Verkooping Veikoopino Aanbesteding. ioelhuis Extra aanbieding Rijst. een pondspak rijstgratis! ALBERT HEIJN NIEUWSTE COSTUIIMS JUIST NU a KLEEDING Naar Maat Febiari-Maait-AiDkieiliDi Ch.H.Tb.Schmalz-Schagen Teun Takes, H.-Hoef li Op verzóekvan DEURWAARDER 5. PRINS TANDHEELKUNDIGE L. GOYARTS Kunsttanden en Gebitten. Volledige garantie. Zaterdag 17 Februari 1934 Zaterdag 24 Februari 1934, DIVERSE PERCEELEN LAND, Tandtechnische Inrichting J. KOSTER KUNSTTANDEN-GEBITTEN J. SCHOORL Pz. Makelaar te Schagen. 26en FEBRUARI 1934, VRIJDAG 2 MAART 1934 BOERENKNECHT Woensdag 28 Februari 1934, AAN TE BESTEDEN in één of twee perceelen: COÖP.BOERENLEENBANK WIERINGEN. HET VERTROUWBARE ADRES SAFÊ - LOKETTEN TE HUUR. B. KOORN Co. Uit de hand te koop BURGERWOONHUIS Portret-Atelier JAC. de BOER Keizerstr. 75, Den Helder. VOOR DE ZAAI H. H. BAKKERS. ROGGEBROOD GELD ACTE- EN SCHOOLTASSCHEN HIPPOLYTUSHOEF. SPREEKUREN iederen Dinsdag van 103 uur ten huize van N. KOK, Nieuwstr. SPREEKUREN ANNA - PAULOWNA iederen Vrijdag van 10—3 uur HOTEL „VEERBURG." OPENBARE nam. 8 uur in café Corn. Scheltus te Hippolytushoef van EEN PERCEEL LAND genaamd „DE ZUIDVEN", kad. Wieringen C nrs. 550 en 3( totaal groot 45,25 aren of 15,83 snees, in de Elft, behoorende tot den faillieten boedel van G. J. LADIGES, procuratiehouder te den Haag, destijds te Schiedam, CURATOR Mr. F. J. Zijl, advocaat en procureur te den Haag. Aanvaarden terstond na betaling, vrij van huur. Betalen vóór of op 1 April 1934. Lasten van 1 Januari 1934 af i voor koopers rekening. Notaris Obreen. OPENBARE nam. 8 uur in de lunchroom van Mej. de Wed. S. KOORN te Den Oever, ten verzoeke van de erven van nu wijlen den heer Pieter Koorn Janszoon van 1. BU Volkert Heijblok, 16.20 A. 5.67 sn. bouwl. aan den Ak- kersweg. 2. Bij de Pastorie, 27.10 A., 9.485 sn. bouwl. aan den Akkersweg, nog één jaar in huur bij P. Smid. 3. Achter Jacob Heijblok, 22 A. 7.70 sn. bij den Akkersweg. 4. Achter Herman Bakker, 26.50 A 9.275 sn. »5. Kruiersweidje, 54.90 A., 19,215 sn achter het Muz-park. 6. De Kompe, 23.30 A., 8.155 sn. aan den Noorddijk. 7. De Polder, 1.01.10 H.A., 35,385 sn. bouwl., nog één jaar in huur bij R. Lont. 8. De Kaapven, 82.60 A., 28.91 sn. nog één jaar in huur bij J. Tij- sen Mzn. 9. Ventje v. Alb. Klein en Simon de Vries, 62.25 A., 21.785 sn. 10. Beste Ventje, 51.50 A., 18.025 sn. 11. Roodzand, 68.30 A., 23.905 sn. 12. Stiekelhoorntje, 32.20 A., 11.27 sn. nog één jaar in huur bij Meijert Koorn. Aanvaarden terstond na betaling. Betaling vóór of op 24 April 1934. Lasten van 1 Januari 1934 af. Notaris Obreen. Plantsoen Schagen. SpreekuurDagelijks van 10 tot 1 en van 2 tot 4 uur. Speciaal adres voor tel. 82 (Deelname alleen voor Wieringer Aannemers.) Namens den Heer P. C. DE HAAN, te Hippolytushoef, zal den des middags 4 uur, ten kantore van de arcitecten PETERS en BAANDERS, worden aanbesteed Het bouwen van een woonhuis met garage, op een terrein gelegen aan het Viervoetspad te Hippolytushoef. Bestek en teekeningen zijn te gen betaling van f 5.