„liria" boter TeÊef. 2 E.v.d. WAL WIERINGER COURANT ZE IS ER WEER!! VAN OEVEREN, SPAART BIJ DE BOERENLEENBANK „WIERINGERMEER." WIJ RUIMEN OP!! PIJPEN. Ziet onze Etalages TWEEDE BLAD. VRIJDAG 16 FEBRUARI No. 14. GEMEENTE ZIJPE. SCHAGERBRUG. In de laatst gehouden algemeene vergadering van de afdeeling „V.A.RJV." alhier, werd als voorzitter benoemd de heer Jn. Stins alhier, zulks in de plaats van de vacature De Winde. Tot afgevaardigden naar de districtsverga dering te Alkmaar, werden gekozen de heeren J. Pool en J. Stins. SCHAGERBRUG. Door de Min. van Justitie is aan de harddraverijvereeniging „Voor waarts" alhier, wederom vergunning verleend tot het houden harer j aarlij ksche verloting. SCHAGERBRUG. In onze gemeente zijn voor de dienstplicht 1935, ingeschreven 52 personen. St. Maartensvlotbrug. Voor rekening van den keer A. Homan alhier werd aanbesteed het bouwen van een café hotel, met winkel, woonhuis en ga rage. De uitslag van deze aanbesteding was als volgt J. Veuger te St. Maartensbrug voor f 22000 P. Kuiper te Petten f 21600 D. Eriks te Burgerbrug f 20950 C. Vriesman te Petten f 20730 Fa. Doe- dens en Schilder te 't Zand f 19887 P. Tuin te 't Zand f 18793 Gebr. Vet ter te Schagerbrug f 18565 A. Van Eekeren te Keinsmerbrug f 17950 P. Doorn te St. Maartensbrug f 17900. De gunning, werd aangehouden. Burgerlijke Stand van Zijpe. van 9 t.m. 15 Februari 1934. Geboren Cornelis, z.v. Arend Dekker en van Maria SluisGijsberta Hendrika, d.v. Adrianus Johannes Oskam en van Hendrika Steventje Minnen Maarten, z.v. Jacob Brom mer en van Maart je Vriendjes. OndertrouwdJentje Molenaar, oud 29 jaar, broodbakker, alhier, en Magdalena Therese Perras, oud 26 jaar, zonder beroep, te Schagen. Getrouwd geene. OverledenJacob Jimmink, oud 75 jaar, echtgenoot van Geertje Eriks, eerder weduw naar van Antje BoontjesMaartje Vriend jes, oud 29 jaar, echtgenoote van Jacob Brom mer Jantje Stel, oud 50 jaar, echtgenoote van IJpe Veenstra (overleden te Alkmaar.) PREDIKBEURTEN ZIJPE. ZONDAG 18 FEBRUARI. NED. HERV. KERK Schagerbrug 's av. 7 uur Ds. Witkop. Callantsoog v.m. 10 uur Ds. Witkop. Bevestiging van Kerkeraadsleden. Oudesluis, St. Maartensbrug, Burgerbrug en Petten geen dienst. EVANGELISATIE. Schagen, v.m. 10.30 uur Ds. Roscam Abbing van Amsterdam. 's Avonds geen dienst. Breezand, voorm. 10 uur, de heer Boon. Breezand nam. 3Va uur. de heer Boon. verzoeken om opsporing van misda digers, minderjarigen, andere vermfs- te personen geen misdadigers zijnde en automobielen welke resp. 277, 167, 276 en 113 bedroegen. Als gevolg daarvan leverde in 91 ge vallen de berichtgeving resultaten op. O.a. werden 31 misdadigers, 9 minder jarigen, 29 Vermiste personen en 14 au- tamobielen opgespoord. Al deze successen worden in het kort in het jaarverslag weergegeven. Wij laten hieronder enkelen daarvan volgen. De Brigade-Commandant der Bijks- velwacht te Schagen verzocht per ra dio de opsporing van een aldaar ont vreemdde vrachtauto. Tengevolge van dit verzoek werd de auto te Beemster inbeslaggenomen en werden de daders te Anna Paulowna aangehouden. De Commissaris van Politie te Hil versum verzocht, per extra-radio-be richt, op zekeren avond laat de opspo ring van een door een artiest verloren koffer, welke voor dien avorid nog moest worden gebruikt. Eenige