1111 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR gMH 25e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 1934 No. 18 WIERINGEN EN OMSTREKEN PÉ||ji OM HET GOUD „NEEN KAATJE" iWIERINGER COURANTS! VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN. BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels f o.5Q Iedere regel meer f o.lO. Bij een geneesmiddel is een ongeschonden verpakking een waar borg voor de echtheid. Let dus op de onge- van Aspirin! Dan schonden verpakking van Aspirin! Dan is U zeker, de echte Aspirin te ontvangen, pijnstil- ideP' lend en onschadelijk. Inschrijving Handelsregister Alkmaar. Nieuwe Zaken Stoomwasscherij „Egmond" (eig. Mevr. G. van Wayenburg-Povel), Eg- mond aan de Hoef, HeerenwegEcho Ser vice Station (venn. J. Egbers en A. Hoven), Limmen. Rijksstraatweg B 3, Detailhandel in benzine en lie. „De Valk", (eig. P. de Boer Jac.z.), Alkmaar, Heerenstraat 10, Timmerfa briek en kleinhandel in ijzerwaren, gereed schappen en klompen A. van de Lagemaat, Den Helder, Zuidstraat 79, Rijwielhandel Bazar „Tuindorp" (eig. M. J. Westerman), Crocusstraat 65, Den Helder Handel in elec- trische artikelen en gereedschappen Geer- ling's Poeliersbedrijf, H. A. Lorentzstraat 91, Den Helder. Handel in fourage, levensmidde len en gevolgelte. Wijzigingen P. Kaan, Havenstraat 5, Texel. Bedrijf uitgebreid metverhuur van luxe auto's N.V. Gebr. Kaan's Vervoer Mij., Hip polytushoef, Wieringen, Kerkplein 13, Be stuurswijziging „The Perfect Foto" (eig. A. van Westerop), Mient 2, Alkmaar, Fotogra fisch atelier en handel in fotografische arti kelen. Overgegaan aan H. B. van Kampen Coop. Zuivelbank, Kerkplein, Alkmaar, Be stuurswijziging J. van Til. Westerweg 14, Limmen. Vrachtrijder. Filiaal te Amsterdam opgeheven. Opheffingen L. Spierings, Laagzijde B 27, Schagen. Loodgieter en handel in geëmail leerd. BINNENLANDSCH NIEUWS. DE ZILVERMEEUW IN VASTEN DIENST OP BERLIJN. Naar men van de zijde van den technischen dienst der K. L. M. meldt, maakte de F XX, de Zilvermeeuw, welke in den bewogen nacht in December van het vorige jaar, toen zij gereed stond voor de kerstvlucht naar Indië, door een defect aan haar middenmotor niet kon starten Dinsdagmorgen bestuurd door den vlieger Smirnoff zijn tweede proefvlucht. De eerste vond Maandagmiddag plaats. De Zilvermeeuw komt, alle pessimistische be richten dienaangaande ten spijt, overeenkom stig de voorspelling van den technischen dienst van de K. L. M., op 1 Maart in dienst voor de route naar Berlijn. VERBOUWEN VAN AARDAPPELEN. De besturen der gewestelijke aardappel organisaties voor Noord- en Zuid-Holland ver zoeken bekend te maken, dat aan de aard appeltelers in Noord-Holland en Zuid-Hol land gelegenheid zal worden gegeven, door het invullen van een daartoe te verstrekken formulier een teeltvergunning aan te vragen voor het verbouwen van aardappelen in 1934. Alleen zij, die minder dan 5 are verbouwen, uitsluitend voor eigen gezin bestemd, zijn hiervan vrijgesteld. De districtsbesturen der genoemde organi saties zullen zooveel mogelijk plaatselijk be kend maken op welke uren, dagen en plaat FEUILLETON. (81. Aan het centraal-bureau van politie kwam achtereenvolgens van de grensbureaux het bijna gelijkluidend bericht, dat men niets verdachts had opgemerkt, dat de bedoelde kar met de kap van zeildoek niet was voor bij gereden en dat alle nasporingen vruchte loos waren gébleven. De feiten, die wij