Herfst- en Winterkleeding De Afsluitdijk Wieringen - Friesland officieel geopend. „KLEINE WINST" J. VOS MIDDENMEER. VARKEVISSER, MIDDENMEER - Telef. No. 11 rechtshof, „Obermedizinalrat" dr. Schütz, onderzocht is op zijn algemee- nen gezondheidstoestand. Het resul taat van dit onderzoek was Van der Lubbe bevindt zich in den toestand van passieve resitentie en psychischen afweer en legt het er blijk baar op aan door het laten optreden van volledig verlies van krachten een schorsing der verhandeling af te dwin gen. Een dergelijke houding stemt ook overeen met de aanwijzingen die aan de leden van de communistische partij gegeven zijn inzake hun houding voor het gerecht. Voorloopig is Van der Lubbe nog in staat het proces te blijven volgen. Hij is ook nog in staat de verhandeling te begrijpen. Wanneer hij niet terugkomt, van zijn toestand van verweer zal natuurlijk overwogen "moeten worden of niet overgegaan zal worden tot gedwongen voeding. Van der Lubbe krijgt in de gevangenis ziekenkost Zaterdag is hem bijvoor beeld een stuk gebraden vleesch met gebakken aardappelen en groente aangeboden, bovendien een perzik en een glas wijn. Van der Lubbe heeft eeh 'ter niets aangenomen. Twintig meisjes ontvoerd. Tijdens Indische jaarmarkt. Blijkens een Keu'crbericht uit Sim- la zijn tijdens de grootc jaarmarkt te Kurushetra m de Pentsjaah, welke samenviel mét de voiiedige zonsver duistering, twintig meisjes ontvoerd. De politie, die op de reusachtige men schenmenigte geen toezicht kon hou den, vermoedt dat sommige der ont voerders Mohammedanen zijn, die op zoek waren naar een vrouw. Anderen zijn leden van georganiseerde benden, die hun slachtolfeis verkoopen in districten, waar vrouwen schaarsch zijn. liet aantal ontvoeringen bij derge lijke gelegenheden is altijd groot ge weest, doch het was Ce laatste jaren door het toezicht der politie aanzien lijk verminderd. GEMEENTE ANNA PAULOWNA. Postduivensport. Uitslag Kampioen schap. Ilokkampioonschap .„.Jonge duiven" van Oudenbosch tot en met Ouverain. Aantal punten 1. P. de Vries 1 10 2. G. de Boe 135 3. Gebr. v. cteijn lil 4. K. Verver 99 5. W Blaaunoer !Ki 6. N. Spigt 93 7. J. A. aiboer 83 8. J. Peut te 78 9. K. Geerings 00 10. Jac. Cornelissen 40. Tevens is er met oude en jonge dui ven ook om punten gevlogen. Uitslag is als volgt Oude Bosch tot en met Moens. 1. P. de Vries 04; 2. Jab. Cornelissen 56 3. Gebr. v. Steijn 54 4. N. Spigt 51 5. \V. Blaauboer 32 0. K. Verver 27 7. J. A. Blaauboer 27 8. G. de Boe 26 9. J. Poutte 21. Vrijdagavond 0 October inkorven voor Harwich (Engl) van 8 -9 uur. P. D. V. „Altijd Verder". Zondag j.1. wedvlucht vanaf Moens afstand 280 K.M. Duiven los 8 uur. In concours wa ren 32 duiven. De eerste duif is gecon stateerd om 11. 12 .21 uur. De laatste prijswinnaar om 11. 18. 