ALLE SOORTEN 25e JAARGANG DINSDAG 20 FEBRUARI 1934 No. 15 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD. ■WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1.—. Verschenen is het DREEMAANDELIJKSCH BERICHT betreffende de ZUIDERZEEWERKEN Januari 1934. waaruit wij het volgende aanstippen VERBINDINGSWEG WIERINGERMEER AFSLUITDIJK. Het verkeer van de Wieringermeer naar Friesland wordt thans nog over de bestaan de en gemaakte toegangswegen naar Ooster- land of Hippolytushoef geleid, terwijl het vandaar verder den hoofdweg over Wielingen volgt naar Den Oever. Voor het doorgaand verkeer van Amster dam naar Friesland is de Rijksweg n°. 7 ont worpen, welke bij Lambertschaag in de Wie ringermeer komt en in dezen polder langs Middenmeer en door Wieringerwerf doorloopt tot den Wieringermeerdijk even ten westen van het gemaal Leemans. Van hieraf is een verbinding met den weg over den afsluitdijk ontworpen langs de buitenzijde van het voor malige eiland Wieringen. Het gedeelte van den toekomstigen Rijks weg in de Wieringermeer is voorshands als polderweg slechts voorzien van een 3 m breede verharding. Het is de bedoeling deze verhardingsbreedte later op 6 m te brengen, zoodra op den Rijksweg doorgaand verkeer zal kunnen plaats hebben. Het maken van het gedeelte van den weg gelegen tusschen de Wieringermeer en den weg over den af sluitdijk is thans publiek aanbesteed en voor f 118.740,— gegund aan A. Kraaijeveld Pzn.. te Zwijndrecht. Het werk bestaat uit het maken van een aarden baan, waarop reeds terstond wegens den geringen omvang van het werk een 6 m breede klinkerverharding en een 2 m breed rijwielpad zal worden aan gelegd. Aangezien de aan te leggen aarden baan de afwatering van den Waard-Nieuwlandpol- der naar het IJsselmeer kruist en den toe gang tot de Stontelerkeersluis zou afsluiten, is in de aarden baan een vaste brug van ge wapend beton ontworpen. De brug heeft 3 overspanningen, van ruim 9 m en is breed 6 2 x 1,5 m. Mededeelingen betreffende den Dienst voor het in cultuur brengen van de Wieringermeer. Gewassen proefvelden. Op voldoend ontzilten grond is weder geble ken, dat peulvruchten niet geschikt zijn om als eerste gewas te worden verbouwd, ook al wordt door enting voorzien in de behoefte aan wortelknolbacteriën. Vlas, hoewel zich aanvankelijk goed ontwikkelend, bleef te kort en gaf maar een zeer matig ge was. Met blauwmaanzaad en gele mosterd werden goede resultaten bereikt, eveneens met aardappelen en bieten (zoowel suiker als voederbieten.) Waarschijnlijk gaan de aardappelen betrekkelijk snel in kwaliteit te rug. Met de granen (gerst, tarwe en haver) werden gemiddeld de beste resultaten verkre gen. De uitzaai van karwij als ondervrucht onder enkele gewassen, kan in 1933 als ge slaagd worden beschouwd. Op kavel B. 99 is in 1932 een gewassenproef aangelegd, en wel zoodanig, dat telkens één gewas op één akker werd gezaaid. In den herfst van dat jaar is op deze wintertarwe gezaaid, waardoor in den afgeloopen zomer de ontwikkeling van dit gewas gevolgd kon worden in verband met de verschillende voor vruchten. Sprekende verschillen kwamen hier bij tot uiting. Van de granen bleek zomertarwe en ook kanariezaad (hoewel in iets mindere mate) een zeer slechte voorvrucht te zijn voor win tertarwe. Tamelijk goed geschikt bleek haver, hoewel niet op één lijn te stellen met de hak- vruchten (suiker- en voederbieten en aard appelen. De cultuur-technische afdeeling. Arbeidskrachten en arbeidsvoorwaarden. Cultuurmaatschappij. In den loop van 1931 zijn ruim 60 bedrijfsleiders en een twaalftal adspiranten aangesteld. Elke bedrijfsleider kreeg het beheer over een oppervlakte van UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN. BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels Iedere regel meer f 0.50 f 0.10. FEUILLETON (78. Twee of drie burgers waren haastig naar beneden gegaan om de ladder te halen. Rouquin berekende zeer juist, wat men beneden hem