Jet Lied van de Klok" „Helders Mannenkoor". Openbare Verknoping Liefdadigheid* Uitvoering. Muziek- en Voordrachtavond tiorps Adéursleu eu k l ti. S. Koorvereeniging. Leerlingen H. B. S. Ned. Nat. Werklieden-Vereeniging Raiffeisenbank Marine en Leger. Do navolgende officieren worden geplaatst aan boord van Hr. Ma. pantserdekscbip «Utrecht". Luitenants ter-7.ee '2e kl. T. Akkerman met '21 dezer en A. de Bruyne met 10 dezer; adelborsten 1o kl. J. L. Cliaillet, S. van Ramsiiorst, S. W. Eyaen, J. Lagaay, li. J. Verwijnen, P. T. de Meestel en J. A, J. Sybrandi, allen met 10 dezer; officier van gezondheid '2e kl, O, C. J. van den Heuvel mot 10 dezer; ndj.-;administrateur A van Houte, idem. De luit. ter zee Ie kl. M 11. Halewijn en de luit. ter zee '2e. kl. G. Duyekink Sander, beiden dienende aan boord van llr. Ms, pantserschip «Utrecht", worden met 10 dezer op non-activiteit gesteld. Do luit. ter zee 2e kl J. dc Graall' wordt met 21 d.a.v. geplaatst aan boord van Hr. Ms. «Van Ualcn". De adelborsten ie kl. b(j do Kon. Marine-reserve A. Dremer en J. VV. de Roever worden met iti dezer geplaatst aan boord van Hr. Ms. pantser- schip «Piet Hein". De nieuwe torpedoboot »G li" wordt Woensdag u.s. tn Foyenoorii in dienst gesteld en zal daarna naar Willemsoord vertrekken. Visscherijberichten. Nieuwediep, 4 December. Aangebracht door 7 korders 5 tot 10 stuks grootc tong per stuk 70 cent, 10 tot 60 middelmatige tong per stuk 115 n 40 cent, 10 tot 00 kleine tong per stuk 10 a 15 cent. 1 tarbot voor f 5, 1 tot 4 mand kleino schol per mand f 3 a f 4, 1 tot '2 mand schar per rnand f 1.—. 5 December. 30 korders met 5 tot 20 stuks groote tong per stuk 70 cent, 10 tot 40 middel matige tong per stuk 35 a 40 cent, 10 tot 30 kleine tong per stuk 10 a 15 cent, 1 tut 4 mand kleine schol per mand f 2,50 a f 4, 1 tot 4 mand schar per mand f 1,25, 10 stuks rog per stuk 7 Decomber. 50 korders met 30 stuks groote tong per stuk 65 cent, 10 tot 100 middelmatige tong per stuk 30 a 35 cent, 10 tot 60 kleine tong per stuk 10 a 15 cent, 1 tot 5 stuks rog per stuk f 1, 1 tot 6 mand kleine schol per mand f2af4. 1 tot 2 mand schar per mand f 1,25. 3 December, v.m. 8 uur. Niets binnen. CORRESPONDENTIE. Den heer N. de W. te Pretoria. De Courant o» Zondagsblad is betaald tot 1 Juli II Het bedrag van uw postwissel, f7.90, betreft dus het abonnement tot 1 Juli 1909. De heer N. J. L. te Vrede, O. R. Colome. Wij verzoeken beleefd uw postwissel te zenden, volgens brief, en 't abonnement over het jaar 1908. Ingezonden Vleeschkeuring. Zoude het niet weuecliclyk zijn, M. do R., dat llurgcineeater cn Wethouders spoedig eone oproeping deden v.oor een veearts te dezer plaatse L.1. Donderdag is door een «slager" hier tor plaatse op de veemarkt te Sohagen eene koe gekocht, die door den Rijksveearts, den heer G. Muis werd afge keurd, als verdacht van tuberculose. Dauk de .politie en gezondheidscommissie, die direct het beest iu observatie namen en be doelden slager waarschuwden, dat de koe onder toezicht van een Rijksveearts moest geslacht worden. De slager (die allyd durfde beweren eerste kwaliteit vee te slachten) durfde dit niet aan en heeft de koe Zondag morgen per motorboot van schipper Bruin van Sohagerbrug weer uit do plaats verwij derd. Nu, M. de R., is het niet wenschelyk, dat men voor zulke individuen waakt, die dusdanigo beesten voor een klein bedrag op knopen, om spoedig de koetjes op 't droge te krijgen. Onder dankzegging voorde verleende plaats ruimte, M. de R., noem ik my MAX IL Vervolg der berichten HELDER, 8 December. In dc gisteravond gehouden vergadering van de liberale kieavcreeniging «Helder" is candidaat gesteld voor het lidmaatschap van do Provinciale Staten do hoer J. J. Verf'aille, lid