„HERCULES. C S JARING trproeping. Oproeping. te H. C. KOEK. „HARMONIE", UITVOERING 3R00TE OP WW OltVHISt 99 malle deert Te huur een HUIS Voor de St. Nicolaas a Tweede Blad. Nieuwsberichten. HELDER, 23 November. Schipbreuk „Roma". Het was te voorzien, dat het Donderdag in de Haaksgronden gestrande schoener schip >Buma", hoewel pas 2 jaar oud en sterk gebouwd, het in den storm van Maan dag zwaar te verantwoorden zou hebben. Het schip had zich tot Maandagmorgen vry goed gehouden. Zondags waren er zelfs eenige vletterlui, met behulp van de reddings vlot van den bergingsdienBt Gebrs.Znr Muhlen aan boord geweest, en hadden zij zij het dan ook met veel moeite eenige com- passen, instrumenten, lantaarns en dergelijke weten te bergen. Het schip verkeerde toen nog in vry goede conditie en hoewel er reeds veel water werd gepeild, scheen de hoop niet buitengesloten, dat het schip nog zou worden afgebracht. 't Kon den strijd tegen de helsche bran ding en den storm op gisteren echter niet volhouden. Tegen drie unr in den mid dag, bjj het wassen van den vloed kwamen reusachtige bonken water, als duinen zoo groot in omvang, aanzetten, namen het schip als een veertje op uit de kom, waarin het gevangen zat en smakten het met een gewel digen ruk een paar honderd meters verder, waar het weer neerkwam op een andere zandrug en in een ondeelbaar oogenblik totaal verbrijzeld werd en de kostbare lading er uitspatte. In den vliegenden stroom werd alles, wrakstukken en lading meegevoerd, zoodat van bergen daór geen sprake was, en als bewijs van de snelheid waarmede alles door den feilen stroom werd medegevoerd, kan dienen, dat gisterenavond te half negen van Termunten (Groningen) werd gerappor teerd, dat langs de GroningerWadden mahony- houten balkeu ronddreven. Langs den Helderschen zeedijk was het, ondanks den woedenden storm, in eens zeer bedrijvig. Aankomende- en beroepsjutters kwamen uit alle hoeken en gaten van de gemeente aangestormd, gewapend met haken en touwen om een vorkje mee te pikken. De oogst was toen niet groot; men kon er slechts weinig machtig worden, en dan nog met veel moeite. Het meerendeel van de balken was de haven voorbijgedreven, het Malzwin in naar Wieringen en naar de Zui derzee. Een groot deel van het wrak, (het dek met een deel van den romp< werd nabij het fort De Harssens vermeesterd. Men ver moedde dat aich daaronder nog een gedeelte der lading bevond. Allerlei kunststukjes wer den door de vletterlui beproefd om de kost bare balken te bemachtigeneen kwam met zjjn vlet in het kokende water aanrollen over den steenendam, met twee balken op sleeptouw. Een spannende strijd werd ge voerd tusschen eenige sloeperlui en de be zetting van het fort de HarBsens, om het bezit van de tegen de glooiing aangedreven balken. Het aangedreven wrakstuk werd in den afgeloopen nacht bewaakt door een achttal sloeperlui, die daar .aan boord" logeerden, 't Spreekt vanzelf, dat om het bezit daarvan ook een hartig woordje gesproken is. Een tachtigtal sloeperlui zullen er waarschijnlijk (deelaan hebben. Het gaan liggen van den wind en het keeren van den vloed iB voor de Heldersche vletterlui niet ongunstig geweest. Do ebbe bracht een groot deel der lading en wrak stukken terug, zoodat hedenmorgen alles in de weer was. Aan de Buitenhaven had men naar schat ting reeds ruim driehonderd balken, meest mahonyhouten, aangebracht, benevens eenige zeilen, vaten wijn en wrakhout. Ook aan de Van Ewycksluis zyn een honderdtal balken geborgen. Op stroom