IIPP NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VRIJDAG l© MAART 1934 No. 22 WIERINOEN ,^,1 OMSTREKEN Als men U zegt, OM HET GOUD. Bertels' Opfokvoeder 25c JAARGANG wWIERINGER COURANT VERSCHIJNT EI.KEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1. UITGEVER GORN. J. BOSKER WIE RINGEN. BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telel. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels f 0.50 Iedere regel meer f 0.10. dat iets „even goed" is als Aspirin.v ter» wijl het geen Aspirin is - stel U daar niet mee tevreden 1 Alleen de echte Aspirin met Bayer-kruis en met den oranje band helpt U zeker, zonder ge vaar voor hart, maag en nieren! UiUlulttnd »«r- krllibiar in da oranjaband- nuialaa van 20 Het Joodsche Leer- en Werkdorp in de Wieringermeer. Constructieve arbeid voor de emigranten In een gehouden persconferentie heb ben mr. dr. G. v.d. Bergh, voorzitter der Stichting Joodsche Arbeid" en dr. H. Lubinsky, die als leider van het in den Wieringermeerpolder in het leven te roepen leer- en werkdorp voor jonge Joodsche emigranten uit Duitsch- land, waarover reeds het een en ander werd gepield, nadere mededeelingen omtrent doel en opzet der stichting verstrekt. Zoowel voor de jongeren, die al ge ëmigreerd zijn, als voor hen die nog in Duitschland vertoeven, maar zich daar elke kans op een menschwaardig bestaan ontnomen zien, wil men de gelegenheid scheppen ojm een opleiding te krijgen, waardoor zij straks, elders in de wereid, in land- en tuinbouw of in eenig handwerk een levensmogelijk heid zullen krijgen hetzelfde geldt voor degenen, die na hun schooljaren in Duitschland tengevolge der daar tegen de Joden getroffen maatregelen tot het droeve lot van paupers gedoemd zouden zijn. Uit den aard der zaak zal men in tal van landen een soortgelijke taak op zich moeten nemen en ten deele is dit reeds geschied, b.v. in Po len, Tsjecho-Slowakije, Frankrijk, Bel gië, Zwitserland enz. Nederland is echter het eerste land, waar dank zij door de stichting natuur lijk buitengewoon op prijs gestelde me dewerking van de Regeering en andere autoriteiten met name vooral ook van de Directie der Wieringermeer -- zulk een constructieve arbeid onder- no.men zal worden. Onze Regeering heeft voor hei bij Nieuwe Sluis gelegen leer- en werk dorp plm. 65 ha grond ter beschikking gesteld, alsook eenige eenvoudige maar goedgebouwde barakken en een groote schuur. Daar worden de jonge lui tot landbouwer, tuinder, bouwvak arbeider, meubelmaker of smid opge leid, om na verloop van 2 jaar 'n nieuw bestaan te zoeken in landen als Pale stina, Zuid-Amerika en Australië, waar zulke krachten plaatsing zullen kunnen vinden. De opleiding, zal, in dien mogelijk, veelzijdig zijn, niet zoo gespecialiseerd, zooals voor Europee- sche industrie-arbeiders doelmatig: zou zijn. De leiding is van plan, in den loop van de volgende twee maanden, onge veer 110 personen op te nemen, die ge lijkelijk over den landbouw en tuin bouw eenerzijds en over de industrie vakken anderzijds, verdeeld zullen worden. Vermoedelijk zal ongeveer een derde gedeelte van deze jongelui uit de Joodsche vluchtelingen hier te lande gekozen worden, die zoodoende eindelijk weer tot productieven arbeid komen, terwijl men de rest uit Duitsch land zal opnemen. Verder ligt het in de bedoeling der leiding het aantal deel nemers in den loop van het jaar uit te breiden tot 150, later zelfs tot 300. Als leerkrachten worden voor het meerendeel Hollanders gebruikt. Taal onderwijs wordt naar keuze in He- breeuwsch, Engelsch of Spaansch ge geven, m.a.w. de talen der landen, waarheen de emigratie na den oplei- dingstijd zal plaats vinden. Ook geeste lijk zullen d© a.s. pioniers op de landen waar zij een blijvende nieuwe toe komst hopen te vinden en waarvoor vooral Palestina in aanmerking zal ko men. worden ingesteld. De onderneming, berust