De zee was spiegelglad, on do zonnestralen weerkaatsten op het rustige watervlak. Do hemel welfde zich blauw en wolkenloos boven do dorstige aarde, die to vergeefs naar verkwikking verlangde. De vogels zaten verscholen in hot dichte loof; de rozen en jasmjjnen, die zich niet verbergen konden, bogen bot moede hoofd en bedekten don grond met hunne roode en witte bladeren. Kleino visschorsknapen plasten in bet lauwe water en een zeer Urine jongen woelde in het stof van den straatweg en probeerde, of bjj alleen vvenvoel stof kon doen opdwarre len als een sproeiwagen, en dit gelakte hem ook zeer goed! Overal was hot warm, in do zon en in de schaduw, op de zee en op het land, bjj armen en bjj rjjken, en daarom was het nok zoo warm in de grooto zaal van het aardige land huis dat op kleinen afstand achter Veldbak lag on aan den rjjko roevrouw Bergonau be hoorde. Men kon wel merken, dat bet er niet koel was, hoowel do deuren en vensters open stonden, want allo hier verzamelde personen hadden zich zoo gomakkeljjk mogeljjk gezet of gelegd. Voor het klavier zat een jonge dame in een leunstoel. Haar wol wat gevuld gezicht had eene onbeduidende en toch wel goed aardige uitdrukking. De wenkbrauwen vorm den boven baar lichtbruine oogen een sterk gekromder. boog, wat haar gelaat een zweem van voortdurende bewondering gaf. Haar mond stond gewoonljjk eeu weinig open zoo dat men haar mooie, witte tanden to zien kreeg. Men hield Laura Borgenau in het alge meen voor een mooi meisje en dit deden vooral de oudere heeron, op wie haar frisscho jeugd steeds veel indruk maakte. Zjj zat dn» voor hot klavier en sloeg nu en dan eenige accoorden aan; dat haar korte vingers niet geschikt waren voor het kla- viorspel, was heel spoedig op to merken. In baar nabijheid log lang uit op het tapjjl een jonge man in een licht somerpuk, met oen gouden lorgnet op den neus. Hjj hield een krant in de hand en lag bjjna aan de voeten eener jongedame, dio in een mode journaal bladerde. Die heer was de legalioraad Otto Borgenau, de broeder van Laura. Hjj geleek vool op haar, lachte steeds on was bljjkbaar zeer ingenomen met sichzelven. Tot aan sjjn vyf-en-twintigsto jaar was hjj troOch geweest op zyn dik, rossig blond baar, waarin zjjn moeder iederen avond krnllotjce zette. Toen deed bjj een baitenlandsche reis, doch bjj sjjn terugkomst was sjjn haar wet gedund, inaar zjjn jjdelheid was niet minder geworden. Hy keelc nog even gaarne in een spiegel en verheugde zich dan over zyn hoog denkersvoorboofd Marine en Leger. Bjj Kon. Boel. van 22 dezor is, met ingang van 1 Januari lo. aan den ecbout-by-nacht-titulair W. F. Blaauw, op zyn verzoek, eervol ontslag ver leend uit dc betrekking van inspecteur vau dc artillerie der marine, onder dankbotuiging voor do langdurige en gewichtige diensten, door hem aan don lande bewezen 2o. aan den goponsionneerden schout-bij nacht-titulair W. F. Blaauw, verleend «lo titulaire rang van vice-admiraal 3o. de waarneming der betrekking van inspecteur van de artillerie der marine tjjdeljjk opgedragen aan den kapitein-luitenant ter zee G. B. van Nuuta Lemke. Ingezonden. Helder, 22 Dec. '06. Tot steun der staking te RIJssen. Zaterdagavond bad in café Centraal eone vergadering plaats, uitgeschreven door de afd. Helder der S. D. A. P., van verschil lende besturen van plaataelyke vereonigingen om te besprekon do middolon, de staking te Bijasen te steunen. Uitgenoodigd waren: Liberale kiesvoreon., Nederland cn Oranje, Vaderland en Oranje, B.