BIJVOEGSEL VAN 'T „VLIEGEND BLAADJE". WOENSDAG 30 SEPTEMBER 1908. Nieuwsberichten. HELDER, 29 September. Voetbal. H. V. B. XI. Sport (Hoorn) 2—1. Zooals was aangekondigd, vertrok hot H. V. B. XI Zondag j.1., begeleid door vele supporters naar Hoorn om deel te nemen aan de serie wedstrijden uitgeschreven door de H. V. V. .Volharding", ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan. 's Middags 21/4 uur stond onze team tegen over .Sport" uit Hoorn in 't veld, om met een sterke wind in den rug het vijandelijk doek aan te vallen. Dank zij het uitstekend verdedigen van sport's achterspel, kwam het evenwel niet tot doelpunten, hoewel eenige prachtige schoten verdiend hadden te .zit ten". Ook werd een schot op het doel door het publiek tegengehouden, en hoewel vol gens onze meening reeds .goal" zijnde, werd het niet toegekend, terwijl een penalty niets opleverde. Inmiddels zat .Sport" ook niet stil en haar linkervleugel ondernam meer malen gevaarlijke rennen, die evenwel door het uitstekend spel van onze backs op niets uitliepen, zoodat half-time inging met de stand 00. Nu krijgt .Sport" het voordeel van den wind en zit gevaarlijk op 't H. V. B. doel. Ons achterspel is evenwel op zijn post, zoodat doelpunten verhinderd wordt. Na on geveer 10 min. echter ontglipt onzen keeper een bal en is Sport's eerste punt gemaakt (01». Het H. Y. B. XI verliest echter de moed niet, verplaatst het spel naar het vij andelijk veld en weet ongeveer 7 min. voor .timedoor middel van haar linksbinnen gelyk te maken. Een ontzettend gebrul gaat op uit de kelen van de talrijk opgekomen enthousiaste Helderscbe supporters en hoe wel .Sport" nogmaals alle krachten inspant om zich de leiding te verschaffen, wordt wel dra .tijd" gefloten (stand 1—1). Wegens den geleken stand moet nog een kwartier worden doorgespeeld, waarvan het H. B. V. XI de eerste 772 min. tegen wind blyft spelen. Aan beide zyden wordt er alles opgezet, het Bpel is uitstekend, doch geen der partijen weet te scoren, zoodat nogmaals een kwartier moet worden door gespeeld. Weer vertoont zich magnifiek spel, de beide teams blijken tegen elkaar opge wassen, zoodat de beslissing ook nu.dreigt -uit te blijven. Gelukkig weet echter onze midden-voor 4 min. voor den" tijd onB de leiding te verschaffen (21). Een daverend -applaus van de vele voor Helder zich sym pathiek gevoelende omstanders valt ons ten deel en als .time" gefloten wordt, is de over- - winning ons. Aan het geschreeuw en gebrul komt thans geen einde: hoeden en petten •'worden op wandelstokken en parapluies in de hoogte gestoken en de hartelijkste felici taties vallen onze mannetjes ten deel. In vroolijke stemming trok het elftal met hare supporters, begeleid door onophoudende .hip, hip, hé's" van de Hoornsche jeugd, naar het station om naar Helder terug te keer en. Door het onvermoeide werken van een be kend voetbal-enthousiast hier ter stede was den spelers een aangename aankomst be reid. Het was hem n.1. gelukt de zoo sym pathieke, bekende muziekvereeniging „Win- nubst" te bewegen het Xl-tal met eene ovatie aan den trein te ontvangen. Dit laatste had echter in de R. K. Volksbond plaats, daar de vereischte toestemming om op het perron te spelen niet kon worden verkregen. Nu het H. V. B. XI gewonnen heeft en door deze ééne match reeds zeker is van een zilveren medaille, moet het aanstaanden Zondag van 10 tot 11 uur tegen .Volhar ding (Hoorn) uitkomen. Een zwaren strijd staat ons elftal weer te wachten en eene nog grootere