25e JAARGANG VRIJDAG JANUARI 1934 No. 2 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN El OMSTREKEN OM HET GOUD. ■WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS por 8 maandsn f 1.—. UITGEVER: CORN. J. BOSKER, 1 WIERINGEN BUREAU ADVERTENTIëN. Sfwaolytatóe*? Wieriagea. Van 1—5 regels f 0.50. Telefoon Intercomm. No. 19. Iedere regel meer f O.IO Hier "zijn de tirie waarborgen Voor de echte Aspirinhet Bayer-kruis ö'p elk tablet, de oranje band om de verpak king, het oranje zakje van de 2-stuks verpakking. Het zijn de drie waarborgen om zeker van pijn bevrijd te wor den, zonder schade aan hart, maag en nieren. 3INNENLANDSCH NIEUWS. DE THUISKOMST VAN DE PELIKAAN. Een weerzien in het ziekenhuis. Zooals in vorig blad gemeld, onderging mevr. Smirnoff tijdens den tocht van den Pelikaan een operatie in het Luthersch Diaconessen- huls te Amsterdam. Voor den dapperen vlieger wierp dit een schaduw op de vreugde over de behouden thuiskomstmaar hoe goed zal het hem ge daan hebben, dat de operateur, dr. Hengel- kens, een der eersten was, die hem op Schip hol de hand drukte en de beste berichten over den toestand van zijn vrouw bracht. De vele woorden van hulde waren nauwelijks verstomd, of dr. Hengelkens spoedde zich met Smirnoff per auto naar Amsterdam. De politie had ruim baan gemaakt en via Aals meer bereikten zij in korten tijd het Diaco- nessenhuis. Daar stonden, ondanks sneeuw en koude, alle verpleegsters op het bordes er was veel publiek en den bescheiden held der lucht, op wien wij allen zoo trotsch zijn, werd nogmaals hartelijk hulde gebracht. Maar het beste kwam nog voor hem Dat was toen hij, na de ontvangst in het Diaco- nessenhuis, samen met zijn vrouw zijn te rugkeer mocht vieren met oesters en cham pagne, in een kamer vol bloemen en geschen ken, uit allerlei oorden, van allemaal onbe kenden. Daar in intiemen kring, doch om ringd door de uitingen van medeleven en be wondering van het volk, dat hem als een zoon in zijn gemeenschap opnam, heeft Smirnoff eerst recht geweten, dat hij weer thuis was na die wonder-reis vol emoties. Die reis, hij was er nog vol van. De gevoe lens, die hem bestormd hadden tijdens dien daverenden ren over zeeën en bergen, over woestijnen bij sterrennacht, over oerwouden in tropischen zonnegloed of in valen moes sonregen, nog lieten ze hem niet los. De span ning, de ontroering beheerschten nog zijn gedachten en urenlang heeft hij bij den haard zitten vertellen in den huiselijken kring van dr Hengelkens, samen met den heer Hans Martin, den leider der Indië-lijn. Daar heeft hij verhaald, hoe van heel die droomsnelle reis vol ontzaglijke werkelijkhe den het sterkst in zijn geheugen is gegrift die laatste étappe, eerst door storm, dan door nacht en nevel, van Marseille naar Schiphol. En nimmer zal hij vergeten, dat bange halfuur dicht bij de behouden haven, wier lichten verloren schenen in den neveli- gen zwarten, nacht. Gelijk geen der duizen den het zal vergeten, die daar op Schiphol stonden en wachtten. Moge mevrouw Smirnoff spoedig, maar dan thuis, den behouden terugkeer van haar man nogmaals vieren NOODLOTTIG NIEUWJAARSSCHOT. Donderbus ontijdig gesprongen. In den Nieuwjaarsnacht is in de villa van den heer L. J. M. Bouvy te Overveen, direc teur van de N.V. Zoutziederij „De Pauw" te Muiden, een ongeluk gebeurd. De 29-jarige