i"6" 18 66» VEIUR BBRTILS 25e JAARGANG VRIJDAG 9 MAART 1934 No. 20 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN ÉN OMSTREKEN m|B OM HET GOUD BEGROOTING ZUIDERZEEFONDS. Berteis' Kunstkorrel in de praktijk. WIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1. UITGEVER CORN. J. BOSEER WIERINGEN. BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels Iedere regel meer 1 0.50 f 0.10. Bij opkomende Ongesteldheid, hoofdpijn, kiespijn en pijnen, ontstaan door een ver' koudheid: Aspirin! Sinds jaren beproefd, altijd onschadelijk bevonden. Let er op, dat U de echte Aspirin krijgt met Bayer- kruis en oranje band om de verpakking ar in de. oranieband-büis)es v^n iran(eiafcjer vaIV'2 Tab:; TO-Xts BINNENLANDSCH NIEUWS. GOUDEN DAGEN VOOR DEN FISCUS. Te 's Gravenhage voor 25 millioen aan verzwegen vermogens aangegeven. De stroom van aangiften van verzwegen vermogens, waartoe de Minister van Finan ciën tot 1 Mei a.s. de gelegenheid heeft open gesteld, houdt nog steeds aan. Te 's-Gravenhage is tot nu toe voor niet minder dan 25 millioen aan verzwegen ver mogens aangegeven door 1040 personen. Ook is voor ongeveer 2 millioen aan verzwegen inkomens aangegeven. Het grootste verzwe gen vermogen bedroeg f 440.000, dan volgen o.a. f 150.000 en f 80.000. Bij deze 1040 geval len zijn vele kleine posten, o.a. vele spaar ders. Op de groote posten wordt nog gewacht. Na 1 Mei zullen, bij het ontdekken van ver zwegen bedragen, de bepalingen der wet in haar volle strengheid worden toegepast. Bij de Inspectie Breda werd tot heden on geveer 3 millioen gulden verzwegen vermogen en het inkomen daaruit over het jaar 1931 '32 aangegeven. De algemeene indruk, aldus verklaarde de inspecteur der Directe Belastin gen te Breda is, dat de landbouwers, de mid denstanders en in 't algemeen de kleinere man, druk aan 't aanzuiveren zijn. De groo te kapitalen echter blijven hier nog achter wege. Verder werd te Tilburg totnutoe aangifte gedaan van zes millioen verzwegen vermogen Bij 's Rijks belangen te Apeldoorn zijn 200 aangiften van verzwegen vermogen ontvan gen, met een gemiddeld totaalbedrag van f 1.5 millioen over elk der betrokken belas tingjaren. Bij den inspecteur der Directe Belastingen te Meppel is reeds ongeveer een millioen aan verzwegen en voor belasting in aanmerking komende gelden aangegeven. Het verzwegen vermogen, dat in de inspec tie Helmond, tot dusverre is aangegeven, be draagt reeds ruim vier millioen. BELASTING-CENSUUR. Men deelt de volgende historie mede Een dokter had zich voor den Inspecteur der Belastingen te verantwoorden. De Inspec teur kon zich namelijk niet vereenigen met 's dokters aangifte voor de Inkomstenbelas ting. Ik zou graag willen weten wat u van uw patiënten ontvangt, zoo zei hij tot den dok ter. Pardon inspecteur, de namen mijner patiënten zijn beroepsgeheim. Dat weet ik. 't Is me alleen om de be dragen te doen. Neem u uw patienlijst voor u en deel me alleen mee welke bedragen u hebt ontvangen. Dan zal ik die noteeren. De dokter begon. Las getallen op en de in specteur noteerde. Na een poos zei de inspec teur Ik heb me vergist, dokter. Wil u nog eens even van voren af aan beginnen En bij de tweede vermelding bleken de cij fers niet met de eerste te kloppen. De dokter had vergeten welke bedragen hij de eerste maal niet had opgegeven GEMEENTESECRETARIS VERDACHT VAN VERDUISTERING. Dinsdagmorgen is J. T., oud-gemeente-sec- retaris en oud-gemeente-ontvanger te Veen (N.