OM HET GOUD de reis medemaken, was gereserveerd. De Prins nam op het perron een hartelijk afscheid van de Koningin en de Prinses en toefde ook nog eenige oogenblikken in den trein. Hartelijk toegejuicht door het publiek, reed de trein op het vastgestelde uur weg. In Emmerich. Uit Düsseldorf wordt gemeld, dat Duitsche autoriteiten de Koningin en de Prinses op het grensstation hebben begroet. H.M. wisselde eenige woorden piet de regeeringspresident van Düs seldorf, staatssecretaris Schmid, en met den voorzitter van de Duitsche Spoorwegen te Keulen, den heer Re- my, die het woord voerden namens president Hindenburg en den minister president van Pruisen. De Koningin dankte voor de ontvangst, en verzocht den beide heeren aan den president en den minister-president haar bijzonde ren dank over te brengen. Inkrimping van personeel aan den Keuringsdienst voor waren te Alkmaar In verband met de door de Regeering voorgeschreven bezuiniging op de keu ringsdiensten van waren hebben Za terdagmorgen directie en personeel met enkele hartelijke woorden afscheid genomen van een 7-tal ambtenaren, die ontslagen of op wachtgeld zijn ge steld. Dat de dienst te Alkmaar wel zwaar getroffen wordt, blijkt uit de formatie, zooals die tot op heden was en 16 amb tenaren omvatte. De buitendienst is wel het zwaarst getroffen niet minder dan 3 van de zes ambtenaren zag hij zich ontnomen. Rijkweg Amsterdam-Wieringen. Door den Rijkswaterstaat is aanbe steed het onderhoud van gedeelten der wegen no. 7 (Amsterdam-Wleringen) van het Rijkswegenplan gedurende het jaar 1934. Het laagst werd inge schreven door P. H. van Essen voor f 1835. Ondermijning van het plaatselijk gezag Overheid zal streng handelen. Op de vragen van het Tweede Ka merlid den heer Wijnkoop in ver band met de uitsluiting van een drie tal werkloozen te Landsmeer van plaatsing bij de werverschaffing en van uitkeering ingevolge de gemeente lijke steunregeling en betreffende de door den burgemeester dier gemeente van zgn. stempelaars en arbeiders in de werkverschaffing geëischte verkla ring, dat zij niet lid zijn van het plaat selijk werkloozen-comité heeft de mi nister van Sociale Zaken prof. Slote- maker de Bruïne geantwoord B. en W. der gemeente Landsmeer hebben op 10 November 1933 drie werkloo zen van plaatsing bij de werkverschaf fing en van uitkeering ingevolge de ge meentelijke steunregeling uitgeslo ten, aangezien deze arbeiders bij her haling onbehoorlijk zijn opgetreden in den vorm van het samenstellen, het verleenen van medewerking aan de sa menstelling of het verspreiden van schriftelijke mededeelingen, die een voor het gezag beleedigend karakter droegen en waarvan kennelijk de be doeling was, 't plaatselijk gezag te on dermijnen. De minister acht de handelwijze van het gemeentebestuur, nadat hij kennis genomen heeft van den inhoud van ver schillende blaadjes, welke door he Werkloozen Strijdcoïnité te Landsmeer zijn verspreid, alleszins juist is en hij heeft daarvan aan B. en W. van ge- genoemde gemeente mededeeling ge daan. Tegen optreden van werkloozen, als in Landsmeer geconstateerd werd, zal de Overheid steeds streng handelen. Vrachtauto te water. Chauffeur verdronken. Nabij Culemborg is een vrachtauto tusschen de pont en den walkant te water geraakt. De chauffeur is ver dronken. De auto was een tractor met aan hangwagen van de Brabantsche Pak ket, die een dienst tusschen Eindho ven en Amsterdam onderhoudt. Bij bet oprijden van den tractor brak de haak, waarmede de pont ann den wal vastligt. De