25e JAARGANG VRIJDAG 3 FEBRUARI 1934 No. lo NIEUWS- EN ADVEF^TENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD. r ■WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden f 1. WEES ZEKER VAN UW ZAAK! Wees* niet tevreden met „misschien" Zoogenaamde „Aspirin", die de echte niet is, helpt U misschien van' uw pijn af. Zij is misschien onschadelijk voor uw hart, uw maag, uw nieren. De echte Aspirin helpt zeker en is zeker onschadelijk voor uw hart, maag en nieren. De echte Aspirin is kenbaar aan het Bayer-kruis en aan den oranje band om de verpakking. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN. BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels f 0.50 Iedere regel meer f 0.10. KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR HOLL. NOORDERKWARTIER. Nauwelijks is het jaar 1933 ten einde of het verslag der Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Hollands Noorderkwartier wordt ons alweer toegezonden. Met belangstelling hebben wij van den inhoud van dit 147 blz. tellend werkje ken nis genomen, waaruit hieronder eenige bij zonderheden volgen, die de lezers vermoede lijk wel zullen interesseeren. Het verslag begint met een woord ter nage dachtenis aan den overleden oud-secretaris der Kamer, Mr. J. Verdam. Daarop volgt een overzicht van het gebied der Kamer, waaruit blijkt, dat dit 39 i meenten bestrijkt met 161.981 inwoners in Januari 1933 (158.560 in Jan. 1932.) Na de nieuwjaarsrede van den voorzitter worden eenige bladzijden gewijd aan de sa menstelling der Kamer, de commissies, het personeel etc. Uit de cijfers, die omtrent het Handelsregister zijn vermeld, noteeren wij, dat in 1933 ingeschreven zijn 442 nieuwe zaken, terwijl er in dat jaar 351 zijn verval len. Het totaal aantal ingeschreven zaken be droeg op 1 Jan. 1934 6001 (in 1933 totaal 5910). Voorts volgen opgaven van fail lissementen, coöperatieve vereenigingen, naam looze vennootschappen, alsmede een 20 blz. tellend overzicht van de werkzaamheden en verstrekte inlichtingen der Kamer, waardoor een duidelijk beeld wordt verkregen van de belangrijke functie, die de Kamer meer en meer in het bedrijfsleven gaat vervullen. Van welke beteekenis ook de werkzaamhe den der Kamers zijn bij de uitvoering der Nederlandsche crisiswetten (contingentee- ring etc.) blijkt uit een afzonderlijke beschou wing. Het overzicht der financiën versterkt de gedachte, dat het meerendeel der Kamers niet, zooals oningewijden weieens verkondi gen, „baden in het geld", maar dat deze li chamen over het algemeen over uiterst be scheiden inkomsten beschikken. De rekening en verantwoording sluit met een bedrag van 25 mille. Aan de wegenverbetering, Zuiderzeewerken en binnenscheepvaart wordt eveneens de aandacht gewijd. Uit het laatste rapport le zen wij, dat de Nederlandsche binnenvloot (zonder de beurtschippers en de schepen, die op het buitenland varen) 2.3 millioen tons bedraagt. Door de Bevrachtingscommissie te Alkmaar werden tot 1 Januari 1934 totaal 283 schepen bevracht. Interessant voor de streek is vooral het uitvoerig relaas (sedert het jaar 1400) betref fende den handel in zuivelproducten met statistieken van den uitvoer sedert de laatste 30 jaren, prijsverloop etc. Door de sombere berichten omtrent den handel in grove tuin bouwproducten, wordt de nood in onze om geving wel duidelijk geïllustreerd. De omzet aan acht veilingen in het district der Kamer welke in 1929 bedroeg 10.7 millioen gulden, haalde in 1933 slechts het omzetcijfer van 2.6 millioen gulden. Ook aan de bloembollen, schapenhandel, vleeschhandel, zeegras, vischafslagen