18 uur. De prijzen vielen als volgt Jah. Cornelissen 1 G. de Boe 2 en 7 Gebr. v. Steijn 3 en 5 P. de Vries 4 J. A. W'aibocr 0 K. Verver 8. Loop der bevolking. Ingekomen A. van Veldhuizen en gezin van MaastrichtMej. G. di Fabio van Walsum a. Niederrh, (Duitsch land) Mej. H. C. Janson van Haarlem E. H. Wind van Enkhuizen H. Bulder van Schoorl. Vertrokken J. Bruinsma en gez. naar Den Helder P. Philipsen naar Schagen J. Ha- verkorn naar WieringenR. Tretterebuer naar Oostenrijk A. A. Schouten naar Haar lem R. Bor naar Bussum C. M. van Baa- ren—Philipsen en P. G. van Baaren naar Den Helder K. Starling naar Sassenheim. BURGERLIJKE STAND Geboren Hendrik, zoon van H. van Twuy- ver en A. C. Kossen Aafje, dochter van N. Glasbergen en J. Doef Hendrikes, zoon van J. Bouwers en G. Plagmeijer. Ondertrouwd J. Bakker en J. Glim. Hoog bezoek. Maandag 2 October bezoekt de Commissaris der Koningin deze gemeente. Aan hen, die het verlangen daartoe vooraf ter gemeente-secretarie kenbaar maken, zal Zijne Excellentie op dien dag tusschen 12 en 2 uur audiëntie verleenen ten Raadhuize. Een baas. Als bijzonderheid kan ge meld worden, dat de Hoer Alleman in het Oude Veer dezer dagen een snoek ving van ruim 4 pond, en daar deze visch speciaal in zoet water thuis behoort, kunnen we aannemen, dat hot zoutgehalte van het water in 't Oude Veer zeer is verminderd. BREEZAND. Nieuwe huurders. Za terdag a.s. zal het Café „Centrum", dat eenigen tijd gesloten is geweest, her opend worden door den lieer F. v. Stein. Daar de zaak geheel is gemoderni seerd, tevens opnieuw geschilderd enz. is het een keurig ingerichte zaak go- worden. \\"o wenschen de Heer v. Stein veel succes met zijn onderneming. Voor verdere bijzonderheden zie ad vertentie in dit blad. Appeldievcn.. Bij verschillende tuin ders zijn in den loop der vorige week een flinke voorraad appelen gestolen. De politie heeft een onderzoek inge steld. PROVINCIAAL NIEUWS. Rogge- en Gerstverbouwers. Er is een steunregeling in voorbe reiding, waarbij den verbouwers van Nederlandsche Kogge en Gerst bij ver koop dezer producten een toeslag zal worden betaald. Naar ons werd medegedeeld, zal de ze regeling, voor Kogge omstreeks 1 Oct. en voor Gerst omstreeks 7 Oct. a.s. worden bekend gemaakt. In verband hiermede worden Kogge- en Gerstverbouwers in eigen belang aangeraden, in afwachting dezer rege- iingen nog niet tot verkoop over te gaan. De Gewestelijke Tarwe-Orga- nisaties voor Nrd. en Zd. Holland Draverij Schagen. De uitslag van de gehouden draverij luidt als volgt le prijs f 250 Lady Bond, eig. A. v.d. Veen Haarlem, her. J. v. Leeuwen 2z prijs f 100 Wedlooper, eig. de berij der D. de Vlieger 3e pr. Babenhaupt, eig. K. v. Leeuwen, ber. N. v. Leeuwen. GEMEENTE WIERINGEN. ONDERWIJS IN VREEMDE TALEN. Burgemeester en Wethouders van Wierin gen brengen ter algemeene kennis, dat in deze gemeente aan de O.L. School te Hippo- lytushoef onderwijs zal worden gegeven in de Fransche- en Engelsche talen. Tot dit onderwijs zullen worden toegelaten zoowel jongens als meisjes van 10 t/m. 16 ja ren. Leerlingen kunnen niet aan het onderwijs in beide talen deelnemen. Het doel van het onderwijs is de vreemde taal te leeren lezen en daarin te correspon- deeren. In elke taal zal per week 2 uur les worden gegeven. Dag en uur van het onder wijs zullen nader, in overleg met de leerlin gen worden bepaald. Het schoolgeld kost f 1.