25e JAARGANG DINSDAG 23 JANUARI 1934 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINOEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD No. T WIERINGER COURANT N—"S. VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN. BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. V ADVERTENTIëN Van 1 5 regels f 0.50. Iedere regel meer f 0.10. TEGEN HET VERKEERSFONDS. De A.N.W.B., de Bond van Bedrijfsautohou ders en de K.N.A.C. hebben stelling genomen tegen de plannen van de Regeering tot het instellen van een Verkeersfonds. Thans wijzen deze vereenigingen in een schrijven er op, dat de huidige belastingen op auto's, benzine enz. f 06.250.000 opbrengen, namelijk aan invoerrechten f 5.000.000, ben- zlne-invoerrechten f 29.000.000, personeele belasting f 7.000.000, rijwielbelasting f 7.250.000 wegenbelasting f 13.500.000, overige belastin gen f 4.500.000. De nieuwe lasten zullen 9 millioen eischen. Gevraagd mag nu worden, zeggen genoem de vereenigingen Wat zal het gevolg zijn van de heffing der negen millioen gulden ex tra Bekend is thans reeds ook de Regee ring moet dit weten, althans de inspecteurs der belastingen kunnen het haar mededeelen dat vele houders van personenauto's alleen al wegens den schrik, dien zij gekregen heb ben bij de verschijning dezer voorstellen, hun auto op stal hebben gezet en ontheffing van personeele belasting gevraagd hebben. Een veel grooter aantal wacht eerst eens af, of dit veelbestreden ontwerp wet zal worden, in welk geval de auto niet meer voor de wegen belasting zal worden opgegeven en öf geheel zal worden afgeschaft óf op stal zal worden gezet. Dit geld zoowel voor de vele eigenaren van kostbare wagens, wier kapitaalkracht door de tijdsomstandigheden toch al ernstig is gedaald, als voor de houders van goedkoope wagentjes, voor wie eenige tientjes meer of minder een onoverkomelijk bezwaar blijken zullen. Evenzeer geldt dit voor de vele vracht auto's, welker rentabiliteit geenszins zooda? nig is, dat er wel een nieuwe heffing bij kan, terwijl de verhooging der rijwielbelasting een terugslag zal doen gevoelen op de opbrengst dezer belasting, ten eerste omdat f 0.50 per jaar voor een aantal wielrijders wel een zwa- ren extra-last beteekent, voorts omdat in dezen tijd van bezuiniging en van prijsver- hooging door de omzetbelasting in menig ge zin met 3 of 4 fietsen b.v. de aanschaffing van een fiets voor het jongste gezinslid nu nog eens even uitgesteld zal worden, in me nige winkelzaak het aantal fietsen voor de „loopjongens" zal worden ingekrompen, enz. Uit de opbrengst der wegen- en rijwielbe lasting der laatste jaren is af te leiden, dat een stijging van 5 a 6 ook voor 1934 en vol gende jaren normaal zou zijn, ook omdat Nederland, vergeleken bij andere landen, het verzadigingspunt wat auto's betreft nog lang niet bereikt heeft. Aangenomen mag dus worden, dat, als er geen belemmeringen aan de ontwikkeling van het wegverkeer in den weg worden ge legd, de bovengenoemde opbrengst van 66 millioen gulden jaarlijks zal stijgen met 5 a 6 dus met 3l/s a 4 millioen gulden. Nu komt de Regeering met haar heffing van negen millioen en verstoort daardoor on getwijfeld dezen groei in ernstige mate zelfs bij een optimisch schatting zal de terugslag allicht toch zoodanig zijn, dat de groei terug gebracht wordt van 5 a 6 tot b.v. 2 In dat geval verliest de Rijksschatkist, samen met die der gemeenten, mathematisch zeker 2/3 van het genoemde bederag van 31/» a 4 milli oen, dus circa 2lh millioen. Zij wint dus