financieel op samenwerking van Duitsche, Hol- landsche en Engelsche-Amerikaansche Joodsche krachten. De jongelui, die uit Duitschland komen, moeten zelf een maandelijsche bijdrage in de kosten van gemiddeld f 30-f 35 betalen. De vluchtelingen uit Holland, die reeds door het comité tot nu toe weliswaar niet productief werden onderhouden, zullen verder op dezelfde wijze onder houden worden, eenige studenten zul len misschien uit de middelen van de International Student Service een bij drage voor hun beroepsverandering ontvangen de vrij hooge kosten voor den bouw en inrichting van vaste werkplaatsen (hiervoor dienen voor- loopig barakken, en een gemeenschaps huis (met eetzaal, leeszaal enz.) het eer ste „bouwdoel" van het werkdorp, zijn grootendeels reeds van Hollandsche zijde bijeengebracht, bovendien heb ben de Engelsche en Ajmerikaansche comité's belangrijke bijdragen voor de loopende bedrijfskosten toegezegd. Het werkdorp zal, om elke concur rentie op de Hollandsche arbeids- en goederenmarkt te vermijden, het pro duct van haar arbeid zelf consumee- ren, dus een soort autarkie vormen. Vandaar de verdeeling in een afdee- ling landbouw, tuinbouw en bouwbe drijf met aanverwante vakken. De deelnemers verbruiken, wat land- en tuinbouw opbrengt, zij wonen in de ge bouwen en maken gebruik van de voor werpen, die de groep handwerklieden hun verschaft. De stichting heeft zich hiertoe ge heel en al eigener beweging verplicht, evenals zij, naar wij onlangs ook al vermeldden, aan de regeering kenbaar heeft gemaakt, dat na afloop hunner opleiding de arbeidskrachten niet hier zullen blijven, doch naar die lan den zullen emigreeren, waar voor hen werkgelegenheid zal zijn. Natuurlijk zal daarbij de Hoogen Comissaris van den Volkenbond MacDonald, die voor het Nederlandsche plan uit den aard der zaak warme sympathie koestert en FEUILLETON. (85 Rouquin overviel een huivering. Zijn tanden beten door de punt der sigaar, die hij in den mond had. Om mij te dooden herhaalde hij met heesche stem. -- Ja. Rouquin verschanste zich, om zoo te zeggen achter zijn tafel, zocht naar 'n wapen en vond er geen. Hij werd bleek. Nu lachte de markies. Hij was ook ongewapend, tenminste het had allen schijn daarvan. Hij was uiterst kalm en iemand die op dit oogenblik het vertrek ware binnengetreden, had het hem onmogellijk kunnen aanzien, dat hij zulk een bedreiging had geuit. Norbert trad een paar passen op Rou quin toe. -- Je behoeft niet zoo te ontstellen zei hij, voor het oogenblik althans heb je niets te vreezen En wie zegt je, dat je wartaal mij doet ontstellen vroeg Rouquin, het hoofd fier in den nek werpend. Zonder de vraag te beantwoorden, hernam Norhert weer even rustig Ik ben hier gekomen, om je te dooden, maar vermoorden wil ik .ie niet -- Met welken boozen geest ben je vandaag bezield, mijnheer d'Argental? Als je wilt schertsen, kies dan een on derwerp, dat zich beter daartoe leent Ik scherts niet. En waarom, als ik vragen mag, hierin een uitstekend voorbeeld voor andere regeeringen ziet, in belangrijke mate zijn bemiddeling hebben te ver- leenen. De stichting vleit zich in den per soon van dr. Lubinsky, die op het ar beidsveld. dat hem nu wacht, reeds waardevolle ervaring in Litauen en in Duitschland heeft verworven, een ge lukkige keuze te hebben gedaan. Dr. Lu binsky is zich heel wel bewust van de ontzaglijk zware taak, die op hem en degenen, die hij te leiden krijgt, zal rusten. Maar hij is er van overtuigd, dat zij zich de hun geboden kansen en in niet mindere mate de dankbaar aan vaarde medewerking der Nederland sche Regeering waardig zullen toonen, zoowel door hun gedragingen als gas ten als ook door de wijze waarop zij met alle energie hun beste krachten zullen inspannen om met vrucht van hun opleiding te profiteeren. Een be tere leerschool, een schoonere gelegen heid dan hier verschaft