25e JAARGANG DINSDAG 13 MAART 1934 No. 21 SIP NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGBN EN OMSTREKEN l||l|gp FRUIT ALS GENEESMIDDEL OM HET GOUD. iWIERINGER COURARTll VERSCHIJNT ELKEN BUREAU ADVERTENTIëN: DINSDAG en VRIJDAG UITGEVER Hippolytushoef Wieringen Van 1 5 regels f 0.50 ABONNEMENTSPRIJS CORN. J. BOSKER WIERINGEN. Telef. Intercomm. No. 19. Iedere regel meer f 0.10. per 3 maanden 1. (uit een artikel van Dr. Henri Bouquet in „Revue générale des Sciences", Parijs, 1531 Augustus 1933.) ï"\E meeste fruitsoorten heeft men reeds sinds de oudste tijden hoogelijk gewaar deerd. Ik zal mij echter binnen het bestek van dit artikel bepalen tot slechts en kele soorten, waarvan men het gebruik in den vorm van een regelmatige kuur heeft aanbevolen. Hierbij heeft men hoogstens met een half dozijn soorten te doen. Alvorens tot een opsomming ervan over te gaan, zullen wij allereerst onze aandacht wij den aan enkele algemeene overwegingen. Een fruitkuur bezit onbetwistbare voordeelen. Zij maakt een beperking der voeding moge lijk, iets wat veel vaker aanbeveling verdient dan men geneigd is te gelooven. Wanneer men een lijder aan zwaarlijvigheid, rheuma- tiek, overspanning, of aderverkalking zou v/illen voorschrijven, gedurende één of twee etmalen te gaan vasten, dan zou dit onge twijfeld verontwaardigde protesten uitlokken. Vervangen wij echter deze algeheele onthou ding van voeding Hoor het voorschrift, om een dag lang uitsluitend fruit te nuttigen, dan wordt de zaak al direct aannemelijker. In de eerste plaats kan een patiënt op deze wijze tijdens de maaltijden mede aan tafel plaats nemen, zonder veroordeeld te zijn, de uitsluitende rol van toekijker te spelen. Wan neer hij het ook al betreurt, dat hij niets van de gerechten kan nuttigen, die zijn oog pas- seeren, dan verschaft het fruit hem toch de mogelijkheid iets te eten, dat hem goed smaakt en tevens voedzaam is. Dat fruit inderdaad voedzaam is, dient men zich steeds voor oogen te houden. De, zij het beperkte voedingsbestanddeelen, die het be vat, bestaan voornamelijk uit suikers en vi taminen. Naast de voedingsbestanddeelen, bevat het fruit voorts cellulose, die weliswaar onverteerbaar is, maar die een buitengewoon nuttige rol speelt bij de spijsvertering. Maar bovenal beteekent het nuttigen van fruit de toepassing van een volmaakte alkali- kuur. Linossier heeft indertijd uitgerekend, dat één kilogram aardbeien aan het lichaam een even groote hoeveelheid alkali verschaft als 9 gram natriumbicarbonaat. Eén kilogram druiven komt weliswaar slechts met 6 gram natriumbicarbonaat overeen, maar ook dit kwantum is nog belangrijk genoeg. Voorts dienen wij na te gaan, of sommige fruitsoorten voor bepaalde ziekten speciaal geschikt zijn, dan wel of zij elkaar kunnen vervangen. Dit laatste zou een groot voordeel beteekenen, aangezien de natuur ons niet alle fruitsoorten tegelijkertijd, doch in een onveranderlijke volgorde verschaft. Laten wij dus met de aardbeien beginnen, al zal dit velen ook weinig verstandig toeschij nen. Talrijk zijn immers degenen, die aan de aardbeien slechte eigenschappen toeschrijven, zooals het veroorzaken van verschillende soorten uitslag, w.o. speciaal netelroos. In werkelijkheid is het netelroosprobleem echter veel minder eenvoudig. Het houdt verband met het probleem der gevoeligheid voor prik kels, dat niet met enkele woorden kan wor den opgelost. Men zou zich dan ook met Hen ri Leclerc kunnen afvragen, of het wel van rechtvaardigheid getuigt, om na een uitge breid diner, waarbij aan het slot aardbeien werden rondgediend, deze laatste alleen voor het eventueel uitbreken van netelroos en alle overige gerechten van iedere schuld vrij te pleiten. Maar laten wij niet overdreven sceptisch zijn en erkennen, dat inderdaad de aardbei meer dan eens de schuldige is. Desondanks is een