-Br.), die gearresteerd was als verdacht van gepleegde verduistering ten nadeele van de gemeente Veen door de marechaussee te Heusden naar het huis van bewaring te Den Bosch overgebracht. OVERVAL MET ROOF. Vrouw overvallen daders ontkomen. Dinsdagmorgen omstreeks 10 uur is op den Amsterdamschenweg te Amstelveen een bru tale overval met roof geschied ten huize van den veekoopman H. J. Gels. De woning ligt op eenigen afstand van den grooten weg, iets in de laagte en op ongeveer 15 M. verwijderd van de naastbij zijnde huizen. Aldaar vervoeg den zich twee mannen aan de deur, die, toen de vrouw des huizes, die alleen thuis was, o- pendeed, voorgaven een ruiker bloemen te komen afgeven die zou zijn besteld, maar waarvan mevrouw G. niets afwist. Zoodra de deur geopend was, zijn de man nen naar binnen gedrongen en hebben zij de vrouw tegen den grond geworpen, haar ver volgens aan handen en voeten met een elec- triciteitssnoer vastgebonden en een prop in den mond geduwd. Zij gaven de vrouw, die weerstand bood, met een of ander voorwerp een harden slag op het hoofd, tengevolge waarvan zij een bloedende wonde opliep. Daarna hebben zij in de woning alles onderst boven gehaald. Uit het bureau, dat geopend was, hebben zij een hoeveelheid geld gestolen, evenals uit de brandkast, welke zij met den sleutel heb ben kunnen openen. In totaal hebben zij on geveer f 300 gestolen. Verder hebben zij blijk baar niets van hun gading gevonden. De mannen zijn er ijlings vandoor gegaan, zonder een spoor achter te laten. De vrouw wist zich na korten tijd los te werken en heeft toen hulp van omwonenden ingeroepen. De politie heeft een uitgebreid onderzoek in gesteld. Dokter Middeldorp heeft mevrouw G. verbonden. Zij heeft een vrij volledig signa lement van de indringers kunnen geven. KIND IN BRAND GERAAKT. Aan de wonden overleden. In een onbewaakt oogenblik is het driejarig dochtertje van den spoorwegarbeider Huy- bers te Beugen (N.Br.) in aanraking geko men met een brandende petroleumlamp. De ouders, die in een aangrenzende kamer zaten werden door het gegil van het kind gewaar schuwd. Toen zij toesnelden, stonden de kleer tjes van de kleine in lichte laaie. Met groote moeite wist men de vlammen te dooven. Het kind, dat over het geheele lichaam zware brandwonden had bekomen, is aan de gevol gen overleden. GEDROOGDE APPELEN. Een lezer te Apeldoorn wijst er op, dat te genwoordig zooveel gedroogde Amerikaansche appelen worden ingevoerd, terwijl het Neder- landsche fruit zoo goedkoop is. Hij stelt nu de vraag, of het wellicht wenschelijk en mo gelijk zou zijn, dat ook in Nederland zulk een industrie zou worden gevestigd. Op het platteland worden veel appelen ge droogd voor eigen gebruik, b.v. op de ouder- wetsche bakkersoven. DE TARWEPRIJS. De gewestelijke tarwe-organisatie voor Noordholland en Zuidholland hebben in hare j aarlij ksche algemeene vergaderingen het gerucht besproken, dat de overheid voorne mens zou zijn den richtprijs tarwe van f 12 per 100 K.G. te verlagen. De vergaderingen besloten met algemeene stemmen met het oog op de slechte positie waarin de akkerbouwers, ondanks de diverse maatregelen, nog verkeeren, er bij de bevoe- FEUILLETON. de instanties met den meesten klem op aan te dringen om niet tot deze verlaging van den richtprijs over te gaan. AUTO IN KANAAL. Jongeman verdronken. De 23-jarige A. Gerrits uit Zwolle, die bij een kruideniersfirma te Elburg in betrekking was, vertrok Donderdagavond j.1. per auto uit Elburg om een bezoek te brengen aan zijn verloofde te Heerde. Sindsdien werd hij ver mist. Maandagavond bemerkte een schipper die in het Apeldoornsche kanaal voer, dat er een