SENSATIE! 25 pCt. minder. Dinsdag 2Januai begint onzen Cb.B.ïb.Sckialz, Hst imsteÉmscli isiipsiiiiiagaziin Balans Uitverkoop Een Reuzen Koopje. INSCHE ruis izenaen noopies Verkoop uitsluitend i Hit. il78 Deo Helder houdt Honderden COUPONS Honderden ALGEMEENE FRIESCHE I. J. C. VAN GEELEN Aanbevelend, Schagen. LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ Aanbevelend, K, v, DIJK J. GIELES (Coiffeur) P. GIELES - DUIJNKER. Den Oever, 1 Jan. 1934. p. f. Gods beste zegen bij den aan vang van dit nieuwe jaar aan Familie, Vrienden en Bekenden. FAM. TIJSEN. Polderweg 37, Den Helder. Aan al onze familie, vrienden en begunstigers heil en zegen in het nieuwe jaar J. BRUINSMA (winkelier Elft) A. BRUINSMA - OLDERSMA. Veel heil en zegen wordt toege- wenscht aan familie, vrienden en begunstigers bij de intrede van het nieuwe jaar. S. BLAAUBOER (winkelier) G. BLAAUBOER - BAIJS. A. M. HEGEMAN en ZONEN Den Oever, wenschen aan Familie, Vrienden en Begunstigers een voorspoedig 1934. Het bestuur van de IJsclub „WESTERLAND" wenscht haar Leden en Begunstigers een voor spoedig 1934. „PROVISNI." Aan alle Cliënteele een geluk kig Nieuwjaar. P. HOOGLAND SCHAGEN. Consultatie - Bureau voor Zuigelingen Wieringermeer. ZITTING DONDERDAG 4 JANUARI NAM. 2 TOT 3 UUR DOOR Dr. HOOGKAMER in het wijkge- bouw der Ned. Herv. Kerk. Heden overleed onze geliefde Echtgenóote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder VOLTJE HEIJBLOK, in den ouderdom van 78 jaar. Familie KOOIJ en PRONK. Wielingen, 31 Dec. 1933. De teraardebestelling zal plaats hebben heden Woensdag nam. 2 uur vanuit de Kerk te Wes- terland. Eiken Kapstokken 2.75 Zware Wollen Dekens 3.40 Schilderstukken, goud, zwart 2.25 Huiskamertafels 8.00 Spiraalmatrassen 5.90 Bloemtafels 1.65 Pracht Spiegels 70 x 76 7.00 Laatste Divankleeden 6.90 Tafelkleeden 3.40 Pluchette Gordijnen m/rand 4.80 per paar. Theemeubel 7.25 6-deelige Kapok Matrassen,, eigen werk, alleen bij ons 32.50 Noten Spiegels 10.00 Op al onze Dressoirs 10% korting Theedressoir 10.25 M O L IJ N le Vroonstr. 49 Den Helder. P.S. Wollen Dekens, 180 x 220 cM. 7.00 Heden overleed zacht en kalm, na langzaam verval van krachten, onze innig geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder MAARTJE TAKES, in den ouderdom van ruim 77 jaren. Mede namens Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen M. KUIJT. Den Oever, Wieringen, 1 Jan. 1934. Betaal géén f 9.50 voor een RADIO - LAMP Bij ons betaalt U ZOO'N JANNES TOCH Geboren ALBERTUS, zoon van G. HOLKEMA - Bakker S. HOLKEMA. Wieringen, 30 Dec. 1933. Molgerdijk 25. REKENINGEN, ten laste van het BURGERLIJK ARMBESTUUR te ZIJPE, over het jaar 1933, gelieve men in te dienen voor of op 8 JANUARI 1934, bij den Heer H. VEUGER, Secre taris - Penningmeester, Burgerl. Armbestuur, te St. Maartensbrug. CONSULTATIE - BUREAU WITTE KRUIS WIERINGEN. ZITTING DONDERDAG 4 JANUARI Dr. DE GROOT (1—2uur.) Tandtechnische Inrichting J. KOSTER Plantsoen Schagen. SpreekuurDagelijks van 10 tot 1 en van 2 tot 4 uur. Speciaal adres voor KUNSTTANDEN-GEBITTEN Mooi VLOEIPAPIER voor H. H. Bloemventers. A. Wormsbecker, IJSCLUB „WESTERLAND." nog altijd onbetwist de beste. Zoo goed als reuk- en smaakloos, terwijl het