W. I. M. Corporaal, Marine en Leger. Stoomvaartberichten. Laatste berichten. Vervolg der berichten. Lichtbeelden Tooneelclnb „Kunstmin". Zondag 6 December 1908 De brand in deJonpelan, St. Nicolaasfeest. Openbare Verkooping na nog opgemerkt te hebben de heerlij':e snoep- tafels die een voorname plaats innemen op het feestprogramma en willen ten slotte aan merken, dat we wellicht niet volledig zijn geweest, doch wenschen niettemin de over- geslagenen een voordeelig Sint Nicolaas* en al onze plaatsgenooten een aangename herinnering. Blijkens bij het departement van marine ont vangen bericht is Hr. Ms.pantserdekschip »Utrccht", onder bevel van den kapitein ter zee M. W- L Ulivier, 28 November j.1. van Genua vertrokken By uitdienststelling van Hr. Ms. «Hertog Hen drik", op 3 December 1908 overgeplaatst, als: schipper J. Hillen op Ws. Wo., bootsman v.k. J. Kraaij op Ws. te A'dam, id. W. Pynakker op »Van Galen", id. J. v. der Oord op Kweekschool v. Zeev. te Leiden, id. v.k. A. Roestop Ws. te A'dam, konstabel-majoor J. Lagas op »Bellona",id. F. Hildama op idsert.-konstabel J. de Jonge op id., id. W. v. Engelen op id., sergt.-geweermaker v.k. II. Meijer op Ws. te A'dam, sergt.-monteur v.k. W. J. F. Meijer op iReiner Clacszen", sergt.-timmerman O. N. Groenewegen op Ws Wo., sergt.-bottelier v.k. W. Groofl op id., sergt.zickenverpleger J. H. Cordes op id. sergt-schryver A. Piets op Ws. te A'dam, id W. J. Schouten op Ws. Wo., sergt.-stuurman v.k. J. v. Westenbrugge op Ws. te A'dam, torpedomaker- majoor H. Buitink op »Marnix",sergt.-torpedomaker G. Keesman op id. De hoofdmachinisten J. C. Francino, S. N. de Boer en de machinisten J. Smit, W. F. Wijga, H. P. Millaard en W O. Jacobs, bij de conservatie 's Ryks werf te Hellevoetsluis (rollo »Van Galen"). Stoker-majoor J. Hakkaart en J. Dunk op »Van Spoijk". Sergt.-stoker A. Geerling, op «Koningin Emma", id. H. v. d. Berg, op »Van Speijk", id. P. Bosman, op »Van Galen" en id. E Maarse, op >Beliona". Met 1 Dec. Bootsman v.k. W. v. d. Bosch, van »Van Galen" op »R. Claeszen", stoker-majoor D. Belmer, van stiadda", op »K. Emma" en id. G P. Wortel, van »Van Speijk" op «Iladda". Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Billiton vertrok 28 Nov. v. Port Talbot n. Sabang. K. Will. I, v. Java n. A'dam. vertr. 28 Nov. v. Genua. Oranje, v. A'dam n. Java,arr.29Nov. te Southampton. Rotterdamsche Lloyd. Gedé, v. R'dam n. Java, vertr. 28 Nov. vnn Tanger. Goentoer arriv. 29 Nov. van R'dam te Java. Ophir, v. R'dam n. Java, vertr. 29 Nov. v. Perim. Tabanan, v. Java n. R'dam, vertr. 29 Nov. v. Porl-Said. Wilis vertrok 28 Nov. van Padang naar Rotterdam. Koninklijke Hollandsoue Lloyd. Eemland, v. Buenos Ayres en Brazilië n. A'dam, is 29 Nov. St. Vincent gepasseerd. Hamilton, van A'dam naar Buenos-Ayres vertrok 28 November van Rio Janeiro. Maasland, van Amsterdam naar Brazilië en Buenos- Ayres, arriv. 29 Nov. te Vigo. Kon. West-Indische Maildienst. Prins Frederik Hendrik arriveerde 30 November van West-Indië te New-York. Ingezonden Burgerlijke Stand gemeente Beider, Van 27 tot 30 November BEVALLEN0. M. Schollart geb. Schildmeijer, d. P. Velthuijsen geb. Oppenhuizen, d. J. Üontes geb. Kikkert, z. L. O. Bakker geb. Arpeau, d. M. den Boer geb. Rob, z. N. Korndörflcr geb. v d. Wal, z. OVERLEDEN: G. Mantel geb. Stins, 65 j. M. van Wijk wed. W. J. C. ten Harmsen, 54 j. LM. Buitenkant, 76 j. Men meldt one uit Terschelling: Door dikke mist is alhier gestrand het Deensche stoomschip „Minoral*, bestemd naar Rotterdam. De sleepbooten «Atlas', «Texel* en «Noptunus* verlcenen adsistentie. De sleepboot tTexel* gerankte aan den grond, dooh kwam wedor vlot. B(j IJmuiden is, volgens zooeven ont vangen bericht, een stoomschip gestrand. De