25e JAARGANG VRIJDAG 16 FEBRUARI 1934 No. 14 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD. WIERINGER COURANTS VERSCHIJNT ELKEN BUREAU ADVERTENTIëN DINSDAG en VRIJDAG UITGEVER Hippolytushoef Wieringen Van 1 5 regels f 0.50 ABONNEMENTSPRIJS CORN. J. BOSKER WIERINGEN. ■TV Telef. Intercomm. No. 19. Iedere regel meer f 0.10. per 3 maanden 1. N.O. POLDER KOMT. Urk en Schokland eilanden af. gr Minister Colijn had het in de Eerste Kamer reeds medegedeeld spoedig zal een wetsont werp verschijnen tot uitvoering van groote werken, waartoe behoort de inpoldering van den N.O Zuiderzeepolder. En men heeft kun nen lezen, dat de Memorie van Antwoord inzake het Zuiderzeefonds een hervatting van de werken in uitzicht stelt. Dit is geheel in overeenstemming met hetgeen dr. Colijn steeds heeft gepropageerd. De drooglegging van de Zuiderzee thans IJsselmeer gaat dus voort, aangenomen dat de Staten-Generaal met de regeering meegaat. Bijgaand kaartje geeft een indruk van de afmetingen van den nieuw te schep pen polder, welks oppervlakte meer dan het dubbele is dan die van den Wieringermeer- polder, die nu reeds zoo groot lijkt. Het aantal ha van de Wieringermeer be draagt 21.700 de nieuwe N.O. zal 50.000 ha beslaan, hetgeen meer is dan een derde van de oppervlakte der provincie Utrecht (138.000 ha). Op het kaartje ziet men, dat na voltooiing van den polder Schokland en Urk zullen op houden eilanden te zijn. Slechts Marken blijft dan nog over, dat wordt pas land, „vastland", wanneer ook de Z.W. polder gereed is. En dat zal nog wel eenige jaren uitblijven. VET AAN CRISIS-ZUTVELCENTRALE ONTHOUDEN. Beendersoep voor werkloozen. In het einde van de vorige week is, naar thans is gebleken, een partij van 2500 kg. vet in beslag genomen bij de Conservenfabriek te Beverwijk. Voor de partij was geen gelei- debiljet of consent aanwezig. Zij is vervoerd FEUILLETON. 77. Wat Rouquin betreft, deze beijverde zich eveneens om weg te komen. Maar nu scheen het geluk, dat hem tot dusver begunstigd had, hem te verlaten. Nauwelijks vijf minuten nadat Loussard op den openbaren weg was gekomen ging ook Rouquin deftig in het zwart gekleed en met zijn hoogen hoed weer op, de groote poort uit. Hij had juist de straat bereikt, toen er een hevig rumoer ontstond, dat van het binnen plein tusschen het justitiegebouw en de kapel scheen te komen. De zaak was zooEen gevangenbewaker, die langs de kleine trap naar boven moest had daar iets ongehoords ontdekt en onmid dellijk om hulp geroepen. Men was natuurlijk dadelijk naar hem toe gesneld en had aldaar twee menschen gevon den, waarvan de een dood scheen te zijn, ter wijl de ander zich poogde op te richten. De beide bewakers werden naar het binnenplein gedragen. Men zond om een geneesheer. Maar een der twee bewusteloozen kwam reeds uit zichzelf bij kennis. Toen hij uit zijn verdoo- ving ontwaakte, teekende zijn gezicht opeens de hoogste gramschap. Hij was overvallen en zijn arrestant was ontvlucht. Waggelend stond hij op en liep, door eeni ge menschen gevolgd, onmiddellijk de straat op. O, die schurkriep hij. Maar ik zal hem wel vinden of ze kunnen mij gerust een eerlooze kerel noemen, mijn leven heb ik er voor over Daar kwam Rouquin uit het portaal. Hij begreep dadelijk wat er aan de hand was. Maar hij verloor geen seconde zijn te genwoordigheid van geest. Vrij bedaard stak hij de straat over en wendde zijn schreden Wat de grondzouten van den N.O. polder betreft, de samenstelling is als volgt(ter vergelijking die van de Wieringermeer