KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HeldorTexel, Wlerlngen en Anne Pmulownm. 3 maal per week No. 4292. Woensdag 1 April 1914. 42ste Jaargang. 1 Vliegend Blaadje p, S m. 50 cl., fr.jp port 75 cln koileiiaad f 1.35 Pre-Zondagsblad i 874 45 tO.75 «iet j Modeblad 65 75 II - (Voor het hnitealaad bij Toornitbetalinf.) Adrerteatiè* tu 1 tol 4 regelt (fcf »oorailbrtalinf) 50 ceal Elke regel meerC Bew^ja-exemplaari vignetten ?en groote letter* wordea aaar plaatsrniate bsrektad Vwiohll*! Siasdag- aa Vrijdagaiiridag. Uitgaaar i G, DE BOER Jr., Raider. Beraam Koaiagatraat SB. Intirc. Teltf. <0. Met ingang van 1 April is het recht tot het voeren van den titel „Heldersche Courant" door ons overgenomen van den Heer P. SN EL, uitgever van de Heldersche Courant", welk blad dientengevolge met gelijken datum niet meer zal verschijnen. C. DE BOER Jn. HPÜ? Van heden af zal ons blad verschijnen, en wel op DINSDAG-, DONDERDAG- en ZATERDAGMIDDAG, op de gewone uren. Het eerstvolgend nummer zal nu DONDERDAG 2 APRIL verschijnen. In de navolgende 13 Depóts is ons blad geregeld verkrijgbaar: J. J. BAKKER, Westgracht 89, J. KIKKERT, Comelis Ditostraat 34, B0MH0FF, Koningdwarsstraat 16, Wed. F. KLEIN, Hartenstraat 2, J. BROUWER, Schagenstraat 9, Wed. C. RAN, Basstraat 88, W. BUTER, Vijzelstraat 35, A. SIKKERLÉ, Oostslootstraat 20, J. DE GOEIJ, Jonkerstraat 43, IJ. STOLL, Molenstraat 172, P. GR ANDER, Artilleriestr. 28 achter, A. TABELING, Vischstraat 35, R. JONGKEES, Paardenstraat 24, en by de Boekhandelaren N.V. Boekhandel v/h. A. J. MAAS, Kanaalweg; P. SPRUIT, Molenplein. Ter wille van onze jonge lezers hebben wij in elk exemplaar van het op dien dag verschijnende nummer ons firma- Sluitzegel geplakt. Ons nummer van Donderdaga s. zal ook het Verslag van de zitting van den Gemeenteraad bevatten. Advertentiën voor dit nummer gelieve men zoo vroeg mogelijk, en uiferiyk Donderdagmorgen te 9 uur in te zenden. VERVOLG BERICHTE!. HELDER, 81 Maart. Door den heer L. F. Over de Linden is aan den Raad een voorstel gedaan strekkende om de contróle over de gemeente bedrijven nittebreiden. De schrijver wil ten behoeve van het door de nieuwe pensioen verordening opgerichte fonds een commissie van 3 leden benoemen, welke, evenals thans geschiedt van de kasgelden van den gemeente-ontvanger, geregeld de in de brand kast ten ravdbuize ten behoeve van dit fonds aanwezige gelden controleert en daarvan proces-verbaal opmaakt. De bedoeling van dit voorstel is frande zooveel mogelijk te voorkomen. De maatregel eischt geen geldelijke uitgaaf en slechts weinig tijd. Bij Kon. besluit van 26 dezer, is, met ingang van 1 April, de administrateur (mindere geëmployeerde) bg de marinebakkerij te Wil lemsoord J. C. A. tijjzen benoemd tot ad ministrateur (burgerlijk ambtenaar) bjj die inrichting. N.V. Texeli Eigen Stoomboot-onderneming. Zomerdienst van 1 April tot en met 30 Sept. 1914. Vertrek van Nieuwediep: 5.15 9.15* 12.15 4.15 7.55 De dienst, gemerkt zal op Zon- en Feestdagen te 10 uur varen. Vertrek van Oudeschild: 4,15 6.30 10.45 2.50 6.15 Opllchterstruc. Een schoenwinkelier alhier is Zaterdag bijna de dupe geworden van een sluwen oplichter. Een als heer gekleed persoon kwam in zijn winkel en vroeg cenige paren op richt, welke door een loopjongen bezorgd zonden worden. Toen de jongen in de buurt Van het opgegeven adres kwam, liep manheer hem haastig achterop en zei dat hij de d wel zon meenemen. Doch de loopjongen d dit niet en wilde den man zoolang vei zeilen, daar hjj toch dien kant uit mo Nu werd mijnheer erg driftig en liep sc dend een andere itraat in. Niettemin g«g de jongen even verder naar het opgegeven adres, dat echter een pakhuis bleek te zijn. Van korten duur. Zaterdagmorgen ging de 15 jarige A. W. met honderd gulden van sQn vader aan