rfe zijpe. sport bK /RIJDAG 5 JANUARI No. 2. Heden overleed zacht en kalm onze Oom en Behuwdoom, den Heer JAN SNOOIJ, in den ouderdom van ruim 81 jaar. Uit aller naam, D. JAC. MULDER. Wleringen, 4 Jan. 1934. De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag nam. 2 uur op de Algemeene Begraafplaats te Stroe. Dankbetuiging. Ondergeteekenden betuigen, mede namens hunne kinderen, langs dezen weg hunnen harte- lijken dank voor de buitengewone belangstelling, zoowel binnen als bulten de gemeente, bij hun zil veren huwelijksfeest ondervonden. FAM. ROTGANS. De Haukes, Wleringen, Jan. 1934. g<TNGEN i of Hinder kunnen ;aken. thouders van ZIJPE ïbare kennis, dat ter ee inzage ligt een ver- j N.V. American Petro- 'ravenhage, om VER- "^eiden van de bestaan- ïzinebewaarplaats met perceel van L. A. van w kadastraal bekend in ei l£s., des v.m. 10 uur, zal egenheid bestaan om wllliging van dit ver- Xdeze mondeling en in. als zij, die bezwaren *mde drie dagen, vóór tip ter secretarie der van de ter zake in- S?langhebbenden wordt ie)lgens de bestaande ti beroep gerechtigd nkomstig art. 7 der Ifenbepaalden dag voor l\jn verschenen ten MONDELING toe te s 1933. ethouders voornoemd, J. DE MOOR. iC De Secretaris, J. A. DE BOER. IE STAND, .m. 4 Jan. 1934. Jan, z.v. Gerrit Jakker Nicolaas dis Petrus Sten- da Maria Baars illejn Slikker en van Kooten. ■ene. us Johannes Mak, m en Jacoba Ma- jr., zonder beroep elis Biesboer, oud te Anna Paulow- oud 21 jr., zon tda Maria Staan, jvan Simon Mors. Woensdag werd ICossen een loterij Voor de vele blijken van belang-1 bestuur bestaat .stelling bij ons huwelijk onder-1 'euger Jr., voorz., J. v.d. Oord, secr., G. Bestevaer, pen ningmeester. Besloten werd loten aan te koopen, welke trekken volgens plan Staats loterij;. PREDIKBEURTEN ZIJPE. ZONDAG 7 JANUARI. NED. HERV. KERK Oudesluis 's avonds 7 uur Ds. Witkop. Petten v.m. 10 uur Ds. Witkop. Schagerbrug, St. Maartensbrug, Burgerbrug en Callantsoog geen dienst. Huisduinen v.m. 10 uur Ds. Witkop. EVANGELISATIE. Schagen, v.m. 10.30 uur de heer van der Kaaij van Amsterdam. Maandcollecte. 's Avonds geen dienst. Breezand. voorm. 10 uur, de heer Boon. Breezand nam. 3'A uur. de heer Boon. Dankbetuiging. Voor de vele blijken van deel neming bij het overlijden en de teraardebestelling van onze lieve Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, VOLTJE HEIJBLOK, ondervonden, zeggen wij hartelijk dank. Dank ook in het bijzonder aan Dr. Beeker voor zijn zorgvolle behandeling en aan Ds. Van Beek voor zijn woorden van troost tot ons gesproken. Fam. KOOIJ en PRONK. Wieringen, Jan. 1934. Dankbetuiging. GEMEENTE ANNA PAULOWNA. Ontspanning. In de Zaai van den Heer Kossen is voor werklooze arbei ders, dagelijks gelegenheid voor aange name verpozing als dammen, kaar ten, sjoelen, enz. dit alles is georgani seerd door de R. K. Volksbond. Bioscoop K ssen. Een buitenge woon superprogramjna komt a.s. Zon dag weer op het witte doek. Wilt ge 'lis ferm lachen, komt dan de dolle klucht zien: „Als de alarmklok roept En niet minder zal U het tweede hoofd nummer „Zeemansvuisten" bevallen. Een pracht sensatie. Des middags is het Matiné en kindervoorstelling. GEMEENTE WIERINGEN. een verheugend merkt, telkenale af. De proefnemln-.»