auto op den bodem van het kanaal lag. De auto werd opgehaald het bleek den wa gen te zijn, waarmede Gerrits Donderdag avond uit Elburg was vertrokken. Het lijk werd in de auto gevonden. DRANKEN UIT NEDERLANDSCH FRUIT. Verslag van prof. Sprenger. In „De Tuinderij" wordt gepubliceerd een verslag van prof. A. M. Sprenger over het verwerken van Nederlandsch fruit tot dran ken. Blijkens dit verslag is het geen gemak kelijke taak om het publiek tot het gebruik van dranken uit eigen fruit over te halen en dat alleen succes te bereiken zal zijn door voortdurend op hetzelfde aanbeeld te kloppen. Toch zijn er reeds resultaten bereikt, welke tot tevredenheid strekken. Dat er inderdaad eenige belangstelling voor deze verwerking komt, blijkt uit het feit, dat de eerste fabriek werd ingericht voor zoete most en gepasteuri seerde mostbereiding, terwijl fabrieken voor het verwerken van bestaande vruchten, de fabricatie in het klein begonnen en nog voortzetten. Vooral de vraag naar zoete most wordt steeds grooter, hetgeen in de omgeving van Wageningen en Arnhem steeds meer merkbaar werd. De hoeveelheid fruit, die dit jaar voor de zoete mostbereiding verbruikt werd, is nog niet zeer groot en wordt geschat op plm. 120.000 Kg. reeds heeft dit verbruik goede gevolgen gehad op den verkoop van het fruit. In het laboratorium worden uit bijna alle vruchtsoorten dranken vervaardigd en de verschillende problemen onderzocht, welke daarbij rijzen. Vaak is de oplossing daarvan zeer moeilijk, daar men te doen heeft met uiterst subtiele, chemische en biologische kwesties, waaromtrent nog zoo goed als niets bekend is. BÜITENLANDSCH NIEUWS. Inschrijving Handelsregister Alkmaar. Van 27 Februari 5 Maart 1934. Nieuwe zakenFruitcultuuronderneming VeermanKaper N.V., Noord Scharwoude, Waarddijk 8. Exploiteeren van tuinderijen J. H. Geus, Schildereind 60, Texel. Timmer man L. de Beer, 2e Vroonstraat 65, Den Hel der Handel in leder en fournituren Firma Oei jee en Kraft, Weezenstraat 28, Den Helder. Aannemers Joh. Schrama, Weverstraat 24, Texel. Winkel in damesmode H. Meijer (eig. G. H. F. Meijer), Kanaalweg 108, Den Helder. Grossierderij in wol en elastiek artikelen. Wijzigingen „Het Wapen van Akersloot", Akersloot, Schouw 354. Café. Nieuwe eige naar W. Tijmes Coop. Boerenleenbank te Dirkshorn, Harenkarspel. Benoemd tot plaats vervangend kassier W. Kistemaker N.V. Cultuur Maatschappij „Het Noorden", Molen vaart 355, Anna Paulowna. In liquidatie ge treden R. Waiboer Pz., Schagerbrug E 166, Zijpe. In landbouwzaden. Overgegaan aan P. Waiboer Gebr. C. en G. van Os, Spoor- gracht 5, Den Helder. Handel in groenten etc. Filiaal te Den Helder, Stakman Bossestraat opgeheven; Fa. L. Buter Wzn. (eig. J. Kalf), Jansenstraat 2, Den Helder. Kruidenierswin kel. Filiaal gevestigd te Den Helder, Ambon- straat 88 Mineraalwaterfabriek „Hollaar", Westerweg 332, Alkmaar. Overgegaan aan H. A. Evers Fa. Bernh. Meijer (magazijn „De Ster"), Spoorstraat 26—28, Den Helder. Winkel in manufacturen. Vennootschap ont bonden. Bedrijf voortgezet door vennootE. D. L. Meijer D. Leek, Westerweg C 259, Hei- loo. Brood- en koekbakkerij. Nieuwe eigenaar Th. Leek. Bestuurswijziging vond plaats in Coop. Ver. Alkmaarsche Spekzouterij U. A., Lange- straat 32, AlkmaarCoop. Zuivelfabriek „West-Friesland", Winkel. 