en vele andere bedrijfstakken worden min of meer uitvoerige beschouwingen gewijd. Jammer is het te vernemen, dat de winning van zee gras na de afsluiting der Zuiderzee geheel af- geloopen is. Uit de verslagen blijkt wel, dat maar één bedrijfstak niet ontevreden is over hetgeen het jaar 1933 heeft gebracht, n.1. de seizoen- bedrijven, die, behoudens enkele uitzonderin gen, het vorige jaar gunstiger beoordeelden dan 1932. Voor hen, die belang stellen in het econo misch leven dezer streek kan kennisneming van dit jaarverslag dat zoover de voorraad strekt op aanvrage kosteloos wordt verstrekt ongetwijfeld van veel nut zijn. Enkele grepen uit het verslag Werkzaamheden in den Wieringer- meerpolder. Namen in de drie voorafgaande jaren de ontginningswerken de voornaamste plaats in, in het afgeloopen jaar trad het eigenlijke landbouwwerk meer op den voorgrond. Van het circa 18000 h.a. beschikbaar zijnde cultuurland was op 31 December 1933 rond 9000 h.a. volledig in cultuur gebracht. Regelmatig waren ongeveer 800 arbeiders bij de landbouwwerkzaamheden tewerkge steld, terwijl een groot deel van het jaar rond 1000 werkloozen uit den kop van Noordhol land aan grondverbeteringwerken en be- bossching werkzaam waren. Den afgeloopen zomer moesten circa 4500 h.a. akkerbouwgewassen worden geoogst. Dank zij den buitengewoon mooien zomer hadden de werkzaamheden een vlot verloop. De producten gaven een totaal opbrengst van bijna 10.000.400 kg. zaad en ruim 12.000.000 kg. stroo, terwijl een hooiopbrengst van onge veer 2.000.000 kg. werd verkregen. De groote! oppervlakte en de korte periode, welke voor het oogsten beschikbaar waren, zijn oorzaak, dat uitsluitend machinale bewerking in aan merking kwam. Zooveel mogelijk werden de landbouwwerktuigen van de Nederlandsche industrie betrokken, zoodat belangrijke orders aan de binnenlandsche industrie konden wor den verstrekt. Kolonisatie en bebouwing. A. In de dorpen. Te Slootdorp waren op 31 December j.1. 118 perceelen gereed of in aanbouw, waarvan 94 arbeiders- en 9 middenstandswoningen, terwijl er 15 particuliere panden van am bachtslieden en neringdoenden verrezen. Bovendien treft men er 3 kerken en 1 lagere school met gyymnastiekgebouw aan. Te Middenmeer kwamen in het afgeloopen jaarl24 arbeiders- en 6 middenstandswonin gen gereed, terwijl er 24 particuliere gebou- ken van ambachtslieden en neringdoenden etc. gereed of in aanbouw waren. Eveneens zijn ter plaatse 3 kerken en 1 lagere school met gymnastieklokaal verrezen. De arbeiderswoningen werden betrokken door de arbeidersgezinnen, die in meer be stendig dienstverband bij de landbouwwerk zaamheden in de Wieringermeer zijn betrok ken en afkomstig zijn uit alle deelen van ons land. De beide dorpen zijn reeds in het verkeer met het oude land opgenomen door een auto- dienst van de H.A.B.O. alhier, welke de auto buslijnen Schagen - Kolhorn - Middenmeer- Slootdorp en Schagen-Wieringerwaard-Sloot- dorp-Robbenoord-Den Oever en van de W.A. C.O. te Hoorn, welke de lijn Medemblik-Mid- denmeer-Slootdorp-Den Helder exploiteert. B. Buiten de dorpen. Naast den dorpsbouw had ook de boerderij - enbouw op verspreide plaatsen in den 20.000 h.a. grooten Wieringermeerpolder regelmatig voortgang. Het afgeloopen jaar werden 45 boerderijen aanbesteed, aan het einde van het verslagjaar waren 98 boerderijen en 102 arbeiderswoningen gereed of in aanbouw, waaruit moge blijken, dat het nieuwe land ook in het afgeloopen jaar wederom een voor de bouwmaterialen-industrie belangrijk af zetgebied was. Bloembollencultuur en -handel in Anna