The Imperial Bio TABLETTEN! Marine en Leger. Stoomvaar tberichten Marktberichten. Vervolg der berichten WANNEER UWE MAAG U PIJNIGT Moeder SEIGEL'S Advertentiën. Grand Cinematograph Aan de Leden der Ned. fler?. Kerk Oud Oereformeerde Gemeente DANSCLUB TOP. GELDBELEGGING. Jb. KELDER, Aanbesteding. Kroosschouw. Levering v. Aardappelen. Wegens feestdagen GESLOTEN ,,DE KLEINE WINST". Geplaatst aan boord Hr. Ms. «Zeehond": boots man B. J. Cornelis, van Hr. Ms. Wuehts. W.o., idem A. P. W. de Graaf, van idem; machinist J. C. Hellendoorn, van idem op «Das", idem A. de Jong, van idem op «Bever" en idem G. J. H. Ver beek van idem op «Rhcnus". Geweermsker-maj. R.Bosman, van Wachts. W.o. op Wachts. A.d.; machinist W. Brouwer, van con servatie Helvoet op «Das", idem A. M F. Brink man, van non-actief op «Rhenus" en idem C. Metz, van «Marnix" op «Bever"; hoofdinachinist Maas, van «Hefring" op «Marnix" en bootsman v.k. A. Hoeymans, van idem op Wachts. W.o. Geplaatst aan boord Hr. Ms. «Utrecht" bij i«i- - dienststelling: opperschipper P. H. van Ouwer- kerk, van Wachts. W.o.: bootsman v.k. J. J. de Groot, van «Van Galen", idem v.k. A. Bot vliet, van idem, idem W. Smit, van idein, idem T. Looijaard, van idem; konstabel-maj. L. van den Berg, van «Bellona"; sergt.-konstabel v.k. J. Gottmer, van Wachts. W.o; idem C. Akkerman, van «Rhenus"; sergt.-torpedom. J. T. Lubsen, van «Marnix"; tirn- merman-maj A. Snoeij, van «Van Galen": botte- lier-raaj. D. Werdes, van Wachts. A.d.; sergt.- ziekenverpl. v.k. A. v. d. Schalie, van idem, sergt.- schrijver v.k. C. Blom, van «Marnix"; idem. E. c. Scott, van «Bellona" en stoker-m^j. R J. van Waard, van «Van Speijk". Overplaatsingen: Met 1 October. Bootsman J. Werman, van Hr. Ms. Wachts. W.o. op «Van .Galen". Met datum te bepalen door den Directeur en Commandant te Willemsoord sergt.-konstabel J. van Sluijs, van «Bellona" op «Rhenus", idem A. F. de Jong, van idem op Wachts. W.o., sergt.- schrijver v.k. A. v. d. Hage, van Wachtsch. W.o. op «Marnix" en idem H. Kleij, van idem op «Bellona". Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Vondel, v A'dam n.Java, vertr. 22 Sept. v. Southampt. Flores, van A'dam naar Java vertr. 22 Sept. v. Malta. Celebes arriveerde 21 Sept. van Amsterdam te Java. Banda. v. Java n. A'dam, vertr. 21 Sept. v. Marseille. Kon. Wilh., v. Java n. A'dam, vertr. 23 Sept. v. Genua. Kon. Will. I. v. A'dam, n. Java, vertr. 22 Sept. v. Suez. Rem brandt v. A'dam n Java, arr. 24 Sept. te Singapore. Sumatra, v.Java. n. A'dam, vertr 24 Sept. v. Port-Said. Koninklijke Hollandsche Llotd. Delfland, van Amsterdam' naar Buenos-Ayres, pas seerde 19 Sept. Fernaiido Noronha. Zaanland van Buenos-Ayres en Brnzilië naar Amster dam, arriveerde 22 Sept. te Duinkerken. Eemland, v. A'dam n. B -Ayres, arr. 23 Sept. te Leixoes. Rotterdamsche Lloyd. Besoeki, v. Java n. R'dam, vertr. 22 Sept. v. Marseille. Solo, van R'dam naar Java, passeerde 21 Sept. Malta. Tabanan, v. R'dam n. Java, vertr. 24 Sept. v. Marseille. Djocja, v. Java n. R'dam, vertr. 24 Sept. van Padang. Kediri, v. R'dam n. Java, vertr. 24 Sept. v. Antwerpen. Salak, v. Java n. R'dam, arriv. 24 Sept. te Seuz. Kon. West-Indische Maildienst. Pr. Fred. Hendr. van Paramaribo n. A'dam, pass. 21 September St. Michaels. Visscherijberichten. Nieuwediep, 22 September. Aangebracht door 18 korders 5 tot 10 stuks groote tong per stuk 70 cent, 5 tot 10 middelmatige tong per stuk 40 cent, 10 tot 20 kleine tong per stuk 12 cent, 1 tot 5 stuks rog per stuk f 1, 1 tot 2 mand kleine schol per mand f 3 a f 4, 1 tot 4 mand schar per mand f 1,25. 