Takkenbossen JËF LUST ZOODAG 7 lil. Zijn bet uw op SpecialeDogQnderzoek-inriililino JUIST NU Adverteeren doet verknopen irenl! OIZE BEKEND! 2-DAAGSC1 XTÜA GOEDKOOP I 19134 VAM GE --m B. KOORN Ca Heden overleed zacht en kalm onze Oom en Behuwdoom, den Heer JAN SNOOIJ, in den ouderdom van ruim 81 jaar. Uit aller naam, D. JAC. MULDER. Wleringen, 4 Jan. 1934. De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag a.s. nam. 2 uur op de Algemeene Begraafplaats te Stroe. Dankbetuiging. Ondergeteekenden betuigen, mede namens hunne kinderen, langs dezen weg hunnen harte- lijken dank voor de buitengewone belangstelling, zoowel binnen als buiten de gemeente, bij hun zil veren huwelijksfeest ondervonden. FAM. ROTGANS. De Haukes, Wieringen, Jan. 1934. Dankbetuiging. Voor de vele blijken van deel neming bij het overlijden en de teraardebestelling van onze lieve Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, VOLTJE HEIJBLOK, ondervonden, zeggen wij hartelijk dank. Dank ook in het bijzonder aan Dr. Beeker voor zijn zorgvolle behandeling en aan Ds. Van Beek voor zijn woorden van troost tot ons gesproken. Fam. KOOIJ en PRONK. Wieringen, Janf 1934. Dankbetuiging. Voor de vele blijken van belang- istelling bij ons huwelijk onder vonden, zeggen wij, mede namens I onze Ouders, hartelijk dank. C. KOORN Mz. I. KOORN - Franze. Den Helder, Jan. 1934. Koningdwarsstraat 54. {JOND VOOR STAATSPENSIONNEERING AFD. SCHAGERBRUG. op MAANDAG 8 JANUARI 1933 in het lokaal van Mej. de WED. BROER TE SCHAGERBRUG. Spreker den Weleerw. Heer G. WESTMYZE. Na de rede voordrachten in ERNST en LUIM. Vrije toegang voor leden en één persoon uit het gezin tegen ver plicht programma a 10 cent. Niet-leden tegen verplicht pro- pramma a 25 cent. AANVANG HALF ACHT. BIEDT ZICH AAN een net DIENSTMEISJE, •voor dag en nacht of heele dagen. Brieven onder letter C. aan het Bureau Wier. Crt. H.-hoef. Veel geluk en voorspoed aan Familie, Vrienden en Begunsti gers. Jb. BEERSE en Echtgenoote. Mr. Bakker, Breezand, Aan mijn geachte Begunstigers een voorspoedig 1934. J. MOSCH, Aannemer Breezand. S. DE VRIES, (Coiffeur) M. DE VRIES - POLET wenschen aan Familie, vrienden en begunstigers een voorspoedig 1934. TANDHEELKUNDIGE L. GOYARTS HIPPOLYTUSHOEF. SPREEKUREN iederen Dinsdag van 103 uur ten huize van N. KOK, Nieuwstr. Kunsttanden en Gebitten. Volledige garantie. SPREEKUREN ANNA - PAULOWNA iederen Vrijdag van 103 uur HOTEL „VEERBURG." EN OPENBARE VERKOOPINGEN ten verzoeke van den Hoog Geb. Heer Graaf BENTINCK IN DE BOSSCHEN „WILDRIJK" en „ANANAS" in de Zijpe. BETAALDAG 1 AUGUSTUS 1934, ten huize van den heer C. VAN DER SLUIJS, aan de St. Maar- tensvlotbrug. a. In Wildrijk 10 Jan. 1934 b. In Ananas 24 Jan. 1934 Zijnde Woensdagen, des mor gens 10 uur. Ongeveer 70 parken en Takkenbossen. Notaris H. J. VAN VEEN. dichter en schrijver te Amster dam, geeft op ZATERDAG 13 JANUARI a.s. 's avonds HALF ACHT een korte rede over zijn 9 MAANDEN VERBLIJF IN 'T LAND ZONDER WERKLOOZEN. DAARNA ZANG EN VOORDRACHTEN. In de oude Bioscoopzaal van j Hotel DE HAAN te H.-hoef. I Wegens het groote succes en op vele verzoek in „CONCORDIA" H.