25e JAARGANG VRIJDAG 26 JANUARI 1934 No. 8 iSlP NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN WAT GOED IS OM HET GOUD. GERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1, UITGEVBR CORN. J. BOSKER WIERINGEN. BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels f 0-50. Iedere regel meer f 0.10. Maar de navolgers blijven toch altijd achter. De laboratoria der Bayer- fabriekèn hebben Aspirin uitgevonden tegen hoofdpijn, kiespijn en velerlei andere pijnen. Nergens slaagde men er in, een ander middel te vinden, dat even sneli werkt en tegelijkertijd I onschadelijk is. HARINGMARKT TE HELSINGFORS. Een typische jaarlijksche markt. Een ongekend levendig beeld biedt de ha ven van Helsingfors, wanneer er Baltische haring, in het Finsch „Sllakka" geheeten, is aangevoerd. De haring, die hier op de markt komt, is een kleiner soort dan die, welke wij kennen. Zij' wordt door de visschers in de Finsche baaien gevangen en wel in het bij zonder in de omgeving van de eilanden KÖ- kari en Suursaari. De visschers, die hier in de buurt komen wonen, vinden voornamelijk hun bestaan in de haringvangst. Gewoonlijk komen deze lieden reeds eenige weken vóór het begin van de haringmarkt naar de hoofd stad, om zich alvast een goed plaatsje aan den waterkant te verzekeren, waar de toe loop van het publiek het grootst is. Een goe de verkoop hangt immers veel van een gun stig plekje af en in dit opzicht geldt het ge zegde wie het eerst komt, die het eerst maalt Dit jaar behoefden de visschers zich echter niet zoo te haasten. Want het Havenkantoor had ditmaal voor een regeling van de stand plaatsen gezorgd, ook al om op deze wijze de onaangenaamheden, welke dikwijls gepaard gingen met dezen wedren-om-de-beste-plaats te voorkomen. De visschers moesten nu loten om hun standplaats. Op die wijze kon er geen onderlinge concurrentie plaats hebben. De uitslag van de loting was nogal in het na deel van de visschers van Kökari, die nu meen den dat men het 't volgend jaar maar weer bij de oude regeling moest laten. Hoe het ook zij het kooplustige publiek bekommert zich natuurlijk niet om zulke in terne aangelegenheden en koopt daar, waar men zijn waar het voordeellgst kan krijgen. De „Silakka" wordt op twee manieren ver kocht als zoute haring en als ingemaakte haring. De markt duurt gewoonlijk twee tot drie dagen in dien tijd is de toeloop uit de plaatsen in de omgeving van Helsingfors bij zonder groot. De marktplaatsen geven dan menig levendig tooneeltje te zien, men looft en biedt en er wordt door de vrouwen meestal eerst dan gekocht, wanneer er flink wat op den prijs is afgedongen. De haring wordt in kleine tonnetjes ver kocht, doch men is niet verplicht een geheel tonnetje af te nemen. Maar behalve in dit zeebanket handelen de visschers ook in appe len en zelfs gesponnen wol. Zij geven zoo doende wat uitbreiding aan de markt en heb ben bovendien een bijverdienste. De jeugd van Helsinfors beleefd aan de haringmarkt een bijzonder pretje. Den ge- heelen dag zijn de kinderen op de markt te vinden zij bewonderen en bekijken alles en gaan, als zij genoeg van dit kijkspelletje heb ben, een beetje ravotten aan boord van de visschersbooten. De oude visschers met hun verweerde koppen kunnen hun niet genoeg van deze wonderwereld vertellen. Omdat zij kindervrienden zijn, luisteren zij geduldig FEUILLETON naar de kleinen. En als de handel door al het gepraat er schade van dreigt te ondervinden, komt moeder de vrouw de klanten helpen, wat zij heel geroutineerd doet. Aan de haven hebben zich vele handelaren in kinderspeelgoed opgesteld. Vooral de ge kleurde ballonnetjes vormen een geliefkoosd