wordt om zich te bekwamen voor nuttigen handen arbeid, kan hij zich nauwelijks voor stellen. Want van de wetenschap, dat ,men deel heeft aan het rhythmus van den opbouwarbeid, die daar in de Wie ringermeer door Nederland, getrouw aan de beste Nederlandsche tradities, wordt verricht, gaat z.i. wel de allerbes et opvoedende kracht uit. Voor belangstellenden in de stich ting zij nog medegedeeld, dat voors hands het adres van het secretariaat is 's-Gravenhekje 7, Amsterdam^ C. wilde je mij dooden Ik wil niet langer bondgenoot zijn Ik heb een afschuw van je mis daden. Komaan, is dat het geval Wel nu, ik kan je met de hand op het hart bekennen, dat ik een dergelijke verkla ring van je wel heb zien aankomen. -- Des te beter, dat bespaart -mij tal van ophelderingen, die mij pijnlijk ge noeg zouden zijn je te geven. -- Neen, neen, zoo is het niet ge meend. Ik vorder integendeel alle mo gelijke opheldering van je. We moeten over die heele zaak eens een ernstig woordje spreken, als je dat goedvindt. Rouquin nam plaats plaats, wierp zijn sigaar weg, stak een andere op en plaatste zijn heide armen op de tafel i iemand, die voornemens is, aan dachtig te luisteren naar een min of meer uitvoerige verklaring. Bij dit al les verloor hij Norbert niet uit het oog, maar zag hem integendeel eenigszins spottend aan. Volg mijn voorbeeld, markies, zei hij, stel je op je gemak, dat zal je goed doen. Onder het rooken gaat het praten veel gezelliger, vooral als men een goede sigaar heeft. Biji het eerste trekje, dat men doet, is men nog geheel en al op voet van oorlog, maar dat betert gaandeweg en voordat men nog aan zijn tweede si gaar begint,, reikt men elkaar als goe de vrienden de hand. Probeer het maar eens. De markies schudde het hoofd. Oorlog is dus het parool vroeg Rouquin altijd nog op onverschilligen toon. Ja, het geldt hier het leven van BINNENLANDSCH NIEUWS. Tijdens wandeling aangereden en gedood. Dinsdag om zeven uur is een 50-ja- rige dame afkomstig uit Tegelen, die met eenige andere dames op den Rijksweg in de richting Venlo wandel de, ter hoogte van huize „Gusto" door een onbekende auto- van achteren aan gereden en vrijwel op slag gedood. De bestuurder reed door. In den laten avond heeft rijks- en ge meentepolitie van Venlo en Tegelen een onderzoek ingesteld en zij zijn er in geslaagd de auto, die de aanrijding veroorzaakt had, te achterhalen en den chauffeur te arresteeren. Een goed voorbeeld. Ter gelegenneid van de opening van haar filiaal te Arnhem heeft de firma Huf honderd paar kinderschoenen aan het Crisis-Comité aldaar geschon ken. Onrechtmatige steun. Vanwege den dienst van Maatschap pelijk Hulpbetoon Den Haag is aan gifte gedaan van zeven gevallen van onrechtmatig steuntrekken. De politie heeft hiervan proces-verbaal opge maakt. Sedert September 1933 zijn in totaal reeds 150 van dergelijke ge vallen van oplichting van Maatschap pelijk Hulpbetoon geconstateerd. Meest al betreft het werkloozen, die steun genieten en die nalaten verdiensten van zich zelf of van leden van hun ge zin op te geven aan den dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon. De Burgemeester beleediigd d or een raadslid. Het gerechtshof te Leeuwarden heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen den 43-jarigen timmerman G. R. te Tijnje, die als lid van den gemeenteraad van Opsterland den burgemeester, den heer J. Bleeker, heeft toegevoegd de woorden „lafaard de provocateur". Veertien dagen geleden werd deze zaak met gesloten deuren behandeld. De verdachte hoorde toen 2 maanden gevangenisstraf tegen zich eischen. Verdachte werd heden veroordeeld tot 1 maand ggvangenisstraf. Zooal9 bekend, is de heer R. ook lid van de provinciale staten van Friesland voor de communistische partij Holland. Mislukte roofoverval te Vierverlaten. Gemaskerde man een woning binnengedrongen. De heer S. te