aardbeienkuur doelmatig voor allen, die aan gewrichtsontstekingen lij den. Voor lijders aan rheumatiek is zij zelfs bijzonder aanbevelenswaardig, daar de che mische analyse ons heeft doen zien, dat aard beien salicylzuur bevatten. De beroemde Lin- naeus heeft het aan de aardbeien te danken FEUILLETON (84. Norbert beschouwde het eene venster na het andere, in de flauwe hoop dat hier of daar de schaduw van haar beeld zirh op de gordijnen mocht af- teekenen. Er was daar een kleine salon, waar Gabrielle zich bij voorkeur alleen op hield, lezend of droomend, dikwijls tot laat in den nacht. Daar was ook een ander vertrek, haar toiletkamer en daarnevens haar slaapkamer. Norbert's blikken dwaalden daar heen. Hij had die kamer nog nooit be treden. Daar was zij in haar vesting, die haar verachting en haat voor hem met onneembare muren had omringd. Zij is waarschijnlijk in de eet zaal dacht de markies. Het denkbeeld kwam bij he,m op, zich eveneens derwaarts te begeven, teneinde tenminste het zeldzame oogen blik waar te nemen, dat hij haar kon zien en bewonderen en dezelfde lucht met haar inademen. Gabrielle was echter ongetwijfeld reeds klaar piet eten, want er kwam licht op haar kamer. Het was een schoone, warme avond en sterk geurden de bloemen na den heeten zomerdag. Thans werd aan haar vleugel een venster opengeslagen en er vertoonde gehad, dat hij genezen is van de jicht, waar aan hij leed. Drie honderd gram aardbeien per dag schijnt de vereischte hoeveelheid te zijn, die moet worden voorgeschreven, hetzij als uitsluitend voedingsmiddel tijdens de dagen van het diëet, hetzij (In drie porties verdeeld) ter consumptie vóór de maaltijden. Het is in dit verband, dat men rekening dient te houden met de voedingswaarde van fruit, daar men nadat men aardbeien heeft gegeten, zich van een ander deel van het menu dient te ont houden. Vervolgens komt de appel aan de beurt. Met betrekking tot deze vrucht zal ik zeer kort zijn. Ik wil er slechts de aandacht op vestigen, dat deze volmaakte vrucht zoowel bij lijders aan jicht als bij gal- en niersteen lijders haar groote deugden heeft bewezen. De peer kan den appel vervangen. Het is echter slechts een onvoldoende vervanging wat de voedingseigenschappen aangaat, niet wat den smaak betreft natuurlijk. Maar heb ben wij eigenlijk wel een plaatsvervanger voor den appel noodig Het is immers tegen woordig mogelijk, gedurende het geheele jaar appels te eten. De Californische appels zijni fraai van uiterlijk en goed van smaak. Welis waar staan zij niet op één lijn met onze ei gen goudreinetten en sterappels, maar bij ge brek aan broodVooral daar ten aanzien van de karakteristieke eigenschappen geen verschillen zijn te constateeren. De druif is vrijwel in alle tijden hoogelijk gewaardeerd reeds Plinius en de Romein- sche geneesheer Celsus maken melding van druivenkuren. Druiven worden tegenwoordig in tal van vormen aanbevolen, zoowel in den vorm van niet gegist druivensap, als in natu- ra. Druiven bezitten talrijke voordeelen. Zij bevorderen de urine-afscheiding en de spijs vertering. Zij verminderen de hoeveelheid urinezuur, dat men voor zooveel kwalen ver antwoordelijk stelt. Zij bevorderen de gal-af- scheiding en tenslotte bezitten zij een zeer groote voedingswaarde. Het is dan ook duide lijk, dat bij tal van ziekten het eten van druiven aanbeveling verdient, o.a. voor hard- lijvigen, zwaarlijvigen, lijders aan leveraan doeningen, bij galsteenen, enz. De te nutti gen hoeveelheid bedraagt 500 gram op de nuchtere maag, nogmaals 500 gram voor het middagmaal en tenslotte opnieuw een pond voor het avondmaal. Tenslotte de sinaasappel. Van het oogen- biik af, dat hij in Frankrijk bekend werd, d.w.z. in de 16de eeuw, hebben zijn liefheb bers hem alle mogelijke deugden toegeschre ven. Men zag in den sinaasappel een der buitengewone geneesmiddelen, die