vau don Gemeenteraad. Jl. Zaterdag, den SitH-Nicolaasdag, kon men langs Helders straten zien rydon een net en sierlyk rijtuig, dat bespaunen was met een paard, voorzien vau klinkende bellen, en dat beladen was met pakken en pukjes van allerlei grootte. Sinterklaas in vol ornaat on zijn zwarte knecht waren daarin gezeten, die aan sommige woningen de in het rijtuig aanwezige pakjes afgaven en bij enkelen wel eens binnenstapten. Men kun nagaan, dat dit veler belangstelling wekte en de jeugd den wagen met gejuich en gejubel volgde. Het was clan ook voor deze plaats iets nieuws. De hoor A. K. Kokelaar had dit op touw gezet eu voor ieder, die in zyn winkel voor een zeker bedrag kocht, op zich geuo- men op deze wijze het cadeau te bezorgen, terwyl ook andere pakjes tegen een geringe vergoeding aan een opgegeven adres werden afgegeven. De ondernorner heeft veel succes met deze bezorging gehad, het pakte beat wanneer hy het volgende jaar dit herhaalt, zal hy zeker tyd en handen te kort komen om ieder te bevredigen. Stoomvaartberichten. Stoom vaart-Maatschappij Nederland. Ambon, v. A'dam n. Java, arriv 5 Dcc. tc Antwerp llali vertrok 5 Dec van Padang 11. Amsterdam. Grotius arriv. 6 Dec. van Amsterdam te Java. Timer, v. Java n. A'dam, pass, 7 Dec. Kaap del Armi. Lcdu arriveerde 4 Doe, v. Amsterdam te Rotterdam Oranje, van A'dam n. Java, pass. 5 Dcc. Gibraltar K.Will. Ji, v. Javan.A'duin,vertr.5Dec. v Singapore Sumatra, v. A'dam n. Java, pass,5Dec.PointdeGallo. Colebes, v. Java n. A'dain, arriv. 6 Dec. te Marseilo. Java, v. A'dam n. Java, vertrok 6 Deo. van Sucz. K. Will. I arriv. 6 Dec. van Java te Amsterdam. Vondel, v. Java n. Amsterdam, arriv. 6 Dec. te Suei. Koninklijke Hollandsgiie Llotd. Rijnland, vnn Amsterdam naar Buenos-Ayres, vertrok 2 Dec. van Santos. Zaanland, van Buenos-Ayres naar Amsterdam, is '2 Doe. Fcrnsndo Noronha gepass. Ilamilton arriv. 4 Dcc. van A'dam te Montevideo. Eomland, v. Buenos-Ayres en Brazilië n. A'dam, passeerde 4/5 Dec. Madera. Rottkrdamsche Lloyd. Sindoro v. R'dam n. Java, arriv. 6 Dec. te South, 'i'ubanan, v. Java n. R'dum, vertr 6 Dcc. v. Tanger. Ternate, v Java n. R'duin, vertr. 6 Dec. v. I'.-Said. Ocdó, v. R'dam n. Java, vertr. 3 Dec. v. Mnrseille. Djocja, v. R'dam n. Java, arriv. 4 Dec te P.-Said. Solo, v. Java naar R'dam, is 3 Dec. Perim gopnss. Kcdiri vertrok 5 Dec. van Java naar Rotterdam iphir, v. R'dam n. Java, pass. 6 Dec. Point de Galle. Kon. West-Indische Maildienst. Pr. Frederik Hendrik vertrok 4 Dec. v. Ncw-York naar West-Indië. Pr. Willem I, v. Amsterdam n, West-Indië, pass. 3 Dec. St. Michiels. Pr. d. Nederlanden, v. West-Indië n. Amsterdam, arriv. 6 Dec. te Havrc. Burgerlijke Stand gemeente Beider. Van 4 tot 7 December. BEVALLEN: A van Zandwijk geb. Boontjes,!. M- C. Buck geb. Kramer, d. J. de Jongh geb. v. d' Berg, x. M. Frankfort geb Wenneker, d. A. M Goudswaard geb. Frcke, d. N. A. van Wijk geb. van llcijningen Klinkert, x. G. Bakker gob. Loos- man, J. r.. Redeke geb. Hoek, z. M C. Leder geb. Wentel, d. H. C. Buck geb. Lengers, d. N. Brak geb. Blaauboer, 7. E. de Kleyc geb. Terincy, z. E. M. Verberne geb. Ekkers, z. Brand. Door onbekende oorzaak ontstond heden nacht te 1 uur, terwyl de bewoners "c bed lagen, brand in den winkel .Dc kleine Drogist", Hoofdgracht 45, bewoond door den heer L. Zijm. De vlammen, die gelukkig door ccn voorbijganger worden opgemerkt, grepen reeds fel om zich heen cn het spande een oogenblilt of men den brand wel meester kon worden. Met behulp van politie, buren en andoren kon men hem echter nog tijdig be dwingen. Do inventaris is zoo goed als ver nield, doch was verzekerd. Voor Curapao. Wij vestigen de aandacht op achterstaande adverlontie, bctrefiende een muziek- en voor drachtsavond, te