Paulowna, Breezand en Koegras. De gewassen waren als volgt Hyacinthen, best gewas saneeringsprijzen. Vroege tulpen, matig tot goed handel matig, saneeringsprijzen. Late tulpen, best gewas handel vlug, sa neeringsprijzen. Iressen, matig tot goed, in het begin goede prijs, later onverkoopbaar. Narcissen gewas goed tot besthandel slecht, saneeringsprijzen. Crocussen geel, goud gewas lage prijs. Soort crocus, goed gewas, handel vlug met oploopende prijzen. Scilla's en ander bijgoed, in het begin ma tige prijs, later oploopend. Gladiolen, best gewas, loonende prijs, han del goed. Veiling Breezand. De omzet bedroeg f 45.000.—. De bollencultuur in Breezand en Anna Paulowna is door de saneering weer afgenomen. Ook dit jaar zijn er weer verschil lende bedrijven in grasland gelegd. In Koegras gaat de bloembollencultuur hard achteruit, omdat groote bedrijven in grasland worden omgelegd, de stand der gewassen was gelijk aan dien in Breezand. Gevischt zeegras in het district der Kamer. De ziekte waarvan het vorige jaarverslag gewaagde, heeft ook dit jaar geheerscht. Er is niet één enkele baal kunnen worden gewon nen. Zeegrasdrogers en maaiers, de persers, de vervoerders, de boeren, die hun land aan de zeegrasdrogers verhuren, de handel, mis ten allen een belangrijke bron van inkom sten. Met behulp van eenige rijksdiensten werd een uitvoerig onderzoek ingesteld, waaruit duidelijk bleek, dat de oorzaak niet te wijten is aan de afsluiting. Bedoeld onderzoek wet tigt de verwachting, dat het zeegras niet voor altijd uit de Waddenzee zal zijn verdwe nen. Wellicht kan reeds een volgend jaarver slag gunstiger luiden. Gemaaid zeegras te Wieringen. Gedurende het jaar 1933 zijn door het ge meentelijk zeegrasbedrijf te Wieringen in totaal verzonden 4309 balen a 50 kg. gemaaid zeegras (v. j. 7191 balen), vertegenwoordigen de een waarde, berekend naar groothandels- prijzen, van f 24.172.25 (v. j. f 39.021.65). De zeegras-industrie schijnt ten ondergang gedoemd. Reeds in 1932 (zie vorig jaarver slag) vertoonden zich de verschijnselen der vernietiging van het zeegras in de Wadden zee. Die verschijnselen zijn in 1933 op wel betreurenswaardige wijze geaccentueerd. Was reeds het jaar tevoren de productie kleiner dan vroeger, in 1933 is er geen pak zeegras aangevoerd, noch te Wieringen, noch te Texel. Na de eerste korte groeiperiode sterft het zeegras af. Over de oorzaken daarvan wordt in het laatste jaarverslag van de ge meentelijke zeegras-exploitatie te Wieringen het volgende opgemerkt /Van officieele zijde wijt men dit aan een ziekte van het gewas, zooals blijkt uit het antwoord van de regeering op een vraag, gesteld door het lid der Tweede Kamer Mr. J. E. W. Duys. Ook in andere landen zou deze ziekte geconstateerd zijn. De maaiers daar entegen zijn er vast van overtuigd, dat de Zuiderzeewerken van het grootendeels ver dwijnen der wiervelden de oorzaak zijn. Zij wijzen daarbij op het feit, dat onmiddellijk na het afsluiten van het Amsteldiep in 1924 op den Zuidwal onder Den Helder, vroeger een rijke winplaats, het zeegras verdween en aldaar sedertdien niet meer gemaaid kan FEUILLETON. (73. Maar is het gevaar dan zoo groot bracht Bontemps in het midden. Loussard kan zich door verschillende personen laten herkennen als Gasparin, daar hij onder dien naam alleen op de quai de Billy bekend is. Wie zal dan achter hem Loussard zoeken Het spreekt van zelf, dat hij mij niet zal noe men en mij kent men niet, men heeft mij op de brug van Asnières nauwelijks gezien. En nemen wij nu eens aan, dat Loussard her kend wordt voor hetgeen hij is, voor