in staat zouden zijn, gal- en niersteenen op te lossen. Nog later meende men, dat degeen die sinaas appels at, eeuwig jong zou blijven. Wij hebben op al dit enthousiasme een domper gezet, maar toch heeft de sinaasap pel nog altijd een bijzonder goede plaats in het rijk der vruchten hij behoort tot de vruchten die ons het langst goed smaken. Hij is rijk aan vitaminen, zoodat men hem speci aal heeft aanbevolen voor babies, die met gesteriliseerde melk zijn gevoed, welke het grootst nadeel heeft, dat zij een dood voedings middel is. Trouwens alle versch fruit, met in begrip van den citroen, is in dergelijke geval len goed. De citroen was voorheen het voorbehoed middel tegen scheurbuik, zonder dat men overigens een inzicht had in het mechanisme van zijn weldadige functie. Later werd de ci troen beschouwd als een krachtig geneesmid del tegen rheumatiek, in verband waarmee sommige geneesheeren zelfs het gebruik van dertig citroenen dagelijksch voorschreven. Zooiets is ongetwijfeld overdreven en tegen woordig hebben wij ons dan ook in dit opzicht beperkingen opgelegd, temeer daar de invloed van citroenen op rheumatiek dezelfde is als van die, welke van andere vruchten uitgaat, speciaal van den sinaasappel, waarvan de ci troen weliswaar de eigenschappen, maar niet den smaak bezit. Welke andere conclusie zouden wij uit al het bovenstaande kunnen trekken, dan dat alle soorten vruchten als het ware elkaar kunnen vervangen, waarbij misschien een uitzondering moet worden gemaakt met be trekking tot het minieme kwantum aan sali cylzuur, dat de aardbei bevat Men moet dus de „fruitkuur" als een alge meen voorschrift beschouwen, waarbij de na tuur zich door haar productie-rhythme be last met het op elkaar doen volgen der ver schillende soorten. Aldus beschouwd is zulk een kuur tevens een hygiënische leefregel, bij het volgen waarvan ons organisme slechts voordeel kan hebben. De fruitkuur vormt een gelukkig tegenwicht tegen het kunstma tige in ons leven en tegen de gecompliceerd heid In onze voedingswijze, die zoowel in kwaliteit als in kwantiteit gewoonlijk over dreven wordt. Zij maakt ons zonder veel moei te een vaak noodzakelijke beperking mogelijk. In vroeger tijden meenden de geneesheeren, dat de natuur overal op aarde naast de kwaal ook het geneesmiddel had geschapen. Zonder hun optimisme te deelen, kunnen wij erken nen, dat zij in elk geval talrijke geneesmid delen binnen ons bereik heeft gebracht, die wij dienen te gebruiken en die minstens even veel waarde hebben als de geneesmiddelen, welke de industrie ons verschaft, afgezien van het feit dat zij lekkerder smaken. In dit opzicht behoeft het fruit geen enkele concur rentie te vreezen. BINNENLANDSCH NIEUWS. Visch in het IJsselmeer. Paling, snoek en zalm. Voor de Vereeniging van Zuiderzee- gemeenten hield in Krasnapolsky te Amsterdam, de heer A. J. L. Looyen, ambtenaar van de afdeeling Vissche- riji der Nederlandsche Heide-maat- schappij een lezing over de toekomsti ge vischbezetting van het IJsselmeer. De spreker zette uiteen, hoe moeilijk het is te voorspellen welke organismen zich in de jongste aanwinst onder de groote zoetwaterbassins op aarde zul len ontwikkelen. Toch is, aan de hand van vroegere waarnemingen, wel eenigszins na te gaan in welke richting dit proces vermoedelijk zal verloopen. De thans aanwezige levende wezens moeten door het overgaan van zout in zoet water een zwaren strijd om het bestaan voeren. Van sommige is reeds met zekerheid te zeggen, dat zij over eenigen tijd verdwenen zullen zijn. De rivieren voeren groote hoeveelhe den organische stoffen aan, en de vroe gere rijkdom van het eenmaal zoete Flevo-rmeer wijst op de gunstige voor waarden, waaronder de organismen zich hebben kunnen ontwikkelen. Het brakke water van de Zuiderzee bleek veel aantrekkingskracht te heb ben voor verschillende soorten