oogen- blikken later werd de koffer aan het politiebureau bezorgd. In vele gevallen meldden belang hebbenden zich naar aanleiding van een verzoek om opsporing, dat zij zelf beluisterden, bij de politie aan. Een ontvreemde auto werd onmid dellijk na het verzoek om opsporing in België aangehouden. Een autobestuurder die in de Beem ster een aanrijding had veroorzaakt kon te Lutjewinkel worden aange houden. Uit deze enkele voorbeelden blijkt wel, dat de Politie-radio-ohiroep nut tig werk kan verrichten. GEMEENTE ANNA PAULOWNA. BREEZAND. In de loop dezer week is door de politie naar Alkmaar' over gebracht Jb. IC, die in dronkenschap groote vernieling aanbracht aan het 'huis van zijn vader. Door een buur man werd politiehulp ingeroepen, die overbrenging naar Alkmaar beter achtte, daar dit jongmensch voor eeni ge gevallen nog een poosje aldaar mag logeerenl PROVINCIAAL NIEUWS. RECHTZAKEN. Voor den Alkmaarschen politierechter. De geleende hanglamp. De arbeider Jan L. zou in October '32 of '33 in zijn woonplaats Wieringen in bruikleen hebben ontvangen, 'n Belgische petroleumlamp. Omtrent de beteekenis van eèn leening scheen echter de heer L. nogal vrijzinnige denkbeelden te koesteren, aangezien hij, thans terechtstaande, wegens ver duistering, ijskoud beweerde, dat hij de lamp cadeau had gekregen. Aan den brigadier Bergsma had verdachte echter verklaard, dat hij niet voorne mens was, bedoelde lamp terug te ge ven. Dat was nu allemaal leugen en Bergsma had een valsch verbaal opge maakt. De rechtmatige eigenaar van de lamp was de heer Pieter Hummel, wiens echtgenoote als getuige optrad en mededeelde, dat van cadeau geven geen sprake was geweest. De lainpen- leener toonde zich geen prettig menscli in de conversatie en liep „tegen de lamp" voor f 25 boete of 25 dagen. De verontwaardigde minnaar. De 22-jarige timmerman Hendrik Arie V. te St. Maartensbrug had met zijn uitverkorene, mej. Delver, flink kermis g;evierd en zou zich met haar huiswaarts begeven, cloch dit kind werd door zekeren heer W. Zuidschar woude om den hals gepakt, waardoor zij bijna op den grond terecht kwam. De verontwaardigde galant kon dit .niet aanzien en onthaalde den bakker uit Schagerbrug op een vuistslag voor welk feit de timmerman thans te recht stond. De bakker stelde die ont moeting meer onschuldig voor, doch Maartje Delver, het bewuste meisje als getuige gehoord op verzoek van haar beminde, onderschreef de verklaring van den verdachte. De bakker had ook twee andere meisjes aangepakt met de bedoeing haar te zoenen, voegde Maai'tje er bij. Gevorderd werd onder aanneming der disculpeerende omstandigheid noodweer, ontslag van rechtsvervol ging. Vonnis conform. Jaarverslag Politie-Radio.Omroep. De bij de radio-luisteraars nu niet direct zeer populaire Politie-Radio- Omroep te Hilversum heeft weder haar jaarverslag uitgegeven, aan do hand waarvan wij moeten erkennen, dat hare verrichtingen meer belang stelling waard zijn, gezien de succes sen die zij dit jaar mocht boeken. Uitgezonden werden 945 politiebe richten, waaronder 93 extra-berichten die op buitengewone tijdstippen zijn verzonden. Voor het overgroote deel betrof dit GEMEENTE WIERINGEN. de 54 ets per pond. KOFFIE 25 ct. PER POND. Slootdorp. ONS WIERING ERMEERHOEKJE. „Het Witte Kruis", afd. Wieringen. Dinsdagavond