3f 83. Gabrielle zweeg en wendde zich van hem af. Alleen tegenover jou heb ik misdreven en van jou alleen heb ik mijn vergiffenis af te smeeken, fluisterde hij. Maar anderen lijden toch ook door jouw toedoen, antwoordde de jonge vrouw. Ik sta geheel buiten de misdaden, die Rouquin pleegt, dat verzeker ik je plechtig. Aan mijn handen kleeft geen bloed De markiezin wilde zich verwijderen, maar hij trad nogmaals op haar toe. Ik zweer je, Gabrielle, hernam hij met een huivering, ik ben onschuldig aan den dood van Simeon, die je eens uit de handen van Rouquin's agenten heeft pogen te red den, ik wist niets van het lage plan, om vader Senechal te vermoorden en had zelfs geen vermoeden van de wreede wijze, waarop men het leven van zijn zoon Andreas zou vernie tigen Die laatste daad was de afschuwelijkste, want men sloeg niet alleen het lichaam, maar brak tevens het hart van den armen jongen Ik geloof je, zei Gabrielle eenvoudig, doch met overtuiging. Het gelaat van Norbert d'Argental helderde zichtbaar op. Maar, hervatte Gabrielle na eenig zwij gen, al heb je geen werkzaam aandeel geno men aan de misdrijven van Rouquin, al kleeft in den eigenlijken zin van het woord geen bloed aan je handen, je waart niettemin de bondgenoot van den booswicht, die ze volvoe ren liet of zelf volvoerde. Een overeenkomst, vrijwillig door jou met hem gesloten, bindt je aan den ellendeling. In het vergoten bloed hoopte je beiden je geluk en je fortuin te zullen vinden. Je begeerte naa/ genot en weelde je zucht naar eer hebben je gevoerd tot den man, wiens medeplichtige je werd, tot den man, die je al de deugden van je voor vaderen heeft doen vergeten En waartoe dat alles Waartoe moorden op Simeon, Sene chal en Andreas gepleegd Ik zal het je zeg gen. Slechts om in het bezit te geraken van het groote fortuin, dat door mijn oom Berta- ra werd nagelaten, welk fortuin gewis gelij kelijk tusschen jou en Rouquin moest ver deeld worden Weet je wel, dat je zelf mij dit indertijd hebt gezegd, zij het ook niet met zulke ronde woorden als ik het thans aan jou herhaal De markies boog het hoofd. Zijn lippen vormden drie woorden, die echter niet onver staanbaar werden geuit, de woorden „Het is waar Zij maakte een beweging om hem te verla ten. Ga nog niet heen, riep hij. Wat moet ik doen, om je mijn liefde te bewijzen Zeg het mij, ik ben tot alles bereid. Maak de dooden weer levend antwoord de de markiezin. Hoe, wat Dat dien je zelfde weten, ik kan het je niet zeggen Als het waar is, wat je daareven hebt uitgesproken, zal je gevoel van berouw je duidelijk genoeg voorschrijven, hoe je van dit oogenblik af te handelen hebt. Gabrielle was reeds bij de deur. Daar bleef zij staan, zij had nog een vraag op de lippen. Het was, alsof hij altijd wist, wat zij dacht, nog voor zij gesproken had. Wat wil je mij vragen zei hij. Slechts één ding. Waarom heb je zoo lang geheim gehouden, dat mijn vader nog leeft Waarom heb je, zoo het althans waar is, een geheim gemaakt van je poging om Andreas Senechal te redden, toen hij nog te redden was Zie je dan niet in, zei hij met een die pen zucht, dat Rouquin, zoo hij slechts ver moeden kon dat ik een afgrijzen heb voor zijn gruweldaden en voor het fortuin dat tot zulk een hoogen prijs moest bemachtigd wor den, zoo hij wist dat ik vader Bertara gered CHOLERA-EPIDEMIE OP MINDANAO. Volgens een mededeeling van het Ameri kaansche gezondheidsbureau is in het Zuide lijk deel van het eiland Mindanao (Philippij- nen) een cholera-epidemie uitgebroken. De epidemie heeft een kwaadaardig karakter en meer dan 300 personen zijn reeds bezweken. De Amerikaansche autoriteiten gelooven ech ter niet, dat de epidemie zich ook over de andere landen van de Philippijnen zal ver spreiden. AVONTUURLIJKE ONTSNAPPING UIT EEN GEVANGENIS. Berucht bankroover er met