17 BERTELS 25e JAARGANG VRIJDAG tg JANUARI 1934 No. 4 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD fllimiEKfl N.V. AMSTERDAM. VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1. ÜITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN. BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels f 0.50. Iedere regel meer f 0.10. Grepen uit de OMZET - BELASTINGWET. n. 2e te Komen we thans aan de fabrikanten, groep, die leveren aan particulieren. Deze zijn niet verplicht facturen uit schrijven en voor het geval ze dat wel doen, moeten op die facturen geen omzetbelasting zegels worden geplakt. Deze fabrikanten wordt n.1. door de Inspec teur een aanslag opgelegd over het algemeen over ieder kalenderkwartaal (hierop zijn op verzoek weer uitzonderingen.) De gegevens voor die op te leggen aanslag kunnen zoowel mondeling als schriftelijk door de Inspecteur worden gevraagd. De fa brikant zal in bedoelde aangifte een opgave moeten verstrekken van a. het totaal aan verkochte goederen over dat kwartaal, waarover omzetbelasting ver schuldigd is en wel afzonderlijk van die goe deren waarover 10 pet. en die waarover 4 pet. moet worden berekend. b. het totaalbedrag der belastbare goede ren, waarover de fabrikant voor zich of zijn gezin voor eigen gebruik heeft beschikt. Begrijpelijkerwijze zal dit voor velen op schattingen moeten berusten, omdat het on doenlijk zal zijn in de boekhouding de verkoo- pen te splitsen in a. vrijgestelde goederen, b. belastbare goederen, naar 10 pet., naar 4 pet. c. niet nader verwerkte goederen, waarvan reeds omzetbelasting is betaald. Wanneer de boekhouding niet onmiddellijk de hiervoren bedoelde splitsing aangeeft, dient in de vorm van eene berekening te worden opgemaakt waarover de omzetbelasting moet worden betaald voor het invullen van het aangiftebiljet. Deze berekening moet twee jaren na de eerste Januari die volgt op het kwartaal, waar over de berekening heeft plaats gehad, wor den bewaard. Het aangiftebiljet moet worden ingele verd binnen 5 dagen na afloop van het kwar taal, waarover de opgave plaats heeft of wan neer het aangiftebiljet eerst na afloop van het kwartaal is ontvangen, binnen 7 dagen na de dag der uitreiking. Van het vorenstaande kunnen echter wor den vrijgesteld die fabrikanten, die voor geen grooter bedrag dan voor f 1000 per jaar aan zelf gefabriceerde goederen aan particulieren verkoopen, waarover de omzetbelasting zou moeten worden betaald, mits over de grond stoffen de omzetbelasting reeds betaald is. Hieronder vallen dus alle bakkers, die jaar lijks voor niet meer dan f 1000, dus gemid deld niet meer dan f 20 per week verkoopen aan eigen gemaakte beschuit, koek. koekjes, gebak, etc. Alle caféhouders, die voor niet meer dan hoogsten f 20 per week verkoopen aan koffie, thee, chocolade en verder zelf klaar gemaak te spijzen en dranken. Alle drogisterijen, die voor niet meer dan f 20 per week aan zelf bewerkte artikelen verkoopen. Om deze vrijstelling te verkrijgen, die veel moeite bespaart, moeten belanghebbenden een verzoek richten tot de Inspecteur der In voerrechten en Accijnsen te Den Helder. For mulieren hiervoor verkrijgbaar in den boek handel. De Kamer van Koophandel te Alkmaar maakt belanghebbenden erop opmerkzaam, dat alle afleveringen van goederen door han delaren en winkeliers, die op eenigerlei wijze fabrikant zijn in de zin van de Omzetbelas- tingwet aan de heffing van de omzetbelasting zijn onderworpen, indien deze goederen deel uitmaakten van hun handelsvoorraad op 1 Januari 1934. Artikel 18 eerste lid ten 2o, is op deze goe deren NIET van toepassing. Met het vaststel len der verkoopprijzen dient hiermede der halve rekening te worden gehouden. Een winkelier in damesconfectie b.v., die tevens een atelier heeft, moet voor zijn GE- HEELE voorraad op 1 Januari j.1. na afleve ring nog omzetbelasting voldoen. Deze handelsvoorraden zijn echter niet be last, indien de fabrikant overeenkomstig art. 4 vergunning heeft tot scheiding van zijn bedrijf in een fabrieks- en handelsafdeeling. