LEGER DES HEILS. JALOERSCH Tweedaag/sch muziekfeest Woensdag 27 Januari, „De Schepping", Hoe komt het dat „De Eendracht" de hoogste procenten kan geven 7 Broodfabriek „DE EENDRACHT" Marine en Leger. Stoomvaartberichten. Burgerlijke Stand gemeente Helder. Vervolg der berichten. Rargerlijke Stónd der gemeente TeieK Advertentiën. op a.S. WOENSDAG 20 JANUARI, VOORSTELLING TAN LICHTBEELDEN, Huisgezin Keinier Gouw. Vocaal en Instrumentaal Liefdadigheids-Concert, op DONDERDAG 21 JANUARI a. s., TJITVO Emmsro Een dolle streek, Muziek nu „Selders Harmoniekapel". UITVOERING „HELDERS BELANG". Helders Mannenknnr. HEDENAVOND 8*/, nar, repetitie, N. V. „E op 27 en 28 JANUARI 1909 in „Casino". mrKUNSTENAARS CONCERT, e OMDAT contant wordt verkocht en a contant wordt ingekocht. OMDAT zÜde b08*6 kwaliteiten meel door haar nieuwste machi nes op de voordeeligste wyze verwerkt. OMDAT de omz0t gedurig toeneemt en daarom met een zeer kleine winst kan worden gewerkt. Met ingang van 1 Maart is do kapt. ter zee F. E. baron Mulert, op x(jn verzoek, eervol ontheven van de betrekking van adjudant in ge wonen dienst van H. M. de Koningin, en benoemd 't adjudant in buitengewone» dienst van H. M. de Koningin. Het pantserschip >Hecmskerck" is Zondag te üi-rinuda aangekomen. Stoomvaart-Maatschappij Nederland. Hando, v. Java n. A'dam, pass. 11 Jan. 1'. dcGalle. Kon. Will. I, van A'dam n. Java, pass. 17 Jan. Perirn. Kon. Wilh.. arriveerde 18 Jan. van Java te IJmuiden. i.rotius, v. Java n. A'dam, arriv. 18 Jan. te Suez. K. W. III, v.Java n A'dam, vertr. 16 Jan. v. Singapore. Vondel, v. A'dain n. Java, pass. 10 Jan. Gibraltar. I.iliton arriv. 15 Jan. van Port Talbot te Sabang. Madura, v. A'dam n. Java, is 14 Jan. Perim gepass. Ambon arriveerde 16 Jan, v. Amsterdam te Sabang. Tirnor vertrok 17 Jan. van A'dam naar Java en arriv. 18 Jan, te Antwerpen, itembrandt, arriv. 17 Januari var. A'dam naar Javn. Koninklijke Hollandsoiie Llovd, lfijnland, van Buenos Ayres n. Amsterdam, arriv. 16 Jan. te Duinkerken. Zaanland, v. Amsterdam n. Brazilië en B. Ayres, pass. 15/16 Jan. Tenerifl'e. Maasland, van Buenos-Ayres naar Amsterdam, arri veerde 17 Januari te Santos. kotterdamsciie llovd. Besoeki, v. Java n. R'dara, vertr. 17 Jan. v. P.-Said. Gnentoor v. Java n. R'dam, vertr. 17 Jan. v. Marsoille. Menado, v. Java n. R'dam, vertr. 10 Jan. v. P.-Said. Ternate, v. R'dam naar Java.- pass. 15 Jan. Sagres. Solo arriv. 18 Januari van Hamburg te Rotterdam. Wilis v. R'dam n. Java araiv, 17 Janj teSoutliampton Kawi, van R'dam naar Java vert. 18 Jan. van Colombo. Medan vertrok 18 Jan. van Java naar Rotterdam. Kon. West-Indisoue Maildienst. Prins Willem II vertrok 16 Januari van Pars ribo naar Amsterdam. P. F. H. van W.-I. naar A'dam, arriv. 18 Jan. te HAvre Van 15—18 Jan. 1909. BEVALLEN: M. Forrer—de Wolf d. J. B. Cu baan— Rozcboom d. L. C. Nellen—v. Gendereu z. G. de Rooij—Raven d. L. M. E. Lubij Labout i g. Adriaanse— Veltmun z. C. J. L. Kooine—Grevelt I. J. de Boer—v. d. Eykhof d. M. Hagenaar— Heijblok d. J. C. Rijkers—Wobben z. P. de GraaH— Zegel z. A. B. Bonarius-Harjer z. A. A. Pielers— Scnekkerraan z. OVERLEDEN: Ciir. J. E. Ostenbrug 37 jaar. Correspondentie. Voor het noodlijdende gezin van R. Gouw ia by ona ingekomen van M. P. d. K., f 1.— van het gecostumeerde ondorolliciersbal, ge houden op Vrijdag in de Marine-Cantine. f7.501; van M, M. f2.