SP. DE OMZETBELASTING Groot BAL. Bioscoop Zaal Hossen ten" Het huis zonder mannen EERSTE URINEER GRBTAGARBC „SUSAN LENON" GARAGE - M.GEEL IN RADIO PROGRAMMA. WENSCHT HUWELIJK. W. F. GORTER S. PRINS DE „ZEEUWSCHE BAKKERIJ" ZEEUWSCHE BOLUSSEN. J. S. DE GROOTE Woensdag 28 Februari 1934, AAN TE BESTEDEN: MIDDENSTANDS - VEREENIGING WIERINGEN. ZONDAGAVOND a s. TE DEN OEVER „HET MEISJE UIT HET WILDE WESTEN." ZATERDAG 17 FEBRUARI HILVERSUM 1875 M. V. A. R. A. 8.01 Gramofoonmuaiek. 9.30 Onze keuken door P. J. Kers Jr. V. P. R. O. 10.00 Morgenwijding. V. A. R. A. 10.15 Uitzending voor de arbeiders in de Con tinubedrijven. 12.15—2.00 n.m. Middagconcert. 2.002.30 Gramofoonmuziek. 2.40 n.m. De wereldkampioenschappen Biljar ten te Groningen. 3.10 Kamermuziek. 4.004.15 n.m. Overschakeling naar den zen der „Radio Kootwijk. 4.00 n.m. Gramofoonmuziek. 5.00 n.m. M. Sluyser Een plan van den Ar beid n. 5.20 n.m. „De arme Student". Verkorte ope rette van Millöcker. 6.00 n.m. Letterkundig overzicht door A. M. de Jong. 6.20 n.m. V.A.R.A.-Mandoline-Ensemble. 6.45 n.m. Het Urgentie-program van N.V.V. en S.D.A.P. 7.15 n.m. Trio Guaroni o.l.v. Loe Cohen. 8.30 n.m. S.O.S.-IJsberg. Uitzending van de filmmuziek van bovengenoemde film, met film vertelling van G. J. Zwertbroek. 9.30 n.m. Willem van Iependaal zingt eigen liedjes. 9.40 n.m. C. v. d. Lende spreekt. 9.50 n.m. Willem van Iependaal zingt eigen liedjes. 10.00 n.m. Persbureau Scharenlijm te Plak- kendam. 10.15 n.m. V.A.R.A.-Orkest o.l.v. Hugo de Groot. 10.40 n.m. Persbureau Vaz Dias. 10.45 n.m. Ooggetuigeverslag der wereldkam pioenschappen biljarten te Groningen door H. Keizer. 11.00—12.00 Gramofoonmuziek. HUIZEN 301.5 M. (995 Kp.) K. R. O. 8.0011.00 Populair Concert. 11.3012.00 Godsdienstig halfuurtje. 12.15 Lunchconcert. 2.00—2.30 n.m. Halfuurtje voor de rijpere jeugd. 2.304.00 n.m. Kinderuurtje door Mevr. So- phie Nuwenhuis van der Rijst en Mej. Lidwina Diepenbrock. 4.305.00 n.m. Cursus schriftverbetering door Mevr. M. Reiber-Nan. 5.10 Gramofoonmuziek. 5.30Tj n.m. De KRO.-Boys. o.l.v. Piet Lus- tenhouwer. 6.20—6.40 n.m. Paul de WaartJournalistiek weekoverzicht. 7.15—7.35 n.m. Katholieke Radio Volksuniver siteit. 8.009.00 n.m. Concert. 8.308.35 n.m. Vaz Dias. 9.159.25 n.m. Zang met trompet-imitaties door Otto Schumann. 9.25 De K.R.O.-Boys, o.l.v. Piet Lustenhouwer. 10.05—10.20 n.m. Microfoonvertelsel door Jaap Valk. 10.20—10.40 n.m. K.R.O.-Boys. 10.4010.45 n.m. Vaz Dias. 10.55 n.m. K.R.O.-Boys. 11.00—12.00 Gramofoonmuziek. ZONDAG 18 FEBRUARI V. A. R. A. HILVERSUM 1875 M. 9.00 Voetbalmededeelingen. 9.03 Tuinbouwhalfuurtje S. S. Lantinga „De Wintersnoei." 9.30 Orgelspel Joh. Jong. V. P. R. O. 10.30 Kerkdienst uit de Remonstrantsche kerk te Amersfoort. A. V. R. O. 12.151.30 n.m. Concert. 