uitvoerde. Vijf of zes minuten had men stellig noodig, om de ladder te ha len en de hindernissen, die hij gemaakt had, weg te ruimen. Nu liep hij naar het schuine dakvenster, opende het en wrong zich er door heen. Ver volgens klauterde hij op de nok van het dak, om van daar na te gaan, hoe hij verder zijn weg over de daken had te nemen. Languit ging hij op den nok liggen en haal de diep adem. Zijn oogen dwaalden zoekend rond. Het dak werd niet onmiddellijk door hoogere daken omringd. Niet ver van hem af zag hij een uitgestrekt leeg plein, dat was het plein bij de kerk van Notre Dame, waar hij was overgevlogen. Ginds zag hij de Seine, benevens de gebouwen aan den overkant. Als de een of ander uit die hooge huizen hem daar op het dak zag kon men toch onmoge lijk nagaan, dat hij een vervolgde vluchteling was. Werklieden, leidekkers en schoorsteen vegers liepen dikwijls over de daken, dat ver ontrustte nooit iemand. De hitte op het dak was ondragelijk. Nu en dan liep het zweet van het bleeke voorhoofd hem zooodanig in de oogen, dat hij volstrekt niet meer zien kon. Het rumoer op de straat drong zelfs hier tot hem door. Men werkte ongetwijfeld nog aan de hindernissen van de vliering-opening, wat van beneden af heelemaal geen gemak kelijke taak moest zijn. Behoedzaam verder sluipend, bemerkte Rouquin weder een openstaand venster. Hij bereikte dat venster, stak zijn hoofd naar bin nen en luisterde. Hij hoorde niets, de kamer scheen leeg te zijn. Dat schonk hem moed. gemiddeld 300 ha. De practijk heeft ge leerd, dat door aanwending van moderne machines, gepaard met het vrije extensieve graan-klaver-weidebedrij fzooals dit in de Wieringermeer wordt toegepast, de opper vlakte onder één bedrijfsleider aanzienlijk grooter had kunnen zijn. Daarbij komt, dat het in het voornemen ligt in den loop van 1934 aan te vangen met de uitgifte van gronden, voorloopig in tijd- pacht, zoodat een aantal bedrijfsleiders over bodig zal worden. Bij hunne indiensttreding is de toezegging gedaan, dat zij in de gelegenheid zouden wor den gesteld grond te pachten, zoodra tot uit gifte zou worden overgegaan. Het bezwaar doet zich nu voor, tenminste bij huren van bouwland, dat bij uitgifte in den loop van den herfst 1934 de huurders eerst in het najaar 1935 inkomsten zullen trekken. Teneinde aan deze moeilijkheid te gemoet te komen zullen de bedrijfsleiders en adspiranten die den dienst zullen moeten verlaten, desgewenscht in de gelegenheid worden gesteld tot het koopen van gewassen op stam oogst 1934, waardoor zij reeds in het najaar 1934 inkomsten verkrijgen. Het aantal personen in dienst bij de Cul tuur-Maatschappij varieerde tusschen 7— 800 man Het gemiddelde uurloon van de land arbeiders bij het gewone cultuurwerk wissel de van 35 tot 40 cent, dat van de arbeiders reserve tusschen 25 a 30 cent. Na afloop der drukke oogstwerkzaamheden werd een deel der arbeiders weer in de ar beidersreserve geplaatstde werkzaamheden, welke door de reserve worden uitgevoerd zijn greppelonderhoud, draineeren, ontzuren, spit ten van bermen voor wegbeplanting en aan leg van infiltratiewerken. Een zestigtal ar beiders, op wier arbeidsprestatie men niet blijvend gesteld was, werd ontslagen. MATERIAAL. Wagens. Een groot succes zijn de oogstwa gens op luchtbanden geweest. Daar het niet mogelijk bleek op autokerkhoven voldoende „einheitlich" materiaal te verkrijgen en de prijzen voor autowrakken onmiddellijk ste gen, toen de Wieringermeer aan de markt kwam, werd besloten de oogstwagens van geheel nieuw, dus uitwisselbaar, materiaal te maken. De prijs van een dergelijken wagen bedroeg ongeveer f 265,tegenover f 385, voor een zwaren boerenwagen met dubbele velgen. Daar bij den gewonen boerenwagen dubbele bespanning aangewend moet wor den, kan nu, wanneer de afstand niet te ver is, met één paard worden volstaan, zoodat met hetzelfde aantal paarden in den oogst veel grooter capaciteit kan worden bereikt. Door den langzamen gang en