vitamengehalte aan de spits staat. Verkrijgbaar a 50 cent per halve flesch, 90 cent per heele flesch, bij CENTRAAL DROGIST Jt Ter gelegenheid van het JARIG BESTAAN, (ijs en weder dienende), Zondag 7 Januari 1934, des 's middags 1 uur op de banei te Lutje GROOTE MASKERADE voor éénlingen, paren en groepen. MOOI LUXE PRIJZEN. Aangifte voor deelname tot uiterlijk Zondag 7 Jan. 10 uur bij den Secretaris S. BLAAUBOER, of tel. 17 (Haukes.) Tevens wedstrijden in het hardprikken op sleden OM GELDPRIJZEN. Diverse vermakelijkheden en draaiorgelmuziek aan wezig. Doet allen mee. J. H. VRIELINK, HOOGZIJDE 115 SCHAGEN. En bij onze bekende wederver- koopers. J. SCHOORL Pz. Makelaar te Schagen. tel. 82 Opmaken van alle onderhand- sche akten, als Schuldbekentenis sen, Huurcontracten, Huurkoop contracten, Koopakten van Huizen en Landerijen, alle akten uoodig bij regeling van Nalaten schappen (Inventaris, Successie- Memorie, Akten van Boedelschei ding, vestiging van Vruchtgebruik of Erfdienstbaarheid), Akten van Taxatie, Vennootschapscontrac ten enz. VLOTTE AFDOENING TEGEN BILLIJK SALARIS. Eiken Donderdagmiddag van 26 uur zitting in café KOK, Nieuwstraat te Hippolytushoef. Kapitaal en Reserve 70.0.000. AMSTERDAM DEN HAAG -OTTERDAM. Verhuurt in nare in het Kantoorippolytushoef te Wieringen geplaatste Saiekiu loketten ter berging van waarden enz. HUURPRIJS f 6.- PEFAAR. Credieten-Deposito's, Rekening-crant, Effec ten, Coupons. 150 KantsL e f 145.-. f 195.-. f 285, KOOPT NUW RADIO TOESTEL. Denkt aan (komende Omzet- er. Weeldebelasg, welke belasting waarschijnli na 30 Nov. of in ieder geval ;31 Dec. bij aankoop, na dien dan door U wordt betaald. De nieuw, Telefunken Toe stellen. Hebeste wat de radio - markt bied! Geen statio meer door elkaar hooren. Geezoeken meer naar stations. Men wijst invoudig het station uwer keuze 9t de stationszoeker aan, op cle vëchte stationsschaal, waarop meedan 100 stations namen zijn ingebracht. Zulk een uper" met „Eén- knopsbedieni;" en ingebouwde electrodynanche luidspreker vanaf f 145„ Ook goedkoere toestellen in voorraad. Oude toestelii worden ingeruild. Beleefd aajevelend, Off. Telefiken Service Station en alleenverloper voor Wieringen DE HAUKES WIERINGEN. iü LEEUWARDEN (BURMANIAHUIS) AMSTERDAM - ROTTERDAM - 'S GRAVENHAGÊ. Voor ANDERHALVE CENT PER WEEK verzekert gij in de afd. V. V. Uw kind beneden den leeftijd van 8 jaar voor een uitkecring bij overlijden van VI|FT1G GULDEN. Üe premiebetaling eindigt bij overlijden van den verzekerde en uiterlijk in den leeftijd van VIJF EN ZESTIG JAAR MET RECHT OP AANDEEL IN DE WINST. De oudste verzekeringen worden thans reeds uitbetaald met eeö WINSTVERHOOGING VAN VIJF EN VIJFTIG PROCENT van het oorspronkelijk verzekerd bedrag. Vraagt inlichtingen bij de agenten of de kantoren, DE VLAG 1 TOP DAMES!! U ALLEN WEET WAT DAT ZEGGEN WIL. NEEN DAMES U WEET HET NIET DEZE UITVERKOOP OVERTREFT ALLE VOORAFGAANDE. Niettegenstaande de verhooging der prijzen door Omzetbelasting en andere redenen zult U nog nooit zoo goedkoop gekocht hebben als in deze UITVERKOOP. worden door ons verkocht voor MINDER DAN DE HALVE INKOOPSPRIJS. Hieronder noemen wij eenige prijzen. Het is maar een greep uit vele anderen. Alles op te