hier uitvoerig hebben meegedeeld, hadden in slechts twee dagen plaats gehad. Twee dagen waren Rouquin voldoende ge weest, om het leven van Andreas Senechal te vernietigen, -hij wist dat deze op het uiterste lag en vader Senechal te vermoorden. Dat was op den zeventienden Juli. Op den acht tienden, dus op den volgenden dag, ontrukte Rouquin zijn agent Loussard aan de handen der politie en in denzelfden nacht werd het lijk van Senechal uit de „Morgue" ontvreemd. Twee nachten en één dag waren er derhal ve sedert het vermoorden van Senechal ver- loopen. De nieuwsbladen vermeldden de ge beurtenis op de brug van Asnières, waar Bontemps in het water sprong. Die berichten trokken in het bijzonder de aandacht der bewoners in het ons bekende huis aan de reu Bleu en zij brachten de oude Margaretha op de hoogte van hetgeen er was voorgeval len. Het was evenwel op dat tijdstip reeds te laat om aan de „Morgue" iets te zien of te vernemen, want toen de oude dienstmaagd daar aankwam, vond zij de luiken reeds ge sloten. Margaretha belde aan maar kreeg het gewone bescheid, dat het huis om vijf uur voor alle bezoekers gesloten was. Zij kreeg niets te zien en keerde naar huis terug, om den volgenden dag denzelfden sen de gelegenheid tot het invullen van ge noemd formulier zal worden gegeven. De aandacht van de aardappeltelers wordt erop gevestigd, dat zij deze gelegenheid niet dienen te verzuimen, daar na 15 Maart geen aanvragen meer in behandeling zullen wor den genomen. Alleen zij, die ook in 1933 aardappelen ver bouwden, kunnen teeltvergunning voor 1934 verkrijgen. Nadere inlichtingen kunnen de vertrouwensmannen der genoemde organi saties verstrekken. KAMERLID STUMPEL. Bij de Tweede Kamer is bericht ingekomen van den voorzitter van het Centraal Stem bureau, dat de heer E. J. M. Stumpel zijn benoeming tot lid van die Kamer heeft aan genomen. INKRIMPING VEESTAPEL. Een waarschuwing aan de veehouders. De crisis-rundveecentrale deelt mede, dat op 1 Februari van dit jaar door vrijwillige levering van runderen een voldoend aantal geleverd was om voorloopig de vrijwillige le vering nog te kunnen laten voortdurend. Over de maand Februari is echter eene af name in de aanbieding van dieren ingetreden, welke verder gaat dan met het oog op de gemaakte berekeningen toelaatbaar is. Zou dus het aangeboden aantal dieren in de maand Maart niet zoodanig zijn, dat het thans be staande tekort zal blijken te worden aange vuld, dan zal ernstig moeten worden rekening gehouden met de noodzakelijkheid spoedig eene verplichte beperking van den volwassen melkveestapel voor te bereiden. Men mag niet uit het oog verliezen dat de bedoeling, welke bij deze inkrimping voorzit, is, tot eene geringere melkproductie te gera ken en aan het bereiken van doel wordt af breuk gedaan door die veehouders, die, ten einde van hunnen in aantal verminderden veestapel een zelfde melkopbrengst als voor heen te krijgen óf ter opheffing van de gevol gen der beperking van den jongen aanfok bij toepassing van de teeltregeling, oudere koei en, welke zij onder normale omstandigheden uit het bedrijf zouden afvoeren, wederom laten dekken om ze een of meer jaren langer te melken dan als regel het geval zou zijn. Het ligt voor de hand, dat eene zoodanige handelwijze de productie van melk niet ver mindert en regelrecht ingaat tegen de bedoe ling, welke met de melkveestapelbeperking wordt beoogd. Ook hieruit zou dus de