geven door het corps adelborsten en de II. B S., waarbij door mevrouw Van MaanenMartin en ook door de stafmuziek welwillende medewerking is toegezegd. Dat kan een mooie avond worden en men zal zeker wel op een volle zaal kunnen rekenen. Wat dan ook de bedoeling is, want do opbrengst zal strekken om eenigs- zins in den nood van de arme bevolking op Curapao te voorzien. Hel programma drakken wij hieronder af 1. Mnrche SctlennelleA. L. Hazebroek. '2. Ouverture Hamlet" W. Niels Gade. 3. a. Wie bistdu mcine Kónlgin J. Brabras. b. Immer Iciser wird mein SclilumnurJ. Bratuns. c. So willst du des Armen J. Brahms. 4. a. Andante aus der Symphonie D dur. Huvdn. b. Norwcgischer Tanz Grieg. 5. ConcertoJ. B. Accolay. 6. La Couveuse 7. X en Y uit Curatjao. Pauze. 1. KindersymplionieJ. Hovdn. 2. Mandoline serenades. 3. a. LiedWill. Andriessen b. LiedWill.Andriessen. e. SlaapliedjeMarieVerschnui 4. a. Andante uit Ie vioolconcert. W. A. Mozart. b. Serenade de Mileuku J. Blockx. 5. De zelfmoordenaar - 6. Dc dames gaan vooraan j n B. Cr Voordracht. 7. Fantasie de l'op. Jocelyn Voordracht. Godard. Naur wij vernemen zal het Leger des llcilsin den loop van do volgende week op de verschillende punten van de gonicente oen straat-collecte houden. Naar wij vernemen, zal .Helder s Man nenkoor' 21 Dec. a.s een Concert geven voor hare donateurs en begunstigers. /Van dit Concert zal als soliste medewerken Mevr. Ph. M. RuyghKrens, te Alkmaar en voor beheleiding den heer Joh. Brands, alhier. Vergadering v. d. Raad der Gem. Helder, op Donderdag, den 10 December 19('8, dos avonds ton 7','s üur. Onderwerpen ter behandeling 1. Ingekomen stukken en mcdedeeliDgon. 2. Vaststelling Schoolgeldkohieren. 8. Verordening Onderwijzorsjaarwedden. 4. Bedrijfskapitaal Gasfabriek. 5. Verordeningen regeling Reinigingsdienst. 6. Benoemingen. Door de onderwijzeressen C. M. Vis Die- perink en P. Raudsveld wordt ontslag aan gevraagd tegen 1 Januari 1909. Gedeputeerde Staten maken bezwaar tegen art. 12 bis van de onlangs vastgestelde ver ordening op de jaarwedden der Onderwijzers, Door don heer Schokking wordt voorge steld oono toelage van f300 te vericonen aan «het Tehuis voor Vrouwen oh Meisjes" alhier. Controleur der Belastinge De alplmbetische aanbeveling luidt als volgt 1. P. van Dalen, rijksklcrk ter inspectie der directe belastingen te Helder. 2. G. J. Kuipei, geagreorJ klerk der directe bel&Btiugen te Beverwijk. 3. A. A. Olthofl, rijksklerk der directe be lastingen te Amsterdam. Voetbal. Nedorlandsohe Voetbalbond. Do A. F. en H. Ci. hoeft Zondag niet gespeeld, daar de meeste lui met verlof waren. II e 1 d o r s c h e Voetbalbond. De uitslag der Zondag gehouden competi tiewedstrijden is als volgt H.B. Si. - H.G.L 5—1. In verband mot het verlof van de adel borsten is de wedstryd: A. F. en H. C.n- Lconidas uitgesteld, terwyl oen 1'rieudly-game van H. B. Sn.I). O. S. niet doorging, wegens niet opkomen van I) S. Do Btund der compotitio is thans IR <R <JB -O j» .iq i i n n s 3 A. F. en H. Cn 4 4 8 16 4 2 Loonidas 3 2 1 4 5 5 1 31 H. B. S. 3 1 2 2 6 70.66 H. G. I. 4—46 17 - Naar wij vernemen, heeft het beBtuur van den H.V.It. eene uitnoodiging ontvangen van do Purmerender voetbalvoroeniging .Purmcr- steijn*, om deel te nemen aan de soriewed- stryden, die door haar zullen worden uit geschreven op 25, 26 en 27 December a-s. Ongetwijfeld zal het bestuur van den H. V. B. do uitnoodiging aannemen en dan staat hot beroemde H.V.B. Xl-tal voor de derde maal in dit jaar weor een zwaren strijd te :hten, daar het vermoeden bestaat, dat verscheidene Amsterdamsche en Ilaarleni- sche clubs aan die Beriewedstrijden zullen deelnemen. Zeildag „de Ruyter". Het vertrek van het pantserschip «De Kuyter' is nu definitief