25e JAARGANG DINSDAG 9 JANUARI 1934 No. 3 ilPP NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN ZE ZITTEN OM HET GOUD. wWIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS per B maanden I.—. UITGEVER CORN. J. BOSKER, WIERINGEN I BUREAU Kl)Pïï©I^«Bun2ïOfit WlerinRCM. Telefoon Intercomm. No. 19. ADVERTENTI6N. Van 15 regels f 0.50. Iedere regel meer f O.KK DE ARMLASTIGE SPOORWEGEN. In „De Groene Amsterdammer" spreekt de lieer C. A. Klaasse critisee- rend over de nieuwste ontdekking" der Regeering. Het wetsontwerp is er dus eindelijk als de Kamerleden ja zeggen, kan bin nenkort de collecte-met-den-stok-ach- ter-de-deur onder de automobilisten ten bate van het noodlijdende spoorweg bedrijf een aanvang nemen. En die treincollecte zal de meeste automobiel- bezitters, zoowel bedrijfsautohouders als particuliere rijders, niet erg sympa thiek zijn. Stel u voor, dat het den siga renwinkeliers slecht zou gaan en den banketbakkers wat beter en dat nu de Regeering een belasting ging heffen op taartjes, de opbrengst als subsidie uit keerend aan de sigarenwinkeiers en wel met het motief, dat beide branches zich bezig! houden met de voorziening in de behoefte aan genotmiddelen, dat de één de lasten van den ander had te dragep en dat de inkomsten van beide categoriën in één pot gegooid moesten worden en geleidelijk ver deeld. Zooiets is nauwelijks denkbaar, nietwaar, te zot om over na te denken. En toch het nieuwe wetsontwerp op het Verkeerfonds is in wezen niets anders dan de uitwerking van deze gedachte. ITet eenige verschil is, dar, in casu de Staat zelve sigarenwinkelier is en dat is natuurlijk een factor van beteekenis, booze tongen willen bewe ren dat dit zelfs den doorslag geeft. De Regeering heeft n.1. plotseling ontdekt dat „het verkeer een eenheid is en in samenwerking alleen een goed resultaat te verkrijgen is". En daarom nu is het noodig 'n Verkeers- fonds op te richten. Dat zit inderdaad heel logisch in elkaar, geheel op mo derne leest geschoeid, inclusief het principe van arbeidsverdeeling. De verschillende verkeersvormen doen er aan mee, de arbeidsverdeeling is al dus gedacht dat het autoverkeer voor de inkomsten zorgt en de Spoorwe gen voor voldoende verliezen om die inkomsten weer kwijt te kunnen ra ken. Tot nu toe hebben we allemaal de groote lijn, het breede plan uit het oog verloren, we hebben altijd klein zielig zitten peuteren met inciden- teele maatregelen, zonder wijd alles omvattend schema. Tot nu toe vonden we het voldoende wanneer het auto- mobielverkeer zelf de gelden bijeen bracht voor aanleg en onderhoud der wegen, die noodig waren om dat ver keer te kunnen in stand houden. De voor dat doel geheven wegenbelasting was eigenlijk geen belasting, doch en retributie, een bestemmingsfonds dus, een prijs voor speciale door de overheid aan de betrokkenen gepres teerde diensten. Maar dat schijnt een verouderd be grip te zijn. Deze gelden zullen de au tobezitters moeten blijven betalen, meer nog zelfs, maar het is niet meer de bedoeling ze uitsluitend voor we genverbetering te gebruiken, ze gaan in den gezamenlijken pot, d.w.z. z( verdwijnen grootendeels tegen het te kort van de spoorwegen. De heffing wordt nu dus wel een belasting; van- daar dat men piëteitshalve den naam verandert in Motorrijtuigenbelasting, de naam Wiegenbelasting mocht den contribuanten nog eens in herinne ring brengen,, dat ze vroeger i.c. wegen, waar voor hun geld kregen. Om kort te gaan, de kern van 't hee- le geval is dus dat de opzet wordt om het in het laatste decennium zeer sterk opgekomen motorverkeer-op-den weg te laten bijdragen in de tekorten van de spoorweg-exploitatie die ten deele waarschijnlijk mede zijn toe te schrijven aan deze auto-concurrentie. Is daarvoor een redelijk motief De Regeering heeft in haar toelichting motieven niet gegeven. Het sterkste argument ligt in de coördinatie van het