zware aanhangwagen duw de het vaartuig van den walkant, tenge volge waarvan tractor en aanhang wagen in het water terecht kwamen. Eerst na een half uur slaagde het per soneel van de pont erin den tractor waarin zich de 124-jarige ongehuwde chauffeur bevond, b^ven water te brengen. De man was reeds dood. Na drie uur werken, had men den aanhangwagen nog niet uit de Lek kunnen krijgen. De staaldraden die men eraan geslagen had, bleken niet sterk genoeg te zijn om den wagen op te halen. PERSBERICHT. Contingenteering. Bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hollands Noorder kwartier, Oudegracht 182 te Alkmaar zijn formulieren verkrijgbaar voor het aanvragen van toewijzingen voor de met ingang van 1 Januari j.1. verleng de contingenteering van geisol eerde electrische geleidingen, kousen en sok ken, tapijten en garens. BUITENLANDSCH NIEUWS. Haring tegen Paarden. De Deensche Regeering heeft voor gesteld, om gedurende 1934 zestig mil üoen kilo Deensche haring te verkoo- pen voor 10.000 Poolsche paarden. Een Keizer koopt een Fokker. De keizer van Albessinië heeft voor eigen gebruik van de Zwitsersche luchtverkeers-maatschappij Swissair een vliegtuig aangekocht en wel een Fokker 7b 3m, uitgerust met drie 220 pk. Armstrong Siddeley-Lynx-motoren Het toestel wordt door den Zwitser- schen vlieger Mittelholzef naar de Abessinische hoofdstad Addis Abeba gevlogen. In het vliegtuig zal op bevel van den keizer een troon worden ingebouwd. Hij zal het voornamelijk gebruiken voor inspectie-reizen. Het toestel werd gebruikt voor den geregelden Iucht- dienst Zürich-Berlijn. Mittelholzer heeft er zijn vierde Afrika-vlucht naar het Tjaadmeer mee gemaakt. FEUILLETON zette den kraag vaiaar mantel op Ellendig, dat ze ?n regenmantel meer had. Voordat ze naar nsterdam ging, had ze haar oudenig eens critisch bekeken, maar het g zag er gewoon weg. ontoonbaar uitle had hem niet meegenomen, had «oo'n beetje op gehoopt, dat haar zer er misschien één voor haar had,aar te Amster dam was de toestarook al niet roos kleurig meer. Ze vond het niet ütif^.e denken aan de bezorgde ooi van Lies. De pas geboren baby v een schat en Jantje en Anneke ren gezond en lief, maar Toon ws ontslag aange zegd. Erg geschrokl^as ze ervan, zelf zocht ze immeóok al maanden naar een nieuw kfflor. Zoo zuinig mogel was ze geweest, gemakkelijk was haiiet, Lies toch een beetje te verwaen en te weten, dat zij bij ieder eaatje, dat haar werd voorgezet, lage rekenen, hoe veel het huishoudeonder haar, Le- nie's beheer, in dieagen kosten zou. Toen Toon haar Igeld gaf voor de terugreis en nog w;om een doosje chocolade te koopeiwaren de tranen haar in de oogen ghoten. Ik vind het aifschuwelijk ge noeg, dat ik zelf deïis niet betalen kan, houdt dat geldoor de chocola maar, Toon. Maar je hebt o je best gedaan meisje, ik wou dat je wat beters ge ven kon, neen, je mt het houden. Een goeierd was >on» als hij nu maar gauw weer e< baantje vond Had ze toen maadadelijk die cho colade gekocht. In de hal van hestation was het druk geweest, veel lensclien, kruiers, sjouwend met gewdige koffers, en als altijd was ze om* de bekoring ge komen, had verlanjid gekeken naar de blauwe meren e de hooge bergen van de fleurige reclneplaten aan den muur. Toen iemanthaar koffer, dien zij even had neerget, omgooide en daarna, tal van exises mompelend, voor haar had opgaapt, had ze ver ward in een knap. glimlachend ge zicht gekeken. Evenater stond hij ach ter haar aan 't lokeen tot haar eigen verbazing, had ze gsegd Eén