noodzakelijkheid geboren kunen worden, dat de Crisis-Rund veecentrale tot het instellen van eene ver plichte beperking van den melkveestapel per bedrijf zou moeten overgaan. Door de Crisis-Rundveecentrale zal gele genheid worden geboden aan haar te leve ren le. kennelijk drachtige runderen in alle soorten en kwaliteiten 2e versch afgekalfde vaarzen en koeien. Te Purmerend Dinsdag 13 Maart van 8- 10 uur aan de veemarkt en te Schagen op Donderdag 15 Maart, eveneens van 810 uur aan de veemarkt. De kaarten voor aangifte tot levering moe ten uiterlijk 5 Maart ten kantore van de crisis-rundveecentrale te 's-Gravenhage zijn ontvangen. Prijzen en voorwaarden als de voorafgaan de week. Aangezien het den laatsten tijd voorkomt, dat door leveranciers minder dieren worden aangeboden, dan door hen zijn aangevraagd, wordt er nogmaals op gewezen, dat zulk een handelwijze de crisis-rundveecentrale aanlei ding kan geven tot het treffen van maatre gelen, welke voor de betrokkenen onaange name gevolgen kunnen hebben. Tevens wordt er nogmaals op gewezen, dat de Crisis-Rundveecentrale zich het recht voor behoudt, wanneer haar na levering blijkt, dat een rund niet aan de door haar gestelde voorwaarden voldoet, de overnemingssom met 40 pCt. te verminderen. tocht nogmaals te doen. De persoonsbeschrijving in de nieuwsbla den kwam vrijwel overeen met het voorkomen van den ouden heer Senechal en de letter, die men op het linnengoed had gevonden, was de beginletter van zijn naam. De oude vrouw vreesde natuurlijk het erg ste en zij herhaalde in zichzelf meermalen Ja, ja, ik zeg maar, een ongeluk komt zelden alleenLieve hemel, als hij het nu eens werkelijk was Den volgenden morgen begaf zij zich weer naar de „Morgue". Maar wederom was het gebouw gesloten, hoewel het nu reeds over den bepaalden openingstijd was. Een menigte menschen stond op de brui en omsingelde het sombere huis. Het gerucht, dat er een lijk zou zijn gestolen, had de nieuwsgierigen bijeengebracht. Sinds geruimen tijd had er zulk een ge heimzinnige daad niet plaats gehad en men verslond als 't ware de dagbladen, die daar omtrent iets vermeld hadden. Op de prefectuur en aan het paleis van justitie was men ijverig in de weer. De met de zaak belaste rechter van instructie, mijn heer Vaubernier, begaf zich met zijn secre taris allererst naar de „Morgue." De man, die den afgeloopen nacht de wacht had gehad, werd in verhoor genomen. Hij kon evenwel niets anders vermoeden dan het tooneel, dat* omstreeks middernacht in het doodenhuis was afgespeeld. Toen de rechter reeds op het punt stond zich te verwijderen, werd hem gemeld dat een oude vrouw, volgens haar uiterlijk een huis houdster of dienstbode, met alle geweld er op bleef aandringen, binnen te worden gela ten. Zij weende en klaagde om haar heer, die nu reeds in twee nachten niet was thuis weest en verbeeldde zich, dat hij dezelfde man moest zijn, die op de brug van Asnières vermoord was. De rechter gelastte, dat men de vrouw zou binnenlaten. Margaretha was buiten zichzelf, toen zij vernam wat er 's nachts was gebeurd. VREESELIJK ONGELUK bij SINT PANCRAS. Een 7-jarig jongetje werd door een uit-stekend gedeelte van een vracht auto tegen het hoofdje geslagen, tengevolge waarvan het knaapje gestorven is. Dinsdagavond is onder de -gemeente Sint Pancras een zeer ernstig ongeluk gebeurd, dat helaas aan een 7-jarig jongetje het leven gekost heeft. Op den Bovenweg liepen tegen zeven