1.30—2.00 n.m. Rede door Edward J. Higgens, Generaal van het Leger des Heils. 2.00—2.30 n.m. Boekenhalfuur Dr. P. H. Rit- ter Jr. 2.30—4.00 n.m. Aansluiting met het Concert gebouw te Amsterdam. 4.004.20 n.m. Zang door het Haagsche Luis tervinken Koor. 4.45 n.m. Sportberichten van Vaz Dias. V. A. R. A. 5.15 n.m. Uitzending Kinderuurtje. 6.00 n.m. Voetbal van den dag, door Hans S. Boekman. 6.15n.m. Gramofoonmuziek. 7.00 n.m. Uitzending voor den Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden. 7.20 n.m. VARA-Orkest o.l.v. Hugo de Groot. A. V. R. O. 8.01—8.15 Nieuws- en Sportberichten van van Vaz Diaz. 8.30 nam. Concert. 9.10—9.30 n.m. Zangvoordracht. 9.30 Concert. 10.15—10.30 n.m. A.V.R.O.-Radio-Joumaal. 10.30 Solisten Concert. 11.00—11.30 n.m. Kasanova en haar orkest. 11.10 n.m.12.00 Gramofoonmuziek. HUIZEN. 301.5 M. (995 Kp.) N. C. R. V. 8.30—9.30 Morgenwijding. K. R. O. 9.30 Morgenconcert. 10.00—11.1.5 Hoogmis uit de Parochiekerk te Lindenheuvel. 12.00—12.15 n.m. .Middenstandskwartiertje. 12.15—2.00 n.m. Middagconcert. 2.10—2.30 n.m. Boeken en schrijvers. 2.30 Gramofoonmuziek. 3.00—! l Middagconcert. 4.00 Gramofoon muziek. 4.30—5.00 n.m. Ziekenhalfuurtje door Kap. Th. Roelvink. M. C. R. V- 5.00—6.30 Kerkdienst uit de Geref. Kerk te Heemstede. K. R. O. 7.457.50 n.m. Voetbaluitslagen (R.K.F.) 7.50—8.15 n.m. Dr. J. Sassen O.P.: „De blij vende „blijde boodschap" aan de wereld." 8.10 Het K.R.O.-orkest. I.45—9.00 n.m. Voordracht door Ben van den Burg. 9.00—9.10 n.m. Vaz Dias. 9.20 n.m. Het K.R.O.-orkest. 10.00—10.15 n.m. Voordracht door Ben van den Burg. 10.15—10.30 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. 10.40—11.00 n.m. Epiloog door het Klein Koor. MAANDAG 19 FEBRUARI HILVERSUM 1875 M. V. A. R. A. 8.00 GramoloonmunlïS, V. P. R. O. 10.00 Morgenwijding. 10.15 Jan Lemaire draagt voor. 10.30 The Hawahan Three. II.00 Jan Lemaire draagt voor. 11.15 n.m. De Flierefluiters o.l.v. Jan van der Horst. 12.012.00 n.m. Concert. 2.00 n.m. Rondvaart in Albanië en liederen uit Baskenland. 3.30 n.m. Martien Beversluis draagt voor. 3.45 n.m. Overschakelen naar den zender 11.3011.40 Uitzending uit Ned. Oost-Indië. Boodschap aan alle predikanten in Ne derland. 12.30—1.45 n.m. Orgelconcert. 2.00—2.35 n.m. Uitzending voor scholen. 2.35—3.15 n.m. „De bloemen in den siertuin," door A. J. Herwig. 3.15—3.45 n.m. Cursus knippen en naaien. 4.00—5.00 n.m. Bijbellezing. 5.15—6.15 n.m. Christelijk liederenuurtje. 6.30—7.00 n.m. Vragenuurtje. 7.157.30 n.m. Persberichten Ned. Chr. Pers bureau. 7.30—8.00 n.m. Vragenuurtje. 8.00—10.30 n.m. Septet, o.l.v. Piet v. d. Hrk., m.m.v. Utrechtsch dubb. kwartet. 10.15 Vaz Dias. 10.45—11.30 n.m. Gramofoonmuziek. Kootwijk. 4.*s" Gramofoonmuziek. 4.30 n.m. Na schooltijd. 6.15 n.m. Low-Skaya zingt met piano-begelei ding van Lion Contran. 7.00 n.m. De Flierefluiters. 