Voorloopig bericht. Lichtbeeldendienst, op 27 November 1907. Prachtige Saïonpianim Marine en Leger. Stoomvaartberichten, Marktberichten. Bnrgerlijke Stand gemeente Helder. Gerard Arbous Truus Poot Voordracht- en Declamatieavond, Vervolg der berichten. Advertentiën. Groot Noord-HolMsch Begrafenisfonds POLDERWEG no. 13. „ST. MICHAEL". Tooneeluitvoering. Aan de Leden der Ned. Her?. Kerk Openbare Samenkomst op Zondagavond a s. te 7 uur gebouw MIDDENSTRAAT. De toegang is vrij, ieder welkom Christelijke Gerei. Gemeente. TheosofischeVereeniging Het werk der Theosofie in de wereld, D.V. op Zondag 17 November a.s Algem. Nederlandsche Typografenbond T. A, YJ. N. U." „HARMONIE", „TIVOJLI Dansclub T. 0. G. 0 Een flinke Winkeljuffrouw gevraagd, Een flinke JONGEN gevraagd. Te hnur een zeer geriefelijk Woonhui Hr. Ma. Friesland is gisteren -te Barcelona aangekomen. De torpedoboot „Jacob Hobejjn" vertrekt den 18 November a. s. van Willemsoord naar Amsterdam om aldaar bniten dienst te worden gesteld. De torpedobooten „Goentoer" en „Idjen" vertrekken heden en de kanonneerboot „Vidar" morgen van Hellevoetslnis naar Willemsoord. De torpedoboot „Jan Haringh" wordt in de 2e helft van November te Amsterdam in dienst gesteld en «al alsdan naar Willems oord- vertrekken ten einde aldaar dienst te doen voor oefening van officieren en verder personeel van den marine-torpedodienst. Gerepatrieerd uit Oost-Indië per part. s.s. Grotins*. Sergt.-Zieketiverpl., v. k., C. B. van der Heijdenmachinist F. C. Matzinger. Alsvoren per part. s.s. «Salak": Machinist F. L. Goedhart; idem T. H. Vellinga en idem H. Duif. Geplaatst aan boord Hr. Ms. wachtschip, te Willemsoord: 10 Nov. Sergt.-ziekenverpl., v. k., C. B. van der Heiden. Op non-act. gesteld12 December machin. F. L. Goedhart; idem T. H. Vellinga en idem H. Duif. 16 Dec. machinist F. C. MatziDger. Overgeplaatst van Hr. Ms. waohtschip te Willemsoord op „Van Galen'V sergt.-«ieken- vorpleger, v. k., W. Piersma. Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Am bon, v. A'dam n. Java, pass. 12 Nov. Perim. Flores, n. A'dam, vertr. 14 Nov. v. Genua. Oranje vertr. 11 Nov. v. Sabang n. Amsterdam. Kon. Will. n, n. Java, vertr. 14 Nov. v. Genua. Kon. Will. III, pass. 14 Nov. Kaap del Armi. Ceram, n. Java, is 14 Nov. Kaap Roca gepass. Rotterdameche Lloyd. Kediri, n. R'dam, vertr. 12 Nov. v. Marseille, Malang, v. R'dam n. Java, paBS. 18 Nov. Sagres. Sindoro, vertrok 13 Nov. van Java naar R'dam. Solo, v. R'dam n. Java vertr. 13 Nov. v. Sues. Rindjani, naar Java, vertrok 13 Nov. van Suez. Bogor, v. Java n. R'dam, v. 14 Nov.v.Port-Said. Goentoer naar Java, pass. 18 Nov. Quessant. Ophir, v. Java, arriv. 14 Nov. te R'dam. Besoeki,v. Javan. R'dam, p. 13Nov.K.d.Armi, Godé, v. Java n. R'dam v. 14 Nov. v. Perim. Wilis, naar Java, vertr. 14 Nov. v. Padang. Schagen, 14 Nov. Aangevoerd 8 paarden, f 60 a f 120, 0 veulens f a 0 ossen f a 4 stieren f 90 a f 180, 80 Gelde- koeien f 120 a 225, 35 idem (vette) f 180 a f320, 86kalfkoeien f150 af230, 81 vaarzen f 80 a 150, 64 hokkelingen f 40 a 75, nuchtere kalveren f9 a f 21, schapen (magere) f a 880 vette schapen f 26 a f 86, 477 overhouders f 18.a 24. lammeren f0.a 0.15 magere varkens fll a 13, 50 idem (vette) f0.44 a 0.45 p. K.G., 90 biggen f 5.