den loop. De knaap trok met het geld naar Alkmaar, waar hg met een [paar neefjes grocto ver teringen maakte. Dit trok spoedig de aan dacht van de familie aldaar, die dadelijk daarover naar hier schreef, met het gevolg dat de dengniet Zondagmiddag door zijn vader werd afgehaald. Volkipetitlonnement voor grondwettelijks gelijkstelling van man en vrouw. Zooals onze lezers wellicht zullen weten, heeft het Partijbestuur der Soc. dsm. Arbei ders-Partij geadviseerd aan hen, die het petitionnement van 1911 hebben geteekend, thans het adres om grondwettelijke gelijk stelling van Man en Vrouw, uitgaande van de Vereetigiog voor Vrouwenkiesrecht, niet opnieuw te teekenen. Daartegenover meent het Centraal Comité voor dit petitionnement, dat de vroegere onderteekenaars soer goed ook thans hun naam weer knnnen zetten om een duidelijker beeld te krijgen van don volkswil. De Vrijzinnig-democratische Bond neemt dit standpunt van het Centraal-Comité in en adviseert tot teekenen ook wie vroeger toekenden. Hoewel geen pressie willende uitoefenen op hen, die reeds het petitionne ment van do S.D.AP. teekenden, meent het Centraal Comité evenwel, dat het advies van het Partijbestuur alleen maar bindend kan zjjn voor dei leden dor S.D.A P. Het Comité vraagt daarom alle handteekeningen van niet-ledon der S.D.A.P. boven do 18 jaar, die zijn vóór Grondwettelijke Gelijkstelling van Man en Vrouw. Bioscoop theater Kanaalweg De bioscoop aan den Kanaalweg had deze week een zeer afwisselend program, dat blijkens het drnkke bezoek wel in den Bmaak valf. De „Heldersche Courant" oftewel, met den juisten naam aangeduid, het Pathé journal, de cinematische courant had een aantal geïllustreerde berichten: Koning AlfonsXIII van Spanje die te Madrid den eersten steen legt voor het hospitaaldo schriJfator van den roman „Onder da Voddenrapers" die met de artisten, die het werk op de planken zullen brengen, studiën ter plaatse neemt; de inspectie van den Csaar aller Russen over do troepeneen wedstrijd met xeil- sleden en van zeilende schaatsenrijders bü Berlijnhet schaatsenrijden op de vgvers van het koninklgk paleis in Madrid, een heel aardig nummer. Do natuuropname liet ons den Noorschen winter aien in al zijoe pracht. We zagen het verrukkelijke landschap, woonden slede- tochten bü en ski-loopen en maakten (in een trein) een reis mee door het overgotelgk schoons winterlandschap. Zulke films zijn bijzonder leerzaam. Als hoofdnummer ging „Donker New York" naar het gelijkluidend werk van Dion Bouciault, gespeeld door do beroemdste Amerikaansche artisten. Baitongewoon in teressant was deze lange geschiedenis wel. „Batger" de medeplichtige zorgde voor den vroolijken draad in dit stuk. Er werden een drietal extra nummers ge geven. Een daarvan was de voetbalwedstrijd HollandBelgië, onlangs te Antwerpen ge houden. Dat die 't meeste belangsteUiug trok is te begrijpen. En een voordeel is, je ziet het zoo nog beter dan de menschen op de tribune want de cinemaman krggt een goed plaatsje bg een matsch. 't Hoort er tegenwoordig al bij dat geen „wereldschok kende" gebeurtenis plaats heeft waar bij niet bij is. Multatull-Avond van „De Dageraad". Tot sluiting van het seizoen organiseerde do afdeeling Den Helder voor Vrijdagavond een Multatuli-avond, waarop mejuffrouw Jo van den Bergh van Den Haag fragmenten van dezen schrijver zou voordragen. Onzer- züds valt over een dergelijken avond weinig te zeggen. Multatuli werd en wordt nog steeds in breede kringen gelezen; hoewel *Üner werken het actueele verloren q, blijft het meerendeel ervan frisch en bekorend, om den frisschen en pittigen geest, die er uit spreekt en om den heerlijken stijl. Maar Mnltatuli schreef tè gemakkelijk, bjj liet zich_ wel_ eens gaan en niet steeds is hg sympathiek in zün uitingen, al moet gezegd