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore der Kamer voornoemd. BLOEMBOLLENKWEEKERS. Volgens artikel 19 le lid van de Omzetbe- lastingwet, kan een fabrikant vergunning krijgen om hulpstoffen, zooals brandstof, electrische energie en verpakkingsmiddel, die hij bij verwerking of bewerking van goe deren in zijn bedrijf noodig heeft, in te slaan, zonder dat wegens de levering op de invoer daarvan omzetbelasting of invoerrecht ingevolge deze wet wordt betaald. Dit betee- kent voor bloembollenkweekers en broeiers, dat zij vrijdom van omzetbelasting of invoer recht kunnen krijgen voor die hulpstoffen, welke feitelijk onder de Omzeetbelasting val len. Practisch komt dit hier op neer, dat het artikel STEENKOLEN daarvoor alleen in aan merking komt, omdat MESTSTOFFEN, zoo wel natuurlijke als kunstmatige, buiten de Omzetbelasting vallen. Andere hulpstoffen van eenig belang worden niet gebruikt. Het eenige waar nog aan gedacht zou kunnen worden is het artikel RIET, doch daar wordt geen vrijstelling voor gegeven, omdat riet betrekkelijk lang als dekkingsmateriaal mee gaat en meermalen kan worden gebruikt. Vrijstelling wordt verleend voor kisten en papieren zakken, touw, spijkers en bandstaai, mits gebruikt als verpakkingsmiddelen en bestemd voor EXPORT. Ieder, die zoo'n vergunning wenscht, richt zich daartoe met een ongezegeld verzoek tot de Inspecteur der accijnzen te Den Helder. Formulieren hiervoor in den boekhandel verkrijgbaar. BUITENLANDSCH NIEUWS. Van der Lubbe terechtgesteld. Woensdagochtend onthoofd. De bij vonnis van den vierden straf- senaat van het rijksgerechtshof te Leip zig van 23 Dec. 1933 ter dood veroor deelde metselaar Marinus van der Lubbe uit Leiden, is Woensdagoch tend te half acht, daar de rijkspresi dent geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot gratie, op de binnen plaats van het Landsgerechtshof te Leipzig door middel van den valbijl terechtgesteld. Geen termen voor gratie. Naar wij vernemen had de Duitsche Regeering de Nederlandsche gezant to Berlijn, de heer Graaf van Limburg Stirum, Dinsdagavond uitgenoodigd tot een bezoek bij den heer Von Neu- rath, den rijksminister van buiten- landsche zaken, die onzen gezant heeft medegedeeld, dat de rijkspresi dent geen termen had gevonden om aan Van der Lubbe gratie te verlee- nn, zoodat de terechtstelling Woens dagochtend plaats vond. Een „gunst voor v.d. Lubbe. Omtrent de terechtstelling van Ma- rinus van der Lubbe met de valbijl wordt van vooraanstaande nationaal- socialistische zijde verklaard, dat op zichzelf de wegens hoogverraad en brandstichting met voorbedachten ra de ter dood veroordeelde van der Lub be den dood door de strop had behoo- ren te krijgen. In vooraanstaande partijkringen FEUILLETON (67. Gij hebt gelijk, nu met genoegen dan antwoordde Senechal. Maar met een weinig suiker en veel water alstublieft, want ik heb een verbazenden dorst. Vindt ge het niet be nauwend warm vanavond Ja, daar is stellig onweer op til. Waar moet het heen, mijnheer Senechal Och, dat is mij hetzelfde, waar gij wilt We hebben nog drie kwartier den tijd, is 't niet Ja, ruim. Vooruit dan maar, mijnheer Ik weet hier een heel geschikte gelegenheid, nog geen vijf minuten ver, waar men altijd goede waar voor weinig geld bekomt. Zij liepen nu iets sneller. Indien Senechal maar een zweem van arg waan had gehad, zou het hem gewis niet zijn ontgaan, dat Bontemps zich vreemd en zenuw achtig aanstelde. Zijn vingers bewogen zich met koortsachtige gejaagdheid, zijn zwarte oogen, die hij bijna geheel dichtkneep, gingen onrustig heen en weer, terwijl zijn toch niet al te frissche gelaatskleur vaalbleek was ge worden. Maar de argelooze man bespeurde van dit alles niets. Het tweetal liep