— a 8.—, 1200 KG. boter 65 a 70 ct. p. KG., 500 kipeieren f 7.a 8.eendeieren f 0.a 0. Noord Scharwoudo Station. 14 November, roode kool le soort f8.50 s f 8.75, 2e soort f8. f 8.25, kleinere f 1.40 a f 1.00, gele kool le soort f 8.7 5 n f4.2e soort f 8.— a f 3.50, kleinere f 1.80 a f 2.10, witte kool le soort f 2.75 a f8.2e soort il.70 a f 1.90, kleinere f0.70 a fl.10, uien fl. f 1.15. Visscherijberichten. Nienwediep, 12 November. Aangebracht door 82 korders te samen: 2 tot 10 st. tong, fO.66; 5 tot 20 at. middelton#, f0.40 a f0.85; 10 tot 20 st kleine tong, f0.15 a f0.10, en 1 tarbot, f5.50, alles p. at uk. 1 tot 2 mand kl. schol, f 8.a f 2.en 1 tot 6 mand schar, f0.90 a f0.60 per mand. 18 November. Aangebracht door 25 korders te zsmen 5 tot 20 st. tong, f0.85; 10 tot 80 at. middeltong, f0.40 a f0.8010 tot 20 st. kl. tong, f0.15 a f0.10 1 tarbot, f 5 50, en 1 tot 2 st. rog, f 0.80, alles p. stak. 1 tot 2 mand kl. sehol, f8.a f 1.50, en 1 tot 2 macd schar, fl.a f0.80 per mand. 14 November. Aangebracht door 18 korders te samen 5 tot 10 st. tong, fO.65; 10 tot 80 at. middeltong, f0 40 a fO.35; 10 tot 40 st. kL tong. f0.15 a f0.10, en 10 st. rog, f0.85, alles per stok. 1 tot 8 m. kl. schol, f8.a fl.50, en 1 tot 8 mand schar, f 1.5 fl.per mand. centrum der stad gehouden worden publiek trekken en veel bedragen tot propaganda voor het voetbalspel. Wedstrjjdprogramma voor Zondag, 17 Novemb. Partgen Nam. 1 n. 80 m.» Sommelsd."-«H.G.I.", scheidsrechter Seret. Nam. 2 u. 45 m. »Leonid.*-,A. F. en vH.C. III' scheidsrechter Van Kalken. Weesinricbting Huisduinen. De vereeniging Weesinrichting Huisduinen' hield Dinsdagavond hare jaarlgksche algemeene vergadering, onder presidium van den heer F. Sant. Allereerst werd door den directeur, den heer G. W. Niessink, rekening en verantwoording gedaan over het afgeloopen vereenigingsjaar en een overzicht gegeven van den tegeuwoor- digen toestand. Uit een en ander bleek dat 37 kinderen van 7 tot 18 jaar in de inrichting verpleegd worden, 28 jongens en 9 meisjes. Hiervan zjjn er 24 schoolgaand, 10 loeren een ambacht en 3 meisjes verleenen assistentie in de huis houding. Als meldenswaard mag nog uit het verslag worden opgediept dat de oudste man nelijke verpleegde onlangs naar Indië vertrok, met uitzicht op eene goede toekomst. Het aantal leden en begunstigers bedraagt 240, terwijl in het afgeloopen jaar een bedrag van f 5000 aan giften werd ontvan^on. De algemeene /^.toestand geeft alle reden tot tevredenheid. De rekening werd door eene Commissie nagezien en accoord bevonden. Bg de daarop volgende bestuursverkiezing werd de heer F. Sant als bestuurslid herbe noemd, terwgl gekozen werd de heer M. I. W. K. C. Hulswit, in de vacature, ontstaan door het vertrek van den heer Mr. F. W. ter Spill. De heer C. J. J. H. van Kempen, thans te 's Gravenhage, werd als lid der Commissie van Toezicht herkozen. Vervolgens werden de belangen der inrich ting breedvoerig besproken en werd ten slotte lof gebracht aan de ijverige