SENSATIE! 33 pCt. milder. M.MINES-WIE8IISEN reit: ci M wagens Bat is verdraaid kras Dinsdag 2 Januari begon onzen iies ilsiiiitenil a contant. Cb.H.Tb.Sctinialz, 1011 BOSKER's BOEKHANDEL hoofdstr. Hippolytushoef Wieringen TE UK TAK ES FIRMA NIC. LUIJT ielangri|k Ij COR BAKKER ALGEMEENE FRIESCHE als ge in de eerste dagen van 1934 uw boekhouding niet in orde maakt met liet prima en spotgoedkoope materiaal uit f 145.-. f 195, f 285.-. COÖP.BOERENLEENBANK WIERINGEN. HET VERTROUWBARE ADRES SAFE - LOKETTEN TE HUUR. ENKHUIZER ALMANAKKEN, BOON's KALENDERS EN BLOKKEN. K. VAN LOENEN - SCHAGERBRUG. Portret-Atelier JAC. de BOER Keizerstr. 75, Dec Helder. J. SCHOORL Pz. Makelaar te Schagen. VLOEIPAPIER H. H. Bloemventers. voor Tandtechnische Inrichting J. KOSTER KUNSTTANDEN-GEBITTEN W. F. GORTER belastingaangelegenheden. ZIEIENFONDSLEDEN fa. JOFlAUWERS, Payglop 3 Alkmaar. WOLLEN- EN GEWATTEERDE DEKENS. Aanbevelend, Schagen. LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ KOOPT NU UW RADIO - TOESTEL. Denkt aan de komende Omzet- en Weeldebelasting, welke belasting waarschijnlijk na 30 Nov. of in ieder geval na 31 Dec. bij aankoop, na dien datum door U wordt betaald. De nieuwste Telefunken Toe stellen. Het beste wat de radio - markt biedt. Geen stations meer door elkaar hooren. Geen zoeken mëer naar stations. Men wijst eenvoudig het station uwer keuze met de stationszoeker aan, op de verlichte stationsschaal, waarop meer dan 100 stations namen zijn aangebracht. Zulk een „Super" met „Eén- knopsbediening" en ingebouwde electrodynamische luidspreker vanaf 145. Ook goedkoopere toestellen in voorraad. Oude toestellen worden ingeruild. Beleefd aanbevelend, Off. Telefunken Service Station en alleenverkooper voor Wieringen DE HAUKES WIERINGEN. voor deposito's, voorschotten, Ioopende rekeningen. De rentevoet is voor Spaargelden 3 's jaars voor Voorschotten (hypotheek) 4 ?s jaars voor Voorschotten (borgtocht) 4.25 's jaars voor Voor schotten (scheepshypotheek) 5.25 voor Crediet- rente in rekening Courant 3 's jaars voor Debet rente in rekening Courant 4.25 's jaars, 934 FORTUNA-AGENDA's 1934 irt alle formaten verkrijgbaar Levert uitsluitend lste klas FOTOWERK. FOTOHANDEL. Atelier 's Zondags geopend van 10 4 uur. SPECIALITEIT VERGROOTIN GEN. LIJSTEN. Grcote keuze camera's, statieven enz. Steeds versche platen, papie ren en films. tel. 82 Opmaken van alle onderhand- sche akten, als Schuldbekentenis sen, Huurcontracten, Huurkoop- contracten, Koopakten van Huizen en Landerijen, alle akten noodig bij regeling van Nalaten schappen (Inventaris, Successie- Memorie, Akten van Boedelschei ding, vestiging van Vruchtgebruik of Erfdienstbaarheid), Akten van Taxatie, Vennootschapscontrac ten enz. VLOTTE AFDOENING TEGEN BILLIJK SALARIS. Eiken Donderdagmiddag van 26 uur zitting in café