-hoef door ditooneel- vereen, van Harmonie nogmaals opvoóng van „Onder één ddt" tooneelspel van J. Faricius Géén vóór-concert, doch muziek van diConcor- dia-band tasschen de bedrijven. Aanvang 8 uur. Na aftop BAL. Entrée 60 ct. alles inbegrepen. Kaarten vanaf heden verkrijgbaar aan de zaaln bij den Penningmeester, den heer C. GORTER, BELTSTAAT. die hun plicht niet ged meer vervullen Kunt ge liet best in de verte meer ziei of valt het lezen U moeilijk Wacht dan niet langer, doch ga even naar de en laat ze daar gratis onderzoeken. Nergens vindt J boven dien grooter keuze BRILMONTUREN, GLAZEN, nz. enz., uitsluitend de allerbeste kwaliteit tegen den laagsen prijs, terwijl U alleen bij ons op alle reparaties kunt cvachten. Onze moderne en met de allernieuwste instrumenen inge richte oogonderzoek-inrichting (o.a. het subjectié oogon derzoekapparaat, volgens prof. Dr. Thorner, Scheitel brechtswerfmesser, met as en aanteekenapparaat is voor U de beste waarborg, dat ge bij ons de juiste bri! voorge schreven krijgt, terwijl ge op het klaarmaken deverlangt kunt wachten. Een fraaie Nikkel Bril, met gevlamc, zwarte of lichte randen, ronde glazen, compleet in étui kost bij ons alleen slechts f 1.90. Let dus op het juiste adre W. C. VAN GEELEN Gediplomeerd Opticien V.V.O. LAGEZIJDE B 40. TEL. 26, SCÏAGEN Maandag 8 Januari en Maandag 5 Februari spreekuren te KLEINE SLUIS, Café SLIKKER, van 9—12 en te BR2EZAND van half 1 tot half 3 bij C. PRINS, Barbier. Gedurende deze tijden ook te spreken voor re?aratie's enz. aan Uurwerken, Goud en Zilver. KOORN's koffie BRUIN merk, uitstekend van geur en kracht, kost nu 24 ct. per halfponds- pakje. KOORN's koffie GRIJS merk, goed en krachtig, 18 ct. per halfpondspakje. KOFFIEBRANDERS EN THEE-IMPORTEURS. OPGERICHT 1808. OPENBARE Zaterdag 27 Januari 1934, NAM. 8 UUR IN HOTEL S. KAAN, Hippolytushoef, ten verzoeke van de erven van nu wijlen Mej. GEERTJE KORT, wed. van den heer C. de Haan Pz. van Een WOONHUIS met aanbehooren hi de Nieuw- straat te Hippolytushoef en di verse perceelen land, totaal groot 4.82.33 H.A., nader bij advertentie te omschrijven. Notaris OBREEN. Entrée 20 ct. Werkloozen 15 ct. Coöp. SCHAGERBRUG. De door bovengenoemde Bank uitgegeven Spaar- en Loopende Rekening-boekjes, moeten vóór 14 Januari e.k. voor controle en bijschrijving der rente ten kantore der Bank wor den ingeleverd, zoomede moet de verschuldigde rente van Voorschotten en Hypotheken voor dien datum worden voldaan. Het kantoor der Bank is geo pend iederen werkdag van 912 uur v.m. en van 14 uur nam., echter vanaf 15 JANUARI tot 15 FEBRUARI is het kantoor op Maandag en Dinsdag gesloten. Het Bestuur. VRIJDAG en ZATERDAG AFGEHAALD uit den WINKEL TORINABONBONS 2 ons voor 21 Ct. A.H. SCHOENCREME 3 groote doozen voor 25 Ct. WIERINGEN, HIPPOLYTUSHOEF, Hoofdstraat. Prima AARDAPPELEN TE KOOP a f 1.40 per 35 K.G. bij N. S. BAKKER, Oosterland, Wieringen. ENKHUIZER ALMANAKKEN, BOON's KALENDERS EN BLOKKEN. FORTUNA-AGENDA's 1934 in alle formaten verkrijgbaar in BOSKER's BOEKHANDEL H.-HOEF. RADIO PROGRAMMA ZATERDAG 6 JANUARI HILVERSUM Golflengte 1875 M. V. A. R. A. 8.00 Gramoïoomnualefc. V. P. R. O. 10.00 Morgenwijding. V. A. R. A. 10.15 Uitzending voor de arbeiders in de Con tinubedrijven. 12.50—2.00 Middagconcert. 2.15 Gramofoonmuziek. 