— van N. N. f 0.50 van Dr. f0.25; A. M. f2.50; N. N f0.50; N. N. f 1P. v. d. O., IJmuiden, 12.-, te zameu f 16.81*. Voor de toezending van meerdere kleine on groote bijdragen houden wjj ons zeer aan bevolen. Adm. VI. BI. Van de^Loodsenvereeniging «Recht door Zee"f 37.75 Dc Onderofl'.-vereeniging «Vaderland on Oranje"«19.03 Zondagavond tijdens Varité, door tusschen- komst van den heer Polak 14.99 Burgerkring «Harmonie*. Gezelschap in «Tivoli*15.035 Ingekomen bij het Comitévan P. II. 1.25 F. v. B. 1.00 J. v. d. B. 1.00 Totaal f 90.055 HELDER, 19 Januari. Stukken voor de op Donderdag 21 Januari a. des nam. 8 uur, ten Raadbuize te houden vergadering van de Kuiner van Arbeid kunnen vooraf worden ingediend by den voorzitter, bij een der leden of by den secretaris der Kamer (Dykstraat 15). De Nederlandsche Staatscourant van 1-1 Januari, No. 11, bevat de Koninklijk goedgekeurde statuten van de Algemeene Heldersche Winkeliersvereniging. De heer J. Bommel Jr. is benoemd tot beheerder der registers vqn Etiropcesche militairen by de zeemacht in O.-I. aan het Departement der marine te Batavia. Een liefdadigheideconcert, ten voordeele van het huisgezin van Reinier Gouw, is voorzeker een goed idéo. Het bestuur van Helderis Mannenkoor" beeft besloten Don derdagavond dat concert te geven in het lokaal «Casino". Nu, we kunnen en mogen, met het oog op het doel, niet anders dan een bezoek aan dit concert van .Helder's Mannenkoorten zeerste aanbevelen, te meer nog daar bet Koor zich voor deze gelegen heid de medewerking van prima solisten ver zekerd heeft. Zie verder do advertentie ii dit blad. Voor leden en geintroduceerden zal .Helders Harmoniekapel op Zaterdag 23 Jod. weder een concert geven in Casino. Belangstellenden verwyzon wy naar liet pro gramma, voorkomende onder de advertentie in dit blad. Zaterdagavond gaf de vorueniging .Bur gerkring Harmonie" bare 4o volksvoorstelling in Tivoli. Als altijd was do zaal stampvol, en worden velen teleurgesteld, die geen toe gang konden krijgen. .Harmonie" beeft voor al dezen winter veel succos met buro volks- voorstellbigon. Tydens do pauze doolde de president do heer Hartsinck mede, dat er voor het ongelukkige huiegezin Reinier Gouw een collecte zou worden gehouden, welke f 15.03* opbracht. Dit bedrag zal aan de commissie worden afgedragen. Helders Belang. Nu vele voorbereidende werkzaamheden, is het Bestuur in de gelegenheid, om het ontwerp-programma te publicocron. Hot bovut zeer veel, dat natuurlyk nog cene grondige uitwerking vereischt, doch, als alle kaarten, welke uitgegeven kunnen worden, geplaatst zijn. is onderstaand programma, behoudens enkele goedkenringen, verzekerd. Zaterdag 28 Aug.: 3 uur. Inhaling dor Congressisten met muziek en vaandels. I —6 uur. Matinee Marinekapel in „Casino". 8 uur. Ontvangst ten Roadhuize. De tocht heen en terug geschiedt met muziek en fak kels. 9 uur. Cafii-Chantunt van Flits van Haarlem in „Casino". Orkest onder leiding, van den heer Van der Spek. Zondag 29 Aug.: 9 uur. Congrsa Vreemdelingenverkeer en Nationaal Concours voor Fanfarekorpsen. Inhaling dor Muziek korpsen met vaandels. Concours van 95 uur. 12 uur. Boottocht naar Texel, alwaar ont vangst door de afdeeling Texel. 8 nnr. Café-Chantant door Frits van Haarlem. Maandag 30 4. n g.9 unr. Nationaal Concours voor Harmoniekorpsen, tot 5 uur: tovens Congres voor Vreemdelingenverkeer. 