zoon van den heer Bouvy, de heer J. Bouvy, vertoefde met zijn gezin ten huize zijner ou ders, om de jaarswisseling mede te vieren. Om 12 uur zou laatstgenoemde heer Bouvy een donderbus afsteken, doch het projectief ontplofte, terwijl hij het in zijn rechterhand hield. De gevolgen van deze onverwachte ontplof fing waren van zeer ernstigen aard. De hand werd uit elkaar gerukt en het vleesch werd tot aan den pols opengescheurd. Twee vingers werden van de hand gerukt. Zoo spoe dig als mogelijk was werd den getroffene me dische hulp verleend, waarna hij om 1 uur 'snachts naar de Maria-stichting te Haarlem werd vervoerd, waar nog dienzelfden nacht tot operatie werd overgegaan. De heer Bouvy Jr. maakt deel uit van de firma Bouvy en heeft een groot aandeel in de leiding van het omvangrijke bedrijf te Mui den. Aanslag op Burgemeester. Donderdagmiddag ontmoette de bur gcmeester van Nede (Z) de heer E. Bu- zeyn,, toen hij zich van het gemeente huis naar zijn woning hegaf in de z.g. Ziezen een zekere G. Moelaert die woonachtig is te Maldegem. België. De ze Moeiaert loste een tweetal schoten op den burgemeester, zonder hem e- venwel hem te treffen. Moelaert had reeds te voren dreig brieven aan den heer Buzeyn geschre ven, in welke brieven hij hem met den dood bedreigde. Een en ander staat in verband met een pensioenkwestie". De politic heeft den dader aangehou den en gevankelijk naar Middelburg o- vergebracht. Hij beweert slechts met 'n alarmpistool te hebben geschoten. In derdaad werd een dergelijk pistool in de rijwieltasch van den verdachte aan getroffen. Met dit pistool kan slechts een schot gelost worden. Volgens ver klaringen van den burgemeester vie len heide schoten echter direct na el kaar zoodat het z.i. niet njogelijk is, dat de schoten met het alarmpistool zijn gelost. FEUILLETON. (69. Goed, zorg dan voor een rijtuig, gebood de dokter en breng hem naar huis. Daar kan hij tenminste in vrede sterven, zoo gij maar de noodige zorg hebt, dat het rijtuig zonder schokken en zeer langzaam blijft doorrijden. Een enkele stoot kan den armen lijder een tweede bloedspuwing bezorgen en daarna zoudt gij wanen een levend wezen in uw ar men te hebben, terwijl het een lijk was. En alsof de dokter er berouw van had, dat hij een zweem van hartelijkheid aan den dag had gelegd, voegde hij er onmiddellijk bij Nu ja, later meer, later meer. En hij ging heen zonder iemand te groeten. O, mijnheer, stamelde Lydia tegen Va- lentin, nadat de geneesheer denzieke en hen beiden aan hun lot had overgeladen. O. mijnheer, ik ken u niet, maar gij schijnt in derdaad medelijden met den ongelukkige te gevoelen. Verlaat mij niet, help mij hem te redden, zoo dat nog mogelijk is Ik zal u niet verlaten, mevrouw, ant woordde Valentin. Hier is een misdaad ge pleegd, daaraan kan ik niets meer verande ren, helaas maar ik zal beproeven, of ik, zoo God het wil, dat slachtoffer der misdaad nog in het leven kan houden O, God wil het, daaraan twijfel ik niet, mijnheer Voor zooveel vertrouwen op de Voorzienig heid boog Valentin eerbiedig het hoofd al ge loofde hijzelf niet meer aan Andreas' redding. Hij verliet het huis om zijn koetsier te waar schuwen. Op straat gekomen, gaf hij den man, die nog altijd met het rijtuig stond te wachten, een wenk. De koetsier kwam van zijn bok en ërweg 20, Wieringen; lerlandsche Nationa