tweede, én Haag. Met het groene ka'tje in haar hand geklemd en met eeikleur ais vuur, was ze naar het pe'on güoopen, zich afvragend, waarom lat ze in vredes naam dat gedaan id. Uit dommen trots Of omdat z< hoopte, dat hij met haar zou reizer? Hij was in-haar coupé gestapt en hi dadelijk belang stellend gevraagd, haar koffer niei beschadigd was. 2 hadden wat ge praat en gelachen, naar even later was ze blij geweest,lat er nog een da me in den coupé zen in Den Haag was hij gelukkig n»i uitgestapt. NUj u_x ----- ONS WIERINC ERMEERHOEKJE. DE TERUGKOMST. Vlug en lenig; stapte ze uit den coupé op het perron, draaide zich om, stak haar hand uit naar den koffer, die haar werd toegereikt, glimlachte, knik te en verdween in den stroom reizigers. Ze liep snel en rechtop, maar toen ze er zeker van was, dat ze van den coupé; het. was du haar verdiende uit niet meer gezien kon worden, zette joon, dat zij geen gld voor de tram ze met 'n bons den koffer op den grond jjiac^ eu ^00r re^n moest loop en Een kruier schoot op haar toe, maar1^ een koffer. Na moe eil gedrukt, heftig schudde zij van neen. Poen hij beklom ze eindelijl langzaam de trap schouderophalend verdween dacht ze - - - - Man, je moest eens weten, dat ik maar vijf cents in mijn zak heb. En even later nam ze den koffer weer op en met een strak gezicht ging ze de trap af naar den uitgang. Ze be- Heeren-Societeit. Het bestuur van de Heeren-societeit wil nog even zijn leden er op attent maken dat de eer ste bijeenkomst in Januari weer zal zijn in Hotel Smit te Slootdorp op Don derdag 11 Januari. Mag het bestuur er op rekenen dat dan de meeste leden van het vorige jaar er weer zijn, met of zonder gas ten Malaria-bestrijding. Al degenen, die in het jaar 1933 een spuit ter ver delging van muggen hebben ter leen ontvangen, worden beleefd verzocht, deze hetzij te Slootdorp in Maatschap pelijk Werk, hetzij te Middenmeer in het Dorpshuis terug te bezorgen voor 15 Januari a.s. (geopend van 8.30-12.30 en van 1.30--5 uur, Zaterdags van 8.30- 1 uur. Middenmeer Met de iiets gevallen. Een onzer dorpsgenooten per fiets op weg naar het werk, geraakte door de ijzig gladde weg in een bocht zijn stuur bijster en viel. Deze val kwam nog al hard aan, althans een wenk brauwblessuur en een blauw oog was het gevolg. -- Bloedvergiftiging. Dat het open wonden bezitten aan onbeschutte li- chaamsdeelen soms gevaarlijk kan zijn, ondervond dezer dagen de heer J. R. te Slootdorp. Door eenige wond jes aan de hand ontstond bloedvergif tiging en hij moest zich ijlings onder geneeskundige behandeling stellen. - Mond- en Klauwzeer. Op hei proefbedrijf van den heer L. is mond en klauwzeer geconstateerd. De gewo ne bestrijdingsmaatregelen zijn ge troffen. -- De winter wil scheiden Het schijnt thans meening te zijn. De poi- derstormwind gecombineerd met flin ke regenbuien doet sneeuw en ijs ver drijven. Deze weerwisseling:, welke door velen met vreugde wordt be groet., opent weer de gewone werkge legenheid. Het gevolg is dan ook dat thans niet alleen „polderbewoners" doch allen ook buiten den polder het werk mogen hervatten. Moge de inge treden „dooi" de wegbereider zijn voor het komende lenteseizoen en niet weer ondervangen worden door inval lende tijdelijke wintertjes. met keek nog even het groene kaartje, voordat ze het den controleur gaf, en staarde toen mistroostig naar het stationsplein. Het regende en een koude najaars wind blies de gele bladeren tot voor haar voeten. Onwillekeurig; zochten haar oogen de nummers van de lang zaam