-C. Volksbond, Matro zen- on Marinierabond, Stokershond Ooet- geluk", Vor. Werkl. Bjjksworf, Vor. losse Wcrkl. Onderling Bslang", Alg. Ned. Typ. Bond, Alg. Ned. Timmer! Bond, Alg. Ned. Dienatbodenbond, Bond v. Ned. Onderwijzers, Adm. De Ruyter en do Bond voor Korpo raals en Onderofficieren. Afwozig waron met kennisgeving Adm.de Ruyter, Korporaalsbond on Timmerlieden- bond, deze laatste met de mededeeling dat op hun steun gerekend kon worden. Afwezig zonder kennisgeving waren: Libe- rule kiesv.- Typografen- Bjjkswerklieden-, Stokershond en Vereen, v. Losao Werklieden. Na gehoudon bespreking is uit de aanwe zige personen een voorloopig comité gevormd, hetwelk alsnog versehillendo personen zal aanzoeken voor moreole en daadwerkelijke hulp, en werd besloten a.8. Donderdag met dio personen weder te vorgadoron, waarna definitief maatregelen sullen worden genomen, het doel te bereiken. A. W. MICHELS. Htoomvaartberichten. Stoomvaart-Maatschappij Nederland. K. Will. III, n. A'dam, pass. 21 Doe. K. Carvoeiro Rombr., n. A'dam, verlr. 22 Dec. v. Singapore. Ccram, vertr. 22 Dec. v. Hamburg n. A'dam. K. Wilh. n. Java, pass. 22 Dec. K. St. Vincent. Floree, arriv. 21 Doe. to Batavia. Kotterdamtche Loyd. Goentoer, n. Java, pass. 22 Dec. K. del Armi. Salak, n. Java, vertr. 22 Doe. v. Botterdam. Malang, n. R'dam, vertr. 21 Dec. Marseille. Kon. Weet-Indische St.-Maatschappij. Pr. dor Ned., vtr. 21 Deo. v. New-York n. W.-I. Vimheriiberiehten. Nieuwediop, 21 December. Aangebracht door 15 korders 10 tot 20 stuks groote tong per stak 90 cent, 20 tot 50 middelmatige tong per stuk 50 a 60 cent, 10 tot 40 kleine tong per stuk 20 cent, 4 mand groote en middelmatige schol por mand f 13, 1 tot 8 stuks rog per stuk f 1,25, 1 tot 4 mand kleine schol por mand f 3,50 a f 4, onkolo manden schar per mand f 1,75. 22 December, 55 korders met 10 tot 40 stnks grooto tong per stuk 90 cent, 20 tot 80 middolmatige tong por stuk 45 a 55 cent, 10 tot 50 kloine tong por stuk 20 a 25 cent, 5 stnks tarbot per stuk f 8 a f 11, 44 mand groote en middelmatige schol per mand f 11 a f 13, 1 tot 10 stuks rog per stuk f 1,25, 1 tot 5 mand kleino schol per mand f 3 a f 3,50, 1 tot 2 mand schar per mand f 2. 24 December, v.m. 8 uur. Niets binnen. Burgerlijke Stand gemeente Helder. Van 21 en 22 Deoember. ^BEVALLENC. M. Ruben geb. Jansen, d. M. A. Nienhnis gob. Vrees, d. A. de Boer geb. Post, z. T. Agaart geb. Betblohem, t. J. Beekman geb. de Vries, x. OVERLEDENK. G. Kloott wed. J. P. C. van Toorneoborgh, 79 j. J. Bomkvs, 8 j. A. Koene, 2 m. T. Gutter wed. J. B. Ber- keljon, 78 j. Burgerlijks Stand gem. Texel, Aangiften van 15 Dec.21 Dec. 1906. ONDERTROUWD: Geene. GETROUWD: Willem Bakker en Hiltje Dogger GEBORENJao z.v. Tennis Koorn cn Trjjntje Mulder (den Burg.) Aleida Elisabeth, d.v. Jan Roopei en Catharina Maria Elisa beth de Braai (don Borg.) OVERLEDEN: Tientje Schoonmaker,oud 76 jareD, geh. m. Arie Schaatsenberg (deu Burg) Sjjbrig Duinker, oud 67 jaren, geh. m. Jan Rub (den Burg.) Antje Brouwer, oud 81 jaren wed. v. Gerrit Brouwer (Oost.) Correspondentie. Twoe ingezonden stokjes on enkele udver- tentiën zyn tot het volgende nommcr ver schoven. OP HET KER8TFEEST. Mevrouw Bergenau lag op de sofa en sliep. Ze zag er niet zoo interessant uitalsdodamo