sleepbooten Cycloop*, «ViBchploeg" en «Admiraal de Ruyter* zyn ter adsistentie vertrokken. Men meldt uit Arnhem: Een verpleegde uit het sanatorium aan den Velperweg, ïb hedennacht ontsnapt, onder den trein geraakt en overreden. Uit Parijs wordt gemeld, dat president Castro by zijno landing in Frankrijk een uitwykings-decroot zal worden overhandigd en over de Fransoh-Duitsche grenzen zal worden gezet. Een bericht uit Venezuela meldt, dat de vice-presidenfc Gomez bezig is alle tegenstanders van Castro byeen te brengen en een revolutie zal uitroepen. Vol gens datzelfde bericht zal Castro niet meer Isrngkeeren. Heldersche Moppen. Macht der gewoonte. Kellner, terwyl daar een rijtuig passeert, springt op 't klappen van de zweep mqn biefstuk van het bord op de tafel. Breng me liever een andere. beneden Als Willem haar niet had opge vangen, zon ze neergestort zijn. Hy droeg haar naar hun kamertje van drie-hoog. En de vrouwtjes verdrongen zich om den agent, wien, in geuren en kleuren, werd duidelyk gemaakt «wat voor kaliber* daar, drie-hoog, woonde Op de strafzitting waar zy, Jet, wegens beleediging moest verschijnen, was ze niet gekomen. 't Zondaarsbankje bleef leeg. En zou ver stek" gaan. Juffrouw Eoonders en hare getuigen u charge waren natunrlyk op post. Zaten op do leeren bank, togon elkaar te knikken en te hoofdschudden over 't ijsolijke geval Over zooveel verdorvenheid en schande Als gold 't een roofmoord, op z n minst. De president deed zijn best om bet zaakje van buren-getwist zoo ganw mogclyk af te doen. Er was, voor dien middag van klein goed, nog een heele „rol" in petto. Dat was niet naar juffrouw Kocndors d'r zin. En telkens won zo don edelachtbaron heer duidelyk maken, ,wat voor menschen die De Wit's waren." Ze^ deed dan erg-vertrouwelyk. Zoo van tusschen ons gezegd en gezwegen Kwam, al-fluisterend, dicht by het hoofd van den edelachtbare Maar de voorzitter was hqelemaal niet nieuwsgierig. Viel baar in de rede Beduid de haar, dat al die bijzonderheden niets met de zaak te maken haddenWas er be- leedigd, ja of neen Daarmee uit. Getuige, van taaie natuur, hield nog aan. Begon weer over «die schandalen met men schen, die centen moBte hebbe Toen werd president boos. Snauwde haar afKeek haar aan, zoo grimmig-onge- duldig, dat jullie er bleek om den neus van werd Het O. M. eischto maar eene kleine geld boete. Ik zag de vrouwtjes vertrekken, druk eau- de-cologne sprenkelend op haar zakdoeken. Juffrouw Koendors was nog erg van streek. Ze deden zich voor, of «die modam er dan toch leelyk van gelast had Maar zo waren niet natuurlijk van echt- bevrodigde wraakzucht't Ging niet van- harte, zag ik best! Maitbk Cokueau. Geachte Redacteur! In den laatsten tyd hebben we, als in woners der gemeente Helder, in de plaatse lijke bladen nog al eens 't een en ander kunnen lezen, wat ons als melk- en vleosch- verbruikers, somwijlen de schrik om 't hart deed slaan. Dan was heter zijn stinkendo of in staat van ontbinding verkeerende pekelkluiven op lost der politie in beslag genomenop een ander keer500 K.G. vlecscb, aan de landmacht geleverd, is als zijnde van tuberculeus vee, afgekeurd een derde maaldoor eeuige menschen van de werf, voor dienst op het perron aanwezig, werd een zak mot vleesch, waarop do maden (of hoe het tuig heeten mag) rondkropen, gevonden, hetwelk aan één der slagers te dezer plaatse geadresseerd was. Nu weer oen goedo week geleden, werden we vergn6t op het bericht dat er bij zekeren mei k- loverancior 5 zieke koeion zyn. Deze dieren zyn door eon veearts onderzochtwij hebben het dus voor waar aan te nemen. Nu adverteert in vele gevallen do gezondheidscommissie dergelijke dingen iu de courant Prachtig! maar wat worden we er wyzer