KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje HET TESTAMENT. voer Helderw TexelWieringen en Anna Paulowna. No. 3565 Woensdag 17 April 1907. 35ste Jaargang. Uitgevers: BERKHOUT Co., te HELDER. Eerste Blad. Uit het Buitenland. Nieuwsberichten. Bureau: Spoorstraat. Telef. 59. Bureau: Konlngstr. 29. Interc.-Telef. 50. Abonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr. p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 1 Zondagsblad 37* 45 »0.75 Modeblad 55 80 0.90 Mnzik. Bloemlezing» 60 >85» >0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Bureaux: Spoorstraat en Koning-straat. Aavortentlön van 1 tot 4 regels25 Cent. Elke regel meer6 Bewgs-oxemplaar21/t Vignetten en groote lettert worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. 'tGaat tusschen de Doema en de Russj< ache regeering nog niet als 't moet en wenscheljjk ware dit in 't belang des lands. Laat ons beginnen met een eigenaardig staaltje mee te deelen waaruit wel is op te maken bjj welke partjj de regeering zich feitelijk aansluit. In de Doemaiitting noodigde de vico-president van den .Bond van Echt F sische Mannen" de leden der Doema uitsioh van hunne setels te verheffen ter eere van de door de revolntionnairen vermoorden. De voorzitter verklaarde dat dit niet aan de orde van den dag was, waarop de voorstel ler riep: *gÜ rij* 6een president der Doema maar der linkerzijde 1 Met groote meerderheid nam de Doema een voorstel aan om dezen afgevaardigde voor deze zitting te schorsen waarop hjj onder bedreiging met groot ge rucht de zaal verliet. Met hem en dat is het merkwaardige verlieten de beide minis ters, die bjj de zitting aanwezig waren ins gelijks de zaal. Dat teekent en wijst er op dat er alle grond is om aan te nemen dat het ministerie, door de camarilla (hofpartij) en den «Bond" gedrongen wordt om het der Doema zoo onaangenaam mogelijk te maken. Misschien wel in de hoop, dat ze het bijltje er bjj neerleggen zal. Dat de Doema dit vrijwillig doen zal is vooreerst niet aan te nemen. De meerderheid is vrij eensgezind tegenover de niet mee gaande regeering. Zoo wil de Doema in de begrootingzcommissie deskundigen hooreo, waarop zjj zegt volgens het reglement van orde recht te hebben. Doch minister Stolypin verbood het kort en bondig. Met welk recht vraagt de Doema-voorzitter. Er mogen in het Tauriiche paleis geen anderen dan afgevaar digden komen, schrijft de.minister. Er schijnt nu wat opgevonden te zjjn. De minister heeft aan den Doema-voorzitter een briefje geschre ven, waarin hij zegt dat er geen bezwaar bestaat als de commissie met de deskundigen in een particulier huis samenkomen. Waar schijnlijk wordt door deze handigheid een conflict tusschen Doema en ministerie ver meden. Vrijdag had nog een klein incident plaats. De minister van Justitie stelde voor de Doema- leden tegen wie een aanklacht is ingediend omdat ze tot vereenigingen behooren, ten doel hebbend den bestaanden toestand omver te werpen, van de Doema uit te sluiten. Na heftige bestrijding van dit voorstel ook door de Kadetten besloot men met 197 tegen 175 Btemmen de zaak naar een commissie te ver wijzen. De Belgische Kamer heeft bij de vaststel ling van den dunr van den arbeidsdag in de mijnen, met 76 tegen 70 stemmen het amen dement Beernaert, dat door de regeering niet was aanvaard, aangenomen. In dit amendement wordt bepaald, dat bij gebreken van een speciale wet, een Koninklijk besluit den arbeidsduur zal vaststellen nadat de mjjnraad en de opperste raad van nijverheid en arbeid zijn gehoord. De geheele mijnwet werd aangenomen met 94 stemmen tegen 82 en 24 blanco. Alle mi nisters stemden tegen. Onder hevige opge- rd de zitting o a van gevoelen wondenheid opgeheven; al- n dat een mini- irmjjdeljjk was. Het