„Het Lied van de Klok" Laatste Verkooping Miprtrij Jammie'. Biftertrii .EarmMie'. 3e VslksbiJeeehMttt 182.000. Koorvereeniging. COMCERT Liefdadigheids- Uitvoering, Muziek- en Voordrachtavond Corps Adelborsten en de 0. B. S. Leerlingen H. B. S. Deurwaarder W. BIERSTEKER OPENBARE VERKOOPINB Marine en Leger. Do dirigeerendo officier van gezondheid der 2e kl. II. G. J. van Doesburgh en de officieren van gezondheid der le kl. dr. I. G. ten Noever de IJ rauw en J. A van Trots en burg worden met '2 Jan. a.s. geplaatst respectievelijk bij het hospitaal der marine te Willemsoord en aan boord Hr. Ms. «Koningin Emma" en »Bellona". Ingevolge Kon. besl, van 8 dezer wordt Hr. Ms. monitor »IIeiligerlc<;G Januari 1909 te Amsterdam nlt dienst gesteld en de kapitcin-lnitenant ter zee K. J. Karseboom alsdan eervol onthoven van het door hem over dien*bodein gevoerd bevel. De kapitein der mariniers L. de Jonge Oodraat, officier van politie bij 's Rijks werf te Willemsoord, wordt met 1 Februari, onder eervolle ontheffing van deze betrekking, geplaatst bij de nfdeeling van het korps te Willemsoord, terwijl de luitenant ter zee der 1ste klasse J. Holstedo mot dienzelfden datum, met voornoemde betrekking wordt belast Do luitenant ter zee 1ste klasse F. K. Wober, geplaatst by het Departement van Marine, tevens toegevoegd aan den commandant der Stelling van het llollandsch Diep en het Volkerak, wordt met 1 Februari, onder eervolle ontheffing van deze be trekking, geplaatst als eerste-officior aan boord van Ilr. Ms. artillerie-instructieschip «Bellona". De luitenant ter zee 1ste klasse li. I'. Wester- vold wordt met 1G Januari geplaatst bij liet De partement van Marine, en met 1 Februari als staf officier der zeemacht toegevoegd aan den comman dant der Stelling van het Hollandsch Diep en In Volkerak. Stoomvaartberichten. Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Celebes, v. Java n. A'darn, pass. 11 Dec. Gibraltar. Hum brandt vertrok 12 Dec. v. A'dam naar Java. Ambon, v A'dam n. Java, arriv. 13 Dcc. te La 1'allice. Maduru, v. A'dam n. Java, vertrok 12 Dec. v, Ham burg naar Amsterdam. Vondel, v. Java n A'dam, vertr. 12 Dec. v. Genua. Java, v. A'dam n. Java, vertrok 11 Dec. van Perim. K. Will. II, v. Juva n. A'dam, vertr. 10 Dcc. v.Colombo. Koninklijke Hoi.landsohe Lloyd. Ainstcllaiid, v. A'dam n. Brazilië en Buenos-Ayres, vertr. 10 Dec. v. Boulogne. Rotterdamsche Llovd. Hindjani vertrojt 10 Dec. van Java n. Rotterdam Mcdan, v. R'dam n. Java, arriv. 10 Dec. te Sabang Opliir urriveerde 12 Dcc. van Rotterdam te Java Bogor vertrok 12 Dec. van Rotterdam naar Java Sindoro, v. R'dam n Java, vertr. 12 Dec. v. Lissabon Kon. West-Indische Maildienst. Pr. Will. II arriv. 11 Dec. v. West-Indië te New-Yoi k. Pr. Maur., v. A'dam n. W.-I., pass. 11 Dec. Dungeness. Vervolg der berichten HELDER, 15 December. Met ingang van 11 dezer is tot Rijks- hulpkeurmeester van vee en vlcesch, ter voorloopige standplaats fjoek van Holland, benoemd onze plaatsgenoot de hger H. de Heer By het gisteren te s-Gravenhage gehou den examen slaagde voor 3o stuurman groote «toomvaart de heer C. Dtiynker, leerling der Zeevaartschool alhier. Op het Concert van «Helders Mannen' koor", Maandag 21 December a. s. to geven zal o. a. worden gezongen het gudioht van den heer G. Haak te LTmuidon, getiteld «zeg, keu je 'tlied", onlangs in ons blad op genomen en opgedragen aan de schippers en bemanningen der Heldersche reddingboot! liet lied is door den lieer W. M. Slinger op muziek gezet en zal door mevrouw Pb. M, RuijghKrens worden gezongen. Ker8tj)otten. Ze zyn geplaatst, de Kerstpotten, en we waren gisterenavond nieuwsgierig