met haar nieuwe wet geen 9 millioen, doch slechts 6'/a millioen gulden. Maar ook dit is niet waarin werkelijkheid zal de schatkist er vermoedelijk op achter uit gaan. Immers, de auto brengt het Rijk niet alleen belasting op, maar geeft ook werk en de fiets eveneens. In de laatste jaren zijn tienduizenden jongemannen voor werkloos heid behoed door de auto, die in stijgende mate werkkrachten opeischte. Een j aarlij k- sche groei van het aantal in gebruik zijnde motorrijtuigen met niet minder dan gemid deld 10.000 bracht telkenjare weer voor ver scheidene duizenden chauffeurs, monteurs, e.d. werk, boven het aantal, dat reeds in de- FEUILLETON. (70. Terwijl hij dit deed, hoorde hij de ambte naren der politie, die langs den oever hun onderzoek waren begonnen. Bontemps lachte, want hij had niets meer te duchten. Zoodra de vermetele moordenaar van Sime- on en van den ouden heer Senechal de eerste straten van Parijs had bereikt, trad hij in een magazijn van gemaakte kleederen en schafte zich aldaar nieuwe kleederen aan. Aldus van top tot teen in een nieuw en warm gewaad gestoken, met een pak onder den arm van de door hem uitgetrokken door natte kleeding, wandelde hij doodbedaard de stad in, waar hij het eerste het beste rijtuig aanriep en zich daarmede naar de straat liet brengen, waarin de heer Rouquin, zijn pa troon, woonde. Den volgenden dag, des misdags tegen twee uur, trad een jongmensch, die reeds eenigen tijd in de nabijheid van de vorstelijke woning van markies d'Argental had vertoefd, op het paleis toe en verzocht aldaar, nadat hij zijn naam had op gegegeven, tot de markiezin te worden toegelaten. De bedoelde jongeman was Valentin, dié nadat hij zich overtuigd had, dat de markies afwezig was, verzocht om Gabrielle te spre ken. De markiezin gaf bevel hem bij haar in den salon te brengen. Valentin doorliep de groote en prachtvolle zalen, waar de voet in kostbare tapijten weg zonk, en waar de wanden versierd waren met de kunststukken der moderne meesters. O- veral viel het oog op schoone vazen, kostbaar bronswerk ingelegde meubelen, benevens won derwerken van weelde en fijnen smaak. ze beroepen werkzaam was. Jaarlijks werden de laatste jaren 50.000 nieuwe autobestuur ders opgeleid ook daaruit blijkt, hoevele personen telkenjare, dank zij de auto, werk vonden. Naast de beroepschauffeurs en de personen, werkzaam in garages, den auto-, banden- en benzinehandel en het carrosserie-, lak- en schildersbedrijf, de rijwielfabricage en -han del, zijn nog vele groepen van personen aan te wijzen, wier bestaan ten nauwste verbon den is aan het motorverkeerbestuurders van motorrijwielen, welke als bestelwagen dienst doen, handelsreizigers, die het platte land bezoeken waar geen trein of tram komt en wier werkkring ontstaan is, dank zij de populariseering van de goedkoope auto, ar beiders en employé's bij wegen- en bruggen bouw. Zelfs zou veel verder gegaan mogen worden b.v. zijn vele buitencafé's en hotels ontstaan langs de groote wegen, dank zij het toenemend verkeer, bij een afnemend ver keer zal ook hun levensvatbaarheid geringer worden en de arbeidsgelegenheid minder. Naar berekening vinden 135.000 personen werk in alles wat met het wegverkeer samen hangt. Ten slotte wordt er in het schrijven op ge wezen, dat dit ontwerp zeker de werkloosheid zal bevorderen, dat het in financieel opzicht een gevaarlijk experiment mag heeten, dat met wiskundige zekerheid zal blijken te zijn het slachten van de kip met de gouden eieren. BINNENLANDSCH NIEUWS. TEELTREGELING