zee- visch, vooral de haring, bot en ansjo vis. Deze leeft bij voorkeur in niet te zout water, maar plant zich voort in zee. Nu het zoutgehalte van het IJssel meer binnenkort tot beneden de voor deze visch noodzakelijke 1 pCt. zal da len, zal deze spoedig verdwenen zijn. met uitzondering van de bot, die een merkwaardig aanpassingsvermogen heeft. De vraag is echter, of de toevoer door de nauwe sluisdeuren uit de Noordzee op den duur voldoende zal zijn. Spr. meent dit te moeten betwij- felen. Iets anders is het met de paling. zich een vrouwelijke gestalte op het balcon. Bij de nachtelijke duisternis was het gelaat niet te onderscheiden. Zij bleef aar geruimen tijd onbeweeg lijk als een standbeeld. Het was Ga brielle. De markies wist natuurlijk dat nie mand anders dan zij het was, die daar zoo roerloos stond. Eindelijk zag hij Gabrielle een zakdoek tegen het gelaat drukken en zijn scherp luisterend oor ving ook een half onderdrukt snikken van haar op. Elk harer tranen viel hem als gloeiend lood op de borst. Met zijn hartebloed had hij die tranen wel van haar willen afkoopen. Gabrielle verliet het balcon en sloot het venster. Hij zag hoe zij in de kamer eenig bor duurwerk opnam, om daarbij verstrooi ing te vinden, hoe zij naar een boek greep en dat opensloeg. Maar weldra wierp zij zoowel het een als het ander terzijde en staarde voor zich heen. Eindelijk werd het donker in haar vertrek, de markiezin had zich ter rus te begeven. Nog twee, drie uur stond Norbert d'Argental daar, in den stillen nacht naar buiten starend en naar het ven ster, waarachter de vrouw sliep, die hij zoo vurig beminde. Den volgenden morgen bracht Ga- brielle's kamenier den markies een briefje van zijn vrouw. Hij brak het open en las alleen dit „Ik ga op reis, om mijn vader te zien" Hij antwoordde daarop „Je hebt daartoe de volle vrijheid. Mijn liefde zal je ginds evenals hier beschermen Morgen zullen op Bois-Tordu twee van je vrienden zich komen aanmelden, ik zeg twee van jou, niet van Jnijn vrien- Deze zwemt bij voorkeur tegen den stroom in en zal ook deze hindernis wel weten te overwinnen. Van de eigenlijke zoetwatervisch, geeft spr. den snoek, minder den snoek baars en den van buiten komenden hou ting de beste kansen. Ook de vlakzalrn zal er kunnen aarden. Nevenbedrijven Zuiderzee. De Vereeniging van Belanghebben den uit de Nevenbedrijven der Zuider zee heeft haar jaarvergadering in ho tel „Krasnapolsky" te Amsterdam ge houden, welke bijeenkojmst druk be zocht was. In zijn openingswoord legde de voor zitter, de heer W. Nieuwboer, er den nadruk op, dat de wijze waarop de door de afsluiting gedupeerden worden geholpen nog ver afstaat van hetgeen dienaangaande in de kring;en der ge troffenen als rechtvaardig wordt aan gevoeld. De grieven zijn der Regeering en andere instanties volkomen bekend. Als voornaamste bezwaren noemde spr. o.m. de geen waardevermindering wordt uitgekeerd vöor eigendommen na 25 Juli 1918 aangeschaft. Immers stond toen nog geenszins vast, dat de erkenning van het recht op waarde vermindering in de wet zou worden opgenomen, zoodat aan het verschaf fen van eigendommen in dien tijd iede re speculatieve gedachte vreemd is ge weest. Voorts wordt als bezwaar ge voeld de te lage normen, die met be trekking tot het verschaffen van gelde lijke tegemoetkoming zijn gesteld en in verband hiermede de klasse-indee ling der Zuiderzee-gejmeenten, die soms ongemotiveerde verschillen ver toont. BUITENLANDSCH NIEUWS. Bijna 4500 echtscheidingen in één jaar. In het eerste jaar dat echtscheidin gen in Spanje mogelijk waren, zijn er niet minder dan 4494 echtscheidingen uitgesproken. Het aantal 'gevallen waarin echtscheiding gevraagd wordt neemt nog iedere maand toe. Echtscheidingsprocessen worden 'met spoed behandeld en zij hebben den voorrang boven gewone processen. De Katholieken zijn