was de geheele vissche- rjjvloot bezig met de ongewone bezigheid, het visschen naar hout. Een 5 tal schutten hadden een groot wrakstuk bemachtigd en waren aan het tobben het in behouden haven te brengen. Het laat zich aanzien dat er voor onze sloeperlui wat te verdoelen zal vallen. De balken hebben, naar men zegt, een waarde van 150 tot 200 gulden. De bemanning van hot schip vertrok heden morgen, onder geleide van den vice-consul den heer Beeckman, naar Amsterdam, van waar zy verder naar Genua zal worden overgebracht. De .Roma' is een in 1906 van hout te Chiavari gebouwde S-mast schoener, groot 592 reg. ton bruto en 505 reg. ton netto, voer onder boekhouderschap van Filippo Abbo te Genua. Wy hadden geen gelegenheid in ons vorig nummer de namen te vermelden van hen, die de moeilijke redding van de bemanning van de .Roma" ondernamen. Zy volgen nu hieronder De reddingboot, schipper Theod. Rijkers, was bemand door C. Bot, J. Riedeman, J. Zwart, F. Jonker, R. Smit, K. Dekker, H. de Haas, J. Been, B. Kramer en W. Mulder, en de reddingsvlet, schipper J. Kuiper, door P. Koningstein, W. Kwast, F. Kwast, J. Kwinkelenberg, N. Coster, H. Kenninck, W. Bakker, A. v. d. Broek, C. Been en P. Bon- tes Pz. Tegen gisteravond 9 unr kwam weder een telegram onrust brengen. Aan de Koog op Texel waren noodseinen gezien, en er zou een groot stoomschip gestrand zyn. De .Atlas vertrok hedenmorgen in de vroegte, doch inmiddels kwam hier bericht, dat aan het strand aan de Koog by den dag niets werd opgemerkt, en ook geen wrakhout aanspoelde. Ook van Vlieland kwam bericht, dat een tweemaststoomschip met zwarten schoorsteen en witte band benoorden het Stortemelk in de branding gevaarlijk ten anker lag. Tot op het oogenblik hebben wy echter geen nadere bijzonderheden te vermelden. Volgens nader bericht is een Italiaansche bark in de Terschellinger gronden gestrand en verbrijzeld. De bemanning is door de roddingboot gered, doch later omgeslagen waarby 7 menschen verdronken. Een goed concert te hooren voor wei nig geld, dat wordt niet altijd geboden, al zyn wy in den laatsten tyd iets verwend. Het volledige stafmuziekkorps onder directie van den heer A. L. Hazebroek, geeft Don derdag in .Casino" weder een concert, ten bate van het ondersteuningsfonds .Ons Be lang» tegen den geringen entrée-prijs van een kwartje. De zaal zal, hopen we, evenals de vorige maal, weder te klein zijn om allen te bevatten. Zondagavond gaf de gymnastiekafdee- ling van den N. R.-K. Volksbond eene uit voering onder leiding van den heer Roeier. De voorzitter, de heer J. Luijckx opende met eeu welkomstwoord tot de aanwezigen, waarin hy propaganda maakte voor zyn ver- eeniging en voor de gymnastiek in het al gemeen. Vooral drong hy er op aan dat ook ouderen zouden toetreden. De werkzaamheden onder leiding van den directeur vielen zeer te roemen, zoo van de kleintjes als van de grooten. Wat dezen op 't gebied van spierkracht presteerden lokte luiden byval uit. Er was bij het werken een zeer aangename afwisseling. Bijzonder in den smaak vielen een drietal korte voordrachten en daaronder werden de koddige parodiale oefeningen het meest toe gejuicht. De afdeelingsvoorzitter roemde by 't einde de uitstekende leiding van den heer Rosier, dien hij bij deze gelegenheid nog geltik- wenBchte met het verkrijgen zyner bevoegd heid voor gymnastiek, middelbaar o^derwys. Voetbal. Nederlandsche Voetbalbond. A. F. en H. C. E. D. O. (Haarlem) 05 wegens niet opkomen van A. F. en H. C. Heideree