VOOR AARDAPPELEN. Een beperking tot 2/3 van de in 1933 met aardappelen bebouwde opper vlakte. Naar wordt vernomen, heeft de landbouw crisis-commissie in behandeling genomen een plan tot teeltbeperking der aardappelen cultuur, hetwelk afkomstig is van den voor zitter der Ned. Aardappelcentrage. Volgens dat plan ligt het in de bedoeling de oppervlakte met aardappelen in 1934 te beperken tot een oppervlakte overeenkomen de met 2/3 gedeelte van de met aardappelen beteelde oppervlakte in 1933. De maatregelen die voor het product van den oogst 1933 ge troffen moesten worden teneinde een alge- heele ineenstorting van den prijs te voorko men, kwamen in hoofdzaak neer op een kunst matige beperking van den voorraad aan con sumptieaardappelen, gepaard gaande met het vaststellen van minimum verkoopprijzen (af boerderij). Het grootere overschot, dat thans de normale prijsvorming in den weg staat, dient door een beperking van de teelt in het a.s. cultuur jaar te worden voorkomen. Bij deze beperking zal een oppervlakte met aard appels van niet grooter dan tien aren, die door belanghebbenden zelf geteeld worden, buiten beschouwing blijven. Hierdoor blijft de mogelijkheid open, dat aardappelteelt voor eigen consumptie zonder bezwaar voortgang kan hebben. Er zullen volgens bovengenoemd plan spoedig maatregelen getroffen worden, waardoor, de bij de gewestelijke aardappel organisaties aangesloten telers een teeltver gunning voor 1934 zullen verkrijgen. AUTO-ONGEVAL. Vrijdagavond half zes reed een personen auto nabij Koedijk, op de plaats waar de tram den weg kruist, tegen de van Bergen komende motortram. Persoonlijke ongeluk ken hadden niet plaats, doch de auto werd dei-mate beschadigd dat hij vrijwel waarde loos werd. Het oversteken van den weg is ter plaatse vooral des avonds, zeer gevaarlijk, er staan echter borden en iedere weggebruiker doet verstandig de grootste oplettendheid te be trachten. HET SMOKKELEN VAN SUIKER. In de nabij Budel (N.-Br.) gelegen Belgi- Valentin had veel oog voor dergelijke wer ken, maar al moest hij ook willekeurig de weelde bewonderen, waarvan hij zich in dit huis omringd zag, de droefgeestige uitdruk king week niet van van zijn gelaat, omdat hij de kunststukken wel in verbinding moest brengen met het lot, dat de arme Gabrielle getroffen had. Na een reeks van kamers, de eene al prach tiger dan de andere, te zijn doorgegaan, bleef de bediende, die Valentin geleidde, staan, opende een deur en trok zich beleefd terug. Valentin betrad nu een vertrek, dat zoo duister was, dat hij in het eerst nagenoeg niets kon onderscheiden. Hij dacht in dit flauw verlichte boudoir geheel alleen te zijn, toen hij een lieve, hem welbekende stem hoorde, die zijn naam uitsprak. De jonge vrouw stond van een sofa op, die achter in de kamer geplaatst was, kwam met blijdschap naar haar bezoeker en reikte hem haar beide handen. Hij greep die handen, bracht ze aan zijn brandende lippen en hield ze in de zijne ge sloten. Valentin begon zich aan de halve duisternis te gewennen en zag nu duidelijker de voor hem staande gestalte. Gabrielle droeg een zwart fluweelen kleed en dat deed de doorschijnende blankheid van haar gelaat des te meer uitkomen. Een fijn parfum omringde haar. Valentin kon zijn oogen niet van haar af houden. Hij vergat alles, wat hem herwaarts had geleid, hij vergat ook, dat Gabrielle aan een ander geketend was. Hij beminde haar, hij zag en voelde niets anders ter wereld dan liefde Een vreemde gloed stroomde in zijn hart, Hij voelde