naar het succes van den eersten dag. De adjuduut vau hot Leger doe Iloils deelde ons mede, dat de opbrengst der vyf polten ongeveer f 40 bedroeg en voegde hieraan toe, dat de aanvraag van behoei'tigcn zóó groot is ge bleken dat indien de steun onzer plaats- genooten niet krachtiger uitkomt men moeilijk kan doen wat toch zeker gewenBcht is: alleu behoorlijk gedenken tijdens de kerstdagen. Kon stapel brieven en een aantal adressen word ons getoond, en we waren ovortuigd dat de nood hier dringend vraagt om hulp. Lozers, wij wekken u nog eens op om rekoniug te houden met den uitslag van gisteren en vooral mot de talrykc vragers en vraugstors, wier aantal nog steeds toeneemt. Do Soiree Variëe de Charité, gearran geerd door de familie's B. II. on M. 13. Polak, gisteravond in «Casino* gegeven, waurvau de opbrengst strekte tot leniging van den nood in Curapao, heeft een buiten gewoon succes gehad. 't Is opnieuw gebleken, dat de familie's Polak cr uitstekend den slag van hebben dergolyke avonden to organiseeren. 't Was or echt gezellig en amusant. Tot inleiding kreeg men een mooie ouver ture te hooren, die onberispelijk gespeeld word daarna hield de 76-jarige lieer B. H. Polak een alleraardigste causerie, tintc&nd van echten humor, nu eens ernstig dun weder luimig. Daarin werd behandeld Curai-ao en den toestaud, waarin op het oogenblik de West- Indische kolonie verkeert. Vervolgens word een keurig: tableau vivant te zien gegeven. Üp het goed aangeklcedc tooneel, ruim voor- zieu van palmen en andere planten, waren los en smaakvol in Uostersche kleeding een tientul inboorlingen van Cura^ao opgesteld, die een cantate zongen, terwijl de genius van Ilolder de toezegging doed, dat men alhier bereid was tot steun. Dit fraaie ern stige gedeelte werd luide toegejuicht. Het overige deel van het programma was van moer vroolijken aard en hoogst afwisselend ieder nummer verdiende wel een afzonder lijke bespreking, maar wy moeten volstaan met de vermelding, dat alles zeer in den smaak viel. Dc West-Indische dans trok om zyn bevalligheid en sierlijkheid de bewon dering hel optreden van het Italiaansch ensemble was buitengewoon aardigdo mu zikale verrichtingen van Mr. Juraelly, die 12 instrumenten bespeolde en soms op allerlei zonderlinge wijzen, was wel geschikt om de aandacht te trekken en menigmaal te doen schateren van lachen. In 't kort, er was geen enkel nummer of het droeg de goedkeuring weg van hot talryk opgekomen publiek. Voetbal. Nodorlandsohe Voetbalbond. »Ajax' (A'dam) ,At.* en ,HCi« 5-1. Heldersche Voetbalbond. Leonidas*»At." en »HCu" 2-1. Dit is de eerste nederlaag van ,At." en ,HCii in dit seieoen, waarin ua eon zwaren strijd «Leonidas" slaagde ze haar toe te brengen. Du stand dor competitie is thans (noa -i j* in 5 s. I I 1 A. F. en H. Cli 5 4 1 8 17 6 1.60 Leonidas 4 3 1 6 7 6 1 50 H. B. S. 8 1 2 2 6 70.66 H. G. L 4—46 17- Met het oog op de seriewedslryden te Purmerend, waarin het H. V. B. XI zal uitkomen op 25, 26 en 27 Dec. a.s., hoeft het bestuur van H. V. B. een oefenwedstrijd georganiseerd op u.s. Zondagmiddag van 2'/j uur 3'/g uur en wel tegen de «Vlin ders*, een sterke combinatie, waardoor de wedstrijd hoogst interessant beloofd tc worden. Do voor Helder echter tamelijk excentrische ligging van Purmerend, jaagt het H.V.B. XI, voorul wanneer het eventueel 3 koer heen moet, op hoogc kostenteneinde nu eenigs- ziiis in d e onkosten te kunnen voorzien, zal het bestuur van den H.V.B. eens van den gewonen regel alwykcn en voor deze keer een entrde heften, en wel van f 0.10 per persoon. Hot publiek en heel het voetballend Hel der worden beleefd uitgcnoodlgd do» wed