le Werklieden Vereenig „Door Orde en Spaarzaamheid tot Weart," Koningstraat 12—14 Den Helder; ENederlandsche Tijd schriften Organisatie ;va", Lindenlaan 48, Alkmaar, Verhuren ,i leesportefeuilles C. J. Zandbergen, Rijtoaatweg B 88, Lim- men. Autoverhuurinricng. BUITENLANDS! NIEUWS. GEHÏPNOTISEERDE 10K0DIL VEROOR ZAAKT NIEK. Tijdens een voorstell; te Perugia in Ita lië, waarbij een welbekde fakir zijn hypno tische krachten op dier beproefde, viel een vijf meter lange kroko, nadat hij uit zijn hypnotischen slaap waontwaakt, van het tooneel in de zaal. Beguelijkerwijs ontstond er een geweldige paniekie op een overhaas te vlucht van de ontstie toeschouwers uit liep. Het personeel slaag er evenwel in het gevaarlijke dier te vanft, waarna de voor stelling werd vervolgd. Inschrijvingen Handelsregister Wijzigingen Coop. Stoomzuivelfabriek „De Hoop", Akersloot. Bedrijf wordt voorloopig niet meer uitgeoefend A. Hoekmeijer, Ken- nemerstraatweg 131, Alkmaar. Timmerman en aannemer. Eigenaar overleden. Voortgezet door vennootschap onder de firma, Gebr. Hoekmeijer. Handelsnaam gewijzigd in fir ma A. Hoekmeijer J. B. Peperkamp, Pater nosterstraat 14, Alkmaar. Stalhouderij, expe ditiebedrijf en autoverhuurinrichting. Nieu we eigenaar C. Wester. P. Nicolai, Holleweg G 188, Heiloo. Rijwiel handel en reparatie inrichting. Overgegaan aan B. op de Weegh Fa. Landwaart en Pee reboom, Purmerend. Makelaardij etc. Filiaal gevestigd te Alkmaar, Stationsweg 46 Gebr. Winder, Boterstraat, Alkmaar. Grossierderij in biscuits, drups enz. Aan het bedrijf toege voegd fabricatie van chocolade en suiker werken, onder den handelsnaam „Wina's Confectionery Works." de Haan's Boekhan del, Stationsstraat 3m Bergen. Handelsnaam gewijzigdHet Landbouwkantoor „Noord- Holland", Schermerweg, Alkmaar. In liqui datie getredenGarage J. Jansen, Nieuwe Laagzijde 8889, Schagen. Overgegaan aan J. Jansen. Opheffingen Burg. Maatschap tot het drijven van de kaasfabriek „De Hoop", Stroe- ging met Valentin naar boven. Met hun beiden droegen zij het bewuste- looze lichaam van Andreas, hetwelk niet zwaarder was dan dat van een jong meisje, de trappen gif en in het gereedstaande rijtuig. De jonge vrouw en Valentin namen achter uit in het rijtuig plaats, terwijl zij het hoofd en het lichaam van Andreas met de kussens zoo goed mogelijk ondersteunden. Valentin had natuurlijk tegen den koetsier gezegd, dat hij zoo bedaard mogelijk moest rijden en zoo duurde het bijna een uur, voor dat men van de quai de la Tournelle in de rue Bleue was gekomen. Hier hervond Lydia haar tranen. Zij was nu genoodzaakt, den zieken jongeling te ver laten, voor wiens behoud zij zoo gaarne haar hartebloed had gegeven. Zij durfde niet verder gaan, ze mocht den vader van Andreas niet onder de oogen ko men. Welke verklaringen zou zij ook aan hem hebben kunnen doen Zij klaagde Valentin haar nood en deze zocht haar te troosten en te bemoedigen. Laat het gerust aan mij over, mevrouw, zijn familie van het gebeurde te verwittigen, zeide hij. We moeten het in dit bijzondere geval met de waarheid zoo nauw niet nemen. Ik zal wel het een of ander verzinnen, bijvoor beeld dat ik hem bewusteloos op straat heb gevonden. Iets anders, mevrouw, voegde hij er bij, gij ziet in dit alles slechts een daad van wraak van uw echtgenoot, welnu, ik kan u zeggen, dat gij