^^,»-™ len heden wden voortgezet. BUITENANDSCH NIEUWS. Zeer zeker zou 't verschijnsel voor onze gemeente en gen op Andiwerden gestaakt en zul- in het bijzonder voor Den Oever zijn,1, 1 4 als 'n dergelijk bedlrijf hier werd op gericht. De plaats leent zich er in ieder ge val bij. uitstek toe. Herhaalde inbraak. Voor de tweede [maal werd ingebroken in de woning van den heer G. Kuut te Dam Wester- land, terwijl de bewoners afwezig wa- reg. De buren hadden planken voor de vernielde deur geslagen, doch deze had den de belhamels weer netjes verwij derd. Des anderen daags zag men de nieu we wandaad. Vloerkleeden waren op gerold, zeker met 't oogjmerk ze een volgende keer weg te rooven. Lezing en voordracht-avond. Op Zaterdag 13 Januari zal de dichter- schrijver Jef Last een rede en een zang voordracht-avond houden in de oude bioscoopzaal van Hotel de Haan te H.Hoef. (Zie advertentie.) Programma voor Zondag 7 Jan. UITGEEST I SUCCES I SUCCES 2 B. K. C. I B. K. C. 2 SUCCES 3 B. K. C. 3 SUCCES 4 SUCCES a HELDER c Attentie. Even willen wij het publiek er op wijzen, dat volgens de uitspraak van de Strafcommissie der N.H.V.B. besloten is dat er bij de te spelen wedstrijd Succes IIB.K.C. geen publiek op het Succesterrein mag ko men. WIERINGER SCHAAKCLUB. Gesp. Competitiewedstrijden op 27 Dec. 1.1. en 2 Jan. j.1. Koopmansde Ruiter 01de Ruiter Koopmans 10 BakkerOden 10 Oden Bakker 01 Dekkerde Ruiter 01 Smit v. Vegten 0—1 NavisBakker (in arbitra ge Koopmans—Zanstra 1—0 v. Vegten— Smit 10 Navis Oden 10 Bakker Brands 01 Zanstra—Koopmans 1—0 Smit —Zanstra 0—1 Dekker—Zanstra 01 v. Vegten—de Ruiter 0—1 ZanstraSmit 10; ZanstraDekker 10. De stand is nu gesp. gew. rem. verl. pnt. 2 uur. 2 uur. 2 uur. 11.30 uur. 12 uur. KrankziiLge bijt 33 menschen. Eersteel f gebeten door dollen hond Een mijnwker te Zuguldak nabij KonstaiW verscheen dezer da gen plotJ_3ten|op straat, ondanks de koude van 5 onder nul, slechts door een hemd bedct en rende onder het uitstooten va onverstaanbare kreten de straten do-, met keien alles stuk smijtend, w£»nder zijn bereik kwam De menschehjdie hem trachtten te grijpen, 33 in !etal, waaronder 8 poli- tie-agenten, wen door h.em gebeten, alvorens men r in slaagde hem te overweldigen, lenige uren later stierf hij. Bij nader nderzock bleek, dat de ongelukkige ogeveer 2 maanden ge leden door ee dolle hond was gebe ten, doch venimd had de noodige voorzorgsmaabgelen te nemen, met het gevolg da hij een aanval van hondsdolheid id gekregen. De 33 per sonen, die doe den man zijn gebeten zijn ter behamling naar Konstanti- nopel gestuuro lijken, zoodat zij geheel ontzet waren. Woensdagmiddag, zooals gemeld, konden zij weer wat op hun verhaal komen. Nog 126 arbeiders in de mijn. Uit Praag wordt gemeld Er is thans een aanvang gemaakt met de ommuring der mij nen Nelson VII en VIII aangezien gevaar be stond, dat de brand zich langs de houten stellingen, welke reeds vlam hebben gevat, zou uitbreiden. MARKTBERICHTEN. J. de Ruiter 20 18 0 2 18 B. G. Zanstra 22 16 1 5 16«/2 S. Minnes 20 16 0 4 16 G. Steging 21 16 0 5 16 J. Brands 21 14 0 7 14 J. Navis 29 14 0 15 14 C. C. Bakker 16 10 0 6 10 F. Koopmans 24 10 0 14 10 D. Dokter 14 8 0 6 8 F. Nicolai 10 5 0 5 5 P. Smit 20 5 0 15 5 J. Bosker Oz. 10 4 1 5 4»/« J. H. Eden 6 3 0 3 3 Th. J. v. Vegten 21 3 0 18 3 P. Dekkeer 16 2 0 14 2 M. Oden 21 2 0 19 2 N. F. Stolk 5 1 0 4 1 Politie. Verl. een Zilveren vulpot- lood. Inl. bij den Gem -Bode. H. Stavenga f. Heden vernamen we de tijding, dat onze oud-plaatsge noot, de Eerw. Heer IJ. Stavenga te Zwolle is overleden. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 7 JANUARI. NED. HERV. GEM. H.-hoef 's av. 7 uur Ds. Van Beek. Den Oever Kapel, 'sav. 7 uur Ds. Meihuizen. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef v.m. 10 uur Ds. H. W. Meihuizen. EVANGELISATIE. H.-Hoef voorm. 10 uur de heer O. Deen. Kapel Den Oever 4'/2 uur de heer O. Deen. PROVINCIAAL NIEUWS. BURGERLIJKE STAND Van 22 Dec. 1933 t.m. 4 Jan. 1934.) Geboren Jacob, z.v. T. Bakker en M. Tijsen Nan, z.v. C. de Haan en A. Rotgans Hilligje, d.v. M. Bos en J. Tielman Albert, z.v. A. de Wit en A. Schachtschabel Jacoba Wilhel- mina, d.v. F. van Dongen en E. J. van Kajnpen Pieter, z.v. Jan Pruimboom en C. de Bruyne; Albertus, z.v. S. Hol kema en G Bakker. Ondertrouwd H. Oldersma en M. Kraak J. J. Bosker en D. Bakker W. J. van Iloesel en Tr. Emmerink. Gehuwd S. Blom en E. Hoekstra. Overleden Volke Heijblok, 78 jr. vr. v. Jac. Pronk. Maartje Takes, 77 jr. vr. v. M. Kuit. Onderwijzend Personeel. In de plaats van Mej. M. E. C. de Wit te Den Helder is tot tijdelijk onderwijzeres te Oosterland benoemd de wachtgeld ster Mej. T. Goed te Nw.-Niedorp. In de vacature Mej. K. Langedijk aan de O.L. School te Westerland is voorzien door benoeming, van Mej. A. Boerendans te Barsingerhorn. Doopsgez. Zusterkring. Dinsdag avond acht uur bijeenkomst. Onder één Dak. De uitvoering, op den tweeden Kerstdag was zulk een groot succes, dat de tooneeJclub van „Harmonie" besloot de opvoering van „Onder één Dak" a.s. Zondag 7 Jan. in Concordia te H.-Hoef te herhalen. Dit zal dus een tooneel-avond zon der vóór-concert zijn. Waar velen, die de vorige maal verhinderd waren, de wensch voor een tweede opvoering uitspraken, zoo wordt ook nu weder een volle zaal verwacht. Vanaf heden worden plaatskaarten verkrijgbaar gesteld. (Zie advertentie.) Scheepshelling te Den Oever. Naar we vernemen, bestaan er van huiten af plannen, een scheepshelling te Den Oever in bedrijf te stellen. KOEDIJK. Op het einde 1933 ston den bij de Arbeidsbemiddeling als werkzoekenden ingeschreven 137 per sonen, het hoogste getal, dat de or- respondent ooit gehad heelt. FAILLISSEMENTEN. Ter griffie van de Rechtbank te Alk maar is de eenige uitdeelingslijsi ge deponeerd in het faillissement van P. Raven, landbouwer te Anna Paulow- na, met een uitkeering aan concurren te crediteuren van 7.75 pCt. Tevens is het faillissement uitge sproken van Teunis Bouw, huisschil der te Andijk-Oost, met benoeming van mr. Ledeboer tot r.c. en mr, Be- lonje_tot curator. Moeilijkheden met magneet en antenne. De „Postjager" zou Donderdagmorgen volgens programma om 12 uur uil Bandoeng hebben moeten vertrekken, in verband waarmede duizenden op het vliegterrein Andir aanw ezig wa ren, terwijl ook op het Bataviasche vliegveld Tjililitian honderden waren verzameld. Aangezien volgens een uit Ban doeng ontvangen bericht, moeilijkhe den met een der magneten was ont staan, kon de „Postjager niet voor vijf uur op Tjiliitan worden verwacht. Als gevolg van dit bericht vloeide het publiek langzaam af. Een later telegram uit Bandoeng meldt De „Postjager heeft den geheelen middag proef gevlogen. Eerst had men last met de middenmotor, welk euvel later werd hersteld. Een nieu we moeilijkheid