vastgesteld op Dinsdag 15 December a. s. Torpedobooten. Op do Begiooting vun Marine heeft de heer Patyn als amendement voorgesteld den post van art. 17 to verminderen met 1 mill. De bedoeling is, in verband met de finan- cieele omstandigheden den aanbouw vau twee torpedobooten een jaar uit te stellen. Wrak Roma. Het wrakstuk vau du Roma, dat in het Marsdiep gevaarlijk voor de scheepvaart lag en waarby reeds een wrakton was gelegd (zie ons vorig nummer), is gisteren gezonken, zoodat do verdere slooping moest worden op gegeven. Stranding. Zaterdag sirandde op de Vjiehors het Zweedsche stoomschip .Nanna", geladen mot steenkolen. Na het overboord werpen van ongeveer 50 ton lading, kwam hot schip door vier sleepbooten weder vlot en kou het de reis voortzetten. H. M. de Koningin. Naar wij uit goede bron vernemen, ziet Koningin de blijde gebeurtenis, waarnaar algemeen in den lande met blydschap wordt uitgezieu, in de eerste huift van Februari tegemoet. (Tel.; Uitslaande brand. Drie slachtoffers. Omstreeks half twaalf gisteravond brak in de Ferdinand Bolstraat 150 te Amsterdam iu den sigarenwinkel van den heer Souwer, een uitslaande brand uit die heel snel om zich heengroep, zoodat het geheelo gebouw van drie verdiepingen uitbrandde. Bij dezen brand is weder een verlies aan menschenlevens te betreuren. liet echtpaar Pafdo, dat de eerste verdieping van het pand bewoonde, vluchtte met oen zoon naar don zolder om langs de brandgang een uitweg te vinden. De ongelukkigen zijn evenwel de verkeerden kant uitgeloopen en werden door den rook bevangen. De man en do vrouw waren, toen zij gevonden werden reeds dood, maar do zoon leefde nog, hoewel hy reeds bewusteloos en gewond was. Hy werd met liet zuurstof-apparaat bygebracht en naar het ziekenhuis gebracht. Een belangrijke arrestatie te Amsterdam Zondagavond logde de politieagent Van YVaayon een buitengewone activiteit aan den dag. Hy was in burgerklcoron gestoken en buiten dienst. In dc Heeronstraat zag. hy den 42-jarigen Johannes de Wolf, bygenaamd Jan Blommetje", die onlangs uit de gevan genis werd ontslagen, na daarin vijf jaren vertoefd to hebben wegens medeplichtigheid aan diefstal, in gezelschap van een hem on bekend persoon, die later bleek te zijn de 24-jarige Cornelis de Gooyer, bijgenaamd de kurkensnijder" on woonachtig in de Ridder straat No. 4. Do politieagent Van Waayen volgde het tweetal zoo voorzichtig mogelijk en zag zyn moeite spoedig boloond. Bij perceel 252 aan do Prinsengracht, hoek. Lauriergracht, waar in den sigarenwinkel van den heer P. Kramer is gevestigd, zag hij het tweetal halt houden. Hij nam verder waar dat De Gooyer met sleutels dc voordeur van het winkelperceel opensloot, terwijl De Wolf op den uitkijk was gaan staan. Onmiddellijk ijlde Van Waayen naar het naburige politic-bureau aan de Lauriergracht om adsistentie te halen. Deze werd natuurlijk verleend. Ken zestal politieagenten, onder wie een paar rechercheurs, trokken naar liet perceel en omsingelden «lat, waarna de wo ning, welker bewoners uit waren, werd binnen gedrongen. De politiebeambten vonden do straatdeur ongesloten terwyl in de woonkamer een gas pit flauw brandde. In de woonkamer was alles tot zelfs hot bed overhoop gehaald. Bij het doorzoeken der woning werd Do Gooyer echter de toonbank op de knieën liggende aangetroffen. Niettegenstaande zijn heftig ver zet werd hij overmeesterd en gevankelijk weggevoerd. Zyn vermoedelijke medeplich tige De Wolf, die natuurlijk het hazenpad gekozen had, werd nog denzelfden nacht w arresteqrd ten huize eener prostituee in de Oude Kennissteog, met wio hij leeft. Op De Gooyer worden bevonden een breek ijzer, een aantal loopers, oenig geld en eenige gouden en zilveren sieraden. Deze sieraden, alsmede