ALLE SOORTEN ALLEEN MET DE W. A. C. O. "Waardoor het zelf doen wordt bevorderd en jongen of meisje de handen uit de mouwen kunnen steken. Over godsdienst of politiek wordt niet gepraat, het is een vanzelfspre kende plicht, dat men elkanders meening en overtuiging respecteert. Ook deze dingen aan te kweeken zij mede' het doel der jeugdherbergen en op dien weg' zal, onder leiding van autoriteiten en erken de leiders en paedagogen, worden voortge gaan in de overtuiging, dat hier een wellicht klein, doch niet onbelangrijk cultureel werk ten behoeve van de Nederlandsche jeugd wordt verricht. WOLLEN KLEEDING, kousen en sokken (ook de allerfijnste) Breien wij zeer netjes voor U aan. VOOR NIEUW WERK ZIJN WIJ No 1. Jaap Snor, Zuidstraat 19, Den Helder. (Let op den Gelen Winkel.) P.S. Vracht is voor onze rekening. BUITENLANDSCH NIEUWS. KANONGEBULDER EN MITRAIL- LEURVUUR TE WEENEN EN ELDERS EEN BURGEROORLOG. Dollfuss en Starhemberg breken het verzet van links. „FRONTBERICHTEN." De avond leverde strijd op. En de berichten, die binnenkwamen, deden denken aan de oorlogsdagen. Enkele voorbeelden mogen volgen Om 8 uur 30 Het station van Heiligen- staedt is door de sociaal-democraten be stormd een wachtman is gedood, 7 werden zwaar gewond. In een tegenbestorming werd het station door het Schutzcorps, dat thans in den strijd geworpen is, heroverd, waarbij 5 sociaal-democraten den dood vonden. De talrijke zwaargewonden der socialisten wor den door socialistische geneeskundige afdee- lingen weggehaald. Het Oosterstation is nog door de socialisten bezet. Heimwehr en poli tie maken zich gezamenlijk voor een bestor ming gereed. In Ottakring wordt de toestand dreigend. De troepen brengen schijnwerpers aan. Tegelijkertijd is het in Meidling tot een vuurgevecht gekomen, waarbij vier politie mannen zijn gedood. Om 8 uur 45 Twee politiemannen trach ten een vergadering te ontbinden, zij worden overvallen, een hunner wordt gedood, de tweede zwaar gewond. De sociaal-democraten verspreiden een in een geheime drukkerij ver vaardigd vlugschrift, waarin o.a. gezegd wordt, dat iedere socialist moet strijden voor de eer en vrijheid van het proletariaat. In Ottakring staan pantserauto's der politie op wacht bij de barricades. In de buitenwijken van deze voorstad komen dichte colonnes leden van den republikeinschen Schutzbund bijeen. In Simmering maakt een infanterie- regiment van buiten de stad zich gereed tot bestorming. 10 Uur Op den Baar-Berg zijn 6000 gewa pende sociaal-democratische leden van den Schutzbund geconcentreerd. In het zestiende district hebben de sociaal-democraten een huis gebarricadeerd. Politie en Schutzcorps, die gezamenlijk tot den aanval overgaan, worden beschoten. Twee aanvallers zijn zwaar gewond. Tenslotte wordt het huis dooi de troepen volkomen ingesloten. Om 11 uur is de strijd in de meeste voor steden, vooral echter in het tiende, elfde, zestiende en negentiende district nog in vol len gang. Overal in de stad hoort men onon derbroken en hevig geweer- en mitrailleur- vuur. In het zestiende district is het gemeente- gebouw door bondstroepen stormenderhand genomen. Thans concentreert zich de strijd op een Arbeiterheim, dat door de socialisten taai verdedigd wordt. Op het Oostelijk Sta tion, in het tiende district, is artillerie in het gevecht gebracht om het station en de om liggende gebouwen te ontzetten. Om halfdrie in den nacht was het Arbeiter heim van Ottakring, dat, zooals reeds gemeld werd door houwitservuur stormrijp was ge maakt, ingenomen. Vice-kanselier Fey had zich persoonlijk aan het hoofd gesteld van de stormcolonnes. Op hetzelfde tijdstip weerklonken de doffe knallen van de granaten in het KarrtMarx- Hof in de Heiligenstaedter Strasse. Ondanks de technische moeilijkheden, die het gevolg zijn van de tijdelijke uitschakeling van den electrischen