bemoeiingen van het bestuur en den directeur. De vergadering werd hierop met een woord van aanbeveling door den voorzitter gesloten. Door het BeBtunr van «Helders Belang' is besloten op te richten een ,Centraal-bureau voor Vreemdelingenverkeer.' Een sierlijk bord, dat bg het station ge plaatst zal worden (waarvoor de vereischte goedkeuringen zullen worden gevraagd), zal in de vier nieuwe talen de vreemdelingen ver wijzen naar de plaats, waar het gevestigd is, Spoorstraat 92. Het burean stelt zich ten doel aan leden van «H. B.' en vreemdelingen, die onze ge meente t g d e 1 g k bezoeken (voor hen, die zich b 1 g v e n d vestigen, dient het Woning bureau) alle gewenschte inlichtingen te ver schaffen, in sake: 1. het verstrekken van gidsen; 2. het ter lesing leggen van alle gedrukte gidsen en reclame-middelen van alle afdee- lingen van den Nationalen Bond voor Vreem delingenverkeer; 3. het maken van ëén- of meerdaagsche plannen 4. het behulpzaam zjjn bg permissie aan vragen tot het bezichtigen van 's Rgks werf en Hr. Ms. oorlogsschepen, enz. In één woord, tot haar werkkring behoort alles, wat dienen kan het verblgf voor vreem delingen hier aangenaam te maken. Als administrateur treedt op de heer J. C. Duinker, terwgl de Commissie van Beheer gevormd wordt door de hoeren L. H. Feenders, voorzitter; Joh. Bakker, secretaris (Loods- gracht 21); H. J. Boldingh, Dr. G. van Beek, W. Witsenburg. Men meldt van Terschelling: De loodsboot no. 1, schipper Buren, hier binnengekomen, bericht dat gister de loods A. R. over boord geslagen is. Gister werd door het Prov. bestuur van N.-Qolland te Haarlem aanbesteed Bestek 14. Het gedeeltelijk onderhoud der haven en het onderhoud der haven werken op het eiland Wieringen geduren de de jaren 1908, 1909 en 1910. Raming f 780 per jaar. Laagste inschrijver G. Tim merman, te Wieringen, voor f f 714. Van 1214 November 1907. ONDERTROUWD6. Smit en W. C. M. Clee. Nagtiaam en J. A. Fe ij. M. Jamen en A. P. M. van Lis. GETROUWD: J. van Soheijen en B. Verheij. F. 8. Witukerke en J. L. Forrer. BEVALLEN: A. Buiten—Kramer, z. A. H. de Vriea Storm, d. F. van Halen—Rieuweri, d. T. Qnaat Bnij, i. M. Bnijikea—de Kort, d. A. van TilAbbo, E. Koa—Gelder, M. C. VerhagenCommiji, d, D. H. KokNian wandaal, i. OVERLEDEN: M. A. Maller—wad. S. Stoel, 82 j. G. Hendrikae, 68 j. Overreden. Gisfcerenoohtend is op den Zjjlweg te Haarlem een jeugdig slagersknecht, die te fiets de Coornhertstraat uitkwam, onder een van Bloemendaal komende equipage geraakt. De paarden en wielen van het rijtuig gingen hem over de borst, zoodat het bloed hem uit den mond stroomde. In zeer zorgeljjken toestand werd de jonge man naar het ziekenhuis gebracht, alwaar hg spoedig is overleden. Een dubbel meevallertje. Een inwoner van Wateringen heelt in straatvuil, dat reeds vóór eenige jaren op pad gestrooid is, een gouden tientje gevonden. Toen het gereinigd was, bleek het de beeldenaar van H. M. de Koningin te dragen met loshangend haar. Deze munt stokken zgn zeldzaam en worden door ver zamelaars dnur betaald. Voor het gevonden geldstuk moet dan ook reeds f 112.50 ge boden zgn. (»Vad".) en