hc Voetbalbond. De uitslag der Zondag gehouden compe titiewedstrijden is als volgt Leonidas H. G. I. 32. A. F. en H. C. H. B. S. 4-1. Beide wedstrijden waren zeer interessant en het vry talrijke publiek was vol en thousiasme. Bezoek. De Duitsche visschery-kruiser .Zieten» wordt heden alhier binnenverwacht, tenzij het stormweer het schip noodzaakt nog open zee te houden. Het is een schip van 1010 ton en heeft een bemanning van ruim 100 koppen. Hel heeft al meermalen een bezoek aan onze haven gebracht. Door de Raad van Toezicht van het Kon. Instituut voor de Marine is jl. Vrijdag openbaar aanbesteed voor het jaar 1909 de levering van diverse artikelen. De minste inschrijvers zyn Perceel 1, Kruidenierswaren, H. M. Dito. 2, Brood, S. Crone. n 3 en 4, Rund- Kalfs en Varkensvleesch enz., de Wed. O. W. Broersma. 5, Groenten enz., S. v. Amesfoort. 6, Verschc Melk, D. Mantje. De vyf eerstgenoemden alhier, laatstge noemde te Texel woonachtig. Stoombootdlen8t Harlingen - Vlieland Terschelling. De heer C. Bosman te Alkmaar vroeg f7000 sjaars voor het onderhoud van den stoombootdienst HarlingenVlielandTer schelling. Tot nu toe was dit subsidie f 4000 en zoo wenschen Gedeputeerde Staten het ook voor 1909 te laten. Onweder. Hedenmorgen ongeveer half vier werd te Purmerend plotseling een hevige donderslag gehoord. Later bleek dat de bliksem was ingeslagen in een boerdery staande in den Overweerschen polder nabij Purmerend, eige naar de heer S. Blcekemolen en bewoond door C. Meester, 't Gebouw werd ontzet doch golukkig ontstond geen brand Twee koeien in den stal echter waren gedood. Marine en Leger. De kapt.-luit. ter zee A. van den Driessen Mareeuw, tijdelijk eervol ontheven van het bevel over Hr. M9. schoener «Zeehond", wordt met '24 dezer geplaatst in de rol van Hr. Ms. Wuchtschip te Willemsoord. Geplaatst aan boord Hr. Ms. »de Ruyter" bij indienststelling: lloofdmachinist J. van Eek. Machinist C. J. van Manveld, idem H. J. Lindenhovius, idem F. A. Bouman, J. Jongepier en B. C. de Groot. Adj - machinist G. W. J. van Sierenberg de Boer, idem H. J. C. Deul, J. Figee, B. Zictse, J. A. W. v. d. Laan en W. F. H. Rieeker. Schipper D. Tauber. Bootsman v.k A. Hoeijmans, idem v.k, B. Meijers, idem J. v. Oudenaarde en J. C. Morien. Opper- konstnbel C. Koblenz. Sergt.-konstnbel v.k. W. C. Valkenburg, idem J. P. Jansen en idem B. J. Paasse. Torpedomaker-maj. H. v. d. Leelie. Sergt.- torpedom. C. v. Maaren. Sergt.-schrijver v.k. K. Grollé en idem F. Pasman. Sergt—timmerman v.k. J. Smit. Sergt.-ziekenverpl. D. A. van Eijk. SergW- bottelier T. Vuurman. Sergt.-zeilmaker v.k. F. J Kerstiens. Stoker-majoor P. C. Versnel, idem L. Verhagen en idem G. Weyerstrass. Sergt.-sioker K. H. C. M. Egers. Overplaatsingen: Met 24 November: Hoofdmachinist G. Verschuur, van sVan Speijk" op »Dog" en sergt.-stoker vk. G. J. de Graaf, van «Van Speijk" op «Van Galen". Met December: Hoofdmach. F. J. L. Swüste, van «Dolfijn" op «Koningin Emma", machinist C. A.. M. de Jongh, van idem op idem, idem J. C. Vermeer, van idem bij de conservatie 's Rijks werf te Amsterdam en bootsman v.k. M. Sint, van «Dolfijn" op Wachts. te Willemsoord. Stoomvaartberichten. Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Grotius, v. A'dam n. Java, is 21 Nov. Perim gep. K. Will. I. v. Java n. A'dam, vertrok 23 Nov. van Port Said. Billiton, arriv. 23 Nov. v. Vlissingen te Port Talbot Java, v. A'dam n. Java, is 22 Nov. Dungeness gep. Rembrandt arriv. 22 Nov. v. Java te Amsterdam. Sumatra, v. A'dam n. Java, vertr. 