verder en praatte over sommige aangelegenheden der Bank. Zij be vonden zich spoedig bij de vestingwerken waar zij een buitenkoffiehuis vonden, dat „Een kleine blauwe flesch" tot uithangbord had. Het zag daar alles nog nieuw en zindelijk uit en in het tuintje achter de herberg ston den in de schaduw van het geboomte eenige tafeltjes en stoelen, die tot zitten schenen uit te noodigen. In den tuin nam Bontemps, gevolgd door Senechal plaats. Zij zetten hun hoeden af en wischten zich staat men echter op het standpunt, dat deze bijzondere vernederende wij ze van straffen slechts voorbehouden jegens gemeene misdadigers, in het bijzonder land- en volksverraders. Van der Lubbe had weliswaar een ge meene daad had verricht, doch niette- had hij dit uit overtuiging gedaan. Van zelfsprekend was het kiezen van de wijze van ter doodbrenging geens zins bedoeld als een verzachting; van de straf. De terechtstelling zelve. Toen Van der Lubbe Woensdagoch tend het bericht van zijn terechtstel ling werd medegedeeld, ontving hij dit even apatisch als altijd. Hij had geen enkelen wensch en wenschte ook geen geestelijken bij stand. Ook toen hij Woensdagochtend vroeg werd gewekt en naar de bin nenplaats geleid, toonde hij zich apa thisch als altijd. Aanwezig waren o.a. de procureur- generaal van het rijksgerechtshof dr. Werner, de president van de strafse- naat dr. Bünger, drie rechters van den senaat en een vertegenwoordiger van den Pruisischen staat. Zonder spoor van aandoening luis terde Van der Lubbe naar het voorle zen van het doodvonnis, waarna hij den beul volgde, terwijl een geestelijke gebeden zei. De terechtstelling duurde een lialve minuut. De indruk bij de familie. De familie van Marinus van der Lub be, die in de nabijheid van Leiden woont heeft de terechtstelling van Marinus dorst Woensdagmorgen te ongeveer half elf vernomen, toen een journalist zich te hunnen huize ver voegde. Het bericht van de ter dood brenging bereikte de fajmilie dus wel op een zeer onverwachte wijze. De familie had hierop dan ook heelemaal niet gerekend, vooral daar nog pogin gen werden gedaan om gratie te ver krijgen en terwijl ook de Nederland sche regeering nog officieel stappen had ondernomen. De familie had ze ker verwacht wanneer het vonnis even tueel zou worden voltrokken, daarvan te voren bericht te ontvangen. Zooals begrijpelijk is was de familie door de ontvangen mededeeling zeer ontdaan. Onze regeer ing zeer teleurgesteld. Bij navraag ter bevoegder plaatse vernam men, dat het aan Van der Lubbe voltrokken doodvonnis de Ne derlandsche regeering, die alles ge daan heeft wat mogelijk was om de straf veranderd te krijgen, zeer heeft teleurgesteld. Het lijk ter beschikking van de familie. Naar men meldt, heeft het Reichs- gericht te Leipzig aan onzen consul al daar medegedeeld, dat indien de fa milie van Van der Lubbe prijs stelt op het stoffelijk overschot van den te rechtgestelde, dit te harer beschikking zal worden gesteld. Door tusschen- komst van de burgemeesters der ge meente waar familie van Van der Lubbe verblijf houdt wordt deze mede deeling aan haar overgebracht. BINNENLANDSCH NIEUWS. ONGEVAL IN GYMNASTIEKLOKAAL. Op een school in de van Ostadestraat bij de Ferdinand Bolstraat te Amsterdam is Woensdagmorgen in het gymnastieklokaal de onderwijzeres door een kind omvergeloopen. Zij kwam zoo ongelukkig terecht, dat zij met een zware hersenschudding naar een der ziekenhuizen moest worden overgebracht. FRAUDE, f 35000 verduisterd in een tijds verloop van vele jaren. Door de politie te Rheden (Geld.) is een onderzoek ingesteld bij de coöp. landbouw- vereeniging „Rheden", alwaar frauduleuze handelingen zouden znij gepleegd, welke reeds van 1928 en daarvóór dateeren. Het tekort zou f 35000 bedragen. (De controle zal wel schitterend zijn geweest.) De geheele administratie is in beslag ge nomen en verzegeld. Een vroegere directeur, de heer L, is gear resteerd en in bewaring gesteld. OPENBAAR DEBAT A.N.F.B.