speelgoed. Zij schreeuwen wel hard, als zij hun waren aanprijzen, maar zij hebben ook succes, want menige kinderhand houdt een mooien ballon vast, die, even later, in een ondoordacht oogenblik er schielijk van door gaat en weldra uit het gezicht verdwenen is. BINNENLANDSCH NIEUWS. DISTRIBUTIE RUNDVLEESCH IN BUK. Nieuwe circulaire van minister De Wilde. De minister van Binnenlandsche Zaken heeft aan de gemeentebesturen ten vervolge op het ministerieel schrijven van 4 November j.1. betreffende distributie van rundvleesch, medegedeeld Onder steuntrekkenden zullen naast de in de circulaire van 4 November genoemde groepen ten aanzien van de distributie van rundvleesch in blik door de crisis-rundvee centrale voortaan ook geacht worden te be- hooren personen, die uitkeering ontvangen uit de werkloozenkas hunner organisatie. NEDERLAND HEEFT GEEN GELD. Voor deelneming aan de Brusselsche tentoonstelling in 1935. De Nederlandsche regeering heeft België, naar gemeld, doen weten, dat ons land niet zal deelnemen aan de wereldtentoonstelling welke in 1935 te Brussel zal worden gehouden. Wij vernemen, dat dit besluit der Ne derlandsche regeering uit overwegingen van financieelen aard is genomen. Niet dan na langdurige besprekingen heeft men zich op dit afwijzende standpunt, dat op zich zelf natuurlijk wordt betreurd, moeten stellen. De kosten aan de deelneming aan de tentoonstelling verbonden, hebben echter uiteindelijk den doorslag gegeven. AUTOMATISCH KOKEN. Een geheel diner tegelijk. Massa's dames te Amsterdam trokken Dinsdagmiddag naar „Bellevue" waar de Gemeente-Gasfabrieken het nieuwste keu kenwonder vertoonden, te weten een (thans geperfectionneerd) automatisch kook-instru- ment. Men stelle zich dit niet zóó voor, dat de huisvrouw slechts een stuk vee, rauwe aard appels, meel en wat water in het apparaat behoeft te gooien, om er soep, een jardinière- schotel en dessert uit te voorschijn te zien komen. Zóó ver is de techniek nog niet hetgeen niet wegneemt dat het hier gedemonstreerde „Eureka New World Gasfornuis" niet alleen een taalkundig interessante aaneenkoppeling van Grieksche, Engelsche en Nederlandsche woorden, doch ook een belangrijke vereen voudiging in de keuken biedt. Met dit fornuis geconstrueerd door de „Radiation Ltd." is het zooals voor een talrijk publiek zeer letterlijk „in kleuren en geuren" werd gedemonstreerd mogelijk, een geheel diner, bestaande uit de meest uiteenloopende spijzen, welke gewoonlijk een geheel verschillende tijd en temperatuur voor bereiding (koken en braden) eischen, gelijk tijdig klaar te maken. De automatische controle op de oventem peratuur wordt verkregen doordat een bij zondere binnenconstructie is aangebracht, waardoor de vereischte temperatuurzones in den oven worden tot stand gebracht. De temperatuurregelaar, welke is genum merd en zich aan den zijkant van het for nuis bevindt, draagt zorg dat de oven op dezelfde temperatuur blijft, waarop hij is af gesteld. Wordt de deur van den verwarmden oven geopend, zoodat koude lucht toetreedt, dan worden dadelijk de gasvlammen grooter, om de te lage temperatuur op te heffen. Men gebruikt niet meer gas, dan noodig, en de oven wordt niet oververhit. Belangrijke gasbesparing is het gevolg. De verschillende temperatuur-zones worden, als gezegd, gevormd door een speciale binnen constructie van den oven, die slechts één brander heeft. De afvoer voor de verbran dingsgassen is onderin aangebracht. De hoog ste temperatuur heerscht bovenin den oven en de laagste onderin. Bij de proefneming werden vleesch en aardappelen op het rooster, op de derde plaats van boven, gezet, visch op de