strijd op het terrein te komen bijwonen. Do entree-kaarten zullen verkrijgbaar worden geBteld bij de heeren Kokelaar en Van de Poll (Kanaalweg) en verder door middel van alle bekende voetballers. Hoogstwaarschijnlijk zal de wedstryd op geluisterd worden door eon muziekkorps, hetgeen evenwel met do namen der spelers definitief in een volgend nummer zal worden bekend gemaakt. Heel Helder ga dus a.s. Zondag naar den wedstrijd: „H.V.B." XI „Vlinders" van 21/,—3l u. De 20-jarige A. M. V., matroos 3de klasse by de Marine, door den krygsraad in eersten aanleg veroordeeld tot negen maanden militaire gevangenisstraf wegens desertie en tot 3 maanden gevangenisstraf wegens diefstal, is uit zijn voorloopige hechtenis in het provoosthuis op 's Rijkswerf te Amsterdam ontvlucht. Scheepsramp. Uit Vlaardingen wordt gemeld zaterdagochtend ongeveer 10 uur verkeerde op 52o 2 X. in de Noordzee in hulpbehoe venden toestand, met noodvlag in top, do Kngelsche schoener „Argus* met steenkolen op reis van Huil naar Plymouth. Het was stormweer. Het gelukte der bemanning van den Sche- veningschen logger (Sch. 239) schipper C. Koelevcld, 3 man der schipbreukelingen to redden. Zy moesten echter zien, dat by de tweede poging de twee nog achtergeblevon mannen dier equipage door het omslaan dor roeiboot verdronken De kapitein was reeds den vorigen dag overboord geslagen en ver dronken. De gezagvoerder vau hot gister te IJmui- don binnengekomen st. Veghtstroom rappor- teerd te zyn tusschcn MaaB en Scheveningen een oogeuschijnlijk verlaten schoener van onbekende nationaliteit. Een boot was in de nabyheid. Van daar vertrok onmiddellijk de sleepboot, •Admiraal de Iiuytcr' om zoo noodig assis tentie terleenen. De Speelholen van Amsterdam. Het #Hbl". schrijft: De parasieten, dio in onze stad de spoel holen cxploiteeren, bedenken steeds iets nieuws om boeren, burgers on buitenlui met liet adres hunner affaires bekend to maken. In de Kalverstraat en de verkeerscentra scharrelen thans weer individuen rond, die ieder goed gekleed persoon een kleiu groen boekje in de hand duwen, dat er uitziet als of het een boekje met tramkaartjes ware. Slaat men het ding open, dan vindt men natuurlijk geen tramkaartjes, maar leest men een reelame voor Jou National, geopend 'i avonds na 10 uur. 's AvondB na tienen, maar vooral na mid- dernaoht, als de ecliouwburgen uit zyn en de demi-mondaines mot haar aanhang tot de trouwe bezoekers en gangmakers behooren, is het dikwerf druk in de vunzige lokaliteit. Met hartstocht worden dan de guldens cu rijksdaalders op het plateau gegooid, waarop de zetten op een der kleuren worden genoteerd. En als meneer de croupier met zyn bebrillante vingers het geld honderden guldens soms heeft opgezet, en zijn ,tout est finidépart 1" heeft uitgekreten, hangt de helft van het illustre gezelschap over liet biljart heen om den ulgestooton bal nauw keurig, iu zenuwspanning on met ingehouden adem, to volgen bij zyn slingeringen in eu uit de kuilen dor ziuken. vlotbrug En als dan de bal cindelyk bij toeval in den eenou of anderen kuil belandt, vindt bet uitschreeuwen van de kleur en het cyiör, waarmee dc inzet erop tor uitbetaling moet worden vermenigvuldigd, een drie- viermaal herhaalde echo. Even ontspanning, maur 'n moment slechtsDe croupier laat zijn luid- jes niet los. Reeds animeert hij weer .Mes dames et messieurs, faites votre jeuen oogenblikkelijk scheren zijn handlangers de rijksdaalders op het groene laken, helpen de „dames", als trouwe guugmaakstors, haar vrienden een handje door meo te zetten met vun de croupiers geloond gold. Maur, èn haar aanwezigheid ón haar voorbeeld werkt prikkelend op do gemoederon. 