22 Nov. v. Suez. Koninklijke Hollandsche Llotd. Amstelland, v. Buenos Ayres en Brazilië n. A'dam, arriv. 22 Nov. te Duinkerken. Maasland, v. A'dam n Brazilië en Buenos Ayres, arriv. 22 Nov. te Duinkerken. Rotterdamsciie Llotd. Bogor arriveerde 22 Nov. van Java te Rotterdam. Djocja, v. R'dam n. Java, is 22 Nov. Carvoeiro gep. Gedé, v. R'dam n. Java, arriv. 22 Nov te South. Medan, v. R'dam n. Java, vertr, 22 Nov. v. Suez. Kon. West-Indische Maildienst. Kostelooze Arbeidsbeurs. Ned. R.-K Volksbond, Molengracht, Helder. Voor ieder toegaukelyk. Bieden zich aan 1 loop of pakhuisknecht, 2 losse werklieden. Zitting alle werkdagen 7—8 uur's avonds. Adverteutiën Viascherijberichten, Nieuwediep, 21 November. Aangebracht door 10 korders te zamen 4 mand kleine schol per mand f 4, 14 mand schar per mond f 1,75. 23 November. Niets binnen. 24 November, v.m. 8 uur. Niets binnen. Burgerlijke Stand gemeente Helder, Van 20 tot 23 November. BEVALLENE. Voorrhuijsen geb. van Eeten, d. A. Smidt geb. Haringa, d. A. J. v. d. Gaag geb. Wcststeijn, z. A. F Koopman, geb. Buck, d. J. Wierda geb. van Rossum du Chattel, d. C. Snel geb. v. d. Wal, z. A. J. Lieben geb. Adam, d. J. C. Besanson geb. Teensma, z. S. E. Klaasson geb. Kuit, d. OVERLEDENC. A. Engel, 4 w. P. J. v. d. Bosch, 71 j. T. Brons, 49 j. M. Boon, 5 j. R. A. Hijlkema, 78 j. Met verwijzing naar de advertentie van de commissie inzake de stichting van een gedenktee- ken voor wylen onzen collega C. S, JARING, deelen wy mede dat wy ons gaarne belasten met het ontvangen van bydragen en dat aan onze bureaux in de Spoorstraat en in de Koningstiaat lysten ter toekening liggen. Red. „VI. Blaadje". Den 6den December 1908 hopen wy het 25-jarig Huwe lijksfeest te vieren van onzen zwager en zuster, oom en tante A. J. Jordans en M. C. Jordans-v. d. Waal, te Helder. Uit aller naam, M. J. v GEIJT. J. H. v. GEIJT v. p. Waal en Kinderen. Amsterdam, November 1908. Den 6den December 1908 hopen onze geliefde ouders, oom en tante A. J. Jordans en M. C. Jordans-van der Waal, hunne 25-jarige Echtvereeniging te herdenken. Namens hunne Kinderen, Nichten en Neef. Helder, 23 November 1908. Dykstraat 12. Op Zondag 6 December a.s. hopen onze zwager en zuster Jan van der Plaat en Johanna Theodora Vink, Middenstraat 44, te Helder, hunne 20-jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat zy nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hun zwager en zuster, R. DE WIJN. A. E. DE WIJN-Vink. IJmuiden, 23 November 1908. De Heer en Mevrouw BESANQON Teensma geven kennis van de geboorte van hun zoon Frits. Helder, 21 Nov. 1908. Geboren: ADRIAAN JAC0BUS, Zoon van J. C. MEEUWSEN A. MEEUWSEN-v. d. LEEK. Alkmaar, 23 Nov. Eenige kennisgeving. Heden overleed plotseling onze geliefde Vader, Behuwd- en Groot vader, de Heer Franciscus Jacobus Bussing, in den ouderdom van 76 jaar. Namens de Familie C. BUSSING. Helder, 15 November 1908. Wegens buitenlandsche betrek kingen eerst heden geplaatst. Hiermede betuigen wy onzen hartelij- ken dank aan familie, vrienden en be kenden, HH. dragers en in 't bijzonder aan den WelEd. Heer A. KRIJNEN, voor de troostvolle woorden, gesproken aan de groevevoorts aan allen, die zooveel blyken van deelneming betoon den, voor my dit zoo smartelijk verlies. Namens de diepbedroefde Wed. C. ROOMEIJER en Kind. Helder, 24 Novembei 1908. Ondergeteekende betuigt ook namens zyn kinderen, hartelijken dank voor de vele blyken van deelneming by het ver lies van zijn lieve