uur twee vrouwen, van wie de eene, mevrouw Hopman uit St. Pancras, haar 7-jarig zoon tje Willem aan de hand hield. Er naderden op dat tijdstip twee auto's van verschillende zijden, die elkaar dicht bij de vrouwen pas seerden met het ongelukkige gevolg, dat het jongetje, waarschijnlijk door een uitstekend deel van de vrachtauto van den heer S. uit Broek op Langendijk aan het hoofdje werd getroffen. Het knaapje viel neer en werd met een zware hersenschudding en uitwendige verwondingen naar den plaatselijken genees heer, dokter Destree, overgebracht, die on middellijke overbrenging naar een ziekenhuis te Alkmaar gelastte. In het Sint Elisabeth-gesticht is een chi rurg daarna tot diep in den nacht met het knaapje bezig geweest maar de verwondingen in de hersenen van het knaapje bleken van zoo ernstigen aard, dat het tegen drie uur in den nacht is overleden. De weg waar het ongeluk gebeurde is nieuw en naast den rijweg van 5 meter zijn nog ne venpaden van 1 tot 1 Va Meter breedte, zoo dat er alle gelegenheid is te passeeren. Naar men meldt is men te Sint Pancras van opinie, dat de bestuurder van den vracht auto, die een snelle vaart moet hebben gehad bij het passeeren van de wandelaars, roeke-; loos heeft gereden. BUITENLANDSCH NIEUWS. "De Top der eeuwige stilte. Er zijn sommige streken op aarde, die met onweerstaanbare kracht den menschelijken ontdekkingslust aan trekken. Steeds oppieuw worden er moedige mannen gevonden, die de ge heimen van onbekende streken willen uitvorschen, hoevelen er ook bij de zelfde poging reeds zijn omgekomen. Tot deze streken behoort naast de bei de poolgebieden wel- allereerst het Hi- malayagebied en daarin is het weer de met eeuwig ijs overdekte top van den Mount Everest. waarop nog geen men- schenvoet beeft gestaan. Het is bijna onmogelijk dat telkens, practisch el- ken zomer een poging wordt gewaagd om hem te beklimmen. De laatste ex peditie heeft, evenmin als haar voor gangers, dit doel bereikt doch het is wel interessant om te lezen wat een der deelnemers, kolonel Etherton. er over mededeelt. Een veldtocht, die beslissen zal over den loop der wereldgeschiedenis, wordt niet zorgvuldiger voorbereid dan zulk een expeditie-onderneming De bovengenoemde expeditie is overigens bijzonder interessant, omdat zij min of meer een verkenningstocht was. Men was tot de conclusie geko men. dat de top langs de tot dusver ge volgde wegen niet kon worden be reikt. Alle vroegere expedities moes ten eerder terugkeeren en zagen de deelnemers, die zich aan de laatste étappe hadden gewaagd, niet meer te rug. Men nam zich daarom voor, zoo dicht mogelijk over den top heen te vliegen en aan de hand van gemaakte foto's een nieuwen weg te vinden. Men richtte de vliegtuigen zoodanig in. dat zij met uiterst geringe handbe weging bestuurd kon worden. Te Delhi werden zij gemonteerd en van het vliegveld Poerna in Nepal, aan den voet van het bergmassief. begon de eigenlijke vlucht. Met moeite be reikten de beide tweedekkers in de ijle lucht de voorgeschreven hoogte. Toen begon de vlucht over den top, die een klein plateau bleek te zijn. Een ijzige sneeuwstorm woedde met zoo veel geweld en met zooveel kracht, dat een der zware cabineruiten werd in gedrukt en de vliegtuigen in enkele se conden honderden meters aan hoogte verloren. De foto's lieten ook véél te wenschen over. Enkele dagen later ondernamen de onverschrokken piloten een tweede vlucht, waarbij