hierover in 't geheel niet gesticht en zij hebben ver klaard, dat als zij aan de macht ko men, f de desbetreffende wet zal wor den ingetrokken. De leider der Katholieke partij, Gil Robles, heeft verklaard te begrijpen dat een man ruzie piet zijn vrouw kan hebben en omgekeerd, doch dat dit nog geen reden is om de huwelijksbanden te verbreken. Oostenrijk. Levenslange Kerkerstraf. Voor socialistischen leider. Er is thans vonnis gewezen in het proces tegen den socialistischen rad draaier bij den opstand in het mijnbe drijf van de Wofsegg-Trauntaler A.G., den gewezen sociaal-democratischen afgevaardigde in den Opper-Oosten- rijkschen landdag Fageth. Deze had den Schutzbund gemobiliseerd, wapens den, om over je te waken. Vaarwel Kort daarop zag de markies werke lijk Gabrielle wegrijden. Tot op het laatst had hij zoo gehoopt dat zij voor haar vertrek nog eerst in den salon zou zijn verschenen, waar hij zich bevond, maar zij stapte in het ij tuig, zonder met hem gesproken, zonder een blik naar zijn vensters te hebben geslagen. Na haar vertrek kwam het hem voor, alsof alles rondom hem in duis ternis gehuld was, het paleis geleek een graf. Een gevoel van koude en verlaten heid maakte zich van hem meester. -- Ei' moet een eind aan komen, mompelde hij, zoo mag het niet langer duren. De markies belde. Hij gaf den bin nentredende bediende bevel om da delijk te laten inspannen. Het rijtuig kwam voor. De markies gaf den koetsier 't adres van Rouquin op. De paarden van markies d'Argental waren even vurig als schoon. Slechts vijf-en-twintig minuten duurde de rit naar de woonplaats van Rouquin. Rouquin was thuis. Het was Loussard zelf, die Norbert bij hem binnenleidde. Rouquin had laat ontbeten en be vond zich nog in de eetkamer. Met zijn bondgenooten maakte Rouquin geen omslag, hij ontving den markies in de zelfde kamer, stond op en reikte hem de hand. Welnu, wat zeg je ervan begon de groote booswicht lachend. We heb ben hem netjes verlost, is 't niet Maar Norbert zei niets. Hij zag zelfs de aangeboden hand niet of hield zich althans zoo. Ook maakte hij geen ge bruik van den bijgeschoven stoel, maar bleef staan. -- Wat heb je toch vroeg Rouquin hem. Verbaast het je niet Loussard, die in handen der politie was, hier bij mij de functie van kamerdienaar te zien waarnemen Het is gewaagd, dat weet ik heel goed, maar in geval van nood kan hij langs den kelder in een ander huis komen en van daar zich uit de voeten maken. Och, ik zeg maar, het geluk dient den vermetele Ben je ook niet verbaasd, mij te zien, rustig mijn sigaar rookend. en mijn kop koffie drinkend Je weet toch, wat er is voorgevallen, nietwaar? - Ja, dat weet ik. Overigens be hoeft men daarvoor slechts de nieuws bladen in te zien, welker kolommen in de laatste twee dagen vol staan van je handelingen. Je hebt Parijs in verwon dering gebracht, ik maak je mijn com pliment Het is geen geringe taak, Pa rijs in verwondering te brengen Zeg eens amice, ik vind, dat je al een zeer vreemden toon tegen mij aanslaat Wat wil je eigenlijk Je begrijpt toch, hoop ik, dat ik niet al leen voor mij zelf heb gewerkt, maar ook voor jou Lóóp je niet dezelfde ge varen als ik, is ons bieder lot niet op het nauwst verbonden Vergeet je dat alles, vriendlief Op mijn woord ik wachtte van jou een hartelijker ge lukwensch bij zulk een triomf. Men bevrijdt niet eiken dag op zulk een uit stekende wijze iemand uit de gevange nis van het paleis van justitie en wat de ontvoering van Senechal's lijk uit de Morgue, betreft, kan ik je zeggen, dat er in de analen der politie, ik heb die dingen bestudeerd, zooals je uitgedeeld en zelf met pistool en sabel gewapend het commando gevoerd. Hij gaf bevel tot schieten op de politie. Bij dat gevecht kwamen 14 politie-mannen om het leven, elf werden gewond. Fa geth vluchtte toen de strijd verloren was en werd later