door. Net zooveel als niks, niemendal. Als ik den anderen dag aan m jj n melkboer en slager vraag«ben jij bygeval debet aan wat hier in de courant staat" dan doet hij natuurlijk een eed dat hy het niet is. Neem eens de proef op de de som dan zal men zien dat alle melkboeren en slagers brave menschen zijn, wat met het bovenstaande in 't geheel niet klopt. Nu vind ik het edel en prijzenswaardig dat er naast bedriegen ook weer velen zyn, die 't wel met hun evenmenschen mccncn. Onder deze menschen reken ik dan ook hen, die zich moeite en opoffering getroosten, om in de gezondheidscommissie zitting te nemen. Nu zij het verre van mij deze commissie ecne instructie voor te schrijven, alleen wenschte ik aan dat college wel een beleefde vraag te doen en wel deze: «Zon het ook mogelyk zijn dat u voortaan het algemeen belang steldet boven het bizondcr, of wat 't zelfde is, .'t belang van velen boven dat van don enkele?' Dit kunt u doen, door naam, voor naam, straat en huisnummer der personen in kwestie te vermelden, dan kan ieder vleesch- of melkverbruiker desverkio- zonde hiernaar handelen. Nu tast ieder in den blinde. Bedoelde leveranciers lachen er ten slotte hartelyk om, want die hebben ook al gauw 't systeem van werken van uw college in de gaten, (slechte menschen dikwijls nog eerder dan goede, als zynde in dit geval belang hebbende) en als dan de grondgedachte is: geen namen noemen werkt het im mers ook Diets uit. Waarom medclyden met den enkele, die opzettclyk on met volle weten ons slechte waar laat eten en drinken, en daardoor 't kostbaarste wat we hebben, n.1. onze gezondheid, belaagt, t Komt er niet op aan, dat die enkele dan desnoods ten gronde gaat. Meestal heeft zoo'n individu zyn schaapjes al op het drooge. Daarom nogmaals, maak aan de burgerij voortaan bekend, wie deze slechte leveran ciers zijn, daar hebben de 27.000 inwoners I recht op. Dit is ook van toepassing op de geregelde raelkleverantic. Wat heb ik er aan nis ik in een jaarverslag, uitgegeven door uw zorg, kan lozen, dat er zooveel mclk- j boeren zijn, welke molk leveren verbenoden 2 vetgehalte on maar een luttel getal j boven de 3 °/0. Iedere melkboer maakt zijn j klant wys, dat hy nutuurlijk die gunstige j uitzondering is. Bovendien is het bekend worden der slech ten, in het belang der eerlijke neringdoenden, terwijl eerstgenoemden zich dan voortaan i wel tweemaal zullen bedenken, voor ze zich 1 aan kwado praktijken overgeven. Mynheer de Redacteur, met dank voorde plaatsing. Een melk- on vleeschverbruiker. Wij vernomen van bevoegde zyde, dat do behandeling van deze zaken thans nog in hot stadium van onderzoek en waarschuwing zyn, doch dat het zeer wel mogelijk is, dat over eenigen tijd aau hot verlangen van den inzender zal kunnen worden voldaau. De bewuste leveranciers kunnen zich dat voor gezegd houden. Redactie Vl. Bl. HELDER, 1 December. Loos alarm. De sleepbooten van de firma ZurMuhlou zyn in de laatste dagen voortdurend in actie. Telkens komt bericht, dat hier of daar een schip is gestrand, doch telkens blyktdit loos alarm te zijn. Zondagavond ging het op onderzoek naar de Eierlandsche gronden, Maandagmorgen naar de Noordergronden, en hedenmorgen kwam weer een telegram, meldende, dat in de Terschellinger gronden een stoomschip zou zijn gestrand. Do „Atlas is nu weder daarheen vertrokken. Voetbal. Nederlandse li o Voetbalbond. A.F. en H.Cl Voorwaarts ('s Hage) 20. Heldersche Voetbalbond. De uitslag der Zondag gehouden competi tiewedstrijden is als volgt: 1 u.2 u. H.B.S.I Leonidas 0—2. 2 u.