dwaalt, het is hier meer dan wraak, het is hier misdaad met voorbedach ten rade Ja, ja, dat gevoel ik wel, mijnheer O, de man, die mij tot een misdadigster maakte, is tot alle gruwelstukken in staat En haar oogen vestigden zich vol angst op Valentins gelaat om van hem iets naders te vernemen. Valentin stond inderdaad op het punt Ly dia alles te zeggen, wat hij wistdat die Jon geman mede-erfgenaam was van een for tuin, dat Rouquq en markies d'Argental voor zichzelven wilden bemachtigen, maar hij be MIST EN )UDE. RECORDS, OOK AA] SLACHTOFFERS. Het nieuwe jaar is tconden ingezet met een van de zwaarste nten, welke de stad ooit hebben bezocht. Namate de dag voort schreed werd de mist thter, zoodat men nauwelijks 4 meter voouit kon zien. Het verkeer in nagenoeg alldeelen van de stad werd geheel stilgelegd c de grootste desor ganisatie ontstond tegerien avond, toen de «nenschen van hun kanten en winkels naar hun wbonoorden moesti -terugkeeren. Het gelukkigst waren zij, wt huizen dicht bij de stations van de ondgrondsche treinen waren gelegen, daar hetzervoer vrijwel tot deze lijnen was beperkt, e omnibussen ston den letterlijk over een stand van mijlen achter elkander en de tstuurders konden het niet wagen, hun wien ook maar een enkele omwenteling te lan doen. Het geraas van het verkeer was oval verstomd en het eenige geluid dat aan rlen herinnerde was het geknal van de vuurparonen op de boven- grondsche spoorbanen. 1 buitenwijken wa ren in een doodsche stil', gedompeld en de menschen, die er hun w? trachtten te vin den langs'de straten, hiden angstvallig de gevels aan den kant vaide straat in het oog. Men voelde zich te;lijkertijd doof ten naaste bij blind. De mist strekte zich uitot de Z.O. kust en de verkeersvliegtuigen, d: uit het Oosten kwamen, konden het nietrerder brengen dan de kust. In den middag werd dedienst van de Im- perial Airways gestaakt. Het was een ondiepe nst en op de derde en hoogere verdiepingen vn de gebouwen in Londen verheugde men zh in een heldere lucht met zonneschijn. Nar omlaag kijkend kreeg men den indruk datde straten met een dikke grijze deken waren .edekt. Weerkundi gen berekenden dat die rrstdeken zich over een oppervlakte van 7000 vierkante mijlen over de Zuidelijke helft vn Zuid-Engeland uitstrekte. De eerste binnenkomeüe berichten ver meldden den dood als gevcg van verkeersbot- singen van 4 menschen. KOUDEGOLF IN IMERIKA. De hevigste koudegolf de sedert tientallen jaren in Amerika voorkwan, heeft het Oos telijk kustgedeelte van deVereenigde Staten getroffen, terwijl in het Mdden-Westen veel sneeuw viel, waardoor de temperatuur iets zachter werd. Ten Oosten van de Allegianies daalde de temperatuur echter tot 60 ;raden onder nul, waardoor in een zestal groce steden een on gekend koude-reeord werd oereikt. Het waarnemings-instltuit Owls Head te New York deelde een temieratuur van 60 graden onder nulmee. Te Lake Edward in Quebec daalde de thermometer tot 50 graden onder nul. Duizenden dakloozen in de groote steden verzamelden zich voor de asyls voor dakloo zen en voor de toevluchten, waar zij bescher ming tegen de koude hoopten te vinden. Het aantal slachtoffers, dat van koude om het leven kwam, is tot over de 150 gestegen. Mijnramp bij Brüx in Bchemen, Bijna 200 mijnwerkers opge sloten. Reddingswerk in vollen gang. Het centrum van het