7.30 n.m. Low-Skaya zingt met piano-begelei ding van Lion Contran. 8.018.05 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. 8.15 n.m. Uit de Doelenzaal te Rotterdam Concert door het Arbeiders Zangkoor „De Stem des Volks." 9.15 n.m. S. Franke „Sagen en legenden rond de Zuiderzee." 9.45 n.m. Vervolg uitzending uit de Doelen zaal te Rotterdam. - i 10.50 n.m. Vaz Dias. 11.00 n.m. Eddy Walis en zijn ensemble. HUIZEN. 301.5 M. (995 Kp.) N. C. R. V. 8.008.15 Schriftlezing. 8.159.30 Gramofoonmuziek. 10.30—11.00 Morgendienst. 11.0011.30 Lezen van 2hr. Lectuur. DINSDAG 20 FEBRUARI HILVERSUM 1875 M. A. V. R. O. 8.00 Gramofoonmuziek. 10.0010.15 Morgenwijding;. 10.1510.30 Gramofoonmuziek. 10.3011.00 Kook- en Bakpraatje. 11-12 uur Orgelconcert Fr. Hasselaar 12.01—2.00 n.m. Het AVRO-Kleinorkest. 2.00 n.m. Het Weensch Radio-Octet. 3.00—3.45 Knipcursus voor gevorderden door Ida de Leeuwvan Rees. 4.30—5.00 n.m. Radio-Kinder-Koorzang o.l.v. Jacob Hamel. 5.00—5.30 n.m. Voor kleinere Kinderen door Mevr. Ant. van Dijk. V. P. R. O. 5.30 n.m. Bijbelvertelling voor jonge men- schen. j voordracht door Ds. B. J. Aris. A. V. R. O. 6.00 Gramofoonmuziek. 7.308.00 Engelsche les. 8.01—8.15 n.m. Nieuwsberichten Vaz Dias. 8.058.45 n.m. Concert door Dajos Bela en zijn orkest. j 9.3010.15 n.m. Radio-tooneel. Studio-opvoe ring „De Treinduivel" in 3 taf. 10.1511.00 n.m. Dajos Bela en zijn orkest. 11.00 Persberichten Vas Diaz 11.15 n.m.12.00 Dansmuziek door Dajos Be la en zijn orkest. HUIZEN. 301.5 M. (995 Kp.) K. R. O. а.00—9.15 Morgencncert. 10.15—10.30 Gramofoonmuziek. 11.0011.30 Gramofoonmuziek. 11.30—12.00 Godsdienstig halfuurtje door Kapelaan J. H. A. Hendriks. 12.00—12.15 Politieberichten. 12.302.00 Middagconcert. 2.00—3.00 Vrouwenuurtje door mej. Lauwer* 3.004.00 n.m. Modecursus door mevr. H. Cup pens Geurs. H. L R. O. 4.00 Oversch. op den verst, zender. Daarna uitzending voor de Theosofische Vereen. 4.05 C. Jinaradjadasa: The new conception of the child. 4.25 Madonna-kindje 4.30 Vertaling lezing Jinaradjadasa. 4.45 Alg. Ned. Vrouwen Vredebond. K. R. O. 5.01 n.m. Vooravond Concert door een Ensem б.40—7.00 n.m. Esperanto-cursus door P. Heil- ker. 7.007.30 n.m. Kamermuziek. 7.45 Verbonds - kwartiertje 8.009.30 n.m. Uit de St. Josephkerk te Rot terdam. Lijdensmeditatie. 9.40 n.m. Vaz Dias en varia. 9.45 Gramofoon - muziek, lfl.;n.m. Persbureau Vaz Dias. 10.3011.30 n.m. Gramofoonmuziek. BINNENLANDSCH NIEUWS. WARMENHUIZEN. Woensdagmiddag had in het cafévan den heer Morsch alhier de ver- kooping plaats van een café met woonhuis, schuur en landerijen. Het café met huis en schuur werd namens den hypotheekhouder ingezet op f 5000. Hierop werd geen nader bod gedaan. Drie perceelen bouwland werden door den heer M. de Nijs bij inzet geboden op f 10 per snees. Deze drie