was gelegen in de an tenne. Op de uitreis heeft deze meer malen moeilijkheden veroorzaakt door dat ze bij groote snelheid knapte, zoo dat de marconist genoodzaakt was telkenmale een nieuwe antenne aan te brengen. Radio-Holland gebruikte het ver blijf in Indië, van den „Postjager om een nieuw type antenne aan te bren gen, waarbij gebruik werd gemaakt van kogeltjes. Ook dit nieuwe type antenne brak zooals vanuit een ob- serveerende Cortiss-jager werd opge- 5PANJE. Socialisten caituleeren voor links. Era li ge politieke wending. Het Madrile«sche avondblad „La Nacion" meldt lat het socialistische Vakverbond mt de vakorganisaties der syndicalisten anarchisten over eengekomen is;ich tot een „revolu- tionnair arbeidsfront" aaneen te slui ten. Zijn doel i de gemeenschappelij ke verovering \n de macht in de staat teneinde e sociale revolutie te verwezelijken. Wanneer dit ericht juist is, aldus Reuter, lietgeenmet het oog op het hardnekkig zwgen en de geheimzin nigheid in het scialistisch hoofdkwar tier te Madrid niet onwaarschijnlijk is, beteekent ditde volkomen capitu latie van de Spansche sociaal-demo cratie voor de hkschen, die zij tot dusver scherp heft bestreden, en haar eigen opgaan in het anarchosyndica lisme, waarbij zrh nog het commu nisme zal voege». Hierdoor zou le politieke toestand in den lande «uitengewoon ernstig worden, en menzal zich niet vergis sen wanneer ma de verdere handha ving van den tostand van alarm Spanje door d. Regeering hieraan toeschrijft. TSJECHO - SLOWAKIJE. WEINIG HOOF OP REDDING VAN BEDOLVEN MIJNWERKERS. Het reddingswerk vordt door de zich voort durend nog ontwikelende gasdampen ten zeerste bemoeilijkt. De ventilatie-inrichting is vernield en slechs met groote inspanning is het gelukt de lucitschacht gedeeltelijk vrij te makén, waarlang, men tracht omlaag te dringen. De reddii?smanschappen dreigen echter elk oogenblikdoor de gassen te wor den bedwelmd. Officieel wordt befend gemaakt, dat er 140 arbeiders en 9 opzichers omlaag zijn gegaan. Daarvan zijn er 11 geed. Eenige daarvan zijn levensgevaarlijk gewoid. Omtrent het lot van de anderen bestaat goote ongerustheid. De mijn Nelson is ondeaardsch verbonden met de mijn Alexander, loch de kans, dat deze eenige uitweg door ptin niet zou zijn afgeslo ten, is uiterst gering. Behalve de 11 geredden zijn er nog zes doodei geborgen. festien dooden geborgen. Reuter meldt nader: Tot nu toe zijn 16 doo den van de mijnramp in de Nelson III gebor gen. Behalve de in d<n loop van Woensdag nacht geredde elf mihwerkers zijn geen an dere ingeslotenen meir aan de oppervlakte gebracht. Klopseinen sijn niet meer te hoo- ren. enMen heeft weinig loop de ingeslotenen te bereiken, aangezien di steekvlammen, welke uit de mijn opstijgen, «en geweidige hitte ont wikkelen. Uit de schaciten stijgen giftige gas sen op, waardoor de reddingsmanschappen aan den rand van de sihacht bedwelmd wor den. De orde buiten het ledrijf wordt door een honderdtal gendarmen gehandhaafd, doch zij hebben moeite de vde honderden familie leden van de slachtoffers terug te houden. Men heeft nog steeds geen zekerheid om- tenrt de oorzaken van de ramp. Zoowel de ontploffing van mijngas, als een ontploffing in het dynamiet-depot vorden genoemd. Des kundigen verklaren, dat in de groeve reeds eenige dagen een brand woedde, welke men tevergeefs