vijfde en cus tardpudding op de bodemplaat. Alles kwam zeer naar behooren en op tijd gereed. Met het fornuis wordt een kaart bijgeleverd, waarop de „Regulo"-standen voor het berei den van verschillende gerechten zijn aange geven. Als de huisvrouw een gerecht wenscht te bereiden, heeft zij niets anders te doen dan de „Regulo" op het aangegeven nummer te plaatsen en op den vereischten tijdsduur te letten. Na de gerechten in den voorverwarm den over geplaatst te hebben en de „Regulo" op het gewenschte nummer te hebben afge steld, behoeft zij er niet meer naar om te kijken. Nog zij vermeld, dat de o^n in porselein geëmailleerd wordt uitgevoerd en dus gemak kelijk is te reinigen. WAAR IS DE RING De politie grijpt in Eén dezer dagen liet zekere A. N. bij een inrichting te Rotterdam zijn costuum stoo- men. Oogenschijnlijk is dit iets heel gewoons. Doch N. vergat uit het vest een kostbaren ring te halen een ring van een waarde van f 1500. Wat te doen De inrichting werd opgebeld, doch daar had men geen ring gevonden. De politie werd in den arm genomen en van de mysterieuse verdwijning op de hoogte gesteld. Zij verrichtte een huiszoeking bij den man, die het costuum bij N. had gehaald en vond het verdwenen voorwerp. De man bekende den ring uit het vest te hebben genomen en vertelde dat hij was vergeten het kostbare kleinood terug te bren gen. De politie heeft niettegenstaande de ver geetachtigheid proces-verbaal opgemaakt ter zake poging tot verduistering. MANNELIJKE WERKKRACHTEN. In plaats van meisjes. De directie der N.V. Philips Gloeilampen fabriek te Eindhoven heeft aan de „Volks krant" mededeeling gedaan over de vervan ging van meisjes door jongens bij het pro ductieproces. In een 900-tal gevallen zou de arbeid, wel ke thans door een meisje verricht wordt, kunnen geschieden door een mannelijke ar beidskracht. Het is gewenscht, dat er bij de fabricage van de radio-lampen eenige stabi liteit t.a.v. door mannen te verrichten arbeid in het bedrijf is. Eenig afzetgebied intern zal ook voor deze menschen in het bedrijf steeds wel te vinden zijn en bij een opgaande conjunctuur zal dat afzetgebied grooter worden, maar voor allen is er geen afzetmogelijkheid aanwezigeen belangrijk deel zal moeten blijven in de af- deeling, waar zij aanvankelijk te werk gesteld werden. Dat beteekent dus, dat zij zullen te werkgesteld blijven op een loon, dat in be langrijke mate uitgaat boven dat van de meisjes, die voorheen hun plaats vervulden. En hier spreekt dus mee de vraag of het bedrijf deze kosten al dan niet zal kunnen blijven dragen. Per week zullen die hoogere kosten per tewerkgestelde arbeidskracht ge middeld acht tien gulden bedragen. Eener zij ds vervallen verschillende kosten van het vervoer van meisjes naar Eindhoven, ander zijds moeten de mannelijke arbeiders op 24- (71. Gabrielle, riep Valentin, begrijp je dan niet, dat zulk een man om zijn hartstocht te bevredigen tot het uiterste in staat is Ik beef voor je, Gabrielle, want je bent mijn hoogste goed, dat mij meer waard is dan mijn leven, dan mijn zielAls hij mij dat roofde, Gabrielle, zou ik het besterven. Vertrouw op mij, Valentin, en geloof wat ik je zeg De jongeman schudde droevig het hoofd. Kun je nog twijfelen vroeg zij. Welnu, wacht dan nog een oogenblik En zoo sprekend, ging zij naar het venster, schoof het gordijn eenigszins opzij en tuur de naar buiten. Daar vernam men het geratel van een na derend rijtuig. Het is de markies sprak nu Gabrielle tot Valentin. Dagelijks komt hij en vraagt belet en dagelijks weiger ik hem te ontvan gen. Ongetwijfeld komt hij nu weer, maar ik zal hem thans hier binnenlaten. Je zult