perceelen zijn la ter door denzelfden persoon gemijnd op f 7 per snees. Bij combinatie zijn deze drie per ceelen toen gemijnd met f 250. Weer een groep opgericht. Staatkundig Maatschappelijk Economisch Centrum;. Naar men meldt is te Amersfoort op gericht een Staatkundig Maatschappe lijk Economisch Centrum, dat zich voornamelijk ten doel stelt door het verhelderen van inzicht in de vraag stukken van dezen tijd een krachtigen stoot te geven tot het herstel van het geschokte maatschappelijk leven. Het S. M. E. Centrum stelt zich voor het doel te hereiken door het be vorderen van onderlinge besprekingen voorafgegaan door inleidingen door deskundige personen uit economische staatkundige en cultureele kringen. De Internationale School voor Wijs begeerte heeft zich bereid verklaard, hare lokaliteiten voor de bijeenkom sten, die gewoonlijk een weekeinde in beslag; zullen nemen, af te staan. Inlichtingen, verstrekt het secretari aat Prinses Marielaan 2 te Amersfoort. Pijnenburg-Wals winnen. De uitslag van den gisteravond be ëindigden zesdaagsche wedstrijd te [Anwerpen luidt 1. Pijnenburg-Wals 2£8 p. Op een ronde 2. Buysse-Deneef 244 p. 3. Schön-Richli 203 p. 4. Loncke-Charlier 181 p. 5. Van Kern pen-Braspenning 149 p. Op 2 ronden 6. Aerts-Hurtgen 63 P- Op 4 ronden 7. Bogart - Slaats 110 p. Op acht ronden 8. Raes-Mortier 73 p. Op negen ronden 9. Verdijck-Van der Horst 80 p. Op 18 ronden 10. Mortelmans-Ver- schuerei 16 p. ZUIDERZEESTEUNWET. Vragen inzake de geldelijke tegemoetkomingen. Het Tweede Kamerlid de heer Duy- maer van Twist heeft aan den minis ter van Waterstaat de volgende vra gen gesteld Acht de minister het billijk, dat be langhebbenden inzake de Zuiderzee- steunwet, die na 25 Juni 1918 of op aan drang van de Generale Commissie, be doe ld bij artikel 3 dezer wet, öf op ei gen initiatief een werkkring buiten het Zuiderzeebedrijf hebben gezocht en gevonden, doch tengevolge van de (tijdsomstandigheden werkloos zijn ge worden, niet i in aanmerking komen voor een geldelijke tegemoetkoming krachtens artikel 13 van meergenoem de wet, terwijl de belanghebbenden, die geen anderen werkkring zochten, doch rustig het Zuiderzee-visscherijbe- drijif bleven uitoefenen, wel de gelde lijke tegemoetkoming kunnen genie ten. Zoo deze vraag bevestigend wordt beantwoord, op welke gronden worden dan de belanghebbenden, die wel heb. ben willen medewerken tot liquidatie van het Zuiderzeebedrijf te geraken, achtergesteld bij hen, die daartoe geen pogingen hebben aangewend Leelijk schadepost je. Vengissing bij aanbesteding. Een zeker niet alledaagsche gebeur tenis heeft zich hij een gemeentelijke aanbesteding te Nieuwveen (Z.H.) af gespeeld. Bij de aanbesteding voor de bestra ting: van de Dorpstraat was de laag ste inschrijveriemand uit Uithoorn, voor een bedrag van f 10.430 