bruinko.olclis- trict in Noord-Bohemen is heden het tooneel van een ontzettende mijnramp geworden. Tusschen de badplaatsen Teplitz-Schonau hij Osseg is het op mijn Nelson III, op één na het groot ste mijnbedrijf van Bohemen, tot een onverwachte ontploffing van mijngas gekomen. De ontploffing was zoo ge weldig, dat alle bovengrondsche bedrij ven, de transportschacht en sorteer- ruimten geheel werden vernield. On der de p-uinhoopen werden 170 tot 200 mijnwerkers afgesloten. De mijn schacht is 250 m. diep. De ontplofing, was zoo geweldig, dat in een omtrek van 200 M. alle ruiten werden ingedrukt. Uit de dikke rook wolken sloegen onmiddellijk steek vlammen op, die zich weldra tot een vuurgloed ontwikkelden, welke de ge- heele streek op de been bracht. Uitbreiding van brand. Later wordt bericht De ramp is niet tot de Nelson III beperkt geble ven. De brand is ook overgeslagen op de schachten Nelson 7 en 8, zoodat er thans drie mijnen in brand staan. De twee uitgangen van het mijn- complex zijn door het puin van de be drijfsinrichtingen boven den grond geheel afgesloten. loi op dit oogen- blik zijn er slechts drie doodeu gebor gen, maar deze arbeiders waren bo vengronds bezig geweest. buiten te komen. Zij zijn door het in ademen van mijngas zwaar ziek en zoo uitgeput, dat zij nog geen relaas van hun ervaringen konden geven. Langs denzelfden weg, dien dè vier geredden volgden, heeft zich een red- dingsafdeeling in de mijn begeven. Om trent haar werkzaamheid is nog'niets bekend. Op het terrein der bedrijven bevin den zich de familieleden der opgeslo ten arbeiders. Uit geheel Noordwest-Bohemen zijn brandweer en reddingsjn&teriaal opge roepen. Omtrent de oorzaak der catastrofe tast men voorloopig nog in het duister. I Ruim tien millicen werkloozen in de Vereenigde Staten, De „Federation of Labor" de Ameri- kaansche arbeidersfederatie, schat het aantal werkloozen in de Vereen. Staten per eind November op 10.702.000 De voorzitter van de federatie, Green, verklaart, dat het aantal werkloozen in November en de eerste helft van December sneller is gestegen dan in eenige andere periode sinds Januari 1933. Generaal Johnson, de oud-voorzitter van de N.R.A., merkte naar aanleiding van deze laatste verklaring op, dat hij zich hierdoor min of meer, onaan genaam getroffen voelde. Volgens een mededeeling van den minister van bin nenlandsche Zaken zal door de uit voering van openbare werken aan 750.000 personen arbeid worden ver schaft, bij de herbebossching aan 300.000 en bij werkzaamheden voor particulieren aan zen. 4 millioen werkloo- BINNENLANDSCH NIEUWS. Kans op redding Reuter meldt dat er weinig hoop be staat een groot aantal van de order den grond opgesloten arbeiders telegram noemt het cijfer 117) te red den. Alle afdeelingen hebben slechts twee uitgangen, die door de laatste ontploffingen geheel zijn vernield. Door het voortdurend aandrijven van brandende- en gifgassen wordt het reddingswerk zeer bemoeilijkt. Daar om konden, behalve de eerste drie nog niet meer lijken worden geborgen. Op 300 M. diepte. --4 geredden. Reuter meldt Het stadje Ossegg werd door een mijnontploffing als door een aardbeving dooreengeschud. Een reusachtige steekvlam sloeg uit de schacht op en in een oogenblik was het geheele mijnterrein in dichte rook wolken gehuld. De opgesloten arbeiders bevinden zich op een