23 September. 25 korders met 5 tot 20 stuks groote tong per stuk 80 cent, 10 tot 30 middel matige tong per stuk 45 a 55 cent, 10 tot 30 kleine tong per stuk 12 a 15 cent, 5 tot 20 stnks rog per stuk f 0,90 a f 1, 1 tot 2 mand kleine schol per mand f 2 a f 4. 1 tot 4 mand schar per mand f 1,25 a f 1,50. 24 September. 32 korders met 5 tot 20 stuks groote tong per stnk 70 cent, 10 tot 40 middel matige long per stuk 40 a 50 cent, 10 tot 3( kleine tong per stuk 12 a 15 cent, 1 tarbot voor f 8,50, 2 tot 10 stuks rog per stuk 90 cent, 1 tot 2 mand kleine schol per mand f 2 a f 4,50, 1 tot 4 mand schar per mand f 1 a f 1,25. Burgerlijke Stand gemeente Helder, Van 22 tot 24 September. ONDERTROUWD; A. J. Stapel en M. Bakker. M. F. A. M. Nauta en J. C. C. Olifiërs. J. Dol en C. Verberne. GETROUWD: Baunink en F. Andela. P. Heeres en C. "Körber. H. Forrer en B. Heeres. BEVALLENT. Smit geb. Bruyn, z. N. Simonse geb. Hankes, z. W Stokhof geb. van Marle, z. M. Biersteker geb. Zegel, d. J. Govers geb. llouter, d. J. A. Nagtzaam geb. Feij, d. E. v. d. Heuvel geb. Donkersloot, d. M. Kooiker geb. Lagerveld. M. Kooger geb. v. Twuijver, z. OVERLEDENSchol, 3 m. Schagen, 24 Sept. Aangevoerd 10 paarden f80 a 250, veulens f 0a ossen f0 a 0, 12 stieren f110 a 170,0 duiven f 0 a 0, 26 geldekoeien f 120 a 180, 80 vette id. f 180 a 275, 50 kalfkoeieu f 160 a 310, 3 vaarzen f 80 a 100, 0 hokkelingen f - 0 graskalveren fa ,30 nuchtere kalveren f 10 a 23,rammen f a 550 vette schapen f20 a 27,50 80 mager id f 12 a 16, 720 lammeren f 10 a 17,50 bokken en geiten f a ,8 magere varkens fl2 a 15, 40 vette id. per Kg. 42 a 47 ct., 60 biggen f5,a 9,konynen f0.- 0.0 kippen zwanen f 1200 Kg. boter f 0,70 a 0,75, 5000 kipeieren f4,50 a 5,—, 0 eenden dito f0,a 0,- per 100. HELDER, 25 September. Wij maken onze lezers er opmerkzaam op, dat aanstaauden Donderdag, 1 October, in „Casino'' het Ueberbi-ottl-gezelschap, onder directie van Baron Oscar van Fielitz, oen voor stelling zal geven. Wij herinneren ons nog levendig, dat 7 jaar geleden dit gezelschap voor een stampvolle zaal met buitengewoon succes optrad en toen op herhaald verzoek 8 dagen later nog een voors'telling gaf. Wij twyfelen dan ook niet of kunstliefhebbers en vooral zij, die de Duitsche taal verstaan, kunnen ook nu niet slechts een onderhouden den, maar ook een kunstrijken en genotvollen avond doorbrengen; het gezelschap beschikt, zooals ons medegedeeld werd, over voortref felijke krachten. Gepaaseerden Woensdagavond hield de gymnastiek- en excercitievereeniging .Pro Patria' haar 24ste jaarlijksche algemeene vergadering. Onder meer werd besloten de eerstvolgende uitvoering te houden op 14 November a.s., terwijl de viering van het 25-jarig bestaan op 1 October 1809 druk werd besproken. Het bestuur werd herkozen en bleef samen gesteld uit de heeren F. C. H. Schlahmilch, voorzitter, li Buhse, 2e voorzitter, G. D. Hagenaar, penningm., Jac. Schülmayer, le commissaris, Joh. Verfaille, 2e commissaris, en Joh. de Vries, secretaris, Spoorstr. 