Helder, 15 November 1907. Tot onderwijzer aan een O. L. School te Haarlem is benoemd de heer P. Rezel- man, alhier. De heer R. Th. de Cock, onderwgzer aan school 8 alhier, komt voor op de voordracht voor onderwjjver aan Bchool Iett. J, te Amsterdam. In de nabijheid van onze kast zgn vele balken drijvende aangetroffen, gemerkt W C. Verder wérden opgeviacht was kaarsen, ledige flesschen en kleinhont. Heldereche Voetbalbond. Gedurende den tgd, dat het voetbalspel in Helder beoefend wordt, stonden de stedelgke voetbalclubs ouder leiding van de afd. Helder van «Volksweerbaarheid", welke vereeniging de wedstrgden enz. regelde. Daar het bestuur zich evenwel steeds minder aan de eenmaal opgenomen taak wijdde, kwgnde het voetbal spel langzaam weg, en het was te voorzien, dat er ook dit seizoen niet geregeld gevoet bald zon worden. Teneinde verandering in dezen toestand te brengen is door: de (Adelborsten Football en Hockeyclub" voetbalvereeniging «'t Noorden" «/Hard Gaat Ie" „Sommelidjjk" sportvereeniging »H. B. S." tLeonidas" op 16 September de iHeldersche Voetbal bond" opgericht. Het bestuur wordt gevormd door de afgevaardigden van bovengenoemde vereenigingen, de hoeren L. S. M. van Een- denbnrg, J. H. Knbbe, A. Polling, W. Schip pers, W. C. van Kalken en C. Bak, van welke de hoerenL. S. M. van Eendenburg, W. C. van Kalken en W. Schippers, respec tievelijk zgn benoemd tot voorzitter, secre taris-penningmeester en commissaris, en het dagelijksch bestuur vormen. Na vele vergeefsohe pogingen is men er eindelijk in geslaagd een voetbalveld te huren aan den Polderweg, waar bg gunstig weer geregeld competitie-wedstrijden sullen plaats hebben, onder leiding van een twaalftal scheids rechters, die zich daartoe bereid verklaard hebben. Ongetwijfeld zullen deze wedstrijden, welke o zoo in de onmiddellijke nabijheid van het tenL. A. Kalt en E. H. Kempringa. IJmuiden, 14 November 1907. De Katwgker haringlogger »153", (Janne tje Margreta" zeilde Dinsdagavond naar de visscherij, doch kwam Woensdagmorgen reeds weder naar hier. Des nachts was het vaar tuig door de zware zeeën plotseling lekge- sproDgen en kon men met veel moeite tot voor de pieren komen, waarna het door do sleepboot .Vischploeg" werd binnengesleept en in de visschershaven aan den grond getet. Thans ligt een bootje van de firma Rutters, te Amsterdam, langszij om te trach ten het vaartuig leus te pompen, teneinde daarna het lek te kunnen herstellen. Het Engelsche schoenerschip (Hirondelle" tehuisbehoorende op het eiland Yersey en met eene lading hout van Poregrund (Noor wegen) naar Londen bestemd werd hier hedenmiddag swaar lek en met ingeslagen bakboordverschansing binnengesleept door het Engelsche stoomharingvaartuig ««Imperial* YH 848. Op 80 mijlen van hier werd dit schip aangetroffen en op sleeptouw genomen. Doordat het schip op de lading duigen bleef drijven, was men in staat hetzelve nog in veilige haven te brengen. Toch was voor meerdere veiligheid het grootste deel van de bemanning der schoener op het stoomschip overgegaan. De Engelsche Leithboot «Mascotte*, welke hier hedennamiddag binnenkwam, rappor teert