stroom in de drukkerij en, zal het grootste deel van de Weensehe dagbladen vex*schijnen. Zij mogen slechts de officieele berichten over de gebeurtenissen brengen. In hoofdartikelen leveren zij com mentaar daarop, waarbij zij aansporen tot inkeer en bezonnenheid. De Landeshauptmann en burgemeester van Weenen, lid van den nationalen raad, Seitz. is naar de politiegevangenis overgebracht. Bij het Oostelijk Station is het verkeer weer volkomen normaal. Alleen aan de derwaarts leidende spoorlijn, waar deze door de wijk Semmering leidt, en in het district zelf zijn nog weerstands kernen van den republikein schen Schutzbund. Ook een aantal posthui zen zijn nog door leden van den Schutzbund bezet. Hier gaat de zuiveringsactie echter programmatisch zijn gang. Bij het groote gemeentelijk woningcomplex Sandleiten in Ottakring waren in een toren ipachinegewe- ren opgesteld. Dit geïmproviseerde mitrail leurnest is door een artillerie-treffer vernie tigd. Voor het huizencomplex staat front nog tegenover front. De tegenstand der socialis ten wordt echter ook hier klaarblijkelijk minder. De dooden. Het is moeilijk reeds een opgaaf van de dooden en gewonden te geven. In Stiermarken moeten 37 dooden gevallen zijn (26 socialisten en 11 anti-socialisten). In Weenen meer dan 10 dooden en 20 zwaar gewonden. En verder worden de getallen zeer onzuivermaar de oogst van den demon des burgeroorlogs bedroeg tusschen de 50 en 100 dooden en de 100 a 150 zwaargewonden. Daarmede hebben de socialisten de ontbin ding van hun partij betaald. De roods vlag waait niet meer, net zoo min als de swatica- vlag. Men ziet nu nog alleen de groen wit groene vanen van prins Starhemberg en de gewone Bondsvlaggen. WEER SCHEUREN IN DE HEILIGE GRAFKERK. In de kerk van het Heilige Graf te Jeruza lem zijn Weer scheuren ontdekt. Op uitnoodi- ging van den patriarch der stad zijn een Grieksch deskundige op gebied van oude momumenten en een autoriteit op het ge bied van aardbevingen naar Jeruzalem ver trokken. Reeds tijdens de aardbeving van 1929 is een der muren gescheurd en stortte de hoofdkoepel in. De schade werd toen her steld, maar dit blijkt niet afdoende te zijn geweest. BETONNEN PLAFOND INGESTORT. In een textielfabriek te Koningshof in Bo- hemen is een betonnen plafond naar bene den gestort. Een zestal personen werden on der de puinhopen bedolven. Twee arbeiders vonden hierbij den dood, de anderen werden zeer zwaar gewond. ONGEWONE WARMTE OP IJSLAND. Na een maand van strenge koude en zwa- ren sneeuwval, is thans op IJsland een onge woon warme temperateur ingetreden. De sneeuw op de heuvels is zoo snel gesmolten, dat verscheidene rivieren buiten haar oevers zijn getreden en overstroomingen hebben ver oorzaakt, waardoor groote schade is aange richt. „TSJELJOESKIN" GEZONKEN. De opvarenden op één na gered. Het T a a s s -agentschap meldt uit Moskou dat een draadloos telegram is ontvangen van den chef der expeditie op de „Tsjeljoeskin", Schmidt. Het schip, dat den 16den Juli uit Archangel is vertrokken met bestemming naar Wladiwostok via de Beringstraat, is ten onder gegaan ten gevolge van de ijspersing. Men bracht een angstigen nacht door, daar het ijs zich maar ophoopte en een hevigen druk oefende op het schip. Den 13den Fe bruari werd plotseling de scheepswand links van voren tot aan de machine-afdeeling open gereten, op hetzelfde oogenblik sprongen de stoomleidingsbuizen zoodat geen pompen aan het werk konden worden gesteld. De opening was trouwens zoo groot, dat pompen weinig zou hebben geholpen. Zonder paniek, in goede orde werden in twee uur tijds de voorraden, tenten, zakken, pelzen, het vliegtuig en de draadlooze instal latie, die al gereed lagen voor een noodgeval, op het ijs gebracht. De uitlading werd voort gezet tot de voorsteven onder dook. De equi page-leiders verlieten de „Tsjeljoeskin" "het laatst, kort voordat de boot geheel onder ging. Terwijl de hofmeester Mogilewitsj trachtte op het ijs te komen werd hij door een balk mee het water ingesleept, zoodat hij omkwam. Al de anderen zijn nu veilig in de tenten op het ijs, zij timmeren houten barakken in elkaar. Ieder heeft de noodige kleeding en bedekking. Schmidt deelde verder mede, dat hij contact heeft met het draadlooze station van kaap Wellen, op 144 mijl afstand van de plek waar het schip ten onder ging en dat van Noordkaap (N.O. Siberië), dat 155 mijlen verwijderd is. Men zal de schipbreukelingen te hulp komen met vliegtuigen en honden. Allen zijn goedsmoeds. De „Tsjeljoeskin" is op 16 Juli verleden jaar vertrokken van Archangel. Men had met vele moeilijkheden te kampen, toch werd de Beringstraat bereikt, maar ten gevolge van stormen en hevigen tegenstroom werd het schip teruggedreven en noordwaarts gevoerd. De opvarenden van dezen ijsbreker, die eigenlijk maar een stoomschip was met een versterkten romp, verkeerden al sinds lang in gevaar in de Beringstraat, niet alleen door het ijs maar ook tengevolge van gebrek aan brandstof. Er waren 103 man aan boord, is vroeger gemeld. RUSSEN NAAR STRATOSFEER. Uit Moskou wordt gemeld, dat waarschijn lijk op 20 Maart a.s. een automatische stra- tosfeerballon zal starten. De ballon zal zonder bemanning opstijgen. Alle apparaten en in stallaties om te landen zullen worden bediend door een Russisch observatorium. De ballon zou ten minste 14 uren in de lucht blijven en een hoogte bereiken van 40.000 m. DE KOUDE IN OOST-AMERIKA. In verband met de hevige koude in het Oosten van de Vereenigde Staten zijn de scholen gesloten. De Hudson-river is tot in het hart van de stad New York door een vaste ijskorst bedekt. De East River is vol groote blokken ijs, terwijl aan de kust van Massa chusetts nabij kaap Cod ijsbergen zijn verschenen van 25 meter hoogte. GEVAARLIJKE POES.' Een echtpaar te Berlijn werd 's avonds bij het thuiskomen plotseling door een poes, die het reeds jaren lang had, aangevallen. Het dier bracht eerst de vrouw een aantal ern stige beet- en krabwonden toe. Toen de man te hulp snelde, werd hij eveneens door het dier verschrikkelijk toegetakeld en daar het dier blijkbaar dol was geworden, werd de brandweer gealarmeerd. Ook deze kon niets uitrichten. Tenslotte werd een politie-agent geroepen die het dier met een welgemikt re volverschot doodde. LEGER DES HEILSKAPEL GESTRAND. Een motorboot met ongeveer 25 leden van een Leger des Heilskapel strandde Dinsdag tengevolge van den mist op een modderbank nabij Binstead aan de kust van het eiland Wight. Zij speelden „Onward Christian Sol- diers" en andere liederen en psalmen om de aandacht te trekken en na 2' uur werden zij inderdaad aan wal opgemerkt en kregen zij assistentie. Een deel hunner kon naar land waden en bij opkomend getij raakte de boot vlot en kon het geheele gezelschap naar Portsmouth terugkeeren. Onderscheiding voor mevr. Lindbergh. Het Amerikaansche Aardrijkskun dig Genootschap heeft aan mevrouw Lindbergh de gouden medaille over handigd voor haar schitterend werk als marconiste en hulp van haar echt genoot tijdens diens onlangs verrichte vlucht naar Europa. Deze .medaille: is tot dusver aan ne gen vliegers verleend, o.a. aan kolo nel Lindbergh, doch nog niet aan een vrouw. Mevr. Lindbergh is de eenige vrouw, die over het Zuidelijk deel van den Atlantischen Oceaan en van Washing ton naar Tokio (in 1931) heeft gevlogen Ondervoede kinderen. Het aantal ondervoede kinderen in de Vereenigde Staten wordt door miss Frances Perkins. minister van arbeid, geschat op zes millioen. Het percentage der schoolkinderen, die slecht gevoed zijn, is van 13^ Voor 2.50 heen en terug naar Amsterdam. Vraagt gratis dienstregeling bij onze agen ten DE HAAN en TIMMERMAN, H.