BioscoopZaal Rossen Als de alarmklok roept Eerste Wieringer Bloscooondern. PERFECT" Alles het nieuwste 1%?* m*\ UITVERKOOPbij I VAN STRAAIÈI Mantels-Japonnefl-KIndirjurken Keelt U Stol Adviezen uiu s. ruws Oroote Balans - Uitverkoop. MTlUlilMimHW bil O.eiP. Keizerstr.76 Zaterdag 6 Januari a.s. UITVERKOOP N.V. GEHARD WORM Zeemansvuisten GROOTS BA1ANS DOUWE EGBERTS 9.3D uur .ENORM ALS DE ALARMKLOK ROEPT. I RECLAME DRUKWERKEN A. J. DEIJMAN KEIZERSTRAAT 26, „DOOR POLITIE GEZOET." SPOORSTRAAT 32 DN HELDER. KAASFABR. „NOOIT GEDACHT" ADMINISTRATIE-KANTOOR P. de Graaf TEL. 66. 120.000 MEUBEMAGAZIJN B. J. QUAST EN ZOON WESTSTRAAT 27-28-29 DEN HELDER. Dat kan Om BH Pm alleen DE KOOPJES IN ONZE AFDEELINGEN ZIJN ONDANKS DE.... le OMZET EN WEELDE BELASTING 2e VERHOOGING DER GRONDSTOFFEN PRIJZEN SPOORBUURT ANNA PAULOWNA. Zondag 7 Januari, 8 uur precies TWEE HOOFDNUMMERS. Ie HOOFDNUMMER klucht in 6 acten met Charles Ray. 2e Hoofdnummer een sterke sensatie met Halph Inge in 7 acten. TOEGANG BOVEN 18 JAAR. 's Middags 2 uur MATINÉ- en KINDERVOORSTELLING HEDEN ZATERDAG en ZONDAG 8 UUR het grootsche filmwerk naar den roman vanERNEST HEMINGWAIJ „A FAREWEL TO ARMO." worden SPOEDIG SMAAKVOL CONCURREEREND uitgevoerd door DRUKKERIJ FIRMA CORN. J. BOSKER, Hoofdstraat 1214, H.-hoef Wieringen. 71 KEIZERSTRAAT 26 DEN HELDER. OnderhoudReparatiën. Neemt nu les in schrijfmachineschrijven. PRIVé - LES AAN HUIS PRIVé - LES DEN HELDER f 6.— PER MAAND, f 4.50 PER MAAND. CLUBLESSEN AANMERKELIJK GOEDKOOPER. Profiteert van onze Restanten èr; b" Alle goederen zijn van dit laatste seizoen. Moderne Heeren Costuums De nieuwste Grijze Heeren Costuums De nieuwste vischgraat Heeren Jassen De nieuwste Jongens Jassen, leeftijd 14 jaar Heeren Fantasie Broeken De nieuwste Petten HtUÏÏTf/AYfS EEN UITGEBREID AMUSANT VOORPRORAMMA. ZATERDAG VERLAAGDE ENTRéE Zaal 30 en Balcon 75. Zaterdag en Zondag 6.45 en 7.30 autobus vanaDen Oever. ZONDAGMIDDAG 3 UUR het prachtwerk Cowboy-drama met Fred Thomson.. Komiscl van begin tot einde. MOOI BIJPDGRAMMA. IN ONZE ETALAGES UITSTALLING VAN DE GROOTE KOOPJES IN Alles van dit seizoen wordt spotgoedkop verkocht. Gedurende JANUARI enFEBRUARI maken wij op onze atelérs Uw Ja pons en Kinderjurken in moderni- seeren Uw kleeding van vorig te HIPPOLYTUSHOEF geeft hiermede kennis aan de burgers van Wieringen dat er na 1 JANUARI GECENTRIFUGEERDE VERPAKTE ROOMBOTER verkrijgbaar is aan de fabriek op iederen WOENSDAG- en ZATER DAGMIDDAG van 24 uur. Tevens Ed. Kaas. Prijzen boter comm. Leeuwarden. Prijzen kaas markt Alkmaar. Het Bestuur der Fabriek. Burgers, steunt uui plaatselijken fabriek en koopt onze producten. >EKJE. TE KOOP DUITSCHE HERDER, gedeeltelijk afgericht, 75 c.m. hoog. P. V. HOESSEL, werk M.U.Z.-terrein DEN OEVER. Elftstr. 5 H.-hoef. TREKKING 15 Ja" De grootste prijs 1 120.000,- kunt ook U winnen! Niet aarzelen! Inschrijving op Groep „A" Vanaf heden opengesteld: 5% Oranjekruis-Ohligafiën en de volgens de loterijwet 1905 voor geheel Nederland wettig geoorloofde STAATS- en PREM1EL0TEN Zonder nieten 1 Elk lot een prljsl Jaarlijks 10 grcole winstkansen waarin uitgeloot worden 1.113.400 BULDEN TE TEXEL Houdt IEDEREN ZATERDAG van 112 uur, ZITTING ten huize van den Heer A. BERGSMA te Hippolytushoef. MET HOOFDPRIJZEN VAN: 72.000160.00014S.OOO 36.000130.000122.SOO| en duizenden gemiddelde en kleinere prijzen,allein contan ten, kunt U winnen door in schrijving op een of meerdere dezer loten zonder nieten. Geiieele loten vanaf f 3— per maand (dus geen gedeelten] gg£- Witictingslijsten gratis na iedere trekking. BESTELBRIEF. Gelieve duidelijk in te vullen j en te adresseeren: Aan de Hollandsctie Hiel- en OöiigaiiebsnkN.V. Amsterdam, Postbox 577 (P.C.Hooftstr. 