2 uur. Bezichtiging van Airschillendo be zienswaardigheden. Bezoek aan het Feest terrein.4—6 uur. Dameskapel in „Casino" of „Carbaret". 812 uur. In „Casino": zaal, Dameskapel; tuin, Concours in Uitne mendheid voor Harmonie- en Fanfaregczel- schappen. Bengaalsch'e Illuminatie. Dinsdag 31 Aug.: 9 uur. Boottocht naar de Haaks ;het Kerkhol der Schepen). Concert Plantsoen. 25. Matinee Dames kapel te-Huisduinen. Rytoer. 7.30. Con certen Havenplein en Buitenhaven. 9.30. Schitterend vuurwerk en na afloop omgang door de muziekkorpsen door de Gemeente, onder Bengaalsche verlichting. 9.301. Dameskapel in .Casino'' of .Cabaret". By volteekening der lyst hebben houders van doorloopende kaarten, overal vry toegang voor zich en eene Dame. Afzonderlijke toe gangsbewijzen zullen zeer hoog in prys zyn. Men wordt dus aangeraden zich tijdig van doorloopende kaarten te voorzien, w uur toe men zich bij elk Commissielid kan opgeven. Huldeblijk. Om uiting te geven van de groote blyd- schap, die bijna alle Noderlanders met recht bezielt, nn Hare Majesteit, onze geliefde Koningin Wilhelmina, in blijde omstandig heden verkeert, is men alom in den lande ijverig bezig gelden byeon te verzamelen. Zwartgallige menschen mogen zeggen, dat men beter deed, die gelden tot een ander doel te benutten, maar zy hebben in deze ongelyk. Zij, die nu een blijk van hooge sympathie aan de doorluchtc Vrouwe willlen schenken, laten zich ook niet onbetuigd, wan neer voor andere doeleinden gevraagd wordt. Wij hebben onze Koningin mot grooten geest drift in onze gemcento ontvangen, zonden we ons onbetuigd laten in de dagen van groote blydschap, waarin onze Koningin nu verkeert? Teneinde goede leiding aan de zaak te geven, zullen op initiatief van mevrouw C. Ripping te Alkmaar en mevrouw H. W. de Joncheere Grendfell te Hoorn, pogingen aangewend wor den alle gemeenten benoorden het IJ te vereenigen. In de vyf hoofd-kiesdistricten Enkhnizen, Hoorn, Helder, Alkmaar en Bever wijk zullen zich eomité'a vormen met sub comités in de af deelingen. Het comité voor ons district bestaat nit de dames A. B. Beeckmanvan Citters, pres. R. J. van Amerongen, secretaris; K. Klik Bakker, penningm A. Oortgysen—Gyzelaar, M. E. SchoutenSchmeddes, E. W. Uur- banusvan Neck, M. A. J. Groenendyk Jongmans en M. S. van Griethuijsenvan der Grient. Het plan is een open collecte langs de buizen te doen houden door jonge dames. Lijsten zullen niet gepresenteerd worden daar elke gift welkom is. Alle gilten zullen ook door de dames van het comité onder dank aanvaard worden. Loop der bevolking der gem. Helder in 1908. M. V. Totaal. Bevolking op 31 Dec. 1907: 14133 12705 20838 M. V. Tot. Ingekomen 4151 1158 53091) Geboren 407 379 786 4558 1537 6095 Overleden 146 127 273 18691 14242 32933 3320 1326 4646 15371 12916 28287 3) 14133 12705 26838 Vermeerdering der bevolking 1238 211 1449 M. V. l) Hieronder zijn iirmil. gebouwen of schepen 3328 2 9 2278 8) 3433 Sedert de paar laatste jaren valt weder eenige toename in de bevolking te constateeren, zooais uit onderstaande tabel, die de cijfers vermeldt ovei de laatst verloopen 14 jaren, blijkt: 1895 24209 1900 25884 1905 26776 1896 25577 1901 26076 1906 26984 1897 26021 1902 25894 1907 26831 1898 26395 1903 25625 1908 28287 1899 26713 1904 26684 Voor een groot deel is de