ministerie heeft zijn mandaat ter beschikking van den koning gesteld, doch deze schijnt het ontslag niet te hebben aangenomen. Dewijl het wets ontwerp door de aanneming van het amende ment Beernaert zoozeer van karakter is ver anderd dat het niet kan gehandhaafd worden, wordt het bij koninklijk besluit ingetrokken. De regeering achtte de economische belangen over bet octrooi en de toegestane concessies voldoende beschermd, ook wjjl er een com missie vaa enquete is ingesteld; zij wil het ontwerp niet handhaven na er bepalingen in zijn opgenomen die het uit algemeen oogpunt onaannemelijk maken. Misschien volgt wel kamerontbinding. De consul-genera*! en gevolmachtigde mi nister lord Cromer, feitelijk de onderkoning, die in Egypte het bewind voerde voor koning rd, heeft ontslag uit zijn betrekking ge vraagd. Zijn .regeering' was voor Egypte in alle opzichten een gunstig tijdperk. Met leed wezen ziet men hem heengaan, alle partijen sloten zich aan bjj de huldebetuiging hem in het Lagerhuis door de regeering gebracht. De „algemeene» werkstaking in Parijs en overig Frankrijk neemt niet de vlucht die de stakers verwachten. In Parijs b.v. staken een duizend bakkersgezellen, die voor het grootste deel door bemiddeling dor regeering door an deren vervangen zijn. Zaterdagavond werd uit Parijs gemeld dat de staking zich nergens heeft uitgebreid en dat zjj als mislukt te be schouwen is. De Japansche troepen, behalve de spoorweg troepen, hebben Mandchoerjje verlaten. De berichten over den hongersnood in China worden steeds erger. Tien millioen menschen zjjn aan de grootste ellende ten prooi, drie millioen daarvan zjjn volgens te New York ontvangen berichten den dood nabjj. Uit het buitenland komt ondersteuning, vooral uit Amerika. De onderkoning liet daarvoor telegrafisch dank betuigen en voegde er by dat door de edelmoedige hulp die geboden wordt, de haat tegen de vreemdelingen lang zamerhand afneemt. ir, 16 April 1907. Mejufir. W. E. Brouwer, leerlinge der Rijksnormaallessen alhier, behaalde Vrijdag na afgelegd examen te Haarlem de acte van onderwijzeres. Het was Zaterdagavond voor de derde maal, dat de Scherm- en Gymnastiekver- eeniging Oefening kweekt Kunst", ter viering van haar 25-jarig bestaan een fees telijke uitvoering gaf. Deze maal was de feestviering hoofdzakelijk bestemd voor de Voorbereidingsklasse en de Adspirantenaf- deelingen. Nadat de Voorzitter, de heer Jaring, met een toepasselijke speech de bijeenkomt had geopend en duidelijk het nut der gymnas tiek voor echte Hollandsche jongens had aangetoond en op den voortdurenden steun en belangstelling van ouders had aange drongen, werd overgegaan tot de uitvoe ring van eenige gymnastieknummérs, waar bij duidelijk bleek, dat de directeur, de heer Van Loo, uitstekend voor zijn taak berekend is. De vrije oefeningen van de jongste ad- spiranten, de stokoefeningen van de oudste adspiranten en de staafoeningen van de voorbereidingsklasse werden correct en ap lomb uitgevoerd. Het werken aan het rek en de harren door de voorbereidingsklasse en aan het paard en het hoogrek door de hoofdafdeeling liet weinig te wenschen overzonder weifelen, zonder haperen voerde men de oefeningen uit. Er werd kranig geturnd. Een drietal luimige voordrachten wis selden de gymnastiek af en een bal beBloot den avond. Het Fransche barkschip >Canrobert«, kapitein Populaire, komende van Tacoma en bestemd naar Hamburg, geladen met ljjnzaad, strandde Zaterdagmorgen in de Haaksgronden bg de boei van het Kaap- en Molengat. De stranding was een gevolg van te weinig bekendheid met het vaar water, want een Belgische sleepboot, die het schip sleepte, zette het op de ondiepe gronden. De boot zelve bleef vlot. Nadat een deel der lading in schuiten was gelost, beproefden de sleepbooten Hercules*, Titan* >Simson< en «Nep tunes* gezameljjk de bark weder vlot te krjjgen, hetgeen gelukte, 's Middags om streeks 4 uur werd de >Canrobert« hier in de haven gesleept, om de geloste lading weder in te nemen. Voetbal. De competitie, uitgeschreven door de Pers en Propaganda-commiasie is geëindigd. De eindstand van deze competitie is geworden Doelp. Geip. Ge». Gel. Verl. V. T. Pont. Gem. ,11. G. I4 4 - 28 5 8 2 S. ,H li. 8." 