4 1 RADIO PROGRAMMA Ten slotte Hoe ziet u Neder land ten opzichte van andere mogend- eden Hoe beoordeelt u de „Internati onale samenwerking" Is er kans «.op terugkeer tot een vrijer handels verkeer -- De plaats van Nederland temidden der andere mogendheden behoort naar mijn oordeel te blijven, wat zij altijd geweest is, d.i. handhaving van ongerepte zelfstandigheid en ons. dus afzijdig houden van elke verbintenis met anderen, die aan onze terecht geroemde zelfstandigheidspolitiek af breuk zou doen. En dat geldt niet alleen in den engeren politieken zin, maai* ook op het terrein van handels politiek. Wij zijn een volk, dat door handel en scheepvaart groot gewor den is. En beide vorderen, dat onze vlag in alle havens en onze goederen in alle landen hun plaats weten te ver üveren. Dit brengt mee, dat Neder land voortaan behoort te staan bij de bevordering van pogingen tot nauwe re internationale samenwerking. Ook in dit opzicht hebben we een verleden, waarop we met voldoening kunnen te rugzien. En we stellen er een eer in, in dit opzichte niet achter te blijven bij hen, die ons voorgingen. Stellig zijn de vooruitzichten op het oogenblik, vooral oj) handels-politiek gebied niet gunstig, maar het is niet aan te ne men, dat een Richard Cobden slechts éénmaal geboren zou worden. Er komt een tijd, dat de autarkische stre vingen tot een zoodanige inschroinpe- ling van welvaart en cultuurleven zul len leiden, dat men eenmaal weer de boeien, die nu geslagen zijn, zal ver breken. E11 het moet Nederland's eer zijn, al tijd door daartoe te blijven opwekken. D NIEUWJAAR. eerste dag van het jaar is een dag, die tegelijkertijd vroolijk en droevig is vroolijk als ieder begin, vergezeld van onge duldige verlangens, bekorende droomen, stra lende vooruitzichten droevig zooals alles, dat in den loop van den onzekeren tijd, in de verborgenheid van de toekomst, die ons niet toebehoort, moet eindigen. Zeker, op een zooals deze, zal de vreugde het van den wee moed winnen en het is goed dat dit zoo is, het is goed dat een stevig optimisme ons ver gezelt, op het oogenblik, waarop wij ons voor bereiden een nieuwen mijlpaal in ons leven voorbij te gaan. Maar toch zou het, te mid den van onze blijdschap, kinderachtig zijn de oogen voor de gevaren die ons wachten te willen sluiten en den struisvogel na te doen, die in veiligheid meent te zijn, wanneer hij zijn kop onder den vleugel heeft verbor gen. Gedurende het jaar, dat nu begint, zal er ontegenzeggelijk, zoowel op stoffelijk als op geestelijk gebied gebied, veel te doen zijn, vele vraagstukken te bestudeeren, veel voor uitgang tot stand te brengen en meer dan ooit zullen wij ons tegenover moeilijke en kwel lende problemen bevinden. Wat zal men doen Hoe zal men alle misbruiken, die aan het licht komen, alle laagheden die ontdekt worden, alle wanorde die zich voordoet, be strijden en uitroeien Hoe zal men aan alle stoffelijke en geestelijke ellende een einde maken Waar is het onvergelijkelijke en algemeene middel dat ons van al onze kwa len zal bevrijden i Laten wij dit middel niet te ver zoeken het is daar, vlak bij ons, binnen ons bereik. Er bestaat slechts één handelwijze, die men te volgen heefthet is nog steeds deze die de menschheid meer dan achttien eeuwen gele den werd aangewezen. Alles wat den mensch verlaagt gaat steeds van het hart uitde maatschappij, indien men den geest niet wil hervormen, zal steeds een averechtsch begrip en een dwaasheid zijn. Ja, het is een dwaling- den menschen te zeggen dat hun ondeugden slechts de ondeugden van de maatschappij, waarin zij