hield de afd. Wieringen van N. H. V. „Het Witte Kruis" een algemeene ledenvergadering in de zaal „Concordia." Aanwezig waren 25 leden. Nadat de vergadering met een enkel woord door de Voorzitter was geopend, werden de notulen der vorige vergadering gelezen zonder op of aanmerking goedgekeurd. Het Jaarverslag. Hierop las de heer L. Noorden het jaarver slag voor waaruit wij aanstippen Op 1 Januari bedroeg het ledenaantal 1163. Door de Wijkzuster werden 1418 bezoeken afgelegd voor het W. K. voor de t.b.c.-bestrij- ding 317. 462 maal werden goederen afgege ven uit het magazijn. 3 t.b.c.-patiënten wer den uitgezonden. Het consultatiebureau voor zuigelingen voorzag wederom in een behoefte. Rekening en verantwoording. De penningmeester Ds. van Beek geeft hierna een verslag van zijn gehouden beheer. De ontvangsten voor het W. K. waren f 2920.- Hiervan is een bedrag van f 2122 aan contri butie van de leden ontvangen. De uitgaven waren f 2623.-, de afdeeling heeft over het afgeloopen boekjaar dus een batig saldo van f 297.-. De t.b.c.-rekening sluit met een gelijk be drag aan inkomsten en uitgaven van f 3008.-. De netto opbrengst van de Emmabloem bedroeg dit jaar f 268.-. Van de gemeente werd door het W. K. f 500.- subsidie ontvan gen. Door de heer Th. J. van Vegten werd na mens de commissie tot het nazien der reke ning tot goedkeuring geadviseerd, alles werd in keurige orde bevonden. Huisverzorging. Mevr. de Haan-Bosker brengt vervolgens verslag uit van de vereeniging Huisverzorging. Ondanks het feit dat het ledental vooruit is gegaan zijn de geldmiddelen belangrijk ach teruit gegaan, waarvan de oorzaak wordt ge weten aan het groote aantal zieken wat Huiszorg dit jaar moest verzorgen. Het W.K. wordt dank gebracht voor de steun die Huis zorg ook in het afgeloopen jaar weer mocht ondervinden. Bestuursverkiezing. Volgens rooster moeten aftreden de hee ren L. C. Kolff, P. Kaan en L. Noorden. Allen worden met bijna algemeene stemmen her kozen. De Alg. Vergadering. De heer J. C. de Haan, een der afgevaar-: digden naar de alg vergadering geeft een zeer keurig verslag van het verloop dezer ver gadering wat de instemming der geheele vergadering had. RONDVRAAG. Mevr. de HaanBosker zegt dat er zeer veel werk door de secretaris wordt verricht in het belang van het W. K. Spr. zegt dat de heer Noorden al eens heeft gezegd te willen bedanken daar het hem te druk werd. Wij hebben nu een goede secretaris, mis schien indien men hem een kleine toelage gaf voor zijn vele bemoeiingen dat dit dan een aanleiding zou zijn dat de heer Noorden dan geen gevolg geeft aan zijn voornemen. De Voorzitter zegt dat dit in het bestuur kan worden besproken. Spr. vraagt aan den heer Noorden hoe deze er zelf over denkt. De heer Noorden zegt dat dit hem zoo plot seling wordt gevraagd dat hij daar direct geen antwoord op kan geven. Mevr. de Haan-Bosker wil geen bedrag be paald zien op deze vergadering doch gaarne willen dat de vergadering spontaan het besluit nam dat een vergoeding werd ge geven. Ds. Meihuizen is van oordeel dat dit op de convocatie had moeten staan. Mevr. de Haan-Bosker zegt dat de leden bij de rondvraag voorstellen kunnen doen. Voorzitter stelt voor om in een bestuurs vergadering deze zaak verder te bespreken. De heer Hoekstra vraagt of