-hoef. procent in 19127 gestegen tot 21.1 pro cent in 1932. BINNENLANDSCH NIEUWS. TRAP TEGEN HET HOOFD. Toen de twintigjarige zoon van den heer L. Lenders te Helden-Panningen met paard en kar huiswaarts keerde, schrok het paard en gaf den voerman een trap tegen het hoofd. De toegebrachte wonden waren zóó ernstig, dat de jongeman eenige uren later is overle- den. ,'J Ministers Oud en De Wilde naar Drenthe. Bezoek van twee dagen. Do ministers van Binnenlandsche Zaken en van Financiën zullen zich naar Assen hegeven. Na een bezoek aan den Commissaris der Koningin zullen de ministers efen bezoek bren gen aan verschillende plaatsen, o.a. Schoonebeek en Emmen, om zich ter plaatse van de toestanden op de hoog te te stellen. Het bezoek van de minis ters aan Drenthe zal twee dagen du ren. GEPANTSERDE SMOKKELAUTO AANGE HOUDEN. Het is de politie te Oosterhout (N.-Br.) in samenwerking met den ambtenaar der accijnzen Bos, gelukt een gepantserde smok kelauto aan te houden. Reeds geruimen tijd passeerde op gezette tijden een auto, die geen nummerborden ver toonde. Toen nu Maandag de auto weer met zeer groote snelheid Oosterhout naderde, wa ren de ambtenaren op hun post. De inspec teur van politie, de heer Nota gaf den bestuur der het sein tot stoppen. Laatstgenoemde zag geen kans meer te ontsnappen en reed een erf op. Nog voor de auto stil stond, sprongen de drie inzittenden er uit en kozen het ha zenpad. Het gelukte de politie, na een moei lijke achtervolging twee hunner aan te hou den. Zij bleken te zijn J. B., uit Oosterhout en J. K. uit Ulvenhout. J. B. verklaarde den inspecteur, den be stuurder, die bij de achtervolging ontsnapt was, niet te kennen. De chauffeur zou hem n.1. onderweg hebben opgepikt, daar hij den weg niet wist. J. K. beweerde evenmin den bestuurder te kennenook wist hij niet, wat voor lading zich in den wagen bevond Géén hunner was in het bezit van een rij bewijs. Auto en lading, welke uit 952 K.G. Belgische margarine bestond, werden in be slag genomen. De auto een 8-cylinder Hupmobile was geheel voor smokkeldoeleinden ingericht. Pantserplaten bevonden zich onder de trijp- bekleeding van den wagen. Eveneens konden stalen platen in een minimum van tijd voor de ramen geschoven worden, terwijl ook een stalen bescherming was aangebracht over de wielen. De auto kon een snelheid van ruim 100 K.M. per uur bereiken en was met dus danige middelen uitgerust, dat zij iedere ver sperring „nemen kon." AAN LAGER WAL GERAAKT. Wegens landlooperij stond voor den Haag- schen Politierechter terecht W. de L. H., die altijd als notarisklerk is werkzaam geweest en thans aan lager wal is geraakt. Behalve landlooperij is hem ook nog vernieling ten laste gelegd. Verdachte heeft een ruit van het gebouw voor Maatschappelijk Hulpbe toon met een blikken doosje ingegooid. De L. H. zeide, dat het niet zijn bedoeling was geweest de ruit te vernielen, doch dat hij alleen de aandacht wilde trekken van een agent van politie, wien hij om onderdak voor dien nacht wilde verzoeken. De Officier van Justite mr. Hoekstra, acht te de ten laste gelegde landlooperij niet be wezen. Hiervan vorderde hij vrijspraak van verd. Wegens vernieling eischte hij echter een gevangenisstraf van 14 dagen. De politierechter, jhr. mr. H. O. Feith, ver oordeelde De L. H. tot 1 week gevangenisstraf met aftrekking van de preventieve hechtenis. EEN AUTO GEWONNEN. Aan mej. van Ierschot te Rotterdam, win nares van den hoofdprijs in den A.V.R.O.