zij erin slaagden prachtige opnamen te maken. Diep ontroerd wees kolonel Etherton de plaats aan, dicht bij den top, waar de ontdekkers Malluyen en Ivino in 1924 voor het laatst werden gezien. Zij ste gen hooger en verdwenen eindelijk achter een ijsmuur. Nadien heeft geen menschelijk oog hen meer gezien. EEN GROOTE SCHAT UIT DEN TIJD VAN DE OOST-INDIE-VAARDERS. Ongeveer 400 schepen hebben hun onder gang in de „Tafelbaai" gevonden. Binnenkort zullen door een Zuid-Afrikaan- sche bergingsmaatschappij pogingen worden ondernomen om resten van de ladingen op te diepen. Men gelooft namelijk, dat er een schat van over de twintig millioen pond on der de zandmassa's welke de wrakken bedek ken, begraven ligt. Het zand zal door een nieuw type bagger machine, welke zesduizend ton zand in acht uren verwerken kan, verwijderd worden. Tot dusver heeft de maatschappij de plaats van een twaalftal wrakken kunnen bepalen. In de eerste plaats zal de maatschappij een DIMITROF EN ZIJN KAMERADEN IN VRIJHEID. Reeds over de grens gezet naar Rusland. Van bevoegde zijde wordt medegedeeld, dat de drie Bulgaarsche communisten Dimitrof, Popof en Tanef uit Duitschland zijn uitge wezen. Als toelichting wordt meegedeeld, dat de uitwijzing tot nog toe niet kon geschieden aangezien de Bulgaarsche regeering de drie communisten niet als Bulgaarsche onderda nen erkende en weigerde hen toe te laten. Nu de Sovjet-regeering hen onlangs de Russische nationaliteit heeft verleend, be stond de mogelijkheid hen naar Sovjetgebied over te brengen. Hun transport over de Duit- sche grens is thans geschied. Een jaar gevangen gezeten. De drie, vrijgelaten Bulgaren Dimi trof. Popef en Tanef uit het Rijksdag brandproces zijn op het vliegveld van Moskou aangekomen. Bij hun aankomst op het vliegveld van Moskou werden de Bulgaarsche revolutionnairen Dimitrof, Popof en Tanef hartelijk ontvangen door de meest op den voorgrond tredende ver vertegenwoordigers van de Sovjet- Unie, arbeidersdelegaties en delega ties der universiteiten. Toen Dimi trof c.s. uit het vliegtuig stapten, weerklonken de tonen van de Interna tionale en barstte de saamgestroomdo menigte in stormachtige toejuichin gen uit. De Bulgaren zagen er zeer ver moeid uit. De ontvangst te Moskou. De drie nieuwe burgers van de Sov jet-Unie Dimitrof, Popof en Tanef, die door de Duitsche Regeering zijn vrijgelaten, hebben een triomfantelij ken intocht te Moskou gemaakt. Dui zenden bolsjewistische gedelegeerden en andere leden van de Derde Inter nationale bereidden hun een geestdrif tige ontvangst, toen zij op het vlieg veld van Moskou landden. Zij waren onderzoek gaan instellen naar een Neder-!met een extra vliegtulg van Konings- landsch schip, de Haarlem n, welke in 1648 |b gekomen waarheen zii met een met een kostbare lading goud en porcelein, op', geKomen, waaineen^zij met een de thuisreis van Oost-Indië, is gezonken. 145 MAAL OVER DEN OCEAAN. De bekende New Yorksche advocaat Pea- body wiens stokpaardje het was over den Atlantische Oceaan te reizen, is thans plot seling 77 jaar aan hartverlamming in een hotel te Kopenhagen overleden. Hij lag dood op de sofa van zijn kamer. Hij heeft 145 maal den Atlantische Oceaan overgestoken. PROCES TEGEN TWEE PRINSEN. Te Los Angeles begint 19 Maart het proces tegen de beide prinsen Serge en David Mdi- vani, wegens dertien aanklachten van dief stal in verband met hun manipulaties bij de „Pacific Shore Oil