vermindering of ver meerdering te danken 'aan de toevallige aanwezig heid op 31 Dec. van meer of minder militairen van land- en zeemacht. Zoo zijn er in 1908 inge komen 3128 en vertrokken 2278 inilituiren. Toch is de bevolking, behalve door de aanwezigheid een grooter aantal militairen, bovendien door ge boorte en vestiging toegenomen met ongeveer 400 personen. Voetbal. Nederlandsche Voetbalbond. A.F. en H.C.iU.S.C. (Rotterdam) 11. Heldersche Voetbalbond. H. B. S. Leonidas 41. De stand der compotitie is thans A. F. en H. Cu 5 4 1 8 17 6 l.G Leonidas 6 2 2 2 6 13 13 1, H. B. S. 4 2 2 4 10 8 1.— H. G. I. 5 3 2 2 i2 22 0.4 IJmuiden, 18 Januari. Gisteren herdacht do heer A. H. Clerkx, commissaris van het loodswezen alhier, den dag waarop hij vóér 50 jaren in ryksdienst trad. Talrijk waren de blijken van belang stelling, zoowel van personen in als buiten den ryksdienst staande. Ook de inspecteur van het loodswezen in dit district, de heer van Golsdorp, kwam per soonlijk den jubilaris gelukwenschen en deelde hem mede dat de regeering zijne getrouwe plichtsbetrachting had beloond met de orde van Oranje-Nassau. De heer P. Smidt van Gelder heeft zijne benoeming tot lid van do Kamer van Koop handel en Fabrieken niet aangenomen. Als gevolg daarvan zal nu een gohcole nieuwe vorkiezing voor één lid moeten worden ge houden. De »N. Rolt. Courant" meldt, dat Mr. L. H. W. Regout zich bereid hoeft verklaard portefeuille van Waterstaat op zich te De Rijksmiddelen. Uit het in de Staatscourant opgenomen overzicht van de opbengat der Rijksmiddelen is reeds gebleken, dat het de schatkist in de laatste maand des jaars bijzonder voorspoe dig gegaan is. De opbrengst was f 14,790,450, tegen f 13,992,484 in December 1907, oen vormeerdering derhalve van f 797,966. Dank zy deze mooie uitkomst zyn de totale ont vangsten over het afgeloopen jaar nog f844,619 grooter geweest dan die over 1907. Zooals wy in het overzioht van de rijksmid delen over November opmerkten, behoefde December slechts iets meer op te leveren dan het gemiddelde van de opbrengst der laatste vier jaren 'circa 14J/4 millioen) en de raming zou bereikt zijn. Do uitslag is in- tusschen nog gunstiger geweest. Het genoemde gemiddelde werd met ruim millioen over- trollen, met het gevolg dat het ramingscyfer niet alleen bereikt is, doch dat de opbrengst zelfs ongeveer f 140,000 daarboven is geweest. Weliswaar werd een jaar vroeger, in het bij uitstek gunstige 1907, de raming met niet minder dan f 3,622,300 overtroffen, doch daarbij dient men in aanmerking te nemen, dat de raming voor 1908 f 1,327,570 hooger was gesteld dan die voor 1907. Zaterdagmorgen is een monteur der iirma Darl Francken op het terrein der gas fabriek te Heemstede, by het afkoppelen van een meter door het ontsnappende gas ge stikt. Op gezag van de „Vorwarts" deelden wij dezer dagen het verhaal mede van een schildwacht, die voor zijn oogen een man zag verdrinken, zonder hem hulp te verleenen. Het blijkt nu, uit een mededeeling in de ,Freis. Ztg.", dat onmiddelijk na het ongeval door het regiment een onderzoek naar de om standigheden is ingesteld, waarbij gebleken is, dat de schilwacht wel degelijk pogingen heelt aangewend om den drenkeling te hulp te komen. [Dat hij dit niet kon doen, was geen gevolg van zyn opvatting van discipline. De Bchildwacht verklaardegeen oogenblik