tus schen haakjes klei 64 (48) pet.lichte klei 20 (18) pet.zand 11 (25) pet. rand 5 (9) pet. Het gemiddelde zoutgehalte is voor de gronden in den N.O. polder omstreeks Va pet tegen bijna 2 pet. in den Z.W. polder (Wie ringermeer) Uit deze gegevens blijkt dat de nieuwe pol der niet slechts aanzienlijk grooter is, maai bovendien een veel gunstiger bodemverdee- ling heeft en daardoor gemakkelijker in cul tuur zal zijn te brengen als bouwland. Uit folkloristisch oogpunt is dat groote werk dat overigens een logisch uitvloeisel is van de afsluiting van de Zuiderzee een verlies. Urk zal wij zeiden het reeds in het land worden „verzwolgen". Lemmer en Blokzijl zullen niet langer Zuiderzeedorpen zijn. Minister Colijn heeft aangekondigd 60.000.000 te zullen aanvragen voor groote werken. Daar moet veel meer uit worden ge financierd dan de inpolderingvoor den pol der zal wellicht het eerste jaar f 11.000.000 noodig zijn. De voltooiing zal eenige jaren vorderen. naar het gemeentelijk slachthuis te Haar lem. De bedoelde fabriek verwerkt regeerings- vee tot vleesch in blik. Naar aanleiding van dit bericht had het Hbld. een onderhoud met de directie van de Bever wij ksche fabriek. Van die zijde vernemen wij, dat het op last van de Crisis-Zuivelcentrale in beslag genomen vet een voorraad betreft die bij het koken van soep van beenderen van deze soep is afgeschept. „Het Crisiscomité zei de directeur van de fabriek vroeg of wij soep voor de werk loozen wilden maken. Wij hebben toen van de beenderen, afkomstig van de crisis-runde ren, waarvan wij het vleesch conserveeren, soep gekookt en deze kosteloos ter beschik king gesteld van het Crisiscomité. Dit comité leverde de soep aan de werkloozen voor 5 ct. per liter. Voordat wij de soep afleverden, lieten wij er de bovenste vetlaag afscheppen. Dit vet verzamelden wij en sloegen het op in blikken. Er was zoo een voorraad van 1250 kg. „Het is een groot verzuim van ons geweest, vervolgde de directeur, dat wij dezen voor raad niet hebben aangegevenmaar wij waren voornemens als de soepkokerij zou zijn afgeloopen, het vet beschikbaar te stellen. Van fraude is geen sprake. Trouwens, dan zou de controleur daarop toch wel opmerk zaam hebben gemaakt. Wij hebben karne- melkschepap gemaakt voor koloniën en die in opdracht van het departement vervoerd. Ook toen hebben wij onbewust een overtre ding gepleegd, want wij hadden verzuimd een vervoervergunning te vragen." Deze uiteenzetting van de directie laten wij natuurlijk geheel voor haar rekening. Vanwege de Crisis-Zuivelcentrale is een monster van het vet genomen, dat onder zocht zal worden om na te gaan of de bussen uitsluitend inderdaad beenderenvet bevatten. De Crisis-Rundveecentrale zou Woensdag middag beslissen of de Beverwij ksche fabriek verder zal kunnen worden belast met de ver werking van crisisrundvee. Er is echter ook, naar men van andere zijde mededeelde, een tweeden kant aan de ze zaak, die de Rijkspolitie aanleiding heeft gegeven op last van de justitie ten deze een onderzoek in te stellen. Dit onderzoek geldt de vraag of hier sprake is van verduistering van vet. Zooals bekend is, wordt van het crisisvee door de aangewezen fabrieken alleen het vleesch verwerkt. Al de overige deelen van het rund, dus ook de beenderen, moeten wor den opgezonden naar de aangewezen centra les, de beenderen dus naar de beenderen- centrales. De conservenfabriek had dus in de eerste plaats niet het recht, zonder toestem ming van deze Centrale soep te koken van de beenderen, in de