nog eenigo op den gearresterde be vonden voorwerpen werden later door den bestolene als zijn ontvreemil eigendom her kend. De politie heeft door deze arrestatie een zeer belangrijke vangst gedaan. De Gooy moet een bekende inbreker zijn en De Wolf is een individu, die reeds herhaaldelijk tot langdurige straffen werd veroordeeldzyn specialiteit is niet zoozper het doen van in braken, als wel liet verschaffen van valsche sleutels aan inbrekers cn het opensluiten van porceelen, waar inbrekers hot op goraunt hebben. Aangeteekende brieven met kiezelsteentjes. Men meldt uit Zand voort, dd. 6 Dec. Omtrent den aangehoudene G. Vreyden- berger, die overgebracht is naar Breda, en aldaar voorloopig in arrest is gesteld, kan nog gemold worden, dat in 1906 do burge meester van Sittard tegon hem waarschuwde, omdat hij iu verschillende locale bladen ad vortentiön plaatste eener 3premieleening in de-Limbzrgsche Witte lvruisleeuing, waar voor aandeelon bij voormolden Vreydenber- ger te verkrijgen waren en dat voor zooverre don burgemeester bekend wus, geen Lim- burgsclie Witte Kruisleening bestond. De vogelmoorden door den Brandaris, Destijds heeft men in ons blad al reeds een en ander kunnen lezen over de zwermen trekvogels, die den dood vinden door in het licht van den Terschellingschen vuurtoren, den «Brandaris" te vliegen. De hoer Thysso is, zooals toen ook werd medegedeeld, ter voorlichting van den mi nister naar Terschelling gezonden. Hij geeft van die «Octoburdageu en -nach ten op Terschelling" in zijn blad 'Do levende natuur" een frische, levendige beschrijving. Toen de lieer Thysse met zijn gezelschap op het ruime platvorm van den toren was, kon liij goed waarnemen hoe de vogels in massa in 't licht vlogen en den «lood er vonden. De heer Thysse schryft o.a. Meer dan twee uur lang hebben we daar gestaan iu de luwte van het lichthuis, vijf tig meter hoven de zee. Het was er bitter en bitter koud, maar 't duurde lang, eer wij 't merkten, zoozeer werden wij geboeid door ontzettende vogel-ouroussel. Ze vlogen onophoudelijk om den toren heen, in een richting, tegonovergesteld aan die, waarin de lichtwioken zich .bewogen. Deze gaan zuid, west, noord, oostde vogels kwamen byna zonder uitzondering van de oostzijde, >m door noord, west en zuid rond to gaan. Zo waren ten prooi aan de grootste agitatie sn trachtten de lichtstraal te ontwijken, die hen fascineerde. Ze gingen dan omhoog, om laag, achteruit, maar eindigden toch met door den lichtbundel heen te vliegen, om bij de volgende dezelfde bewegingen te herhalen, en dat alles onder onophoudelijke kreten van angst en opgewondenheid. Aan dat geschreeuw kondon we zo kennen on al heel gauw wiBten we, dat we voorna melijk te doen hadden met zanglijsters, koper wieken, spreeuwen en leeuweriken, Ook kondon we, als ze iu 't licht kwamen, ze heel goed herkennen aan grootte, gestalte en kleuren. Een paar merels bleven natuur Ijjk zwart in het licbt, maar hun oranje snavel en oogranden kwamen duidelijk uit. Spreeuwen met hun blinkende weren, maak ten een lichten indruk. Nu kwamen ook roodborstjes, tapuiten en heel kleine goud- huantjes in een dichten drom. Dan weer andore kleine zangvogeltjes, die we niet zoo gauw konden herkennen, maar die onze weetlust geweldig prikkelden, vooral als we even opsomden wat Gatke op Ilelgoland van dezo groep heeft kunnen opmerken. Sommige van deze vogels vertoonden zich een enkele maal on werden dan in geen uur meer gezien, maar de meeston bleven zonder ophouden om den toren vliegen. Je kon m.?t hen meeloopen, alleen gingen ze aan de windzy wat verder van den toren af, om even door het noorden weer op te halen. Wij ge- voolden diep medelijden met de arme dieren, die aldus aan hun noodlot waren