er aan gedacht te hebben, zijn post niet te ver laten- Hij had zelfs getracht een boot vlot te maken, of den drenkeling een boom toe te steken. Maar door het gedeeltelyk zeer slechte ys kon hij don man niet naderen. De plaats waar de drenkeling onderging lag trouwens te ver van zijn post om hem afdoende te kunnen helpen. De schildwacht kon niet zwemmen en de plaats waar de drenkeling verdronk ligt ongeveer 150 meter van den wal. (H.bl.) Spoorwegongeluk. Denver, 16 Januari. Het ongeluk mot dun trein van de Rio Grande is te wijten aan een botsing mot een goederentrein, die bozig was op een zijspoor te gaan om den personen trein gelegenheid te geveu te passeeren. De twee machines werden onderstboven geworpen. De salonwagen schoof in den eersten per sonenwagen. Bijna alle personen, die gedood zyn, bevonden zich bij het ongeluk in don salouwagen. Denver, 16 Januari. Er moeten bij het spoorwegongeluk 68 dooden gevallen zyn. Denver 17 Januari. Volgens do laatste opgaven zijn er bij de spoorwegramp te Green- wood Springs 21 personen omgekomen en 41 gewond. De aardbeving in Italië. Te Messina is een oude vrouw van 72 juur nog levend aangetroffen onder een in eengestort gewelf, waar ze op een plek, die nog vrij gobleven was, twintig dagen heeft doorgebracht. Te voorschijn gehaald en aan boord van een hospitaalschip gebracht, kwam de oude vrouw daar, door de goede zorgen weder bij, on is het nu mogelijk, dat ze in het leven blijft. Ook twee mannen werden nog lovend aangetroffen onder de puinhoopen. Men vermoedt, dat er in de kelders der ingestorte huizen zich nog meer lieden be vinden, die daar 't een en ander hebben gevonden, om zich te voeden eu in het leven te blyven. Uit deu Omtrek. Texel, 17 Januari. Het te Oudeschild reeds meer dan 40 jaren bestaande Ziekenfonds, hield gisteren zijn jaarvergadering. Er was over 't afgeloopen jaar een klein batig saldo verkregen. De rekening van den Penningm. werd in orde bevonden en goedgekeurd. Tot bestuurslid werd herkozen de heer J. L. Schagcn, en tot commissaris de heer P. Pz. de Waard, inplaats van den heer T. Dogger, die aftrad en niet terstond herkiesbaar was. Een voor stel van 't Bestuur, in zake uitkeering aan leden beneden 16 jaar, wordt na eene wyzi- ging goedgekeurd. Hetzelfde geschiedt mot 't concept-contract, tusschen het fonds en Dr. Wagemaker. Bij de rondvraag worden een paar belang rijke zaken onder de aandacht van 't Be stuur gebracht, hetwelk belooft voor eene goede regeling er van te zullen zorgen. Met dankzegging voor de flinke opkomst wordt de vergadering gesloten. Nu de uitkomsten der schapenfokkerij in 't afgeloopen jaar belangrijk minder waren dan in vorige jaren, beginnen sommige vee houders zich toe te leggen op de bouwery. In de polders werd over 't geheel met het telen van granen en peulgewassen meer voordeel behaald dan met de schapenfokkerij. Door de toepassing der kunstmeststoffen is met veel meer succes ook de zandgrond in cultuur te brengen voor bouwland, 't Grootste bezwaar zal nog zijn om aan go- schikte hulpkrachten te komen. Texel, 18 Januari. De uitkomsten der veeteelt wifren in het vorig jaar minder bevredigend, dan in voor gaande jaren, en aangaande de lammeren- prijzen voor het aanstaand seizoen koestert men ook geene hooge verwachtingen. Toch werden by eene publieke veiling, in de vo rige week gehouden, nog aanmerkelijk hoo- gere prijzen geboden, dan de bestaande. De garnalenvisschers, die in het vorig jaar zulke goede uitkomsten bewerkten, klagen thans steen en been. Af en toe zijn de vangsten goed te noemen, maar de prijzen blyven zeer laag. 