menigte supporters zullen het a,s. Zondag weer vergezellen. Ook inktwerpers I Men schrijft aan de Dordr. Ct. uit Egmond aan Zee: Waarom zouden wij achterblijven, waar steden als Amsterdam en Leiden ons zijn voorgegaan Wy hebben thans ook evengoed onzen inktwerper als de genoemde steden. Hij is zelfs gevaarlijker en, wat meer zegt, moei lijker onschadelyk te maken dan de Amster- damsche. En wat erger is, hij dankt helaas die onschendbaarheid aan zijne hooge positie, waardoor hij zyn heilloos bedrijf straffeloos zal kunnen voortzetten. Gisteren werd hy door de veldwachters op heeterdaad betrapt, doch helaasde armen der gerechtigheid bleken te kort en zoo lacht hij om de wre kende hand van vrouw Justitia. Een predikant, die tijdelijk met verlof in zyn geboorteplaats, een dorpje in Noord- Holland, bevindt, wandelde gisteren Zon dagmiddag met zijn echfgenoote, een vriendin zijner vrouw, zijn zoontje en hondje langs den dorpsweg. Plotseling ontwaarde dominé, dat het Zondagsche pakje van zijn zoontje vol intvlekken zat. «.Hoe kom je daaraan, jongen vroeg pa. .Ja, bij die schutting werd ik in eens met inkt gegooid en ik zag niemand 1" ver klaarde het knaapje. De naburige rijksveldwachter werd onmid- delijk opgezocht, het raadselachtig geval hem voorgelegd en de veldwachtor in zijn schik, dat hij en zijn vergeten gemeente wellicht thans in roem en vermaardheid de Opper- doezers naar de kroon zou kunnen steken trok onmiddellijk op onderzoek uit. Verge zeld van den zich juist ter plaatse bevinden den gemeente-veldwachter vormden zij een koppel detectives, die voor de Wilsons niet behoefden onder te doen. Jammer genoeg werd van der heeren scherpzinnigheid niet al te veel vereischt, want de aangewezen schutting vertoonde een aantal inktmoppen; vijf meter ver was het inktspoor te vol gen toen liep het dood. Links, rechts, voor en achter werd gespeurd geen spoor te vinden, geen voetafdruk verried de ont vluchting van den snoodaard, niet het minste geritsel in het struikgewas de aanwezigheid van een menschelyk wozen. .Morgen", klonk het plotseling uit don mond van Sden eigenaar van het huis bij de bemorste schutting „Wat is er aan de hand?" Toen legdon de rijks- en gemeente- Sherlock Holmessen den boer de zaak bloot en toen deze van den lach bekomen was, klonk het kort, zakelyk en afdoend: «Wol, dat komt van de spreeuwen, die sde schutting vol!" De predikant, zijne dames, zoontje en de ryks- en gemeente-veldwachter keken als op bevel allen te gelijk naar boven. In den grooten vlaareboomeu zaten do boos doeners onbewogen zich te goed te doen aan de zware vlaarbessen, en enkelen vraten van dat heerlijke goedje zoovocl, dat zy rykelijker dan gewoonlijk hun faecaliën stort ten op de hoofden en lichamen der arglooze voorbijgangers. Eu daar nu deze uitwerpse len dank zy het zwarte bessensap, volkomen geleken op dikke, donkere inkt, vervloog met de oplossing van dit raadsel des veld wachters hoop, zyn afgelegen gemeente te bezorgen de lauweren van een Opperdoes. Nederland en Venezuela. Hieronder nog het een en ander uit de korte uittreksels, die de Parijsclio N. Y. Herald van beschouwingen van Amerikaan- sche bladen over Venezuela behelst: De Advertiser," Boston Het is veel be- teekenend, dat Duitschland zich blijkbaar op de vlakte houdt. Zijn betrekkingen met Vene zuela blijven vriendschappelijk. Het beloop der dingen in Venezuela gadeslaande, houden de Vereenigde Staten dat in het oog. De »American," Baltimore, zegt, dat het niet in den aard der