geketend. N& eenigen tijd worden ze doodmoe, en telkens kwam er een zitten op de leuning, op t wachthuisje, op de touwen van den vlaggestok of zolfs op de ijzeren ringen, die de buitenzij van het lichthuis beschermen. Zo waren dan zoo uitgeput, dat we ze mot «1e hand konden grypen en zoo waren we dan in de gelegenheid, om buiten twijfel de ver- schillende soorten vast te stellen. Telegraaf.) Vluchteling gearresteerd. Do politie te Vlissingen heeft gister aldaar uangelioudon een Duitscher die eergisteren avond vau het Duitsche stoomschip .Adrni- ral" op de recde, alhier, overboord was gc- sprongeu en naar den wal gezwommen. De Duitscher deed onder gelei«le de reis naar Duitschland, omdat hij nog eenige jaren tuchthuisstraf moest ondergaan. Hij is ter beschikking der justitie te Middelburg gesteld. Celebes. Men meldt uit Den Haag Blijkens een uit Nederl.-Indië bij het de partement van koloniën ontvangen telegram is in Mamoetfioe (Celebes en Onderhoorig- heden) een ziekentransport door een gewa pende bende aangevallen, waarbij één EuxopecBch fuselier sneuvelde en één Euro- pecsch fuselier zwaar gewond werd. De bende liet 12 doodon en 2 gewonden in onze handen. Castro. De correspondent te Parys van de ,N.RCt.' seint De Petil Parisien geeft gistermorgen op nieuw een officieus communiqué omtrent Gastro, waarin wordt gezegd, dat de Fransche re geering de beslissing over hare houding tegen over Gastro pas openbaar zal maken wanneer men Gastro's landingsplaats zeker weet, maar hot is van heden af zeker dat dezo beslissing zal worden bepaald door Frankrijk's recht matige grieven. Reuter meldt uit Parijs Indien president Castro, komende van Santander, zich te Bordeaux wil ontschepen, schijnt het zeker, dat hij geenvergunniug zal krijgen in Frankrijk rond te reizen, maar liet land zal worden uitgezet. Als hij echter verklaart Frankrijk te willen doorreizen om zich in het buitonland te laten behandelen, dan gelooft men dat do regeering Gastro naai de grens die hij verkiest zal doen geleiden Als de operatie in Bordeaux zelf zou plaats hebben, zou hij onmiddellijk daarna het land worden uitgezet, tenzij Castro on middellijk alle voor de Fransche onderdanen schadelijke maatregelen herroept. ('N. B. Ct.«) Een ontploffing. Londen, 7 December. De avondbladen be vatten een telegram uit Calcutta over een vreeselijke ontploffing in een groot munitie magazijn by Dumdum, zes Eng. myl noord oostelijk van Calcutta gelegen. Het heet dat oen groot aantal soldaten by de ontploffing is omgekomen. Do Heer en Mevrouw SCHMITT— Freydanek betuigen hun hartelijken dank voor de belangstelling bij de geboorte van hun zoon ondervonden. Helder, 8 December 1908. Advertentiën. Den lldcn December a.s. hopen onze geliefde grootouders K. Graaff en C. Timmerman, hunne 35-jarige Echtvereeniging te herdenken. Namens hunne Kleinkinderen, Klarina Petronella Graaff. Justina Cornelia Graaff. Klaas Graaff. Helder, 8 Dec. 1908 GeborenJohanna Antonia Cornelia, dochter van P. A. A. ALEWIJNS en C. D. ALEWIJNS—Lager veld. 's Gravenhage, 3 December 1908. Bakhuizonstraat 109. Geboren: Barbertje, dochter van Jn. GOUDSWAARD en A. M. GOUDSWAARD—Freeke. Helder, 3 December 1908. Geboren: Thomas, zoon van W. F. VAN WIJK en N. A. VAN WIJK van Heijningen Klinkert. Helder, 5 Dec. 1908. Geboren: Margaretha Johanna Frederika, dochter van F. J. BUCK en H. C. BUCK Lengers. Helder, 6 December 1908. 2e Vroonstraat No. 46. Geboren: Nicolaas Johannes, zoon van P. VERBERNE en E. M. VERBERNE-Ekkers. Helder, 7 December 1908. Heden overleed te 's Gravenhage onze lieve dochter, zuster ön behuwdzuster Maria Agatha ter Laag. 