't Voor beeld vindt gereede navolging Waarom het te doen is. Hot is eon bekeud feit, dat een groot aan tal demi-mondaines in nauwe relatie staat met ondernemers van speelholen, en voor hel verspreiden der adressen het meebrengen van .vrienden" uit het .Wiener" eu de „Kuil en dergelijke verzamelplaatsen, en het amineeren tot spelen, van die onderne mers een vaste toelugo geniet. Waarmee tevens is uangeduid, welk con groot en voort durend omvangrijker wordend gevaar zulke speelholen voor de maatschappij beteckenon. Een onafgebroken politietoezicht op het doen on laten dezer lugubere affaires, waarin men vooral argeloozen en vreemdelingen tot slacht offers tracht te maken, is wel gewenscht. Drie inbrekers gearresteerd. De politie heeft te Amsterdam Vrydug- nacht een mooie vangst gedaan. Drie inbrekers, onder wio de beruchte Verkley, zyn namelijk op heeterdaad gearresteerd. De zaak heeft zich aldus toegedragen. Kort na middernacht, ongeveer tegen 1 uur, zag een politie-ageut vau het afdeel ingsbureuu aan den Amsteldyk drie verdachte individuen in den Rusteubur- gorstraat rondslenteren. Hy volgde hun spoor constateerde weldra, dat het drietal het ter rein op ging van perceel 269 in de Rusten- burgerstruat, in welk perceel, dat een eind van do straat af ligt, de werkplaatsen zijn gevestigd van do firma E. J. van Wisselingh en Co., kunstzaken, artistieke meubelen enz. Bcgrypende met een inbrekersbende te doen to hebben, ging de politieman oogen* blikkelyk de noodige hulp van het politio- buroau Amsteldijk requireeren en met den looppas rukte toen een brigadier en aantal agenten ter versterking aan. Enkele man schappen zetten het terrein af en anderen rukten met den brigadier voorwaarts. Bij het doorzoeken van het terrein, dat door flinke omrastering is afgesloten, werden reeds twee korels gegrepen, die zich achter con stapel hont hadden verscholen. Aan de achterzijde van het perceel bleek een groote vonsterruit te zijn ingedrukt. Do brigadier begaf zich door dc gemaake ope ning met getrokken sabel naar binnen, door zocht de lokalen en arresteorde spoedig den derden inbreker. Zwaar geboeid werden alle drie vervolgens overgebracht naar het genoemde politiebureau, waar ze achter slot en grondel werden gezet. De werkplantsen der firma Van Wisselingh, die men door de voordeur had verlaten, blo- 1 ven onder politie toezicht totdat Zaterdagmor- het personeel kwam. Toen kon geconstateerd worden, dat niets was ontvreemd. De heeren j hadden er natuurlijk niet den tyd toe gehad. Wel kon uit voetstappen worden opgemaakt, dat meer dan een man binnen was gewefost, cn de openstaande deuren toonden voorts, dat alle vertrekken, ook de koperslagerij waren doorzocht. Koper was het voornaam ste artikel, dat te stelen viel. Geld is in liet perceel niet te vinden. Merkwaardig is, dat zes jaar geleden ook een tevergeefsc'ie inbraak in hetzelfde perceel werd beproefd. Deze werd toen verijdeld, oindut het hoofd der werkplaatsen, destijds nog in het perceel sliep, en tydig ontwaakte. Do drie gearresteerde inbrekers zijn Adri- anus Verkley, Schotman en La Pière. Do eerste is een berucht heerschap en heeft ook in nauwe relatie gestaan tot het onlangs veroordoelde inbrekers-Trio. Toen de gebroe ders Roos einde vorig jaar gearresteerd wei* den nam Verkley naar Duitschland de wyk Voor eenige maanden teruggekeerd, werd hij in preventieve hechtenis gesteld maar wegens gebrek aan bewys weer vrijgelaten. Thans zal hy de dans niet ontspringen. Ver kley werd in het perceel gegrepen en op hem werd een breekijzer en een vijl gevon den. De twee andere mannen zijn voor de politie