- per maand. Aanmelding vóór 1 October a.s. bij het Hoofd der O.L. school te Hippolytushoef. Wieringen, den 25 September 1933. Burgemeester en Weth. voornoemd, L. C. KOLFF, Burgemeester. VAN DUIN, Secretaris. DE DOORGAANDE WEG OVER WIERINGEN. Achter de O.L. school te Hippolytushoef, waar de nieuwe Rijksweg naderhand zal wor den doorgetrokken, is een gevaarlijke bocht, in den weg, waar door het wegbestuur reeds verschillende beveiligingsmiddelen zijn aan gebracht. Naar de meening van den A. N. W. B. en de K.N.A.C. zou een scherp gemarkeer de asverkeerstreep in afstekende helder witte kleur in de bocht en op zekeren afstand over de aangrenzende weggedeelten vooral bij on gunstige weersgesteldheid in het belang zijn van de veiligheid voor het verkeer. Op een door die vereenigingen aan den directeur- generaal van de Zuiderzeewerken betreffend verzoek werd bericht ontvangen, dat de voor gestelde verkeersstreep ten spoedigste zal wor den aangebracht. Nieuwe verkeersverbetering. Aan het einde van den nieuwen verkeersweg over Wieringen, daar, waar deze ach ter de O.L. School te Hippolytushoef ombuigt naar den Slingerweg is een hek geplaatst, dat 's-avonds voorzien wordt van een roode lantaarn ten be hoeve van een veilig verkeer. Naar wij van terzijde vernemen wenscht men dit verkeer vooral in de donkere wintermaanden nog meer te beveiligen en ligt het in clc bedoeling om vóór de bocht een roode richting aanwijzer te plaatsen en deze zoo 'mo gelijk electrisch te verlichten. Bekendmaking. Door Z. E. den Mi nister van Waterstaat is de weg over den Afsluitdijk ingevolge het Motor en Rijwielreglement ingedeeld in de eer ste klasse. Voorts is het berijden van den be tonweg over den afsluitdijk met rij wie len in heide richtingen gesloten ver klaard. Bouwvergunningen. Burgemeester en Wethouders verleenden vergun ning tot het houwen van een woonhuis aan den Zwinstraat aan II. Grootc- maat, tot het oprichten van een berg plaats aan den Gesterweg aan G. Dirks en lol, den bouw van het perceel garage Geel aan de Koningstraat. Verlof B. Burgemeester en Wethou ders hebben den heer Jb. Kuit, Slinger weg alhier, ingevolge de Drankwet een vergunning B. verleend. V. C. J. B. Oosterland. Vrijdag 29 Sept. a.s. 's-avonds 8 uur bijeenkomst. DOOPSGEZ. GEM. Dinsdag 26 Sept. 'sav. 8 uur Jongeren Kring. Zondagsschool te Oosterland en Den Oever. Uitgaande van den Hervorm den Kerkeraad wordt aan de Ouders verzocht hun kinderen naar de Zon dagsschool te sturen, die week om week wordt gehouden te Den Oever in de Kapel en te Oosterland in liet lo kaal. Het aanvangsuur is voormiddags te halfelf en op den lsten October wor den de kinderen te Den Oever ver wacht. Politie. Verl. Een rijwielplaatje in etui. Inl. bij den Gem.-Bode. UITSLAG ETALAGE-FOUTEN-WEDSTRIJD. 13 Etalages met 46 Fouten. Nico Boersen Klz. le pr. met 32 punten f 5.- P. de Graaf 2e prijs met 28 punten f 3.-. A. Lont Nieuwstraat 3e pr. met 27 p. f 2.-. Vervolgens behaalden J. Sluis Cz., p.a. P. Bruul 21 punten H. Kingma 21 p. Opgave zonder onderteekening 20 p.P. de Haan Cz., 19 p. M. Kuut-Bakker 19 p. Cath. Kaan 17 p. J. Blom 14 p.Opgave zonder onder teekening 13 p. Alzoo 11 Inzenders met 231 geldige punten. Uitslag verkooping huizen en keeten M.U.Z. Zaterdagavond werden in Hotel de Haan wederom eenige huizen en keeten ten verzoe ke van de N.V. „Maatschappij tot Uitvoering van Zuiderzeewerken openbaar verkocht. Er was groote belangstelling, maar weinig kooplust, althans voor de huizen. Alvorens de huizen en veiling werden ge bracht, werden nog eenige keten verkocht. De uitslag hiervan was als volgt Keetje no. 1354, 67 en 1353 werden bij op bod verkocht. Koopers hiervan waren resp. N. Ttjsen Sz. f 33.