met het modejournaal. Die jongo dame was uiterst gedistingeerd cn had een type datgo- hccl verschilde van do familie Bergenau. Ofschoon niet veel ouder dan twintig jaar, zou men haar voor minstens vjjf jaar ouder aangezien hebben. Zjj zag er bleek uit on de dnnne lippen waren bjjna kleurloos. Niets muntte bjj haar uit door bjjzondcre schoon heid, noch het lichtbruine haar, noch de groen achtig grijze oogon. Maar zy had iets bijzon ders over zich oen koele, zelfbewuste hou ding, niet zonder bekoorlijkheid, zoodat het wel leek of zy niet in dezon kring be hoorde. Evenals Lanra Bergenau droeg zy een een voudige witte morgenjapon, ma*r Laura had oorringen en armbanden, zjj niotheur eenige sieraad was oen eenvoudige gladde gouden ring. Zoo vreemd als zy scheen, kon zjj in dezen kring niet wezen; inderdaad was dat ook niet het geval, immers, zy was Panny Lindenskjold, do varloofdo van Otto Bergenau en de eenige zuster van Edgar baron Lin denskjold, dien wy zeer spoedig zullon lecrcn kennen. Eén was er echter, die niet aan de elgo- meeno werkstaking deelnam, een jong blond meisje, dat aan het venster zat. Zy kon niet goroakkelyk zitten, niet eens een oogenblik den rug steunen, want haar laag stoeltje had geen rugleuning. Zjj zat rechtop en werkte aan een vermoeiend, wit borduurwerkje. Zy had eon lief gelaat, rein cn onschuldig, een echt Noorsche schoonheid met ryk blond baar en groote heldero kinderoogen. Terwjjl «y yverig borduurde, viel er plot seling een schaduw op haar werk. Zy sloeg de oogen op en bemerkte een jonkman in de anitorm van marine-officier. Hy keek i Vredig foestty voor de menscben, Van belofte weer vervuld, Ook nu klinken do oude wenschen, Dat ge eens vrede ons baren zult. Jubelzangen, rein on toedor, Vriecdelyk voor ons gemoed, Hoort onze aarde sJommo weder, En zjj doen ons innig goed. Vredig feestty met nw lichteo, In don donkeren winternacht, Weer komt gy de monschheid stichten, Dio reeds eeuwen hoopvol wacht, Dat er vrede op aard zal komen. Vreê, waar 't herderslied van waagt, Nog is hy een wensoh der vromen, Waarom biddend wordt gevraagd. Vredig feestty, jniche alommu 't Menschdom hoopvol„God zy de eer Dat wat daarmee strjjdt verstommo! Dat Zyn liefde 't al regeer Hy toch heeft een welbehagen In het menschdom dozor aard En zal eens de vree doen dagen, In 't gemoed en aan elk# haard. W. M. Ts. het open venster in de kamer en legde oen vinger, op den mond om haar tot zwjjgen aan te manen. Zy boog zich weer over haar borduurwerk on werkte yverig voort zonder verder op te kykon, ofschoon de man, dio xoo onverwacht bjj het venstor verscheen, meer dan een vluchtigon blik ver diende. De jonkman bad de marinemuts afgenomen on de zon scheen op het mooie lichtbruine haar, dat in korte lokkon zyn voorhoofd om gaf. Zyn gelaat had iets antieksaan none klassieke regelmatigheid der trekken paarde zich bjj hem het frissche bloeiende leven, en dat blonk vooral nit de zielvolle donkorgrjjzo oogen, tcrwyi een plaagziek lachje om zyn mond speelde. Hoor een*, Laura, zei do legatieraad, wil je me eon pleizier doen, houdt dan op met dat hameren op het klavier. Ik kan er werkoljjk myn krant niet door lezen. Excuseer me, dat kan ik onmogoiyk, antwoordde zijne zuster. Ik moet me oefenen, en dat kan ik slechts doen, als Edgar er niet is. (Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1906 | | pagina 1