gezien te hebben, dat op 30 mjjlen af stand in Noord Westelijke richting van hier een groote bark zonk. Men was echter niet in de gelegenheid den naam en de nationa liteit op te nemen. Het is nn officieel vastgesteld, dat de Keizerin van Dnitschland eerst aanstaanden Dinsdag hier aankomt. Het keizerlijk jacht «Hohenzollern* zal in de bnitenhaven vast maken, vanwaar de Keizerin per salonboot «KoniDgin Wilhelmina", van de firma Gebr. Goedkoop te Amsterdam die daarvonr op het bovendek vertimmerd zal worden, naar de visschershaven zal worden gebracht. In de nieuwe Rgksvischhal wordt een overdekte gang getimmerd, waardoor Hare Majesteit den keizerlijken trein zal bereiken. Staking te Rotterdam opgeheven, De langdurige staking in de haven te Rotterdam is door bemiddeling van het lid van de Kamer van Koophandel Krab- 'holler opgeheven. Slachtolfers van de >Berlln"7 Donderdagmorgen, zgn nog vjjf Igfeen gevonden die naar de begraafplaats zgn overgebracht, zoodat thans, negen lijken gevonden zgn. Stuurlieden-examens. 's-Gravenhage, 14 November. Geslaagd groote stoomvaart derde staorman de hee- Op den 26»*en November a.s. hopen onze geliefde ouders, behuwd-, groot- en overgroot ouders JAN HAM en ANNA CATHARINA EVERS, hunne 60-jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat God hen nog tal van jaren een gelukkig leven schénke, is de wensch van hunne dankbare Kinderen Klein- en Overbleinkinderen, C. Ham, L HamZon, den Haag. Joh. Ham, C. HamVeldman, Jac. Ham, A. Ham—Zwart, Egmond aan Zee. T. Ham, L. Ham—Back, Vlissingen. C. L. Ham, A. HamOosten. A. Ham, W. Ham—Keebz, Swakopmund, Duitsch Z.-W. Afrika. H. db Boer, c. de BoerHam, M. Ham, den Haag. J. A. Rtjtgb8, A. C. Rutges—Ham, den Haag, en verder Klein- en Overkleinkinderen. Helder, 15 November 1907. Achterbinnenhaven No. 45. Zaterdag 16 November 1907 hoopt Mej. de Wed. C. KUIPER-VLAMING haar 80sten verjaardag te her denken. Namens haar zoon A. KUIPER JANSSEN. Rotterdam, 14 Nov. 1907. Nieuwe Rubenstraat no. 8. Ondertrouwd GERARD SMIT en WILHELMINA C. M. CLEE. Helder, 15 Nov. 1907. Receptie 17 Nov. van 35 uur, Slnisdgkstraat 111. Huwelijksvoltrekking 27 November. Ondertrouwd JOHANNES NAGTZAAM en JACOBA HENDRIKA FEIJ. Helder, j Noï ,07 Amsterdam, Huwelijksvoltrekking 28.. November. Correspondentie. Het ingezonden stukje van Frisius is (ot het volgende nummer verschoven. Heden overleed, na een korstondige ongesteldheid van slechts enkele dagen, mgn echtgenoot en der kinderen vader, GILLIS HEN0RIKSE, in den ouderdom van ruim 66 jaar. Helder, 12 November 1907. NamenB Wed. G. HENDRIKSE-Smit en Kinderen. te DE RIJP. Het Agentschap is verplaatst van KANAALWEG 36 □aar DANKBETUIGING. De ondergeteekende betuigt bg deze zgn hartelijker) dank voor de vele en har telijke blgken van belangstellingondervonden ter gelegenheid van zgn 25-jarig ambts- jubileum op 6 November j.l. F. J. BARGERBOS, Hoofd-Conducteur H. IJ. S. M. DANKBETUIGING. Ondergeteekende betuigt bg deze zgn hartelljken dank aan superieuren, collega'! vrienden en bekenden voor de vele en har telijke blgken van belangstelling onder vonden ter gelegenheid van zgn 25-jarigen