- J. Hofstra f 33.- en J. Nieuwenburg f 32.-. Volkskeet no. 182, hoogste bieder Br. Kat f 165.- kooper idem. Houten woning met schuur no. 903, hoogste bieder D. van Duin f 97.-, kooper idem. De Ingenieurswoning (Ir. Alma) bracht het in bod niet verder dan f 2000.-, door B. H. Kraan, kooper werd de heer C. Haremaker voor 2150.-. De dubbele villa vond geen aftrek in de zaal en werd lusteloos geboden voor een half per ceel tot ongeveer 14 15oo gulden, namens verkoopster zelf. Ook de andere helft onder ging een gelijk lot. In massa voor f 5900.- was het niet beter, zoodat deze woning niet werd verkocht. SPORT. SUCCES-NIEUWS. Zondag speelde Succes I haar 2de Competitie-wedstrijd en had op be zoek Alkm. Boys uit Alkmaar. Dat de Succes- sers geen gemakkelijke wedstrijd te wachten stond, daar waren wij van overtuigd, doch dat werd verloren met maar eventjes 50, is ons danig tegen gevallen. Niet dat onze jon gens nu direct zoo slecht speelden, doch zij waren niet tegen de Boys opgewassen. Er werd door de Succes-voorhoede lang niet ge noeg samengewerkc, wat natuurlijk een groo te fout was. Ook werd door de vleugelspelers veel te lang gewacht met voorzetten, wat tot gevolg had dat h\,.a alle aanvallen verloren gingen. Ook speelde Succes twee derde van ae wedstrijd zonder midvoor, daar deze al in het begin van de wedstrijd geblesseerd ge raakte en niets meer presteerde. Daarbij kwam nog dat onze keeper van 't Hof zeker niet zijn goede dag had, want de goals die door de Boijs gemaakt werden, waren lang niet ge vaarlijk, maar toch verdwenen zij in het doel en daar gaat het toch maar om. Daartegen over staat dat het geheele B.-elftal in prima conditie was en wij hebben geen enkele zwak ke plek opgemerkt. Haar achterhoede was ook in topvorm en was geen doorkomen aan. Dus alles bij elkaar genomen heben de gas ten zeer zeker verdiend gewonnen. Over de wedstrijd het volgende om pre cies half drie laat scheidsrechter tossen en verkiest de B.-aanvoerder in de wind op te spelen. Succes trapt af en moet even daarna al een corner nemen op B.-doel welke ech ter geen gevaar oplevert. Aan de andere kant wordt van 't Hof eens aan de tand gevoeld en weet het eerste schot goed op te vangen. De Suecessers nemen de bal mee en ontstaat voor het B.-doel een ware schermutseling, de bal vliegt tegen de lat en geraakt weer 't veld in en weg is de kans. Nu gaat het spel eeni gen tijd snel over en weer en verkeeren dc doelen herhaaldelijk om beurten in ernstig gevaar. Bij een der vele aanvallen wordt de Succesmidvoor, door de B.-keeper op harde 'wijze bewerkt en loopt een beenblessure op. De B.-voorhoede trekt ook weer eens op het S.-doel af en van 't Hof loopt met groote vaart uit z'n doel, en wordt intusschen gepasseerd en de bal verdwijnt in het verlaten doel 01. Hierdoor aangemoedigd komen de Boys er nog beter in. Even hierna krijgt de Succes keeper wederom een schot te verwerken, vangt de bal, doch de bal draait schijnbaar in zijn handen en verdwijnt wederom in het Succesdoel 0—2. Succes werkt geducht doch kan het niet bolwerken tegen de trapvaste B.