alles zien en hooren en zoodra je gezien en ge hoord zult hebben, mag je mij zeggen of ik hier veilig ben, dan wel of ik hem ontvluch ten moet. De markiezin greep Valentin bij de hand en geleidde hem in een klein zijvertrek, dat door zware portièresgescheiden was van den salon, waarin hij tot nog toe vertoefd had. Blijf hier, Valentin, fluisterde zij en ver raad je aanwezigheid niet Gabrielle had zich niet vergist toen zij meende, dat de markies haar om een onder houd zou laten verzoeken. Denkelijk rekende Norbert er volstrekt niet op heden te zullen worden toegelaten, want aan alle wenschen der vrouw, die hij aanbad, willende voldoen, maakte hij nooit tegenwerping op haar besluit en zette nu zelfs een verwonderd, verrast gelaat bij het betre den van haar salon. Anders steeds zoo volleerd in zelfbeheer- sching, huiverde hij op dit oogenblik, terwijl zijn vingers zich zenuwachtig bewogen. Hij wischte zich met zijn zakdoek het zweet van het voorhoofd. Ik ben gelukkig, o, zoo gelukkig, Gabriel le, begon de markies langzaam, bijna stame lend, dat je mij toestaat hier te komen om je te zien en te spreken, heden vooralDank daarvoor, Gabrielle Als je mij evenwel hadt afgewezen, zou ik mij nu toch altijd onder worpen hebben, omdat ik je bemin. De markiezin bleef in het midden der ka mer staan, onbewegenlijk, de lippen vol min achting opgekruld. Zij antwoordde niet da delijk, hoewel een enkel woord toch haar aan dacht had opgewekt. Waarom had hij ge zegd „heden vooral" Norbert was uiterlijk zeer veranderd. Hij was vermagerd en had ingevallen wangen ge kregen. Zijn voorhoofd was gerimpeld, om zijn mond was een trek van droefenis, kort om, zijn geheele voorkomen verried dat die man veel, zeer veel verdriet had. Hij was niet meer de schitterende Norbert d'Argental, om zijn rijkdom en zijn genie allerwegen beroemd en zich verheugend op dien roem hij was ook niet meer dezelfde man, die vermetel eiken hinderpaal op zijn weg durfde wegrui men. Hij was somber, terneergedrukt en het was, alsof zijn schouders werden neergebogen on der den last. die hem te zwaar was gewor den. Je hebt daar iets gezegd, antwoordde eindelijk de jonge vrouw, wat mij niet dui delijk is. Waarom ben je, volgens je woor den, heden bijzonder gelukkig mij te zien en te spreken, heden meer dan anders Dat zal ik je zeggen, Gabrielle. Wil je mij misschien komen vertellen, dat je de reeks van je misdaden nog niet voltooid hebt wierp de markiezin hem te gen. O, ik bid jestamelde hij. jarigen leeftijd het toploon uitbetaald krij gen, dat voor ongeschoolden in het bedrijf geldt, met bovendien na huwelijk kindertoe slag voor meer dan drie kinderen. Philips is thans begonnen met de tewerk stelling van 150 jonge mannen uit Eindho ven gaandeweg zal dit aantal in Maart April opklimmen tot 500. Zij zijn grootendeels bestemd voor de fabricage van radiolampen het maken van de onderdeelen en het mon teren van de geheele lamp. wat vooral bij de nieuwste lampentypen een buitengewoon en minutieus werk is. Er zijn geen meisjes ontslagen om deze jonge arbeiders te werk te kunnen stellen. Ieder jaar evenwel, is er een zeker natuur lijk verloop onder d^ vrouwelijke arbeidskrach ten. Hiermee zal vanzelfsprekend rekening gehouden moeten worden. De directie is niet voornemens, om meisjes te ontslaan nogmaals voor specifiek fijnen arbeid zullen steeds meisjes behouden blijven. BECKERS BOUWT EEN NIEUWEN LUTINETOREN. Pogingen om het goud te bergen worden voortgezet. De plannen om het Lutinegoud te bergen, zijn nog lang niet opgegeven. In het komen de seizoen hoopt men de aangewende pogin gen met kracht te herhalen. Wij vernemen