Vereenigde Staten ligt, een zwakken staat door de Europeesche mogendheden te laten ringelooren, maar soms hebben kleine landen, evenals kleine jongens, een kastijding noodig. Castro zal nu mis schien gaan begrijpen, dat hij bezig is met Amerika's geduld uit te putten, en dat 't wel kon wezen, dat het zijn bekende beginse len ten opzichte van het Westelyk halfrond vereenigbaar acht met een lesje, aan Vene zuela gegeven. Schetsen nit de Rechtzaal. Om neef Joosten Ex-Vriendinnen. Op de bruiloft van oome-Willem en tante- Kee was 't eigenlijk oorspronkelijk aangeko men. Er was geen wolkje aan de lucht, toen nog. De bruid en tante Pie waren zelfs boezemvriendinnen geweest, haar leven lang. Samen waren ze in betrekking geko men by de firma Hansen en Co., in linge- riën. Ze combineerden haar uitgaansavondjes hadden geen geheimen voor elkaar. Waren tot .vaste verkeering" gekomen met twee onscheidbare en onafscheidelijke vrienden meergenoemden oom Willem en wat dan nu, in zyn naasten familiekring, oom Gerrit wordt genoemd. Zij waren, zy 't in de verte, nog aan elkaSr verwant, iets van achternich ten in den tweeden graad. Nette, fatsoenlijke bedaard-ingetogen meisjes. En toen Willem en Kee bruiloft zouden vieren, was de groote vraag ter sprake gekomen öf neef Joosten zou geïnviteerd wordenNeef Joosten was, in de familie van jnffer Pie, iemand, om wien men «te geven had." Hy was on getrouwd, had een floreerend zaakje in krui denierswaren kwam op verjaardagen en andere feestelyke oocasiën met cadeautjes aan stopte de jongens, die hem kwamen fe- liciteeren als 't zijn beurt was om te jubi- leeren, kwartjes in de handEen paar maal zelfs een pöpEn om noef Joosten had zich gevormd een soort van mysterieuse legende, met testament in verband staande. Neef vond het verduikerd-aardig om door de nichtjeB vertroeteld te worden vanwege het geen nog eens gebeuren kou, wanneer hy o, in verre toekomst 1één oog zou dicht doen Neef Joosten koketteerde met zijn testament. Nu eens gaf hij knipoogjes aan de eene, dan weer aan de andere verwante Dan haalden ze borreltjes voor neef, als-ie op visite kwam En er werd een kistje lekkere, fijne tabak voor 'm neergezet En als neef z'n oogen dan iewat lodderig werden en z'n tong wat loom, dan kon-ie zoo, langs z'n neus-weg, mompelenNou Daatje OfNou, HeintjeIk zeg niks, hoorMaar als ik kom te vallen De gedachte maakte hem treurig. Soms, als- ie extraordinair gepimpeld had, kwamen er tranen opzetten. Da of Hein haastte zich dan om neef z'n glaasje te vullen, en men putte zich uit in ontboezemingen van„Hé foei Joosten, hoe kun-je nou zéé spreken? 't Is zondeJij leeft nog wel vyftig jaarOp z'n allerminstJy overleeft ons allemaalLet maar op Als neef 't dan èrg te pakken had, schudde hy, met zekere weemoedige treurigheid, 't al-gr'ijzende, hevig-blozende, zwaar-vleezigo, bonkige hoofd. Tuurde hy in z'n kelkje Werd-ie zwaar-op-de-hand. Zinspeelde neef op 't eenige verlangen om de menschen, op wie hy 't begrepen had, na z'n dood een centje na te latenAllicht veegde een der gevoeligst-aangelegde nichten zich, van vertcedering en aandoening over de oogen Maar wie goed en scherp observeerde, zag 't geglinster in de oogen der verwanten 't Flikkeren van hebzucht't Stillekes aankyken van dikken, zwaargebuikten ouwen- vryer met verdacht-bolle wangen en kzakjes» onder de oogen Voelde, hoe er getaxeerd werdZou neef 't nog een jaar of tien harden Hoeveel geef-jjj 'm nog De kunst in de familie was en bleef om neef JooBten