worden, dat h|j zonder twijfel iemand war, die zjjn tüdgenooten en zelfs vele der onze nog ver vooruit was. Multatuli wai een der voormannen van de vrijdeikerz- beweging en geen wonder is het, dat deze hem nog eteeds eert. Mejuffrouw Van den Bergh hadden wü al eens bij eene vroegere gelegenheid gehoord en ons oordeel was toen niet overmate gunstig. Wü kunnen daar weinig in verande ren; de declamatrice is nog jong en moet zeker haar weg nog zoeken, doch wü voor ons vonden, dat van haar voordracht gesn of weioig ontroering nitgiog en tü er maar enkele keeren in slaagde wat reÜef aante- brecgen in wat Multatuli vele tientallen jaren geleden schreef. Zü had nit zg'n werken o.a. gekozon het propaganda-geschriftje „Wgs mij de plaats waar gü gezaaid hebt" en gaf ter een fragment nit „Vorstenschool". Het opgekomen publiek was klein in getal sterkte en bestond grootendeels nit de ge trouwen der Vereeniging. Arbeldortzangvereenlglng „Kunst aan 't Volk". Deze zangvereeniging onder directie van en heer Joh. Brands, gaf Zaterdagavond in „Casino" een concert, waarop de heer van Strien (tenor), Amsterdam, en een stadgenoot (viool) medewerking vorleenden. Bgna steeds staat bü deze vereeniging een mooi, uitgezocht programma uitgevoerd te worden. Zoo ook thans: na een tweetal prachtige strijd liederen, door het gemengd kcor a oapella ge zongen op gloedvolle, hartstochtelijke wg'ze, zong het vrouwenkoor, onder begeleiding van piano, het teere „Goedennacht" van Cath. van Hennes. Reeds dadelg'k was merkbaar, dat het koor in den laatsten tijd ontzaglijk is vooruitgegaan; ook de bezetting was veel ea veel beter dan den vorïgen keer. Daardoor kon het een ongewone kracht ontwikkelen, en dit, gevoegd bü de beschikking over een aantal fraaie stemmen, maakte de praestaties van het koor tot een lust voor de ooren. 0<;k in de andere zangnummers kwamen dezo eigenschappen goed nit, al zouden wü niet alles onvoorwaardelgk willen goedkeuren, dankbaar nummer voor de vrouwen is ds Catb. van Hennes' „Lente", met zijn jubelend: „Wie roept oub daar ginder in bosschen en veld", en mooie sopranen en die heeft „Kunst aan 't Volk" hebben hier een dankbare taak te vervullen. Daartusschendoor zong de heer A. van Strien een aantal liederen voor tenor; véór de pauze het Recitatief en lied van Paljas en een aria nit Mignon, na de pauze een drietal Hollandsohe nummers. De zanger bleek in 't bezit van een fraai, geschoold orgaan en hü wist de verschillende gevoelens le liederen goed te deen uitkomen. De zanger werd verdicnstelük door den directeur Branda begeleid. Een ongenoemd stadgenoot speelde een zestal nummers voor viool, waarbij bem eveneens de heer Brands begeleidde. Het vioolspel vas dezen heer was meer dan gewoon dilettantenwerk. Hü speelde aller eerst een andante-cantabile van Mozart; al het füne, geniale van dezen dartelen en toch zoo hooggestemden geest kwam daarin tot zün recht, Vieuxtemps met eea fraaie, gevoelvolle rêverie, Scbubert met een vroolük, Incbtig, technische vaardigheid grooie eischen stellend nummertje 1'Abeille (de Bü). zü vonden eene waardige vertolking. Na de pauze waren het een vüftal oud-Hollandsehe hoerenliedjes, een elegie van Ernst en een meesleepende mazurka van Wieniawsky, die werden uitgevoerd. Met twee atrüdliederen eindigde het uitgebreide en veelzgdige pro gramma. Daarna: Bal. N.V. Tooneeltrereenlging. Esthers verloving. Wg laten hier eenige persbeoordeelirgen volgen over bovengenoemde comedie. „Nieuwe Courant": „De Tooneelvereeni ging" speelt dit stuk met verbodenden uit slag Dit alles is levend, boeiend Hoe tod is het ook gespeeld!" „Het Volk": „Gaat dat zien, menschen, wat oon paar juweeltjes, wat een psar cabinetstukjes van spel E. de Boer— Van Rgk en Van Kerckhoren er van mtken". De Controleur": „Het stuk van