verkeer, den samenhang der ver schillende verkeersonderdeelen, die voorloopig niet veel meer dan holle phrase is. Het motief dat het auto verkeer, dat toch al zooveel voor heeft op treinverkeer, best wat in de exploi tatie van de concurrenten kan bijdra gen, kunnen wij, gevoegelijk voorbij gaan, kinderlijker verdediging kan men zich moeilijk voorstellen Maar wat men ook van principes in dezen moge denken, vast staat dat de uitwerking van de regeling, zooals men zich die voorstelt, volslagen willekeu rig en zonder economischen grondslag is. Want het plan komt zoo ongeveer hierop neer, dat het autoverkeer moet dienen als sluitpost op de Ver- keersfondsbegrooting. Dat wil dus zeg gen, dat, wanneer door slechte con junctuurverhoudingen, het spoorweg bedrijf een deficit oplevert, het auto- transport dat moet bijpassen, terwijl in tijden van gunstiger conjunctuur dit niet noodig; is. Aldus zouden de transportkosten in depressietijd liooger zijn dan in tijd van voorspoed, het geen toch allerminst overeenkomt met het streven om alle productie-kosten, dus ook die van het transport in crisis tijd, tot een minimum te reduceeren. Een tweede gevolg is dat in depresie- tijd de opbrengst der motorrijuigenbe- lasting grootendeels zal weggaan aan het spoorwegtekort, en er weinig over blijft voor wegaanleg, terwijl in perio des van hoogconjunctunr het wegen net uit het overschot van het Ver- keersfonds sterk kan worden uitge breid. De nieuwe verkeersfondsopvatting draait alles volkomen ondersteboven. FEUILLETON. ari j.1. na aflevering oog omzetbelas ting voldoen. Deze handelsvoorraden zijn echter niet belast indien de fabrikant, over eenkomstig art. 4 \ergunning heeft tot scheiding van, zijn bedrijf in een fa- brieks- en handesafdteling. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore der Kamer voornoemd. PERSBERICHT De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Hollands Noorderkwar tier maakt belanghebbenden er op opmerkzaam, dat alle afleveringen van goederen door handelaren en win keiiers, die op eenigerlei wijze fabri kant zijn in den zin van de Omzetbe- lastingwet aan de heffing van de om zetbelasting zijn, onderworpen, indien deze goederen deel uitmaakten van hun handelsvoorraad op 1 Jan. 1934. Art. 18 'eerste lid ten 2o, is op deze goederen niet van toepassing. Met het vaststellen der verkooppsprijzen dient hiermede derhalve rekening] te worden gehouden. Een winkelier in damesconfectie b.v. die tevens een atelier heeft moet voor zijn geheele voorraad op 1 Janu- Grepen uit de OMZET - BELASTINGWET. Belastingplichtige persmen zijn de fabri kanten. Onder fabrikanten worden in de zin dezer Wet verstaan, alle persoren, die hier te lan de in de uitoefening vai een beroep of be drijf roerende goederen leien, voortbrengen, vervaardigen, bereiden of bewerken, (dus ook slagers, bakkers, caféhouders, restaurateurs, landbouwers, drukkers, Meermakers, enz.) Vervaardigers van goecferen, die bij opleve ring onroerend zijn of volgens hunne be stemming als onroerend worden aangemerkt w.o ook te begrijpen schapen, schuiten etc., worden niet als fabrikant beschouwd en heb ben hunne opdrachtgever; derhalve geen om zetbelasting in rekening ;e brengen. Als bewerken wordt nét beschouwd het verpakken, sorteeren, behandelen of herstel len van goederen, waardcor de aard der goe deren niet verandert. Alle groot- en of klein-handelaren, die uit sluitend handel drijven ea geen handelingen met de goederen verrichten, waardoor de aard dier goederen verandert, zijn dus niet belas tingplichtig. Aan de belasting zijn onderworpen alle le veringen in Nederland door fabrikanten aan anderen, onverschillig of dit geschiedt aan andere fabrikanten, groet- of kleinhandela ren, particulieren of aan zich zelf. Huurkoop wordt met een gewone koopovereenkomst en levering gelijkgesteld. De belasting moet worden betaald over de