de contributie niet verlaagd kan worden. De penningmeester ontraadt dit voorloopig nog, het W. K. heeft zijn inkomsten nog dringend noodig. Menschen die geen lid kun nen worden wegens onmacht worden toch altijd geholpen. Ds. van Beek dankt de Commissie voor het vlotte nazien der rekening, alsook Mevr. de HaanBosker voor haar onbaatzuchtig werk bij de collecte voor de Emmabloem. Juist het vrijwillige werk vindt de meeste waardeering. Spr. is van oordeel dat een algemeene verga dering zich niet moest bemoeien met een gratificatie aan een bestuurslid. Dit moet men aan het bestuur overlaten. Spr. meent hier critiek op het bestuur in te zien. Ook dankt spr. de bode voor zijn vele werk, wij zouden werkelijk niet kunnen verbeteren. Mevr. de Haan zegt geen critiek op het be stuur bedoeld te hebben. Ds. van Beek heeft haar verkeerd begrepen, spr. heeft alleen een spontane uitspraak van de vergadering ge- wenscht, verder wil zij er niets meer van zeggen. De Voorzitter sluit hierop de vergadering na woorden van d^hk gericht te hebben aan de secretaris, de ct mningmeester, de commissie van de rekening, Mevr. de Haan voor Huis zorg, de bode en de heer J. C. de Haan voor zijn keurig verslag. SUCCES NIEUWS. Programma voor Zon dag 18 Febr. Succes I ontvangt thuis Schagen I. Als al tijd belooft dit weer een mooie wedstrijd te worden. Immers de wedstrijden tegen Scha gen worden altijd vinnig gespeeld en wij twijfelen niet of dat zal deze keer ook wel weer het geval wezen. Dit is tevens de laat ste thuiswedstrijd voor Succes I. Aanvang der wedstrijd half drie. 's Avonds om 7 uur geeft de vereeniging Succes een groot bal in Concordia. Succes 3 speelt om 12 uur ook een thuis wedstrijd en ontvangt D.E.S. I. De Succes-ads. gaan op bezoek naar H.R.C. f naar den Helder. Aanvang wedstrijd 1.15 u. Succes 2 en 4 zijn vrij. BURGERLIJKE STAND Van 9 t.m. 15 Febr. 1934 Geboren Trijntje Hendrika, d v. J. Br. Blaakmeer en M. Kesimaat Adriana Kornelia, d.v. ,T. J. Cape]le en J. de Ruytei' Keeltje Trijntje, d.v. P. Lont en C. Hoogmoed Dirk Pieter z.v. P. Lont en M Rotgans. Ondertrouwd F. A. de Grecf cn M. J. Heikens. Gehuwd G. Boonstra en M. Doves; J. L. de Vos en A. W. Kiihl. Overleden G. Vermeulen, vr. 77 jr. echtgen. v. P. Bakker. Woningbouw. De woningbouwver- eeniging „Beter Wonen" alhier, die zich, nadat haar destijds gedaan ver zoek om eene subsidie voor het bou wen van 1(2 woningen te Hippol ytus- hoef door den gemeenteraad was afge wezen, tot den Minister van Sociale Zaken heeft gewend, heeft thans be licht ontvangen, dat het toezeggen van een subsidie naar de jneening van den Minister in geen geval gerecht vaardigd zou zijn onder de bijzondere omstandigheden, als zich hier nog voordoen, als gevolg van de Zuiderzee werken. Jeugdherberg te Wieringen. Maan dag a.s. zullen eenige heeren samen- kOjinen, voor bespreking om te komen tot het stichten van een Jeugdherberg op Wieringen. ""evens zal een uiteenzetting worden gegeven, over doel en werking der Jeugdherbergen, door een der leden van het Hoofdbestuur der N.J.H.C. Be Kleuterschool te H.