KOK, Nieuwstraat te Hippolytushoef. Mooi A. Wormsbecker, BREEZAND (N.H. Plantsoen Schagen. SpreekuurDagelijks van 10 tot 1 en van 2 tot 4 uur. Speciaal adres voor Tel. No. 13, Beëedigd Makelaar Schagen belast zich met het opmaken van boedelscheidingen, Successie, Me mories (naar eigen schatting) koopacten, ruilingen, huurcon tracten, enz. en het verstrekken van gelden onder hypothecair verband. Geeft advies in Zitdag te Hippolytushoef ten huize van N. KOK aan de Nieuw straat, iederen ZATERDAG van 102 uur. Betaal géén 1 9.50 voor een RADIO - LAMP Bij ons betaalt U ZOO'N JANNES TOCH Wij hebbenoor OOK Z. en O. FONDS) BRILLR Op geek&aken en reparaties kan gewacht worden. Gegaranded '^edblijyende DOUBLé BRIL met donkere of lichte raien 3.—. BUIKBADEN EN ELAST. KOUSEN. Paskamer i vrouwelijke hulp (verpleegster) aanwezig. Voortsbnkbanden, enkelstukken, platvoetzolen enz. COÖPERATIEVE BOERENLEENBANK WIERINGEN. Zitdagen vanlen Kassier te DEN OEVER MAANDAAVOND van ZEVEN tot ACHT UUR. Te HIPPOLYUSHQEF W0ENSDAG1IDDAG van HALF DRIE tot HALF VIJF. Nalatigen walen alsnog verzocht op de eerste zittingen hunne spaarbekjes ter controle in te leveren. Beëedigd dakelaar Tel. Hippolytushoef 15. Heeft GEDEN BESCHIKBAAR tegen Hypotheek op Landeijen, Huizen en Schepen. Belast zih met het plaatsen van Particuliere gelden iluit Levens-, Brand-, Scheeps-, Trans- portverzekering enz. TELEFOCN 20 WIERINGERWAARD heeft te HUUR MET OF ZCNDER CHAUFFEUR. LAAG TARIEF. Alle menschen die onder- en bevenkleeding koch ten bij Hippolytushoef Wieringen klagen liet over de kou want men kan er tegen en ook 's nachts heerlijk warm door T E U N's LEEUWARDEN (BURMANIAHUIS) AMSTERDAM - ROTTERDAM - 'S GRAVENHAGE. Voor ANDERHALVE CENT PER WEEK verzekert gij in de afd. V. V. Uw kind beneden den leeftijd van 8 jaar voor een uitkccrlng bi] overlijden van VI|FT1G GULDEN. t)e premiebetaling eindigt bij overlijden van den verzekerde en uiterlijk in den leeftijd van VIJF EN ZESTIG JAAR. MET RECHT OP AANDEEL IN DE WINST. De oudste vertekeringen worden thans reeds uitbetaald met eeö WINSTVERHOOGING VAN VIJF EN VIJFTIG PROCENT van het oorspronkelijk verzekerd bedrag. Vraagt inlichtlpgen bij de agenten of de kantoren. Kapitaal en Reserve f 70.000.000. AMSTERDAM DEN HAAG - ROTTERDAM. Verhuurt in hare in het Kantoor Hippolytushoef te Wieringen geplaatste Safekast, loketten ter berging van waarden enz. HUURPRIJS f 6.- PER JAAR. Credieten-Deposito's, Rekening-courant, Effec ten, Coupons. 150 Kantoren. AGENDA'S, ALFABETTEN, KASBOEKEN, GROOTBOEKEN, TABELLARISCHE REGISTERS, HUISHOUDBOEKEN, KWITANTIEBOEKEN, NOTA- EN REKENING - DOORSCHRIJFBOEKEN, ALLE FORMATEN REKENINGPAPIER, ALLE FORMATEN BRIEF-, REKENING-, EN GIRO ORDNERS, KLEMMAPPEN, LIASHAKEN, VETERS, ENZ. ENZ. ENZ.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 6