het gebruik op akker en landweg treedt slijtage der banden bijna niet op de practijk zal evenwel moeten uitmaken hoe lang de banden tegen verwe ring bestand zijn. Het succes van lagedruk-luchtband om een Fordson, ter vervanging van ijzeren wie len met grijpers, was op natten grond daar entegen zeer matig. Wordt vervolgd. geheele hoeveelheid vervoerd worden de of in voorraad zijnde suiker, over- eenkomsig de door den Minister van Financiën gegeven voorschriften, is ge dekt door een document of peilbewijs niet ouder dan 3 maanden na den dag van afgifte of van de laatste verlen ging van den geldigheidsduur. Voor de dekking van het vervoer van hoeveelheden suiker boven 25 Kg-, wel ke niet overeenkomstig de daarom trent geldende wettelijke bepalingen op een in- of doorvoer-document, con sent tot uitvoer of vervoerbiljet wor den vervoerd, zullen worden gebezigd, geleibiljetten model accijns No. 10. De Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen kan onder door hem te stel len voorwaarden tot we der opzeggen s toestaan, dat aan suikerfabrikanten, sulkerraffinadeurs, handelaars in ru we suiker en andere neringdoenden collectieve geleibiljetten worden afge- gegeven tot vervoer van aan verschil lende personen af te leveren hoeveel heden suiker, voor eiken ontbieder 5 Kg. niet te boven gaande. Voor de aanvraag van deze geleibil jetten wordt gebezigd het model Ac cijnzen No. 10 D. Aan genoemde personen kan de In specteur der Invoerrechten en Accijn zen eveneens tot wederopzeggens toe staan om met in achtneming van de door hem te geven voorschrifen zelf ge leibiljetten tot vervoer van suiker naar het pand van de ontbieders af te geven. BEKENDMAKING. Officieel. KENNISGEVING. Ter kennis van belanghebbenden wordt gebracht dat overminderd de be palingen omtrent dekking van ver voer en het in voorraad hebben van suiker welke van kracht zijn ingevol ge de Algemeene Wet van 26 Augus tus 1828 Stsbl. 38 -- en het gewijzigde artikel 87 der Suikerwet 1924 Stbl. 425 en onverminderd het bepaalde in het vorige artikel, het in voorraad heb ben en het vervoeren van suiker, ten aanzien van hoeveelheden grooter dan 25 Kg., slechts is toegestaan, indien de Hij kroop verder en beproefde naar binnen te zien. Een neerhangend papieren gordijn be lette hem dathij zocht met zijn hand zoo lang, tot hij het koord had gevonden en haal de, nog altijd op het dak zijnde, het gordijn op. De kamer was inderdaad verlaten. Het was een klein studeervertrek met een schrijftafel en een boekenkast. Een kruis hing aan den wand, die met een eenvoudig behang selpapier, dat echter rein en zindelijk was gehouden, beplakt was. Aan den linkerkant stond een deur half open, die toegang verleen de tot een ander vertrek, waarschijnlijk een slaapkamer. In dat vertrek kon de bewoner dier kamers zich wel bevinden. Bij het minste geritsel zou die bewoner te voorschijn komen en dan een man ziende, die buiten adem, zonder iets op het hoofd, met stof en vuil bedekt, door het dakvenster naar binnen klom, groot rumoer verwekken. Maar Rouquin mocht zich door deze en dergelijke overwegingen niet laten terughou den, het gold hier zijn levensbehoud. Hij maakte het dakvenster geheel open, kroop naar binnen en deed het daarop on middellijk aan den binnenkant dicht. Zijn hoop zou vervuld worden, zijn kans op redding was aanmerkelijk verbeterd, hij haal de vrijer adem. Uit de aangrenzende kamer vernam hij niets. Vastberaden trad hij daar binnen. De kamer was leeg, evenals het andere ver trek. Ze was armelijk, doch uiterst netjes en bevatte niets anders dan een ijzeren ledikant, een waschtafel, een kleerkast, een latafel en een paar matten stoelen. Rouquin trad op de kast toe. Ze stond open. Er hingen daarin kleeren, een kamerjapon en een priestergewaad. De bewoner dezer nederige appartementen was derhalve een geestelijke. Rouquin had dadelijk zijn plan gereed. Hij trok zijn zwarte jas, die vreeselijk gele den had, uit wierp ze onder