—N.S.B. De heer J. A. Baars heeft namens den Raad van Toezicht van den Algemeenen Ne derlandschen Facistenbond d.d. 8 Januari 1934 den volgenden brief gezonden aan ir. A. A. Mussert, den leider van de N.S.B. Bij dezen noodig ik U uit tot een openbaar debat over het onderwerp „Principieele ver schilpunten tusschen N. S B. en A. N. F. B.' Daar het voor de toekomst van het Neder landsche volk van het hoogste belang is klaar en duidelijk ons beider beginselen naar voren te brengen en het absoluut noodzakelijk is den nog niet fascistisch georiënteerden Ne derlander voor de zuivere en eerlijke keuze te stellen „N. S. B. of A. N. F. B.?", lijkt mij een openbare gedachtenwisseling over het bovengenoemde onderwerp van buitengewoon groot gewicht. Ik verzoek u daarom beleefd doch dringend iemand uit uw beweging aan te wijzen, die met een door mij aan te wijzen persoon uit onzen bond overleg zal plegen over tijd, plaats en voorwaarden, waarop een dergelijke debat avond zou kunnen plaats vinden." ONTROUW PENNINGMEESTER. Had f 1500 verduisterd van een loterij-comité. Het bleek nu, dat de- loterij verboden was, weshalve het heele comité vervolgd wordt. Een loterij-comité, samengesteld uit arbei ders in het transportbedrijf, heeft bij de Am- sterdamsche politie aangifte gedaan, dat de gewezen penningmeester een bedrag van f 1500 zou hebben verduisterd. Het merkwaar dige van dit geval is, dat het geheele comité thans eveneens vervolgd wordt en wel wegens overtreding van de loterij wet. De penning meester is bovendien een bekend type op het gebied van verboden loterijen BEPERKING VAN HET AANTAL KALVEREN. De crisis-rundveecentrale maakt bekend, dat het in haar voornemen ligt binnen korten tijd over te gaan tot het afnemen van vrou welijke nuchtere kalveren. Deze afname houdt verbandt met de doorvoering van het teelt- regelingsplan, hetwelk ten doel heeft het totaal aantal aan te houden kalveren te be perken. Nader zal worden bekend gemaakt op welk tijdstip met de levering zal kunnen worden begonnen en tegen welke prijzen de afname zal geschieden. CRISIS-VARKENSWET 1932. Aantal te houden varkens. De Gewestelijke Varkenscentrale Noord holland vestigt er de aandacht op, dat het aanbeveling verdient eventueele bezwaar schriften tegen de toewijzing van het aantal te houden varkens vóór 1 Febr. 1934 bij haar in te dienen. Bertels' Kunstkorrel in de praktijk. De heer J. T. van Bergen te Beekbergen schrijft ons d.d. 6 Oct. '33 het volgende: Uw opfokvoer alsook de Ratio Super standaard Kunstkorrel voldoen mij uitstekend. Van mijn zeventig jonge eenden had ik reeds na 4 maanden en 10 dagen het eerste ei en thans reeds 46 eieren per dag Het voederverbruik bedraagt 0.84 cent per eend per dag. Ook voor mijn kippen (500 Reds) gebruik ik thans met groot succes Bertels' Kunstkorrel. De kippen houden zich best en verbruiken 3/4 cent aan voeder per dier per dag. Ik zal het gebruik van Uw Kunstkor rel gaarne aan een ieder aanbevelen. het zweet van het voorhoofd. Pf, pf, pf blies vader Senechal met bol le wangen, wat is het warm Bontemps scheen al zijn koelbloedigheid te hebben herwonnen. Zijn vingers beefden niet meer, maar onwillekeurig wendde hij de oogen af, als deze toevallig Senechal's blik ken ontmoetten. De waard der kleine herberg bedien den scheen men er niet op na te houden kwam beleefd naar de beide heeren toe, rei nigde het tafeltje met zijn servet en vroeg naar hun verlangen. Senechal koos een glas Vermoeth met sui kerwater. Bontemps bestelde een flesch wijn. Wel zoo, wel zoo, lachte de oude heer. Een heele flesch wijn voor mijnheer alleen. Bontemps lachte insgelijks, maar zenuw achtig en gedwongen. De waard bracht het bestelde. Bontemps dronk haastig twee groote glazen wijn achter elkander leeg. Senechal had in- tusschen de suiker van het