tweede plaats is het van de soep afgeschepte vet eigendom van de beenderencentrale. Het vet is niet alleen, zooals werd opgemerkt,-jtan de centrale ont houden, maar op de vraag of vet aanwezig was, zou de directie ontkennend hebben ge antwoord. Het is bekend, dat in elk van de 35 fabrie ken die met de verwerking van crisisrund- vleesch in blik belast zijn, een controleur is geplaatst vanwege de Crisisrundveecentrale. Het is onbegrijpelijk, dat de controleur te Beverwijk den ongeoor loof den voorraad vet in blik in de fabriek aldaar niet heeft opge merkt. CRISIS-VET TE BEVERWIJK. Fabriek voorloopig gesloten. In de zaak van de in beslag genomen voor raad vet in de Beverwijksche conservenfa briek is door de Crisis Rundvee-centrale een voorloopige beslissing genomen. Besloten is, totdat een definitieve beslis sing in deze zaak zal zijn gevallen, de Bever wijksche Conservenfabriek uit te sluiten van de verwerking van crisis rundvleesch in blik. Crisis-Varkenswet 1932. Ter verduidelijking- van een dezer dagen verschenen persbericht imoge nog het volgende dienen Betreffende de nieuwe regeling aan gaande het merken der biggen wordt op het volgende nog wel de aandacht gevestigd. In het vervolg zullen de biggen door naar de quai du Marchéneuf. Juist was hij aan den hoek der straat ge komen, toen hij achter zich een vervaarlijk geschreeuw hoorde, dat boven het geratel van rijtuigen en karren en boven het geroep met allerlei koopwaar uit klonk Dat is 'em, die daar daar loopt hij Thans baatte geen list meer, men had hem ontdekt. Er bleef Rouquin niets anders over dan zich te laten oppakken of te vluchten. Maar vluch ten in een breede straat, des middags om vier uur bij helder zomerweer, vluchten in dit ge deelte van Parijs, waar vijf minuten meer dan voldoende waren, om een onafzienbare menigte op de hielen te hebben, die hem als een wild dier zou achtervolgen, dat was een onmogelijke zaak. Ja, zoo het nacht ware geweest, zou hij wel licht door plotseling een zijstraat in te slaan aan zijn vervolgers hebben kunnen ontkomen. Maar zou hij, Rouquin, een man, die met zijn geest- en lichaamskracht reeds zoo vaak met goed gevolg tegen politie-geweld had strijd gevoerd, zich zonder weerstand eenvoudig gevangen geven en zijn leven om zoo te zeg gen wegwerpen, mocht hij dat doen Houdt 'em Daar loopt hij schreeuwde en tierde men achter hem. Houdt den dief den moordenaar Dit laatste woord trof Rouquin als een zweepslag. Hij vloog een zijstraat in en' ren de voort, alsof zijn voeten den grond niet beroerden. Een reeks rijtuigen stond in de straat. Rouquin dacht er aan, in een dier koetsjes te springen en daarmede te vluchten. Dat kon gebeurd zijn voor men hem zoo nabij was, dat men hem herkende en voor nog de koet sier wist, wat er aan de hand was. Thans was het reeds te laateen groote menigte menschen was hem gillend op de hielen, den menschen, die van den tegenovergestelden kant kwamen, door roepen en wenken bedui dend, dat zij hem grijpen moesten. Rouquin bereikte nochtans het voorplein der kerk van Notre-Dame. den merker van een metalen oormerk worden voorzien, terwijl bovendien binnen twee weken daarna door den controleur-merker een tatoueermerk wordt aangebracht. In verband ech ter met het feit, dat de biggen eerst als gemerkt kunnen worden be schouwd wanneer beide merken, dus het metalen merk en het tatoueermerk zijn aangebracht, is het van groot be lang, dat de biggen tijdig, in ieder ge val 4 dagen na de geboorte, aan den Secretaris der Plaatselijke Commissie worden opgegeven. Beide merken moe ten zijn aangebracht voordat de biggen een gewicht van 10 Kg. hebben be reikt. Op het niet tijdig aangeven van de geboorte der biggen is een boete gesteld van f 1.