't Is te wenschen, dat er spoedig verbe tering komt, daar anders wel eens gebrek kan ontstaan. Van 9 Jan. tot en met 15 Jan. '09. ONDERTROUWDPaulus Johannes Geen- se eu Krijne DroB (Eierland.) GETROUWD: Geene. GEBOREN Geertje Luberta, dochter van Jitze Barends en Hendrika Jitske Postma (de G'ocksdorp.) Frans, z. v. Hendrik Willem Stark en Geaiua Pais (O.-End.) OVERLEDENGeene. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-Indië. Verzemlingsweg. D.tum *w«er|ÏÏS)toS poatbaiorging. !l/h Postk Stadatyd. p. zeepost via Amsterdam 22 Jan. 7.— 's av. p. zeepost vin Rotterdam 29 Jan. 1.'s av. p. Uoll. muil via Genua.; 19 Jan. 7.— 'snv. p. Holl. mail via Marseillei 26 Jan. 3.30'sfriain p.Franschem.viaMarseillel 29Jan. 7.— 'snv. p. Ouitsche m. via Napels| 27Jan. 12'sinidd. Naar Palembang, Riouw, Banka, Billiton en W. Aid. van Borneo p. Eng. mail via Brindisil 22 Jan. |8.30'sinor. p. Holl. mail via Genua 19 Jan. |7.— 's av. Naar Atjeh on de Oostkust van Snmatra p. Eng. mail via Urindisijelken Vrijdag|8.30'sinor. p. Holl. mail via Genua 19 Jan. |7.— 'sa*. Naar Guyana (Suriname) p. zeepost via Amsterdam 21 Jan. |7.— 's av p. mail over Engeland 1 en 15 Febr 7.- 'sa*, p. mail via St. Nazaire 7 Febr. |7.— 'sav. Naar Cura$ao, Bonaire en Aruba: .p. zeepost vin Amsterdam 21 Jan. 7.— 'sav. p. mail via Southampton eiken Dinsdag, of Quoenstown eu Vrijdag 3.30'snam p. mail via Hamburg 30 Jan. 7.— 'sav. (alleen op verl. der afz.)| Naar St. Martin, St Eustaüus en Sabat p. zeepost via Amsterdam 21 Jan. |7.— 'sav. (alleen op verl. der afzjj p. mail via Southainpton| 1 en 15 Febr. |7.— 's av. j Naar Kaapland, Natal, Oranje-Rivier-kolonie I en Transvaal: Vry dag, 3.30 namiddags. Zoo de Heere wil, hopen onze geliefde ouders, Wouter Leen en Elisabeth de Wolf, Zaterdag 23 Januari hunne 12'/2-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne liefhebbende Kinderen. Helder, 18 Jan. 1909. Getrouwd Johannes Franciscus Koks en Hubertha Jacoba van Koningsbrugge, die, namens wederzydsche familie hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling, zoo van hier als elders ondervonden. Helder, 12 Januari 1909. GeborenLourens. Zoon van Th. ADRIAANSE en G. ADRIAANSE-Veldman. Helder, 14 Jan. 1909. GeborenGerrit Martinus Fredericus Marie, zoon van M. H. BONARIUS. en A. B. BONARIUS—Harjer. Helder, 17 Januari 1909. GeborenFrederik, zoon van C. PIETERS en A. A. PIETERS-Schekkerman. Basstraat 7G, v/h Fil „VOLHARDING" Langestraat. Heden overleed na een kortstondige ziekte onze innig geliefde echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader en broe der, de heer Jan Harm Kalkwarf, in den ouderdom van bijna 67 jaar. Allen, die den overledene van nabij gekend hebben, zullen beseffen, wat wij in hem verliezen. Wed. J. H. KALKWARF-Londo. Wed. C. J. HUIJSMANS—Kalkwarf. H. KALKWARF. C. KALKWARF—Soholtkn. W. KALKWARF. E. G. KALKWARF—Nijstad. J. KALKWARF. Wed. G. P. H. BUDDEKalkwarf. J. SIJMONS—Kalkwarf. W. A. SIJMONS. H. R. KALKWARF. A KALKWARFStkrrki F. W. KALKWARF. T. KALKWARF-Swart. G. KALKWARF. M. KALKWARF—v. Dijkman. A. MAGER—Kalkwarf en Kleinkindoren. Amsterdam, 13 Jan. 1909. Brouwersgracht 38. Hiermede vervullen wy den treu- rigen plicht ter uwer kennis te brengen het overlijden van onzen geliefden vader, behuwd- en groot vader Hendrik Drabbe, gep. Adj.