-Hoef. In een gesprek met een der bestuursleden mochten we de verheugende mededee- ling ontvangen, dat er niet alleen veel anijmo van de ouders is 'hun kin deren naar die school te zenden, maar ook dat spontaan zooveel rentelooze aandeelen zijn toegezegd, dat een bij drage van de Gemeente geheel over bodig is geworden. Er was echter een „maar" bij, waar mee wij niet kunnen symphatiseeren, n.1. de Gemeente zou zich garant moeten stellen voor 'n eventueel te kort, want, zoo sprak 't bestuurslid er wordt al zooveel van de gemeente kas door anderen getrokken, waarom wij ook eens niet Was dit laatste er niet hij, dan zou zeer zeker de actie van het bestuur voor de stichting Kleuterschool ge heel tot vreugde stemmen. In de eerste plaats, dat het tegenwoordig te veel gehoord wordende principe „ande ren scheuren al zooveel van de geimeen tekas, dat wij mogen er ook wel eens wat van profiteeren", door deze hou ding van voorstanders der Kleuter school de kop werd ingedrukt en een voorbeeld werd gegeven, niet direct maar op de openbare kas te parisi- teeren, Want het werd ook, al te erg 't Zou welhaast worden, dat men do gemeente gaat beschouwen, als „ge zinshoofd". Wie hoorden toch dat voor operatie, verhuizing, reiskosten enz. maar bij de gemeente wordt aange klopt, omdat buurman het ook doet Commentaar overbodig Dat dit nu eens anders worde! De ou ders en zij die veel voor de Kleuter school gevoelen geven 't voorbeeld „geheel zich zelf helpen". En de Gemeente komt uit een moeilijk parket door bij eventueele aan vragen voor dergelijken de porte- monnaie dicht te houden en te wijzen op de geheel door particulieren gefi- nancieerde Kleuterschool. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. ZONDAG 18 FEBRUARI. NED. HERV. GEM. Westerland 's av. 7Va uur Ds. Van Beek. Oosterland 's av. 7 uur Ds. H. W. Meihuizen. Zondagsschool Den Oever Inplaats van 's morgens half elf, Zondagnamiddags te 2 u. 21 Febr. 's av. 8 uur Hervormde Zusterkring te Hippolytushoef. 22 Febr. 's av. 8 uur Hervormde Zusterkring te Oosterland. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef v.m. 10 uur Ds. H. W. Meihuizen. Dinsdag 20 Febr. 's av. 8 uur Doopsgez. Zus terkring. EVANGELISATIE. Kapel Den Oever v.m. 10 uur Dr. R. Evenhuis. H.-hoef nam. 4.30 uur de hr. O. Deen. Jaarvergadering „Het Witte Kruis." In het Hotel Smit te Slootdorp hield de Vereeniging „Het Witte Kruis", Afd. Wieringermeer hare jaarvergadering. De Voorz. de heer G. Schoorl opent deze vergadering met een hartelijk welkom, in zonderheid aan de adviseurs Dr. A. P. Hoogkamer en Pastoor Braak. Spr. vindt 't jammer dat opkomst weer matig is en zegt dat de Afd. vanaf de geboorte een lastig kind is geweest, en vele problemen moeten overwonnen worden. Veel hiervan vindt zijn oorzaak in de bijzondere positie waarin onze Afd. verkeert, doordat ze ook veel drijven moet op hulp van buiten den polder. Notulen. De Secr. de heer Harshagen, leest de notulen, welke onveranderd worden goed gekeurd en vastgesteld. Jaarverslag. Secr. Het ledencijfer groeide in 1933 tot 130 leden. Met goede belangstel ling werd een Moedercursus gevolgd. Een hulp-magazijn te Middenmeer y/erd geopend. Het Consultatie-bureau te Slootdorp werd goed bezocht. Een schoolart- sendienst werd ingesteld, terwijl de samen werking met het Wit-Gele Kruis op aange name wijze plaats had. Jaarverslag Penn. Inkomsten bedroegen f 1416.62 Uitgaven f 655.31. Wegens de nog openstaande nota's heeft men nog geen specifiek overzicht, doch het bestuur