- per overtreding. Ver der wordt er de aandacht op gevestigd dat het vervoer van ongemerkte big gen boven een gewicht van 3 Kg. is verboden, zoodat dus ook biggen, die alleen zijn voorzien van het tatoueer- merken niet mogen worden vervoerd. Het gewone tarief voor het imerken is thans f 0.30 per big. DE CULTUREELE TAAK DER JEUGDHERBERGEN. Als onderdeel der propaganda voor het Jeugdherbergwerk heeft het Bestuur van de Nederlandsche Jeugdherberg Centrale onlangs besloten, in verschillende plaatsen van ons land tentoonstellingen te organiseeren, met het doel door juiste voorlichting, het ver strekken van gegevens enz. meer bekendheid aan het werk te geven. Deze tentoonstellingen zijn reeds in eenige plaatsen gehouden en hebben buitengewoon veel belangstelling ge trokken. Het tentoongestelde geeft dan ook een uitstekend beeld van wat er alzoo bereikt is en wat er eigenlijk aan dezen cultureelen jeugdarbeid vast zit. Niet het minst blijkt dit o.m. uit de veelzijdigheid der gebieden, waar mede de jeugdherberg direkt of zijdelings in verbinding staat. Dat dit de noodige aantrek kingskracht uitoefent is begrijpelijk. Indien wij enkele der facetten van het jeugdherbergwerk eens nader mogen belich ten, dan treft allereerst het sportieve, dat bijzonder bij de trektochten op den voor grond treedt. Men kan op drie wijzen gebruik maken op zijn tochten van de jeugdherber gen, n.1. bij het wandelen en fietsen en per vaartuig. Gelukkig treedt hier nooit het wed- strijdidee naar voren. Het gaat niet om pres- tatiemarschen, het gaat niet om records. Maar wel gaat het om het rustig wandelen van jeugdherberg tot jeugdherberg langs de mooiste wegen van ons land, het gaat om gemakkelijk en kalm fietsen langs de vele en goed aangelegde rijwielpaden, het gaat om de toeristische watersport per kano of zeilboot langs rivieren, meren, plassen en kanalen. Trektochten, op deze manier ge maakt, bieden slechts vreugde en het lichaam komt in vacantie en vrijen tijd op gezonde en natuurlijke wijze in beweging. Zonder het moderne gejacht of de recordwaanzin van de zen tijd kan de jeugd op haar wijze de Dit hitte was verstikkend en de zon brand de op het open plein, dat tengevolge daarvan nagenoeg leeg was. Slechts aan de overzijde bij de kerk gingen eenige menschen voorbij. Als ik de kleine straten achter de kerk bereiken kan, ben ik gered dacht Rouquin- nog steeds als een razende voorthollend. Hij liep wat hij loopen kon over het zonni ge kerkplein. Reeds was hij bij de rue Cha- noinesse gekomen, toen een nieuw gevaar voor hem ontstond. Een der huurkoetsiers van de quai du Marché-neuf, die, op zijn bok zittend, het geroep om den vluchteling had gehoord en hem ook had gezien, was hem met zijn wa gen achterop gegaan, met het doel hem zoo veel mogelijk den weg te versperren. Op dat verlaten plein had hij geen botsing met an dere voertuigen te duchten en kon hij het best zijn plan volvoeren en den ander den weg afsnijden. Maar Rouquin begreep onmiddellijk de be doeling van den koetsier. Duizend francs als je mij redtriep hij, naar adem hijgend. Dat kun je zoo nagaan, antwoordde de eerlijke kerel, ik help je vrij wat liever inge rekend. Hij schoof naar den zijkant van zijn bok om er vandaar het spoedigst te kunnen af springen. Doch op hetzelfde oogenblik gaf Rouquin het paard