-Onderoflic. van het korps mariniers, versierd met de gouden eerernednillc der Oranje-Nassauorde, na een kortstondige ziekte, in den ouderdom van ruim 79 jaren. IJmuiden, 17 Januari 1909. Namens de familie H DRABBE. T. DRABBE-Rijpstra. i hekler- H. SÜK. B. SUK—Drabbe. i J. WOLDENDORP. J. WOLDENDORP- Zwolle. Drabbe. i N. DE LIEFDE. J. DE LIEFDE-Drabbe. i R. ANPKRSON. M. ANDERSOM - Zwolle. Drabbe. en Kleinkinderen. IJmuiden. Helder De Heer en Mevrouw TOLLENAAR— Ubens, betuigen hierbij hunnen harte lijken dank, voor de vele bewyzen van belangstelling by de geboorte van hunnen Zoon ondervonden. Voor de talryke bewyzen van deel neming, ons betoond by het overlyden en de ter-aarde-bestelling van ons geliefd eenig zoontje en broeder SIMON, betui gen wy aan allen onzen hartelijken dank. S. VAN LEEUWEN. S. M. VAN LEEUWEN-Thomasse en Kinderen. Helder, 19 Januari 1909. Voor de vele bewyzen van belang stelling by de geboorte onzer dochter, betuigen wy onzen hartelijken dank. A. J. DIJKER. L. A. DIJKER PIackenitz. Dankbetuiging. Hiermede betuigen wy onzen harte- telIjken dank aan HH. Doktoren, dragers, vrienden en kennissen voor de onver moeide zorg en toewyding, gedurende de ziekte en het overlyden aan onzen geliefden Echtgenoot en vader bewezen, alsmede aan den WelEerw. Heer Ds. GRIETHUIJSEN, voor zyne troostvolle woorden, in het sterfhuis en aan de ge opende groeve gesproken. Wed. A. KRUK-Roodt en Kinderen. By myn vertrek naar Noord- AmeriJift.Paterson, N. J. wensch ik aan familie, vrienden en bekenden een hartelijk vaarwel tot weerziens toe. Rotterdam, 16 Januari 1909. H. LAK, aan boord s.s. „Noordam". SPOORGRACHT. Bezoek van een ZENDELING uit het verre Oosten 's avonds 8 uur, HOOGST INTERESSANTE LEZING OVER JAPAN, door Kolonel BULLARO, bijgestaan door Majoor FEENSTRA en Kapitein ZWERUS Ter verduidelijking van de lezing wor den daarbij LICHTBEELDEN vertoond. Van 5 tot 6 uur voor Kinderen. Toegang voor de Kinderen 3 cent. Deuren open 7.30 uur. Toegang 10 cent. Gereserveerd 25 cent. ten behoeve van bovengenoemd gezin, te geven door de Liedertafel l'O Directeur de Heer C. W. RUSTING, des avonds 8 uur in het lokaal „Casino", met geheel belanglooze medewerking van Mevr. Pb. RUIJGH-KRENS, (Sopr.) van Alk maar, den Heer N. B0NCHIER, (Tenor), en de Heeren LUCA, Solo-Violi3t K.M., V. VESSEM, Violon cellist K. M. en JOH. BRANDS, Muziek-Onderwijzer, Piano. Toegangskaarten ad. ff 0.50 en ff 0.3Ó per stuk. Verkrijgbaar bij de Boekhan delaren DUINKER, MAAS, SPRUIT en aan het lokaal op den avond v. h. Concert. LACHEN. LACHEN. Schouwburgzaal Casino. Tooneel vereeniging Justus van Maurik op ZONDAG 24 JANUARI a. s. Opgevoerd zal worden Blijspel in 4 bedrijven. Naar het Hoogduitsch, van Carl Laufs. Prijzen der plaatsen f 0.25. Gereser veerd f 0.35. Kaarten verkrijgbaar by de heeren .1. KOKELAAR Kanaalweg en J. NIEUW- BUURT, Vischstraat 46 en op den speeldag van 2—4 uur aan de schouw burgzaal. Zaalopening 7 uur. Aanvang 81/i uur precies. Concertzaal „CASINO'1 Directeur G. H. J. v. d. BOGAERDPI. op Zaterdag 23 Jan. 1909, '8 avonds 8 uur. Zaalopening 7l/i uur. Beschermheer de WelEd. Heer Kl. F. Oortgijsen. Programma 1Voorwaarts I Marscli G. H. J. t. d. liogacrde. 