leven, zijn en dat zij hun heil van het heil der menschheid moeten afwachten, want dit beteekent hen ontheffen van de verantwoordelijkheid die een van de edelste eigenschappen van onze natuur is. Heden zal men ons kracht en gezondheid toewenschen, dit voor het leven en werk zoo noodzakelijk iets. Zeker, er bestaat geen ge wettigde wensch en die meer waarachtige vreugde met zich brengt. De gezondheid, d.w.z. het vermogen op nuttige wijze onze taak in de maatschappij te vervullen en al onze krachten te ontplooien de gezondheid, d.w.z. de zielsrust in het gezin, waar de kin deren niet ongerust zijn over wat de toe komst aan nieuwe droefheid en leed zal brengen. Men zal ons succes in onze ondernemingen wenschen ook een uitstekende wensch, want na flink gewerkt te hebben, na zijn tijd en zijn krachten te hebben besteed om den tem pel van zijn geluk op te bouwen, is het zoo menschelijk en zoo zoet dezen duurzaam en stevig te wenschen. Ja, mogen wij succes ken nen en slagen in alles wat wij ondernemen om de eer van onzen naam en het geluk van ons gezin te bewaren. Men zal ons geluk wenschen, d.w.z. de zege praal over alle vijandelijke krachten die on zen innerlijken vrede trachten te verstoren. Hoe gaarne zouden wij willen dat alle reden -xee2 aoq 'jaojq piuudsaq suo piatftsiusSuo yxj. ne zouden wij op onzen weg sterke genegen heid en die veilige vriendschap aantreffen, die het leven zooveel waarde verleenen Toch zouden al deze wenschen niet veel beteekenen, indien men ons niet toewenschte zelf beter te worden om de maatschappij, waarin wij leven, te kunnen verbeteren. Ja, laten wij aan den algemeeenen vooruitgang werken door aan onzen eigen vooruitgang te arbeiden Laten wij de groote massa beïn vloeden door eerst op de enkelingen invloed uit te oefenen Maar laten wij op dit plech tige oogenblik waarop wij onze krachten gaan verzamelen en onze taak weer opvatten, niet vergeten dat de vooruitgang nooit op opzien barende wijze komt, dat hij niet gelijk de bliksemstraal is die plotseling den ganschen horizon verlicht, maar dat .hij eerder een zaad is dat langzaam uit het inwendige der aarde naar boven schiet. Op dit oogenblik past het aan het woord „hoop" dit andere toe te voegen Volharding ringen, is de hf. Veerdig benoemd als Commissielid vai rundveecentrale. IJswedstrijdNog steeds houdt de winter aan e»g steeds zijn derhal ve de ijsvereéngen in actie. De IJsclub sterland is geweldig actief en zoo miseerde zij op den Oudejaarsdagi wedstrijd voor man nen boven de jaar. Na een vinmjtamp was de uit slag als volgt-*f, le prijs f 15.- Sfejes van De Lem mer; 2e pr. f :Alb. Duijnker Cz. van De Haukes; 3s f 5.- J. K. Visser van De Lemmer Nu a.s. Zon zal het, ijs en weder dienende, eentotsch feest worden, waai de Wtflander IJsclub dan ihaar 30-jarig Wan herdenkt en bij die gelegejd een gemaskerd ijs- I feest op touw! worden gezet. Het publiekl zich daarbij wel niet ■onbetuigd lat«n de belangstelling groot zijn. t advertentie. Ons Lichaam en onze Gezondheid. Natte Voeten. Aan natte voeten wordt vaak terecht de oor zaak van verkoudheid toegeschreven en wij zullen de laatste zijn om te ontkennen, dat warme en droge voeten een der voornaamste voorwaarden zijn, om "s winters gezond te blijven, doch in hun vrees voor natte voeten gaan velen bepaald te ver. Natte voeten zijn werkelijk niet zoo gevaarlijk, mits men er mee in beweging blijft. De slechte gevolgen treden eerst in werking als men er mee stilstaat of zit. Natuurlijk blijft het aan te bevelen om zoo spoedig mogelijk droge kousen en schoe nen aan te