De mees ten van de 25 inschrijvers berekenden ongeveer f 16.000, terwijl het werk op f 19.000 was geraamd. Toen de uit slag hekend werd, kwam hij den laag sten inschrijver al spoedig de gedachte aan een vergissing boven, en toen bijl een en ander nog eens narekende, bleek inderdaad, dat hij den prijs van 24.300 steenen had berekend in plaats van 243.000 steenen, welke> voor het werk noodig zouden zijn wat voor hem een nadeel van f 4820 beteekende. Hij wendde zich tot B. en W. met het verzoek om intrekking van zijn biljet. Het college meende hieraan echter niet te kunnen voldoen, weshalve de aannemer verzocht er dan f 4000 bij te mogen ontvangen, waardoor het werk dan f 14.430 zou kosten, hetgeen voor den, aannemer een nadeel opleverde van f 820. Een andere firma was op een na de laagste inschrijf ster voor f 14.721. Bl. en W., die het een lastig geval vonden, besloten het advies van den gemeenteraad in te winnen, 't besluit: dat de vroedschap het er over eens werd, dat de aannemer het werk voor f 10.430 moest uitvoeren. Gebeurt dit naar behooren, dan zal vermoedelijk alsnog een toeslag van f 1000 of f 2000 worden gegeven. B. en W;. van Nieuw veen zullen, te zijner tijd in dezen te beslissen hebben. WIERINGEN. Brand. Donderdagmiddag ontstond eensklaps een schoorsteenbrand in de oude boerenwoning van J. Steigstra, Da,m Westerland. In allerijl moesten de bewoners het huis ontvluchtten. Hoewel de brandweer spoedig ter plaatse was, brandde het perceel tot den grond af. MARKTBERICHTEN. De Kaasmarkt. HOORN, 15 Febr. 1934. Op de gehou den kaasmarkt waren aanvoer en prij zen als volgt: 4 stapels kleine fabrieks kaas f 23 1 stapel kleine boerenkaas: t 24; Totaal 5 stapels, wegende 4171 Kg. De handel was vlug. De Veemarkt. SCHAGen, 15 Febr. 1934 Op de ge houden weekmarkt waren aanvoer, en prijzen als volgt 16 Paarden f 180- •350 42 Geldekoeien (mag.) 1' 90- f 155 31 Geldekoeien (vette) f 160- f E10 6 Kalfkoeien f 175-f 220 Gras kalveren 1 60 240 Nuchtere kalveren f 4-1 19 70 Vette schapen, f 12-f 17 224 Overhouders f 11-f 16 Varkens (mag.) 1' 13-1 16 24 Varkens (vette) per Kg. 36-38 cent 107 Biggen 1 7-1 12 6 Konijnen I 0.75- 1 2; 18 Kippen 1 0.75 j tot 1 1.-; Eenden 1 0.50-1 0.75. Eierveiling, Schagen, 25 Febr. 1934. Aange voerd 70.000 Kipeieren. Prijzen als volgt 52—54 Kg. f 2.30 a 2.50 55—57 Kg. f 2.50 a 2.60 58—60 Kg. f 2.50 a 2.70 61—63 Kg. 2.60 a 2.80 64—67 Kg. f 2.80 a 3.20. Eierveiling, Helder, 15 Febr. 1934. Aange voerd (16970 stuks ^kipeieren 4851 Kg. f 2.30 a 2.40 52—54 Kg. f 2.40 a 2.80 55—57 Kg. f 2.50 a 2.90 58—60 Kg. f 2.60 a 3.30 61-63 Kg. f 3.10 a 3.30 64—67 Kg. f 3.30. 16 Febr. Zoon wérd geboren onze PETER. L. OVEREEM - Groenland P. OVEREEM. Gasthuisweg, Den Oever. MAN, 55 jaar te Wieringen Br. met portret onder letter B. bureau Wier. Crt. H.