-achterhoede. Bij een der aanvallen maakt Albert een harde schuiver doch niet met de bal, doch langs de broek van een B.-speler, waardoor een groote winkelhaak ontstaat on der groote hilariteit van de jeugd. Kort hierna gaat de rust in. In de tweede helft waren het weer steeds de Boys die verreweg het spel in handen had den en nog geen 5 min. aan de gang of van 't Hof moet voor de 3de maal visschen. De Suecessers komen steeds meer in de verdruk king en worden op allerlei manieren afgedekt en kunnen dan ook absoluut niets uitvoeren. Eenmaal lost Kuiper nog een ver hard schot, doch keeper grabbelt de bal net nog onder de lat weg. Intusschen weten de Boys haar stand nog op te werken tot 50, waarmee het ein de komt en gingen we niet voldaan huis waarts. Succes II speelde een uitwedstrijd tegen M.L.D. en wist net bp het kantje af haar 2de overwinning in de wacht te slepen. S. II won met 32. Succes III speelde ook een thuiswedstrijd tegen B.K.C. II en bracht het er ook heel goed af en won met sprekende cijfers 6—2. Een droeve morgen een blijde dag. Een druilerige regen viel Maandagmorgen neer, en de vele vlaggen die van particuliere woningen en officieele gebouwen waren uit gestoken ter eere der openingsplechtigheid van den dijk hingen mistroostig neer, zoo nu en dan bij 'n windvlaagje een klaterende slag gevend tegen de vlaggestok, als wilde ze de zware druppels van zich afschudden. Maar ziet, naarmate meer en meer den mid dag naderde, werden de wolken dunner, wist zoo nu en dan een zonnestraal tot het aard rijk door te dringen en werd het trieste, het herfstachtige in een oogenblik weggevaagd. De blijde middag begon „Uw bewijs, heeren Als wij den grooten afsluitdijk naderen, zien wij talrijke marechaussee's den toegang „bewaken" en door een opgestoken wit-ge- schoende hand wordt beduid, dat we ons be wijs hebben te toonen, dat we gerechtigd zijn door te gaan. „Uw bewijs, heeren Maar als 't overtuigingsstuk blijkt in orde te zijn, is er geen vuiltje meer aan de lucht en passeeren we 't nu ledige controlehokje van het crisis-comité, en meenen nu full-speed tot ons doel te gaan. Mis „Halt, uw bewijs, heeren Weer ons paspoort op de lappen, weer 'n genadige hoofdknik, en we gevoelen ons langzamerhand als „Simsons", waarvoor alles moet wijken. Rij liet monument. Aangroei ende drukte. De meeste voor aanstaande mannen hier bijeen. „Heb je wel gehoord, van Zil veren vloot In de verte glinstert het monument, als een groote witte marmeren zuil als 't ware uit zee oprijzend, het monument, dat de plaats aanduidt, waar „de Vlieter" eenmaal werd overwonnen en daarmede de band Holland- Friesland was gelegd. Talrijke wimpels, op het voor deze plechtigheid speciaal getimmer de open paviljoen, geven een feestelijk aan zien en geregeld arriveeren „gasten" en de robuste figuur van de directeur-generaal der Z.