- te bekomen bij de architecten voornoemd, vanaf den 19en Februari 1934. Bij inlevering der stukken bin nen 2 weken na aanbesteding wordt f 2.50 terug betaald. Opmaken van alle onderhand- sche akten, als Schuldbekentenis sen, Huurcontracten, Huurkoop contracten, Koopakten van Huizen en Landerijen, alle akten noodig bij regeling van Nalaten schappen (Inventaris, Successie- Memorie, Akten van Boedelschei ding, vestiging van Vruchtgebruik of Erfdienstbaarheid), Akten van Taxatie, Vennootschapscontrac ten enz. VLOTTE AFDOENING TEGEN BILLIJK SALARIS. Eiken Donderdagmiddag van 2~-6 uur zitting in café KOK, Nieuwstraat te Hippolytushoef. NOTARIS H. J. VAN VEEN TE ZIJPE zal op des morgens om 9 uur, ten huize en ten verzoeke van Mej. WED. J. LIGTHERT, aan de SCHAGERBRUG, IN DE ZIJPE, houden van2 gelde Vaarzen, 2 gelde Koeien, 2 Kalfkoeien (laatst Mei en laatst Augustus) 1 Paard (merrie, aftands), Drie- wielde kar met raam en lemoen, Mestkruiwagen, driewielig Melk- wagentje, Jachtwagen, Harkma- chine, stel Hooiponders, stel Tui gen met Werkhaam. Voorts Vor ken, Balies, Harken, Schoppen, Graven, Stekelpikkers, Kroozer, Modderbeugel, Spatschut, Hals juk, Melkblokken, Melkemmer met zeef, Werkemmer, Takken bossen, LJzer, oude Fiets, Trappen. Greppellijn, 2 houten vaten met afgewerkte olie. Ierschepper, Slaai, Heiningschaar, 4 balen gonje- zakken en verdere Boeren- en Bouwgereedschappen, stuitje koe mest, 20 pak Stroo, klamp Hooi, verder eenig HUISRAAD, waaronder Ledikant, Stoelen, Ka chels, Aardewerk, Filter, Lamp, enz. enz WEGENS DIENSTPLICHT GE VRAAGD 19 FEBR. EEN bij J. DOVES Sz., ELFT, WIERINGEN. TE TEXEL rioudt IEDEREN ZATERDAG van 112 uur, ZITTING ten huize van den Heer A. BERGSMA te Hippolytushoef. Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap „ZIJPE EN HAZEPOLDER", zijn voornemens op in het Café „Het Wapen van de Zijpe" aan de Schagerbrug, het LOSSEN van de GRINTSCHEPEN, met het VERVOEREN van de grint naar de wegen, OF het LOSSEN van de GRINTSCHEPEN, met het VAREN van de grint naar de wegen EN het RIJDEN van de grint naar de wegen, met te vens het losse vervoer. Voor elk perceel gelieve men afzonderlijk in te schrijven. De bestekken liggen vanaf 15 Februari 1934 ter lezing bij den Secretaris van het Waterschap aan de Schagerbrug. Inlichtingen te bekomen bij den Opzichter te St. Maartensbrug. De inschrijvingsbiljetten moe ten uiterlijk 27 Februari 1934 zijn ingezonden bij den WelEd. Heer C. HOOIJ, Dijkgraaf van „Zijpe en Hazepolder' te 't Zand. ZIJPE 6 Febr. 1934. voor deposito's, voorschotten, loopende rekeningen. De rentevoet is voor Spaargelden 3 's jaars voor Voorschotten (hypotheek) 4 'i jaars voor Voorschotten (borgtocht) 4.25 's jaars voor Voor schotten (scheepshypotheek) 5.25 voor Crediei- rente in rekening Courant 3 's jaars voor Debet rente in rekening Courant 4.25 's jaars. Goedkoop en Gezond Voedings Middel Alleen van Zaterdag 17 t.m. Vrijdag 23 Februari a.s. (Van dezelfde kwaliteit als de gekochte) Ieder kooper van 2 pak, ontvangt dus 3 Pakken. Ieder kooper van 4 pak, ontvangt dus 6 enz. ONZE PRIJZEN ZIJN Tafelrijst per pondspak 10 Ct. Javarijst per pondspak 16 Ct. extra 12 Ct. extra 22 Ct. ONZE BEKENDE 2-DAAGSCHE Alleen Vrijdag en Zaterdag Afgehaald uit de winkel COCOSROZENZEEP 4 stukken voor 25 Ct. A.H. MARMELADE, Allerfijnste kwaliteit per pot 38 Ct. MAAKT U HET LEVEN GOEDKOOPER. R. 51. Hippolytushoef, Hoofdstraat. KEIZERSTRAAT DEN HELDER. Ontvangen de Momenteel bestaat onze collectie uit ca. 2000 COSTUUMS vanaf de goedkoopste tot de duurste genres. Komt U overtuigen Wü zullen ze U toonen. ENORM IS ONZE KEUZE SPORTCOLBERTS alle maten, 9.00, 9.50, 10.00, 10.75, 11.00, 12.00, 14.00. PLUSFOURS, (Pakjes met golfbroek), alle maten 9.