thans, dat bij de N.V. Fa briek van stoom- en andere werktuigen H. Jonker en Zn. te Amsterdam een nieuwe Lu- tinetoren, systeem Beckers wordt gebouwd. Maandag 1.1. is men met den arbeid hieraan begonnen. Voorts wordt in de werkplaatsen van den heer Beckers te Gennep een nieuwe drijven de bok gebouwd met een hefvermogen van 80 ton (80.000 K.G.). Deze bok heeft een ta kelhoogte van 20 meter. - Wil je mij komen zeggen, dat je eindelijk na lang zoeken een arme familie, de mijne, hebt ontdekt, die aanspraak mag maken op de helft van het fortuin, dat jij en je bond genoot voor je zelf wilden bemachtigen Wil je mij vreugde bereiden met de mededee ling, dat jij en je handlangers twee leden van dat gezin reeds uit den weg hebben geruimd, den vader en den jongsten zoon Norbert deinsde terug. Wie heeft je dat gezegd riep hij uit. Dat is jou om het even. Het is zoo, niet waar Of wil je het nog heeten liegen mis schien Neen, het is waar, antwoordde de mar kies met gebogen hoofd. Moordenaar siste zij tusschen haar tanden. Afschuwelijke moordenaar En zij ging achteruit tot bij de zware portières, waar achter Valentin stond, alsof zij hem tegen den markies wilde beschermen. Je hebt Andreas Senechal gedood, jij en je medeplichtige Je hebt hem tenminste willen dooden, want de jonge man is nog niet gestorven Leeft hij vroeg Norbert plotseling met slechts half onderdrukte blijdschap. Gabrielle lette niet op den toon zijner stem. Ja, hij leeftherhaalde zij. Ha, je sid dert bij het denkbeeld, nietwaar, dat hij als je aanklager zal kunnen optreden Hij leeft en dat baart je angst. Doch stel je gerust, hij zal weldra buiten kennis sterven, zoo dit nu niet reeds is geschied De markies loosde een diepen zucht. Hij verdedigde zich niet. Als hij spreken ging zou zij hem dan gelooven Als hij haar zei- de, dat hij Andreas Senechal uit het doods gevaar, dat hij had zien aankomen, had wil len redden, zou zij hem dan niet als een leu genaar beschouwen Je hebt mij willen spreken, hernam Ga brielle, bleek van toorn en ontzetting, om mij te zeggen, dat vader Senechal ook dood is en dat ongetwijfeld de hand, die hem heeft ge dood, dezelfde hand is, wier beving op dit oogenblik tevergeefs voor mij zoekt te ver bergen Ik dacht, dat je koelbloediger waart ER WORDT STIL LEED GELEDEN. Hoe de crisis woekert bij hen die eens zeer rijk waren. Zij, die het einde rekken. Er wordt in Den Haag veel stil leed gele den, vertelt een Haagsche briefschrijver van de Nieuwe Arnhemsche Courant, en hij geeft als voorbeeld de leegstaande huizen van menschen, die ééns zeer rijk waren. Meestal is het dan Indisch geld geweest. Suiker en rubber. En de namen van de crisis slachtoffers hebben eens geklonken als een klok. Voor een paar millioen gingen zij niet uit den weg. Het" gebeurt wel, dat de inboedel' publiek" verkocht moet worden. En dan op de kijkda gen verdringt het publiek zich in de woning, vergaapt zich aan mooie kamers met dure betimmeringen, aan marmeren vestibules met geweldige trappenhuizen, aan weelderig ingerichte badvertrekken, aan meubels, gor dijnen, schilderijen en bibelots, aan tafelzil ver en juweelen. Alles wordt besnuffeld ook wat er bin nen is gedragen uit andere inboedels, of meubelmagazijnen niet met de bedoeling te koopen, doch om de nieuwsgierigheid te bevredigen en de sensatie te ondergaan van door anderen verloren weelde. Wie goed kijkt in die luxe-wij ken ziet ech ter nog wat anders dan veel leege woningen. Die ontdekt in een hoekje van een raam een papier, waarop bescheiden gedrukt of ge schreven staatappartementen te huur met of zonder pension. Of hij ziet, dat een deel van de villa