- luisterwedstrijd, is Dinsdag op de autoten toonstelling in het R. A. I. gebouw te Am sterdam dien hoofdprijs een Chevrolet- auto van dit jaar op de markt gekomen mo del aangeboden. De heer Vogt, directeur van de A.V.R.O., hield daarbij een geestige speech. Officieel. Verbetering van vroegeren onjuiste Belasting-aangiften. De Inspecteur der directe belastin gen te Den Helder verzoekt ons nog eens de aandacht van belanghebben den te willen vestigen op bet ook des tijds in ons blad afgedrukt communi qué van den Minister van Financiën, waarbij nog tot uiterlijk 1 Maart a.s. de gelegenheid wordt geboden om zonder kans op boete en strafvervol ging vroegere te lage aangiften voor inkomsten- en vermogensbelasting te verbeteren. Na dien datum is geen tegemoetkomende houding meer van de zijde van den belastingdienst te wachten. Voorzooveel noodig zij er in dit ver band aan herinnert dat renten van sadi te goed hij Postspaarbank, Nuts- spaarbank, Boerenleenbank en derge lijke inrichtingen ook dan voor de in komstenbelasting moeten worden aan gegeven, als men niet vermogensbelas- tingplichtig is. Hierop bestaat geen en kele uitzondering. PROVINCIAAL NIEUWS. Corruptie te Den Helder Twee arrestaties, het onderzoek gaande). Een speciale verslaggever van de Tel. te Den Helder deelt jnede Wegens het aannemen van gelden vari winkeliers en onbetrouwbaarheid bij het doen van inkoopen zijn te Nieu wediep een hofmeester en een botte lier der marine gearresteerd, terwijl tegen een aantal andere hofmeesters en botteliers nog; een onderzoek gaan de is. Ten einde het onderzoek niet te be lemmeren, dat de marine-autoriteiten in samenwerking met de recherche van Den Helder hadden ingesteld, waaTbiji verscheiden leveranciers in verband met deze zaak werden ge hoord, had men een groot aantal hof meesters en botteliers tijdelijk „opge borgen", teneinde te zorgen, dat deze geen contact met de winkeliers kon den hebben. Dit heeft vermoedelijk aanleiding gegeven tot de geruchten van een massa-arrestatie van hofmees ters. Nadat hun verklaringen zijn op geschreven, zijn echter allen, behalve twee hij wie het om tamelijk groote be dragen ging, weer vrijgelaten. Bij. de autoriteiten bestond al sedert eenigen tijd het vermoeden, dat de be trokkenen, die inkoopen deden, van de leveranciers, tegemoetkomingen kre gen. De eene winkelier deed dit omdat de andere het ook deed, ten einde een leverantie te machtig te worden. Deze inkoopen betroffen de gamelle, d.i. cle officierstafel. Behalve de gewone da- gelijksche vergoeding voor de levensbe hoeften geeft het Rijk n.1. voor de of ficierstafel een extra-toelage. Deze gamellle-gelden worden beheerd door den officier van de gamelle, welke furie tie nu eens door dezen, dan door ge nen officier aan boord der schepen of in de kazerne wordt waargenomen. Hij is als bet ware de huisvrouw. Onder zijn orders staat de hofmeester, die voor den dagelijkschen gang van zaken zorgt, de inkoopen doet en het menu opmaakt. De hofmeester is het maritieme keukenmeisje, dat inkoopt. De kans bestaat dan altijd, dat er tus schen den hofmeester en de leveran ciers aan verhouding ontstaat, welke niet door den beugel kan. De hofmeester heeft weer onder zich den bottelier, die zich alleen be moeit met het uitgeven van het ranl- soen, dat aan ieder man verstrekt wordt. Vleesch, groente, brood enz. worden in natura uitgegeven. Echter wordt ook een klein bedrag door het Rijk beschikbaar gesteld voor extra le vensmiddelen voor de bemanning, zoo als vruchten of visch. Deze moeten in gekocht worden. Zoodoende komt ook de bottelier met den leverancier in contact. Zooals gezegd, bestond reeds lang Ihet veimoeden, dat er bij die inkoopen iets haperde en ten einde na te gaan in hoeverre dit kwaad voortgewoekerd was, hebben de marinqf-autoriteiten een onderzoek ingesteld met het ge volg, dat één hofmeester en één botte lier gearresteerd zijn, terwijl van een aantal anderen gebleken is, dat zij bij het doen van inkoopen niet be trouwbaar waren, zoo deelde de hoofd intendant bij de marine, kolonel Hee- ris mede. De commandant van de Marine, vice adiraal Brutel de la Rivière, aan wien bet dossier, op dit onderzoek betrek king hebbende, is ter hand