onbekenden, 't Ligt voor de hand, dat Verkley hun promotor op het inbrekers pad is geweest. De politie stolde natuurlijk een nauwkeurig onderzoek in, en nam do arrestanten een verhoor af. Do commissaris van politie in de 5e Sectie, de heer A. Klimmer, en de af- deelingschof van het bureau-Amsteldijk de Sickesz bezochten 's morgens het terrein van de inbraak. Oplichting? Bij een der bankinstellingen te Amsterdam vervoegde zich Zaterdagmorgen eenige land verhuizers, uit Kanada teruggekeerd. Zij boden o. m. een bankbiljet van 100 dollar ter wisseling aan. Bij nader onderzoek bleek het een biljet van 1 dollar te zyn, waarop in cyfers on in letters op dc daarvoor aan gewezen planten de aanduiding 100 dollar was geplaatst. Hierover ter verantwoording geroepen ver telden zij het volgende In New-York zagen zij een heer voor zich uitloopen, dio een portefeuille verloor, waar naar een ander persoon groep. Een onzer landverhuizers sprong vol verontwaardiging naar voren en ontrukte den langvinger zijn prooi om haar den rechtmatigen eigenaar terug te geven. Deze bleek geen ondankbaren te zijn en wilde den eerlijken vriend 10 dol lar geven uls belooning. Hij had echter toe vallig slechts biljetten van 100 dollar by zich. Onze landgenoot wist daarop wel raad. Zoo'n extractie van 10 dollar, eerlijk ver diend, kun je niet laten ontglippen. Hij gaf hem daarom van zijn eigen geld 90 dollar terug, waarmede de gauwdief zonder opzien te baren, z\ch in allerijl uit de voeten maakte. •Tel".) ..Algemeen Welvaren" te Scheveningen. Blijkens een bekendmaking aan „vooruit strevende zeevisschers" wordt medewerking gevraagd voor het voornemen, om bij genoeg zame deelneming onder den naam Naamloozo Vennootschap .Algemeen Welvareneene onderlinge reederij te Scheveningen op te richten, waarvan het doel is de armoede, als gevolg van gedwongen werkloosheid onder de zeevisschers gedurende den winter, in de toekomst zooveel mogelijk to bestrijden, door 75 pet. van de eventueelo aan de haring- visscherij verbonden voordeeleu op gelijken voet te verdoelen tusschen aandeelhouders tevens opvarenden en de overige aandeelhou ders, die, hoewel geen zeevisschers, niettemin bovengenoemd doel door het nemen van <:«*n of meer aandeelen, wenschen te bevorderen. De zaak gaat uit van de christelijke werk* liedenvereouiging .De Eensgezindheid". Ook tö Vlaardingen zijn in deze richting reeds vroeger pogingen aangewend. Diefstal en inbraak. Zondag werd bij de Arnbemsche politie door den giirant van het Centraalgebouw in de Bakkerstraat aldaar aangifte gedaan dat te zijnen nadeele was ontvreemd een ijzeren geldkistje, inhoudende vijfduizend gulden. Uit een ingesteld onderzoek bleek dat de buffet juffrouw het kistje wegnam en aan een vriend ter bewaring gaf. Al het geld is door de politie in beslag genomen en de verdachte aangehouden. Uit Indiö. Een geheimzinnige zaak te Soerabaya. Te Sourabaja is naar aan do ,Sum. Post" werd gemeld, in een tambak nabij de dessa Gadokkan het lijk gevonden van een inlander met een kogel door het hart. Bij den officier van justitie heeft zich den volgenden dag aangemeld de werkbaas der Staatsspoor Rabe, mededeelende, dat hij Vrijdagmiddag door den bowtiRten inlander met een golok was aangevallen, waarop hij geschoten had, mee- nende hem slechts licht te hebben gewond. Een tweede inlander, dio hem daarna aanviel, is door hem in de tambak geslingerd. Rabe is ter beschikking gesteld der justitie. De tambak is ufgedregd. Een kapmes ïb niet gevonden, ook niet op het lyk. Advertentiën. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-Indië. Stads tijd. p. zeepost via Amsterdam 2T> Dec. 12'smidd. p. zeepost via Rotterdam 18 Dee. 7.