niet bewoond is. De eigenaars hebben een vlucht van kamers gesloten, om vermindering van belasting te krijgen. Dat zijn menschen, die nog een poging doen het einde te rekken. Tragische gevallen. De directrice van een meisjesschool riep een van de leerlingen, zeventien jaar oud, op een morgen het was juist in de dagen voor Sinterklaas, van hevige kou bij zich in de spreekkamer. Er waren klachten gekomen over het slechte werken van het kind dat an k ertels' Oliefabrieken N.V, Amsterdam. Kwaliteits producten: Murwe en halfz. Lijnzaadkoekjes Lijnzaadschilfers Lijnmeel Soyaschilfers Soyakoekjes 7-8-/2 vocht, dat is 5 vocht minder dan gewoonlijk in de koeken. Ratiokoekjes v. rationeele voedering Kunstkorrel geeft meeste eieren en sterkste kuikens Vitaminenmeel beter dan vischmeel. Vraagt merk BERTELS. Let op ons ongeschonden LOODJE. ders behoorde tot de ijverigen en vluggen. Het meisje zei niet veel en stond vlak bij de ver warming en keek naar den grond. De direc trice pakte haar wat harder aan. En toen, onder erbarmelijk snikken, kwam het groote woord er uitin veertien dagen was er thuis geen kachel aan geweest en in veertien da gen had het gezin geen warm eten gehad. Er kon 's avonds eenvoudig niet gewerkt worden. Het bed was de eenige uitkomst in de kou en in het donker. En nog niet lang geleden had dit gezin in weelde geleefd. De vader wilde niet bedelen, zooals hij het noemde, bij een of ander comité. Op Sinterklaasavond is er toen thuis be zorgd een groot pak. Met erwten en boonen en spek en boter en worst en vleesch. Daarvoor behoefde geen dank gezegd te worden. Want de gever had zijn naam ge heim gehouden. Nog eengeval. Ook historisch, helaas. Drie oude jonggezellen leefden er goed var- Geld verdiend in Deji. Flink geld verdiend. Zij namen hun natje en hun droogje. En ze hadden met hun drieën schik in het leven. Toen kwam de klap. Tabak- en rubberaan- deelen brachten niets meer op. Geen rente. Het kapitaal moest aangesproken worden. Verkoopen, met verlies natuurlijk. Er waren menschen, die hun verweten, dat zij hun por tefeuille niet verstandig verdeeld hadden. Natuurlijk, aan dergelijke opmerkingen ont breekt het dan nooit. Wat wisten deze onge trouwde Delianen van verdeelen Ze had den hun tantièmes verdiend in aandeelen van de maatschappij, waarbij ze in dienst wa ren. Ze hadden hun geld belegd in die maat schappijen. Safer was er niets op de wereld. Een van de drie liep op 'n donkeren nacht het water in. De tweede kreeg een zware ziekte. En met welbehagen schikte hij zich in die beproeving Het lichaam mócht geen weerstand bieden. Verglijden in den dood, dat was nu voor hem het mooiste. De derde werd opgesloten in een krankzin nigen gesticht. En daar fantaseert hij van geweldige rijkdommen. Van de milliarden, die hij gedeponeerd heeft bij banken. Het is heusch geen goedkoop, dus smakeloos fantasietje. Het is waarheid. Het is gruwelij ke werkelijkheid. Er wordt nu veel, heel veel stil lid geleden. PROVINCIAAL NIEUWS. na een moord en dat je hand meer vertrouwd was met het plengen van bloed. - Gabrielle, antwoordde hij, terwijl hij zich blijkbaar moeite gaf om bedaard te blij ven, niets van hetgeen je daar zegt, betreft mij er komt eens een dag, waarop je dat alles zult leeren inzien. En waarom verdedig je je niet dadelijk, als je dat werkelijk kunt doen Neen, neen, Gabrielle, daarvoor is het oogenblik nog niet gekomen Na eenige seconden te hebben gezwegen, richtte hij het hoofd op, zeggende Gabrielle, zoo ik heden gelukkiger ben dan ooit, om door je ontvangen te worden, is het, omdat het mij juist vandaag een groote blijdschap geeft met je te spreken, omdat