trekken, doch er is geen reden voor ongerustheid mits men maar in bewe ging blijft. Beweging is trouwens onder alle omstandig heden het beste middel om kouvatten te voor komen. Zoodra men stilzit krijgt het bloed kans om traag te vloeien en een lichaamsdeel met een slechten bloedsomloop wordt alleen om die reden reeds door kouvatten bedreigd. Met name is beweging noodzakelijk, wan neer men door sport of arbeid reeds licht be zweet is geraakt, aangezien stilzitten dan een bijna zekere verkoudheid beteekent. Een opko mende verkoudheid die zich aan kondigt door een gevoel van koude en door prikkeling in den neus, kan men het beste bestrijden door het opdrinken van een glas water met een druppel jodium. Dit middel moet echter vroeg tijdig worden toegepast. Voor het overige kan men gebruik maken van warmte in eiken vorm om een verkoud heid te bestrijden, bijv. een warm bad, naar bed gaan met een warme kruik en het gebrui ken van warme dranken. Gaat men naar bed, dan moet men zich ook volkomen rust gunnen en de ramen onder de dekens hou den. En niet lezen. Men verveelt zich dan mis schien een paar uur lang, doch des te eerder is men dan in orde, terwijl men anders wel licht weken lang beneden peil blijft. RECHTZAKEN. ONS WIERING ERMEERHOEKJE. Een verblijdende tijding. Alle arbei- derr-bewoners, welke tijdelijk vanwe ge de vorst ontslagen waren, worden heden Dinsdag 2 Jan. weer tewerk ge steld. Al is waar dat de winter prac- tisch nog niet is vertrokken, evenwel d .et. het goed aan, dat er zooveel !mo- g;elijk werk wordt gezocht en ver schaft. Laten we hopen, dat volgende dagen de „Winter" slechts verblijf blijf houdt op de Kalender en prac- tisch gesproken spoedig zijn biezen pakt. 't Oude en Nieuwe. Hoewel hier in den den polder bewoners zijn uit vrij wel alle streken des lands, ergo vogfls van diverse pluimage -- met hun eigen landelijke zeden en gewoon teil, is „Oudejaarsnacht" hier uiterst- kï.lm afgestorven. Gelukkig ontwaar de men hier niet het beruchte oude jaar uitschieten, door gebruik van melkbussen gevuld met carbid of te wel piet het geweer. Het is verbijdend te mogen constateeren dat coortge- lijke, laten we zeggen onbeschaafde gebruiken hirr niet voorkomen. Ook de „intrede" in het nieuwe gaf niets sensationeels te aanschouwen, uitge zonderd een aantal kinderen, die huis aan huis hun lieilwensch uitspraken. 1933 is voor den polder dan ook zacht- aarig vertrokken en 1934 a.h.w. onge rept binnengetreden. Politie: Gevlen een .armbandhor loge. Inlichtirt b.d. Gem. Bode Vandalisme, de laatste nachten van 1933 hebben onaten te Wielingen weer aardig huis gehen. In de woning [den heer G. Kuut te Dam Westerland, diegens een bezoek aan zijn vrouw, welke int ziekenhuis is, afwezig was, ingebrokenta in de woning te komen heeft men bijnat geheele deurkozijn er uit gelicht en toen juis alles overhoop gehaald Wat er vermist fdt, kan nog niet worden gezegd. Van Mej. Wee. Lont te H.hoef is een schaap in de ve geslacht. Van de daders natuurlijk geen oor. Over de geleigen der Radio Centrale waren Zondagaid staaldraden geworpen, zoodat groote stag ontstond en daar de a- bonne's van raaitzending verstoken bleven Verder lagen :r den weg te De Haukes benzine vaten pld alsook hèkken die men van weide-omhingen had afgesloopt. Waar moet dihier heen, als zulk gespuis maar steeds diter begint op te treden? BINNENINDSCH NIEUWS. Knoeierij met Crisisvarkens. Wegens overtreding van de Crisis Varkenswet heeft zich voor de Haag- sche Rechtbank te verantwoorden ge had een 33-jarig inwoner van Zoeter- woude. die in den loop van