-Zeewerken, ir. de Blocq van Kuffelen, be weegt zich nu hier, dan daar, om de „heeren" hartelijk te begroeten we leggen op „heeren" de nadruk, omdat geen enkele dame was uit- genoodigd. (Toch waren er twee die 't waag den tot deze mannelijke sfeer door te drin gen n.1. Mevrouw Van Hattem en Mej. Van Varik.) Merkwaardig oogenblik, al die vooraan staande figuren gade te slaan. We zouden b.v. uit duizenden herkennen het breede vriende lijke gezicht van den minister van Staat Mr. D. Fock dan dr. Wibout met zijn bekend rond plat deukhoedjede gemoedelijke Mr. Smeenge onze kleine corpulente commissa ris der Koningin jhr. Röell, die met driftige trippelpasjes heen en weer loopt, en zoo kwa men er nog tientallen, onze aandacht trek ken. De uniformen van den commandant van het veldleger, van den chef van den genera- ONS Bloemen-tentoonstelling. Ook te jSlootdorp had, uitgaande van. ds. [Fischer de bloemen-tentoonstelling plaats waarop leerlingen van catechisatie en Zondagsschool hun met het voorjaar ontvangen plantjes konden insturen. Er waren er vele, maar ook verschillende vazen met bloe men, daar verschillende plantjes door ondeugdelijkheid van het geleverde waren dood gegaan. Het bleek dat de kinderen uit Middenmeet* over 't alge meen hetere bloemonkweckers zijn. De planten daar de vorige Zaterdag ingeleverd, waren over 't algepieen mooier, liet vreemde was bovendien tlal de meisjes te Slootdorp heel wat minder voor den dag kwamen dan de jongens. Een prijs verkregen j.lurrie Feikes, Sophie de Jonge, Frank 'Kingma, Willem Kloosterman, Mar- tha List, Bienie Noordman, Tjeerd Veenstra, Hendrik Warring, Manna Wester. Er was, door de vele bloemstukken één prijs ,meer noodig dan te Midden- meer. Elk kind kreeg bovendien een prijsje voor het meedoen. Middenmeer. Te water. Bezig zijnde op een te laden strooschip eenige pak ken stroo te verplaatsen kwam de werkman 11. van Slootdorp door uit schieten der pakken pardoes te water. Wel wat bemodderd en druipnat kwam de kranige zwemmer echter spoedig hoven water en op het droge en liep dit ongeluk goed af. Middenmeer. Kind te water. Maan dagmiddag geraakte het. 4-jarig zoontje van den heer G. alhier in een onbe waakt oogenblik te water in het diepe kanaal. Eenige dames der in de nabij heid liggende woonark „Bets" mocht liet gelukken het knaapje, ofschoon in bevvusteloozen toestand, op het droge Ite brengen. Gelukkig keerde het be wustzijn na eenige pogingen spoedig terug, en liep dit zich aanvankelijk ernstig aanziend ongeval goed af. Hul de aan de flinke dames-redsters. WIERINGERMEER. Vanwege de directie der Zuiderzee werken is aanbesteed het leveren en stellen van de metalen bovenbouwen, benevens bewegingsinrichtingen van len staf, van den commandant der marine en zijn staf gaven „fleur" aan het gezelschap, en niet minder zette de marine-kapel uit Den Helder, onder leiding van den onderkapel meester Kreijger luister bij. Vroolijk klonken de marschen, o.a. de Piet Hein-Rhapsodie van Anrooy „Heb je wel gehoord van de zilvervloot", en onwillekeurig dachten we, als de zilvervloot in dezen tijd kwam binnenval len zou ze zeker welkom zijn. Bezoekers over tijd. Mooie ATO- bussen. Ir. Van Gils maakt zich verdienstelijk. Reeds lang is den minister van Waterstaat ir. J. A. Kalff gearriveerd, die de eigenlijke opening van den dijk zal verrichten, maar steeds tuurt ir. de Blocq van Kuffeler den dijk af, want nog is 't gezelschap niet com pleet. Eindelijk komen enkele groote „ATO"- cars in snel tempo aanzetten, afgeladen met