Company." Zij worden beschuldigd zich ongever 35.000 van de maatschappij te hebben toe geëigend. De actie wordt tegen hen onder nomen als gevolg van de klachten der aan deelhouders. (Prins David Mdivanj is de vroegere echt genoot van de filmster Mae Murray en zijn broer Serge is onlangs gescheiden van de operazangeres Mary MacCormick.) INPLAATS VAN BESCHUIT MET MUISJES. De kippenfokkersvereeniging te Wörrstadt in Hessen heeft besloten aan elk lid, in welks gezin een blijde gebeurtenis voorkomt, een geschenk in den vorm van kippeneieren te doen. Bij de geboorte van een zoon worden drie, bij die van een dochter twee dozijn ei eren cadeau gedaan. Mijnheer Vaubernier ondervroeg haar heel nauwkeurig omtrent alles, wat haar meester betrof. De persoonsbeschrijving, die zij van den ouden Senechal gaf, kwam zoowel wat kleeding als wat gelaat betrof geheel overeen met het uiterlijk van den vermoorde, maar van dezen was hier niets meer aanwezig, want hij was met kleeding en al, zooals men hem gevonden had in het rijtuig, weggeroofd en daar men ook in de „Morgue" zeer dikwijls de spreekwoordelijke uitdrukking, dat er meer „gelijk" dan „eigen" is, ziet bevestigd, kon er ook thans niets met zekerheid worden vastgesteld. Bitter bedroefd keerde de trouwe Marga retha naar huis terug, waar zij Andreas in een hevige koorts vond. Valentin was er niet, maar bij het ziekbed bevonden zich in zijn plaats Trompelet en August, alsmede Lydia, die de woning was binnengetreden en met ernst had verklaard, dat het haar plicht was, den zieken jongeling te helpen verplegen. XXIX. Zoodra Margaretha aan Trompelet, die haar had zien aankomen en haar reeds tegemoet was gesneld, haar wedervaren had medege deeld, spoedde laatstgenoemde zich naar Valentin en deelde hem de bijzonderheden mede, door ons zooeven verhaald. Valentin begaf zich daarop nogmaals naar het paleis van Argental. Hij vond Gabrielle op het punt van uit te gaan. Zij kon en wilde den markies niets verge ven. Zij moest zich wreken en dacht er aan, den commissaris van politie of den rechter van instructie ronduit alles te gaan mededee- len, wat zij wist, toen Valentin bij haar werd aangediend. Valentin onderrichtte de markiezin omtrent den tegenwoordigen stand van zaken. Vijf minuten daarna verlangde Gabrielle een on derhoud met den markies. Norbert zat in zijn studeerkamer. Hij las niet, hij schreef niet, hij zat daar in diep gewoon vliegtuig vanuit Berlijn wa ren vervoerd. Diep in de sneeuw staande, welke gestadig neerviel, vormde een opge wonden en juichende menigte een dichtee haag. waardoor de voormalige Bulgaren passeerden. De discipline kon niet gehandhaafd blijven en de menigte drong op om haar nieuwe me deburgers te begroeten. Tenslotte wer den alle drie op de schouders genomen en in triomf naar een auto gedragen, welke hen naar het speciale hotel, dat voor hooge bezoekers is gereser veerd, zou brengen. De menigte riep „Lang leve Dimitrof. lang leve de Bul garen Geen der drie Bulgaren was in staat om een woord te spreken, doch Dimitrof kon tenslotte nog in het Russisch uitbrengen „Goedenavond NIET met een NAADJE, maar steekje voor steekje, en draadje voor draadje, breien wij de wollen kousen zeer netjes voor u aan. Ook alle andere soorten wollen-kleeding, kousen en sokken. Voor nieuw werk zijn wij No. 1. Vraagt onze schoolkousen, sportkou sen, voetbalkousen, visscherskousen, truien enz. enz. JAAP SNOR, DEN HELDER, Zuid