verkoopsprijs eventueel ra aftrek van in de verkoopsprijs berekende vracht, assurantie- kosten en emballage, wanneer deze tenminste tegen de kostprijs wordt teruggenomen. Ook kortingen die de kooper in aftrek mag bren gen, b.v. korting voor contant, omzetkorting en dergelijke mogen in mindering worden ge bracht, van de verkoopsprijs waarover de be lasting moet worden gerekend. De belasting bedraagt voor sommige goe deren z.g. weelde-artikelen 10 pet. van den verkoopsprijs en bij alle goederen met uit zondering van de vrijgestelde goederen 4 pet. van de verkoopsprijs. Het berekende bedrag wordt naar boven met 1 cent afgerond. De zegels kunnen in tweeën worden ge scheiden, zijn verkrijgbaar bij de Posterijen of bij de Ontvanger der Belastingen en wor den uitgegeven van 140 cent opklimmend met 1 cent van 40f 1,opklimmend met 10 cent van f 1.f 2.opklimmend met 20 cent van f 2.f 4.opklimmend met 40 cent van f 4-f 10.opklimmend met f 1. van f lO.-f 250.- opklimmend met f 10. De belasting moet door de fabrikant aan het Rijk worden betaald, doch voor de wijze van betaling dienen de fabrikanten in 2 groe pen te worden gesplitst, n.1 le. de fabrikanten, die weer leveren aan andere fabrikanten of aan groot- en klein handelaren. 2e. de fabrikanten, die leveren aan parti culieren. Behandelen we eerst de onder le bedoelde fabrikanten. Deze zijn verplicht A. van iedere levering, welke zij doen een factuur in duplo uit te schrijven (hierop zijn met speciale toestemming enkele uitzonderin gen toepasselijk). Op de factuur wordt de eene helft van het zegel geplakt, op het du plicaat de andere helft, op beide gedeelten wordt voor onbruikbaarmaking met inkt ver meld de aanduiding van de dag, de maand en het jaar van gebruik. B. de factuur uiterlijk 14 dagen na de maand waarin de levering heeft plaats gehad te verzenden. C. de factuur moet inhouden 1. dagteekening van de levering, 2. naam en woonplaats van fabrikant. 3. naam en woonplaats van kooper. 4. aard en hoeveelheid der goederen. (Bij goederen die vallen onder weeldearti kelen moet vermeld worden tabel A.) 5. verkoopsprijs der goederen. Deze moet zoodanig aangegeven, dat de kooper kan zien over welk bedrag omzetbelas ting verschuldigd is. Is op de factuur vermeld het bedrag ineens met inbegrip van omzetbelasting dan moet het bedrag der omzetbelasting toch afzonder lijk op de factuur zijn vermeld. D. de kooper de omzetbelasting in reke ning te brengen. E. het dubbel der factuur, dat dezelfde gegevens moet bevatten, in te schrijven in een voorgeschreven register, welk register met de dubbelen van de facturen minstens 2 jaar moet worden bewaard. Deze registers zijn in de handel verkrijgbaar. F. de inschrijving van de dubbelen der facturen moet geschieden binnen 3 dagen na de datum, waarop de factuur is uitgereikt. De ontvanger van de factuur dus groot- klein-handelaar of weer fabrikant is ver plicht a. de omzetbelasting aan de fabrikant te betalen. b. de belastingadministratie er mede in kennis te stellen, wanneer hij binnen 2 maan den na de dag der levering van goederen, waarover omzetbelasting moet worden be taald, nog geen factuur heeft ontvangen. c. de ontvangen facturen uiterlijk 6 dagen na ontvangst in te schrijven in een voorge schreven register (deze registers zijn in de handel verkrijgbaar). d. de facturen en bedoeld register min stens 2 jaren te bewaren. (Wordt vervolgd.) wouden. Bij de huiszoeking werd een pas gesneld hoofd aangetroffen, dat door de D j air-gidsen werd herkend. De gevluchte Mappiers hieven uit de verte pijlen op de patrouille afschie ten, doch wegens. den grooten afstand werd geen der deelnemers aan die pa trouille getroffen. CMna koopt legervliegtuig en. De Chineesche Regeering, onderhan delt met de Amerikaansche Wriglit— Corporation over de levering van 20 bombardementsvliegtuigen. De toestellen moeten in den loop vani de komende drie