Nathansen, op I. diepen uit den buitenlandschen over vloed van stukkeD, die behoorlük tooneel zün, is niet alleen een tienmaal grooter6 i, dan „De Familie Lehman" op te schar- n" tienmaal dubbele eere, die dus Hejjer- is toekomt; maar ook de vertolking was van sulk een kwaliteit". „Het Nieuws van den Dag": Het stuk heeft uitnemende kwaliteiten on waarborgt succes". Motie. De gecombineerde ledenvergadering van de afdcelingen Helder, „Zeeland" en „Gel derland", van den Bond van Korporaals der Koninklijke Marine, gehouden op Vrüdag 27 Maart 1914 in „Tivoli" te Helder Gehoord de uiteenzetting en bespreking inzake het ingediende Wetsontwerp betref fende de Pensioneering van de Zee- Landmacht gesien de geringe verbeteringen die het Ontwerp bevat geheel accoord gaande met de door hst Hoofdbestuur gedane stappen, teneinde dit Ontwerp alsnog te verbeteren spreekt als hare meening uit, dat de door de Regeering voorgestelde wüziging geheel onvoldoende is, en dringt daarom bg' de Tweede Kamer er op aan, dat de, door het Hoofdbestuur voorgestelde wüsigingen alsnog in het Wetsontwerp, voor het tot Wet wordt verheven, worden opgenomen. Besluit deze motie ter kennis van de Tweede Kamer te brengen en in de bladen te publiceeren. Stuurlieden-examen» 's Gravenhage, 27 Maart. Geslaagd groote stoomvaart derde stuurman H. J. C. Mojet, Fr. W. Manders en H. J. Havinga. „Onder socialistisch bewind". In ons vorig nummer beloofden wg' op de benoemingskwestie in den ZaandamnchenRaad te zullen terugkomen. Zooals _wü schreven, veroorzaakte de kwestie heftige discussies. De heer Francken kon het optreden van den wethouder van onderwüs niet rechtvaardigen, spr. vindt het eigenaardig, dat deze achter het hoofd om inlichtingen gaat inwinnen omtrent een sollicitant. Waarom van het advies van het hoofd afgeweken? En wat de keuring betreft, geneeskundig is solli citant niet betrouwbaar. De heer Feisser vraagt waarom van de gewoonte afgeweken en thans eene alphabe- tisohe voordracht opgemaakt Ook hg maakt aanmerkingen over de keuring en vindt sollicitant wat oud. (De heer Peerlkamp is 40 jaar. Red. Yl. BI.) Er zit een onaange naam en politiek kantje aan deze benoeming. Voorts protesteert spr. tegen het openbaar maken van ambtelüke rapporten en vraagt thans openbaarmaking van hot geheele rapport a vraagt: ,lo. Waarom is de voordracht alphabetisch 2o. heeft de burgem. zün goedkeuring ge hecht aan de plaatsing van Peerlkamp op de voordracht; 8o. acht de burgemeester de benoeming van Peerlkamp in het belang van het onder wijs aan school G; 4o. is de wethouder bereid den heer Yreeken verlof te geven alles te publiceeren, wat dese noodig acht? Ook do heer Van der Veen protesteert, vindt de handelwüze waarop de heer Vreeken door den wethouder is aangevallen minder n£t en niet in 't belang van de goede ver houding tusachen ambtenaar en wethouder. De heer Brinkman erkent meegegaan te met het voorstel tot herkeuring van den heer Peerlkamp. Thans is hü van een andere meening dan eerst en z.i. doet de heer Duüa 6terk aan partg'benoeming. De heer Kamphuüa (r.k. wethouder) vond h6t rapport van den heer Vreeken een slecht, pietluttig rapport. Het maakte op hem den ndruk, dat de heer V. om de een of andere dea heer P. wilde weren. Wel betreurt hü het openbaar maken van ambtelgko rapporten. De alphabetische volgorde is op zgn voorstel geschied. Hü ontkent ten zeerste, dat de heer Duüs een partübenoeming heeft bedoeld. Ook do heer Wagenaar geeft het hoofd de schuld van het gebeurde. Het hoofd hetft blükbasr de s.d.a.p. een hak willen zetten. De heer Duüs zegt, dat hü de stukken heeft gepubliceerd, om zich tegenover de leugens in het „Handelsblad" te kunnen verdedigen. De verslaggever van dit blad is bü geen der autoriteiten om inlichtingen jeweest, en het geheele stuk is één en al aster en verdachtmaking. Overigens kent de lozor het standpunt van den wethouder en kunnen wü volstaan met naar het resumé de „Telegraaf" te verwüzen. Den heer Vrecken geeft spr. het volste recht ter ver dediging te schrüven wat hg' wil. Na repliek van de heeren Feisser, Van der Veen en Baas, verdedigt de Voorz. de houding van B. en W. Er is geen sprake van een partübenooming. Peerlkamp is ab soluut niet gesteld, omdat hg' soc.