uw agent en voor een gewezen tuchthuisboef, nemen we zelfs het ergste geval aan, dat ik word gearresteerd, welnu, zijt gij: dan in eenig gevaar Denkt gij, dat wij u ooit zouden ver raden Ik stel zoowel vertrouwen in Loussard als ln jou Bontemps ik geloof niet, dat je iets in mijn nadeel zoudt vertellen. Welnu dan Maar als het lijk van Senechal herkend wordt Daarvoor bestaat voorloopig weinig kans, ik heb hem al zijn papieren afgenomen, al les, waaraan hij te herkennen zou zijn Dit neemt niet weg, Bontemps, dat het verdwijnen van Senechal zijn vrienden kan verontrusten, hij wordt natuurlijk, daar men aan het commissariaat niet weet, wie de ver moorde man is, in de „Morgue" neergelegd en daar zou men hem kunnen herkennen. En wat dan nog vroeg Bontemps. Ge steld, dat men het lijk in de „Morgue" her kent, wat bewijst dat Wie weet, dat die man de mede-erfgenaam was van een for tuin, dat wij willen bemachtigen Hoe zou ooit op u eenige verdenking kunnen vallen Gij zijt geen bloedverwant van Senechal en kunt op de nalatenschap niet de minste rech ten laten gelden. Alles goed en wel, Bontemps, maar je moet niet halverwege blijven steken in het maken der gevolgtrekkingen. Zie eens, zei Rouquin, de nalatenschap komt, bij ontsten tenis van andere rechthebbenden, aan Nor- bert, markies d'Argental, en men zal spoedig genoeg ontdekken, zoo men dat nu niet reeds weet, dat hij en ik zeer nauw verbonden zijn. Van dat standpunt uitgaande komt men vanzelf op het goede spoor. De politie heeft mij in het oog, dat weet ik. Tot op dit oogen- blik is ze overtuigd, dat ik mij met niet be paald eerlijke zaken inlaat, maar nemen wij eens aan, dat haar opmerkzaamheid in mijn nadeel werd opgewekt, stellen wij ons voor, dat bijvoorbeeld een anonieme aanklacht de politie eenigszins de oogen heeft geopend of eenige verdenking heeft doen geboren worden omtrent de eerlijkheid onzer handelingen, dan is het ook met onze rust gedaan. Maar wie zou het wagen om tegen u een dergelijke aanklacht in te dienen vroeg Bontemps. Rouquin liet een duivelschen lach hooren. Wie dat wagen zouden herhaalde hij. Natuurlijk zij, die mij vreezen of die, zich met mij hebbende willen meten, door mij gesla gen werden. Als ik u goed begrijp, patroon, zei Bon temps, na een kort stilzwijgen, als ik u goed begrijp, heeft men ons reeds verraden. Je hebt mij begrepen, mijn jongen ant woordde Rouquin met een toestemmende be weging van het hoofd, maar het woord „ver raad" is hier niet juist. Verraad doet denken aan het afvalligheid van een medeplichtige En daarvan ben ik hier nog niet overtuigd. Nu, dat doet er niet toe Hij of zij die op u eenige verdenking durfde werpen, zal eenmaal door mijn hand vallen. Ik ben nu juist in een goede stemming om wraak te nemen. Later, Bontemps, later Wie weet, hoe spoedig de door mij bedoelde persoon door mij aan jou zal worden overgeleverd. Voor worden. Na de totstandkoming van den af sluitdijk naar Friesland zijn soortgelijke ge volgen ingetreden voor het overige deel der Waddenzee. Volgens hen zouden de wierwaar den door de meer intensieve getij beweging na de afsluiting met haar snel intredende eb en vloed langer droog liggen dan voor den groei van het zeegras gewenscht is. zoodat het ge was niet tot voldoende ontwikkeling kan ko men. Ook worden genoemd de krachtiger stroomen, waardoor de jonge zeegrasplantjes losgerukt worden en voorts een gewijzigd zout geehalte van het water. Wat van dit alles is, kan thans nog niet met zekerheid worden vastgesteld. Toch is het opmerkerlijk, dat herhaaldelijk de aanwezigheid van een