dienst bg de H. IJ. S. M., op 12 Nov. jl. J. v. TIL, Mede namens familie. Mejuffrouw de Wed. Wöllenstein— Tabeling, betuigt door deze haren hartelij ken dank voor de vele blgken van be langstelling ondervonden gedurende de ziekte en het overigden van haren Echtgenoot, den Heer B. J Wöllenstein, Opperschipper K. Marine, Broeder v. d. Nederl. Leeuw. Alkmaar, Kennemerstraatweg 53. Getrouwd J. YAN SCHEIJEN en B. VERHEIJ, die mede, ook namens wederzgdsche fa milie, hunnen dank betuigen voor de vele blgken van belangstelling, bg hnn huwe lijk ondervonden. Getrouwd Nico laas Willem Marltt en Hbndrika Gbrardina Van Doesbdrgh, die, tevens hun dank betuigen voor de genoten belangstelling. Helder, 14 November 1907. Heden overleed plotseling, tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder, Mej. ELISABETH BAKKER, Weduwe van den heer H. J. LAN GENHORST, in den ouderdom van 64 jaren. Wed. E. BROUWER—Langbnhobst. Helder. J. A. LANGENHORST. IJ.H.LANGENHORST. SS J. LANGENHORSTPOBS. C.L. STEEN WINKEL-Langenhobst. B. S: STEENWINKEL. Helder. H. G. LANGHORST. Rotterdam. Rotterdam, 9 November 1907. Roiterstraat 9. R.-K. Militaire-Vereeniging B0NDSGEB0UW. - MOLENGRACHT ZONDAG 17 NOVEMBER a.s. Opening der zaal 7 uur. Aanvang 8 uur. Voor Bondsleden programma's ver krijgbaar 15 cent de persoon. HET BESTUUR. Wie te vorderen heeft van of verschuldigd is aan wjjlen den Weledelen Heer P. J. H. VAN GELEUKEN, in leven leeraar aan de R. H. B. School te Helder, wordt verzocht daarvan binnen acht dagen opgaaf of taling te doen ten kantore van Notaris STAMMES. Evangelisatie-lokaal in de Palmstraat. ZONDAG 17 NOVEMBER voorm. 10 uur Dr. P. A. KLAP, Predikant te Amsterdam. LOODSGRACHT 51. D.V. DINSDAGAVOND 19 NOVEMBER a.s te half acht Ds. A. v. d. HEIJDEN, van Dordrecht DINSDAGAVOND 8 uur a.s Zeer zeer interessant. Van de beelden kan gezegd worden, dat zij al het vorige overtreffen. Prachtige geschiedenissen. Entrée 10 cent, 's Middags vijf uur voor kinderen 21/-, ct. entrée. Openbare Vergadering op Zondag den I7en November, des avonds ten 8 uur, in het Lokaal van de Theosofische Vereeniging, SLUISDIJK- STRAAT No. 54. Spreker: de heer W. B. FRICKE, van Amsterdam. Onderwerp: Entrée 10 cent de pereoon. der Chr. Jongel.-Vereeniging „Spreuken 9 10a", (afd. Nederl. Jongelingsverbond). des avonds ten 7 uur, in het gebouw voor EVANGELISATIE (Palmstraat). r# TOEGANG VRIJ. HET BE8TUOB, AFDEELIN6 DEN HELDER. OPENBARE VER6ADERIN6 VOOR TYPOGRAFEN en AANVERWANTEN, op Zondag 17 November 1907 des middags 121/8 uur, in >TIV0LI" (voorheen »'t Centrum"; Spreker: F. VAN DER WAL, Red.-Propagandist A.N.T.B. Onderwerp: „YOOrbfiClddl tlCkKOU Heldereche Typografen en aanverwanten, komt allen ter vergaderingopdat de voor beeldendie de spreker u zal ontvouwen ook u mogen trekken tot de vakorganisatie, die uw lotsverbetering beoogt en deze alleen u brengen kan. HET BESTUUR. Te huur een net Burgerwoonhui in de Florastraaf, voorzien van gas-1 waterleiding, h f 2.50 per week. Te bevragen KEIZERSTRAAT 15-Ü Te huur een Winkel- Woon huis aan de Hoofdgracht, met Keukei Waterleiding, Erf en achteruitgang. Te bevragen