gasten. (Tusschen twee haakjes we hebben wel eens afgegeven op de oude „ATO'-ram- melkasten, maar het groot-materiaal waar men nu mee voor den dag kwam en die voor 't verkeer op den afsluitdijk bestemd zijn dat zijn „spullen" nu düs aan de „ATO" ons compliment.) Ondertusschen maakt ingenieur van Gils zich zeer verdienstelijk jegens de pers eenige inlichtingen te verstrekken. Op 23 Januari 1.1. is de Afsluitdijk voor be perkt verkeer opengesteld geworden en de laatste maanden ging er reeds alle verkeer overheen, tot heden toe ten bate van het Na tionaal Crisiscomité. Men betaalde n.1. f 1 tol en daarmee heeft het Crisiscomité ruim één ton in kas gekregen. Een in Juli gehouden verkeerstelling wees uit, dat er ongeveer 450 auto's per dag den Afsluitdijk passeeren. In totaal waren wel vier honderd autoritei ten door den minister van Waterstaat uitge- noodigd, van wie er ongeveer 330 aanwezig zijn, waaronder een veertigtal persvertegen woordigers, waaronder 14 van buitenlandsche bladen. Verder verstrekt ir. Van Gils gegevens om trent den dijk en het monument. Belangrijkste data jn de geschiedenis van de de afsluiting. 14 Juni 1918: Wet tot afsluiting enge deeltelijke droogmaking van de Zuider zee tot stand gekomen. 29 Juni 19(20 te 12.05 uur Eerste bak voor de afsluiting van de Zuiderzee gestort in het Amsteldiep. 31 Juli 1924 te 20 uur: Amsteldiep ge sloten. Begin 1926: Verkeer over den Amstel diepdijk opengesteld, waardoor Wie ringen ,met den vasten w «l werd ver bonden. Januari 1927 Aangevangen met de afsluiting tusschen Wieringen en Fries land. 212 November 1931 Sluitgat in de Middelgronden gedicht. 28 Mei 1932 Ie 13.02 uur Sluiting van het laatste sluitgat van den afsluit dijk, in den Vlieter. 23 Januari 1933 Weg over den af sluitdijk Wieringen-Friesland voor be perkt verkeer opengesteld, tegen beta ling van tol ten bate van het Nat. Cri sis-Comité. 25 September 1933 Plechtige open- stellling van den afsluitdijk. Aanbie ding van het .monument door de Maat schappij tot Uitvoering van Zuiderzee werken aan dc Regcering. Aanbieding van plaquettes in de uitwateringsslui zen in den afsluitdijk door het Comité tot oprichting van een gedenkteeken op den afsluitdijk der Zuiderzee. Beschrijving van het door de M.U.Z. aan de Regeering aangeboden monument op 25 Sep tember 1933. Als plaats van het door de M.U.Z. 'aan de Regeering aangeboden monu- drie ophaalbruggen nabij Middenmeer (Wieringermeer). Raming f 51.000. Het laagst werd ingeschreven door de N.V. F. Kloos en Zn. te Kinderdijk, (met ge bruik maken van Nederlandsch mate riaal voor f 41.982, met buitenlandscli materiaal voor f 41.782. VERKEER IN DEN WIERINGERMEER- POLDER. De A.N.W.B. en de K.N.A.C. ontvingen van de directie van den Wieringermeerpolder be richt, dat het haar thans mogelijk is gewor den tegen excessen op verkeersgebied in dien polder, voor zoover aanwezig, op te treden door een beschikking van den minister van waterstaat van 24 Juli j.1., en dat hare politie terzake is geïnstrueerd. Politic. Verloren twee motorpijpen (wee handschoenen, tusschen Schagen, Kolhorn, Middenmeer en Slootdorp. Inl. bij politie te Slootdorp. KOOPT IN DE uw Alle flanellen ondergoederen Pullovers, Truien, Mutsen, Sjaals, Handschoe