4 2 2 20 11 4 1,— „Leonidas." 4 1 1 2 7 18 8 0,75 V. „Speyk" 4 1 8 6 89 2 0,60 „A.F. AH. C." 4 I 1 2 10 8 8 0,76 tH. G. I.' heeft dus als eerste, de medaille voor deze wedstrijden uitgeloofd, gewonnen. Zondag jl. speelden te Hnisdninen het le elftal van r H. G. L" tegen het 2e elftal van .H. B. S." •H. B. S." speelt eerst met wind en doel punt bijna dadeljjk uit een ver schot van den rechtsbinnen. „H. B. S.' bljjft steeds op »H. G. I's» terrein, maar weet geen punt meer te maken, zoodat de rast iqgaat met 10 voor „H. B. S". Iedereen verwachtte nu een flinke over winning van de zijde van ,H. G. I», maar „H. B. S.« dacht er anders over. Ze wjjzigt haar opstelling eenigszins, waardoor de ver dediging wat sterker wordt. Wel speelt „H. G. I." steeds op vijandelijk terrein, maar de »H. B. S." backs en half-backs verdedigen hardnekkig, zoodat „H. G. I.' geen kans ge laten wordt om te doelpunten. Eindeljjk maakt ,H. G. I's* links buiten uit een vrije schop den gelijkmaker. Nog slechts 5 minuten zjjn er te spelen, nog steeds houdt de fH. B. S.« verdediging vol, maar op het laatste oogenblik komt het winnende pnnt. „H. G. I.» won das op het kantje af met 21 van »H. B. S"2. Het le elftal verloor met 5—2 van »H. G. I." Ik zou hieruit bjjna opmaken, dat „H. B. S.*2 wel zoo sterk was, of zouden die elf »H. B. S.«-jongelui vast besloten hebben, de eer van hun vereeniging hoog te honden en zoo weinig mogelijk goals aan „H. G. L' toe te staan. Over het spel nog het een en ander: Voorde rost had »H. B. S.» zeker nog een puntje verdiend, maar daarentegen had »H. G. I" na de rust beslist pech. 42 of 52 had de verhouding beter weergegeven. Over de spelers wil ik liever niet uitweiden, daar er weinig van valt te zeggen. De wind deed veel afbreuk aan het spel. Donderdagmiddag om 3 15 Gr. t. is bij Leicester de luchtballon neergedaald, die Woensdagavond om 8.15 M. E. tjjd te Bitterfeld, bjj Berljjn, was opgestegen. Dit is de eerste ballon, die uit Duitschland over de Noordzee in Engeland is beland. De luchtschippers dr. Wegener en Koek zeggen, dat hun reis niets bizondi'rs heeft opgeleverd. Zjj bereikten de zee bjj Amsterdam en zweefden over de zee op een hoogte van 1500 M. Deze hoogte maakte de bepaling van de plek, waar zjj de kost verlieten, bljjkbaar wat ruim. Dit is de ballon geweest, dien men Don- derdagochend omtrent halfzes alhier door een krachtigen Oostenwind snel westwaarts over zee heeft zien drjjven. Celebei. De correspondent van de N. R. Ct. te Batavia Beint In den nacht van 3 op 4 dezer heeft de marechaussee onder kapitein Hejjligers de schuilplaats van radja Koro, een bende- hoofd van Oewa Sarverang overvallen. De radja en acht volgelingen sneuvelden. Verwijding van de Oosterdoksluizen te Amsterdam. Een wetsontwerp is ingediend, houdende bepaling, dat nit 's Rjjks schatkist aan de gemeente Amsterdam een subsidie zal wor den verleend in de kosten van de verwijding der Oosterdokslois aldaar, ten bedrage van f 282,000. De gezamenlijke kosten zjjn geraamd op f 505,000. Onderhandelingen met het Gemeente bestuur en andere belanghebbenden over de uitvoering der werken gevoerd, hebben tot een bevredigend resultaat geleid. Het Gemeentebeatnur toch werd bereid bevonden de verruiming van de Oosterdokslnizen, alsook de uitvoering