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en hooger. NORFOLKPAKJES, alle maten 4.00, 4.25, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00, 6.50, 7.00, 7.75, 8.25, 8.75, 9.00, 9.50, 10.-, 11.-, 12.50, 13.-, 14.- en hooger RIJPAKJES, alle maten, 8.75, 9.50, 10.00, 10.50, 11.00, 12.50, 13.00, 14.00, 15.00 en hooger. BLAUWE KAMGAREN PAKJES, alle maten, 7, 8, 9, 10.00, 11.00, 11.75, 12.50, 13.00, 13.50, 14.00, 14.75, 15.00, 15.50, 16.00, 17.00, 18.00 en hooger. TWEED OP GUMMI REGENJASSEN, alle maten 6.50, 7.00, 7.75, 8.00, 9.00, 10.00, 11.-, 12.-, en hooger. LODEN JASSEN, alle maten, 10.-, 11.-, 12.-, 13.-, 14.-, 15.- en hooger. GABARDINE-JASSEN, alle maten, 14.-, 15.-, 16.-, 17.-, 18.-, 19-., 20.-, 22.-, 23.50, 25.-, 26.-, 28-, 30.- en hooger. ZWARTE COSTUUMS, alle maten, 19. 26, 30.-, 35.75, 38.-, 40.-, 42.-, 44.-, 47.-, en hooger. ZWART COLBERT EN VEST, alle maten 25.00, 29.00, 32.00. BLAUWE COSTUUMS ,1 en 2-ry, alle maten, 9, 11, 12.50, 15.-, 17.-, 19.-, 20.-, 22.-, 24.-, 25.-, 27.-, 29.-, 30.-, 31.-, 32.-, 33.-, 35.-, 38.-, 40.-, 42.-, 44.-, 48.-, en hooger. GEKLEURDE COSTUUMS, 1 en 2-rij, alle maten 5.50, 8.-, 10.-, 12.-, 14.-, 16.-, 18.-, 20.-, 22.-, 24.-, 26.-, 28.-, 30.-, 32.-, 34.-, 36.-, en hooger. Wij zijn 20 procent goedkooper dan elders. Vraagt zichzending ter vergelijking. KOORN's koffie BRUIN merk, uitstekend van geur en kracht, kost nu 24 ct. per halfponds- pakje. KOORN's koffie GRLIS merk, goed en krachtig, 18 ct. per halfpondspakje. KOFFIEBRANDERS EN THEE-IMPORTEURS. OPGERICHT 1808. COLBERT COSTUUMS NAAR MAAT, IN DRIE SERIE'S f38.-, f48.-, f 60- Wjj garandeeren U onberispelijke pasvorm en afwerking. Buitengewone sorteering Stoffen. BIJ SCHMALZ GEKLEED, IS GOED BESTEED. COUPEUR iederen Donderdag aan de zaak. REIZIGER MET STALEN OVERAL TE ONTBIEDEN. Aanbevelend, een nieuw MET FLINKE TUIN. Te bevragen GESTERWEG 33, Den Oever, Wieringen. Levert uitsluitend lste klas FOTOWERK. FOTOHANDEL. Atelier 's Zondags geopend van 10 4 uur. SPECIALITEIT VERGROOTIN GEN. LIJSTEN. Groote keuze camera's, statieven enz. Steeds versche platen, papie ren en films. lste nab. ADELAAR HAVER, Goedgek. door N.A.K. met 9-9-9-9 f 4.50 per 50 K.G. ONGEKEURD f 4.00 per 50 K.G. Gerst f 5.00 per 70 K.G. WED. D. N. MULDER, ELFT, WIERINGEN. Prima zacht bruin aangeboden, flinke winstmarge, concurreerende prijs. Inlichtingen en proef op aanvraag. Brieven onder letter A. aan het Bur. Wier. Crt. H.-hoef. vanaf f 100.- t.e. bedr. 6%. Geen kosten. Brieven porto antw. ONDERLINGE SCHIEDAM. WILT U DIT EVEN NAZIEN EN GOED ONTHOUDEN WANNEER U BESLUIT INKOOPEN TE DOEN. 3.50 GUMMI JASSEN MODERNE GABARDINE JASSEN LEEREN JASSEN Waterdichte MANCHESTER PAKKEN JONGENSPAKJES I f 19.50 f 19.50 f 18.— i 8.25 OVERHEMDEN, DASSEN, SOKKEN, BOORDEN, ENZ. DE NIEUWSTE SORTEERING. KIJKEN KOST NIETS. Wij ontvingen een groote partij HEERENCOSTUUMS EN STOFFEN. COSTUUMS NAAR MAAT. PRIJZEN BENEDEN ELKE CONCURRENTIE. Kapitaal en Reserve f 70.000.000. AMSTERDAM DEN HAAG ROTTERDAM. Verhuurt in hare in het Kantoor Hippolytushoel te Wieringen geplaatste Safekast, loketten ter berging van waarden enz. HUURPRIJS f 6.- PER JAAR. Credieten-Deposito's, Rekening-courant, Effec ten, Coupons. 150 Kantoren. EERSTE KWALITEIT koopt U zeer concurreerend bij BOSKER's BOEKHANDEL H.-HOEF. Tevens voorradig prachtige, solide vulpennen t S p. stak

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 5