dit jaar eenige malen buiten het district, dat liem als crisis-varkensmerker was aangewezen, bij eenige landbouwers, ivalsche oormerken zou hebben aan gebracht. Jhr. mr. Van Ash van Wijck wees in zijn requisitoir op het ongelooflijk geknoei ten plattelande ten aanzien van de Crisis-Varkenswet. Daar ver dachte zich willens en wetens geleend heeft tot deze ongeoorlloofde practij- ken, zal, naar de officier meende, en hiervan was hij overtuigd, een strenge correctie moeten volgen, weshalve hij ra gen verdachte 4 maanden gevangenis straf eischte. Vervolgens stonden vier getuigen uit de vorige zaak terecht, verdacht van het in strijd met de wet in voorraad hebben van een aantal varkens zwaar der dan 10 KG. Met uitzondering van één verdachte, die slechts twee varkens had doen mer ken en tegen wien de eisch f 75 subs. 75 dagen luidde, vorderde de officier legen de drie andere verdachten iader 2 maanden gevangenisstraf. WOENSDAG 3 JANUARI. HILVERSUM Golflengte 1875 M. V. A. R. A. 8.00 GramofoonmuMefc, 9.30 Onze keuken door P. J. Kers Jr. V. P. R. O. 10.00 Morgenwijding. V. A. R. A. 10.15 Uitzending voor de arbeiders in de Con tinubedrijven. 12.802.00 Middagconcert. 2.15 n.m. V.A.R.A.-knipcursus, te leiden door Mevr. A. Blanken-Van Kuyk. 3.00 n.m. Voor de Kinderen. M.m.v. VARA- Kinderkoor. 4.30 Vraaguurtje van Oom Henk. 5.30 n.m. Concert. 700 n.m. De Bokssport. (Haar voor en tegen.) Piet Bakker spreekt over„De wreedheid van het boksen." 7.20 nam. VARA-Orkest. 8.018.15 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. 8.00 n.m. VARA-Orkest o.l.v. Flor Bosmans. 9.00 n.m. Heyermans-Cyclus (5e uitzending.) Opvoering van „Feest." 10. Concert. 11.30 Gramofoonplaten. GEMEENTE WIERINGEN, MODERN VKEER TE VLIELAND. De eerste auto. Men schrijft n de Texelsche Crt. Naar we vemen, bestaat het voornemen in de a.s. zomeaanden op Vlieland- een autobusdienst t»penen. Men wil in aanslui ting mét een Lte leggen motorbootdienst „De Cocksdorp-fest—Vlieland" een autobus laten rijden vahet dorp naar het Posthuis v.v. en ook ovqens de gelegenheid schep-' pen om tochtenyer 't eiland te maken. Het schijnt, d voor een zoodanig verkeer de bestaande wen goed genoeg zijn en dat zelfs 't ontbrekevan flinke wegen geen be zwaar is. Toch yijfelen we sterk aan de rentabiliteit vanen dergelijke onderneming. Dat overigens deerste auto op Vlieland met groote vreugde igemoet gezien wordt, ont kennen we stel! en in 't algemeen zal de nieuwigheid doe badgasten al heel weinig op prijs wordenesteld. Laten we hopen, dat de ondernemer-)g tijdig van de dwalingen zijns weegs wor. teruggehouden. SMOKKjAUTO BESCHOTEN. Vier kommiesi ontmoetten nabij Herken bosch (N.Br.) ei smokkelauto. Aan de som matie om te sppen voldeed de bestuurder niet, waarop diauto onder vuur werd geno men. Alhoewel adiator en banden werden stuk geschoten;eed de auto door. Het spoor leidde naar eeicafe H. te Linne. Daar werd de auto, gelade met 500 Kg. Duitsche mar garine in een jhuur onbeheerd gevonden. Wagen en margïne zijn in beslag genomen. RUNDVEETELLING TE WIERINGEN. In verband met de rundveetelhng te Wie- N. C. R. V. Golflengte 296 M. HUIZEN. 8.008.15 Schriftlezing. 8.159.30 Gramofoonmuzlek. 10.3011.00 Morgendienst. 11.0012.00 Orgelconcert. 12.15—2.00 n.m. Middagconcert. 2.15 Gramofoonmuzlek. 2.30 n.m. Praatje voor jeugdige postzegelver zamelaars. 3.00—5.00 n.m. Concert. o.Ol n.m. Kinderuurtje. 6.006.30 n.m. Landbouwhalfuurtje. 1.30—17.00 n.m. Onderwijsfonds voor de Bin nenvaart. 7.15—7.30 n.m. Persberichten van Ned. Chr. Persbureau. 7.308.00 n.m. Literair halfuurtje. 