vier mede-gevangenen vandoor. De beruchte bankroover Dillinger is thans voor de tweede maal onder sensationeele om standigheden uit de gevangenis ontsnapt. Dillinger, die was Ingesloten in de staatsge vangenis van Indiana te Crownpoint, dwong den cipier zijn cel te openen, doordat hij hem bedreigde met een houten pistool, dat hij in het geheim had gemaakt. De andere vier cel bewoners, onder wie een neger, noodzaakte hij, hem te begeleiden. Zij gingen het bureau van den gevangenisdirecteur binnen. Dillin ger maakte zich meester van een machine geweer, dat daar werd bewaard, sleepte een gevangenisbeambte als gijzelaar met zich mede, stal in de garage een auto en raasde daarna met zijn celgenooten en den garage had en Andreas Senechal had willen redden, zie je niet in, dat hij dan mijn doodsvijand zou zijn geworden En je bent bang voor hem, nietwaar Ja, ik vrees hem O, lach niet, Gabriel le. Ik vrees hem niet voor mijzelf, ik sidder voor jou Voor mij Ja, voor jou Zijn wraak zou niet mij alleen, maar ook jou treffen. Van het oogen blik af, waarop ik mij als zijn vijand verklaar, zijn wij beiden vogelvrij, dat staat als een rots zoo vastZijn haat is de haat van een duivel en daarom ben ik zoo beducht voor je Zou je dan niet een woord van vergiffenis voor mij over hebben O, ik vraag geen be paalde toezegging daarvan, open mij slechts een flauw verschiet van hoop in den duiste ren nacht, die mij omgeeft, sedert ik je be min Hij sprak nauwelijks hoorbaar, alsof zijn aandoeningen zijn stem verstikten. Maar Gabrielle zag in haar verbeelding we der haar eigen ontvoering, het vermetele op treden van den markies in het eenzame huis, waar men haar als een gevangene had opge sloten, haar huwelijk en de feestviering op Bois-Tordu. Zij dacht aan Valentin, die door Norbert op zulk een laaghartige wijze bedrogen was. Zij doorleefde in dit oogenblik nog eens al de smart, al den angst, al de kwellingen van haar bestaan, geketend als zij was aan den man, die haar al haar levensgeluk had ont roofd. De markies las den loop harer gedachten op haar gelaat. Gabrielle, mompelde hij. Zij ging langzaam uit de kamer, zonder verder een woord te zeggen. Norbert drukte zijn hand tegen zijn voor hoofd. Een diepe zucht ontwelde aan zijn beklemd gemoed. Hij zonk in zijn stoel te rug en verviel in een doffe mijmering. XXX. Het werd avond en de markiee bleef maar bewaker in de richting van Chicago. De po litie achtervolgde hen onmiddellijk en in weer wil van het feit, dat uit de auto werd gescho ten, gelukte het haar drie der gedetineerden weder te arresteeren. Dillinger zelf en de neger zijn ontkomen. Een politieagent is door een schot van Dillinger doodelijk gewond. Dillinger is een van de meest gevreesde misdadigers der Vereenigde Staten. Hij was eerst kort geleden weer gearresteerd, nadat hij in den vorigen zomer onder even avon tuurlijke omstandigheden uit de gevangenis was uitgebroken. Toepassing Zuiderzee-Steun wet. De Noordoostelijke polder. Exploi tatie, wijze van uitgifte en bestuurs vorm. Een historisch moment in de Kamer. De heer va nde Bildt (r.k.) betreedt de tri bune. Hij is niet alleen. Want op een tafeltje naast hem prijkt een geheimzinnig voorwerp, dat, in afmetingen en verschijningsvorm uit de verte den indruk maakt van een tooneel- pruik. In den loop van het debat blijkt ech ter, dat de roomsch-katholieke afgevaardigde zijn betoog over de toepassing der Zuiderzee- steunwet met een aanschouwelijk voorbeeld heeft willen verduidelijken. Het vermelde object was nl. een bos wier. De wiervisschers