—3 u. H.G I. - A.F. en H.C.II 2-3. Gaandeweg wordt de belangstelling iu de matches van den H.V.B. grooter, naarmate het weer mooier, het terrein beter en de wodstrijden interessanter worden. Ook Zon dag was liet publiek weer vrij talryk en hoeft dan ook volop van do zeer spannende wed strijden genoten. Dat het soms zonderling gaan kan, wat betreft do uitslag van voot- balwedstryden, bewijst wel'de eerste wedstryd. Kreeg Leonidas 2 weken geleden met -10 van II.B.S. op haar kop, thans kan zij eene 20 overwinning boeken. Ook H.G.I. heeft zich in den tweeden wedstrijd kranig gehou den, waartoe het niet al te sterk samenge stelde A.F. on H.C. elftal wel eenigszins heeft medegewerkt. De stand der competitie is thans elk der roeiers van de reddingboot, als buiten gewone belooning, f 30, en aan die van de vlet f10. Ook nam het hoofdbestuur op zich de kosten der geneeskundige behandeling van den nog ODgcsteld zyndon schipper der red dingboot K. Knop en den roeier G. de Beer, deed aan deze beiden eene toezegging van f 10 per week gedurende hun ongesteldheid. Ter vervanging der in do branding gebleven reddingboot zal een zolfrichtende boot alhier gestationncerd worden Het ,N. v. d. D.' meldt: Onder groote belangstelling is Zaterdag een der bij den ramp omgekomenen ter aarde besteld, namelijk H. Former, de eeuige van de drie verongelukten, wiens lijk men heeft kunnen binnenbrengen. De Voorzitter van hot hoofdbestuur der Noord- en Zuidhollandsche Reddingmaat schappij, de heer De Booy, wijdde eenige waurdeerende woorden aan de nagedachtenis van den overledene. Hot aantal strandingen, waarby Former iu dienst van de Berging maatschappij Zur Mülilen tegenwoordig was, is zeer groot. Als stuurman in do redding- vlot van de „Neptuuus* was het steeds zijno taak de verbinding tusschen het gestrande schip en de sleepboot tot stand te brengen. Een groot getal menschenlevcns zijn op die wijze door zyn flink en manhaftig optreden gered. Toen er nog één plaats in de reddingboot onbezet was, bood Former zich terstond aan om die in to nemen, ofschoon hem, in ver band met zijn gevorderden leeftijd (50 jaar), ten zeerste werd afgeraden den gevaarlijken tocht mede te maken. Toch waagde hy, go- volg gevende aan den edelen aandrang, bet reddingwerk, waarby hy thans het leven heeft gelaten. Van de overigen zijn de lijken niet gevon den. Het is trouwens eene zeldzaamheid, dat van een stranding op dio plaats de lijken op Terschelling aanspoelen. Twee vrouwen verbrand. Een ontzettend ongeluk heeft zich gister avond to ongeveer zes uur te Amsterdam afgespeeld. Het 19-jarig dienstmeisje Sarah Bacharach, dat by de familie Mulder, Nieuwe Prinsengracht 52, derdo étage, dient, had hot ongeluk het petroleumtoestcl om te trekken. De daurdoor opslaande vlam deelde zich aan haar kleeren mode en in een oogwenk stond zij in brand. Op haar gogil schoot do 33-jarigo vrouw des huizes, mejuffrouw S. MulderVicyra, die met haar meisje alleen tehuis was, toe en trachtte in de keuken de vlammen te blusschen. Ongelukkigerwijze geraakte zij bij dit pogen zelf in brand. Beide stonden in enkele oogenblikken in lichte laaie. Het meisje vloog de trappen at, de straat op, waar mannen haar aangrepen en, de on gelukkige over den grond rollende, het vuur verder met hunne jassen doofden. Toen droe gen zo het deerlijk gehavende lichaam, onder vreeselijk gekerm, een winkel binnen van don heer S. Blitz. Intusechen speelden zich j boven iets ontzettends af. Uit pure wanhoop i was mejuffrouw Mulder geheel in vlammen I gehuld bij de buren van twee hoog, de fa- milie Krant, binnengeloopen. Zij greep mej. Krant vast, die daardoor ook in brand ge- raakte, maar gelukkig wist haar man haar l los te rukken, zoodat zy er nog met een verbrande boezeluar afkwam. Mej. MulderVieyra sprong toen in eeu bed, het echtpaar Krant wierp bedden en dekens op haar, en zoo konden eindelijk do vlammen gedoofd