denkt het boekjaar te kunnen afslui ten met een batig saldo. De benoemde commissie voor boekencon- trole bestaande uit de h.h. A. Woldering, G. Smid en H. Smid rapporteert bij monde van eerstgenoemde dat alles in de beste orde was bevonden, adviseerde dank te brengen voor het goede beheer. Voortgaande vraagt de heer Woldering of er ook balans wordt gemaakt van de bezittingen. Voor een goede afdoende controle is dit wel noodzakelijk. De Voorz. zegt dat het systeem van onze boek houding nog niet geheel in orde is en niet beantwoordt voor eventueele subsidie-aan vraag aan het Rijk. De hiervoor door ons benoodigde gegevens zijn juist één dag binnen. Taak is het voor het bestuur om de zaak in orde te krijgen, hetgeen stelselmatig ook gebeurt. De heer Woldering is zeer erkentelijk voor de prestatie's van het Bestuur. De Voorz. voelt deze opmerking prettig aan. De toegezegde Rijkssubsidie voor de T.B.C.- bestrijding zijn nog niet binnen. Verslag Magazijn. Van de Magazijn-Arti kelen werd op uitgebreide wijze gebruik ge maakt. Ook malaria-bestrijdingsmiddelen werden op ruime schaal toegepast. Uitgifte en behandeling der middelen was naar aller wensch. De heer Woldering vraagt of een reglement er in voorziet of dat er een boete-stelsel is voor eventueel bevuilde en stuk retour gege ven goederen. i De Voorz. Voor beide magazijnen is een bewaarder aangesteld. Heel vele en uiteen- loopende moeilijkheden hebben we meege maakt, ook zijn er zelfs artikelen zoek ge raakt. Dit vond ook mede zijn oorzaak in de wisseling der bewaarders en het te lang vast houden der artikelen bij de gebruikers. De heer Heerschap maakt de opmerking dat er veelal niet op tijd wordt teruggebracht, en men bij gemaakte bemerking de brutaal ste antwoorden mag incasseeren. De Voorz. zegt dat hierbij moet worden in gegrepen adviseert den bewaarders bij on verhoopte laksheid en of onverschilligheid dit aan het bestuur kenbaar te maken. Besloten werd om in de ontstane vacature voor het hoofdbestuur candidaat te stellen Dr. A. P. Hoogkamer alhier. RONDVRAAG. 1 nieuw lid laat zich inschrij ven. De heer Woldering vraagt naar een zoo mogelijk plaatselijk reglement. De Voorz.reeds eerder is deze wensch geuit, maar spr. meent dat deze Afd., welke van verschillende kanten wordt gesubsidieerd, hieraan momenteel niets heeft, weshalve de ze adviseert hiermede nog eenigen tijd te wachten. De Voorz. dankt hierop de aanwezigen voor hun opkomst en prettige afwerking der agen da en sluit de vergadering. Ds. Fischer blijft. Naar wij verne men lieeft Ds Fischer, na overweging van de omstandigheden in den Polder, verzocht hem te willen schrappen van het zestal voor Winsum en Baard. V. A. R. A. Afd. Middenmeer. Degenen, wel ke interesse gevoelen voor oprichting afd. V.A.R.A. alhier, worden a.s. Dinsdagavond 20 Febr. te 7.30 uur verwacht in het Dorpshuis, Middenmeer. Spreker voor deze bijeenkomst is de heer Overbeek van Den Helder, welke tevens alle gewenschte inlichtingen denkt te geven. BURGERLIJKE STAND MEDEMBLIK inbegrepen ged. Wieringermeer. Van 8-15 Febr. 1934. Geboren Gerard, z.v. Teunis Man tel en Aaltje Duives Lute, z.v. Pieter Poepjes en Geesien Kruithof Johanna Jacoba, d.v. Johannes Wagenaar en Geertruida Styij'kerman Willem Jan, z.v. Meindert Smit en Janneke Ver- schellling^. Gehuwd Johannes Poland. en Ma ria Geertrudis van Kuijk. Overleden Geene. Vergadering Middenstandsvereeniging. Voor de Handeldrijvende- en Indu strieele Middenstandsvereeniging Wie ringermeer zal de heer F. L. van der Leeuw, Adj.