8.00—9.00 Concert. 9.00—9.30 n.m. G. van Roekei„Weldadig- heidsaprasieten i.45 Gramofoon - muziek. 10.1510.30 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. 10.30—11.30 njn. Gramofoonmuzlek. DONDERDAG 4 JANUARI. HILVERSUM. A. V. R. O. Golflengte 1875 M. 8.009.15 Morgencncert. 10.00 Morgenwijding. 10.1510.30 Gramofoonmuzlek. 10.30 Mr. la Chapelle draagt voor. 11-12 uur Orgelconcert Fr. Hasselaar Süatroof te Velp. Ien. den loo van December zijn ie Velp verschi'ende dames het slacht offer gewordö van een jongen man, die haar per iets passeerde en haar dan in hte varbij rij den een taschje, in den regel ,me geld, ontrukte. In ver band piet de2 rooverijen zijn thans twee jong.eliden aangehouden, die hebben bekeii. resp. dader of heler te zijn in vieigevallen. Nog een derde jongeman is kort daarop gearre steerd, die oa deel heeft uitgemaakt van de rooves. Vonkn uit de kachel. Zaterdagaveid is de radio- en lam- pekappenwinlel van de firma De Groot in de lerkstraat te Hilversum totaal uitgeband. De brand was ont staan door ht springen van vonken uit den kacht op eenige in de nabij beid staande lampen. Motorrijler verongelukt. In een boeit van den weg van Bor- culo naar Eibergen is de hoofdagent van een verzekeringsmaatschappij van B. uit Borculo in volle vaart met zijn motor tegen een vrachtauto ge reden. De man is kort na de botsing overleden. Hij laat een vrouw en tien kinderen na. Auto brak doormidden. Aan het Lexcesveer bij Wageningen is Vrijdagmorgen de zeswielige vracht auto van C Leenders uit Zetten, bij het oversxLvm van den Rijn, i.ien de autopont aan den ageningpehon kant aanlegde, achterwaar!s van de pont in de rivier gereden, hoewel het ijzeren afsluithek gesloten was. Van de klep der pont brak een der draag balken, zoodat de klep is doorgebogen en de pont daardoor voorloopig niet meer varen kan. De auto brak doormidden, de trac tor bleef aan den kant in het water liggen, de wagen werd door den stroom ruim 100 meter pieegevoerd. De inhoud bestond uit stukgoed, to taal zeven ton, waaronder een groote partij jam. welke vrijwel geheel bedor ven is. De tractor was vrij spoedig op liet droge gebracht, den wagen zal men trachten met behulp van twee schepen te lichten. Aan liet veer geschiedt de overtocht thans per gierpont. De pont is verze kerd, de vrachtauto en het stukgoed niet. Geen vereeniging van R.K. Marine personeel meer. Naar de „Volkskrant meldt, heeft de hoofdaalmoezenier van leger en vloot een schrijven ntvangen van mgr. J. D. J. Aengenent, bisschop van Haarlem, waarin hem wordt opge dragen de leiding te neunen bij de be sprekingen welke tot definitieve nt- binding van de r.k. vereeniging van marine-personeel „Sint Christóplio- rus" m eten leiden. Hieruit blijkt dus dat St. Cliristophorus moet worden (opgeheven. ONEERLIJK GEBRUIK VAN STATIONS - AUTOMATEN. Een middel ter voorkoming. Men schrijft uit Zaandam aan de N. R. Crt.: Te dezer plaatse had men aan het spoor wegstation eenigen tijd geleden de ontdekking gedaan, dat bij het ledigen van den automaat voor retourbiljetten derde klasse van Zaan dam naar Amsterdam zich onder de kwartjes eenige centen bevonden. Daar voor zulk een retourbiljet een dubbel tje en een kwartje moet worden ingeworpen, viel hieruit af te leiden, dat men inplaats daarvan een dubbeltje en een cent gebruikte en men op die wijze voor 11 cent een dagre tour verschafte. Ten einde hieraan paal en perk te stellen en zoo mogelijk den dief op te sporen, werd in den automaat een apparaatje aangebracht, waardoor het op die wijze verkregen spoor kaartje een