worden. Ook zy word daarop naar beneden in de winkelzaak ge bracht. De inmiddels verschenen brandweer verleende den vrouwen de eerste hulp en legde de eerste verbanden. Ontzettend was haar toestand. Van beiden waren de kleeren zoo goed als geheel van het lijf gebrand. Mej. Mulder was er het ergst aan toe Het geheclo lichaam, van hoofd tot voeten, was mot zware brandworden overdekt en ook het 1 gezicht ernstig gehavend. Het dienstmeisje was zwaar uan beide beenen, onderlichaam en rug gewond. Onder groote consternatie van de te hoop geloopen buurtbewoners zyn de slachtoffers i per brancard naar het Binnengasthuis ver- voerd en daar opgenomen. De toestand der gehuwde vrouw wier man by het ongeval nog op zijn werk was is levensgevaarlijk, i Te 10 uur was deze hoogst zorgwekkend en werd voortdurend bij haar bed gewaakt. Haar meisje, Sarah Bacharach, wier toestand ook groote zorg baart, hoopt men in het leven te kannen behouden. Scheepsrampen. Rotterdam, 30 Nov. Volgens Bureau Veri- tas. zyn in do maand October 58 zeilschepen l verguun (hieronder is begrepen 1 zeilschip, j waarvan nadere berichten ontbreken en als vermist beschouwd wordt.) Verdeeld als volgt: 6 Amerikaansche, 19 Engelsche, 5 Fransche, 3 Italiaansche, 2 Duitscho, 1 Nederlandsch, 7 Noorsche, 0 Russische en 9 Zweedsche. In hetzelfde tijdvak zyn 37 stoomschepen vergaan (hieronder is begrepen 1 stoomschip waarvan nadere berichten ontbreken en als vermist beschouwd wordt) i Verdeeld als volgt: 3 Duitsche. 1 Arne- rikaunsch, 20 Eogelsche, 3 Fransche, 1 Ja- pansch, 4 Noorsche, 1 Chineesch, 1 Deensch, i 1 Zweedsch, 1 Turksch, en 1 Uruguaansch. i De oorzaken waren van de zeilschepen stranden 20, aanvaren 1, brand 3, zinken 5, j verlaten 6, afgekeurd 22 en vermist 1 on van de stoomschepenstranden 13, aanva- 1 ren 7, brand 3, verlaten 1, zinken 3, afge keurd 9 en vermist 1. brand uit in de afgesloten schacht, en alle ingesloten mijnwerkers golden van dat oogen- blik als onherroepelijk ten doode gedoemd. Uit den Omtrek. Texel, 29 November. Voor don tweeden keer is door den Rijks- j Waterstaat nabij do haven een onderzoek i ingesteld naar het voorwerp op den zeebodem, i dat by lagen waterstand zooveel gevaar op- levert voor diepgaande vaartuigen. Het onderzoek levende al geenc betere uitkomst j dan do eerste maal. Vermoedelijk is 't een j zware steen, door 't ijs daar heengebracht. Is dit vermoeden juist, dan zal men zonder hulp van eon duiker "t voorwerp niet gemak kelijk kunnen verwyderen, omdat 't dan die per in den bodem dan er boven zal zitten. Onder verschillende andere aangespoelde voorwerpen is, niet ver van tien vuurtoren van Eierland aangespoeld een witgoverfdo red dingsboei, waarop met zwarte letters stond Munter Kr. Ania." Nog altoos is niet opgehelderd welk schip er met man en muis is vergaan in de Eier landsche gronden, doch dat dit geschied is, staat bij vele kustbewoner^ vast. Texel, 30 November. Onze vroegere plaafsgenoote, Mej. E. Timmer, thans te Haarlem, heeft aan de Universiteit te Amsterdam met goed gevolg liet candiduats-examen in do Nederlaudsche letteren afgelegd. De garnalenvisschers, die reeds in groot aan tal werkzaam zyn, hebben in de vorige week niet veel vangst kunnen bewerken, daar zich veel rottend wier en ander vuil in het visch- water bevond. Dikwyls was de kor geheel vol, zoodat men alles moest laten schieten, wat zich er binnen bevond 't Is wel jam mer, daar de prijzen reeds bevredigend zijn. Bij verschillende hoofden van scholen is een schryven ontvangen van den Ed Achtb. heer burgemeester, om op te geven aan welke I minvermogenden ter gelegenheid van 't Sint Nic. voor de kindoren eene verrassing kan worden verstrekt. Aan do kleintjes dor bewaarscholen zullen door den Sint weer aardige geschenken worden gebracht. Voor het benoodigde geld is reeds gezorgd, i Wieringen, 1 December. De heer S. de Vries, hoofd der school te Hippolytushoef alhier, is benoemd in gelijke betrekking te Landsmeer. 