trachtte te bestrijden. Vermoede lijk heeft deze brand de ontploffingen veroor zaakt. De vier geredde arbeiders zijn thans weder zooverre hersteld, dat zij een geregeld verhaal van hun belevenissen konden geven. Zij be merkten plotseling* op de plaats waar zij werkten een dichten rook, waarop zij tracht ten den uitgang te bereiken. Dit gelukte evenwel niet, waarop zij terugkeerden en door een noodgang schacht VII wisten te bereiken De pogingen om door schacht VII in schacht III te komen moesten worden opgegeven, aan gezien een dikke zwarte rook zich ontwikkeld had in VII. De schacht is hierop onmiddellijk afgesloten. Hoop op redding opgegeven. De reddingswerkzaamheden in de Nelson- schachten worden onafgebroken voortgezet en men is er reeds in geslaagd om deelen der schachten te bevrijden van de gevaarlijke giftige gassen. De grootste vorderingen wer den gemaakt in de schacht Nelson VII. De liftkooien konden hier omlaag gelaten .wor den en dé reddingscolonnes konden, voorzien van gasmaskers, aan het werk gaan. Men probeert thans om de verbinding te herstellen met de schacht Neson III, die ge heel verwoest is. Het definitieve aantal mijn werkers, dat hier is opgesloten, wordt aange geven met 132. Tot Woenldagmorgen 10 uur werden geen klopteekens vernomen. De hoop op redding van de levend begraven werklie den moet derhalve worden opgegeven. HOOP OP REDDING OPGEGEVEN. De vier mijnwerkers die ternauwernood het veege lijf konden bergen door uit de inge storte schacht III te vluchten naar schacht VII, waaruit zij nog juist konden ontsnap pen voordat ook daar brand uitbrak, De Kaasmarkt. HOORN, 4 Jan. 1934. Op de gehouden Kaasmarkt waren aanvoer en prijzen ais volgt 5 stapels Kleine Fabricks- kaas f 21.50,; 3 stapels Kleine boeren kaas f 22.50 1 stapel boeren-commis siekaas f 21 totaal 9 stapels, wegen- de 7011 K.G. De handel was goed. De Veemarkt. SCHAGEN, 4 Jan. 1934. Op de lieden gehouden weekveemarkt waren aan voer en prijzen als volgt 50 Gelde- koeien (mag) f 110-f 140 36 Idem (vette) f 150-f 240 2 Kalfkoeien f 180- f 200 5 Vaarzen f 75-f 110 Graskal veren f 40-f 46 35 Nuchtere kalveren f 8-f 16 50 Schapen (vette) f 15.50- f 21 63 Overhouders f 8- f 11 Var kens (mag.) f 15 33 Varkens (vette) per K.G. 36-38 cent; 69 Biggen f 8- f 12 23 Konijnen f 0.75-f 2; 22 Kippen f 0.50- f 1 12 Eenden 25-75 cent. Eierveiling Schagen. Veilingsbe- richt van Donderdag, Jan. 1934. Aan gevoerd 50.000 Kipeieren. Prijs 52-54 kg. 330 a 350; 55-57 kg. 350 a 360; 58-60 kg. 380 a 390 61-63 kg. 400 a 430 164-67 kg. 430 a 450. Klein 320 a 330. I Stichting „Heldersche Eierveiling" Notcering van 4 Januari 1934. Aange voerd 11040 Kipeieren. Prijs: 48-51 kg. 320 a 340 52-54 330 a 370 55-57 340 a 430 58-60 390 a 430 61-63 430 a 440. Alles per 100 stuks. J. VAN DER VLIET. DAGELIJKSCHE VRACHTDIENST. klaarden nog dat zij bij hun vlucht door de OUDESLUIS Een der meest gemoedelijke dorpjes uit Hollands NoorderkwartierDat herinnerde ik me nog van jaren geleden, toen ik daar een deel van mijn zomervacan- tie doorgebracht heb. Maar nu wilde het noodlot, dat ik er in de winter terecht kwam. En ofschoon m'n familie alle moeite deed, om mijn verblijf zoo aangenaam mogelijk te maken, de winter deed net 't tegengestelde. M'n fiets had ik meegenomen, stellig van plan, om de streek OudesluisAlkmaar nog eens door te