-Directeur van het Bureau van den Kon. Ned. Middenstandsbond, a.s. Woensdagavond een rede houden over de werking van den Bond. KERKDIENSTEN WIERINGERMEER. ZONDAG 18 FEBRUARI. R.K. KERK SLOOTDORP. Zondag 7l/s en 10 uur H. H. Missen. In de weekDinsdag, Woensdag en Zater dag H. Mis te 7^2 uur. Zaterdagav. 65 uur Biechtgelegenheid. Katechismus Dinsdag2e, 3e en 4e klas Woensdag 5e, 6e en 7e klasZaterdagle klas en bovenalen de kinderen, die nog geen eerste H. Communie gedaan hebben. MIDDENMEER Zondag 7l/s en 10 uur H. H. Missen. In de week Maandag, Donderdag en Vrijdag: H. Mis te 7Vs uur. Zaterdagav .6—8 uur Biechtgelegenheid. Katechismus Maandag le klas en boven dien de kinderen, die nog geen eerste H. Com munie gedaan hebben. Donderdag 2e en 3e klas. Vrijdag 4e, 5e, 6e en 7e klas. NED. HERV. GEM. Slootdorp v.m. 10 uur Ds. Fischer. Middenmeer 's av. 7 uur Ds. Fischer. EVANGELISATIE Middenmeer v.m. 9.30 uur Ds. Finkensieper. Slootdorp nam. 3 uur Ds. Finkensieper. GEREF. KERK SLOOTDORP Slootdorp v.m. 9.30 uur Cand. v. d. Vliet. Slootdorp nam. 3.00 uur Leesdienst. GEREF. KERK MIDDENMEER: Middenmeer v.m. 9.30 uur Leesdienst. Middenmeer nam. 3 uur Cand. v. d. Vliet. Vanaf heden zijn wij aangesloten onder Beleefd aanbevelend MIDDENMEER. WIERINGERMEERVARIA. In „Wieringermeervaria" hoopt schrijver het licht te laten gaan over poldertoestanden. Opbouwend-critisch wil hij leiding en voor lichting geven. De wekelijksche bijdragen zullen in hoofdzaak handelen over land- en tuinbouwonderwerpen en wat daar verband mee houdt. Moge het streven z'n nut afwer pen, en een aandachtig onthaal vinden. DE VOLKSTUINTJES. .Ook met tegenvallers en misrekeningen hebben de kolonisten in de Wieringermeer te kampen. Het eerste jaar der vestiging blijkt practisch wel de meest moeilijke tijd te wezen, speciaal voor de arbeidende bevolking. Na vele bizondere uitgaven voor woning inrichting moest de bange winter begonnen worden door velen zonder voldoende winter provisie van aardappelen, groenten, kolen enz. De weinige terzijde gelegde spaarduitjes smolten weg als sneeuw voor de zon, de post voor onvoorziene uitgaven bleek hopeloos zoek, en Leiden was in last. De logische reactie hierop was 'n stormloop met verzoeken voor 'n tuintje. Prachtig men schen U begrijpt uw plicht en uw voordeel in dezen. Zeker er zijn directe uitgaven mee gemoeid, maar de voordeelen zijn vele en velerlei. De exploitatie van zoo'n perceeltje schudt de landelijke ambitie weer wakker, brengt aangename afwisseling in het polder leven, doet de vrije tijd productief maken. Het direct tastbare nut zal U de groenten- koopman wel vertellen, dié het heusch niet aardig zal vinden, als hij vele malen gaat te hooren krijgen „Niets noodig vandaag koop man." Bij het begin der onderneming dringen zich al enkele vragen op inzake bewerking, bemesting en te telen producten. Ieder moet er van bewust zijn voorzichtigheid en over leg is voor onze jonge bodem nog geboden. Geldt dit in alle opzichten nog voor landbouw doeleinden, de tuinbouwproducten stellen in 't algemeen