jon- aanplant geconstateerd kon worden, doch dat op dezelfde plaats kort daarop niets meer werd aangetroffen." Uit het boven medegedeelde feit, dat in 1933 totaal geen zeegras werd aangevoerd, volgt dat ook de handel vrijwel stil lag. De verzonden hoeveelheden, hierboven vermeld, betreffen uitsluitend de restanten van den vorigen oogst 1932. Of er nog zeegrasvoorra- den in ons land zijn is niet bekend, dit lijkt echter niet waarschijnlijk. Aan deze vooral voor Wieringen zoo belang rijke industrie is met één slag een einde ge komen. 1933 was dus voor het zeegras wel een rampjaar. Vereeniging voor Vreemdelingen verkeer Wieringen - Wieringermeer. Het ledental bedroeg op 31 December 1933 81. In totaal werden 300 inlichtingen ver strekt van ver uiteenloopenden aard. Voor kampeeren was een groote trek naar hier, ook voor hotels en pensions werden talrijke aan vragen behandeld. Zeer veel vereenigingen, die de Zuiderzee werken kwamen bezoeken, werden van voor lichting gediend. Verschillende dankbetuigingen, die binnen kwamen op het secretariaat, geven blijk, dat de V.W. goed werk heeft verricht. Over de behandeling in de hotels werd met lof gespro ken. De samenwerking in het bestuur was zeer goed. Handeldrijvende en Industrieele Middenstandsvereeniging te Anna- Paulown. De koopkracht der ingezetenen verminder de ook in 1933, terwijl de prijzen der goederen veelal stegen. De betaling gaat uiterst langzaam, of blijft geheel achterwege De slechte toestand in de bloembollenbe- drijven leidde ertoe, dat de gemeente veL werkloozen telt, hetgeen eveneens een scha depost voor den middenstand is. De hooge sociale lasten blijven te zwaar op de bedrijven drukken en terecht kan worden gezegd, dat de middenstand een zeer moei lijken tijd doormaakt. OMZETBELASTING. De Kamer van Koophandel te Alkmaar ontving zoo juist het voor vele zakenlieden verheugend bericht, dat de Minister tegemoet gekomen is aan haar bezwaren ten aanzien van het belasten van de oude handelsvoorra den van bijkomstige fabrikanten. Handelaren die voor deze regeling in aanmerking wen- schen te komen moeten vóór 15 Februari a.s. een ongezegeld verzoek bij den Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen te Den Helder indienen om hen te beschouwen als fabrikant met een afzonderlijke handelsafdeeling als bedoeld in art. 4 der Omzetbelastingwet. De Inspecteur kan een vergunning verleenen dat de niet - zelfgefabriceerde handelsvoorraad die op 31 December j.1. aanwezig was, vrij van omzetbelasting wordt afgeleverd. De fa brikant is aangehouden dagelijks een lijst van de verkochte goederen die onder de vergun ning vallen bij te houden een en ander onder de voorwaarden door den Inspecteur te stel len. De vergunning vervalt op 31 Maart 1934. Na dien dag moet ook voor de goederen die tot den handelsvoorraad behooren bij ver koop omzetbelasting is voldaan. Eventueele nadere inlichtingen worden verstrekt door de Kamer van Koophandel. BINNENLANDSCH NIEUWS. Ds muiterij op de „Zeven Provinciën' Weer 33 muiters voor den Zeekrijgsraad. De fiscaal bij den zeekrijgsraad in Nederlandsch Indië eischte legen de vierde muitersgroep van de "Zeven Provinciën", bestaande uit 33 leden van het jmachinekamerpersoneel, de volgende straffen 1 van 7 jaar, 5 van van 6 jaar vier van 5 jaar twee van vier jaar en 6 maanden 11 van 4 jaar vijf van drie jaar één van 2 jaar en 6 maanden één van 2 jaar; één van 1 jaar één van 11 .maanden en één van 6 maanden. Circus Sarrasani te Amsterdam. Sarasani heeft op het Stadion-ter rein zijn openingsvoorstelling reeds gegeven. Gezien den