het bed. Daarna trad hij op de waschtafel toe trok de lade daarvan open, vond er, gelijk hij wel verwacht had, het benoodigde scheergereedschap en begon onmiddellijk zijn Engelsche bakkebaar BINNENIANDSCH NIEUWS. SUIKERBIETENSTEUN 1934. Inkrimping met 10 pCt. van het bietenareaal in vergelij king met 1933.' Inzake de regeling van den suiker- bietensteun voor 1934 wordt het vol gende medegedeeld Het gezamenlijk bietenareaal zal vergeleken bij 1933 met 10 pCt. worden ingekrompen. Aan de boeren zal een bietenprijs moeten worden gegarandeerd van f 10 per 100 Kg., hetgeen f 1 lager is dan thans. De minister is van plan met de sui kerfabrieken nader in contact le tre- len om te komen tot het vaststellen der voorwaarden, waaronder dc finan cicele steun zal worden verleend. Door afsluitboomen gereden. Vrachtauto vernield, bestuur der zeer licht gewond. Zaterdagavond omstreeks half acht is een beslei-auto uit Zuid-Holland door de gesloten overwegboomen te Best N.-Br.) gereden, juist toen een personen!rein passeerde. Do auto is door de locomotief gegrepen en geheel vernield De bestuurder had de tegen woordigheid van geest zich achter het WOLLEN KLEEDING, kousen en sokken (ook de allerfijnste) Breien wij zeer netjes voor U aan. VOOR NIEUW WERK ZIJN WIJ No 1. Jaap Snor, Zuidstraat 19, Den Helder. (Let op den Gelen Winkel.) P.S. Vracht is voor onze rekening. stuur op den bodem van de auio te la ten zakken, met het gevolg, dat hij slechts enkele niet noemenswaardige verwondingen opliep. Het zich in de onmiddellijke nabijheid van de afsluit boomen bevindende houten wachthuis je werd van zijn plaats geduwd en eveneens grootendeels vernield. De wachter kwam met den schrik vrij. De oorzaak van dit ongeluk is toe te schrijven aan het feit, dat de bestuur der van de auto verblind werd door de groote lichten van een aan de andere zijde van den overweg wachtende au- >0. De trein had slechts een vaart van 20 a 25 K.M., daar hij net van het sta tion was vertrokken. Smokkelwaar in een kinderwagen De kommiezen in het Zuiden zijn buitengewoon wantrouwige menschen Welk mensch zou nu argwaan opvat ten tegen een kinderwagen met een kind erin, die door de moeder wordt voortgeduwd. Een kojmmies echter wel, althans in Tilburg. Zaterdag reed daar een moeder met haar kind in een wagen door de straat. Tezelfdertijd dwaalden daar twee kommiezen rond, speurend of zij hier of daar geen over treders konden ontdekken. Hun oog trof den kinderwagen met inhoud. Hoewel kinderverzorging geen speci ale taak van de kommiezen is, meen den zij toch, dat het kind wat hooger dan normaal in de wagen zat. Zeer be langstellend informeerden zij bij de moeder van het kind, op hoeveel kus sens de kleine wel zat. Vragen staat immers vrij, en misschien konden zij hun vaderlijke of aanstaande vader lijke kennis er mede verrijken. En wel ke moeder zou niet blozen bij zulk een aardige belangstelling van een paar heeren Ook deze moeder bloosde. De kommiezen echter legden dit blozen verkeerd uit, en vonden het nut tig eens even de wagen inspecteeren. Zij vonden hierin 24 Kg. margarine, de belooning: voor hun belangstelling. En zoo kwam het, dat de kommie zen met hun kinderwagen met inhoud (behalve natuurlijk het kind) naar het kantoor der belastingen stapten en dc moeder met het kind op den arm, en de wetenschap een bekeuring te te hebben opgeloopen, naar huis kon wederkeeren. Fraude met aardappelen. Voorzitter van „De Eendracht" gehandhaafd. In de vergadering van de veilings- vereeniging „De Eendracht" te Hoog- karspel heeft zich in 'n zeer bewogen vergadering uitgesproken over een be stuursvoorstel, om den voorzitter der veiling, tevens wethouder dezer ge meente, tijdelijk als bestuurslid te schorsen in verband met de tegen hem gerezen verdenking, fraude te hebben gepleegd met voor regeerings- steun in aanmerking komende aard appelen. Er werd van bestuurszijde op gewezen, dat de voorzitter pioeilijk als verantwoordelijk bestuurder