voorbijrijdende trams. Daar lijn negen, haar lijn, als ze niet zoo dom was geweest, om Ach, wat deed het er ook toe, niets kon haar meer schelen, de lange weg naar huis, de re gen, niets, niets. Plet was trouwens haar eigen schuld, dan had ze maat niet zoo dwaas moeten zijn, tweede klas te reizen. Ze stopte het blonde haar wat verder onder haar hoed en van het bovenhuiie, haar moeder woone. Ik heb erge loofdpijn, zei toen haar .moeder roeg of haar wat scheelde, daar zeioo mat vertelde van Lies, de baby n de kinderen. Alles is tochgoed met Lies vroeg haar moederangstig. Heusch, alles fcst moeder. Van het ontslag 'fan Toon vertelde ze niet, het was sleht voor haar moe der zich zenuwachig te maken. Is hier niet voorgevallen vroeg ze zonder btangstelllng, want wat kon er gebeurc zijn. Ja, Annie vat Dijk is gisteren hier geweest, om tczeggen, dat ze gaat trouwen. Trouwen Eht waar O en haar haantje Aci, ze nemen zeker weer niemand ancfers in haar plaats. Jawel, ze kvam juist zeggen, dat jij naar de dirictie moet gaan, ze heeft jou aanbevotn. (VERVOLG.) Lydia bleef een paar seconden sprakeloos, toen uitte zij een diepen zucht en greep Va- lentin's hand. Ik dank u zei ze. VaarwelIk blijf u eeuwig dankbaar voor alles, wat ge voor hem hebt gedaan Ik ga niet naar huis, ik blijf, waar ik u gewezen heb. Ik wil alles, alles we ten, ook het einde, hoe verschrikkelijk het ook moge zijn En ik beloof u van mijn kant, dat ik hem niet zal verlaten, voor zijn vader bij hem is antwoordde Valentin. Zoo namen zij afscheid. Valentin spoedde zich naar boven en nam zijn plaats bij Andreas' ziekbed weer in, ge lijk zoowel zijn medelijden voor den ongeluk kige als zijn liefde en toewijding voor Ga- brielle hem dit voorschreef. Andreas bleef buiten kennis. Wat ook de dokter mocht doen, het had niet de geringste uitwerking op den armen lijder. Toch leefde hij, dat bewees het kloppen, zij het ook bijna onhoorbare kloppen van zijn hart. Maar de dokter schudde met een weemoedig lachje het hoofd, de man van de wetenschap had blijkbaar geen hoop meer. Valentin had Margaretha om papier, pen en inkt gevraagd en begön een langen brief te schrijven aan markiezin d'Argental, om haar de gebeurtenissen van den afgeloopen middag mee te deelen. Toen hij met schrijven klaar was, ging hij er op uit, om een dienstman te zoeken, aan wien hij uitdrukkelijk opdroeg, den brief per soonlijk aan de markiezin en aan niemand anders af te geven. De oude heer Senechal, om wien men reeds twee uur geleden had gestuurd, was nog maar niet thuis gekomen. Een ongeluk komt zelden alleen mom pelde de bijgeloovige, oude Margaretha. De markiezin was gelukkig alleen thuis, toen de dienstman zich aan het paleis van Argental kwam aanmelden. Zijzelve ontving den brief uit diens handen en herkende on middellijk het schrift van Valentin. Wat zou zij vernemen Een oogenblik stond zij tweestrijd of zij al dan niet van den inhoud van den brief zou kennis nemen. Als er een moord geschied was,, was het dan niet beter voor haar, daarvan niets te weten Maar de aarzeling was slechts van korten duur. De brief was lang en nochtans vloog Ga- brielle met haar oogen over den inhoud heen. Doodsbleek en met wijdgeopende oogen liet zij daarop het papier uit haar handen vallen. Mijn hemel, zei ze in zichzelf, hoe kan men die menschen ooit naar verdienste straf fen Valentin had natuurlijk in zijn brief alleen datgene kunnen vermelden, wat hij gezien had en wat hij vermoedde. Hij berichtte, dat hij Norbert gevolgd was naar de quai