naajn „Sarra sani" had men meer publiek verwacht bij deze prejnière. Door verschillende politieke, groe pen werd voor en in de nabijheid te gen het bezoeken van Sarrasani ge demonstreerd. De politie wist echter de betoogers, zonder van de wapens gebruik te maken, te verspreiden. Verschillende borden, waarop het Hit- ler-regieim niet vriendelijk beoordeeld werd, werden in beslag genomen. Gns Lichaam en onze Gezondheid. Het taaie leven der Tuberkelbacillen. De ontdekking van de tuberkelbacil door den wereldberoemden, in 1910 gestorven geleerde Robert Koch ligt meer dan een halve eeuw achter ons. Toch weten zelfs nu nog betrekke lijk weinig menschen, wat tuberculose eigenlijk is. De leek beschouwt 'n over geërfde vatbaarheid en ongunstige levensomstandigheden als de voor naamste oorzaken der kwaal. Het is natuurlijk- waar, dat deze factor van beteekenis is, doch de voornaamste oorzaak blijft met dat al de rocht- streeksche besmetting van den eenen jnensch door den anderen. Of men nu besmet wordt door een lid van het ge zin, een verren bloedverwant of een volslagen vreemde, is voor de practijk van geen beteekenis. De infectie zelf is jde bron van alle gevaar en de kans op infectie neemt toe, naarmate er jmeer en vaker wordt opgegeven, jm.a.w. meer en vaker ziekte-kiemen worden uitgestooten door den patiënt. Maar al te dikwijls moet de medicus ondervinden, hoe noodig het is, om :1e aandacht er op te vestigen, dat tu berculose een besmettelijke ziekte is, evengoed als typhus, mazelen, rood vonk e.d. Als dit eenmaal goed wordt ingezien, zal de bestrijding der tuber culose als volksziekte veel betere re- ultaten afwerpen dan thans mogelijk alsnog moet die persoon gespaard blijven. En waarom Omdat zij, want het is een vrouw, Bon temps, die ons heeft aangeklaagd, eens de eenige erfgename van Bertara's millioenen zal zijn - Gabrielle Precies geraden Ik heb dat vernomen door een mijner vrienden bij de prefectuur van politie. De aanklacht was gericht tegen mij, tegen mij alleen, de naam van den mar kies was verzwegen. Men heeft mij een af schrift toegezonden van het oorspronkelijke, dat daarvan in niets was te onderscheiden facsimilé zooals men dat noemt en daar uit heb ik het schrift van Gabrielle herkend. Ik heb mijnheer d'Argental alles gezegd. Al werd ik ook bijtijds ingelicht, de op mij ge vallen verdenking bleef nochtans bestaan en zoo er iets voorkomt wat die verdenking voed sel geeft, als bijvoorbeeld het herkennen van Senechal's lijk, is Loussard zoowel als ik ver loren. Nu, dan is de zaak eenvoudig, we hebben maar een paar dingen te doen, patroon Vindt jij de zaak zoo eenvoudig riep Rouquin met een eigenaardig lachje. Wat moet er volgens jou gedaan worden Ons eerste werk moet, dunkt me zijn, Loussard uit de handen der politie te bevrij den. Goed. En het tweede Het lichaam van Senechal uit de „Mor gue" te laten verdwijnen. Ja, dat is alles doodeenvoudig, antwoord de Rouquin spottend. Maar, hervatte Bontemps, zonder ook maar eenigszins van streek te raken, als ik Senechal vóór Loussard weghaal, zal men in het doen verdwijnen van het lijk een poging zien, om onzen vriend te redden en zijn be waking verdubbelen. Loussard moet gered worden, maar niet alleen. We moeten hem zien te bevrijden met de andere arrestanten van de „muizenval", dan kan niemand die zaak in verband brengen met het verdwijnen van een lijk uit de „Morgue'^. Om tot dit doel te komen, behoeft men den bewaker des nachts te dooden of beschonken te maken. Rouquin werd ernstig. Ik heb in het eerst met je meening ge spot, Bontemps, begon hij