schoteltje in een groote glas gedaan, daarbij de Vermouth ge schonken, maar toen hij naar de karaf met water greep, werd hij hierin door Bontemps verhinderd. Een oogenblikje, mijn waarde heer Maar ik verga van dorst, mijn jongen Als ge mijn raad wilt volgen, mijnheer Senechal, bestel dan een syphon spuitwater of een kogelfleschje. Dat bruisende water is met Vermouth een heel verfrisschende drank. Nu, dat is nog zoo'n slecht idéé niet, maar het komt op uw beurs neer, vriendlief! lachte de oude man. Hij tikte met zijn glas op tafel en riep daarbij Hola Aannemen Is daar niemand Maar de waard was aan de andere zijde van den tuin, waar hij het zeer druk scheen te hebben met het helpen van andere gasten. Waarom zoudt gij zoolang wachten vroeg Bontemps. Als ge zelf even naar het buffet loopt zijt ge dadelijk geholpen Groot gelijk, antwoordde Senechal, ge hebt groot gelijk En hij stond op en sneldt weg. Nauwelijks had de brave man den schurk zijn rug toegekeerd en was hij achter het boschje verdwenen, of Bontemps goot uit een klein fleschje, dat hij in de linkerhand met dat doel had gereed gehouden, enkele druppels donker vocht in het nog onaangeroerde glas met Vermouth. Een oogenblik later keerde de oude man terug. Hij had een kogelfleschje bij zich, met welks inhoud hij het glas met Vermouth tot aan den rand aanvulde. Toen roerde hij het mengsel dooreen dronk het haastig op. Bontemps sloeg hem glimlachend gade Nadat Senechal zijn glas tot op den bodem geledigd had, uitte de ellendeling een zucht van verlichting. De oude heer had zijn glas zoo snel op ge dronken, dat hij niets bijzonders geproefd had. Nog zooiets vroeg Bontemps heel be leefd. Neen, dank je, mijn waarde Het is nu zeven uur, ik ben wat gehaast. Als gij soms bij uw flesch wijn wilt blijven. Weineen, die is haast op, ik ga met u mee. Bontemps betaalde en zij gingen heen. Nadat zij een klein eind hadden geloopen, zei Bontemps opeens Zoo, dat is mijn weg, daar woon ik. Senechal stond stil. Hij was bleek gewor den. 't Is vreemd, mompelde hij, ik voel zulk een geweldige drukking op de hersens, 't ïs of alles met me rond draaitHoe kom ik nu aan zooiets. Hij waggelde. Bontemps hield hem staande. Senechal zelf deed ook al zijn best, om zich goed te houden. Die drank was zeer frisch, zei hij. Ik heb zeker te haastig gedronken, dat het mij niet goed op de maag zit. We moeten hier even plaats nemen. Neen, neen, het heeft Loopbrug ingestort bij Vulcaan. Twee dooden zware schade. WoensdagjQiiddag tegen half vier is op het Vulcaan-terrein te Vlaardin- gen een ernstig ongeluk gebeurd, waar bij twee dooden te betreuren vallen. Van één der groote loopbruggen op dit terrein is door onbekende oorzaak een arm met een gewicht van 150 ton naar beneden gestort. De z.g. loopkat, die op dezen arm stond, stortte in den kolenlichter „Aldstad", liggende (naast het Duitsche stoomschip „Bal- dur", waardoor de lichter doormidden brak en met het machinegebouwtje in het ongeveer 12 M. diepe water ver dween. De arm zelf kwam terecht op het stoomschip „Baldur", waarvau de mast eenigszins ontzet werd. In de loopkat bevonden zich de kraanmachinist D. Schepen en de smeerder Kuil. Beide personen, die ge huwd zijn, zijn om het leven gekomen. BROEDMACHINES ONTEIGEND. Waar blijft de persoonlijke vrijheid Een kuikenbroeder te Barneveld schrijft aan het H.-blad „Er is een Kon. besluit afgekomen, volgens hetwelk in Nederland alleen gebroed mag worden in broedmachines die het eigendom zijn van de Nederlandsche Pluimveecentral». Nu zijn alle houders van broedmachines verplicht hun machines te verkoopen aan de Ned. Pluimveecentrale voor f 1.