's-Gravenhage, 5 December. Wed. C. H. TER LAAG-Holster. J. J. TER LAAG. F.. TER LAAG-Sybenga A. A. TER LAAG. G. TER LAAG de Leeuw. P TER LAAG. I C. M. TER LAAG— Dordrecht. Lelsz, A. M. W.TER LAAG,) P. TER LAAG— Paramaribo. Van Romondt,) J. TER LAAG, Helder. De lieer en Mevrouw VAN DER MOLEN Steliia, betuigen hunnen dank voor de vele bewyzen van belangstelling ontvangen bij de geboorte van hun Zoon. Bezoeken worden by voorkeur afge wacht a.s. Donderdag en Vrydag van 3 4Va uur- Helder, December 1908. Dankbetuiging- Ondergetekenden betuigen hiormode hunnen hartelijken dank aan de vereeni- ging „Moed, Volharding, Zelfopoffering"- voor de, van die vereeniging ondervonden hulp bij de opname van hunnen broeder, P. LASTDRAGER, in de Prins Hendrik stichting to Egmond aan Zee. Namens «le Familie, L. SOK. Dankbetuiging. De ondergetekende gevoelt zich ge drongen, om langs dezen weg, zijnen hartelijken dank te betuigen aan den WelEd. ZeerGeleerdon Heer C. G. v. d. LEE, welke ruim 7 jaren onvermoeid zijn beste zorgen aan mijne geliefde echtgenoote heeft besteed, en ook mijn bartelyken dank aan den WelEerw. Heer Ds. STADIG, voor de treffende woorden in het sterfhuis gesproken en voorts dank aan allen, die by de ter- aarde-bestelling van mijn vrouw blijken van deelneming hebben gegeven. Helder, 5 Dec. 1908. H. VERBRUGGEN. Voor de talryke bewyzen van belang stelling ter gelegenheid onzer 25-jarige Echtvereeniging, zoowel van hier als elders ontvangen, betuigen wy onzen hartelijken dank. A. J. JORDANS Echtgenoote en Kinderen. Den kiezers, die de belangen van de Kamer van Koophandel weder aan mij toevertrouwden, daarvoor allen mijn dank. W. H. BURGERS. Helder, 8 December 1908. ten bate van de noodlijdenden te Cnragao, OP Vrijdag 18 December 1908, des avonds te 8 ure in „CASINO". te geven door het met welwillende medewerking van ïïeiroui Van Maanen-Martin (Zang) en het Stiifïmiziekkorps der K. M ENTREE lc Rang f 0.75, 2e Rang f 0.40, 3c Rang f0.20. Kaarten verkrijgbaar in „Casino" en by den Heer M. Th. DE HAAS, Sigarenhandel, Hoofdgracht. Plaatsbespreking op den dag der uit voering, van, 10-2 uur. Directeur: ALB. J. LEEWENS. C'OiStivK'ï' op Donderdag 17 December in „CASINO" om 8 uur. Uitvoering van: van MAX BRUCH. SOLISTEN Mej. MARIE HELDER, Sopraan, Amsterdam, Mej. LOTTE R00SING, Alt, Rotterdam; de heer J0S. SCHILOERMANS, Tenor, Amsterdam, de heer CAREL BUTTER, Bas, Amsterdam. Begeleiding: Dubbel-Strijkquintet van de Nieuwe Toonkunstenaarsvereeniging te Amsterdam. PianoMej. ANNA VOS, Helder. OrgelMej. 0. KETELAAR, te Helder. Toegang voor de leden Zie affiche. Vuor niet-ledeiiJjeeren j|'50 I Per Dames f 1,persoon. De Generale Repetitie op Woensdag 16 December is voor niet-leden toe gankelijk k f 0.75 per persoon. Tekstboekjes a f 0,10 per 9tuk. Plaatsbespreking op Donderdag 17 December, van. 10—3 uur. Soirée Dansante et trés Amusante op ZATERDAG 12 DECEMBER, in „TIV0LI", te geien door de Dansclub „T.0. G.0" Zaalopening 7'/s uur. Aanvang 8 uur. HET BESTUUR. Koorrepetitie inplaats van Donder dag a.s Vrijdag, half negen 's avonds in het gewone lokaal HET BESTUUR. Flinke opkomst gewenscht. Hulp bij de studie aangeboden door Onderwijzer. Inlichtingen fr. brieven lett. H. B. S., aan het Bureau vau dit blad. Spaarbank. Weuscht geld te beleggen op land of soliede buizen, (le hypotheek), rente laag, voorwaarden zeer billyk. Br. fr. motto „Spaarbank", Bureau van dit blad. «e HELDER. Notaris C. STAMMES zal op Woensdag 23 December 1908, des avonds 7 uur, in „CASINO", publiek verkoopen de volgende pereeelen in de gemeente HELDER: 1. Het Huis en Erf aan de Binnen haven No. 89, groot 1 are 36 centiaren. 2. Het Huis en Erf aan de Binnen haven No. 90, naast het vorige perceel, groot 1 are 50 centiaren. Combinatie 1 en 2. 3. Het nieuw gebouwde Logement en Koffiehuis met Erf, aan de Zuidstraat, No. 62, hoek Oestersteeg, groot 88 centiaren. 