nog hoogere eischen. De eerst ge komen kolonisten zullen ieder graag met hun opgedane ondervindingen van dienst zijn. De toestand van den bodem is van dien aard, dat de bovenlaag wel de groei van di verse gewassen toelaat. Tot 10, 12 soms 15 c.m. zullen de wortels der planten wel willen gedijen. Voor de diepere aarde zullen de cul tures gevoelig zijn. De ontzilting heeft daar nog niet voldoende plaats gehad en die blau we, klevende grond bevat schadelijke pro ducten o.a. ijzer- en zwavelverbindingen. Hieruit putte men het richtsnoer voor de beste bewerking. Spit als regel ondiep. Komt een schelpenlaagje voor, wat bij opgebrachte grond veelal het geval is, verbreek dit door de tweede steek aarde te keeren, maar liefst en vooral zoo te handelen dat deze aarde onderin blijft. Deze laatste werkwijze zal ook verkieselijk zijn waar de ondergrond wat vast mocht voorkomen. Met nadruk wil ik er voor al nog eens de aandacht op vestigen geen diepere ondergrond boven te brengen. Mis lukking zal het gevolg zijn. Een advies voor bemesting moet steunen op opbrengst resultaten en meerder jaren proef wezen. Hieruit kunnen conclusies ge trokken worden om ze aan de practische bouwers ter hand te stellen. Toch wil ik de belangstellenden niet geheel en al in verle genheid laten. Allereerst dient er op gewezen te worden dat onze nieuwe gronden nog vele tekorten hebben, dat de groeifactoren voor de gewassen nog ongunstig zijn langzaam en geleidelijk, maar zeker, zal verbetering in treden. Het bacterieleven is nog minimaal ge ring, de hoeveelheid humus eveneens. Wat zou een behoorlijke bemesting met halfverga ne stalmest te verkiezen zijn in de tuinen der huizen en in de volkstuintjes 't Komt echter jammer te duur Er zal geroeid m.oe-r ten worden met de riemen die we hebbpn. Als 'n gemiddelde bemesting wil ik aange ven per Are a. 5-6 K.G. stikstof houdende meststof in den vorm van Kalksalpeter, Chili- salpeter of Ammonsalpeterb. 46 K.G. su per van 17%, beter nog Ultrasuper van 19V2%; c. Als kalibevattende meststof zal het aanbe veling verdienen de practisch chloorvrije pa tentkali te nemen. Een hoeveelheid van 6 K.G. per Are lijkt ons gewenscht. De stikstofmest kan zeer wenschelijk ge deeltelijk als overbemesting dienst doen, dus gegeven worden op het groeiende gewas. De super moet bij voorkeur door de bouwvoor vermengd worden. Tegen licht onderspitten bestaat zelfs geen bezwaar. Bij deze bemes ting zal nog een nateelt op het eerste gewas kunnen volgen. Iets stikstof aanvulling zal dan geen kwaad doen. Welke gewassen en producten met kans op succes verbouwd kun nen worden, daarop hoop ik 'n volgende keer te antwoorden. Over de aardappelen, zeker 'n hoofdproduct voor de volkstuintjes, nog het volgende. De vroegste aardappel is ongetwij feld de Eersteling.' Neem voorgekiemd poot- goed en plaats er niet te veel van. Als mid- delvroege soorten verdienen aanbeveling Bintje en Eigenheimer. Voor late soorten kan de keus bepaald worden uit Bevelander, Roode Star, Friso of Noordeling. V. Kleinste inlage één gulden. ZITTING TE SLOOTDORP Dinsdag van 5ïh tot 7 uur. Te MIDDENMEER Donderdags van 5«/ï t. 6V*. tegen UITVERKOOPPRIJZEN een schitte rende collectie Beleefd aanbevelend E. VAN DER WAL MIDDENMEER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 3