3.00 n.m. Het Urgentie-program van S.D.A.P. en N.V.V. Toelichting van punt 5 van het program „Bevordering van huurdaling van volkswoningen. Verlaging van de ren te van woningwetvoorschotten. Instelling van wettelijke huurcommissies." 4.00 n.m. Gramofoonmuziek. 5.40 n.m. Letterkundig overzicht door A. M de Jong. 6.02 n.m. Volksliederen door „De Wielewaal." V. R. O. 7.00 n.m. J. M. Boonstra „Wat ons heilig is." V. A. R. A. 8.01—8.05 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. 8.30 nam. Concert. 8.45 n.m. Ada Dassy zingt liedjes. 9.00—9.20 n.m. Internationale Chansons. 9.30 Vara-orchest. 9.45 n.m. Ada Dassy zingt liedjes. 10.00 n.m. Toespraak door J. A. Witvoet. 10.30 The Hawahan Th ree. 11.0012.00 Gramofoonmuziek. HUIZEN. Golflengte 296 M K. R. O. 8.10 Het K.R.O.-orkest. 8.30—9.30 Kindermis uit de Parochie der H. Kruisvinding Tuindorp Vreewijk R.'dam. 9.45 Gramofoon - muziek. 11.30—12.00 Dr. H. Knippenberg „Het Drie koningenfeest in Kunst en Traditie." 12.152.00 n.m. Middagconcert 2.00—2.30 n.m. Halfuurtje voor de rijpere jeugd. 2.304.00 n.m. Kinderuurtje door Mevr. So- phie Nuwenhuis van der Rijst en Mej. Lidwina Diepenbrock. H.LR.O, 4.00 n.m. Uitzending voor de Ned. Vereen, van Spiritisten „Harmonia." 4.10 n.m. Lezing door J. Kakebeeke. Onder werp „Hoe denkt de Spiritist 4.30 n.m. Uitzending voor de Nederlandsche Vakcentrale. 4.40 n.m. Lezing door H. M. Roos. Onderwerp: „Eenheid van optreden geboden." K. R. O. 5.00 nam. De Stafmuziek van het le Regim. Infanterie te Assen. 7.157.45 n.m. Dom Alb. van Roy O.S.B. „Kerstmis en Driekoningen te Rome, „Vroeger en Nu." 8.0111.00 n.m. Gevarieerd avondprogramma 8.008.30 n.m. Het Roemeensch Orkest. 8.30 Persberichten Vaz Dias. 8.358.55 n.m. Het Utrechts Palestrijnsch Koor. 8.559.40 n.m. „De Reis van de Drie Konin gen." 9.20 n.m. Het K.R.O.-orkest. 10.1510.35 n.m. Het Utrechts Palestrijnsch Koor. 10.50 n.m. Vaz Dias. 11.10 n.m.—12.00 Gramofoonmuziek. ZONDAG 7 JANUARI HILVERSUM. V. A. R. A. 8.30 Voetbalmededeelingen. 8.32 Tuinbouwhalfuurtje. S. S. Lantinga. 9.00 Orgelspel door Joh. Jong. V. P. R. O. 10.30 Kerkdienst uit de Ver. v. Vrijz. Herv. te Haarlem. A. V. R. O. 12.151.30 n.m. Concert. 2.00—2.30 n.m. Boekenhalfuur Dr. P. H. Rit- ter Jr. 2.304.00 n.m. Aansluiting met het Concert gebouw te Amsterdam. 4.00—4.25 n.m. Zang door de Zangvereeniging „Preciosa." 4.45 n.m. Sportberichten van Vaz Dias. V. A. R. A. 5.15 n.m. Uitzending voor kinderen. 6.00 n.m. Voetbal van den dag, door Hans S. Boekman. 6.10 n.m. VARA-klein-orkest. 6.50 n.m. Uitzending voor den Alg. Ned. Bond Handels en Kantoorbedienden. 7.00 n.m. De Flierefluiters. A. V. R. O. 8.01—8.15 Nieuws- en Sportberichten van van Vaz Dlaz. 8.05 Het A.V.R.O.-klein orkest. 9.00—10.05 n.m. Studio-Opvoering van „Gene rale Repetitie." Zangspel in één bedrijf. 10.10—11.00 n.m. Kavacs Lajos en zijn orkest. (Refreinzang Bob Scholte.) 11.15 n.m.—12.00 Kovacs Lajos en zijn Orkest. HUIZEN K. R. O. 8.30—9.30 Morgenwijding. 10.00—11.15 Hoogmis uit de kerk van St. An- thonius Abt te Rotterdam. 12.15 Lunchconcert. 1.00—1.20 n.m. A. A. W. J. van Hedel „Wij Kaholieken en de Alcoholbestrijding bij het Snelverkeer." 2.10—2.30 n.m. Boeken en schrijvers. 3.30 n.m. Vervolg concert. 