van de overige daar mede samenhangende definitieve en tijde lijke werken op zich te nemen, indien door het Bjjk een vaste som van f28,200 in de kosten wordt bijgedragen en de Ge meente tevens de beschikking verkrjjgt over een reeds door de Nederlandsche scheeps bouwmaatschappij gezamenlijk met de mede geïnteresseerde Nederlandsche Fabriek vag Werktuigen en Spoorwegmaterieel toege zegd subsidie ten bedrage van f 100,000. Men meldt uit Zeist Zaterdagnacht hebben inbrekers zich door opeDsluitiDg toegang weten te verschaffen tot het kantoor vau het verkooplokaal de Vereeniging. Terwijl zjj bezig waren door middel van een boor de brandkast te for- ceeren, werden zg overvallen door den bewoner van het perceel, waarop zg, drie in getal, ijlings de vlucht namen. Een re volverschot werd hen nagezonden zonder te treffen. Een zak met inbrekerswerktui gen werd achtergelaten in het gebouw, terwjjl daar buiten een 30-tal loopers wer den weggeworpen. Van een der inbrekers is het signalement bekend. Vl888ch. Men meldt nit Den Haag: Men herinnert zich dat eenigen tgd ge leden de keurmeesters van vee en vleesch alhier in een perceel aan de Hoefkade een aanzienlijke partij bedorven vleesch in be- Blag namen, bestemd om er worst van te maken. Vrijdag had zich des deswege voor den kantonrechter zekere S. te verantwoor den. De keurmeester, de heer Robertson, deed een boekje open van die »worstfabriek". Het aangetroffen vleesch was door en door beschimmeld, hetgeen tot vergiftiging kan leidenzelfs als voedsel voor dieren zou het nog ongeschikt zgn. De schimmel lag er niet alleen bovenop, maar was door het geheele partjjtje vleesch zichtbaar. Het rook vleesch" was van zeer slecht gehalte het was zwart en strooperig, wat in den regel aauduidt, dat het van hun natnnr- ljjken dood gestorven dieren afkomstig is. Beklaagde deed het voorkomen alsof hg het vleesch niet voor den verkoop voor handen had, nl. niet in den winkel, maar in de werkplaats en dat het bestemd was om tot vet te worden versmolten. De ham metjes o. a. waren niet bedorven, alleen een beetje oud; het waren hammen die in boorznnr en aluin uit Amerika wa ren gekomenen het vleesch stond in de Wat pekel? zeide de keurmeester. Het stond in stinkende* drab" en de werk plaats stonk door en door! Het openbaar ministerie vorderde f 25 boete. Naar onze meening veel te weinig De aanvaring de „Pollux". Betreffende het omver zeilen van den Marker botter in de Zniderzee wordt ons nog het volgende gemeld. De „Pollnx" was het spau dat aan de netten lag reeds tevoren bezuiden gepasseerd. Na verandering van den koers voer het marine-schip pardoes op den eenen botter in. Volgens ingewonnen berichten door de opvarenden van den anderen botter, van wie er een met den geredden kameraad aan boord van het oorlogsschip giüg om den behoudene door den geneesheer te laten onderzoeken, was er aan boord van de „Pollux" geen wacht op den bak uitgezet. Het is niet onmogelgk dat men aan boord van dien bodem te midden van alle bedrijvigheid de visschende botters, die niet konden wijken geheel uit het oog heeft verloren. Een nauwkeurig onderzoek van wege de bevoegde autoriteit zal dus moeten uitmaken waaraan het ongeval te wjjten is. De „Pollnx" schjjnt ook den anderen botter van het span bedreigd te hebben, doch kon nog tjjdig van koers veranderen, zoodat deze gespaard bleef. De opvarenden van den behouden botter gingen nit om, na den geredde aan wal te hebben gebracht, hnn netten en het ljjk van den verdronken kameraad te zoeken. Met het oog op den rug. Een kommies, die aan de grenzen gesta- tionneerd was, wilde graag overgeplaatst worden naar de stad, waar zgn meisje woonde. Hg legde het slim aan verzuimde eenige malen nit surveilleeren te gaan, en berichtte