vrouw ondervonden. Helder, 24 Nov. 1908. W. VISSER. Dankbetuiging. De ondergeteekenden brengen hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden op 18 November, bij hunne 50-jarige Echt vereeniging, zoowel binnen als buiten deze gemeente. J. KILJAN en Echtgenoote. Helder, 24 Nov. 1908. Wie te vorderen heeft van- verschul digd is aan- of borgtochten bezit, geteekend door Mejuffrouw ANTJE SMIT, weduwe van den Heer PIETER GRIN, gewoond hebbende aan de Middenvliet te Koegras gemeente Helder en aldaar overleden, wordt verzocht daarvan vóór 5 December a.s. opgaaf, afgifte of betaling te doen ten kantore van Notaris Stammes. Wie te vorderen heeft van- verschul digd is aan- of borgtochten bezit, geteekend door den Heer KLAAS VERMEULEN., in leven onderstrandvonder, gewoond heb bende te Helder en aldaar overleden, wordt verzocht daarvan vóór 3 December a.s. opgaaf, afgifte of betaling te doen ten kantore van Notaris Stammes. Verloren i een klein Broche met Kinderportret. Verzoeke beleefd terugbezorging aan het Bureau van dit Blad. In Memoriam A an den oproep ter ver gadering-, werd Zaterdag 1.1. door zeer velen gevolggegeven. De vergadering besloot tot het oprichten van eene blijvende herinnering, zoo mogelijk, in het Centrum der gemeente. Te meer besloot men met bijna algemeene stemmen daartoe over te gaan, omdat de ver gadering van meening was, dat de vele en groote ver diensten van den betreurden overledene bet best gehul digd zouden kunnen worden, door het plaatsen van een monument in deze Gemeente, waaraan hij altijd met hart en ziel zijne Krachten heeft ge wijd Zij, die, geheel uit eigen beweging, zich gedrongen ge voelen, een bijdrage, hetzij groot of klein, te willen af zonderen, worden uitgenoodigd het bedrag ervan te willen vermelden op de lijsten, of te storten in de busjes, welke bij elk der ondergeteekenden voor bovengenoemd doel aan wezig zijn Het Uitvoerend Comité: L. H. FEENDERS, Voorz., Hoofdgracht. Kl. F. OORTGIJSEN, Secr., Spoorgracht. W. BIERSTEKER, Penningm. Kanaalw. H. DE B1E, Keizerstraat 93. T. BIEGEL, Breewaterstraat 20. C. DE BOER Jr., Koningstraat. E. J. BOK, Ankerpark. H. BUHSE, Kruisweg. C. DITO, Koegras, (de bus voor Koegras is geplaatst in de school). P. DE GEUS, Spoorstraat. P. GOUDSWAARDT, Steengracht 6. T. VAN HEUSDEN, Spoorstraat. R. KASTELIJN, Dykstraat. T. KEMP, Sluisdijkstraat. A. KLERK Azn., Weststraat. J. KLIJN, Binnenhaven 16. B. OUDKERK, Spoorstraat. H. ROUKENS, Spoorstraat. Th TERRA, Huisduinen. G. DE VEN, Spoorstraat. P. VERHEIJ, Loodsgracht. J. VISSER, Artilleriestraat 21. H. DE VRIES, Langestraat 110d. Ph. VRIESLANDER, Breewaterstraat. J. VAN WILLIGEN, Weststraat. M. WIJT, Hoofdgracht. Tegen l Januari 1909 vaceert aan bovengenoemde inrichting 4©betrek king van Oodervijzeres in de nattige handwerken. De jaarlyksche toelage bedraagt f250. Sollicitanten gelieven zich vóór den eersten December a.s. schriftelijk aan te melden bij den ondergeteekende, die, desverlangd, gaarne nadere inlichtingen verschaft. Helder, 24 Nov. 1908. De Directeur, A. KLERK Az. Onderofficiers-Vereeniging der Zeemacht „Onderlinge Wedniewg", Algemeene vergadering op Vry dag den 27 November 1908, des avonds ten 7 un, in het lokaal Militair Tehuis. Punten van behandeling: Begrooting 1909. Ingekomen voorstellen. Het Hoofdbetuur. Toegangsbewijzen voor het Volksconcert op Donderdag 26 November, nog te verkrijgen in den Piano en Orgelhandel va Kanaalweg b/h. Postkantoor. Zang- en Rec.