zulk een vervaarlijken trap, dat het dier op zijn achterpooten ging staan en een ruk aan het rijtuig gaf. De koet sier, die op alles, behalve dat was verdacht, tuimelde zijwaarts van zijn bok op de straat, waar de wielen van zijn koetsje hem over de voeten gingen. Rouquin had nu niet meer dan een tiental personen achter hem, die zich tot den ge wonden koetsier wendden. Dit alles was zoo verbazend snel afgespeeld, dat de vervolgers den vluchteling volstrekt niet verdachten, de oorzaak van dit ongeluk te zijn. Het getier werd weer grooter achter hem. Nu was voor Rouquin goede raad duur. Hij al IreLL ers -Il990 &oW zag ergens een huisdeur openstaan met een donkeren gang daarachter. Op goed geluk liep hij naar binnen en dadelijk zoo bedaard, alsof hij een der bewoners van het perceel was. De schreeuwende menschenmassa nader de ze vertoonde zich reeds bij het huis, waarin Rouquin gevlucht was. De gang van dat huis liep uit op een bin nenplaats, waar kisten en kasten stonden en reeds geëmballeerde meubelstukken, die dui delijk op het beroep wezen, dat in deze wo ning werd uitgeoefend. Rouquin's scherp oog ontdekte een trap, ja zelfs twee of drie trap pen in het achtergedeelte van het huis als men de binnenplaats gepasseerd was. Hij liep haastig de eerste trap op, met de tanden vast op elkander gedrukt, met oogen gloeiend van drift, omdat hij niet een enkel wapen had of zag. Als thans iemand hem eens te lijf wilde! De huizen in deze straat waren niet hoog. Spoedig had Rouquin de derde verdieping bereikt en moest daar halt houden, de trap ging niet verder. Daar bemerkte hij in een donkeren hoek een ladder, die van onderen aan den vloer vastzat en boven op een zolder of vliering 'uitkwam. Bij geluk had hij niemand in dat huis ont moet. Bij het rumoer op straat was iedereen naar voren geloopen, om bij de vensters te zien wat er toch gebeurde. Hij kon derhalve een minuut stilstaan om een weinig op adem te komen. Die rust duurde nochtans niet lang. De volksmenigte, die het spoor was bijster geraakt, vertelde aan iedereen, die het al of niet hooren wilde, hoe „die kerel" er uitzag en deze persoonsbeschrijving bracht enkele menschen, die in deze straat woonden, op de gedachte, dat zij daareven zulk een persoon hadden gezien. Het huis, waarin Rouquin verdwenen was, werd aangewezen. Rouquin zelf hoorde duidelijk roepen Daar is het, daar moet de kerel zich verstopt hebben. En kort daarop dreunden er haastige schreden op de onderste trap. SNEL WERKEND en onschadelijk Tegen een opko mende ongesteld heid en tegen hoofd pijn helpt As- pirin afdoen de. Let erop, dat U de 'echte Aspirln krijgt met het Bayer-kruis *en den oranje band.1 Die alleen helpt sneb zonder schadelijk/ te zijn. (BAfiflERj Uitsluitend verkrijgbaar in de oranjeband-buisjes v 20 tabl. 70 ets. en oranjezakjes van 2 tabl. i 10 ets. schoonheid van natuur en landstreek in zich opnemen. Ken Uw eigen land Een leuze, die den laatsten tijd veel gehoord wordt. Een parool, dat o.i. wel in de eerste plaats geldt voor de jongeren. Het is plicht, ja noodzaak voor Hol- land's jeugd, eigen land te leeren kennen en waardeeren. Hoe veel schoons is er niet te beleven op de Hollandsche en Friesche me ren en plassen Welke heerlijke vergezich ten zijn er op de Veluwe, in Twenthe of in de heuvelrijen van Limburg Welk een rust ligt er over de Brabantsche en Drentsche heide velden En is er niet de stilte van de vennen in Noord-Brabant Neerland's strijd tegen het water in het polderland en aan zee is historisch en