gesteld, zal thans nagaan, of de betrokkenen naar den Krijgsraad zullen worden verwe zen. Daar ook burgers bij de feiten zijn betrokken, bestaat de mogelijkheid, dat de Justitie te Alkmaar deze zaak behandelt. Ook zal nog moeten blij ken, of hier sprake is van valschheid in geschrifte dan wel het aannemen van giften door een ambtenaar om hem te bewegen iets te doen. dat in strijd is met zijn plicht. Hoewel een en ander dus geen aan leiding behoeft te geven tot overdre ven geruchten is wel gebleken, dat de marine-autoriteiten bijtijds hebben in gegrepen, opdat dit kwaad niet te groote afmetingen zou aannemen. De avoniureii van de Wierfnger wereldreizigers. II. Zooals wij: in ons vorig reisverhaal schreven, zagen wij in de trein twee gendarmes op ons afkomen met den conducteur. Hun eerste vraag was na tuurlijk weer naar onze paspoorten, die in orde werden bevonden, maar zij vertrouwden ons toch niet en dach ten vermoedelijk dat wij. wapens bij ons hadden, want zij namen ons ten minste mee naar een Ieege coupé. Daar werden wijl beiden van onder tot boven nagezocht, zij gingen zelfs zoover dat wij onze jas en vest moes ten uittrekken. Daar zij: ons bepaald voor een paar rasechte boeven aanza gen, en toch niets verdachts op ons vonden, konden wij aan hun gezich ten zien, dat dit een rake tegenvaller voor hun was. Zij hadden zelfs zoo die vaste gedachte dat wij wapens bij< ons hadden, dat wij weer mee terug moesten naar de coupé waar wij eerst gezeten hadden, en daar ging een van de gendarmes, die nog al dik van pos tuur was1, tot ons vermaak met veel gesteun onder de banken aan het zoe ken. Door al dat zoeken wat voor hun op niets uitliep, waren zij in een slecht gehumeurde stemming; gekomen en moesten wij weer mee naar de leege coupé. Wij hadden stellig ge dacht dat zij, daar ze niets op ons kon den vinden, ons wel los zouden laten. Doch voor wij echter goed wisten wat er gebeurde, hadden zij ons tot onze verbazing de handboeien al om ge knipt. Zoo kwamen wij Tudela binnen rijden waar we uit de trein moesten. Onze bagage, bestaande uit een accor deon, een rugzak en een zware koffer met kleeren, konden wij, daar wij met bnze handen aan elkander geboeid waren, allemaal niet dragen. Een van de gendarmes had echter nog de men schel ijkheid dat hij, wat echter niet meer als billijk was ook, de koffer met kleeren voor ons meenam uit de trein vandaan naar de wachtkamer daar wijl hem1 onmogelijk konden dra gen. In de wachtkamer aangekomen wilden wij gaan zitten en onze bagage neerzetten, maar werden net als een paar beesten overeind gejaag;d en moesten met de bagage in onze han den blijven staan, totdat na een kwar tier twee andere gendarmes kwamen j- die zij ondertusschen gewaarschuwd hadden. U kunt allen wel begrijpen, dat wij beiden door dit onrechtvaardig pnmenschelijk gedoe in kwade stem ming gekomen waren. Zij wisten ech ter nog niet goed wat piet ons te be ginnen, want er volgde een druk ge sprek. Toen de trein op het punt stond te vertrekken, moesteu wij het perron op. Wij dachten stellig dat zij de koffer wel weer voor ons mee zouden nemen maar om ons te tarten moest ik nog hoewel ik mijn hand al vol had aan de rugzak, de koffer ook nog dragen aan een vinger. Maar nu was de maat vol,, en Jan trapte over dit on- menschelijk gedoe, in woede ontsto ken, de gendarme de koffer uit zijn handen. Dit was het sein voor hun om, waar zij waarschijnijk lang op ge wacht hadden, met de kolf van het ge weer als gekken op ons los te slaan. Een van hun ging zelfs zoover, dat hij met de loop van. het geweer een gat in de accordeon stootte. Daarna wer den wij letterlijk het perron afgetrapt en geslagen, de straat op en moesten mee naar het bureau. Toen wij bij een wegkruising kwamen en niet goed wis ten welke kant wij op moesten, werden wij als 't ware de goede kant opgesla