102. De heer Schlahmilch is nu reeds 20 jaar voorzitter, de heer Hagenaar 21 jaar penning meester en de heer M. P. van Hooydonk zal half December zyn 20-jarig jubileum kunnen vieren als hoofdleider der vereeniging. De bioscope. Liefhebbers van voorstellingen met de cinematograaf of bioscoop en deze zyn er in onze gemeente een menigte hebben deze week hun hart weer eens kunnen op- halen. De heer Jean de Smet uit Brussel geeft eiken avond in „Casino" een voorstel ling en met veel succès. Het programma is zeer afwisselend. Zoowel tragische als humo ristische geschiedenissen worden op bet doek te aanschouwen gegeven, terwijl prachtige natuurtafereelen niet achterwege bly'ven. De nummers, die met de grootste belangstelling door het publiek gevolgd werden en luide toejuiching ontvingen, waren: Vergiffen» van grootvader, Een verjaardag, die treurig eindigt, De trouwe hond, De ontdekking van Amerika, De lustrumfeesten te Delft, De moderne aanranding, De tandarts, Het betoo- verde huis, De kinderen, die met vacantie uit logeeren zijn, enz. Het is wel de moeite waard een kijkje te nemen. Heden-, morgen- en Zondagavond hebben nog vertooningen plaats en Zaterdag middag wordt een kinder- en familievoor stelling gegeven. Voetbal. Het H. V. B. XI zal a. s. Zondag uitkomen tegen .Sport"' 'Hoorn), 's middags van 2 3u. Het Xl-tal is, door eenige wijzingen, thans definitief saamgesteld als volgt Doel: Janzen (H. B. S.) Achter Rijcke- vorsel (H. B. S.) en Schuurman (H. B. I.) Midden Doorman (A.F. en H.C.), Jc. v. d. Poll (L.) en Polling iH. G. I.' Voor: Dorlijn (H. G. I.) Dito (L.), KampL.) Meerens (11 B. S.) Seret A.F. en H.C.) Electriceeren. Voor het Kantongerecht alhier werd Dins dagmiddag de zaak behandeld contra den heer C. A. Staalman, volgens eigen verkla ring electriceerder van mensclien en dieren", beklaagd van het ongeoorloofd uitoefenen der jeneeskunde, door toepassing van electriciteit voor geneeskundige doeleinden, en wel in twee bepaald aangewezen gevallen. De be langstelling in deze zaak was buitengewoon de tribune was stampvol. Er werden niet minder dan 14 getuigen gehoord, waarvan 10 h décharge. De heer Staalman, die persoonlijk zijne verdediging voordroeg, ontkende te hebben gehandeld in-atryd met de wet op de w kunde, daar de electriciteit door hem niet wordt toegepast met een geneeskundig doel. De ambtenaar van het Openbaar Ministerie daarentegen achtte het ten laste golegde wettig en overtuigend bewezen en vorderde de veroordeeling van beklaagde tot 2 geld boeten van f 80, subsidiair 40 dagen hech tenis voor elke boete. De uitspraak werd bepaald op 6 October, 's middags 1 uur. (Dagblad.) De stoomschoener „Zeehond'' is gisteren alhier door de sleepboot .Titan" binnengebracht. Het schip had in de Noord zee eenige averij aan de machine bekomen. Stoomschip gestrand. Tengevolge van dej dikke mist is heden morgen tusschen paal 30 en 31, nabij Kam perduin gestrand het Engelscbe stoomschip „Galtee", geladen met steenkolen, en bestemd naar Hamburg. De kapitein weigerde assisten tie van de sleepbooten „Titan'' en „Hcrcnles Later berichtHet stoomschip is door de sleepboot «Admiraal de Ruijter' vlotgesleept en heeft het de reis voortgezet. Kamerverkiezing te Helder In de „Telegraaf" vinden wij vermeld, dat Mr. Z. van den Bergh het uau de Centrale Liberale Kiesvereeniging alhier overlaat den termyu vast te stellen, waarop hy het lidmaatschap voor de Tweede Kamer zal neerleggen. De nieuwe Postwet. zal op 1 October a. s. in werking treden. De voornaamste wijzigingen bestaan in Onder nieuwsbladen worden verstaan go- drukte stukken, welke ten minste eenmaul per maand verschijnen als courant of als tijdschrift. Het gewicht der brieven, met 5 cent te f'rankeeren, mag nu 20 gram bedragen, in plaats van 15 gram. Briefkaarten, in de stad te bezorgen, kunnen met l'/a cent worden gefrankeerd. Het tarief der gedrukte stukken is in de gewichten van 25 tot 500 gram gewijzigd ei wordt nu 50 gr. 1 ct., 100 2 ct., 150 3 ct. 200 4 ct., 250 5 ct., 300 6 ct., 350 7 et.