*s av p. Holl. mail via Genua 22 Dec. 7.— 'sav. p. Holl. mail via Manseille 15 en 29 Dee. 3.30'snain p.Franschein.viaMarseillej 48 Dec. |7.— 'sav. p. Duitsche in. via Napels|l6 en 30 Dec. |i2'smidd. Naar Pulembang, Riouw, Banka, Billiton on W. Afd. van Borneo 25 Dee. |8.30'smor. Hofl. mail via Genua 22 Dec. |7.— 'sav. p. Eng. mail via Brindisij Naar Atjeh en do Oostkust van Sumatra p. Eng. mail via Brindisilelken Vrydagi8.30'smor. HolL mail via Genua 22Dec. |7.— 'sav. Naar Guyana (Suriname) zeepost via Amsterdam 23 Dcc. l7.'sav. p. mail over Engeland 21 Dec. ,7.— 'sav. mail via St. Nazaire 7 Jan. |7.— 'sav. Naar Cura^ao, Bonaire en Aruba p. zeepost vin Amsierdumj 23 Dec. 7.- 'sav. inail via Soutliampton, eiken Dinsdag of Queenstown en Vrijdag p. mail via Hamburg 30 Dec. (alleen op verl. der a/z.) Naar St. Martin, St. Eustatius en Saba: p. zeepost viaAinsterdami 23 Dec. |7.— 'sav. (alleen op verl. der afz.) p. mail via Soutliampton] 21 Dec. [7.— 'sav. Naar Kaapland, Natal, Oranje-Rivior-kolonie en Transvaal Vrydag, 3.30 's namiddags. Bij dit nummer behoort oen bijvoegsel. Een 66 jarig Huwelijksfeest Twee oude ingezetenen te Helder Zeegers en Echtgenoote, Vijzelstraat No. 10, hopen hun 55 jarig Huwelijksfeest te her denken op den 28sten Dec. a.s. Wy hopen, dat er om die twee oude menschen in de win terdagen gedacht mag worden. Dat zou een aangename ver rassing wezen. C. E. STOMPEDISSEL. Helder, 14 December 1908. Den 25en Dec. a.s. hopen C. Bakker Cz. en M. Kleijn, te Texel, hunne 12",-jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard moge blijven is de wenscb van hunne Liefhebbende Ouders, Broeder en Zuster. Helder, 15 Dec. 1908. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden by het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, den Heer S. M. de Jong, betuigen wij uitsluitend langs dezen weg onzen hartelijken dank. Wed. S. M. DE JONG en Familie. Dankbetuiging De ondei'getoekenden betuigen bij deze hunne hartelyken dank voor de vele bewyzen van belangstelling op den Hen dezer ondervonden. P. ASSENDORP en Echtgenoote. Helder, 15 Dec. 1908. Dankbetuiging. De ondergeteekenden betuigen bij deze hun hartelyken dank aan den Heer Opzichter-Machinist en verder personeel van Tractie van den H.IJ.S.M., voor de vele blijken van belangstelling, op den llen dezer door ons ondervonden. P. ASSENDORP en Echtgenoote. Helder, 15 Dec. 1908. Zy, die iets te vorderen van den Heer DE PREE, worden beleefd verzocht zich te vervoegen Koo gersteeg No. 2, gewoond hebbende Goversstraat No. 43, Alhier. De Gereformeerde Meisjesvereeniging „Lydia", zich ten doel stellende behoeftige kin deren der Zondagschool met Kerstfeest van kleederen te voorzien, noodigd beleefd doch dringend uit, dat belangstellenden naar die kleoderen komen zien, a.s. Woensdagavond van 8—10 nar, in de Chr. Bewaarschool Hoogstraat. Namens het Bestuur. .a.s. Sprekers de heeren VAN ESSEN en DE HEER van Rotterdam Woensdagavond 8 uur in het gebouw PalmstraatDonderdagavond 8 uur iu de Bethelkerk, Kanaal weg en Donderdag middag 2 uur in de bovenzaal der Chr. Jongelings Vereeniging Spoorstraat. TOEGANG VRIJ. Tekstboekjes der te zingen liederen a f 0.25 aan den ingang verkrijgbaar. Feestvierende Vergadering op Donderdag 17 December, des avonds ton 8 uur, in het lokaal „TIV0LI", voor Donateurs en Genoodigden. HET BESTUUR. op Zaterdag 19 December, in „TIVOLI". OPVOERING VAN Richard Moor of één uur te laat. Tooneelspel in 4 bedrijven en 1 vóórspel, naar het Engelsch, door C. O. H. SPOOR. Gecostumeerd uit het magazyn van den Heer DE GRAAUW. Kaarten verkrygbaar