Hoofdgracht 40. Te haar een HUIS aan de Kerk gracht, tegen f 18 per maand. Adres J. DUINKER, Breewaterstraat Heldereche Tooneelvereeniging Algemeene Vergadering, op Dinsdag 19 November a.s. avonds 81/, nor in de voorbovenzaal van Cafe' „CENTRAL". Art. 36 Regl. Kunstlievende leden hebben op de algemeene Vergaderingen een raadgevende, doch geen beslis sende stem. Belangrijke besprekingen Aller opkomst verzocht en gewenscht. De Secretaris, G. JOH. VAN DER LEE. Te huur een flink groot PAKHUIS Achterhoofdgracht 58. Te bevragen Hoofdgracht 40 en Spoorstr. 61 De Zang- en Rec.-Vereeniging Directeur JOH. BRANDS, geeft Donderdag 21 November 1907 in „Casino11, op veelvuldig verzoek een 2e opvoering van Marijke van Scheveningen, Operette in 4 akten. Woorden van H. TEN HAAS Bz., Muziek van J. A. COLDEWEIJ. Begeleiding viool en piano, de Heeren F. L. K. NEIJT8 en JOH. BRANDS. Prjjzen der plaatsen: le Rang f 0 60. - 2e Rang 0.26. Kaarten vanaf heden verkrijgbaar Bestuur en Leden en op den avond van opvoering (ingang „Casino"). Plaatsbespreking a 10 ct. extra op Donderdag 21 November van v.m 10 uur tot n.m. 2 uur in „CASINO". Het Bestnnr H. DE HEER, Kroonstraat 1. P. SCHRAA, Wilhelminastraat 22. J. DE WAARD, 2e Vrooustraat C. BUIS, Koningstraat 47. F. PEPERZEEL, Gasstraat 20. 115, Kartonslöjcl. Cursus voor damesnaar verkiezing alleen of in clubs. Jongens- en Meisjes assen. Cond. billgk. O. VEENSTRA Onderw., Veldstr. 40, \99 Zondag 5-7 uur. Er wordt gevraagd eene zindelijke DIENST BODE, boven de 18 jaar. Adres Muziekschool. Aanbieding in persoon 's avonds na 8 uur. Gevraagd een Dagmeisje. Adres Veldstraat 54b. Ten spoedigste gevraagd een net MEISJE, beneden 16 jaar, voor halve dagen. AdresZwaanstraat 10. In 'n net café te IJmuiden wordt gevraagd, een flinke Dienstbode. Br. fr. no. 708 a/d Boekh. ROELSE, te IJmuiden. Manufacturen-Magazjj nDa Onnoozklb Schaapjes", Kanaal weg 148-149. S. KANNEW ASSER. Tegen 1 Februari biedt zich aan net meisje, als tweede meisje of als meid alleen P. G. liefst deftig gezin, van goede getuigen voorzien. Brieven onder No. 1617 aan Duinkers' Ado-burean, Spoorstraat 92. Twee JONGENS gevraagd, als steen- en boekdrukkersleerling aan te melden in de Lltografie en Handels Druk kerij Nieuwstraat No. 3. Adres Firma L. BUTER Wz. Gevraagd een flinke Jongen, die kan melken. AdresHoeve »Vrede en Vrjjheid' Koegras 3. Adres Boekh. A. J. MAAS, Dgkstraat. Prijsopgaaf gevraagd voor het aanbrengen van alle gegalvani seerde gegolfde ijzeren dak- en wandpla ten aan de drie in aanbouw zjjnde jjzeren loodsen op de Marinewerf, geheel als het bestaande, zonder levering van matarieel. Inlichtingen dagelijks op het werk. Prijs opgaaf in te zenden Gravenstraat 44, voor Zaterdag 23 Nov. a.s's namiddags 2 uur. Adres H. WIJKER, aannemer. Gevraagd voor vast werk een of meer Stokers-Machinisten. Brieven met opgaaf van leeftijd en dienst tijd te zenden aan den Heer Directeur der Gasfabriek en Waterleiding te Kampen. Eenige nette COMMENSAALS gevraagd, tevens een gemeubileerde Voor kamer te huur. Adres: Schagenstraat 98. f IOOO.