kon worden gehandhaafd althans zoo lang de Alkmaarsche Rechtbank geen uitspraak te zijnen gunste heeft ge daan omdat dan de regeeringssteun den af te scheren. Hij hulde zich in het pries tergewaad, dat hem vrijwel paste het was alleen iets te kort, doch daar hij een vaste pantalon aan had, liep dat minder in het oog. In de kast vond hij een driekantigen priester- hoed, hij zette dien op. Uit de tafel haalde hij een priesterkraag, hij vond spoedg alles, wat hij voor zijn vermomming noodig had. Nu wendde de gelukzoeker zich naar de deur. Maar die deur, de eenige, waaruit hij weg kon komen, was afgesloten. Door een derge lijke kleinigheid liet een man als Rouquin zich niet ontmoedigen. Hij bracht zijn zak- meisje te voorschijn, draaide snel twee schroe ven af, drukte het mes onder het slot en licht te de veer op. De deur ging open en hij was vrij. Alvorens weg te gaan, wierp hij nog even een blik in den kleinen spiegel. Hij zag er werkelijk als priester uit, bleek, mager en ernstig. Geen mensch kon hem op het eerste gezicht erkennen. Nu ging hij langzaam en voorzichtig de trappen af. Hij kwam een paar menschen tegen. Zij groetten hem beleefd, zonder eenige bevreem ding te toonen. Hij groette terug, zonder evenwel zijn hoed geheel af te nemen, om den menschen niet te laten bemerken, dat bij hem de tonsuur ontbrak. Eindelijk kwam Rouquin op straat. Ze was nog gevuld met menschen, waar onder zich ook enkele politie-agenten be vonden. Alles keek naar het huis, dat de vluchteling was binnengedrongen. Eenige omstanders keken naar boven. Hij vindt zijn weg wel over de daken meende een werkman. Ze krijgen hem zeker niet, dat zal je zien riep een ander. Rouquin stond thans bedaard met over elkander geslagen handen tusschen de volks menigte. Kalm en zacht vroeg hij aan een der om standers Waarop wacht men hier toch, mijn vriend Wat is er aan de hand in gevaar zou ko,men. Desondanks werd het bestuursvoorstel met een kleine meerderheid van stemmen ver worpen, waarop het bestuur mededeel de, op de a.s. jaarvergadering zijn man daat en bloc ter beschikking te zullen stellen. Dame overreden. Toen Zondagmorgen de 40-jarige echtgenoote van den heer W. van Ge- fert te Nederweert (Limburg) per rij wiel uit de kerk huiswaarts keerde, werd zij nabij Sluis 15 door een auto uit Ospel gegrepen en vrijwel op slag gedood. De vrouw laat tien kinderen achter. Onder een kar gedood. Toen de landbouwer M. Ottenheim te Panningen nabij Venlo jnet paard en kar voor zijn woning passeerde, kwam plotseling zijn 2-jarig zoontje op hem af. Zonder dat de vader het merkte geraakte het kind onder den wagen. Een ontboden geneesheer kon slechts den dood constateeren. Een vereeniging van smokkelaars. Boete wordt uit de kas betaald Te Oosterhout schijnt de smokkel handel, van Belgische margarine voor al, aardig te tieren. Teneinde zich te gen het „risico van het vak" te dek ken. hebben een aantal smokkelaars een vereeniging opgericht. Uit de con tributie, die vrij hoog is, wordt de boete, van een lid dat veroordeeld wordt, voldaan. Ze zeggen, eerwaarde, dat een moorde naar uit de gevangenis is ontvlucht en in dat huis zijn heil heeft gezocht, werd hem geantwoord. De politie is allang binnen, maar nu gebeurt er niets meer, zoo als het schijnt. Vriendelijk dank zei Rouquin op zal- venden toon. En Rouquin verwijderde zich. Met gebogen hoofd, langzaam loopend, wendde hij zijn schreden naar de kerk van Notre Dame. De gerechtsdienaars en eenige burgers had den inmiddels de vlieringopening vrij ge maakt. Zij zagen duidelijk, dat de eenige weg tot ontvluchting het schuine dakvenster was geweest. Zij drongen er zich door heen. Met hoeveel behoedzaamheid Rouquin ook langs de dakpannen was gekropen, er was niette min eenig spoor van hem achtergebleven en dat spoor volgend bereikten de politieman nen tenslotte ook het venster, waarlangs hij een ander huis was binnengegaan. Maar dat venster was gesloten. Een der agenten onder