rijden en m'n volle aandacht te besteden aan dat deel van onze provincie, dat zeker niet te klagen heeft over te veel vreemdelingen-bezoek. Maar ijzel, sneeuw en gladde wegen doemden zelfs die fiets tot werkeloosheid. En zoo kwam het, dat ik pein zend over de vraag, hoe ik morgen m'n dag zou doorbrengen, m'n laatste vrije dag, in de „rietschoot" stond en opeens werd opge schrikt door een héldere vroolijke mannen stem Goeienavond, meneer, koud he Op kijkend zag ik in de lachende snuit van Jan van der Vliet, de vrachtrijder Oudesluis— Alkmaar. In de korte tijd, die ik hier door bracht, ben ik er trouwens al zeker van, dat Jan niet anders kan dan een lachend gezicht zetten. Als stadsmensch zou je waarachtig jaloersch worden op die frissche, rooie wan gen van die vent, op de gezonde durf, die uit heel z'n manier van doen spreekt. En op 't gemak, waarmee hij zich tegenover vreem den en bekenden beweegt. „Ja" zei ik, „dat vind ik nou nog niet zoo erg, maar dat 't zoo glad is, zie je Ik wou zoo graag nog eens naar Alkmaar op de fiets, maar 't zal niet gaan. En morgenavond moet ik weer naar huis „Nou", zei Jan, dadelijk besloten, „een mirakelDan rijdt U morgenochtend met mij mee, meneer Kwart over achten vertrek ik zoowat van de Sluis. Dan kan U heel onze mooie Zijpe en wat U nog meer wil zien, op( uw gemak bekijken! Afgesproken? Maar u' moet er op rekenen, dat 't een beetje lang duurt, hoor Ik nam met graagte de gast vrije uitnoodiging aan. En ofschoon ik dui delijk kon merken, dat m'n familie door m'n onverwacht vertrek en de weinig gangbare manier, waarop dat gebeuren zou, wel eenigs- zins angstig naar me keek, uit vrees, dat 't in m'n bovenkamer niet erg pluis was, stond ik toch 's morgens op tijd klaar, vast beslo ten, eens goed op te letten, hóé zoo'n vracht man z'n werk eigenlijk doet. M'n fiets ging in de auto, evenals m'n koffer en daar be gon Jan. „Ja, ziet U, deze auto is maar een tijdelijke. Ik krijg een nieuwe, want met 'n ouwe wagen rijen, da"s de achterdeur uit. Niet verschieten, als ie een endje op zij springt, want met die gladdigheid gebeurt dat nog al deris." Ik waagde een opmerking over kettingen om de wielen. „Die heb ik niet," zei Jan, maar ik zal d'r een paar voor m'n verjaardag vragen. Nou weet ik meteen een nuttig cadeau Bons daar stond de wagen. In minder dan geen tijd was Jan uit de cabine en wipte 't poortje in van een boerderij, waar hij de baas al tegen 't lijf liep. Jan smoesde even en sprong wer met de zelfde lenigheid op z'n plaatsje achter 't stuur, haalde z'n notitieboekje voor de dag en schreef. Ik kon m'n nieuwsgierigheid stellig slecht verbergen, want Jan keek me aan en zei ,0. u weet niet, wat voor boodschappen ik niet opknap Allerlei huishoudelijke dingen neem ik mee Ik waagde schuchter de opmerking, dat hij dan wel goede maatjes zou zijn met de vrou wen. En pas had ik dat gedaan, of een fris sche, jonge deern kwam naar de auto toe stormen. „Jan" riep ze, „wil je dit pakkie an m'n moeder geven en zeggen, dat ik Zaterdag thuis kom „Komt voor mekaar, m'n kind" zei Jan en deponeerde het pakje in de wagen, maar vroeg nóch naar 't adres, nóch naar loon voor z'n boodschap. „Weet je nu, waar 't wezen moet vroeg ik verwonderd „Och, meneer, ik ken alle menschen wel zoo'n beetje hier in de omtrek. En tenminste m'n vaste klanten" zei Jan, terwijl