| 400 8 ct., 450 9 ct. en 500 10 ct. Overigens als vroeger. Het gewicht van de nieuwsbladen, dat voor ct. mag worden verzonden, is ver hoogd tot 55 gram (vroeger 40 gram). Het port bedraagt verder van 55 tot 150 I ct cent. Meer machines. Men schrijft uit Rotterdam Woensdag is de eerste der zes nieuw aan geschafte graanelevators in onze haven in werking gesteld, zoodat nu drie van die machines werken. De volgende week komt de vierde en vóór Januari moeten ze alle acht in explotitatic zijn. Er is nu nog al wat graan te verworkentrouwens alle jaren is het om dezen tijd druk. Droevige geschiedenis. Door een waudelaarster werd te Brammen ocrgisterniimiddag op het landgoed tde En gelenburg' het lijk gevonden van een onbe kend man, hangende aan een boomtak. Toen de politie gewaarschuwd was, werd het touw doorgesneden en bleek de man papieren te hebben, waarop zijn naam en adres, nl. II. W. V., Deventer, stonden vermeld, die sinds Maaudag spoorloos was verdwenen. Als reden tot zelfmoord noemde het papier «levens moede*. Het lyk werd, door de politie begoleid, naar het kerkhof vervoerd. De man schijnt Maandagmiddag daar per fiets te zijn geko men, heeft deze daarna als vrachtgoed naar Deventer verzonden, daar ook nog sigaren gekocht, waarvan nog één over, en Bchijnt daarna tot de noodlottige daad te zijn over gegaan. Nederland en Venezuela. Wy ontlcenen aan de Araigoe di Curaqao", dat president Castro ook alle consuls van Venezuela op de Engelscbe Antillen, zooals Trinidad en Barbabos, terug riep. De «Amigoe" meent dat slechts .algeheele absoluut afdoende" genoegdoening ons mag bevredigen. Er mag minder dan ooit sprake zijn van een regeling, die zelfs maar den geringsten grond laat voor de veronderstelling, dat Neder land in de vernederde behandeling, die het van Venezuela onderging, berust. Geen Neder lander. die niet zou wenschen, dat Nederland zulk een besliste en geheel ondubbel zinnige genoegdoening zoude verkrijgen zonder dat een schot behoeft te worden ge lost. Er zijn omstaudigheden waaronder ringstc weifeling of zelfs maar een schyn van weifeling inoet worden vermeden. De daden van Venezuela maken het stellen van reer beslis te eischentotgonoeg- doening gebiedend noodzakelyk. Het ware, naar onze meening, daarom gewenacht geweest, dat het machtsvertoon met die omstandigheid reeds terstond in overeenstemming was ge bracht, om zonder aarzelen krachtig te kunnen optreden, zoodra aan onze eiscben niet op de meest ondubbelzinnige wyzo wordt vol daan. Wij kunnen dat te gereeder doen, omdat de geheele wereld erkent, dat Nederland niet alleen bevoegd, maar zelfs tegenover zich zelf en zyn onderdanen verplicht is op zulk een wijze op te treden. Een zonderling geval. Een jong meisje, dat bij Treptow een eind aan haar leven wilde maken, door van den aanlegsteiger der stoombootjes in de Spi-ee te springen, werd daarin verhinderd door een mar heeren, worstelde om los te komen, duwde )ij ongeluk een der heeren in t water, kreeg berouw, sprong hem na, vischte hem op, bracht hem op hot droge, en