diepte van meer dan 309 M. onder den grond. Omtrent hun lot is nog steeds niets bekend de tele foongeleidingen in de mijn zijn ver broken. Vier mijnwerkers gelukte het naar de naburige mijn Nelson VII te vluch ten en van daar langs ladders naar Beliepen voor Rusland. Behoudens onderzoek van ketels en bodem zullen de stoomschepen „Kra- lingen", „Hillegom" en Wasenaar van Gebr. v. Uclen te Rotterdam naar Rus- (dit land verkocht worden tegen contante "te betaling. Deze schepen, die alle in de oorlogs jaren gebouwd zijn en van welke het eerste 1300 ton bruto en de twee ande re 2100 ton bruto meten, werden hoofd zakelijk gebezigd voor de houtvaar op de Oostzee. Koningin en Prinses naar Zwitserland De Koningin en Prinses Juliana heb ben met den sneltrein naar Bazel, Den Haag verlaten, ten einde eenigen tijd Zwitserland doT te brengen. De vorstelijke personen werden op het perron uitgeleide gedaan door Prins Hendrik, die tengevolge van zijn werkzaamheden verhinderd was, de reis mede te maken, doch die later de Koningin en de Prinses naar Zwit serland zal volgen. Zoowel buiten het station als op het perron was veel belangstelling van de zijde van het publiek, dat de Konin gin en de Prinses hartelijk toejuichte. De reis werd gemaakt in de com partimenten van een slaapwagen, wel ke voor de vorstelijke personen, alsme- de voor de leden van haar gevolg, die dacht nog bijtijds, dat dit geheim het zijne niet was. Er bestond bovenden nog niet al tijd de kans, dat die vrouw die haar vertwij- feling zoo zonder eenige terughouding toom de een afschuwelijk spel spedde met het doel, om hem te misleiden en htm uit te hooren. Hij zweeg. Lydia begreep misschien wat er in Valen- tin's hoofd omging, want zij loosde een die pen zucht en sloeg haar oogen neer. En wat wordt er nu van u, mevrouw, vroeg Valentin. O, dat is 't allerminst, antwoordde me vrouw Rouquin schouderophalend. Zoo An dreas sterven moet, zal ik hem niet lang over leven, dat wil ik niet. Ik vraag u vergiffenis, als mijn vraag al te onbescheiden is, hernam Valentin half fluisterend, maar waar blijft gijzelf nu Weet ik, waar ik het hoofd zal kunnen neerleggen Juist daarom, mevrouw, stel ik u mijn vraag. Ge denkt er toch niet aan, om naar uw man terug te keeren Lydia maakte een beweging van schrik en van afkeer. Nooit, riep zij uit. En daar ik uw innige deelneming voor dezen ongelukkige zie, zou ik u gaarne om trent zijn toestand op de hoogte houden, hoe kan ik dat doen O, ik ben u hartelijk dankbaar, dat gij daaraan denkt, mijnheer. Ik zal wel zorgen, dat ik lederen dag meermalen het een en an der omtrent zijn toestand te weten kom. He mel, als ik maar bij hem durfde blijven, zou ik hem misschien nog kunnen rédden Maar als hij nu tot bewustzijn komt me vrouw, als hij u voor zijn dood nog eens ver langt te zien waar kan ik u dan vinden Het rijtuig was nu in de rue Bleue geko men. De ongelukkige Lydia boog het hoofd uit het portier. Zie eens, mijnheer, sprak ze, aan het huis, waar wij nu langs komen, staat een bordje met „Gemeubileerde kamers te huur' daar wil ik, althans voorloopig, mijn intrek nemen. Daar wil ik God bidden om zijn be houd, daar zult ge mij te allen tijde kunnen vinden. Zij kwamen aan nummer elf. Lydia voegde er haastig bij Gij brengt Andreas naar boven, niet waar En dan zult gij ook zorgen voor een anderen