den chef, dat hg ongesteld was, en rngpjjn had. Een paar weken later schreef hjj een beleefd verzoek om over plaatsing met het oog op zgn rug. De chef schreef heel laconiek terug Ambtenaren met het oog op den rug kunnen aan de grenzen onschatbare diensten bewjjzen bjj het opsporen van smokkelaars en kunnen hier dus niet gemist worden". (N. Arnh. Ct.) Een onthulling uit hat Laboratorium van een «wijn* handel. Het Maandblad tegen de Vervalschin- gen" schrjjft •Wjj hadden onlangs gelegenheid onze kennis te vermeerderen aangaande de «ge heimen" van een wgnhandel, en achten de daarbjj opgedane ervaring interessant genoeg om deze in ruimen kring bekend te maken. >Een firma, die geheel te goeder trouw een wjjnzaak over wenschte te nemen, vroeg ons advies aangaande de materialen, die bjj den voorraad •behoor den*, en zond ons deze ter expertise. Bg het ontvangen dezer monsters meenden wjj eerst met den inventaris van een verfwinkel te doen te hebben, en constateerden o.a. de aanwezigheid van de volgende materialen zwavelzure soda, dubbelkoolznre soda, salicylznnr, aniline-geel, aniline-blauw, nitrobenzol (essence de Mirbane), lak- moestinctuur, kamferzalf(l), citroen-kleur poeder, boorzuur, glycerine, bloem van zwavel, eosioe (anilinekleurstof), zuringzaur, pepermentlikeur, perubalsem, vloeibare ammonia, frambozenrood (aniline-kleurstof), Congo-rood (idem), aniline-zwart portwjjn- poeder, phenolphtaleïne, Magento-rood, chlorophyllnm (plantengroen), dubbelwgn- steenzure potasch, benevens.... koperpoeder „Al zgn er onder deze stoffen enkele, die in de wjjnkooperjj algemeene toepas sing vinden, geeft het lgsfcje toch ver schillende bepaald schadelgke ingrediënten aan, en is bet van groot gewicht voor deskundigen bg het onderzoek van twijfel achtige artikelen te weten, voor zoover hun dat niet reeds bekend is, wat er al zoo feitelijk gebruikt wordt, om wjjnen en spiritualiën te „verbeteren" resp. te vervalschen. „Het spreekt vanzelf, dat de degelijke wijnhandelaren ternauwernood het bestaan van een zoo uitgebreide reeks vervalschings- middelen zullen kennen, doch een publicatie van de praktijken van zoowel binnen- als buitenlandsche knoeiers achten wg in het pnbliek belang zeer noodzakelijk. Het komt ons voor, dat een dergelijke blik achter de schermen allicht een verklaring kan geven van zoovele goedkoope aanbiedingen, die soms aan het „wonderbaarlijke" grenzen. Woensdagavond tusschen 8 en 9 uur heeft de 19-jarige werkman Enril Busse een moordaanslag gepleegd op den 60-ja- rigen Deenschen houtkoopman Hermann Tidemand, in diens woning in de König- gratzerstraat in Berljjn. Een poging tot afpersing ging er aan vooraf. Bosse over handigde den koopman een brief, waarin hem gezegd werd, dat hg den brenger 500 mark te geven haddeed hjj dit niet, dan was zgn doodvonnis geteekend. »Het comité van het zwarte masker", stond on der den brief, en terwjjl Tidemand den brief las, had de brenger van den brief zich een zwart masker voorgedaan. De koopman vroeg hem of hg gek was, waar op de jonge kerel riepHanden omhoog 1 En meteen haalde hjj een revolver uit den zak en loste daarmee drie schoten, die den koopman licht aan borst en armen verwondden. Tidemand snelde naar het raam, rukte het open en riep om hulp. Beneden voor de deur stond een droschke, waarin een jonge man zat. Deze maakte, na eerst het toesnellende publiek toege roepen te hebben, dat de man boven gek geworden was, zich nit de voeten. Inmid dels was er tusschen den bejaarden koop man en Brusse een worsteling ontstaan, waarin laatstgenoemde door het afgaan van de revolver vrjj ernstig aan een pols werd gewond. Toen kwamen er spoedig politie-agenten boven, die den jongen ke rel inrekenden, 's Namiddags bleek hjj met