wandelde weg, zonder dat men haar naam te weten kwam. Scheepsramp. Eergisteren is de Amerikaanschu schoener Star of Bengal los geslagen van de sleepboot en dientengevolge naby Coronation Island ter hoogte van Alaska gezonken. Van de 137 passagiers zijn er 110 verdronken, onder wie 101 koelies. Vervalschen van wijn. De wijnkooper Heinrich Klein te Landau in de Palts is wegens het vervalschen van x ij n w ij n tot zes maanden gevangenis straf verooreeeld. Honderdnegentig voeders wijn ter waarde van 60,000 nik. zyn, om uit gegoten te worden, in beslag genomen. Twee medeplichtigen kregen twee maanden en veer tien dagen gevangenisstraf. Geboren TRIJNTJE, dochter van J. v. d. HEUVEL en E. v. d. HEUVEL—Donkersloot. Helder,- 23 September 1908. WIMTERDIENST HOLL. IJZEREN SPOOR. De uren van vertrek en aankomst van de treinen zijn voor den Winterdienst als volgt Vertrek Aankomst van Helder te Amsterdam 5.18 (Zon- en feestd. niet) 7.40 6.37 (alleen tot Alkmaar) 7.31 (sneltrein) 9.12 8.30 (Donderdags tot Schngen) 9.02 H.17 12.13 2.25 1.49 (overstappen te Alkmaar en Uitgeest) 4.12 4.(sneltrein vanaf Alkmaar) 5.45 7.— 8.56 Vertrek Aankomst v. Amsterdam te Helder 4.34 (alleen Donderdags) 7.14 5.56 (Zon en feestd. niet) 8.27 7.14 (alleen Zon- en feestd. overstappen te Uitgeest en Alkmaar) 9.32 9.43 (sneltrein) 11.20 (alleen van Alkmaar en op Zon- en feestd. niet) 12.18 12.43 2.56 3.10 (op workdugenop Zon en feeBtd. vanaf Alkmaar) 5.27 4.26 6.81 8.17 (sueltroin) 10.12 (alleen van Alkmaar) 10.50 10.23 (alleen op Zon- en feestd.) 12.20 Uit bovenstaande dienstregeling blijkt in de allereerste plaats, dat de sneltrein, die van hier des avonds om 7.10 naar Amster dam vertrok, veranderd is in een heel ge wonen boemeltrein, die nu om 7 uur ver trekt, en om 8.56,te Amsterdam aankomt, terwijl de lokaaltrèin, die des avonds om 8.11 vertrok en nog gelegenheid gaf Amster dam te bereiken, geheel is vervallen, zoodat de trein van 7 uur des avonds de laatste gelegenheid is Amsterdam te bereiken. De laatste trein, die hier om 12 24 's nachts aankwam eii een mooie gelegenheid gaf do aansluittng te treffen op verschillende trei nen uit alle richtingen van ons land, komt eveneens te vervallen, en zal nu alleen op Zou- en feestdagen rijden. De naaste oorzaak van de opheffing van deze treinen zal zijn grond vinden in het geringe personenvervoer. Met dit a\ zyn wij in een zeer slechte conditie gekomen, en zullen velen onzer de nadeeligc gevolge van deze stap achteruit terdege govoelen. Ingezonden Mededeelingen a 20 cent per regel. en ge bang zijt om te eten wegens het lijden, dat, zooals ge reeds van te voren weet, moet volgenwanneer ge door wind, hoofdpijn, pijnen in de maag of in den rug, galachtiglieid of hardlijvigheid geplaagd wordt, GEBRUIKT Verkrijgbaar bij alle Drogisten en by de y voornaamste Apothekers. Prijs fl.fi.50 per lleschje. Te Helder verkrijgbaar o.a. bij de k Firma DE BIE—BIERSTEKER, te Anna 1'aulowna bij D. ZON, in drogerijen en te Schagen bij J. ROTGANS. Den 4en October a.s. hopen onze geachte zwager en zustor Pieterde Wijn en Carolina Francisca But to IJmuiden, hunne 25 jarige Echtvereeniging te herdenken. Namens Broeders en Zusters J. J. BUT. T. BUT-Lak. W. CORELL. J. C. CORELL-But. en Kinderen. Helder, Sept. 1908. Ondertrouwd MARTINES P. A. M. NAUTA en JOHANNA C. C. OLIFIERS. Helder, 23 Sept. 1908. Kanaal weg 131. Kanaalweg 4. Getrouwd WILLEM PIETER METS en