dokter en Andreas' vader laten ha len, als die niet thuis mocht wezen. Ik blijf zoolang in het rijtuig ik zal de gordijntjes wel neerlaten. Ik smeek u, mijnheer, bij alles, wat u lief en dierbaar is, om hier bij me te komen als de dokter er is geweest en mij dan te zeggen, wat er te hopen of te vreezen is. Dat beloof ik u, mevrouw antwoordde Valentin bewogen, want zijn twijfel omtrent Lydia's oprechtheid had slechts een oogenblik geduurd, dat waren werkelijke, bittere tranen, die zij vergoot, dat waren woorden, die recht streeks uit het hart waren opgeweld. Met behulp van den portier, die zeer ont stelde, toen hij den jongen Senechal in zulk een deerniswaardigen toestand moest zien, bracht Valentin den nog altoos bewusteloozen Andreas uit het rijtuig, terwijl Lydia met haar sluier voor het gelaat zich in het verste hoek je van het rijtuig had teruggetrokken. Sommige nieuwsgierige menschen hadden zich om het rijtuig verzameld, maar kort na dat Andreas in het huis was gedragen gingen zij, de een na den ander ook weer verder. Iemand, die hier of daar was flauw gevallen en nu naar huis gebracht werd, was dan ook volstrekt geen belangwekkend geval. Bij de Senechals is niemand thuis dan de oude dienstmaagd Margaretha, zei de por tier tegen Valentin. De vader is nog niet van het bankiershuis op de boulevard Haussmann terug. Dan moet hij dadelijk gehaald worden meende Valentin. Hoe jammer, mijnheer, dat Andreas' broeder, mijnheer Emil, nog niet te Parijs is hernam de portier. Dat moet een vreeselijk knappe geneesheer wezen, al is hij misschien nog wat jongWie weet of die hem er niet bovenop zou halen O, als gij eens wist, mijn lieer, hoeveel die twee broers van mekaar houden Zoo Andreas kwam te sterven, zou het voor mijnheer Emil zijn om gek te wor den, als hij terug kwam. Is dat niet verschrik kelijk? Gij kent hem toch wel, is 't niet mijnheer Valentin schudde het hoofd. Het vele praten van den portier op een oogenblik als dit, hinderde hem geweldig. De portier had Andreas bij de beenen. Va lentin hield hem onder de armen vast Toen zij op die wijze behoedzaam den bewusteloo- ze naar boven hadden gedragen op de verdie ping door de Senechals bewoond, legden zij hem even languit in de gang, terwijl de por tier de huisbel deed overgaan. De oude dienst bode deed de deur open. Margaretha was al over de twintig jaar bij de familie in dienst. Zij had de beide zoons groot zien worden en beschouwde hen nu min of meer als haar eigen kinderen. Toen zij Andreas daar schijnbaar levenloos zag binnendragen, kon zij niet nalaten, onder het slaken van een kreet van schrik, hem al lereerst een kus op het witte voorhoofd te drukken. Toen ijlde zij weg, zonder een woord van verklaring af te wachten, om zijn bed voor hem open te slaan, terwijl zij in zichzelf mompelde Och hemel, och hemel, en mijnheer is ook nog niet thuis Wat een ramp Wat een ramp Beneden wachtte Lydia in vreeselijken angst. Zoo verliep een uur tijds. Zij had Valentin de deur zien uitgaan. Hij was met een anderen heer teruggekomen. Zij wachtte meer dood dan levend op eenlg bericht. Eindelijk kwam Valentin bij haar, zeggend De dokter is er En wat zegt hij vroeg zij bijna adem loos. Hij kon slechts herhalen, wat de eerste ste dokter had gezegd. Ik durf u geen hoop geven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1