afpersersbedoelingen aan vier villa's te Wannsel aangebeld te hebben, maar daar was hjj niet binnengelaten. Te Pargs is Vrjjdag een bankier ver moord, met name Benoist, die zgn kantoor heeft op den hoek van de rue de Rivoli en de me du Pont-Neuf. Hg gaf ook een financiëel blad uit, de Moniteur Eoonomi- que. De moordenaar heet Caroit, een man van een vjjftig jaar, getrouwd en vader van twee zonen. Hg had tot kortgeleden een zaak in lederwaren. Hg staat bekend als een zacht en goedaardig man. Hg spe culeerde zwaar en had veel geld verloren den laatsten tgd. Volgens het personeel van Benoist behandelde de patroon Caroit zeer schappelijk en zelfs vriendschappelijk. De moordenaar zegthg heeft me te gronde gericht. Vrijdagochtend kwam Caroit op 't kantoor en vroeg Benoist te spreken. Zoodra hg bg hem was toegelaten, haalde Caroit twee zware revolvers nit den zak en loste er tien schoten mee op Benoist. Deze werd door vjjf kogels getroffen. Hjj stierf in het gasthuis onder een operatie. De moordenaar liet zich kalm door de politie meenemen. Op het bureau vroeg hg te eten, en at smakelgk. Zaterdagavond is te Londen aan het Holbornstation van den ondergrondschen electrischen spoorweg een beambte, die de lift bedient, nit de lift in de vjjftig me ter diepe schacht gevallen. Hjj bralt zgn nek en was aanstonds dood. Drie reizigers, op wie hg terecht kwam, kregen kwet suren. 0 Rusland is voornemens een nieuwe vloot te bouwen. Onder voorzitterschap van den minister van marine wordt door de com missie een plan tot aanbouw uitgewerkt. Het voornemen is niet alleen kleine schepen en torpedobooten aan te bouwen, maar ook groote slagschepen. Zoo is een verbeterd type „Dreadnought" ontworpen, dat een waterverplaatsing van 22,300 ton zal hebben en een snelheid van 21 knoopen. Het schip zal bewapend worden met 10 kanonnen van 30.5 cM. De kosten van het oorlogsschip, dat van turbines zal worden voorzien, worden geschat op 29 millioen roebel. De aanbouw der schepen zal op Rus sische werven plaats hebben. Van den „aanbouw" van geoefend personeel wordt niet gerept. IFIHTTIIjXjBTOIsr. over den toestand van zjjn vrouw nog meer bekommerd dan over den moord ielf", antwoordde de politie-amb- tenaar. »Hjj heeft me wel driemaal gezegd, dat hg die vreemde vrouw niet in huis had willen hebben maar, zjjne vrouw meende, dat zjj die paar mark huur voor de leegstaande kamer niet kon missen. Het zou hem iets waard geweest zjjn, als zjjne vrouw hem de zen avond vooruit in die kamer had laten gaan." fDat zou ten minste beter geweest zgn," antwoordde Höckner droogjes. was juist in den tuin bg de denrvan «gn werkplaats, toen hg zjjne vronw hoorde gillen. Ook hoorde hjj de borden uit hare h^aden vallen, en toen hjj op die geluiden kwam toeschieten, zag hjj zjjne vrouw in swjjm op den vloer liggen naast de vreemde die half liggend op een stoel zat. Nadat hjj tevergeefs beproefd had zjjne vrouw tot be- wustzjjn te brengen, was hjj naar den dokter •n meteen ook naar het politie-burean geloo- pen. Daar verklaarde hjj dat hjj met de heele geschiedenis niets te doen wilde hebben, en onmiddellijk was hjj toen den dokter achter na geloopen." Het sjjn menschen, die goed ter naam en ■aam bekend staan," merkte Höckner op. .De 1?