nu, maar je plan komt mij werkelijk goed voor. Wat je daar gezegd hebt, ware zeker ons behoud, het is maar de kwestie om het uit te voeren en dat grenst aan het onmogelijke. Is het lijk uit de „Morgue" verdwenen vóór het herkend, vóór het gefotografeerd werd, dan blijft het een altoos durend geheim, wie de doode was en dat juist moet onze redding, onze veiligheid wezen. Maar we hebben ook geen tijd te verlie zen, meende Bontemps. Ik moet daar eens over nadenken. Heb je reeds eenig bepaald plan in het hoofd vroeg Rouquin. Neen, dat heb ik niet. Nu goed, ik zal wel iets vinden. Als er iets gedaan moet worden, mijn heer, ik ben weer bereid Dat weet ik, mijn jongen, antwoordde Rouquin, maar voorloopig heb je rust en hulp noodig. Je handen, je gezicht, het ziet er alles bedroevend uit Arme jongen Je bent een goed dienaar, ik ben tevreden over je. Zoo sprekend, nam Rouquin een paar stuk ken goudgeld uit de lade zijner schrijftafel en stelde dat zijn handlanger ter hand, die het dankbaar in ontvangst nam. Morgen, hervatte Rouquin, morgen schrijf je aan het bankiershuis van Terre- noire, dat je ziek bent geworden en daarom niet op het kantoor kunt komen. Je kunt je in zulk een toestand nergens vertoonen, zon der de aandacht op te wekken. Je moet in je brief er bij vermelden, dat de dokter om trent je vrij ernstige ongesteldheid een ge neeskundige verklaring aan het bankiershuis zal doen bezorgen. Best, maar welke dokter zal dat doen riep Bontemps. Bekommer je daarover maar niet, dat is mijn zaak Bontepms mocht zich verwijderen en toen Rouquin weer alleen was, liep hij met groote passen zijn kabinet op en neer. Hij was blee- ker dan gewoonlijk. Die zoo koelbloedige man, die voor niets terugdeinsde en met vaste hand en helder hoofd regelrecht afging op zijn doel, om Ga- brielle's erfenis te bemachtigen, wiens waag stukken geen grenzen kenden, die man was thans zichzelf niet meer meester. Rouquin was gejaagd. De gedachte kwelde hem, dat zijn geluk hem den rug kon hebben toege keerd, dat het het moe was geworden hem te begunstigen. Hij zag het schavot in zijn verbeelding reeds voor zich opgericht; hij voelde de planken onder zijn voeten sidderen, nu hij reeds op het punt scheen zijn doel te bereiken. Vreeselijke plannen kwamen hem in het hoofd en een somber vuur gloeide in zijn oo gen. Gabrielle, Gabrielle! mompelde hij, die vervloekte aanklacht kwam van jou! Ik heb mij in je vergistJe beeft voor niets terug, sedert je de overtuiging hebt gekregen, dat Je man je bemint en je slaaf is geworden. Maar het zal je verderf wezen, zoo de wonde, mij door je toegebracht, een doodelijke wond blijkt te zijn, en ook jou dood, Norbert, want jou zwakheid is een verraad. Hij viel in een armstoel neer en dacht ern stig na. Hij hield zijn oogen gesloten, maar zijn geest waakte meer dan ooit. Van tijd tot tijd wrong hij zijn handen ineen en stampte woedend op den grond. Behalve aan hetgeen Bontemps hem had verteld, dacht Rouquin ook aan twee andere wezens aan Lydia, die hij niet meer had ge zien en aan Andreas, die, naar het scheen, maar niet wilde sterven en voortdurend bleef strijden voor zijn bestaan. Dikwijls reeds hadden zich dreigende wol ken boven zijn hoofd samengepakt, maar hoe groot het gevaar ook mocht zijn, met een lach van zelfgenoegzaamheid had Rouquin het betreden. Hij wist tot heden toe, dat hij sterk genoeg was om een naderend onheil het hoofd te bieden, maar thans had een onverklaarbaar gevoel van angst hem over meesterd. Was hij dan een lafaard geworden Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1