hij de motor weer aanzette. Een meter of tien verder stopte hij weer. Ik zag niets, maar Jan sprong naar buiten, wipte bij de kant neer op 't ijs en liep met*J groote, vlugge klompen-stappen over 't ijs1 naar een juffrouw, die wenkend voor 't raam van haar huis stond. alsof hij de juffrouw gerust stellen wilde, nam Jan de opdracht in ontvangst, schreef weer wat in 't notitieboek en wipte weer te rug naar de auto, die geduldig stond te wach ten met z'n vreemde passagier. „Ja" zei Jan, ,,'t is nou weer voor gestikte dekens. Die juffrouw moet er een hebben, maar géén gebloemde Ik vroeg, niet weinig verbaasd, of Jan geen hekel aan zulke boodschappen had. „Och, kom, meneer" zei Jan, „ik weet zoo langzamerhand de winkels in Alkmaar wel, de winkels maakt 't niet uit, hoor, of er een fijne juffrouw wat komt koopen, of een boe- renkerel op klompen, zooals ik Ik dacht toch, dat ik niet graag zoo'n zaak je zou opknappen. Maar lang kon ik niet peinzen, want Jan stopte alwéér. Een bloemenmand, maar leeg, gaf een meis je hem. Laten vullen bij Haakman in Alk maar „Goed, hoor, zei Jan, „maar 'k zal vanavond niet erg vooeg wezen. Morgenochtend ook goed Dan breng ik 'm morgenochtend wel efkes En daar ging 't weer. We kwamen aan de Spoorbrug over de Groote Sloot. Jan ver dween uit de wagen, maar nu spoorloos. Ik hoorde noch zag meer wat van 'm. Kinderen waren met sleetjes aan 't spelen, gleden langs de helling naar beneden. „Wat een genot voor zulke jongens," dacht ik. ,*oo fijn in de buitenlucht en zoo gezond. Wat 'n ver schil bb onze kindertjes in de stad. Ik weet met, hoe lang ik daar heb geeeten, maar mn voeten werden ijskoud. Ik besloot aan pen* ende stopplaats méé uit te stap- „Dat ken," zei Jan, „want ik denk, dat we voorloopig wel niet meer hoeven te stoppen Maar voor de Keinsmerbrug stonden we weer! k stapte na Jan uit de cabine, maar Jan had al heel wat sprongen gemaakt, eer ik een been durfde verzetten. Wat was 't glad 1 Zou dacht V-Vi-d?a,r nu niet eens eI* in hebben dacht ik, kyk m nou draven om de hoek van dat huls. De hond gaat als een razende te l an beveel<" dat hij- zich netjes moet houden en gaat ongestoord, verder Ik lemaaTf ePweer te lc">P<m. om niet hee- lemaal te versteven. Maar dat is me tóch ten a ga weer in de cabine zit ten. Aan weerskanten, van de Groote Sloot uit5?Vri» d VPZ besneeuwde velden zich ^rart y"e"del<lke torentje van 't Zand steekt tegfn de droeve lucht. Wat een sombere, zonlooze dagen heb ik getroffen Maar wat is ;t heerlijk, als je zoo ver om je eeuwive^He1611Wat een verscfItt met dat eeuwige kijken naar de deur van je overbu- ren, zooals wij dat moeten doen 1 Als ik nog Ed^.t W°r?' kora ,k in eap 'loip wonen! besluit ik vast. Maar meteen vliegt de deur met een ruk 0Pen, Jan zit al, wuflt eerst nog ripn te^H, 1 016 ik vergeala tracht tl zien te krijgen en moppert -wat 'n tmon gent 't w gladdig?eld yoor mijn portie re- I, w.a™ water, kregen we meteen nog t°, ppe thee onderweg!" ik verzeker Jan Ut hwlen,at5>Perder 'k «igenIUk b<®. d«t ik heelemaal geen angst heb En als Jan stuk V»n d naar n,e omdat t achter- over de eleddfen een be"ie ongcwoon danst 81de weg' zeg ik zoo parmantig bent hA v p a'S j6 je stuur maar meester w.V maar ni<ïl te hard gaan Dat gerust zit °mdat tÓCh niet 200 erg Bïierli)hke^ellbeh we Schagerbrug te pakken. ne'ehdzeSt r»ï Wat te scharrelen, me- der h l "maar u kunt wel eens even t doip bekijken. En daar - hil wiist naar !hêb^knaltrrttaltje even vóór 't raadhuis n dus1maarepmne.