a f0.10 tot een beperkt aantal, en gereserveerde plaatsen ii f 0.25, bijIIARTSINCK, Spoorgracht, v. d. POLL, Nieuwstraat, N. DHONT, Vlamingstraat, JORDANS, Dykstraat en Mej. de Wed, BELS, Loodsgracht, vanaf Woensdag. Is beschikbaar tegen rente van 4 a 4l/« voor le hypotheek, van af f 1000 en hooger. (g$Br. Ir. no. 182000, Bureau v. d. blad. DiiecteurALB J. LEEWENS. op Donderdag 17 December in „CASINO" om 8 uur. Uitvoering van van MAX BRUCH. SOLISTEN Mej. MARIE HELDER,Sopraan, Amsterdam, Mej. G. E. MOLENAAR - SUIJVER, Alt, te Weespde heer J0S. SCHILDERMANS, Tenor, Amsterdamde heer CAREL BUTTER, Bas, Amsterdam. BegeleidingDubbel-Strijkquintet van de Nieuwe Toonkunstenaarsvereeniging te Amsterdam PianoMej. ANNA VOS, Helder. OrgelMej. D. KETELAAR, te Helder. Toegang voor de ledenZie affiche. tt in„ Heeren f 1,50 per Vuor met-leden Dames fl;_ per"800n. De Generale Repetitie op Woensdag 16 December is voor niet-leden toe gankelijk a f 0.75 per persoon. Tekstboekjes a f 0,10 per stuk. Plaatsbespreking op Donderdag 17 December, van 10—3 uur. te HELDER. ten bate tan de noodlijdenden te Cnraoao, OP Vrijdag 18 December 1908, des avonds te 8 ure in „CASINO". te geven door het met welwillende medewerking van Mevronv 7an MaanenMartin (Zang) en het Stuf muziekkorps der K. M ENTREE le Rang f0.75, 2e Rang f0.40, 3c Rang f0.20. Kaarten verkrygbaar in „Casino" en en by den Heer M. Th. DE HAAS, Sigarenhandel, Hoofdgracht. Plaatsbespreking op den dag der uit voering, van 10 2 uur. Werklieden-Vereeniging OE EENDRACHT. Zaterdag- 19 December ae Peest avond, (5e jaarfeest). Groene kaarten kunnen nog afgehaald worden. Introductiën idem. HgT BESTUUR. Hulp bij de studie aangeboden door Onderwijzer. Inlichtingen fr. brieven lett. H. B. S. aan het Bureau van dit blad. wegens opheffing der zaak. to Heldor, zal op Woensdag 16 December 1908 en volgenden dag, 's morgens 10 uur, in het verkooplokaal aan de Loodsgracht 13, publiek verkoopen a alle aanwezige goederen der Winkelzaak, als diverse Tafels, Stoelen, Kasten, Schryibureau, Spiegels, Schilderyen, Étagères, Theetafels, Veeren- en Kapok ken Bedden, Dekens, Kleeden, Karpetten, Loopers, Matten, Keukenbenoodigdheden, enz. enz. Voorts: het restant der goederen van het huis van verkoop en koop met het recht van wederinkoop, w.o. gouden en zilveren Horloges, Ringen, Broches, enz. Winkelstellingen, Schragen, Tafels, Stoelen, Uitstalkasten, enz, enz. Te bezichtigen daags te voren van 10—4 uur. OP Donderdag 17 December a.s., des namiddags 2 uur, op het gemeente terrein a. d Vischmarkt te Helder, van een. partij Boomstammen, Takken, buitendienstgestelde Schoolbanken, Oudijzer enz. Voorts: een Vlet ik, 14 ton, liggende aan den Vuilnisbelt en is aldaar dage lijks te bezichtigen van 's namiddags 2—4 uur, terwijl de overige goederen daags voor den verkoop van 10 12 en van 2—3 uur te bezichtigen zyn. Deurwaarder H. KWANT. Notaris C. STAMMES zal op Woensdag 23 December 1908, des avonds 7 uur, in „CASINO", publiek verkoopen de volgende perceelen in de gemeente HELDER: 1. Het Huis en Erf aan de Binnen haven No. 89, groot 1 are 36 centiaren. 2. Het Huis en Erf aan de Binnen haven No. 90, naast het vorige perceel, groot 1 are 50 centiaren. Combinatie 1 en 2. 3. Het nieuw gebouwde Logement en Koffiehuis nket Erf, aan de Zuidstraat, No. 62, hoek Oestersteeg, groot 88 centiaren. 4. Het Woon- en Winkelhuis aan de Zuidstraat No. 61, naast het vorige per ceel, groot 58 centiaren. i. Het dubbele Pakhuis aan de Ach tergracht Zuidzijde, hoek Oestersteeg, groot 90 centiaren. Combinatiën 3 en 4, 3, 4 en 5. 6. Het Huis en Erf aan de Oranje straat, hoek Vischmarkt, No. 59, groot 74 centiaren. 