2. De Zigeuners, Ouverture R l'ietscliz. 3. Urussmütterchen, Landler A. Lange. 4. La Jolie Espagnolo, Boleroo Metra. 5. Fantaisie sur 1'Opéra Comique J, Kessi ls. - PAUZE. - 6. Le Petit Amor, Ouverture. 11. HoRmann. 7. Mi dousi, Curagaosche WalsG. H. J. v.d. Bogaenle. 8. Heimwehl MelodieA. Jungmann. 9. Fantaisie sur '1 Opéra Trouvère G, Verdi. 10. Blaze Away I Marscli Abe llolzoinan Gevolgd door: Blijspel met zang in één bedrijf. Na afloop BAL. Introducties bij het bestuur verkrijgbaar. JSSHPs1 Het is een eerste vereischte, wil men by een Gemeentelijk feest, veel bezoekers trekken van buiten onze plaats, dat behoorlijk worde ge publiceerd, wanneer die feestiviteiten plaats hebben. Het Bestuur heeft tot dat doel doen vervaardigen 10.000 sluitetiketten, welke achter op alle brieven kunnen worden bevestigd, welke men naar buiten- verzendt. Een ieder burger wordt beleefd verzocht, zich van deze etiketten te bedienen. Zy zijn ver krijgbaar bij den Boekhandel tegen den prijs van 10 cent voor elke 75 stuks. Hoe meer bezoekers de feesten trekken, hoe meer in het belang onzer plaatsgenooten. Gebruikt dus de sluit etiketten van „Helders Belang". in de Fröbelschool. HET BESTUUR. By A. v. WAARDEN, LAAN 28, is op polis No. 4582 de kapitale prys van f25.000 gevallen. Hypotheek beschikbaar, tegen lage rente, op solide huizen te Helder of Omstreken. Br. fr. onder motto „Hypotheek", aan bet Bureau van dit blad. ter herdenking van het 25-jarie- bestaan der Muziekvereeniging* //CRESCENDO", Maatschappij tot Bevordering- der Toonkunst, Aid Helder, Oratorium van Josepb Haydn, voor Soli, Koor en Orkest. Dir. de Heer A. J. C. Mooy. Solisten a Mejuffrouw MARIE VAN OOSTVEEN, Sopraan, Amsterdam, de Heer C. BETHLEHEM, Tenor, Helder, de Heer S. DE NEUS, Bas, Amsterdam. Koor en Orkest der Afdeeling en H.H. Leden der Marine-Kapel. SV Toegang uitsluitend voer LEDEN der Maatschappij met twee DAMES. D0NDEBDAG 28 JANUARI, DOOR HET AMSTERDARISCHE VROUWENKOOR, onder directie van Mevrouw W. de Veer—de Lange, Hoofdleerares Solo Zang, aan de Muziekschool van Toonkunst te Haarlem. Solisten i Mejuffrouw E. FANNIELLA, Concertzangeres, Amsterdam, de Heer Joh. DE VEER, Klavier, Hoofdleeraar Piano, Muziekschool van Toonkunst te Haarlem, en de Heer SAM. SWAAP, Solo Violist te Amsterdam. De Pleyel-vleugel is uit het Magazyn van HESSENFELD'S Pianohandel (Amsterdam), hoofdvertegenwoordiger van het huis „Pleyel" te Parys. Tot het KUNSTENAARS CONCERT op Donderdag 28 Januari, hebben de leden, op vertoon van hun diploma persoonlijk toegang. Meerdere KAARTEN voor dat conGert zyn ff I.— (ook voor niet-leden), verkrijgbaar by het Bestuur, alsmede bij den Heer DUINKER, boekhandelaar Spoorstraat, en voor zoover de voorraad strekt in „CASINO", waar tevens voor beide avonden plaatsen zyn te bespreken, van 10 tot 2 uur. Tot het verkrijgen van het Lid maatschap der Afdeeling (f 5. per jaar) tevens recht van toeganggevende tot al de Concerten in Nederland, uitgaande van de Maatschappij, wende men zich s. v. p tot den Secretaris der Afdeeling Helder, A. KORFF JznLaan 8—10. DAAROM geeft de van iedereu gulden a c utant betaald 12 ot. terug Oat is ieder halfjaar een aardig bedrag dat ge al etende «erdient.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1909 | | pagina 2