*°. rjjkeljjk zjjn brood. Het huisje heeft hjj bjjna onbezwaard, van zjjn vader ge ërfd, ik heb den ouden Tröpf heel goed ge kend. Zjjne vrouw is van fatsoenljjke ouders afkomstig, zjj is de dochter van mjjn wasch- vrouw. En de kamers, die verhuurd worden daarin hebben altjjd nette mensoheD ge woond. De bloemist Gehrieke en zjjn zoon hebben den bekwamen jongen slotenmaker met hun klanditie begunstigd." >Dat hjj het ljjk niet aanraakte en stil liet liggen zooals hjj het vond, is het verstan digste wat hjj doen kon," zei de ambtenaar nu. «Dat bespaart ons een menigte vragen en veel moeite. Volgens het getuigenis, die u zooeven van den slotenmaker Tröpf en zjj ne vrouw gegeven hebt, kunnen wjj in hunne verklaringen vertrouwen stellen." ,0 ja, zonder twjjfel." Intnsschen was het rjjtuig aan de buiten- wjjk der stad gekomen, en rolde voort door de lange, eenzame straten, die slechts spaar zaam verlicht werden door de weinige gas- lantaars. Eindeljjk kwam men zoo ver, dat de huizenrjjen ophielden, en slechts hier en daar huisjes van één verdieping stonden met kleine tnintjes. Voor één van deze huisjes hield het rjj tuig stil. Het huis stond aan beide zjjden vrjjlinks lag een kleine boerderjj, waarbjj een stukje land behoorde, dat aan de over- zjjde van den v. eg lag en rechts lagen de overbljjfselen van een afgebrande schuur. Een Bmalle huisdeur verdeelde den voor gevel in twee ongeljjke deelen. Het grootste lag links, had twee vensters en diende de familie Tröpf tot woninghet kleinste lag rechts, had slechts één venster en werd ge woonljjk verhuurd. Dit laatste verbljjf bestond uit twee smalle vertrekken; de achterkamer zag slechts met een half raam in den tuin uit, en deze kamer had ook geen denr die op de gang uitkwam. Men moest das de voor kamer doorgaan om in de achterkamer te komen. Deze beide kamers hadden gemeen schap door een deur, waarvan de bovenste helft met ruiten van raatglas was voorzien. De deur die tot deze woning toegang ver leende, was in den gang juist tegenover die van de familie Tröpf en droeg een geschreven naamkaartje: Gabriëlle Wellner. Toen de commissaris van politie binnen trad, kwam de jonge vrouw van den sloten maker hem schreiende en weeklagende tege moet en zei, dat zjj reeds dadeljjk verdenking tegen die vrouw had gekoesterd. Omdat zjj de woning tegen den wil van haar man aan dat schepsel had verhuurd, had zjj niet zoo spoedig willen klagen. Waarnit had zjj dan opgemaakt, dat die vrouw geen fatsoenljjk mensch was? vroeg men haar. Omdat zg, weinige uren nadat zjj de woning had betrokken, reeds had gezegd: .Ge moet niet verwonderd zjjn, als ik bezoeken ontvang dat kan dikwjjls gebeuren, want ik ben hier voor zaken." Ook was haar geheele honding vreemd en de kleeding, waarin zjj uitging, was opzichtig. Zjj scheen echter wel in bezit van geld te zjjn, zjj had de huur een vooruit betaald, en de vermoorde was vier dagen bjj hen geweest. Of zjj anders niets bjjzonders had opgemerkt? luidde de volgende vraag: „Gedurende den morgen bleef zjj thuis; maar laat in den middag ging zjj uit, gis teren nog wel, in een zjjden japon. Den avond te voren kwam zjj thuis met groote modder vlekken op haar mantelzjj vertelde, dat zjj op den hoek van de Martin en de Albrecht- straat bjjna was overreden. Maar daarbjj was zjj zoo vrooljjk en lachte zoo luid, dat ik er het mjjne van dacht." De jonge vrouw barste weer in snikken en ongednldig wendde de oommissaris zich nu tot den slotenmaker. .Wanneer is die vrouw dezen middag uit gegaan En wanneer is zjj weer thuis ge komen Mjjn vrouw zegt dat het mensch haar hoed al had opgezet, toen zjj haar om drie uur de koffie bracht. Daarna is Betty met mjj naar de werkplaats gegaan. Wjj hebben verder niets meer van baar bemerkt, totdat mjjn vrouw omstreeks zoven uur licht in haar kamer zag branden, toen zjj in den tuin langs het venster ging. De juffrouw kwam gewoonljjk omstreeks dien tjjd thuis, en vroeg dan haar avondeten. Dezen avond kwam zjj niet. Toen ging mjjn vrouw een half uurtje later aan baar denr, maar kwam onmiddellgk terug en zei,Ze heeft waarachtig bezoek van een heer. Zjj moet weg." En ik hoorde ook, dat zjj luid in gesprek was met een man, wiens stem mjj vreemd voorkwam. Zjj lachte en riep op eens zoo luid, dat