4.00—5.00 n.m. Ziekenlof uit Bloemendaai. N. C. R. V. 6.00 n.m. Kerkdienst uit de Geref. Kerk te Utrecht. K. R. O. 7.45—7.50 n.m. Voetbaluitslagen (R.K.F.) 7.508.15 n.m. Jhr. Dr. J. C. Mollerus „De Middenstand in Ned. O.-Indië." 8.35—9.00 n.m. „Tempo." Lot van een journa list. 9.009.10 n.m. Vaz Dias. 9.4510. n.m. Het K.R.O.-orkest. 10.15 Vaz Dias. 10.00—10.40 n.m. Het K.R.O.-Orkest. 10.4011.00 n.m. Epiloog door het Klein Koor. MAANDAG 8 JANUARI HILVERSUM. V. A. R. A. 5.0! Gr&moloonmuKlek. V. P. R. O. 10.0110.15 Morgenwijding. 10.30 n.m. VARA-Orkest, o.l.v. Hugo de Groot. 11.15 VARA-Septet. 12.152.00 n.m. Middagconcert. 2.30 Gramofoonmuziek. 3.30 n.m. Concert. 4.00 Gramofoon muziek. 4.30 n.m. Na schooltijd. Kindervertellingen. 5.30 n.m. Trio Willem Drukker. 7.00 n.m. Onder de stroopers. H. J. Marinus „Met de lichtbak op stap." 7.20 n.m. VARA-Orkest o.l.v. Hugo de Groot. 8.00 n.m. Concert uit het N.V. Huis te Utrecht, door de Stem des Volks. 9.30 n.m. Martien Beversluis draagt voor uit eigen werk. 10.00 n.m. Vervolg Orkest. 11.15 n.m. De Flierefluiters o.l.v. Jan van der Horst. H. O. K. V. 8.00—8.15 Schriftleim*. 8.30 n.m. Concert. 10.30 uur Morgendienst. 11.00—11.30 Lezen van Chr. Lectuur. 11.3012.00 Kristlik Frysk Selskip. Declama tie door Mej. D. Tamminga. 12.30—1.45 n.m. Orgelconcert. 2.00—2.35 n.m. Uitzending voor scholen. 2.353.15 n.m. „Beantwoorden van vragen over kamerplanten," door A. J. Herwig. 3.15—3.45 n.m. Cursus knippen en naaien. 4.005.00 n.m. Bijbellezing. 5.156.15 n.m. Christelijk liederenuurtje. 6.30—7.00 n.m. Vragenuurtje. 7.15—7.30 n.m. Persberichten Ned. Chr. Pers bureau. 7.308.00 n.m. Vragenuurtje. 8.0010.50 n.m. Concert door het N.C.R.V. 9.009.30 n.m. J. Bolman „Edelsteenen door alle eeuwen." 9.30 Concert. 10.1510.30 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. 10.3011.30 n.m. Gramofoonmuziek. DINSDAG 9 JANUARI HILVERSUM Golflengte 1875 M, A. V. R. O. 8.009.16 Morgencncert. 10.00 Morgenwijding. 10.1510.30 Gramofoonmuziek. 10.3011.00 Orgelconcert door F. Asma. 11.00—11.30 Kookpraatje door Mevr. R. Lot gering—Hillebrand. 11.3012.00 Voortzetting Orgelconcert. 12.01—2.00 n.m. Het AVRO-Kleinorkest. 2.002.30 Gramofoonmuziek. 3.003.45 Knipcursus voor gevorderden door Ida de Leeuw—van Rees. 4.00 Piano-Recital door Egbert Veen. 4.305.00 n.m. Radio-Kinder-Koorzang o.l.v. Jacob Hamel. 5.00—5.30 n.m. Voor kleinere Kinderen door Mevr. Ant. van Dijk. V. P. R. O. 5.30 n.m. Bijbelvertelling voor jong» raen- schen. 1ste voordracht door Ds. B. J. Aris. A. V. R. O. 6.15— n.m. Gramofoonmuziek. R.V.U. 6.307.00 n.m. Willem Landré „Modern» Fransche muziek." A. V. R. O. 7.007.10 n.m. De Heere Fortanier bespreekt „De belangen van de Vereeniglng van Burgerlijke Ambtenaren." 7.308.00 Engelsche les. 8.15 Kovacs Lajos en zijn orchest. Marino en Norris, Negerduo. 9.3010.15 Radiotooneel„De Jacht naar het Goud van Kapitein Kid." 11.10 n.m—12.00 Gramofoonmuziek. HUIZEN. K. R. O. 8.30 Concert. 11.3012.00 Halfuurtje voor zieken en ou den van dagen. 12.012.00 n.m. Concert. 2.003.00 Vrouwenuurtje door mej. Lauwer». 3.004.00 n.m. Modecursus door mevr. H. Cup pens Geurs. 4.10n.m. Het KRO-orkest. 3.01- Omroep -Orkest. 11.30 Gramofoonplaten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 5