4. Het Woon- en Winkelhuis aan de Zuidstraat No. 61, naast het vorige per ceel, groot 58 centiaren. 5. Het dubbele Pakhuis aan de Ach tergracht Zuidzyde, hoek Oestersteeg, groot 90 centiaren. Combinatiën 3 en 4, 3, 4 en 5. 6. Het Huis en Erf aan de Oranje straat, hoek Vischinarkt, No. 59, groot 74 centiaren. 7. Do Stal aan de Vischmarkt No. 32, achter het vorige perceel, groot 30 cen tiaren. r 8. Het Huis en Erf aan de Oranje straat No. 57, naast perceel 6, groot 86 centiaren. Combinatiën 6 en 7, 6, 7 en 8. 9. Het Huis en Erf aan de Van der Hamstraat No. 21, groot 85 centiaren. 10. Het Huis en Erf aan de Van dor Hamstraat No. 28, naast het vorige perceel, groot 85 centiaren. 11. Het Huis on Erf aan de Van dor Hamstraat No. 25, naast liet vorige perceel, groot 85 centiaren. 12. Het Huis en Erf aan de Van «Ier I-Iamstraat No. 27, naast -liet vorige perceel, groot 65 centiaren. Combinatie 9-12. 13. Voor afbraak. Hot Huis to Koegras aan de Middenvliet- No. 431», bewoond door den Heer P. Grin Pz. Het afbreken moet geschieden na 1 Mei a.s. en afgebroken alsmede de afbraak- weggevoerd zijn vóór 1 Juni a.s. 14. Het Huis en Erf aan de Midden straat No. 80, tegenover de Tuinstraat, groot 2 aren 20 centiaren. 15. Het Huis en Erf aan de Lange- straat No. 107, groot 76 centiaren. 16. Het Huis en Erf aan de Langc- straat No. 109, naast het vorige perceel, groot 66 centiaren. Combinatie 15 en 16. 17. Het Huis en Erf aan de 2e Vroon- straat No. 42, groot 80 centiaren. 18. I-Iet Huis en Erf aan de Vlaming straat No. 79, groot 85 centiaren. 19. Het nieuw gebouwde Logement en Koffiehuis en Erf aan de Zuidstraat No. 51, groot 1 are 2 centiaren. 20. Het Huis en Erf aan de Brouwer- straat No. 16, groot 82 centiaren. 21. Het Huis en Erf tuin de Brou wor straat No. 18, naast het vórige perceel, groot 81 centiaren. Combinatie 20 en 21. 22. Het Hpis en Erf aan de Steen gracht No. 7, groot 73 centiaren. 23. Het Huis en Erf aan de Steen- gracht No. 8, naast hot vorige perceel, groot 74 centiaren. 24. Het Huis en Erf aan de Steen gracht No. 9, naast bet vorige perceel, groot 75 centiaren. 25. Het Huis en Erf jum de Steen gracht No. 10, naast liet vorige perceol, groot 76 centiaren. 26. Het Huis en Erf aan de Steen- gracht No. 11, naast het vorige perceel, groot 77 centiaren. 27. Het Huis en Erf aan de Steen- gracht No. 12, naast bet vorige perceol, groot 78 centiaren. 28. Het Huis en Erf aan de Steen gracht No. 13, naast het vorige perceel, groot 79 centiaren. Combinatiën 22 en 23, 24 en 25 26,27 en 28; 22 tot en met 28. 29. Het Winkelhuis en Erf aan de Spoorgracht, hoek Vischmarkt, No. 2, groot 35 centiaren. 30. Het Huis en Erf aan de Spoor gracht No. 33, naast het vorige perceel, groot 33 centiaren.. 81. Het Huis, in tweeën bewoond, on Erf aan de Vischmarkt No. 6 en. 4 a, annex de vorige-pereeelen, groot 56 cen tiaren. Combinatie 29, 30 en 31. Te bezichtigen 2 dagen vóór en op den verkoopdag van 2—4 uur. Inlichtingen worden verstrekt ten kan tore van genoemden Notaris te Helder. „O. S. W AfdeelingBegrafenisfonds. Wegens periodieke aftreding van den President van bovengenoemd fonds, die volgens reglement terstond herkies baar is, kunnen zich als sollicitanten aanmelden meerderjarige raannely ke deel nemers van genoemd fonds op DON DERDAG 10 DECEMBER a.s.f des avonds van 7 tot 9 uur, op de bovenzaal der Vereeniging, alwaar nadere inlichtingen worden verstrekt. Helder, 4 December 1908. HET BESTUUR. te KOEGRAS. Het bestuur brengt ter kennis van belanghebbenden, dat voortaan zitting wordt gehouden eiken MAANDAGAVOND van 6—8 uur en dat de zittingavond voor deze week vervalt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1908 | | pagina 2