telkens nieuw, de dijken der ri vieren en de duinen langs het strand geven een overtuigend beeld van eeuwigen strijd tegen de elementen. Is er niet de afsluitdijk van Holland naar Friesland, een voorbeeld van durf en ondernemingsgeest Kent onze jeugd de oude stadjes vol herinneringen aan tijden van glorie en roem, langs de Zuiderzee Aanialjeugdherbergen 193* «933 en in Holland en Zeeland Liggen er in de musea der steden en dorpen niet schatten van kunst en historische gegevens De jeugd herbergen wilien zich in dienst stellen van de jeugd om haar gelegenheid te geven, ken nis te nemen van deze kostbaarheden van eigen land en volk. Diep in het hart zal liefde ontstaan voor dit alles, waardoor een gezond nationalisme gevoed en gesterkt wordt. Maar de trots op dit eigene zal zich tevens verzetten tegen al te ruwe vernietiging en onnoodige vernieling van natuur- en landschapsschoon ter wille van modern verkeer en stedebouw. Zoo wer ken jeugdherbergen en natuurbescherming hand in hand. Een der facetten, een der belangrijkste is wel het verblijf van de jeugd in de jeugdher bergen, die alcohol- en nicotine-vrij zijn, zelf. Deze zijn eenvoudig, hygiënisch, maar ge zellig ingericht, geheel zich baseerend op het jeugdleven zelve met haar uitingen van vreugde en kameraadschap. Jeugd vindt hier de sfeer, waar zij behoefte aan heeft en on der leiding van de jeugdherbergouders ont staat een milieu, waaraan de ouders gerust hun kinderen kunnen toevertrouwen. Licht en lucht stroomen de zalen en kamers bin nen, de kleuren zijn vroolijk en opgewekt, de inrichting is practisch en modern. Des avonds weerklinken mandoline-, fluit- of pianospel en de trekkers zingen uit volle borst jeugd- liederen. In de jeugdherberg moeten de bezoekers de kleine werkzaamheden gezamenlijk doen, Verder maar, het wordt hier ook be nauwd mompelde de vluchteling. O, als ik maar een wapen had, het is mij het zelfde wat wapen Ik zou die haantjes de voorsten allerbeleefdst ontvangen Iedere minuut was kostbaar, iedere minuut bracht hem nader aan tuchthuis en scha vot. Rouquin vloog de ladder op en zocht op de vliering zijn heil. Met zijn sterke handen, waaraan de nood van het oogenblik reuzen kracht had verleend, trok hij de ladder van de vloer los en de vliering op. Een andere ver - binding bestond er niet met de bovenste ver dieping, dat gaf een nieuw oponthoud aan de vervolgers, v?ant deze werden daardoor ge noodzaakt, wederom naar beneden te gaan en daar een andere ladder te zoeken, anders konden zij niet verder. Rouquin zag in het rond. Allerlei oude rommel lag om hem heen, ou de kleeden, onbruikbaar geworden keuken gereedschap, benevens planken en balken, die wel het eigendom van een schrijnwerker zouden zijn. Het licht viel in deze ruimte door een schuin dakvenster. De- vervolgers naderden, geleid door een paar bewoners van het perceel tot aan het einde der trap. Hier is de ladder wegriep men en zag tevens duidelijk dat die ladder eerst pas uit den vloer moest zijn gerukt, de gaten der spijkers waren nog geheel open. Thans behoefde Rouquin niets meer te ontzien. Hij trok de balken en planken over de vliering-opening. Daar, daar is hij riep men. Je kunt hem hooren werken Rouquin had met het maken der versper ring zeer verstandig gehandeld, want de po litie, die den vluchteling op de hielen zat, had spoedig een ladder gevonden en zonder den tegenstand van balken en planken, zou zij dadelijk eveneens de vliering hebben be reikt. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1