ik zeer ongaarne had gezien, dat een ander mij voor was geweest in hetgeen je uit mijn mond vernemen moest. Ik begrijp je niet. Waar doel je op vroeg Gabrielle. Je zult mij dadelijk begrijpen, antwoord de de markies. Gabrielle, twee nieuwe mis daden zijn dezer dagen volvoerd. De eene misdaad is voor de arm van het gerecht on bereikbaar, omdat men voor dien moord geen gewelddadigheden heeft gepleegd, geen dolk of vergift heeft gebruikt, ik bedoel het lot, dat Andreas Senechal heeft getroffen, maar de andere misdaad, ik spreek nu van den moord op Andreas' vader gepleegd, is reeds bij de justitie bekend en zal naar verdienste worden gestraft. Een der moordenaars be vindt zich in hechtenis. Het is een der gewo ne handlangers van Rouquin, maar iemand, die zijn meester getrouw zal zijn, al staat zelfs zijn leven op het spel. Doch het zal der justitie zeker niet zwaar vallen, om van den handlanger tot den mees ter op te klimmen. Als Rouquin verloren is, beteekent dat voor hem de dood, voor mij de ga leien, en aan die schande zal ik mij door den dood weten te onttrekken. Voor jou, Gabriel le, is dat evenwel de vrijheid, verheug je daar over Eindelijk dan, riep zij met fonkelende oogen. O, de gerechtigheid heeft reeds veel te GEMEENTERAAD VAN ENKHUIZEN. De gemeenteraad van Enkhuizen, nam in zijn vergadering van Dinsdagavond met twaalf tegen een (van den liberalen wethou der) een voorstel-HofmanVisser aan, den minister te verzoeken terug te komen op zijn besluit tot verlaging van het werkverschaf- fingsloon in deze gemeente van 32' /s op 30 ct. Tegen het voornemen van het Hoogheem raadschap Noord-Hollands Noorderkwartier om den Oosterzeedijk met 1 meter te verlagen, teneinde grond te krijgen voor wegverbree- ding, rees bij sommige raadsleden bezwaar. lang geaarzeld en daaraan is het te wijten, dat ér reeds zoovele offers zijn gevallen, wier dood men slecht zal kunnen wreken. De gearresteerde zal liever sterven dan Rouquin's naam opgeven en alle maatregelen zijn zoodanig getroffen, dat het zwarigheden genoeg zal opleveren, om den bewerker van al die misdaden te ontdekken. En als de man. die op dit oogenblik in hechtenis is, niets verraadt, zijn wij beiden, Rouquin en ik, ge red. Ik wil God bidden, dat die man berouw krijgt en eindigt met de volle waarheid te bekennen. Neen, dat doet hij toch niet, Gabrielle, viel de markies in. Maar er bestaat een ander middel, om hem en al zijn medeplichtigen in het verderf te storten, 't Is namelijk voldoen de, de politie er op te wijzen, dat die man in dienst staat van Rouquin en dat de dood van Senechal is te verklaren als in verband staande met het bemachtigen van een na latenschap van millioenen. Thans kun je te vreden zijn, Gabrielle, zij, die gij zooveel redenen hebt, om te haten, gaan hun onder gang tegemoet Op Gabrielle's gelaat vertoonde zich een boosaardig lachje. Je raadgeving komt te laat, antwoordde zij. Wat gij mij daar voorslaat te doen, werd reeds gedaan. Nu vertoonde zich op het gelaat van den markies een droevig lachje. Hij nam uit zijn zak een papier, ontvouwde het en reikte het Gabrielle over. Verbaasd nam zij het ter hand. Zij wierp een snellen blik op hetgeen daar geschreven stond en werd bleek van schrik. Het was haar eigen brief, dien zij in de hand hield, haar aanklacht tegen Rouquin, waarbij zij opzet telijk den naam van haar echtgenoot verzwe gen had. Je hebt in dat stuk mijn naam niet ge noemd en daarvoor zeg ik je dank, vervolgde Norbert. Ik ben trouwens evengoed verloren, want Rouquin verraadt mij, daaraan valt niet te twijfelen. Wordt vervolgd,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1