-dem. is. De schuld ligt in 't artikel van het „Handels blad", dat niet de waarheid wilde geven, waarbü heel andere beweegredenon hebben gezeten. Peerlkamp gaat finan cieel achteruit door de benoeming. B. en W. niet alleen het recht, maar ook den plicht, af te wüken van de aanbeveling, in gediend door het schoolhoofd, indien zü dit iodig achten. De wethouder won alleen inlichtingen in omtrent den heer P., omdat deze niet door het hoofd onderzocht wae. Dat was met de andere sollicitanten wèl het geval. Spr. zou ipzichte van eiken anderen sollicitant gehandeld hebben, als bü met den heer Peerlkamp deed. Ook ten opzichte van iederen anderen sollicitant zou in dit geval herkeuring voorgesteld »ÜD- Na lezing der verschillende getuigschriften zou spr. willen voorstellen de voordracht terug te nemen en Peerlkamp so. 1 te plaatsen Tenslotte wordt Peerlkamp gekozen, mst 10 stemmen. Aan- waren 9 soc.-dem. en 9 niet-soc.-dem., dus moet er één niet-soc.-dem. op dezen sollicitant hebben gestemd. Op de opmerkingen van het „Handolsblad" antwoordt het „Volk": Het „HandeUblad" bljjft nu issinueeren, dat het ondcrwü'belang onzerzijds te Zsan- terwille van het belang van partü en vakvereeniging, is achtergestold. Deze be wering mist weer evenzeer allen grond, als het la buren verhaal van het blad. Integen deel bl|jkt uit wat het „Handelsblad" zelf in boven aangehaalde woorden erkent veel eer, dat er sterke aanleiding is tot het ver moeden, dat het schoolhoofd Vreeken het onderwjjsbelang achterstelde bü zün afkeer van onze partü of van den Onderwg'zersbond dat het de wethouder Duüs wae, die tegenover hem het 0£derwg#belang behar tigde door ongemotiveerde achterstelling van een uitnemend onderv7Ü*er te voorkomen. De laatste toevlucht van het benarde .Handelsblad" is dan ook enkel nog maar ie bewering, dat het onderwfoUbelang zou eischen, dat het schoolhoofd geen onderwüzer krügt dien hg' niet wenecht. Het is echter duidelgk, dat het volstrekt en onder alle omstandigheden aanvaarden van dat beginsel voor de schromelükste willekeur van school hoofden zonder eenige belemmering de deur zou openen. Een wethouder, een dageltjksch bestuur en oen gemeenteraad, die dit be ginsel aanvaardden, zouden het met hunne eigen verantwoordelükheid voor de benoe mingen, waarvoor de zorg aan hen opge dragen ii, al ergerlijk lichtvaardig opnemen. Het Handelsblad, *de aanklacht door den heer Duys ingebracht besprekende, meont: Het is natunrlük uitgesloten, dat eenige vervolging plaats zal hobben; ieder weet, dat wü ons bü onze beschouwingen over een zaak van algemeen belang, strikt binnen de grenzan van de wet en van redelüke critiek hebben gehouden. Haast betreuren wü het: Indien een vervolging technisch mogefijk is, zou het een kostelgke vertooning »ün d®n heer Duys iu deze zaak in de rol te zien van vervolger. En het is uitgesloten dat ook de heer Dnys niet zeer goed be- grü'pt, dat zün „vervolging" een zwaai in de lucht is. Wat kan dan do reden voor dit beroep op de politie zün? Geen andere dan de medodeeling aan het pabliok: past drommels goed op, indien gü critiek op mü, wethouder Duys, houdt. Weest niet zoo ongomatigd als ik, Duys, steeds geweest ben. Neemt eon blad voor uw mond. Want anders, zoo gü iets te ver gaat, zal ik al de middelen van de wet gebruiken om u door gevangenisstraf en boete te straffen. Indien