7. De Stal aan de Vischmarkt No. 32, achter het vorige perceel, groot 30 cen tiaren. 8. Het Huis én Erf aan de Oranje straat No. 57, naast perceel 6, groot 86 centiaren. Combinatiën 6 en 7, 6, 7 en 8. 9. Het Huis en Erf aan de Van der Hamstraat No. 21, groot 85 centiaren. 10. Het Huis en Erf aan de Van der Hamstraat No. 23, naast het vorige perceel, groot 85 centiaren. 11. Het Huis en Erf aan de Van dor Hamstraat No. 25, naast het vorige perceel, groot 85 centiaren. 12. Het Huis en Erf aan de Van der Hamstraat No. 27, naast het vorige perceel, groot 65 centiaren. Combinatie 9-12. 13. Voor afbraak. Het Huis te Koegras aan de Middenvliet- No. 43b, bewoond door den Heer P. Grin Pz. Het afbreken moet geschieden na 1 Mei a.s. en afgebroken alsmede de afbraak weggevoerd zijn vóór 1 Juni a.s. 14. Het Huis en Erf aan de Midden straat No. 80, tegenover de Tuinstraat, groot 2 aren 20 centiaren. 15. Het Huis en Erf aan de Lango- straat No. 107, .groot 76 centiaren. 16. Het Huis en Erf. aan de Lange- straat No. 109, naast het vorige perceel, groot 66 centiaren. Combinatie 15 en 16. 17. Het Huis en Erf aan de 2e Vroon straat No. 42, groot 80 centiaren. 18. Het Huis en Erf aan de Vlaming straat No. 79, groot 85 centiaren. 19. Het nieuw gebouwde Logement en Koffiehuis en Erf aan de Zuidstraat No. 51, groot 1 are 2 centiaren. 20. Het Huis en Erf aan de Brouwer- straat No. 16, groot 82 centiaren. 21. Het Huis en Erf aan de Brouwer straat No. 18, naast het vorige perceel, groot 81 centiaren. Combinatie 20 en 21. 22. Het Huis en Erf aan de Steen gracht No. 7, groot 73 centiaren. 23. Het Huis en Erf aan de Steen- gracht No. 8, naast het vorige perceel, groot 74 centiaren. 24. Het Huis en Erf aan de Steen gracht No. 9, naast het vorige perceel, groot 75 centiaren. 25. Het Huis en Erf aan de Steen gracht No. 10, naast hot vorige porceol, groot 76 centiaren. 26. Het Huis en Erf aan de Steen- gracht No. 11, naast het vorige perceel, groot 77 centiaren. 27. Het Huis en Erf aan de Steon- gracht No. 12, naast het vorige perceel, groot 78 centiaren. 28. Het Huis en Erf aan de Steen gracht No. 13, naast het vorige perceel, groot 79 centiaren. Combinatiën 22 en 23, 24 en 25 26,27 en 28; 22 tot en met 28. 29. Het Winkelhuis en Erf aan de Spoorgracht, hoek Vischmarkt, No. 2, groot 35 centiaren.* 30. Het Huis en Erf aan de Spoor gracht No. 33, naast het vorige perceel, groot 33 centiaren. 31. Het Huis, in tweeën bewoond, en Erf aan de Vischmarkt No. 6 en 4a, annex de vorige perceelen, groot 56 cen tiaren. Combinatie 29, 30 en 31. Te bezichtigen 2 dagen vóór en op den verkoopdag van 2—4 uur. Inlichtingen worden verstrekt ten kan tore van genoemden Notaris te Helder. op Zaterdag 19 December a.s. voorm. 10 uur aan de Zuidstraat, in het lokaal van den heer C. LEIJEN, te Helder, van goed en zeer net onderhouden Meubelen en Huisraad, als: Linnen- en Penantkasten, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderyen, Klok, Bedden en Beddegoed, Karpetten, Loopers Porcelein, Glas en Aardewerk, Keuken- gerief en wat er meer zal worden aan geboden. - Vooraf zal aldaar nog worden verkocht, en niet aan Welte vreden, zooals in de vorige adver tentie is aangekondigd, een Boerenwagen met toebehooren, 2 driewielkarren, 1 Melkkar, Kippenhok met Loop en tot Amotie een groote Boet, (ingericht tot Veestal met Hooizolder) enz. Bedoelde Wagen, Karren, Kippenhok en Boet zijn dagelijks te bezichtigen aan het adre3 „Weltevreden nr. 23." De meubelen en huisraad één uur voor den aanvang der verkooping. Deurw. H. KWANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1908 | | pagina 2