op de Wadden-eilanden verkeeren in treurige omstandigheden. De vraag is nu, of deze om standigheden gevolg zijn van de afsluiting of niet. In de schriftelijke bescheiden heeft de Minister van Waterstaat verklaard, dat de ziekte van het wier geen verband houdt met de afsluiting, maar is terug te voeren op een infectie, die voorkomt langs een kustgebied, dat zich uitstrekt tot de Oostzee. De heer van der Bilt betoogde blijkbaar het tegendeel. Slechts is ons niet geheel duidelijk geworden, of het vertoonde specimen tot de gezonde of De heer A.Tromp te Hol-- landsche Rading achryft ona dd.17 Februari 193"-: Gedurende 7 jaar heb ik thans Bertels'Kunstkor- rel aan myn pluimvee ge voerd en hiermee steeds de schitterendste resul taten gehad. Over 1933 bedroeg de ge middelde eierproductie 182; eieren perkip.ter- wyl. de voederkosten op heden 0,7' cent per kip per, dag- bedragen. OUEFABRIEKEN N.V. AMSTERDAM ongezonde soort behoorde. De belangen der wiermaaiers en garnalenvisschers zijn, be halve door den heer van der Bilt ook verde digd door de heeren Duymaer van Twist (a.r.) en Cramer (s.d.a.p.) Buiten dit onderdeel is echter in het algemeen ook dit jaar weer critiek uitgeoefend op de wijze, waarop de Zuiderzeesteunwet is toegepast. De bedoeling toch was een tegemoetkoming te verleenen wegens de schade, welke de afsluiting met zich mee heeft gebracht. De bezwaren tegen de te schriele en bureau cratische toepassing van deze wet kwamen van zoovele zijden en werden met zooveel nadruk naar voren gebracht, dat de minis ter goed zal doen, ze met meer dan een vage toezegging te beantwoorden. Een geheele reeks afgevaardigden en wel de heeren Van der Bilt (r.k.) Lingbeek (herv. geref. staatspartij), Duymaer van Twist (a.r.), Cra mer (s.d.a.p.), Van den Heuvel (a.r.), Biere- ma (vrijh.b.), Van der Zaal (a.r.) Drop (s.d. a.p.) en Snoeck Henkemans (c.h.) heeft over deze toepassing geklaagd. Ds. Lingbeek ging zelfs zoover, de besluiten van de betref fende aan het Amsterdamsche Rokin zete lende commissie te vergelijken met de vonnis sen van den Bloedraad. De heer Duymaer van Twist vond het geheele karakter van „steunwet" verkeerd, want hierdoor worden de menschen belemmerd naar ander werk uit te zien. Blijkt de Zuiderzeesteunwet onjuist te werken zoo de heer Bierema dan aar- zele men niet haar te wijzigen. De heer Van der zaal onderstreepte de „psychologische be- teekenis" der klachten. De heer Drop ten slotte kwam met een rijke casuistiek. Het woord is thans aan den minister. Belangrijk punt in deze beschouwingen werd gevormd door de quaestie of en op welke wijze met verdere inpoldering moet worden voortgegaan. Onlangs heeft de regeering bij monde van minister Colijn in de Eerste Ka mer verklaard, dat na de aanneming der be grooting een programma van werkverschaf fing zal worden uitgevoerd. De onderdeelen van dit programma zullen met 60 millioen leeningsgeld worden gefinancierd. Ook in het schriftelijk overleg over deze speciale begroo ting is reeds tot uiting gekomen, dat de re geering van plan is de inpolderingen voort te zetten. Zooals bekend, komt na de Wieringer- meer thans de Noord-Oostelijke polder aan de beurt. Met persoonlijke varianten hebben met na me de heeren Ebels (v.d.), Van Voorst tot Voorst (r.k.), Van den Heuvel (a.r.) en Van voortdurend in dezelfde houding in zijn stoel zitten. De verdooving was van lieverlede in een soort sluimering overgegaan. De kamerdienaar, die zich ongerust begon te maken, daar alles in het vertrek van den markies zoo doodstil bleef, trad binnen om