gü een euveldaad van mü met vrü groote zekerheid vermoedt, en gü meent in het openbaar belang te moeten spreken, zwügt dan toch maar, want als gü het wettig bewüs niet in handen hebt zal ik den rechter over u doen vonnissen. Nu, de heer Duys kan, wat ons betreft, gerust zün. Wü zullen niet spreken, wanneer wü niet zeker zün te moeten en te mogea spreken. Maar wü zullen ons door geen kladdende inktwolken, door geen bedreigingen laten weerhonden om critiek te oefenen wan neer nü critiek te oefenen hebben. Het blad komt tot de volgende conclusie: „Het Volk", deze zaak besprekende zegt, dat een toegeven aan een schoolhoofd, die een onderwü'er, dien hü niet wensoht, ook als hü een goed onderw|jzor is, niet plaatst, voor schromelg'ke willekeur van schoolhoof den de deur zou openen. Wü ityn het hier mede eens, indien het hoofd dan een minder goeden candidaat op de voordracht plaatst. Doch een hoofd die kiezende, zooals burgemeester Ter Laan erkent, uit even goede onderwg'zers, den naam op de voor dracht plaatst, van wien hü vreest, dat hg' niet goed met hem zal kunnen samenwerken, handelt verkeerd en tegen het belang van het onderwüs- Dat ïb onze gehoele bewering geweest: B. en W. van Zaandam en de socialistische meerderheid van den Raad hebbes het sohool- hoofd tegen zün zin een onderwüzer opge drongen, die als onderwüzer niet beter iz dan de man dien het hoofd weaschte, dwingen hem tot aamenwerken met een man, dien hü èn om „pietluttige" redenen de uitdrukking is van Zaansche wethouders en om zake- lgke redenen een ongeschikt onderwüzer acht. Zoodat wü zoo pertinent mogelük volhouden, dut de heer Duys de benoeming van zgn protégé Peerlkamp tot stand heeft gebracht ten nadeele van het Zaansche onderwüs en ten nadeele van de Zaansche financiën. Een aanklacht. Men schrüft uit Alkmaar aan rHetVolk": Door onsen ex-partügenoot Fengn is in een ingezonden ztuk de houding der dokters ia zake de ziekenfondsen verdedigd. In de Dins dag gehouden vergadering van de Lnndelüke Federatie tot behartiging van het Ziekenfonds, werd bü door Schaper afgestraft, waarbü deze hem toevoegde: „Gü speelt hier een slechte rol, gg venün voor de arbeiders en stroop voor de doktoren". Ia verband met dese uit lating richt Focgn nu in de Alkmaarsche Cou rant" van 27 Maart in een ingezonden stuk het verzoek tot Schaper om de gebezigde woorden in te trekken of te bewüsen en mocht hü véór 1 April a.8. in gebreke zün gebleven zoo zal bü den officier van justitie een aanklacht inge diend worden wegens aanranding van eer en goeden naam. Voorstellingen op feestdagen. Te Zaandam gold tot dusver, dat op den eerstea Paaschdag, den oersten Pinksterdag en den eersten Kérstdag geen tooneel- of bioscoop-voorstellingen gegeven mochten worden. Do heer C. Kater, ondernemor van het Apollo-theater, kwam daartegen op en verzocht den gemeenteraad de politieverorde ning zoodanig te wüzigen, dat ook jroor|die dagen speelvergunning kan worden verleend. De gemeenteraad oordeelde, dat dit buiten zün bevoegd heid lag en verwees het adres naar den Burgemeester als hoofd der politie. (Tel.) Da heer Poutsma in ons land. Op 10 April zal door de S. D. A. P. en het N. V. V. te Amsterdam een büeenkomit worden gehouden in verband met de kom«t van den verbannen Zuid-Afrikaanschen Ar- beidersleider H. J. Poutsma. Behalve de heer Poutsma zal ook de heer Hznri Polak het woord voeren. De heer Poutsma zal ook in andere steden van ons land optreden. Huiszoeking. Bü do huiszoeking bü W. C. F. Sr. en W. C. F. Jr. te Tiel s|Jn eenige brieven in beilag genomen. De procureur-generaal heeft, ter zake van de oplichting te Alkmaar gepleegd, een bevel van aanhouding uitgovaardigd tegen de vrouw van laatstgenoemde, die zooals men weet, wegens chantage te Tiel is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Zonderlinge weigering. Te Zevenhuizen (Z.