de vingers der jonge vrouw in zijn hand beven en zachtjes drukte hij die haar blik drong tot diep in zijn oogen, zoodat een groote tee- derheid in beider hart ontwaakte. Zij beminden elkander. Een misdaad had hen gescheiden. Gabrielle kon niet als de vrouw van Norbert worden beschouwd, als de vrouw van iemand, die een moordenaar was geworden en slechts in naeyn baar eohtge- sche grensplaatsje Hamont, zijn enkele groo te opslagplaatsen gebouwd, waar Belgische suiker wordt opgeslagen, om dan vandaar frauduleus in ons land te worden ingevoerd. Te Budel wordt de suiker uit België afkom stig, als het ware huis aan huis te koop aan geboden voor 32 cent per K.G. De winkeliers in Budel verkoopen dan ook vrijwel geen Nederlandsche suiker. EEN CREDIETBANK, DIE WOEKERRENTE VORDERDE. De centrale recherche te Rotterdam heeft de boeken van de Deposito- en Credlet-Bank gevestigd Goudsche singel 129 te Rotterdam, in beslag genomen wegens overtreding van de Geldschieterswet-1933. Bij het onderzoek, dat de recherche dezer dagen instelde naar de administratie, is gebleken, dat de bank herhaalde malen voor schotten had verstrekt van minder dan f 500. Bovendien vorderde zij een rentepercen tage, dat eenige malen grooter was dan de wet toelaat. Daar dit aangemerkt moet wor den als woeker, is op de boeken beslag ge legd. Tegen den 45-jarigen directeur zal proces verbaal worden opgemaakt. EEN ROOD STRIKJE GEDRAGEN. Conform den eisch van het O. M. veroor deelde de Amsterdamsche kantonrechter, mr. De Vries Feyens, een communist wegens overtreding van het uniformverbod tot f 5.- boete. De man, die op weg was naar een commu nistische vergadering, had een rood strikje gedragen. Een agent had hem in de Leidsche straat bekeurd. KIND VERDRONKEN. Vrijdag na schooltijd is het acht-jarig zoontje van den heer Zijp aan den Monni kendammer jaagweg, niet thuis gekomen. De ouders, die zeer ongerust waren, stelden de politie te Edam in kennis van het uitblijven van hun zoontje J. Onmiddellijk werden po gingen tot opsporing gedaan en o.m. werd gedregd in den Monnikendammertrekvaart. Na middernacht werd het knaapje levenloos uit deze vaart opgehaald. Vermoed wordt, dat het kind van den weg is gewaaid. BUITENLANDSCH NIEUWS. EUROPA. Op de laatste gezondheidstentoon.- stelling te Berlijn werd aangetoond aan de hand van statistieken en tabel len, dat als gevolg van het sterfte- overschot in 1975 de viermillioenen- stad Berlijn geen millioen inwoners meer zal hebben als het zoo door gaat en de bevolking: niet grooter zal zijn, dan tijdens den Fransch Duit- schen oorlog. Ook in Frankrijk is de bevolking aan het dalen en wel in versterkte mate. In de eerste 8 maan den van 1933 bedroeg het aantal nieu we menschen 33.135 minder dan in 1932 en dat jaar daalde het totaal nieuwen tot beneden de 700.000, terwijl het in 1932 nog 722,246 had bedragen tegen meer dan 800.000 in 1921, 900.000 in 1901 en meer dan 'n millioen in 1861 Moderne Hygiëne. Het laatste vlooien-theater in Dene marken is gesloten, als gevolg van de moderne hygiëne. De bestuurder van het theater ver klaarde, dat hij de laatste jaren groo te moeilijkheden gehad heeft, om nieu we artisten te vinden. Er schijnen geen vlooien meer te zijn, de bevolking is zindelijk geworden. Toen dus dezer dagen, aldus de ge fopte directeur, mijn prima-donna dood ging en ik geen opvolgster had, besloot ik mijn theatre te sluiten. Biefstuk uit katoen. De directeur van de Southern Cottin Oil Company heeft op het congres der maatschappij voor