-Vereeniging van Herv. Protestanten. Directeur Joh. BRANDS. op Maandag 30 Nov. 1908, des avonds 8 uur, in „CASINO". Piano begeleiding v. d. heer F. L. K. NEIJTS. Athlellsche Soortvereeniging op Zonda? 29 November. des avonds 8 uur in het „CASINO-GEBOUW", met medewerking van bekende delittanten hier ter plaatse. Afwisselend Programma. Programma's, tevens Bewijs van Toegang, 25 en 15 cent aan het loket. Igr BAL NA. HET BESTUUR. Verloren t Vrijdagavond, gaande van de Palmstraat Molenstraat naar „Tivoli" een N'ckel Horlose met dito K'lting. Verzoeke tegen goede belooning terug te bezorgen Bureau van dit Blad. Een net Meisje R.C. zag zich gaarne buiten deze gemeente geplaatst ter assis tentie in een huisgezin of winkelzaak. Er zal meer op goede behandeling dan op salaris gelet worden. Adres: met brieven onder letter R. Bureau van dit Blad. Mevr. VAN DEN BERG, Havenplein 21, vraagt voor de morgenuren een net MEIBJEJ. Spreekuur 's avonds na 8 uur. Wordt gevraagd tegen Februari in Den Haag een flinke, eenvoudige Keukenmeid, genegen huiswerk te verrichten. Zich aan te melden 's avonds na .7 uur: Stationsweg 15. Gevraagd een net DAGMEISJE, boven de 16 jaar. AdresSpoorstraat 83. GEVRAAGD een nette DAGMEID. AdresHoofdgracht 86. Een naaister vraagt beleefd eenig naaiwerk san huis, is ook gene gen uit naaien te gaan. Adres: Bureau van dit Blad. Een WERKSTER gevraagd voor halve dagen, Dónderdags. Te spre ken tusschen 6 en 7 uur. Adres: Hoogstraat 117. Een jonge Weduwe vraagt beleefd geplaatst te worden in een Filiaal, onverschillig van welken aard. Brieven onder lett. J. B. V. aan het bureau van deze courant. Kastelein-Concierge gevraagd voor de Loodsen-societeit te IJmuiden. Inlichtingen te bekomen Binnenhaven 16, Helder. Een nette Wed. vraagt beleefd een paar nette Commensa» ls en is ook niet ongenegen een nette wasch aan huis gereed te maken. Adres: Vosstraat No. 5. GEVRAAGD ter overname eeu kltine MIËDERIJ hier ter plaatse, of een geschikte gele genheid in een volkrijke straat, die er voor kan worden ingericht. Brieven onder motte „Smid", aan het Bureau dezer Courant. Gevraagd Kost en Inwoning door een onderwijzer. Br. lett. W, bureau van dit blad. Wegens overplaatsing te huur een SLAAPKAMER, voor 2A3vrienden f 1.50 per week. Adres: 2e Vroonstraat 22. TE HUUR een zeer net ingericht Woonhui», staande Polderweg no. 5. Huurprijs f2,80. Adres J. GR AA FF, Spoorstraat. TE HUUR een flink WOONHUIS, met Waterleiding, aan de Steigersteeg, ad. f 1.50 per week. Adres: Koningstraat 20. Te huur Uit. Januari a s, het Heerenhuis a/h Ankerpark no. 21 thans bewoond door den WelEd. Gestr. Heer VAN LAER, bevattende: 6 Kamers, Badkamer, Keuken, Bijkeuken, enz. voor f 400 per jaar. Adres: Koningstraat 20. Te huur een WOONHUIS, Middenstraat 103. Te bevragen by M. A. GRUNWALD, Kanaalweg 67-68. OPGEVOERD ZAL WORDEN 99 Zangspel in 3 bedrijven. Woorden van Mabt. Schuil. Muziek van Mart. Schuil en Rich. Hol. Voor nlet-leden zyn by het Bestuur en op den avond van uitvoering aan de ingang der zaal nog eenige toegangsbe wijzen verkrijgbaar a f0,40 de persoon. Het Bestuur, P. SCHRAA, Wilhelminastraat No. 22. J. DE WAARD, 2e Vroonstraat No. 115. H. v. WOLFEREN, Binnenhaven No. 127. Heerenhuizen te huur. Geheel gerestaureerd aan de Hoofdgracht No. 69, zeven kamers met keuken en tuin, voor f550.— per jaar. Aan de Kerkgracht No. 13 f400. en No. 14 f350.