maanden wor den geleverd. Stakende melkboeren in Amerika. Een spoedstaking in de melklevering is afgekondigd door 18.000 georgani seerde boeren binnen 100 mijlen af stand van Chicago. Zij eischen hooger prijzen. Van andere zijde is levering van een voldoende hoeveelheid melk aan de stad Chicago toegezegd. Moorden en ongelukken te Cüiricago. Gedurende de eerste 11 maanden van het vorige jaar zijn in Chicago gemid deld zes personen per dag een onna tuurlijk en dood gestorven. In deze pe riode werden 80 moorden of doodsla gen gepleeg;d en 605 zelfmoorden,, ter wijl 1000 personen bij: verkeersonge lukken werden gedood. Het aantal moorden is nagenoeg hetzelfde geble ven als het vorige jaar, doch het aan tal zelfmoorden is van 706 tot 605 te- raggeloopen. BINNENLANDSCH NIEUWS. BUITENLANDSCH NIEUWS. best en krimpen doen ze niet, onze eigenge- breide KOUSEN, SOKKEN en TRUIEN. Jaap Snor Zuidstr. 19 Den Helder (Let op den Gelen Winkel), le klas reparatie-inrich ting voor ALLE soorten wollen kleeding, kou sen en sokken, (ook de allerfijnste.) P.S. Vracht voor onze rekening. KOPPBHSNiiLLERIJ. Een tweede gevolg is dat in depressie- bied hield een sneltocht naar het Dj air gebied nabij Digoeï. Zij doodden vijf Djair- Papoea's. Een brigade militai ren, onder commando van luitenant Soorten, vergezeld van den gezagheb ber Van, der Goot, vertrok 26 December uit Digoel naar Mappi, en trof daar 27 December de geraamtes der gesuelden aan. De patrouille bereikte op 28 De cember den kampong in het Mappi-ge- bied, waar ruim 100 mannen een snel- feest vierden. De patrouille overviel den kampong en werd van dichtbij met pijlen bestookt, waarop met ge weervuur werd geantwoord. Hierbij werden twee mannen gedood, terwijl een vrouw door een verdwaal den kogel doodelijk werd getroffen. Het aantal gewonde Mappiers is on bekend. Gevangenen werden niet ge maakt. De patrouille heeft geen ge- O 66. Maar het werd zeven, acht, negen, tien uur en Senechal kwam maar niet. Geen wonder dus, dat de oude huishoud ster voor een nieuwe ramp vreesde. Zij zond iemand naar de Bank. Deze kwam terug met de boodschap, dat de Bank als altijd om zes uur was gesloten maar dat de portier, die hem dit had gezegd, ver der niets bijzonders had kunnen mededeelen. Zoolang Margaretha bij de familie diende, was zooiets nog nooit gebeurd, was haar heer nooit zoolang uitgebleven. Daar Valentin zoo vol deelneming bij An- dreas' bed bleef zitten, deelde zij hem haar bezorgdheid mede. Valentin poogde haar gerust te stellen, maar hijzelf kon aan zijn onbezorgde woor den niet gelooven. Hij herinnerde zich hoe vermetel indertijd Gabrielle was ontvoerd, hij dacht aan het vreemde verdwijnen van Gabrielle's vader en hij moest zichzelf daar bij tot overmaat van ramp nog berekenen, dat Rouquin en de markies geen aanneme lijke reden konden hebben, om Andreas' va der te sparen, zooals zij het indertijd Gabriel le's vader hadden gedaan, daar Bertara hun afschuwelijk plan tegen wil en dank, in de hand hadden moeten werken. Hij wist, dat Rouquin en Norbert brutale schurken waren, die met onverstoorbare kalmte op hun deel afgingen. De man, die Margaretha's boodschap naar de Bank had gebracht, was weer vertrokken en de vrouw meende, dat zij nu zelf naar mijnheer Senechal moest gaan zoeken. Zij kon voorloopig Andreas veilig onder de hoede van Valentin achterlaten, vond zij. Dan ook maar dadelijk Zij verliet het huis, nam een rijtuig en liet zich brengen naar den boulevard Haussmann bij den Directeur der Bank. Zij vond dien thuis, maar wat hij haar vertelde, kon haar al zeer weinig geruststel len. Hij had mijnheer Senechal des middags aan zijn lessenaar gezien en hem toen ook eenige orders opgedragen voor het werk maar wat er na het sluiten der bureaux met hem gebeurd was, kon hij onmogelijk na gaan. Misschien wist de kassier wel iets meer dan hij. Margaretha reed naar de