nen. De Tijgerkous, (dubb. knie.) Wollen dekens, vanaf f 2.95, Gestikte de kens f 5.25 en duurder. Onderlakens vanaf 1 Gulden (ook aan stuk). We hebben Balatum, Matten, Tafelzeilen, aan stuk, 40 ct. per el. Beleefd aanbevelend, WILT GE UW KEUKEN OF SLAAPKAMER WITTEN KUNSTKALK hiervoor verkrijgbaar bij ment werd gekozen, de plek, waar, op 28 Mei 1932; de afsluitdijk van de Zui derzee werd gesloten. De gedachte van den ontwerper Dudok is geweest een monument te ontwerpen in harmonie met den aard van het grootsche werk en met de uit zonderlijke omgeving waarin het zou moeten worden geplaatst. De situatie toch brengt met zich mee dat het mo nument reeds van verre zichtbaar wordt, terwijl de vormen zich bij het naderen steeds scherper tégen dé éin- delooze ruimte zullen afteekenen, waardoor de architect vooral aan de silhouetwerking zijn aandacht heeft besteed bij de vormgeving, zoodat bij de omgeving in 't niet vallende versie ringen achterwege zijn gelaten. Ter weerszijden van den toren, waar jvan het hoogste punt 25 M. hoven den waterspiegel is gelegen, leiden breede trappen naar een bordes op ruim 6 M. hoven den waterspiegel, uitzicht ge vende over het IJsselmeer, terwijl van af dit bordes door twee teak-houtén 'deuren toegang: wordt verkregen tot een wenteltrap in den toren, welke aan de Waddenzijde opzettelijk ge sloten is gehouden en aan de IJssel- meerzijde van glas is voorzien naar bovengaande verwijdt de blik zich dan alleen over het IJsselmeer. Ter hoogte van ongeveer 18 M. ho ven den waterspiegel krijgt jnen van af een platform een onverwacht, wijdsch uitzicht over de Waddenzee, terwijl zoowel naar het Oosten als naar het Westen het machtige dijks- lichaam als een rechte streep ver vaagt, slechts aan de Oostzijde door het Breezand en door het Kornwerder- zanxl onderbroken, om aan den horizon zich op te lossen in de nauw zichtbare afteekening van het Oude land. Aan de Wiaddenzijde is, tegen den to ren, in een golfmotief, van de hand van den beelhouwer Hagedoorn, een gedenkblok van Beierseh graniet aan gebracht, waarop de simpele woorden: „Hier werd de dijk gesloten 28 Mei 1932" staan vermeld. Aan de IJssclmeerzijde zal Ier hoog te van het bordes, onder oen aan den toren gebouwde luifel, een rclicfplaat worden geplaatst, waarop dc voortdu rende arbeid van het Nederlandsche jvolk verricht aan de uitbreiding van zijn grondgebied* door den beeldhou wer Hildo Krop symbolisch is weerge geven door enkele steenzetters en waar aan de er bij geplaatste zinnen "Een volk dat leeft Bouwt aan zijn toekomst" tevens uitdrukking geven. In den toren zelf zal een bronzen plaat met verklarende tekst worden aangebracht. Het gebouw is opgetrokken uit ge wapend beton, de voet bezet met ba- salt-lava-steenen de treden van de trappen naar het bordes en het hordes zelf zijn belegd met gele en paarse te gels, de treden van de wenteltrap met Beiersch graniet, terwijl de dekbanden uitgevoerd zijn in zwart Zweedsch graniet en het helwitte opgaande be ton lichaam is behandeld met Tinto- crete als dakbedekking is rood koper gekozen. Het werk werd uitgevoerd door de Hollandsche Beton Maatschappij.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1933 | | pagina 2