ik het duideljjk verstaan kon: (Geld heb ik! Geld heb ik zooveel als ik wil!" (Ja", viel Betty Tröpf nu met bevende stem in, tu zal wel te weten komen, hoe zjj aan zooveel geld kwam! En toen heeft mjjn man jhet ganglampje aangestoken, dat rechts Daast de door hangt. Hjj wachtte mjjnheer Frans Gthricke nog om over nieuwe hang sloten te spreken, en toen hebben wjj samen ons avondeten gebruikt. Anders sluiten wjj op dien tjjd gewoonljjk de hniadeur reeds, maar dat konden wjj dezen avond niet doen om het bezoek bjj haar en ook om mjjnheer Geh rieke." De vrouw begon weer te weenen en nu volgde haar man Onder het eten zei ik (De wind huilt zoo hard, dat men niet kan hooren, of er iemand in huis komt. (Ga daar- eens kjjkenMgn vrouw stond op en ging. Juist toen zjj in de gang kwam, werd a deur van onze huurster dichtgeworpen en jjn vrouw zag in het halfduister een man naar de buitendeur hollen." Herkende zjj hem (Neen, mjjnheer, ze beefde van ergernis over het geheele lichaam, toen zjj terugkwam, zei, dat die man bjjna met het hoofd te gen de deur geslagen was, zoo woest kwam hjj de kamer uit. Bjj het oplichten van de deurklink zag sjj zjjne hand beven, terwjjl hjj iets halfluid zeide van (naar de hel« of „in de hel." „Had hjj een baard?" (Ach God ja, ik geloot, dat hjj een aüorbaard had', antwoordde de vrouw snik kend. (Maar welke klenr die had, weet ik niet. Wat een nachtEn dan dat ljjk in huis .Hoa hjj er zoo wat uitzag, zult ge toch wel weten,» meende Höokner. „Hjj droeg een wjjden mantel, donker van kleur, en zjjn hoed (Was de man groot of klein?" „Hjj leek wel groot." (Zeg eens, Tröpf, wanneer kvram mjjnheer Gehrieke Hoe lang na het heengaan van dien vreemden man „Op de minuut af kan ik het niet zeggen, mjjnheer. Ik begon met mjjne vrouw te zeg gen, dat zjj zich niet zoo moest opwinden en liever matig moest voorteten. Nu, dat duur de nog een poosje, eer zjj weer aan het eten ging. Het zal zoo ongeveer kwart vóér ne genen geweest zjjn, toen mjjnheer Gehrieke „In een rjjtuig», voegde zjjne vronw er bjj, rwant het regende nog hard.' „Ja, in een sjees. En toen hjj hoorde, waar over wjj ons ergerden, zeide lig: (Dien man ben ik stellig voorbjjgereden hier in de straat. Ik hoog me jui.t over het spatbord om op de straat te spawen, toen op het voetpad links oen man hard voorbjjliep onder een pa- rapluie.' „Droeg hjj die paraplnie in de hand, toen gjj hem in de gang hebt gezien, juffrouw Tröpf", vroeg Höokner. „In de vrjje hand, die zoo beefde, had hjj iets; maar wat hjj onder zjjn mantel ver- hield, weet ik niet," antwoordde Betty Nu, dan sollen wjj thans eens op de plaats van den moord gaan kjjken', zei Höckner en hjj voegde zich bjj de beide andere heeren, die onmiddelljjk in de kamer der vermoorde vrouw waren gegaan. -Hoe ge tot de ontdekking van den moord ;omen zjjt, heb ik reeds van nw man ver- aen. Ge hebt vóór het naar bed gaan aan nw haarster nog het avondeten willen bren gen. Was het toen niet over tienen? Er was nog licht in de kamer, niet waar?' (Ja, mjjn man werkte nog aan de sloten voor mjjnheer Gehrieke, en ik dacht, zjj heeft haar eten toch betaald en is nog op, das De commissaris trad de kamer binnen, waar de dokter en de politie-ambtenaar zich bezig hielden met het onderzoek van het ljjk, de waarneming van den toestand en van de lig ging der voorwerpen in de kamer. In het midden stond tegen den mnnr een ronde tafel, waarop een lamp brandde; naast die lamp lag een brief, die bjjna geheel in tweëen was geschoord. Naast de tafel ston den twee stoelen met lage rugleuningen. De eene stoel stond wat verder van de tafel, alsof iemand in haast was opgestaan en daar bjj den stoel had meegesleurd. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1907 | | pagina 1