noemen is onmogelijk. CREPE DE CHINE 130 c.m. breed zuiver wollen 10 mode kleuren 49 c'- STOF, alle mode kleuren 98 c'- MODERNE TWEED 150 c.m. breed, ALLEEN BIJ ONS 89 ct. GLORIA LINNEN ZIJDEN CHANTUNG, waschecht 9 ct. prima kwaliteit 26 ct. IJZERS itKKE ZIJDE GEWERKTE FLUWEEL, spotprjjs 9 ct. Spotgoedkoop 28 ct. MOUSSELINE NIEUWSTE RUITEN onverschietbaar 14 ct. 80 c.m. breed 34 ct. MODERNE RUITEN GEWERKT FLUWEEL extra koopje 16 ct. spotprijs 36 ct. WOLLEN GEORGETTE PRACHT RUITEN 90 c.m. breed 19 ct. 90 c.m. breed 36 ct. ZIJDEN LINNEN Gewerkte CREPE DE CHINE extra goedkoop 19 ct. alleen bij ons 59 ct. MODERNE FANTASIESTOF ZIJDE met wollen RUITEN dubbel breed 19 ct. 90 c.m. breed 78 ct. LIBERTY SILK ZUIVER WOLLEN RUITEN moderne kleuren 21 ct. 90 c.m. breed 79 ct Verder nog een geweldige sorteering EFFEN en GEWERKTE, WOLLEN en ZIJDEN STOFFEN tegen bespottelijke LAGE PRIJZEN. Dames Komt tijdig naar KEIZERSTRAAT 78 DEN HELDER, om van de werkelijke koopjes te profiteeren. Langestraat 42 Keizerstraat 78 le v. Swindenstr. 44 Zeilstraat 15 ALKMAAR DEN HELDER AMSTERDAM telefoon 1012 telefoon 635 Kinkerstr. 303 - 305 v. Woustraat 126. In het bekende GERO ZILMETA, het door en door vlekvrije witte tafelzilver, hebben wij als reclame-aanbieding b.v. 6 Theelepeltjes f 1.35 6 Gebakvorkjes met Soeplepel f 3.25 schep, in doos f 2.85 Sauslepel f 1.60 Kaasschaaf, in doos f 1.65 Groentelepel f 1.70 Slacouvert, in doos f 1.65 Aardappellepel f 1.70 Broodzaag, in doos f 1.95 Tafelmes, roestvrij f 1.00 Gebakschepje, in doos 90 ct. Een fraaie CASSETTE ZILMETA met 1 Soeplepel, 1 Groentelepel, 1 Saus lepel, 1 Aardappellepel, 6 Tafellepels, 6 Tafelvorken, 6 Dessertlepels, 6 Dessertvorken, compleet slechts f 18.75. Zie eens naar onze fraaie collectie GERO TIN, waar vele nieuwe modellen Vazen, Koek- en Bonbonschalen, Schemerlampjes vanaf f 3.95, Aschbakken, Rookstellen enz. in hebben. Onze enorme keuze Gero Zilver, Pendules, Heeren- of Damespolshorloges, Wekkers, Regula teurs, kleine Wekkertjes, Goud en Zilver is natuurlijk overbekend. Alles uitsluitend de le kwaliteit met volle garantie. -■ WAPENLEPELTJES leveren wij uit voorraad in verschillende modellen met wapen van Schagen, Zijpe, Barsingerhorn, Wieringerwaard, Anna Paulowna, Winkel, Harenkarspel, Sint Maarten, Callantsoog, Wieringen, Nieuwe Niedorp enz. enz. Gratis worden ze gegraveerd, waar U op kunt wachten dit is altijd een aardige herinnering. Speciaal adres voor VERLOVINGSRINGEN. Steeds de nieuwste modellen. Graveeren gratis kan op worden gewacht. Bij ieder paar ringen ontvangt U een zeer fraae CADEAU (keu ze uit verschillende cadeaux.) Vergeet vooral niet onze schitterende collectie Goud-Doublé Heeren Monogramringen f 3.25 en Dames Monogramringen vanaf f 1.90. Gratis een keurig monogram er op, klaar terwijl U er op wacht. Profiteert van onze extra verlaagde prijzen. Ziet onze speciale étalages, ook te MIDDENMEER bij Fa. NIBSHAGEN, te BREEZAND bij C. PRINS, te HOOGWOUD bij Fa. NIBSHAGEN, waar alles voorradig is. LAGEZIJDE B 40 TEL. 26 SCHAGEN. Diploma Rijkshorlogemakersvakschool. Gediplomeerd Opticien W.O. INKOOP VAN OUD GOUD EN ZILVER TEGEN DE HOOGSTE WAARDE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 3