^tSte hUU' D"r W3Cht bru£8 ODS Dan "l6' aUt° en aI' stap de ongfkend^ttr ï-33" werkl°°zen, vroeger een een uitzonde^ eT(' ™.aar nu nergens meer 't rnnr»- eerst nog eens naar i"™ndillikraa d'8' d3t "ftmhtifï, maar toch sAen hw aand°et- Wat hebben de men- ïet allei allemaal mooie planten en wat TOUik har T18 UitHelder en onheris- ?!„k .haI?.ge" de gordijnen, keurig schoon- geveegd zyn bij velen de straatjes voor 't hem m staat Jan z'n auto, maar di™ h fe- nlet- Wat v00r geheime zen- riiS ■derf h nU Weer op ach Ik keer te- ru0, slenterde weer naar de brug en Iood statiën SS? ^h^ttje, dat Jan me als eind station heeft aemgewezen. Het ls onder de dënkUIknhd°0,i '"r3 10 UUr! Mljn hemel, vrtdr 'e 6 moet 't dan wel niet zijn, ten m'n ^^r hebben En hoe koud moe- tr?nül£ T dan wel niet zijn Ik sta te t appelen. Jan blijft maar weg De winkel- Erti^honfd0"3"'^,? juffrouw steekt haar zoekend 0IS hoekje en 'ttiht me onder- zoekend aan, haar handen wrijvend tegen ze Waehrmet 3611 vriendelijk accent vraagt bhi 'dïf v °P- e bus' meneer Ik, dol- blii, dat ik tenminste wat afleiding heb, zeg ik waëëfaIS 'k maar kan -Nee° juffrouw8 Ik Wacht op de vrachtrijder van Oudesluis!" hSr'Vch" Vli6t?" zegt ze' "<"0 moet effil h!n "°g k°men, komt U dan maar effies binnen, want 't is zóó koud Inleid8?,' 0Pd«vind ik goed, wat een heer- plattelandsche gastvrijheid is mL ™e kamertje naast de winkel is 't minstens 70 gr. Maar dankbaar, als had ik këchri w hultenkansje, zet ik me naast de achel. „Had u een boodschap aan Jan vraagt de vriendelijke winkelierster. Ik vertel haar van m'n tocht Oudesluis—Alkmaar Tp eenataon0r w'8 haar medelijden, want op een toon, alsof ze een kind een koekie presenteert, biedt ze mij een kopje koffie aan Juist als ze dat inschenkt, komt Jan al zebëëm O8 J'fkel «"Stappen, zijn hoofd wat gebogen, omdat-ie 't anders stoot aan de bovenste deurpost. Zonder uitnoodiging van de zijde der meesteresse in deze, blijkbaar erg gemoedelijke, zaak komt Jan het kamertje binnen Zijn heldere stem vult de heele ruim te, als hij spreekt over de kwaliteit van de roomsoesjes en de allerhande, die hij mee- brengen moet. De vrouw vraagt niet eens of hu koffie wil.Ze schenkt in en Jan neemt de heerlijk verwarmende gave in ontvangst als was dit onthaal vanzelf vanzelfsprekend' In een ommezien is Jan's koffie op, hy staat van z'n stoel op en zegt „kom, meneer, we moeten opschieten Alsof 't mijn schuld was, dat we zoo laat zijn Maar ik ga gewil lig mee en stap weer in, blij, dat ik tenmin ste weer wat op temperatuur gekomen ben. We gaan in de richting St. Maartensbrug en ik probeer Jan mijn wedervaren in de Zii- per residentie te vertellen. Maar een paar fietsers staan aan de kant van de weg, ste ken de hand op, en Jan stopt. De fietsers vertellen, dat de melkauto van Jan z'n broer voorbij Sint-Maartensbrug van de weg is gegleden, maar dat ze de bussen er afgehaald en de wagen met vereende krachten weer op de weg gezet hebben. Jan begint een verhan deling over 't vóór en tegen van hardrijden als 't glad is, maar zijn inleiding is nog niet uit, of we staan weer. „Da's beter as crisls"r (Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 3