-hoef. Geheimhouding verzekerd. Tel. No. 13, Beëedigd Makelaar Schagen belastingaangelegenheden. belast zich met het opmaken van boedelscheidingen, Successie, Me mories (naar eigen schatting) koopacten, ruilingen, huurcon tracten, enz. en het verstrekken van gelden onder hypothecair verband. Geeft advies in Zitdag te Hippolytushoef ten huize van N. KOK aan de Nieuw- straat, iederen ZATERDAG van 10—2 uur. 1 Kopjeskwast 1 Bordenkwast 1 Asbestplaatje 24 Knijpers 1 Panspons 1 IJzeren Drooglijn 7 et. 10 et. 7 et. 10 et. 6 et. 10 et. Samen 50 et. nu voor 25 ct- Kanaalweg 194/5, Spoorstraat 15 h. Spuistraat DEN HELDER. Tel. 55. Hippolytushoef. TE KOOP FORD A EN CITROEN BESTELWAGENS. Ook genegen te ruilen. Agentschap Fongers,- Ger maan- en Batavas-Rijwielen. Lage prijzen. Elke Zaterdag verkrijgbaar ver- Bche LANGE BESCHUIT. WIT SPECULAAS. PRIMA TARWEBROOD. MIDDENMEER. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van het Waterschap „ZIJPE EN HAZEPOLDER" te Zijpe (N.-H.) zijn voornemens op in het Hotel „Het Wapen van de Zijpe", TE SCHAGERBRUG Het leveren van 2165 M3 basaltsteenslag 0,03 M. 0,02 tot Het leveren van 1900 M3 fijne Rijngrint 0,005 tot 0.010 M. Bestek en voorwaarden ver krijgbaar tegen vooruitbetaling van f 1.per stuk, vanaf 17 Februari 1934, bij den Opzichter van genoemd Water schap te Sint Maartensbrug C 25, N.H. OPENBARE VERGADERING der Middenstandsvereeni- ging Wieringen op DINSDAG 20 FEBRUARI 's avonds 8 uur in de zaal van Hotel de Haan te H.-hoef. Spreker de heer HOLSMULLER, Adjunct-Secretaris Kamer van Koophandel te Alkmaar. Onderwerp UITEENZETTING VAN DE OMZETBELASTING. Ook voor niet-leden is de vergadering toegankelijk. Gelegenheid tot vragen stellen. Laat ieder die te maken heeft met de omzetbelasting deze belangwekkende vergadering bezoeken. De Secretaris C. DUIJNKER. georganiseerd door „K NOCK OUT" in het café van den Heer D. TIJSEN. Pracht orkest. AANVANG 7 UUR. SPOORBUURT ANNA PAULOWNA. Zondag a.s. 8 uur precies TWEE HOOFDNUMMERS. TOEGANG BOVEN 14 JAAR, le HOOFDNUMMER WILD-WEST-FILM in 5 ACTEN. 2e Hoofdnummer OERKOMISCH IN 7 ACTEN. 's Middags 2 uur MATINÉ- en KINDERVOORSTELLING ZATERDAG en ZONDAG 8 UUR precies de super film der Metro Goldwyn Mayer. met als tegenspeler CHARLE GABLE. In een aangrijpend realistisch pracht filmwerk. Garbo's sterkste creatie. Een filmwerk dat U in geen geval moogt overslaan. Een mooi uitgebreid voorprogramma. o.a. Een oerkomische klucht van STAN LAUREL en en OLIVER HARDY. ZATERDAG populaire prijzen, zaal 30 en 40ct., Balcon 75 Zaterdag en Zondag 6.45 en 7.30 autobus vanaf Den Oeveij Zondagmiddag 3 uur Matiné. Als Hoofdfilm JACKIE COOPER, de bekende kleine acteur in Een mooi gespeeld filmwerk met Jackïe op z'n best. GROOT BIJPROGRAMMA.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 4