te-goed-vriond te houden. Toen was de bruiloft van oome Willem en tante Keetje dan gekomen, zagen we. En drie dagen véór het feest had de moeder van Willem, die een by ster-zuinig, stem mig, dor vrouwken was, ijselyk op d'r „pon- toneur" en direct nijdige mondhoekjeB trek kend wanneer iemand iets zei, dat «niet comme-il-faut" was zooals zy 't uitdruk te,afgeluisterd hebbend zulke woordjes van de mevrouw, waar zij gekamenierd had in 't verleden Moeder van Willem had gezegd: „Eén ding moet ik je vertellen, dien gemcenen Joosten verkies ik niet op de par ty 1" Zij, die later .tante Pie" zou worden, was aanwozig en hoorde dien uitval. Ze werd zoo rood als een kreeft. Ze beefde, van toorn en gehoond-zyn, als 'n espenblad. Ze zag do schoonmoeder van d'r vriendin aan met oen paar oogen, die glommen als kooltjes-vuurKeetje begreep 't wel, was er bleek van, maar durfde niet veel zoggen Nu kwam erby dat ze moeder niet héelemaal ongelyk kon geven. Neef Joosten kön vooral als-ie .de hoogte» had, cn dat gebeurde haast dagelijks, doch nam op „een party* geduchte dimensiën aanKon dan wordeu wat de meisjes „eng* noemden. Hy knoopte zyn kleêren los. Liet geluidon hooren, dio zelfs 't mans volk nijdig maakten. Spuwde op den grond. Verkocht uiën en moppen, die voorkazerne- atmospheer iets te gepeperd waren Had er lol in om te bemerken dat-ie sommigen ermeè ergerde, en werd dan voortdurend grof-schuiner. Genoot ervan als-ie zag dat een paar nichtjes, die hem tevriend wilden houden, grinnikten en deden of ze 'm w&t- leuk vondenHoe 't zij, een mensch schaamde zich, voor .vreemden", de oogen uit het hoofd ah neef Joosten van de partij was «Hy of ik, dat is mijn laatste woord 1' had moeder gezegd. Maar Pie trok zich de zaak aan cn achtte in neef Joosten haar gansehe familie eer gekrenkt «Kijk-u maar naar uw eigen familie, juf frouw", zei ze, doodsbleek van drift, «zoo'n dame als uw zuster Leen hebben wij, God dank, bij ons niet. U mocht willen, dat u een Joosten tot neef had Dan zou 't er voor Willem en Kee in de toekomst beter uitzien Dat was een dubbele en venijnige steek- onder-waterTante Leen was een nagel aan schoonmoeders doodkistDe naam der afgedoolde werd nooit op de lippen genomen. En dan die toespeling op de nu juist niet schitterende finantieele omstandigheden van de juffrouw 't Liep dien dag zéé, dat moeder opstond en, zonder zich te verwaardigen iets te antwoorden, weggingDat de boezem vriendinnen eerst geweldige ruzie kregen Maar Pie was nerveus cn gevoelig van aard. Ze barstte in tranen uitVan de weêrom- stuit kreeg Kee 't óók op d'r zenuwen Tranen verteederen en verzoenen nu eenmaal. Een kwartier later lagen zy weêr in eikaars armen De vrede werd gesloten. Pie ging de oude juffrouw excuus vragen in baar ont roerde stemming en znchtte om «alles maar weêr goed te maken" De onde juffrouw ging meê schreienPie erkende dat ze niet, nooit had mogen zeggen wat ze Vader kwam juist binnen. En 't verrassend eind van de zaak was dan moeders belofte, dat zij er nog eens over denken zon" Pie, op haar beurt weêr verteederd door dkt groote, ongedachte blyk van plooizaamheid, gaf toe dat neef Joosten «raar kon doen".... Maar och, hy was niet kwaadWe heb ben allemaal onze fouten, nie-waar Ja, zekererkende schoonmoeder op zal- venden, vromen toon Besloten werd, dat oom Hendrik de trots der familie naar neef Joosten zou gaanHem, met den fijnen tact, dezen oom eigen, zou wyzen op de noodzakelijkheid om zich nu, op de bruiloft van Willem en Kee, netjeB te