CATHRINE DE WIJN, die, mede namens wederzijdsche familie dank zeggen voor de talrijke bewijzen van belangstelling by hun huwelijk ondervonden. IJmuiden, 23 September 1908. GeborenJacobus Arnoldus Hendricus, zoon van J. II KOOIKER en M. KOOIKER - Lagerveld. Helder, 23 September 1908. Heden overleed onze geliefde echtgenoot, vader, behuwd - en groot vader de Heer Lambertus Klein, in den ouderdom van circa 69 jaar. Wed. T. KLEIN-Van Vliet. A. G. v. d. KLUGT—Klein. i G. P. W. v. d. KLUGT f|s en Kinderen. g Wed. S. J. BUIJS-Klein. M Helder, 25 Sept. 1908. in de Zaal van den Heer POLAK, CASINO-GEBOUW - Helder. Langs dezen weg betuigen wy onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij onze 25-jarige Echt vereeniging ondervonden, Wormerveer, 25 September 1908. M. HAAK. C. HAAK—Van der Brande. DANKBETUIGING. Ondergeteekende betuigt zijn welge- meenden dank voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden by het over lijden van hunne geliefde echtgenoote, moeder, dochter en zuster S. BAKKER Polderman. Den Haag, 25 September 1908. Uit aller naam J. C. Th. BAKKER. Evangelisatie-lokaal in de Palmstraat. D.V. Zondag 27 September voorm. 10 uur en 'savonds half zeven: Os. C. J. WARMERS, Herv. Predikant te Nieuw Vennep. gevestigd HOOGSTRAAT. Zondag voormiddag 10 uur en de namiddags te 51/2 uur: Ds. B. S. DE BEER, van Utrecht. DINSDAG 29 SEPTEMBER. Wie genieten wil van 't Schagen vuurwerk, kan zich opgeven, Binnenhaven, Watersteeg No. 1. Afrit zal den deelnemers bekend gemaakt worden, er wordt heel zacht gereden. Afrit 's avonds 7 uur. Terugkomst te Helder, 11,15 uur. SPORTMAN NIEUWE LEDEN kunnen zicli ter inschrijving aanmelden op Zondag a. s. van 57»-77« uur in Casino. HET BESTUUR. Gymnastiek- en Exercitie Vereeniging „PRO PA.TRJA", opgericht 1 October 1884. Het Secretariaat is gevestigd, SPOOR STRAAT 102. j. B. A. DE VRIES. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Dept. Helder. De lessen in figuurzagen en houtsnijden zullen aanvangen VRIJ DAG 2 OCTOBER, half zes, in 't Spaar bankgebouw. Inlichtingen bij den Heer D. VAN ZOONEN, Hoogstraat 96. Bij ondergeteekende is onder richt te verkrijgen in het BOUWKUNDIG- en YAKTEEKENEN, H. LACROOti, Dijkstraat 52. ENGELSCH. Privaatlessen in de Engelscbe taal aan door J. BAAS Rz Vlamingstraat 28. Volledige Kantoonopleiding. Wintercursus, aanvangende October. Les in boekhouden, handelsrekonen administratie, correspondentie machine schrift op de beroemde schrijf- en reken machine. Alle machines gratis in gebruik. Inlichtingen A. C. v. d. MEIJ, Hoog straat 107. Beschikbaar eenig kapitaal voor beleg ing op land of huizen als le hypotheek tegen lage rente. Br. fr. No. 900, bureau van dit blad. 3 pet. Gertif. Werkelijke schuld, Voor de verkryging van bladen nieuwe coupons, kunnen de talons van heden af, bij ons worden ingeleverd. P. GROEN ZOON. VERLOREN een zilveren Dameshorloge AdresSluisdijkstraat 72. VERLOREN W oensdagmorgen j 1., gaande langs de Wostgracht een zwarte kanten Muts met zwarte linten. Verzoeke terug te brengen tegen belooning. AdresMolenstraat 64, Helder. de beroemde HARMONICASPELER KOMT Donderdag i en Zondag 4 Oct. 1908, bij D. MAREES, BLAl) WE KEET", Koegras Aanvang 77» uur- Entrée 20 cent. BAL INT Al Donderdag 1 October, uitsluitend voor Zaterdag- en Zondagavond NIEUW PROGRAMMA. Pryzen der plaatsen le Rang fO.75, - 2e Rang f0.5Ö, 3e Rang f0.30. Zaterdagmiddag van 2-4 uur Groote Kinder- en Familievoorstelling. Prijzen der plaatsen le Rang f0.40, - 2e Rang f0.25, 3e Rang f0,15. N.B. Van 4 tot 6 uur extra KINDER VOORSTELLING met uitgezocht leer zaam programma. Alleen voor schoolgaande kinderen. Entrée 10 oent. ZATERDAG 3 OCTOBER e.k. 