— per jaar. Met 1 Nov. a.s. te huur het dubbele HEERENHUIS Hoofdgr. No. 61, thans bewoond door den WelEd. Heer H. de la Fontaine Verweij, bevattende 8 kamers met serre en grooto tuin, berg plaatsen, keuken en by-keuken met kelder. Huurprys f650. Adres de Heer I. L.v. OS, Nieuwstr. 27. Te huur de sedert jaren gevestigde SCHOENMAKERIJ aan de Florastr., ad f 0.80 per week. Adres: Koningstraat 20. Te huur een WOOHUISJE, 2e Molenstraat 108, f 1.45 per week, Adres Wed. DE GOEIJ. Aanbesteding. Burgemeester en Wethouders van Helder brengen ter kennis van de in deze gemeente wonende belanghebben den, dat op Woensdag 2 Decem ber 1908, des namiddags 2 uur, ten Raadhuize in bet openbaar zal worden aanbesteed, de levering a. van Schoolboeken, School— behoeften, enz b van benoodigdheden voor het onderwijs in de nutti- g-e handwerken op de O L. Scholen een en ander gedurende 1909. De voorwaarden liggen ter Gemeente Secretarie ter inzagede monsters der schoolbehoeften in scholen 7a en 8, die der benoodigdheden voor het onderwijs in de nuttige handwerken in de ver schillende scholen. Op de gesloten inschriivingsbiljetten op zegel moet aan de buitenzijde vermeld worden, waarvoor is ingeschreven. Helder, 23 November 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd. L. F. OVER DE LINDEN, loco-Bu rgemeester. UURBANUS, Secretaris. Te iinnr een flink rnim WOONHUIS, in de Trompstraat, voorzien van gas- en waterleiding, huurprys f 2.50 per week. Adres: Laan no. 36. TE HUUR en ruim BOVENHUIS aan den Dijkweg no. 88 ad f 1.50 per week. Adres: Koningstraat 20. Te huur of te koop EEN NET WOONHUIS, voorzien van gas- en waterleiding in de Hoogstraat d. 15 gulden per maand. AdresSpoorstraat 58 Te huur aangeboden een net gemeubileerde Zit- en Slaapkamer. AdresWeststraat 54. TE HUUR HET HUIS met ruime boet en erf Langestraat 61a. voorzien van Gas- en Waterleiding. Te bevragen Binnenhaven 22. Te huur een WOONHUIS, Middenstraat 103. Te bevragen bij M. A. GRUNWALD, Kanaalweg 67—68. TE HUUR een onlangs nieuwgebouwd HUIS. aan den Parallelweg No. 22. Adres P. SCHAGEN Jr., 2e Vroonstr. 91 aan de Vijfsprong No. 7, met grooten moestuin, huurprys fl.15 per week. Te bevragenBinnenhaven 54. TE KOOP Naaimachinetafeltjes met uitgezaagde bladen en regeltjes met koperen trekken op de lade, noten gepolitoerd, f 3.25. Dit zijn de laatsten, later f4.50. Adres W. KLUT, meubelmaker, Vla mingstraat 64, over de school. Postduif met genummerden ring tegen vergoeding- ad v. terug te bekomen by W. LABES, Schagenstraat 49a. 'i'e koop 6 j <nge Kippen, 4 maanden oud. AdresMiddenstraat 48. Te koop aangeboden een prachtige HERDERSHOND, voor een billijken prijs. Adres: Duinker'sAdv.-bureau, Spoorstraat. Te koop 2 mooie Honden, acht weken oud. AdresAchter-Hoofdgracht 57. TE KOOP puik best Klaverbooi. Adres: J. v. d. STEEN, Schagenstr. TE KOOP. Wegens vertrek te koop aangeboden -en Bargerwnonbnis meteen flinke Mal, aan hetzelfde adres 40 M8. KOEMEST. Te bevragen: Prinsenstraat No. 1. Te koop een Damesrijwiel, zoo goed als nieuw. Adres: Hoofdgracht 35a. TE KOOP een Sfoomdorschmachine AdresBureau vau dit blad. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van onder staande artikelen, eerste soort Taai-Taai 20 ets de 6 ons. eerste soort Speculaas 60 ets de ons. Banketletters met de fijnste natuurboter gebakken 70 ets. per pond. Verder de echte Texeische Moppen en Prinsesjes, en de vau ouds bekende Kruidbroodjes 10 10 ets. Aanbevelend, M F. KACZOR, Oudeschild Texel. N.B By bestelling worden briefkaarten vergoeden alles franco thuis bezorgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1908 | | pagina 5