de la Tournelle. Daar was hij een huis binnengegaan, na eenigen tijd ge volgd door Rouquin. Vervolgens was de mar kies teruggekeerd en had blijkbaar op de kade de wacht gehouden, totdat zijn bondge noot op diens beurt naar buiten kwam. De twee mannen hadden zich verwijderd zonder met elkander te hebben gesproken, ja zelfs gedaan, of zij elkander volstrekt niet kenden en een ontmoeting vermeden. Valentin ver meldde, hoe hij dacht, dat er een verschrik kelijk werk was ondernomen en hoe hij, ein delijk zelf naar boven gegaan zijnde, aldaar een jongeman had gevonden, die, zonder zicht baar verwond te zijn, nochtans op sterven lag. Uit een paar woorden van Lydia geloof de hij te moeten opmaken dat hij zich niet had vergist en dat er hier werkelijk een eu- Wieringerwerf. Het bewonersaantal in het arbeiderskamp groeit weer, als gevolg der werkgelegenheid bij de Cult. Mij. Een en ander geeft leven in de brouwerij, welke ook daar was ver slapt door de invallende winter. Kerstfeest Kath. kinderen. Zooals onder Kerknieuws is vermeld wordt Zondag a.s. in hotel Smit te Slootdorp met Kath. kinderen Kerstfeest ge vierd. Door de zeer welwillende me dewerking van de firma D. Minnes te Wieringen kan ook aan allen een pracht cadeautje worden uitgereikt. BURGERLIJKE STAND MEDEMBLIK inbegrepen ged. Wieringermeer. Geboren Nicolaas Ilendiicus, z.v. Nicolaas Geusebroek en Cecilia Geer- tinida de Boer Pieter, z.v. Sieger Steeman en Guurtje Gorter. Gehuwd Coraelis. Jozef Hof en Aafje Vijn. KERKDIENSTEN WIERINGERMEER. ZONDAG 7 JANUARI. R.K. KERK SLOOTDORP. Zondag Th en 10 uur H. H. Missen. In de week Dinsdag, Woensdag en Zater dag H. Mis te Th uur. Zaterdagav. 6s uur Biechtgelegenheid. Katechismus Dinsdag2e, 3e en 4e klas Woensdag 5e, 6e en 7e klas Zaterdag le klas en bovenalen de kinderen, die nog geen eerste H. Communie gedaan hebben. Zondagmiddag half drie Kerstfeest;.Katholie ke Kinderen in hotel Smit te Slootdorp. MIDDENMEER Zondag Th en 10 uur H. H. Missen. In de week Maandag, Donderdag en Vrijdag: H. Mis te Th uur. Zaterdagav .68 uur Biechtgelegenheid. Katechismus Maandag le klas en boven dien de kinderen, die nog geen eerste H. Com munie gedaan hebben. Donderdag 2e en 3e klas. Vrijdag 4e, 5e, 6e en 7e klas. NED. HERV. GEM. Slootdorp v.m. 10 uur Ds. Fischer. Auto vanaf Middenmeer 9.45 uur. Slootdorp geen Zondagsschool. Ned. Herv. Gem. Ds. Fischer maakt er zijn gemeenteleden op attent dat voor de eerste maal weer Zondagsch. is op 7 Jan. te Middenmeer. Zondag is op Zondag 14 Jan. te Slootdorp. Catechisatie Dinsdag 9 Jan. te Middenmeer. Bijbelbespreking Dinsdag 9 Jan. te Sloot dorp om 8.30 uur in de Consistoriekamer. EVANGELISATIE Middenmeer v.m. 9.30 uur Ds. Finkensieper. Slootdorp nam. 3 uur Ds. Finkensieper. GEREF. KERK SLOOTDORP: Slootdorp v.m. 9.30 uur Leesdienst. Slootdorp n.m. 3 uur Ds. Vrolijk van Opper does. Bevestiging Ambstdr. GEREF. KERK MIDDENMEER Middenmeer v.m. 9.30 uur Cand. v. d. Vliet. Middenmeer nam. 3 uur Leesdienst. - Wat aardig van haar, stel je toch eens voor, dat ze mij werkelijk ne men. Wanneer moest ik komen Ik ga maar dadelijk, je kunt nooit weten. Ze greep haar mantel, dien ze mis moedig, neergegooid had op 'n stoel. Kind, wat hen je nat, je bent ze ker toch met de tram gekomen - Nee moeder, mijn geld was op. Erg dom, natuurlijk. Luister, moeder, als ik dat baantje krijg, moet u een paar dagen naar Amsterdam gaan voor mijn rekening. U moet toch de baby zien, het is zoo'n schat. Ze herinnerde zich, hoe weinig ze nog maar verteld had, en