woning van den kassier, waarvan haar het adres was opgege ven. Deze kon de bezorgde vrouw alleen zeg gen, dat haar heer tot zes uur als altijd was blijven doorwerken, gezond en wel. Om zes uur was hij opgestaan van zijn kruk, had zijn overjas van den kapstok genomen, die afge borsteld en was neuriënd heengegaan. Wat er verder van hem geworden was, wist de kas sier ook niet. Niemand trouwens wist hetde oude huis houdster reed van den eenen geëmployeerde naar den anderen en ontving overal nagenoeg hetzelfde bescheid. Senechal was zeer bemind, iedereen mocht hem gaarne. Dikwijls wandelde hij met een zijner collega's in de richting van zijn huis op. Margaretha vernam alleen deze bijzonder heid, dat hij dien namiddag niet als gewoon lijk den weg naar huis, maar dien naar de groote boulevards was ingeslagen toen hij van het kantoor kwam. We moeten nu de bezorgde vrouw schier in wanhoop naar huis laten terugkeeren, om ons bezig te houden met mijnheer Senechal en wel van het oogenblik af, waarop hij de Bank verliet. Men had de goede Margaretha niet misleid. Senechal had werkelijk om zes uur, instede van naar huis te gaan, de richting van de boulevards en van de place de la Concorde ingeslagen. Aldaar aangekomen, ging hij rechtsaf, als iemand, die wat wil gaan wan delen en daartoe nog overvloed van tijd heeft. Hij slenterde naar de Champs-Elysées. Het was in de laatste helft van de maand Juli. De dag was smoorheet geweest en nu was het nog altoos drukkend warm. Sommige menschen gingen onder de boo- men, waar zij eenige verademing hoopten te vinden, doch de bladeren der kastanje boo- men waren door de zonnehitte verbrand en door het stof verwelkt. Men kon zich in het midden van September wanen, zoo geel verdord zag het groen er uit. Vermoeide menschen kwamen in de allee slechts langzaam voorwaarts, terwijl de rij tuigen snel voorbijreden, om des te eerder in het bosch te zijn. Van de groote wereld waren op dezen tijd van het jaar te Parijs al bijzonder weinig ver tegenwoordigers. De voornaamsten, rijksten en elegantsten bevonden zich thans op de badplaatsen of wel op hun buitengoederen in de provincie. Het waren grootendeels vreemdelingen of provincialen, die men hier zag wandelen of rijden. De zon stond nog aan den hemel, doch door nevelen omhuld, zoodat slechts enkele gele stralen aan het uitspansel zichtbaar wa ren. De nevelen werden dichter en dichter, kregen een loodkleurige tint en alles scheen een zwaar onweder te voorspellen, dat dien avond over Parijs zou losbreken. Dat was nagenoeg op denzelfden tijd, dat Andreas door Lydla en Valentin per rijtuig naar zijn huis werd gebracht. Terwijl vader Senechal steeds vooruitkwam, haalde hij een brief uit zijn portefeuille, dien hij begon over te lezen, Die brief was hem aan de Bank door den portier aldaar ter hand gesteld en bevatte slechts deze weinige woorden „Ik wilde hedenavond na afloop van uw dienst zeer gaarne over een dringende aangelegenheid spreken. Ik zal zorgen om half acht thuis te zijn. Kom dan s.v.p. bij mij, want het betreft hier het geluk van uw zoon Emil. Dat schrijven was onderteekend met den naam van Murad. De oude Senechal was niet onbekend ge- Belasting betalen. De Grond- en Personeele belasting 1933 moest 1 Jan. LI. geheel zijn be taald. "VVie aan zijn verplichting- voor i'1 Jan. a.s. nog niet blijkt te hebben voldaan, ontvangt een aanmaning, welke hem op 25 ct. zal komen te staan. Postzakken uil trein gestolen. Donderdagavond bemerkte de ma chinist van een trein van Brussel naar Aalst, dat de druk op de remmen ver minderde, waardoor de trein veel lang zamer ging rijden. De hoofdconduc teur keek naar buiten, om te zien of er iets ongewoons gebeurde, en zag plotseling een man uit den trein sprin gen en vluchten. In het station te Aalst zag de trein- beambte dat een kas was opengebro ken en daaruit postzakken waren ver dwenen. Men