- per stuk. Elk bedrijf is hierdoor verplicht zijn machines te verkoopen, omdat als men het niet doet de machines niet meer mogen worden ge bruikt en dus waardeloos worden. De Ned. Pluimveecentrale geeft daarna de machines weer in bruikleen aan de verkoo- pers. Te allen tijde kunnen de machines worden teruggekocht, doch mogen dan niet gebruikt worden en ook is de verkooper verplicht deze te allen tijde terug te koopen, indien de Ned. Pluimveecentrale dit wenscht. Echter komt het recht van terugkoopen te vervallen, als men niet aan alle verplichtin gen als aangeslotene der Ned. Pluimveecen trale heeft voldaan. Is het uit een staatsrechtelijk oogpunt be zien juist, dat een rijksinstelling maar zoo niets te beduiden, ik wil u niet ophouden, mijnheer Bontemps, daar is uw weg, ga maar gerust naar huis O, ik heb geen haast, niemand wacht mij, ik ben vrijgezel. Maar, mijnheer Senechal, wat ziet ge bleek! De naastbij staande bank kon niet eens wor den bereikt, de oude man zonk ineen. Sedert een uur hadden de wolken aan den hemel zich tezamen gepakt, van minuut tot minuut werd de lucht zwarter. Het weerlicht te voortdurend en de donderslagen werden hoe langer hoe zwaarder. Het regende nog niet. Maar opeens, alsof de felle slagen de wolken hadden vaneengescheurd, vielen ei zware dikke droppels uit de lucht, onmiddel lijk gevolgd door een dichten piassenden re gen. We kunnen hier niet blijven, mijnheer Senechal, zei Bontemps op zachten toon. Neen, waarlijk nietstamelde de oude heer, want het spreken viel hem reeds moei lijk. Als wij hier blijven, worden wij doornat. Senechal beproefde op te staan en kwam ook inderdaad overeind. Hij kon zich evenwel slechts met moeite, ondersteund als hij werd door Bontemps, tot de bank voortslepen, waar hij zwaar op neer viel. Hemel, hoe klopt mijn hart, zei hij met inspanning naar adem hijgend. Het is, of ik niet meer goed zien kan. Het hoofd zonk hem op de borst. Met al zijn zwaarte leunde hij tegen den rug der bank en scheen den slaap, die hem blijkbaar overvallen wilde, maar niet te kunnen tegen gaan. Bontemps schudde hem krachtig heen en weer. Komaan, we moeten verder, mijnheer Senechalriep hij. Ge moogt hier niet gaan zitten slapen, voor den drommel. Ja, ja prevelde de oude, zonder noch tans zijn oogen open te doen. Ge wordt hier door en door nat Dat is jammer genoeg Maar sta dan toch op, ouwe heer Denk om uw boodschap van half acht Die laatste woorden brachten Senechal tot nieuwe krachtsinspanning. Ja, ja, mompelde hij, het moet De regen viel nog altijd bij stroomen neer. Bontemps zag naar alle kanten onrustig om. Er kwam af en toe een ledig rijtuig voor bij en als de koetsier die twee mannen daar in den regen zag zitten, bood hij aan, om hen thuis te brengen, maar Bontemps schudde telkens met het hoofd van neen. Zijn blik ken waren bijna voortdurend naar één kant gericht. Plotseling maakte een lachje op het gelaat van den booswicht duidelijk, dat hij eindelijk in het oog had gekregen, wat hij reeds zoo lang had gehoopt te zien. Een koetsier kwam langzaam naderbij. De koetsier was een klein, mager, uitgedroogd mannetje van een donker, uiterlijk, met diep liggende, scherpe oogen. Bontemps wisselde met hem een teeken van verstandhouding en het rijtuig kwam voor de ebank te staan. We zullen een rijtuig nemen papa Sene chal sprak de booswicht. Ik wil u naar huis brengen. Verstaat gij mij wel? Ja, ik versta je., een rijtuig, een goed idee.... ja! ja, leuterde de oude man. Ik betaalwe zullen later wel afre kenen Goedheel goed, morgen Maar sta dan ook op en klim er in We zijn al tot op het hemd toe nat Maar Senechal kon niet doen wat men van hem verlangde. Hij lag als vastgesnoerd op de bank. Halfdragend bracht Bontemps evenwel den slaapdronken man in het rijtuig, maar het kostte hem zeer veel moeite. De koetsier scheen op dit alles volstrekt niet te letten. Het plasregende nog voortdurend. Toen Senechal gewaar werd dat hij weer zat, leunde hij met zijn hoofd tegen den zij wand van het rijtuigje en viel onmiddellijk in een vasten slaap. Vervolg Binnenpagina.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1