kenmerk kreeg Zoodra weer een cent onder de kwartjes ontdekt werd, ontving de controle opdracht goed op te letten. Het duurde dan ook niet lang of de dief, zekere W. K. uit Zaandam liep tegen de lamp. Tegenover de politie legde hij echter de ver klaring af het niet opzettelijk te hebben ge daan, het zou een vergissing zijn geweest. In elk geval is het middel gevonden om be drog tegen te gaan. van de meerwaardige fokdieren. Bij de bepa ling van het aantal toe te laten vaarskalveren wordt uitgegaan van de gedachte, dat het zich moet aanpassen bij de instandhouding van den door de rundveestapel inkrimping op het gewenschte peil. Bij de toewijzing der kalveren dient niet uit het oog te worden ver loren, dat in de verschillende streken van Nederland zeer uiteenloopende toestanden bestaan, zoodat de toe te wijzen vaarskalve ren over de gewesten verdeeld zullen moeten worden, naar den maatstaf van het aantal in 1933 getelde vrouwelijke kalveren jonger dan één jaar. Deze verdeeling zal op voordracht van de plaatselijke commissies plaats vinden door de gewestelijke rundveecentrales, mede aan de ahnd van de bij eene naar den toestand op 1 Jan. te houden controletelling. Bij de vaststelling van het aantal toe te la ten stierkalveren moet worden gerekend met de noodzakelijkheid, dat voldoende selectie mogelijkheid dient te bestaan. De verdeeling der toe te laten stierkalveren, zal plaats moe ten vinden op grond van de op hunne afstam ming steunende fokwaarden. Het aantal stierkalveren zal worden ver deeld op dergelijke wijze, als ten aanzien van de vaarskalveren gesohiedt. Aan de veehouders zal echter kunnen wor den overgelaten te bepalen, in hoeverre zij al dan niet een deel van het hun toegewezen aantal kalveren wenschen te laten bestaan uit stierkalveren. Teneinde de uitvoering der teeltregeling mogelijk te maken zullen alle, niet toegelaten stierkalveren, als nuchtere kalveren moeten worden opgeruimd, benevens een nader te bepalen gedeelte, van de niet toegelaten vaarskalveren. Overwogen kan worden, vrijstelling van die verplichting mo gelijk te doen zijn voor hen, die zich verbin den de kalveren te mesten en binnen een ze keren tijd als gemeste kalveren af te leveren. Voor de controle zal noodig zijn de toe te laten vaarskalveren in den loop van ongeveer een half jaar te schetsen en daarvan een af doend gewaarmerkt bewijs af te geven. Van de stierkalveren zal zoo spoedig mogelijk een schema gemaakt worden. Het houden van niet voor een bewijs gedekte kalveren zal on der nadere voorwaarden en bepalingen ver boden moeten worden. Ter dekking der kos ten van uitvoering van de teeltregeling zal voor ieder bewijs van gerechtigdheid tot het mogen hebben van het betreffende kalf of rund een zeker bedrag moeten worden gehe- ven. GEHEIME DISTILLEERDERIJ ONTDEKT. Te Enschedé hebben kommiezen en politie bij H. K. in de Violenstraat aldaar onderdee- len van een geheime distilleerderij en een hoe veelheid gedistilleeerd in beslag genomen. Tegen K. is procesverbaal opgemaakt. TUSSCHEN EEN DORSCHMACHINE BEKNELD GERAAKT EN GEDOOD. Bij Axel is de 20-jarige A. Faas tijdens het dorschen door den drijfriem van de machine gegrepen. De man werd eenige malen rond geslingerd en is aan de gevolgen overleden. RUNDVEETEELTREGELING. De in den aanvang van 1934 in werking tredende rundveteeltregeling beoogt vaststel ling van het aantal kalveren, dat over het geheele land in dat jaar zal kunnen worden toegelaten ter aanvulling van den veestapel, waarbij rekening wordt gehouden met behoud MARKTBERICHTEN. De Graanmarkt: Alkmaar 29 Dec. Op de heden gehouden Graanmarkt waren in totaal 149 H.L.'s aangevoerd en wel: 11 HL. voertarwe f 4.10 a 5.15; 81 HL haver f 6.30 a 6.50; 15 IIL. boo- nen w.o. bruine f 11! citroen f 10 a 14; duiven f 9.25; witte boonen f 20. 