4e Buitengewone Volksvoorstelling - op - van den Zendingsarbeid op N. Guinea, Halmahera en Boeroe, door den Zendeling J. L. D. VAN DER ROEST, in het Gebouw vooi* Evangeli satie Palmstraat, op 3 Deoemtoer- '8 avonds 7 uur. Entree 10 cent. - Kinderen 5 cent. Texels Eigen Stoomboot Onderneming. j Met ingang van 1 December a. 8. zal de dienst, vertrekkende ten 9.30 van Helder, des Zondags gewijzigd worden in 10.20. Het vertrek van Texel ten 11 pur blijft ongewijzigd. DE DIRECTIE. Advertentiën. Den 3en December hoopt onze geliefde moeder en grootmoe der, haar 70sten geboortedag te herdenken. Dat God haar nog lang moge sparen, is de wenscb van haar dankbare kinderen en kleinkinderen. T. SCHRAA, Rotterdam. C. J. SCHRAA. i N, SCHRAA— Gouda. Beukenkamp.» en Kleinkinderen. 1 December 1908. Ondertrouwd Dr. G. van Beek en C. M. C. Soutendijk. Utrecht, I 30 November 1908" Geboren: Johannes Cornelis, zoon van Ch Pji. Kobndörffer en N. Korndörffer—v. u. Wal. Helder, 29 Nov. 1908. De Heere verblijdde ons door de zeer voorspoedige geboorte van eene welge- geschapen Dochter, Fokje. R. J. PRAAMSMA. J. H. P. C. PRAAMSMA-Onvlee. Helder, 25 November 1908. By mijn vertrek naar Oostlndië. wensch ik alle vrienden en bekenden j een hartelijk vaarwel en een tot weder- ziens toe. ALEXANDER NEERVOORT, j Aan boord van't stoomschip „Oranje". Amsterdam, 28 Nov. 1908. Luitenant ter zee Van Laer verzoekt wegens vertrek inzending van rekeningen I vóór 8 December. •3 n H p A. F. en H. Cu 4 4 8 16 4 2 Leonidas 3 2 1 4 5 5 1.83 H. G. I. 3—35 12 - H. B. S. 2-216 De ramp bij Terschelling. j Van Terschelling meldt men ons Aan de roeiers der omgeslagen reddingboot van West-Terschelling bij de pogiug tot redding van de opvarenden der «Fernando", is do hoogste premie, f20 per hoofd, door de plaatselijke commissie uitgereikt, terwyl aan de roeiers der vlet, die do drenkelingen redden, een belooning vun f 10 per man is toegekend. Bovendien schonk de hoofdcommissie aan De mijnramp in Amerika. Nauwelyks is de eerste ontzottende opwin ding over liet vreeselyk ongeluk in Westfalen iets gezakt, of van over den Oceaan komt het bericht van een ramp, die in haar ver loop niet minder verschrikkelijk is dan het onheil in de Radbod mijn, bij Hamm. Hot lykt zoo eenvoudig, wanneer het in weinige blauwe Reuter-letters ueerffaddert op de redactie-tafels. Onder het vertalen komt even een schok van afschuw oprillen: 200 menschen tegclyk dood. Maar eerst wat later beseffen we 't eerst goedtweehonderd men schen, krachtige, sterke menschen, die daar ver onder den grond als ratton in een emmer water gestikt zyn, versmoord, gewurgd door hot doodelijke, moordende mijngas, of door den rook van langzaam brandend bout. Eerst later probeeren we ons oven in te denken, even maar, want de overdenking maakt je yskoud, in den toestand van die mannen, overvallen door de ontploffing, trachtend te vluchten, stuitend op een berg ineengestorte steigers, on dau opgesloten, reddeloos, als in een val, terwyl de rook zuchtsluipend dich terbij kringelt, eerst in kleine lichtblauwe wolkjes, dan dik, zwaar, smorend.... Want zóó zyn de mijnwerkers omgekomen in een dor mijnen van do .Pittaburg and Buffalo Coal Company*, by Mariana, in Pennsylvaniö gelegen. Na do ontzettende mijngasontploffing stortte de houten stellage, uit zware balken opge bouwd, in een der schachten in elkaar, waar tusschen de 200 en 300 arbeiders aau het werk waren. Do uitweg werd hun hierdoor afgesneden Wel deden de reddingsbrigades