scheikunde van Amerika verslag uitgebracht over zijn proefnemingen tot vervaardiging van kunstmatig vleesch uit katoen olie en katoenzaad. Het materiaal was bijzonder geschikt voor het doel, om dat het 55 pCt. prote-ine bevat. De spreker verklaarde, erin te zijn ge slaagd, een zeer voedzaam en smake lijk vleesch te vervaardigen, dat gebra den kan worden en dan smaakt als een normale restauratiebiefstuk. Daar bij heeft het het groote voordeel, dat het materiaal niet meer dan 5 dollar cents per pond kost. Een der deelnemers aan het con gres meende, dat die proefnemingen wel zeer belangwekkend waren, maar dat het toch geenszins het ideaal van de menschheid is, „normale restaura tiebiefstuk" te eten. Operaties met ultra-kortegolf-stralen. De ontdekking van zeer merkwaar dige eigenschappen van ultra-korte- golfstralen door ingenieurs van het Marconi Company's laboratorium in Chelmsford zal waarschijnlijk in de toekomst een volkomen verandering ondergaan tengevolge van de genees- en heelkunde. Tal van ziekten zouden zeer spoedig kunnen worden gene zen, als men het lichaam met deze stralen behandelt. In Engelsche ge neeskundige en radio-kringen gelooft men, dat deze ontdekking bovendien zal leiden tot een wijze van opereeren, waarbij geen druppel bloed meer zal vloeien, noch ook maar een seconde pijn zal worden geleden. Inwendige or ganen zouden kunnen worden verwij derd, zonder dat van het tot nu benoo- digde opereermes gebruik behoeft te worden gemaakt. Het radiö-diathermie-apparaat, zoo als de nieuwe uitvinding wordt ge noemd, ziet er uit als een gewoon radio toestel en kan zoowel worden ge bruikt voor operaties als om in het lichaam op een bepaalde plaats warm te op te wekken. Deze vorm van warm te is namelijk in staat om microben te dooden. Lonnontsteking en eenige andere ziekten zijn reeds op deze manier be handeld. Het groote bezwaar is ech ter tot nu toe, dat de temperatuur niet ongelimiteerd kan worden opge voerd, zonder andere organismen in 't lichaam te beschadigen. Het toestel kan op verschuilende golflengten wor den ingesteld, op elke golflengte rea geert een ander orgaan. Operaties zonder bloed en zonder pijn zijn reeds met het toestel verricht op zeer teere lichaamsdeelen, als de oogen en de hersenen. Het mes, dat wordt gebruikt, is een stomp instru- noot mocht heeten, omdat zij, doodelijk be dreigd, gedwongen was geweest het voor haar zoo noodlottige „ja" uit te spreken. Alles scheen haar te voeren tot den jonge man, wiens hart zoo ridderlijk voor haar klopte, dat hij met blijdschap zijn bloed voor haar zou hebben gestort en dat hij slechts denken kon aan haar. O, Valentin, riep zij uit, je hebt mij een weldaad bewezen met hier te komen Welk een armzalig bestaan is het mijne Het zien van je, schenkt mij weer een weinig levens moed Ik heb dikwijls oogenblikken, dat ik slechts wenschen kan dood te zijn Daarop geheel weer zichzelf de voorbij gaan de zwakheid meester geworden dwong zij Valentin naast haar op de sofa plaats te ne men. Maar ik doe verkeerd met zoo te wee- nen en te klagen, hernam zij. Ik mag mij niet zoo overgeven aan mijn gevoel van zwak heid en droefenis, ik moet nu alleen aan den mij zoo welkomen gast denken Spreek, mijn vriend, wat heb je mij te melden, wat is er nu weer gebeurd Wat er gebeurd is sprak Valentin, een nieuwe misdaad Nog een riep Gabrielle, bevend van ontroering. Alle kenteekenen doen dit althans ver moeden, voegde Valentin er bij. O, zeg mij alles, wat je weet of vermoedt. Verheel mij niets Is Andreas