10 HL. karwijzaad f 30; blauwmaan zaad f 18.50; 28 HL. erwten w.o. groe ne groott f 18 a 22; grauwe f 18 a 31; vale f 22 a 27.50. Alles per 100 Kg. Handel stug. Be Kaasmarkt, Alkmaar 29 Dec. '33. Op de heden gehouden kaasmarkt waren 38 stapels, wegende 55000 K.G. kaas aangevoerd waarvan de prijzen als volgt: Fabriekskaas kleine f 22.50; Boerenkaas kleine f 20,- Alles met rijksmerk. Handel goed. 12.012.00 n.m.Concert. jj!52.45 n.m. Jalfuur voor de Vrouw. 3.00i Mlddjgconcert. 4.00—4.30 n.m. laifuur voor zieken en ouden van-dagen. 1304.55 n.m. ;ang voor dracht. 5.00—5.30 n.m. Toor grootere kinderen door Mevr. Antoiiette van Dijk. 5.306.15 Dansmuziek door Kovaca Lajos. 6.30 Sportpraatye door H. Hollander. 7.007.30 n.m. Kovacs Lajos. 7.45—8.00 n.m. F.T.T.-Kwartiertje. 8.018.05 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. 8.15— n.m. Aansluting met het Concert gebouw Amsterdam. 10.t511.00 Gramofoonmuzlek. 11.00 Persberichten Vas Diaz 11.10 n.m.—12.0C Aansluiting van Deca-Cla- - ridge, Den Haag. Dansmuziek. ■U1ZM. Golflengte 296 M. K. R. O. 8.30 Concert. O. v. 10.1510.45 Morgendienst. ±10.45 n.m. Gramofoonmuzlek. K. R. O. 11.0011.30 Gramofoonmuziek. U.30—12.00 Godsdienstig halfuurtje door l H. Perquln. 12.00—12.15 Politieberichten. 12.151.30 n.m. Concert. 2.00—3.00 n.m. Cursus fraaie handwerken door Mej. G. Ablij. 3.10 Kamermuziek. 4.00 n.m. Bijbellezing. 5.005.30 n.m. Cursus handenarbeid voor on zen jeugd. 5.306.45 n.m. The Columbia Three. 6.457.00 n.m. Gramofaanmuziek. 7.30—8.00 n.m. Weekoverzicht„Wat er op de wereld gebeurt." 8.00—9.00 n.m. „Onze Zang- en Muziekvere nigingen." 9.00—9.30 n.m. Ouderuurtje. A. J. Drewis. „Goede manieren een aanbeveling." 9.40 n.m. Bespeling van het studio-orgel. 10.15 Vaz Dias. 10.4011.30 n.m. Gramofoonmuziek. VRIJDAG 5 JANUARI. HILVERSUM. V. A. R. A. 8.01 Gramofoonmuzlek. V. P. R. O. 10.01—10.15 Morgenwijding. V. A. R. A. 10.30 The Hawahan Three. 11.10 n.m—12.00 Gramofoonmuziek. A. V. R. O. 12.01—2.00 Kovacs Lajos en zijn Orkest. 2.002.30 Gramofoonmuzlek. 2.30—3.00 n.m. Causerie door J. Kuipers. „Wintersport in Noorwegen." 3.30 n.m. Concert. V. A. R. A. 4.00 n.m. Gramofoonmuziek. 5.30 n.m. Trio Willem Drukker. 6.40 n.m. Kapitalisme, Socialisme en Soliali- satie. 7.20 n.m. VARA-Orkest o.l.v. Hugo de Groot. V. P. R. O. 8.01 n.m. Lezing „Heiligheid." SprekerDs. A. Trouw. 8.30 nam. Concert. 9.00 n.m. Lezing door Roel Houwink. „Het Nederlandsche Proza in 1933." 9.30 Concert. 10.00 n.m. Vrijz. Godsd. Persbureau. ±10.00 n.m. Vaz Dias. 10.15 n.m. Cursus Muziek en Religie. V. A. R. A. 11.10 n.m.12.00 Gramofoonmuziek. W. C. B. T, 6.00—8.15 Schriftlezing. 8.30 n.m. Concert. 10.30 uur Morgendienst. 11.0012.00 Gramofoonmuziek. 12.301.45 n.m. Orgelconcert. 2.00 n.m. Het Weensch Radio-Octet. 2.45—3.15 n.m. Lezen van Chr. Lectuur. 3.004 0 n.m. Concert. 4.4- Gramofoonmuziek. 5.01 n.m. Vooravond Concert door een Ensem 6.307.00 n.m. „De beteekenis van den humus in den grond," door A. J. Herwig. 7.157.30 n.m. Persberichten Ned. Chr. Pers bureau. 7.308.00 n.m. Literair halfuurtje. 8.00—9.00 n.m. Orgelconcert door Anthon v. d. Horst. 9.00—9.30 n.m. Lezing door Dr. L. van der PijlRimboe-ervaringen van een bioloog in Indië. 9.45—10.45 n.m. Concert door het omroepor kest. 11.00—11.30 n.m. Gramofoonmuziek. g r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 2