zijn bevelen te vernemen. Hij zag wel, dat de markies sliep en trok zich behoedzaam terug. Een uur later trad hij nogmaals binnen. Hij vond zijn meester juist zooals den vorigen keer. Mijnheer riep hij, mijnheer de markies! Hij kreeg geen antwoord. Hij legde de hand op den schouder van den markies en moest hem feitelijk schudden, om hem de oogen eindelijk te doen opslaan. Er stonden twee brandende lampen op de schrijftafel. De markies herkende zijn dienaar en kon weer denken. Hij begreep, dat hij na het ver trek van Gabrielle in een doffen slaap moest zijn verzonken. Ik wil rusten, zei hij met matte stem, zijn dienaar wegzendend. Moet mijnheer niet wat eten? vroeg deze. Mij goed. Breng het een en ander maar hier Vijf minuten later dekte de bediende een kleine tafel in den salon en ging heen, ter wijl de markies in zijn vreemden, slaperigen toestand alleen achter bleef. Norbert had niet den minsten etenstrek en gebruikte daarom niets. Thans achterover in zijn stoel geleund, droomde hij. Zijn vervlo gen leven ging hem in den geest voorbij. Een leven met tekortkomingen, altijddurende te kortkomingen in den meest uitgebreiden zin van dat woord. Toen kwam de opoffering van zijn eer, doordien hij zich met den boos wicht in liet, wat allerlei slechte handelin gen en bloedige daden tengevolge had. Om een aanzienlijk vermogen te bemachtigen, om zijn zucht naar eer en grootheid te bevre digen, had hij dat alleen gedaan En hoe was thans zijn bestaan Honderdmaal rampzali ger dan ooit te voren, want in zijn hart brandde de ongeneeslijke wond eener hope- looze liefde, eener liefde, waartegen hij lan gen tijd geheel vruchteloos had gestreden. Hij had gepoogd, Gabrielle niet te beminnen, elk gevoel van liefde voor haar te onderdruk ken. Maar de schoonheid van de vrouw, die steeds in zijn nabijheid was, haar zich onder zijn oogen ontwikkelende jonkvrouwelijke schoonheid, deed telkens en telkens meer zijn liefde ontvlammen, maar tevens zijn folterin gen toenemen. En die oprechte liefde, hoe vurig dan ook, beschermde tevens Gabrielle voor ruw geweld. Meermalen had hij er aan gedacht, haar van zich te verwijderen, haar de vrijheid terug te geven, hij had besloten zelf zijn paleis te verlaten, de bekoring te ontvluchten, haar niet meer te zien, maar zijn liefde was sterker dan zijn wilskracht. Zoo was hij dan gebleven en vond er een genot in, een wreedaardig genot, om te lijden terwille dier vrouw. Hij had haar gezegd, en dat was inderdaad de waarheid, dat zijn ge heele bestaan woest en ledig was geworden. Hij ging niet meer uithij verwaarloosde de politiek, het gezelschapsleven, zijn geldelijke zaken en bekommerde zich volstrekt niet meer om naam of aanzien. Men zeide van hem, dat hij ziek was en dichtte hem allerlei kwalen toe, doch de eenige kwaal, die hem deed lijden, was zijn onbeantwoorde liefde voor Gabrielle. Het was reeds laat geworden, toen de mar kies eindelijk opstond, hij was stram van le den en huiverde niettegenstaande het prach tige zomerweder. Zijn gelaat scheen zeer verouderd, hij had rimpels op het voorhoofd en aan de slapen begon zijn haar reeds te grijzen. Met sleepen den tred liep hij enkele malen zijn kamer op en neer, schoof de gordijnen wijd open en staarde op het voorplein. Het plein was leeg en door enkele lantaarns verlicht. De bedienden waren aan hun bezigheden. Achter de vensters der markiezin, welke op dezelfde verdieping in den rechtervleugel van het paleis waren gelegen, zag hij nergens licht. Wordt vervolgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1