het boven- menschelyke om hun makkers beneden te redden, maar tot overmaat van ramp brak er AMSTERDAM. ALKMAAR, HELDER Rokin. Langestraat. Opleiding tot Steno-typist en Steno-typiste. In één jaar 16 Dames en Heeren op verschillende kantoren geplaatst. Practische kantooropleiding als Boek houden, Rekening-courant, Administratie met toepassing van kaartsystemen. Cor respondentie in drie talen op de beroemde Hammond Schrijfmachine. Verder alle andere stelsels, Rekenmachines enz. Vlugge opleiding. Zeer billijke conditie's. Inlichtingen by A. C Y. d Mf Prijsbiljarten In het Café „DE KARSEBOOM",; Kanaalweg 33. A.s. St. Nicolaas PRIJSBILJARTEN. in 't „CASINO", op veelvuldig verzoek monologenspel in ééiroetó{>f. Enorm succes! Enorin succes 1 In dit stuk worden 7 karakterrollen door één heer vervuld. Gevolgd doom -«W1II1I NA 'T SOUPER, Klucht in één bedrijf. Lachen S Lachen I Afgewisseld dooi* komische Voopd pachten en Duetten. Na afloop BAL. Wegens huwelijk der tegenwoordige gevraagd een flinke Dienstbode wasch buitenshuis. Adres Mej. VEEN, Spoorstraat. Voor bovengenoemd feest is bij ondergeteekende alles in gereedheid. ,A anbevelend, Confiseur, Kanaalweg 32. Er biedt zich aan een Meisje als Tweede-Meid of Kindermeid kunnende naaien, stoppen en mazen. Te bevragen bureau van dit blad. Dienstbode. Wordt gevraagd eene nette dienstbode, goed kunnende koken en werken. Loon f 100 en f 26 waschgeld. Adres te bevragenBureau van dit Blad. Kaarten verkrijgbaar 15 cent, ge reserveerd a 25 cent, bij A. K. Kokelaar, Kanaalweg 120 en Mej. de ^ed- A. Bels, Loodsgracht 2 en op den avond der voorstelling aan de zaal. Opening 7 uur. Aanvang ^yur. Kinderen beneden 15 jaar geen toegang. te HELDER. Mevr. STAMMES, Westplein, vraagt een nette DIENSTBODE, kunnende koken. Zich aan te melden Donderdag a.s., 's avonds na 8 uur. Een nette, jonge vrouw zag zich gaarne geplaatst als WERKSTER. Van goede getuigen voorzien. Adres STEEN POORTEN, Oranjostr. 2 Ia. Gevraagd een flinke Jongen om in het barbiersvak opgeleid te worden. AdresSluisdijkstraat 18. ZETB a 9. Een Duitsche firma verlangt voor den verkoop van hare gecondenseerde arti kelen zetbaas of flinke jonge Dame. Mooie verkoop. Conditiën nader. Franco brieven met postzegel van 10 cent voor antwoord onder lett. K.L. 312 aan het bureau van dit blad. Gymnastiekles. gezocht voor een JONGEN van 15 jaar. Brieven onder motto „Gymnastiek", Bureau van dit Blad. Een nette Wed. vraagt beleefd een paar nette Commensaals en is ook niet ongenegen een nette wasch aan huis gereed te maken. Adres: Vosstraat No. 5. - Een paar netteCommensaals gevraagd, by de Wed. L. DUNK, Basstraat 35. f400 ter leen gevraagd door een net en eerlijk persoon met vaste Rijks-betrekking. Hooge rente en driemaandelijksche aflossing van f50 of halfjaarlijksche van f100. Brieven motto „Hulpvaardig" aan het bureau van dit blad. Geldbelegging. Iemand wenscht eenig kapitaal te beleggen op le hypotheek op huizen of huizen met land. Rente laag en voor waarden gemakkelyk. Br. fr. onder motto „Geldbelegging", aan het Bureau van dit Blad. HüW£ïrtIJKL Een jonge man, 28 jaar, flinke eigen boerderij in Noord-Holland, wenscht in kennis te komen met een net meisje of jonge weduwe. Brieven met eenige nadere beschrij ving en uitsluitend met portret worden onder strikte geheimhouding ingewacht onder lett. N.H. 28 bureau van dit blad. „O. O." Dengene, die Zaterdagavond een ver keerde Jas heeft medegenomen, wordt verzocht deze in „Tivoli" terug te be zorgen. TE HUUR tegen 15 Januari of vroeger, een zeer net en gerieflijk WOONHUIS, inhoudende5 kamers, gang, keuken en zolder, voorzien van gas- en waterleiding, huurprys f 16.00 per maand. Te bevragen aan het Bureau v. d. blad. Te