houden Van Hendrik nam Joosten zoo'n „preek" wel aan En vooral dit laatste gaf den doorslag. Moeder zwichtteEen beetje gerustge steld Neef zou komen en moé niet wegblyven Uiterlijk leek alles prachtig, maar in 't teêre, licht te ontstemmen instrument, vriend schap geheeten, was toch iets vernield Tusschen Kee en Pie was 't niet meer „dkt" 1 Vooral die bitsigheid over de noodlottige tante Leen was blyven hangen. Men had er over gefluisterd, maar de naderende bruiloft had de tongen wat bedwongen Doch een broêr van schoonmoeder, wiens driftig tem perament alom bekend was, had op den grooten dag al van „'s ochtends af"van dat-ie, met hooge-hoed en "vritte-daB, in een der rytuigen had plaats genomen, eigenlyk «zitten koken". Hij kauwde z'n sigaar aan flarden spuwde onheilspellend om zich heen trok en wrong aan z'n fecstdasklopte tel kens onnoodig en vreemd-driftig denkbeeldige stofjes en vonkjes van zwarte-jas en feest- pantalonMoeder had duizend angsten uitgestaan, want zy kende broêr; wist op een haartje wat er in hem omging. Een klein vonkje was maar noodig En dat vonkie kwam Neef Joosten was smeriger dan ooit.,.. Een van de' haast-vijandige familie zei er wat overDe feestkaraffen waren voor driekwart al leegDe wangen gloeiden, de oogen schitterden't Was een zwoelo joligheid, die er hing. Atmospheer, overladen met .electriciteit" Toen kwam 't. Een enkel woordje, waar broêr, die al z'n ooren gespitst had, iets nit kön opmakenSteekje-onder-water, in verband met tante Leen Neef Joosten, die, in z'n hemdsmonwen, zat te knikkebollen, de beenen op een paar stoelen uitgestrekt, een achttienjarig nichtje op een van z'n knieën Neef werd haast ontnuchterd van schrik, zooals broêr van Lien plotseling losbarstte, als een bom, die ontploft Beukend, met twee vniBten, op de feest tafel. Karaffen stuk, glazen te gruis Ren lampekap aan gruzelementengegil van vrouwen, gevloek van mannen. De verhuur der van het lokaal binnengestormd Een herrie van belangEen brui loft aan flarden En te midden van 't 'gewoel en geraas, de brnid en Pie, tegenover elkakr, tierend en razend als furiën, met gekromde, tot krabben klaar-zijnde vingersDe bruid, die haar klein sluiertje halfafgerukt had Pie, door haar tranen heen scheldend Al wat dagenlang opgekropt was aan ont kiemende haat en verontwaardiging, nu plots ontketendJ Alleen neef JooBten was van eersten schrik bekomen met een karafje wittig- vocht naar een afgelegen, veilig hoekje ge strompeld, en zat zich daarweemoedig- hoofdschuddend en tranen stortend over de rnzie al-maar glaasjes te vullen Toch was 't niet de scheldparty van den verstoorden bruiloftsdag, die op een stillen middag de twee vrouwtjes, ex-vriendinnen, tante Kee en tante Pie vóór den straf rechter bracht. 't Had nog een kleine maand geduurd. Toen was 't tot eén eind-explosie gekomen En Pie had zich door haar man laten dwingen om de zaak «aan te geven Allebei hadden ze schuld, maar tochwat waar is moet waar heetenKee had de andere verre weg 't ergst uitgeveterd, en er bovendien een bezemsteel bij tepas gehaaldWöre zekere getuige, die op de zitting komt verklaring geven, er niet tusschen gekomen „Edelachtbare, ik bezweer 't u, ze had 'r hard-stikke-dood kunnen slaanroept ge tuige, nog sidderend by de herinnering, den president toe. Maar de grijze, gemoedelijke voorzitter glimlacht even. Hy weet wel dat 't zoo'n vaart niet zal loopenKent, doorziet z'n mensehjesMaItbe Cobbeau.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1908 | | pagina 5