's morgens te 9 uur 30 min. zal in' 't logement van deii beer. J. THIJSSEN aan jlen Dijkstraat te Helder publiek worden aanbesteed Het bouwen van een Boerenplaats met Voorhuis en bijbehoorende werken in 't Koegras gemeente Callantsoog, voor rekening van den heer W. Hoogenbosch aldaar. Bestek en teekening zijn vanaf Dinsdag 29 September voor f 1.00 per stel ver krijgbaar bij den Architect G. de Beurs Gz.. Kerkgracht 53, Helder. Aanwijzing zal geschieden Donderdag 1 October 's morgens te 10 uur in voor noemd logement. Aangemoedigd door het groote succes ZONDAGMIDDAG van 4 tot 6 uur Matinée. Prijzen der plaatsen: le Rang f0.40. 2e Rang f0 25, 3e Rang f0.15. Zondagavond GROOTE AFSGHEIDSV00RSTELL1NG, met 5000 Meter Film. Gewone prijzen, Na afloop der Voorstelling BAL. De toegang tot het Bal is vrij. Aanbevelend, Directie i JEAN DESMET, BRUXELLES. Maintien. Contenance. DANSCURSUS 1908 '09. Inschrijvingen voor den Danscursus DIJKSTRAAT 37, dagelijks van af heden. De nieuwste dansen zullen worden onderwezen. Aanbevelend. B. H. POLAK, Ph. B. POLAK, Lid van den Ned. Dansonderw. Bond. J. B. POLAK, DIJKSTRAAT 37, HELDER. gedipl. dansonderw. Dienstregeling Wieringen-ï. Ewijckslnis Ingaande 1 October 1908. Vertrek op werkdagen Van Wieringen 5.15Jv.m. 2.25 n.m, Van de v. Ewijckslnis 6.25 v.m. 3.35 n.m, Op Zon- en Algem. Chr. Feestdagen Van Wieringen 5.15 v.m. Van de van Ewijcksluis 7.45 v.m, De postschipper JOH. BAIS. Het Bestuur van den Polder, Helder en Huisduinen maakt bekend, dat de Jaarlijksche Algemeene Kroosschouw in dien polder zal gehouden worden op WOENSDAG 21 OCTOBER 1908, en maant belanghebbenden aan om te zorgen, dat vóór dien dag de langs hunne landerijen loopende tocht- en scheidings- slooten bekoorlijlr zijn opgemaakt, uitge- kroosd en schoongemaakt. De nalatigen verbeuren eene boete van zestig cent, onverminderd hunne verplichting om binnen acht dagen na de schouwing de slooten alsnog op te maken, uit te kroozen en schoon te maken. De wijdte dezer slooten is bepaald op 2.50 Meter en de diepte op 1.25 Meter. Tevens wordt in herinnering gebracht, dat Honden, die onbeheerd in den polder loopen, zooveel mogelijk onschadelijk zullen worden gemaakt. Helder, 25 September 1908. P. VAN DER HOEVEN, Voorzitter D. BAKKER, Secretaris. Garnizoen Helder. De Kolonel-Commandant van bet 4e Regiment Vesting-Artillerio te Helder zal O]» Vrijdag 2 October 1907, des mid dags te 12 uur, ten bureele van den le luitenant-kwartiermeester, toegevoegd officier, hoek Oude Kerkstraat, onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog, in het openbaar aanbesteden de levering van ongeveer 1750 H.L. AARDAPPELEN, of zooveel meer of minder als zal blyken noodig te zijn, gedurende bet tijdvak van 1 November 1908 tot en met 31 Mei 1909, ten behoeve van de soldaten- menages in bovengemeld garnizoen. Op deze levering zijn van toepassing de Algemeene Voorwaarden voor de levering van levensmiddelen, vastgesteld by besch. van den M. v. O. d.d. 13 November 1908, VI Afd. no. 117, welke tegen den prijs van 25 cent per exem plaar verkrijgbaar zijn by de Firma GEBR. VAN CLEEF, te 's-Gravenhage. De Kolonel voornoemd, T. C. DE BORDES. Aanbesteding. Vrijdag 2 October a. s., des voormid dags te 11 uur, zal door ondergeteekende in het Café „CENTRAL", aan den Kanaal- weg alhier, voor rekening van den heer A. KATER worden aanbesteed Hei verbouwen ven perceel Molengracht 4 en eenige wer ken aande belendende huizen. Aanwijzing Woensdag 30 Sopt. a.s., v.m. 10 uur, op het terrein. Bestek en teekening van af Maandag avond verkrijgbaar bij ondergeteekende. tegen fl.