huur of ter overname aangeboden een Café Biljart op netten stand. Franco brieven lett. E., Bureau v. d. blad. TE HUUR een net WOONHUIS a d Schagen- straat No. 22. fl.75 per week. Adres: Koningstraat 20. TE HUUR een ruim WOONHUIS, voorzien van gas- en waterleiding, regenbak en groot erf, a fl.50 per week. Adres: Koningstraat 20. TE HUUR een HUIS in do Middenstraat, met grooten tuingrond, fl.75 per week. AdresMiddenstraat 12. Slaapgelegenheid aangeboden Adres: Louissesteeg 1 (Hoofdgracht). Te bnor een BURGRRW00NHU1S in de Oranjestraat, a, fl.40 per week. Adres: Kanaalweg 56. Notaris C. STAMMES zal op Woensdag 23 December 1908, des avonds 7 uur, in „CASINO", publiek verkoopen de volgende perceelen in de gemeente HELDER: I. Het Huis en Erf aan de Binnen haven No. 89, groot 1 are 36 centiaren. Het Huis en Erf aaft^d^finnen- haven No. 90, naast het vorige'perceel, groot 1 are 50 centiaren. 'Jj Combinatie 1 en 27 3. Het nieuw gebouwde Logement en Koffiehuis met Erf, aan de Zuidstraat, No. 62, hoek Oestersteeg, groot 88 centiaren. 4. Het Woon- en Winkelhuis aan de Zuidstraat No. 61, naast het vorige per ceel, groot 58 centiaren. 5. Het dubbele Pakhuis aan de Ach tergracht Zuidzijde, hoek OesteVsteeg, groot 90 centiaren. Combinatiën 3 en 4, #„4 'm 5. 6. Het Huis en Erf aan Ué Oranje straat, hoek Yischmarkt, No. 59, groot 74 centiaren. 7. De Stal aan de Yischmarkt No. 82, achter het vorige perceel,groob 30 cen tiaren. 8. Het Huis en Erf: aau.dö Oranje straat No. 57, naast perceel 6V groot 86 centiaren. leM Combinatiën 6 en 7, 6, 7 en 8. 9. Het Huis en Erf aan dèuY&n der Hamstraat No. 21, groot 85 centiaren. 10. Het Huis en Erf aan tle VAtv der Hamstraat No. 23, naast het vorige perceel, groot 85 centiaren.'"' II. Het Huis en Erf-aan de V£in der Hamstraat No. 25, naast het vorige perceel, groot 85 centiaren. 12. Het Huis en Erf aan de Van der I-Iamstraat No. 27, naastlie,fc vorige perceel, groot 65 centiaren'-,;7j Combinatie 9-$2. 5 13. V001* afbraak. Het Huis te Koegras aan do Middenvliet. Nö>'43b, bewoond door den Heer P. Grin Pz. Het afbreken moet geschieden na Mei a.s. en afgebroken alsmede de afbraak weggevoerd zijn vóór 1 Juni a.s. 14. Het Huis en Erf aan de Midden straat No. 80, tegenover de Tuinstraat, groot 2 aren 20 centiaren. 15. Het Huis en Erf aaij^de Lange straat No. 107, groot 76 centiaren.. 16. Het Huis en Erf aan ..tle,'Lange straat No. 109, naast het vorige-perceel, groot 66 centiaren. Combinatie 15 en 16. 17. Het Huis en Erf aan de 2e Vroon- straat No. 42, groot 80 centiaren. 18. Het Huis en Erf aan de Vlaming straat No. 79, groot 85 centiaren. 19. Het Huis en Erf aan de Brouwer straat No. 16, groot 82 centiaren. 20. Het Huis en Erf aan de Brouwer straat No. 18, naast het vorige porcee), groot 81 centiaren. Combinatie 19 011 20. 21. Het Huis en Erf aan de Steen gracht No. 8, groot 74 centiaren. 22. Het Huis en Erf aan dé S^een- gracht No. 9, naast het vorige-pefceel, groot 75 centiaren. 23. Het Huis en Erf aan dé- Steen gracht No. 10, naast het vorige'pèrceel, groot 76 centiaren. 24. Het Huis en Erf aan de Steen gracht No. 11, naast het vorige, per ceel, groot 77 centiaren. iUrJii-* 25. Het Huis en Erf aan de Steen gracht No. 12, naast het vorige perceel, groot 78 centiaren. 26. Het Huis en Erf aan de Steen gracht No. 13, naast het'vbrfgöféivseel, groot 79 centiaren. Combinatiën 21, 22 en 23, 2f ,;1è5 26 en 26, 21-26. Te bezichtigen 2 dagen vóór-an-op den verkoopdag van 2—4 uur. Inlichtingen worden verstrektxen kan tore van genoemden Notaris te Helder. TE HUUR een onlangs nieuwgebouwd HUIS. aan den Parallelweg No. 22. Adres P. SCHAGEN Jr., 2e Vroonstr. 98.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1908 | | pagina 2