vermoedt dat de dief, die goed op de hoogte moet zijn. geweest, zich in het hondenhok achter in den goederenwagen, heeft verborgen. Door middel van een handzaag heeft hij 'n opening in de kast g,ezaagd, die juist langs den binnenkant van den wagen tegen het hondenhok is gevestigd. Twee zakken, bevattende geldswaar den, coupons en correspondentie, zijn verdwenen. Twee andere zakken wa ren gescheurd en enkele effecten be schadigd. bleven met de liefde, die zijn oudste zoon, de dokter voor Feredie, de zuster van Murad, had opgevat. Emil had hem van zijn hoop en zijn verwachtingen gesproken, maar zich daarbij wel gewacht, hem iets te vermelden van de zonderlinge overeenkomst, die hij had aan gegaan. Nu Emil's geluk met de zaak gemoeid scheen, had de oude Senechal natuurlijk geen oogen blik geaarzeld, om gehoor te geven aan de roepstem van Feredie's broeder. Maar hij had, nadat de kantoren reeds ge sloten waren, nog bijna anderhalf uur den tijd en daar het weder toen nog bijzonder schoon was, zei hij tegen zichzelf, dat hij, naar Mn rad gaande, tevens wel een wandeling kon doen. Plij stapte dus langzaam vooruit met zijn handen op zijn rug en den hoed eenigs- zins naar achteren, om zooveel mogelijk het voorhoofd te laten bekoelen. Nadat hij aldus een poosje geloopen had, voelde hij een hand op zijn schouder leggen en hoorde hij een stem, die hem vroolijk toe sprak Wel zoo, mijnheer Senechal, doet u hier een wandelingetje, om den etenstrek op te wekken De vader van Andreas wendde het hoofd om. Ha, bonjour mijnheer Bontemps, ben jij het vroeg hij, even groetend. Onze lezers kennen den man, die op deze wijze werd begroet, want ze hebben hem som mige duistere plannen van Rouquin zien uit voeren. Wij weten reeds, dat Bontemps het was, die, als politieagent verkleed, Gabrielle in het door Norbert gehuurde huis had gebracht en die op den bok van het rijtuig den armen Simeon, den gewaande huurkoetsier, met een dolksteek in den nek van het leven had be roofd. Hoe kwam het nu, dat de oude, brave heer Senechal dezen bandiet zoo gemeenzaam scheen te kennen Heel eenvoudig. Een paar weken geleden had de directeur der Bank, mijnheer Terenoire, twee zijner geëmployeerden, die onder verdenking ston den van minder eerlijke handelingen, moeten ontslaan. Van buitengewoon goede aanbeve lingsbrieven voorzien, daarvoor had Rouquin gezorgd, had Bontemps zich voor een der o- pengevallen plaatsen aangemeld en was hij aangenomen. Zoo kwam het dus, dat Senechal Bontemps had leeren kennen en het had den laatstgenoemde niet veel moeite gekost, om spoedig met den anderen collega, die altijd even gul en vroolijk was, op een min of meer vertrouwelijken voet te geraken. Ge woont immers, als ik mij niet "vergis, in de buurt van den faubourg Poissonnière zei Bontemps. Ja, dat is zoo, maar ik heb hier om half- acht ergens een boodschap te doen. Ik woon hier ook vlak bij, hernam Bon temps. Als ge er niets tegen hebt, konden we wel samen oploopen. O, met genoegen En dan trakteer ik u op een glas Ver- mouth, als gij dat van mij wilt aannemen Wel, waarom niet, mijn jongen Als mij dat maar niet te lang ophoudt Te lang ophoudtherhaalde Bontemps lachend. Gij hebt immers gesproken van half acht en het is nu half zeven. Gij hebt dus nog bijna een vol uur den tijd. Zie maar En Bontemps bracht hierbij zijn horloge te voorschijn. Zij gingen langzaam naar de Champs Ely- sèes. Hoe dichter zij bij den Are-de Triomphe kwamen, des te schaarscher werden de wan delaars, zij verstrooiden zich in de omliggen de lanen, waar zij plaats namen in de concert tuinen of op de groote allee bleven wande len. Bij den Arc-de-Triomphe wilde Senechal links afslaan. Bontemps wendde zich evenwel naar de rechterzijde. Gij vergeet heelemaal uw Vermouth mijn heer Senechal, zei hij tegen den ouden man. (Wordt vervolgd.);

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1