ontdekt in het huis van een partijgenoot, verborgen in een kast, met vrouwenkleeren aan. Bij. het proces trachtte de verdachte steeds de schuld te schuiven op een ander die in het gevecht was gevallen. Fageth werd veroordeeld tot levens lang zware kerkerstraf met een dag vasten en een hard bed eens in de drie maanden. Redding van 'n deel der „Tsjeljoeskin" bemanning. De leider van de expeditie van den gestranden Russischen ijsbreker „Tsjel joeskin" deelt mede, dat het een van de vliegtuigen, opgestegen met het doel hulp te vei'leenen, is gelukt te landen op een landingplaats, die door een van de overlevenden daartoe ge schikt was gemaakt. Het vliegtuig heeft daarop 10 vrouwen en 2 kinde ren, die zich ook aan boord van den ijsbreker bevonden, in veiligheid ge bracht., Drieduizend francs om iemand te vermoorden. De vrouw in 't spel. De Antwerpsche bladen brengen ons het verhaal van een zonderlinge, fantastische poging tot moord, waarbij gelukkig geen bloed heeft gevloeid. Een werklooze, R., werd bij het Cen traal Station aangesproken door een goedgekleed man, die hem vroeg of hij 3000 francs wilde verdienen. R. ant woordde „Wat graag Daarop wan delden beiden in de richting van het Park, waar de onbekende in een win kel stapte en een groot mes kocht. Hij. gaf het mes aan R., die nog niet be greep wat dit had te beteekenen. De onbekende zeide hem toen - Luister goed, met dit mes gaat u naar den muziekhandel B. in de Lange Leemstraat. Wanneer de vrouw van den eigenaar u daar te woord staat koopt ge een kleinigheid en verlaat dan den winkel. Komt de eigenaar ech ter zelf, dan steekt ge hem dit mes in het lichaam. Als alles is gebeurd, kunt ge mij vinden op den hoek van de Van Breestraat, waar ik u de beloofde 3000 francs zal betalen., R. nam het mes aan en ging naar het opgegeven adres, doch de eige naar van den muziekhandel was af wezig. Hij begaf zich dan naar de Meir waar hij een vriend ontmoette, die hem aanspoorde het afschuwelijke voedsel te verwerpen en den eigenaar van den muziekhandel te waarschu wen. F. vond ook dat dit het beste was en samen met zijn vriend ging hij naar de Lange Leemstraat teneinde er den den muziekhandelaar te waarschuwen. Toen de man zijn huis verliet, trad R- op hem toe en zeide Mijnheer, gij moet op uw hoede zijn, want uw leven is in gevaar. F. vertelde hem dan de ontmoeting met den onbekende en zette uiteen welk voorstel de onbekende hem had weet, geen dergelijk geval voorkomt Ik begrijp de algemeene opgewonden heid, die te Parijs heerscht en de lange vertoogen, die in de nieuwsbladen voorkojmen, want dergelijke gebeurte nissen zijn uit den aard der zaak aller belangrijkst Kun pe er niet om lachen, zooals ik? Nu wat je hoofd aangaat, markies, je moet je niet gaan verbeelden, dat het ook maar zóóveel vaster op je schou ders staat dan het mijne Rouquin had gedurende die toe spraak geglimlacht en welbehaaglijk den geur van zijn sigaar ingeademd. - Rooken? vroeg hij zijn bezoeker, een kistje met echte havanna's over de tafel naar hem toeschuivend. - Neen, dank je - Maar wat drommel mankeer je toch riep nu Rouquin uit. Waarom kom je hier met zoo'n doodgraversge zicht Kom je met slechte tijding, vooruit er mee Goede tijdingen kun nen wachten, maar kwade kunnen bij ons geen uitstellen velen. Vijf minuten verlies van tijd kan een onberekenbare schade veroorzaken Norbert schudde zwijgend het hoofd. De blikken der twee miannen krui3- elkander als twee stalen klingen, koud, spits en vlijmend scherp. - Als het dat niet is, wat is het dan? riep Rouinn ongeduldig. Waarmee kan ik je dienen Wat is de reden van je komst De markies nam den noodigen tijd, alvorens te antwoorden. Toen boog hij zich naar Rouquin en zei op zach- ten bedaarden toon Ik ben hier gekomen, om je te doo- den (Wordt vervolgd.).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1