— per stel. S. KRIJNEN, Architect. van af heden VRIJDAGNAMIDDAG S uur tot ZONDAGAVOND 7 uur. Manufacturen Magazijnen OUDKERK VAM PRAAG. WEGGELOOPEN Woensdagmiddag een kleine HOND, (Fox -terrier), wit met met zwarte vlekken. Adres: Spoorstraat 122. Onderwijzer met hoofdacte biedt zich aan tot het geven van Privaatlessen, ook aan huis. Lesgeld billijk. Brieven onder letters IJ. Z., aan liet bureau van dit blad. Plaatsing gezocht voor een netten Jongen, 14 jaar oud, goed kunnende lezen, schrijven en re kenen, op kantoor of anderszins. AdresBureau van dit blad. In eene Manufacturenzaak wordt een WINKELJUFFROUW ge vraagd. Kennis van het vak strekt tot aanbeveling. Brieven onder No. 25 met opgaaf van leeftijd, en zoo mogelijk vorige betrekking Bureau van dit blad. Agenten gevraagd, voor eene afbetalingszaak Goud, Zil ver en Uurwerken. SV Kleine borgstorting vereischte. Brieven franco Kantoor „Humanitas", Oosterbeek bij Arnhem. Levensverzekering-Maatschappij „De Amstelbank". VERTEGENWOORDIGERS Md tegen kooge provisie voor Leven svej-z., Ongelukken, Ziekten- en Brandver zekering. Adresseeren bij D. SANDER, Hoofdvertegenwoordiger, Assurantiekan toor, Snaarmanslaan 38, Alkmaar. DIENSTBODE. Wordt terstond gevraagd een flinke Dienstbode. Loon f 100, waschgeld f 26, Brieven motto „Dienstbode", Bureau van dit blad. Mevr. DE JONGE OUDRAAT, Marine werf, verzoekt tegen November eene nette Dienstbode, goed kunnende koken. Mevrouw LEFEBVRE, huize B Dennen- oord" Bloemendaal verlangt tegen 1 November een flink eenvoudig WERK- TWEEDE MEISJE, P.G., niet ben. 20 jaar GEVRAAGD een flinke Dienstbode. AdresBureau van dit Blad. Een zindelijke DAGMEID gevraagd. Adres: Hoofdgracht 77. Een Costuumnaaister vraagt eenige nette Leerlingen. AdresSluisdykstraat 85. Net DAGMEISJE gevraagd, niet beneden 16 jaar. Adres: Hoo^gÉlcht 22a. Gevraagd een MEISJE, niet beneden 16 jaar. Voor halve dagen. AdresWeststraat 107. Broodbakkerij. Een flinke Jongen kan ter opleiding in het vak direct geplaatst worden. Adres: Bureau van dit blad. Te huur gevraagd tegen kalf October of eerder een net Burgerwoonhuis, voor een klein gezin, voorz. van waterleiding. Huurprys f2.- af 2.50 per week, 't liefst in den omtrek van de Keizerstraat'. Brieven motto „Woonhuis", aan bet bureau van dit Blad. Te huur gevraagd tegen 1 October of eerder een net BURGERWOONHUIS, voor klein gezin, voorzien van gas- en waterleiding, Huurprys 12 a 13 gulden per maand. Brieven motto „Burger- Woonhuis", aan het Bureau van dit blad. Yrije Zit- en Slaapkamer te huur met of zonder Pension, op aannemelijke voorwaarden. Adres: Bureau van dit Blad. Slaapgelegenheid met of zonder Pension. Adres J. BURGER, Louissesteeg No. 1, (Hoofdgracht). TE HUUR een HEERENHUIS aan dea Parallelweg, inhoudende vyf kamers, veranda, keuken, schuurtje en zolder, voorzien van gas- en waterleiding, huurprys f20 p. maand. Te bevragenBureau van dit blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1908 | | pagina 2