165) Ondergeteckende bestelt hiermede j Uitvoerig Prospectus „A" gratis-franco en wenscht in le schrijven op de weltig geoorloofde gcheele „STAATS- EH PREMIE- LOTEN" slechts i 3 por maand, rscht gevende vanat 'Je a,s. trekking op dan volien prijs. EEN ZÜÖ GUNSTIGE GELEGENHEID OM SPOEDIG EEH VERMOREN TE BEREIKEN MAG VOORAL IN BEZEN TUD NIEMAND VERZUIMEN. Haam en Voorl.: Y/oonplaals: Straat en Ho.:. Haam der Courant: De Polderbode j 1f. Het bewonersaantal kamp groeit weer, als rkgelegenheicl bij de n ander geeft leven in ilke ook daar was ver- jivallende winter. lli. kinderen. Zooals ws is vermeld wordt LOtel Smit te Slootdorp ideren Kerstfeest ge- zeer welwillende me de firma D. Minnes te j ook aan allen een i worden uitgereikt. STAND MEDEMBLIK I. Wieringermeer. olaas Hendricus, z.v. roek en Cecilia Geer- Pieter, z.v. Sieger urtje Gorter, melis. Jozef Hof en N WIERINGERMEER. f 7 JANUARI. tK SLOOTDORP. uur H. H. Missen. dag, Woensdag en Zater- e uur. ïur Biechtgelegenheid, nsdag 2e, 3e en 4e klas en 7e klas Zaterdag le de kinderen, die nog geen e gedaan hebben. drie Kerstfeest* Katholie- tel Smit te Slootdorp. DENMEER ur H. H. Missen, lag, Donderdag en Vrijdag: I ur Biechtgelegenheid. landag le klas en boven- .e nog geen eerste H. Com- j )en. Donderdag2e en 3e >e, 6e en 7e klas. IHERV. GEM. jiur Ds. Fischer. I meer 9.45 uur. ndagsschool. Ds. Fischer maakt er zijn attent dat voor de eerste Jan. te Middenmeer. f ag 14 Jan. te Slootdorp. |ig 9 Jan. te Middenmeer. Dinsdag 9 Jan. te Sloot- Alles het nieuwste Profiteert Wij zijn 20 goedkooper dan elders. Reiskosten worden vergoed. Het speciale vertrouwde adres is Alle voorradige goederen worden tegen sterk ve rlaagden prijs uitverkocht. Wij zijn in het bezit van de nieuwste collectie Axminster, (Bouclé, Haarvelour en Tapis Beige Karpetten. Deze collectie bieden wij U aan voor UITVERKOOPSPRIJZEN. Koopt nu Uw karpet voor de a.s. schoonmaak. Ge bespaartguldens Ziet de étalage's. Extra lage prijzen voor betere kwaliteit HOLLANDER, de oogen en ooren van ganscb sportlievend Nederland- de man, die, met zijn spannende wedstrijdverslagen - van verre en van nabij ons kluistert aan den luidspreker! Wat zitten we 'm soms te knijpen, wanneer hij, in z'n prettigen, helderen verteltrant, ons critieke spef- momenten voor oogen toovert, of ons twee oneindige seconden laat wachten op den langverbeiden uitslag! Wie gunt Hollander niet zijn vredig pijpje DE Echte Friesche Heeren-Baai? „Wolken van genot", voor hèm - en golven van genot, voor ons plus, natuurlijk, ons eigen pijpje D-E ECHTE FRIESCHE HEEREN-BAAI uit de oudste Friesche Tabaksfabriek, opgericht in 1753- Van 10 tot 25 ct. per lU ons. (bij de „BATA"). DEN HELDER. ALLE GOEDEREN WORDEN VER BENEDEN DEN GEWONEN PRIJS VERKOCHT. 12-els Axminster Vloerkleed van 16-els Axminster Vloerkleed van 16 els bouclé Vloerkleed van Pluche Tafelkleed (groote maat) van Overgordijnen (chenille rand) van f 5.50 voor f 3.46 per paar. Moderne Gordijnen (handgeweven) van f 4.75 voor f 3.46 p. paar Zware bouclé Mattenvan f 1.75 voor 69 cent. f 25.— voor f 12.92 f 35.— voor f 19.96 f 37.50 voor f 22.96 f 9.75 voor f 6.68 Groote partij coupons pluche- en bouclé Loopers. De dikke kwaliteiten voor spotprijzen. Zijden Gordijnstofvan f 1.75 voor 49 cent 2-persoons zijden Spreienvan f 1.95 voor f 1.34 Wollen Tapis - Beige Karpetten van f 13.50 voor f 9.26 Kapstokkleedenvan f 1.25 voor 69 cent Wollen Dekensvan f 5.50 voor f 3.98 Zuiver wollen Dekens (grootste maat) van f8.75 voor f 5.88 Pluchette Tochtdekensvan f 1.25 voor 89 cent ENZ. ENZ. ENZ. ZIET DE ETALAGES. ZIET DE ETALAGES. BEGIN VAN DEN VERKOOP HEDEN 2 UUR. Meubelmakers. VERSCHAFT U WOLKEN VAN GEHOT BEGINT ONZE BEKENDE U KUNT NU PROFITEEREN. KEIZERSTRAAT DEN HELDER Hoek GRAVENDW.STRAAT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 4