straat 19. (Let op den Gelen Winkel). Voor Wieringen bij Jb. Kaleveld. nadenken verzonken. Norbert zag zeer bleek, maar had overigens een bedaard en rustig voorkomen als van iemand, die zich van een drukkenden last bevrijd gevoelt, die eindelijk tot een besluit is geraakt, dat hem een zwaren zielestrijd heeft gekost en die nu slechts wacht op het ware oogenblik, om zijn besluit ten uitvoer te brengen. Een geopend pistoolkistje stond naast hem, het daaruit ontbrekende pistool lag voor hem op tafel. Bij het zien binnenkomen van Gabrielle wilde hij opstaan, doch hij scheen daartoe de kracht niet te bezitten. Hij bleef schijnbaar rustig, maar een hevige ontroering maakte zich van hem meester, zijn gezicht werd rood en zijn lippen begonnen te beven, terwijl zijn oogen als 't ware liefkoozend naar het pistool zagen. Gabrielle's gelaat stond hard, spottend en dreigend. Zij bleef voor hem bij de tafel staan. Jij hebt daareven tegenover mij een af schuwelijke comedie gespeeld, begon zij. Ik? vroeg hij, zonder te begrijpen wat zij bedoelde. Ja, jij, herhaalde de markiezin, een co medie van boete en rouw, van gewetenswroe ging, die je nooit hebt gekend en van berouw, waarvoor in je hart zelfs geen plaats is Herinner je je nog, wat je een uur geleden gezegd hebt? Natuurlijk Zou je het nog eens willen herhalen Waarom niet? Ik zei, dat ik mij geluk kig zou achten te sterven door de hand van haar, die ik bemin, dus door die van jou En verder heb je er bijgevoegd, dat er een zeker middel bestond, om jou en Rouquin in het verderf te storten, namelijk wanneer ik naar den procureur der Republiek ging en tot hem zeide „De moordenaar van Sene chal is Loussard, een agent van Rouquin als ik naar de „Morgue" ging en daar ver klaarde „Het onbekende lijk is dat van Senechalals ik tot den rechter van instruc tie zelde „Senechal en ik zijn de erfgenamen van een groot fortuin heb je zoo niet tot mij gesproken Ja, dat deed ik en je hebt volgens mijn raad gehandeld, nietwaar, je hebt den rech ter opgezocht Ik ben dan verloren, zooals ik het verwacht had, maar mijn besluit is ge nomen Hij greep het pistool. Comediespel, anders nietantwoordde Gabrielle, terwijl zij minachtend haar schou ders optrok. Je hebt mij met je rouwbetoon willen mis leiden, is 't niet Gabrielle riep hij uit. Ik heb bewijzen voor hetgeen ik zeg, her nam zij. Terwijl je mijzelf den raad gaf, om de justitie te gaan inlichten, wist je reeds, dat een aanklacht niet baten zou, wist je reeds, dat je niets meer te duchten hadt. Hoe moet ik dit verstaan, Gabrielle O, je bent een volleerd acteur, je speelt je rol uitmuntend Gabrielle, spreek toch niet in raadsels Zeg mij, wat je bedoelt. Ik weet alles Maar ik, Gabrielle, ik weet niets Welnu, in ronde woorden dan de moor denaar, wiens herkenning je verderf heette, bevindt zich niet meer in handen van het gerecht Wat zegt ge En het slachtoffer, waarvan moest wor den vastgesteld, wie en wat het was geweest, om over jou het doodvonnis te doen uitspre ken, het hjk van Senechal, is uit de „Morgue" verdwenen Gabrielle, wat zeg je daar Loussard ontsnapt, het lijk van Senechal verdwenen Wat vertel je me daar voor sprookjes Het is de waarheid, en dat weet nie mand beter dan jij De markies was opgestaan en beschouwde Gabrielle eenige oogenblikken stilzwijgend* hij zag het haar aan, dat zij de waarheid sprak. (Wordt vervolgd.!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1