-H.) wilde deze wi een 70-jarige zün ouderdomspensioen niet in ontvangst nemen, omdat, volgens hem, de wet van... „do socialen" kwam! Slim 7 Het is gebeurd in oostelgk Noord-Brabant. Een gemeenteveldwachter en een jachtop ziener hadden te Sambeek iemand opgesnord, die een meisje zou hebben aangerand. Hü moest mee, maar beide politiemannen waren per flets. Ten einde raad werd besloten voor den gevangene ook een fiets te zoeken. Er werd er een gehuurd en het drietal peddelde op Boxmeer aan. Onderweg kreeg de jacht opziener een lek in den band. Daar was niet opgerekend. De veldwachter reed iets vooruit en tegen den gevangene werd gezegd, ook maar vooruit te rüden. Hieraan werd gretig voldaan. Binnen een ommezien was hü nit het gezicht en, naar men later vernam, over de Maas naar Duitschland uitgeweken. Met de gehuurde fiets 1 SPORT. Voetbal. Wedstrüden van Zondag 29 Maart. A.F. en H.C. IAlcmaria VictrixI 4—2. H.F.C. I-Ajax III 8-0. H.F.C.III—Neptuaus 8—8. Te Hoorn: Hollandia INoordb.-Elftal. Van het Noordb. Elftal waren 3 spelers niet opgekomen, waardoor het den wedstrüd verloor met 3—2. Zaterdagmorgen ontvingen wü het bericht dat de wedstrüd A.F. en HÜ.—Alcmaria Victrix op het H.F.C.-terrein zou plaats hebben. Dat was een meevaller voor de vele voetballiefhebbers van den Helder. Want het beloofde een mooie match te worden, hetgeen dan ook zoo uit gekomen is. Te ongeveer 1 uur arriveerden de Adelborsten en de spelers van Alcmaria per rütn«g **n ket Instituut waar men zich reeds verkleed had op het terrein, zoodvt direct met den wedstrüd begonnen kon worden. De Adelborsten spelen eerst tegen den ongeveer schuin over het veld staanden, wind in. Reeds dadelük pakken beide partüen flink in. Nu eens wordt op de eene, dan weer op de andere helft vau het veld gespeold. Bü een schermutseling voor het doel wordt een schot gelost, hetwelk door den Alcmaria- k»p„ slecht weggewerkt wordt. Ersste weet bal echter te krügen, doch geraakt weer >en schermutseling welke niets anders tengevolge had dan een schop tegen het b van (bovengenoemde, die op zgn spel zeker van invloed geweest is. Na doze kleine gerechten voor het Alcmaria- doel breekt Alcmaria mooi door. De bal wordt opgebracht en een doelpunt wordt ge maakt. Dit wordt echter wegens buitenspel niet toegekend. Kort daarop volgen vlak achter elkaar een paar mooie echoten op het Adelborsten-doel, welke echter door Schraver goed gehouden, en nnar behooren weggewerkt werden. Het spel verdeelt zich nu weer geleide- Igk. Plotseling echter gnat de linksbuiten der Adelborsten er in zün eentje met den bal van door ea brengt het eerste punt voor de Adelborsten. Dit scheen het verlangen naar op te wekken, en kort daarop maakt van Leeuwen, uit een voorzet van van Straelen it 2e punt voor de Adelborsten. Alcmaria wenscht het cohter niet zoo te ten en verschillende schoten van den l.-b. orden op het Adelb.-doel gelost. Echter nder resultaat, Een korner op het doel van A.F. en H.C. wordt mooi genomen en goed gekopt, doch Schraver is op sg'n post en weet de bal er uit te houden. Dan echter imt Alcm. weer opzetten, en uit een voorzet m den l.-b. maakt de l.-b. het le tegenpunt. Kort voor half time weten de Adelborsten nog een 8e doelpunt te maken. Van Stralen set voor, en Erzsts plaatst met een mooi schot de bal in het net. Stand met de rust 8—1 voor de Adelborsten. N* de rust blürea beide partgon met het zelfde vuur doorspelen. Het schgnt of Alcm. in allo geval op wil halen, hetgeen hen echter niet mocht gelukken. Ook de Adelb. doen eohter hun best. Een voorzet voor het Alcmaria doel, welke zeer goed tenut had kunnen worden, wordt door Wichers gemist. Een daarop volgend goed schot wordt door de Alcm.