- ter leen gevraagd tegen eene rente van 5 a 6 percent, Jaar- ljjkache aflossing. Brieven Lett. A. Z. Bureau van dit blad. BROODBEZORGER. Gevraagd een net PERSOON, f 3.50 p.i Adres »ÜE VOLHARDING". Te huur aangeboden een nat ingerichte Zit- en Slaapkamer, zonder pension, tegen 1 December. Adres: Bnreaa van dit Blad. TE HUUR Een ruime droge KELDER. AdresHoofdgracht 32. Te haar een huis in de Florastraat, voorzien van gas- en waterleiding. AdresFlorastraat 32. TE HUUR. Een WOONHUIS aan de LangeBtraat a f2.per week. Een ACHTERKAMER aan de Molenstrat i. 94a, ad. f 1.per week. Een WOONHUIS aan de Paardenstras ad. f 1 50 per week. AdresSpoorstraat 43. TE HUUR in de Vijzelstraat, groote Loodsen en een Opslagterreii tezamen srroot 3 Aren. Adres Aid. WIJKER, Molen gr. no. 3 Te huur Een Burgeraroonhuit a f 1, 60. Te bevragenSpoorstraat 102. Te huur 2 WONINGEN aan de Vijfsprong, met grooten moestuiii, fl.10 en 11.15 per week. Te bevragenBINNENHAVEN 54. Een HUIS te huur in de le Vroor] straat a 1,50 per week. Adres: Zuidstraat 35. TE HUUR een net Burgerwoonhuis voorzien van gas- en waterleiding, huurpri f 2,50 per week, Verl. Piet Heinstraat 3 Adres Wilhelminastraat 60. aan de Laan. voorzien van Gas- en Waterleiding. Te bevragen ROZENSTRAAT 32. Te huur een nieuw, geheel modern ingericl HËEREIHUIN bevattende zes Kamers, Badkamer, W.C Keuken en verdere gerieflijkheden. Brugstraat hoek Binnenhaven. AdresKanaalweg 141. TE HUUR het Bovenhuia Westatraatll thans bewoond door den WelEd.Geatr. Hee L. F. VAN BEEK. AdresKanaal weg 140. Te huur ofte koop net Woonhui) in de Hoogstraat. Adres: Spoorstraat 58. TE HUUR een BOlfENNUIS, Loodsgracht voorzien van gas- en waterleiding. Huurprijs f 15,25 per maand. Adres P. SCHAGEN Jr., Oostslootstra hoek Vroonstraat. TE HUUR een gemeubileerde Kame aan den Kanaalweg, met vrge opgang, m of zonder pension, geschikt voor heer dame. Br. fr. onder motto Kamer bnreau van dit blad. Te huur een net Bupgepwooi huis in de De Rujjterstraat, bevatten drie kamers, huurprijs f2,75 per week. Adres: Kanaalweg 56. HUIS met TUIN te hum Kanaalweg 115. Huur f15per maat Te bevragenSPOORSTRAAT 43. WINKELHUIS te huur Direct te aanvaarden het WINKEL WOONHUIS vroeger de >TuDeusT", N 165 Molenplein te huur. Winkeloppervlakte ruim 70 M', hoo? 4.20 M. Verder PAKHUIS aan den Dj van ruim 25 M., Keuken met 5 Kamer Te bevragen bg J. L. v. OS, Niem straat 27. in eikenhouten kast, een ha jaar gebruikt, gekost hebben: f 420, thans wegens vertre te koop voor f 260 eontao Spoed. AdresBureau „Vlieger Blaadje". Zwarte Salon-Pianino Door inrniling te koop, een prachtige Salü Planlno f 150.— met volle garantie. Adres H. C. KOEK, Kanaalweg 71, Postkantoor. Te koop een DAMESRIJWIELf z goed als nieuw, en een BR0EDMACHI voor f 18. Adres H. D. HENNING, Tuintjes Hu duinen. Te koop een stel zoo goed als Raamkozijnen, compleet, met W ken, enz. Adres Achter-Hoofdgracht 41. Te koop een beste FIET! met puike banden, voor 17 gulden. AdresZuidstraat 46-47 Te koop 2 schelven roggestro* staande op den Boerenplaats »De Tof komst" te Koegras J Te bevragen bg G. DK BEURS G) Bassingracht 3.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1907 | | pagina 2