wijdde be rouwvol uit over de kleinkinderen voor de gretig luisterende grootmoe der. Ik dacht, dat je zoo'n hoofdpijn had. -- Hoofdpijn De oogen in het ge animeerde gezichtje keken verbaasd. O, nee, dat is over. Ik kan heusch nog vlugger stenografisch opnemen dan Annie, moeder. Zie ik er tamelijk netjes uit Dan ga ik maar. Tot straks. Door den regen liep ze veerkrachtig en heel rechtop. De gele bladeren ging ze achteloos voorbij. veldaad was volbracht, hoe, op welke wijze, te bekommeren. dat wist hij niet, dat was iets, dat alleen An dreas zelf of Lydia denoods zou kunnen ver klaren. Wat Lyydia bitreft, die zou het onge twijfeld wèl bekennei, maar de vrouw was zelf door het gebeurd» zoodanig aangegrepen, dat zij de antwoordei op de desbetreffende vragen van Valentin tot later had uitgesteld. Valentin had zijn brief besloten met de ver melding van alle bijzonderheden, die hij om trent de familie Seneclal had kunnen inwin nen en wat hij daaromtrent schreef mocht vrijwel volledig heetea, want de oude Mar garetha had hem letterlijk alles verteld, wat hij weten wilde. Voor Valentin en na, het lezen van zijn brief, ook voor Gabrielle, was het niet meer aan twijfel onderhevig, dat Rouquin en Nor- bert gezworen hadden, de familie Senechal uit te roeien en dat zij het verdelgingswerk waren begonnen met een moord op den zeer zwakken Andreas. Het vermoorden van dat gezin was derhal ve aangevangen. De wijze waarop dit geschied was, achtte Gabrielle om te weten althans van ondergeschikt belang. Zij bleef lang in nadenkende houding, maar ze kon niet geregeld meer denken, na het nieuwe gruwelstuk te hebben vernomen. Zij, de vrouw van een moordenaar, zij, die mach teloos was, de misdaden te beletten, zij be schouwde zichzelve, juist tengevolge dier machteloosheid, om te handelen, als de. me deplichtige van Norbert en Rouquin. Gedu rende enkele minuten verkeerde zij als in een vreeselijken droom zij zag duidelijk hoe haar handen met bloed bevlekt waren en hoe er lijken om haar heen lagen. Zij gevoelde een afkeer van zichzelf. Maar hoe kon zij zich uit haar toestand redden Waarheen moest zij zich wenden Mocht zij nog langer blijven aan de zijde van een man, die zoo verhard was in het kwade Zij dacht aan de vlucht, maar te vluchten ware zichzelf onteeren in de oogen der wereld, die niets van haar treurige geschiedenis wistDoch om een dergelijken smaad had zij zich niet Gabrielle bezat eergevoel in zich zelf, ir haar zelfstandigheid en in haar eigen gewe ten. Neen, een andere overweging hield haar terug. Ontvluchtte zij Norbert en koos zij openlijk partij voor zijn tegenstanders, die handeling zou hem dubbel op zijn hoede doen zijn, terwijl zij, als zij onder zijn dak bleef, misschien nog veel kwaads zou kunnen beletten. Maar hoe? Zij wist het niet. In elk geval diende er gehandeld te worden. Den geheelen nacht dacht zij over hetgeen haar te doen stond na. Toen de dag was aangebroken, had zij een besluit genomen en schreef zij aan het hoofd der veiligheidspolitie den volgenden brief „Mijnheer Dikwijls worden er misdaden gepleegd, die de justitie niet weet of niet straft. Ikzelf ben het slachtoffer van een der gelijke misdaad en thans worden er weder nieuwe offers geëischt. Op dit oogenblik ver- keeren drie menschen in doodsgevaar, de eene sterft nu en wat is er van de anderen geworden, terwijl ik dit schrijf Ze heeten Senechal en wonen in de rue Bleue, nummer elf. Dezelfde hand zal hen treffen, dezelfde menschen hebben hun ondergang gezworen. Waaróm Om zelf