-keeper mooi gehouden. Dan gaat Alcmaria weer eens op het Adelborsten-doel af. De bal wordt pTaohtig opgebracht. De linksbuiten set voor, doch deze voorzet kon niet benut worden. Er ont staat een schermutseling voor het doel. Met een mooi onverwacht schot, weet Alcmaria dan haar 2e doelpunt te verkrügen. Hierna wordt het een over en weer spelen. Nu eens hebben de Adelborsten het heft in handen, dan weer Alcmaria. Tot op een ge geven moment van Straelen ée bal krügt. Een voorzet volgt, welke thans door Wichers goed benut wordt. Met een mooi, bard schot maakt bü het 4t punt voor de Adelborsten. Ali de scheidsrechter, de heer Verhulst kort hierop het einde fluit, hebben de Adel borsten dus met 4—2 gewonnen. Of dit een juiste stand is Naar onze meecing is b(j wel een vieinig geflatteerd. Alcmaria bad zeker een puntje meer verdiend voor haar buitengewoon tactisoh spel. Jammer dat de beide buitenspelers, welke zeer mooi spel te zien gaven, niet een weinig zwaarder waren. Nu kwam vooral de linkervleugel, welke door Valk bewaakt werd, niet tot z|jn recht. De Back van Alcmaria leverde best werk. Meermalen kwam het voor dat door hem in kritieke oogenblikken gered werd. Na dezen wedstrüd, kregen wg' H.F.C. I AjkX III. Deden in het begin de geruchten de ronde, dat een gedeelte der Ajax-spalers den trein gemist hadden en de match dus niet sou doorgaan; later bleek dat dit gelukkig niet zoo waz. Wel hadden eenige spelers den trein gemist, maar tegen half 3 kwamen zü per auto van Alkmaar af aanzetten. Als de elftallen zich opstellen, speelt H.F.C. I eerst tegen den wind in. Dadelük wordt er aangepakt, en flink ook. Het spel is nog niet laDg begonnen of H.F.C. heeft rendn 2 maal het Ajax doel iu gevaar ge bracht, en zelfs een doelpunt gemaakt, het welk echter niet wordt toegekend wegens buitenspel. H.F.C. blüft voortdurend sterker. Vele schoten, waaronder zelfs van den rechter vleugel, welke lang niet slecht waren, worden op het Ajax-doel gelost. Ook Kikkert geeft een vrü tam schot waarbü d® bal rakelings over de lat schesrt. Dan gaat de H.F.C. voorlinie aan den loop et de bal. Voor het Ajix-doel weet Lengton i bal te krügen en met een prachtig hoog hot, onder het gejnich der H.F.C. supporters >t eerste punt voor H.F.C. te maken. Dit doelpunt voor H.F.C. wordt direct gevolgd door een pittig opsetten van Ajtx, hetgeen bü°a een tegenpunt ten gevolge had. Dat dit niet plaats vond was te danken aan Riemers die steeds op post was. Tot kort voor half time is het spel zeer verdeeld. Echter blükt steeda de meerderheid van H.F.C. Even voor de rust weet Dito dan ookf nit een voorzat Van Dorlgn het 2e punt voor H F.C. te maken. Na de rust schünt Ajax iets beter op dreef te komen. H.F.C. geeft echter ook niets toe. Aanval volgt op aanval. Tot een voorzet vau Kiljan weer door Lengton gebruikt wordt om een 8 e doelpunt te maken. Dan houdt het eohter op. Geen van beide partüen weten het meer tot doelpunten te brengen. Wel wordea in de tweede helft van het spel vele schoten op het H.F.C. doel gelost, doch alle zonder resultaat. Een tweetal vrüe schoppen op de H.F.C. goal geven als resul taat een serie sohoten op het doel welke alle door Riemers keurig gehouden worden. Bü een ervan moest echter van Arnhem handelend optreden, daar anders een tegenpunt uiet was nit gebleven. Het einde komt dan met 8—0 voor H.F.C. Hiermede heeft zü dus ook de draagmedailles gewonnen. •*e H.F.C. had ditmaal naast de verswakking door het uitvallen van Taylor, Bak en Groote ook een versterking ondergaan, en wel door het medespelen van Pelser, een kalme speler, welke bü tonder, welo verdacht spel levert. Iemnnd die niet direct opvnllend speelt, maar waarvan, èn voor de halfbacks èn voor de voorhoede veel te leeren vult.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1914 | | pagina 1