gen. Op liet bureau aangekomen wer den wij voor de tweede maal van top lot teen nagezocht en werd ons alles afgenomen. Wij lieten bij het nazoeken hun ook nog zien lioe de gendarmes ons verwond hadden maar de comman dant bekommerde zich daar niet over en lachtte er een beetje om. Toen werden wij ieder apart in een donkere cel gestopt, waar een houten brits stond zonder matras, en slechts een oude deken. Tegen den avond werden wij er uit gehaald, daar zij toen 'n tolk voor ons opgezocht hadden, een Zwit ser van» afkomst, maar hij sprak ook gebroken Ilollandsch. Het bleek nogal een geschikt persoon te zijn waar wij redelijk mee konden spre ken. Het eerste wat hij ons vroeg was waarom wij zoo dom geweest waren een gendarm zoo te slaan, dat hij, een bloedende hoofdwonde bad opgeloo- pen. Wij dachten beslist hem verkeerd verstaan te hebben, maar hij zei ons voor de tweede maal dat de gendarmes gezegd hadden dat een van ons beide geslagen had. Wij protesteerden heftig tegen zoo'n gemeene leugen, en vroe gen of wiji aan het woord mochten ko;men om alles uit te leggen. Dit werd toegestaan, waarna wij alles vanaf het begin tot het einde vertel den, en hem ook duidelijk bewezen dat wij onmogelijk in staat waren om1 te slaan daar wij met een hand ge boeid aan elkander stonden en in onze vrije band de een de zware rugzak, en de andere de accordeon droeg. Dit ver taalde onze tolk aan de commandant, .maar van al het voorafgaande hadden de gendarmes niets verteld, dat namen zij niet in oogenschouw, het ging er al leen maar om dat wij geslagen zouden hebben. Ook zeiden wij nog dat de gen darmes, daar zij voor een oogenblik als gekken op ons gestooten en gesla gen hadden, elkander zelve verwond moesten hebben, doch hier schonk de commandant ook geen gehoor aan. Toen alles opgeschreven was werden wij weer naar de cel teruggebracht, maar verkeerden in een betere stem ming als toen we er de eerste maal in gebracht werden, want wij hadden onze onschuld nu duidelijk kunnen be wijzen, en hoopten spoedig weer vrij te zijn. Drie dagen hebben we daar zoo in die koude donkere cel gezeten, niets anders als een deken, en moes ten ons tevreden stellen met een stuk droog brood en water. De vierde dag werden we in een gemeenschappelijke zaal gebracht waar er nog meerdere gevangen zaten, en waar zij op kleine houtskoolvuurtjes zelf hun eten moes ten koken, en daar kregen wij; ook el ke dag; een nieuwsblad. Het eerste wat zij ons lieten zien was de courant van drie dagen terug en waar met groote letters in stond te lezen, dat twee Hollandsche revolutionnairen na eerst een gendarme verwond te hebben gevangen waren genomen, zooveel konden wij er tenminste uit wijs wor den. Toen wij: dat lazen zonk ons de moed heelemaal in de schoenen. De anderen dag, dit was Zaterdag de 13e November moesten wij eindelijk weer bij de commandant verschijnen, waar wij al onze bagage terugkregen. Wij hadden een weinig hoop dat wiji nu spoedig vrij zouden zijn, maar deze werd direct a.1 de bodem1 ingeslagen toen twee gendarmes het bureau bin nenkwamen. Onder geleide van die twee werden wijl toen naar de hoofd gevangenis van de provincie Navarra overgebracht die stond in de stad Pamplona. W. HOLLANDER. J. POLET. Wordt vervolgd. Schagerbrug. De uitslag van de op Dinsdag, 13 dezer ten overstaan van notaris Van Veen gehouden verkoo- ping van een boerderij en een rente- nirrshuis, eigendom van dne heer W. Nieman, luidt als volgt 1. Boerderij met schuur, erf, bosch en weiland, geleg;en aan den Ruigeweg nabij Keinsmerbrug, groot 8.84.80 H.A. gemijnd door den heer J. Bakker te Koegras voor de som van f 108j24. 2. Renteniershuis aan de Groote Sloot te Schagerbrug, groot 2,60 A., ge mijnd door den lieer E. Rentenaar te Schagerbrug voor de som van f 2160.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 2