in het bezit te geraken van een ongehoorde nalatenschap. Een der boos wichten heet Rouquin, de andere Zij hield op, alvorens den naam van haar echtgenoot neer te schrijven. Toch geschiedde dit niet uit een gevoel van deernis of mede lijden. Zij aarzelde niet, omdat zij zichzelf verweet, iets verkeerds te doen. Wat zij nu ondernomen had, beschouwde zij als een plicht en in haar hart, dat vervuld was van haat voor den markies, was geen plaatsje van medelijden voor hem over. Neen, zij dacht„Schrijf ik hier den naam van 'd Ar gental, een der geachtste en populairste man nen van heel Parijs, dan loop ik gevaar, den anoniemen schrijver van dit stuk belachelijk te maken. Men zal bij het lezen van dien zoo ge vierden naam zijn schouders ophalen den brief als een erbarmelijke poging tot verdachtmaking in de snippermand werpen, Burg emeestersbenoemingen. Bij Kon. Besluit is benoemd met in gang van 15 Januari a.s. tot burge meester Barsingerhorn de heer G G. Loggers, de tegenwoordige secretaris en ontvanger dier gemeente. De heer Loggers is 16 November 1900 geboren en was vroeger secretaris der gemeente Beusichem (Geld.) Bij Kon. Besluit is benoemd tot bur gemeester der gemeente Wormerveer de heer D. G. Draayer te 's-Graven- hage. De heer Draayer werd op 4 April 1874 te Dieren geboren en is kolonel van de infanterie bij het Ned. Indische leger geweest. Daarna heeft hij gestu deerd in de rechten en behaalde den titel van doctorandus. Bij Kon. Besluit is benoemd tot bur gemeester van Alkmaar, jhr. mr. F. H. van Kinschot, sinds 1929 burgemees ter van Zuidlaren. De heer Van Kin schot is de opvolger van mr. W. C. Wendelaar, die sinds 1919 aan het hoofd der gemeente Alkmaar gestaan heeft, en ontslag uit deze functie vroeg in verband met zijn verkiezing tot Lid van de Tweede Kamer. Ik moet den naam van Norbert verzwijgen." De markiezin voltooide den afgebroken zin aldus „de andere zal door u wel spoedig zijn ontdekt. Zoek hem evenwel niet in de lagere of middel maar in de hoogste standen der maatschappij." Hiermede eindigde de brief zonder eenige handteekening en de markiezin, die des voor middags alleen ging wandelen, deed hem zelf op de post. XXV. We moeten thans tot Andreas, die door Valentin en Margaretha verpleegd werd, te- rugkeeren en tegelijk eenige uren in onze geschiedenis teruggaan, namelijk tot het oo genblik waarop de oude dienstmaagd uit riep Een ongeluk komt zelden alleen Vader Senechal kwam gewoonlijk om half zeven van zijn kantoor thuis. Reeds meer dan vijf en twintig jaar achter een was hij werkzaam aan het bankiershuis Terrenoire. Hij was de stiptheid zelve. Van middelbare grootte, eenigszins zwaar lijvig, kaal van hoofd met een weinig witte haren, die hij tamelijk lang op den kraag van zijn jas liet afhangen, had mijnheer Sene chal met het gladgeschoren gelaat een vqpr- komen, zooals men dagelijks ziet. De Bank was niet ver van zijn huis, niet meer dan een groot kwartier. De verschillen de bureaux werden zonder onderscheid des middags tegen zes uur gesloten. Margaretha had het niet noodig geoordeeld, haar heer een boodschap te sturen, want het was, toen Andreas in huis werd gedragen, reeds over halfzeven en mijnheer Senechal kon dus ieder oogenblik verwacht worden. De man kwam altijd met klokslag van half zeven tevreden en vergenoegd van zijn kan toor terug en zette zich dan dadelijk daarop aan tafel. Het scheen, dat hij zich heden dan toch een weinig verlaat had. (Wordt vervolgd,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 2