nam daarom den terugtocht langs denzelf den weg, van waar hij gekomen was, terwijl de andere agent ze waren slechts met hun beiden op het dak geklauterd als bewaker bij het venster achterbleef. Twee politieagenten en een burger zetten nu van buitenaf in het tweede huis het on derzoek voort. Zij kwamen weldra op de bei de zolderkamers van den priester. De deur stond open. Het slot was aan den binnenkant verbroken. Geen twijfel, de vluchteling was langs dezen weg ontsnapt. Zij traden haastig binnen. Zij zagen onder het ijzeren ledikant de jas, ze vonden de kleer kast wijd geopend op de waschtafel lag nog het pas gebruikte scheergereedschap met een gedeelte van het rossige haar, dat de boos doener had weggeschoren. De dienaren der politie begrepen alles met een enkel oogopslag. De vluchteling was hun te slim geweest. Zij stormden de trappen af en vroegen rechts en links, of men niet iemand het huis had zien verlaten. Wèlzeker had men dat gezien. Het was een priester, dien men had zien vertrekken. BUITENLANDSCH NIEUWS. Zweedsche houten huizen naar Palestina. Een bewoner van Jeruzalem, die on langs een bezoek aan Zweden bracht, werd zeer getroffen door de practi- sche houten één-gezinshuizen, die men veel in Zweden vindt. De onderdeelen van deze huizen worden in massa ge produceerd, kosten niet veel en kun nen gemakkelijk in elkaar worden ge zet. Deze huizen zijn de laatste jaren zeer populair in Zweden geworden, waar de beweging, een eigen huis te bezitten, voortdurend meer terrein ver overt. De Jeruzalemmer heeft thans een dergelijk huis besteld, dat naar Palestina zal worden gezonden. Hij is van oordeel, dat deze huizen bijzon der geschikt zijn voor Palestina en verwacht, dat daarvoor in Palestina een goeden afzet zal zijn té vinden. Vermoedelijk zal een type van een dei- gelijk huis ook worden tentoongesteld op de as. Jaarbeurs, die te Tel Aviv zal worden gehouden, en waar ook een officieel Zweedsch paviljoen zal zijn, waarin Zweedsche producten zijn te zien. De alge,meene Zweedsche uit- voervereeniging heeft de zorg daarvoor op zich genomen. Droevig einde van een trouwpartij. Een zeer treurig einde had een hu- welijksmaal, dat ter eere van een pas getrouwd paar te Besanqon werd ge geven. Nog voordat de maaltijd was afgeloopen, werd de 2j2-jarige bruid onwel en overleed enkele oogenblik- ken later aan een hartverlamming. Eh hoe zag hij er uit? vroeg een der agenten. Hoe hij er uitzag Hij was lang van stuk, mager, gladgeschoren, kortom, op en top een priester. Voorzeker, hij was het geweest, niemand anders Waar liep hij heen Naar de kerk van Notre-Dame. De politiedienaren spoedden zich eveneens daarheen. Maar zij deden dat een kwartier na Rou quin, dat was te laat, veel te laat De vermetele booswicht was reeds ver weg. Aan de kade der Seine had de vermomde priester een rijtuig genomen en zich daar mede naar het spoorwegstation voor Orleans laten rijden. Het station was hij binnenge gaan om het aan een anderen kant weer te verlaten, waar hij een tweede rijtuig had ge- noomen naar de Madeleine-kerk. Na een oogenblik aldaar in het kerkportaal te hebben vertoefd, had onze geslepen gast een derde rijtuig genoomen, dat hem niet ver van zijn woning had afgezet. Toen hij daar op zijn huis bereikte, werd hij, tot zijn blijd schap, zelfs niet door zijn eigen portier her* kend. XXVIII. De directeur van het doodenhuis „De Mor- que" had zorgvuldig de kleederen van den vermoorden Senechal doen onderzoeken, na dat het lijk uit het commissariaat van Clichy bij hem was afgegeven, doch al evenmin als de gendarmes iets gevonden, geen brieven of papieren, waaruit men kon afleiden, wie of wat de doode was. Men zal zich herinneren, dat Bontemps, vóór het bedrijven van zijn gruweldaad, al de papieren, welke de oude heer Senechal bij zich droeg, uit diens klee ding verwijderd had. Het linnengoed was evenwel nog gemerkt met de letter S. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1