Senechal dood? Neen, maar de doktoren hebben hem op gegeven hij zou slechts door een wonder kunnen worden gered. Maar dat is nog niet alles. Zijn vader is plotseling verdwenen Hij is gistermiddag als gewoonlijk om zes uur van zijn kantoor gegaan en niemand weet ons nu te zeggen, wat er van hem ge worden is. De nacht ging voorbij, deze dag is haast voorbij. Vader Senechal is nog steeds niet teruggekeerd. Ik ben ten overvloede, al vorens hierheen te komen, nog eens aan het bankiershuis geweest, maar hij is daar niet gezien. O, die man, riep de markiezin in vertwij feling, zal hij dan niet eindelijk zijn straf ment. Het veroorzaakt een insnijding:, welke diepte electrisch wordt gecon troleerd, de operateur kan namelijk de sterkte van de stralen laten toe- en afnemen. Er vloeit geen druppel bloed, omdat het mes automatisch het bloed van de opengesneden aderen en haarvaten doet stollen en er wordt geen oogen- blik pijn gevoeld, omdat de zenuwen onmiddellijk door den electrischen stroom worden verdoofd. Het nut van Sinaasappelen. Bij het opruimen van de door den brand in het Paleis van Justitie te Istamboel veroorzaakte puinhoopen, heeft men een eigenaardige ontdek king gedaan. De inhoud van eenige door het vuur gespaarde safes bleek door de hitte geheel te zijn vernietigd. De papieren vielen tot asch in elkaar, toen de safes geopend werden. In een derde safe bevonden zich eenige be langrijke ducumenten en drie duizend pond sterling in papiergeld, die men eveneens vernietigd dacht. Toen de safe echter geopend werd, bleek de in houd echter onbeschadigd. Men vond in dezelfde safe ook twee kleine, ineen geschrompelde balletjes, die de oplos sing van het raadsel brachten. De amb tenaar, die de sleutels van deze safe bezat en den avond voor het uitbre ken van den brand nog eenige docu menten en wat geld erin had gelegd, deelde n.1. mede, dat hij dien avond ook twee sinaasappelen, die hij den volgenden ochtend wilde opeten en nergens wist te bewaren, in de safe had gelegd. Tijdens den brand schrom pel den ze door de hitte ineen, docli ontwikkelden tevens voldoende vocht in de atmosfeer van de safe om de do cumenten tegen vernietiging te be schermen. Grooter veiligheid op de Zwitserscha spoorwegen. Bij de Zwitsersche bondsspoorwe- gen zal binnenkort een automatische treinbeveiliging worden gebouwd, die voorkomt, dat een trein door een on veilig signaal rijdt en daardoor met 'n anderen trein in botsing komt. De spoorweg-autoriteiten hebben daartoe een elctro-magnetsch systeem uitge kozen, geconstrueerd door een fabriek te Zurich, dat het groote voordeel heeft, niet onderhevig te zijn aan de in vloeden van ijzel, sneeuw, regen, enz. In de rails worden electro-magneten aangebracht, die door middel van een signaal den machinist waarschuwen indien hij door een onveilig signaal wil rijden. Brengt hij de remmen niet in werking, dan wordt automatisch de electrische stroom uitgeschakeld en de luchtrem in werking gesteld, zoodat de trein nog vóór het signaal tot stil stand komt. Een andere factor van veiligheid is, dat de trein stopt wan neer de installatie niet werkt. Op het traject Bern-Thun zijn proeven geno men, die hebben bewezen, dat de in richting bij alle snelheden heel be trouwbaar werkt. krijgen Wat Andreas Senechal betreft, vervolg de Valentin, ik heb er althans voor gezorgd, dat hij ongestoord kan sterven. Ik vond het, toen ik hem verliet, niet gera den om de oude dienstbode alleen bij hem achter te laten, want hoe licht konden niet degenen, die zijn dood hebben gezworen, te- rugkeeren, om hem den laatsten slag te ge ven en ik heb, om dat te voorkomen en hem verder te helpen, waar het noodig mocht zijn, August en Trompelet, onze trouwe vrienden, vol toewijding, als wakers bij zijn ziekbed achtergelaten. Thans is hij in veiligheid, hij kan in vrede sterven. Voor het geval er eeni ge hoop op behoud mocht bestaan, zal hij gewis in zijn broeder, als deze uit Duitsch- land is teruggekeerd, den meest zorgvuldlgen verpleger vinden. Maar die broeder verkeert, zoodra hij in Frankrijk terugkomt, eveneens in levens gevaar riep Gabrielle vol angst. Hij dient gewaarschuwd te worden. Men moet hem wijzen op het gevaar, dat hem hier bedreigt en zoo hij niettemin toch naar Parijs komt, hem gaan afhalen en hem verder geen oo- genblik alleen laten. Wie weet of het ook voor hem nu reeds niet te laat is Neen, dat denk ik niet, meende Valen tin. Ik heb den laatsten brief van Emil Sene chal gelezen, hij kwam uit Keulen en ver meldde een voorgenomen reis naar Mün- chen. De dokter had het nieuwe adres van München in zijn schrijven vermeld. Ik heb dezen morgen naar het hotel getelegrafeerd en onze dokter zal bij zijn aankomst aldaar een telegram vinden van den volgenden in houd „Kom naar Parijs terug, uw broeder ernstig ziek, uw vader verdwenen". Nu zulk een bericht zal mijnheer Emil zich natuurlijk zooveel mogelijk haasten om naar Parijs te komen. Maar de weg van Keulen naar München is lang bracht Gabrielle hiertegen in. Mis schien houdt de jongeman, hetzij bij wijze van inspanning, hetzij voor zijn studiën, zich hier of daar eenigen tijd op. Als het dan een eens te laat werd, voor hij hier kwam Valentin wtst hierop niets te antwoorden. Hij had van zijn kant alles gedaan, wat er gedaan had kunnen worden. Het ongeluk rustte met'dooden druk op dat gezin. Het was de duivel zelf Rouquin's plan nen ondersteunde, of hij het den booswicht in alles gemakkelijk wilde maken. Gabrielle en Valentin zwegen een poos, ze waren beiden in sombere gedachten verdiept. Opeens greep Valentin de hand der markie zin. Gabrielle, zei hij, je kunt onmogelijk langer bij dien man blijven. Het ware beter armoede en ellende, ja zelfs schijnbare schan de te verdragen dan te blijven leven onder één dak met den schurk, wiens naam gij he laas draagt Neen, ik wil niet vluchten antwoordde zij bedaard. Waarom niet? Omdat ik aan mijn wraak denk. Die man heeft mij lief O, die liefde doet mij ijzen, ze is afschuwelijk, dat is waarhet schijnt mij een schande toe die liefde te heb ben opgewekt, maar hij bemint mij en hij weet, dat ik hem haat, dat is zijn straf Maar je hebt alles van hem te vreezen. Neen, niets, omdat hij mij bemint O, ik zie wel, hoe hij daaronder lijdtHij heeft nu opeens gemerkt, dat hij nog een hart heeft, terwijl hij vroeger waarschijnlijk ge loofde dat hij er geen bezat. Dikwijls verras te ik hem, als hij zich onopgemerkt waande, dat hij als een waanzinnige mij zat aan te staren. Hij mompelde daarbij onverstaanbare woorden. Dat waren hartstochtelijke, vurige beden, o, ik weet het zeker, om geen weinig toegenegenheid van mijn kant. Krampachtig wringt hij zijn handen ineen en zijn borst hijgt onder het gewicht van onderdrukte smart, omdat ik al zijn beden blijf afwijzen en hem onverholen mijn minachting, mijn afkeer laat gevoelen. Zijn hart is op het punt te breken. Die man, Valentin, die man sterft aan de smart eener onbeantwoorde liefde, dat is zijn tuchtiging (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1