Vierverlaten (Gron.) had Zondagavond bezoek gehad. Toen hij zijn gasten uitgeleide had gedaan en weer in de woning terugkeerde, werd hij binnenshuis door een gemas- kerden man aangehouden. Natuurlijk schrok de heer S. hevig hij ontstelde nog meer, toen de man op zijn vraag, wat hij in de woning te ma ken had, antwoordde „Ik wil geld van je hebben". De heer S. trachtte toen door te loo- pen naar het achterhuis om een wapen te pakken, maar hij werd door den in dringer aangegrepen. Een worsteling ontstond, waarbij S. zich tenslotte wist los te rukken. Hij rende naar de woning van zijn buurman en riep dezen naar buiten. Gezamenlijk keerden zij terug, maar de vogel was reeds gevlogen. Er werd niets vermist, zoodat de in dringer, waarschijnlijk angstig door den onverwachten krachtigen tegen stand, onmiddellijk is gevlucht. Gomité „Redt Volendam" Nationaal-katholieke actie tot behoud van dit typische vis- schersdorp. Nu de Zuiderzee bijna twee jaar is afgesloten voltrekt zich aan de kusten een tragisch proces de ondergang van het stoere Zuiderzeevolk. Het bedrijf, de visscherij en al de aanverwante ar beidsgelegenheid, is in den ouden vorm ten doode opgeschreven. Daardoor wordt ook het visschers- dorp Volendam bedreigd met algeheele .ontwrichting. Het is een stervend dorp geworden. De honderden visscherssche pen liggen werkloos en vergaan in de haven. En toch is de visscherij de eeni ge basis, waarop Voiendam kan blij ven dat het tot heden was. Er heeft zich nu een comité ge vormd, dat onder de leus „Redt Vo lendam" een actie van Katholiek Neder land wil ontplooien om in Volendam een kern van visscherij te behouden. Er is daartoe een mogelijkheid, wan neer de -Volendammers worden gehol pen aan motoren in hun schepen, net ten en materiaal om zich ook buiten de afsluitdijk te begeven. Naast het uitvoerend comité is een eere-comité gevormd, waarin zitting één van ons beiden Neem mij niet kwalijk, markies, maar je schijnt totaal te zijn vergeten, wat je mij bij onze eerste ontmoeting beloofd hebt, je weet wel toen het laatste stuk van de armzalige overblijf selen van je vroegere grootheid onder den hamer werd gebracht. Ik vond je wanhopig, in de grootste ellende en je maakte mij ook geen geheim van je woede en je vertwijfeling. Je bedoelt natuurlijk, dat ik bij die gelegenheid beloofde je bondgenoót te zullen zijn, ik ontken het niet. Mijn bondgenoot, totdat onze taak zou zijn volbracht. -Een taak, die in het duister wordt uitgevoerd en bloedige offers eischt. Maar wat hindert je dat Ik ben het die beveelt en mijn menschen voe ren de bevelen uit 1 Het is voor jou al lergemakkelijkst, om nu het air aan te nemen van een berouwvol zondaar, nu je te beschikken hebt over een aanzien lijk vermogen, dat ons evenwel nog niet geheel en al toebehoort. Ik heb je de middelen aan de hand gedaan o.m rijk te worden. Nu is het te laat om terug te trekken, markies Je wilde mij dooden, het is heel licht mogelijk. Jeb bent tevreden gesteld, je bent rijk, machtig in aanzien, ik hen je lastig geworden, alles goed en wel, maar je bent mij volstrekt niet lastig, ik zie je gaarne in het leven, ik begeer je dood niet, integendeel, ik zal je le ven verdedigen, als het noodig is. Je ziet dus, welk een kolossaal verschil er tusschen ons beider wenschen be staat Ik ben gekomen, om je te dooden herhaalde de markies opnieuw, om je te dooden, of door je gedood te wórden! -- Welnu, het een noch het ander gebeurt Wil je dan niet vechten Hoor eens, markies, antwoordde Rouquin, stel je niet aan als een kind! We zijn in twee jaren bondgenooten geweest in een zaak, welker goede uit slag thans nabij is. Bega nu, wat ik je bidden mag, geen domheid Ik heb ge houden wat ik beloofd heb mij kun je niets verwijten. Ik heb je verzekerd, dat ik je een ongehoord fortuin in han den zou spelen, welnu, dat fortuin be hoort je toe, als je mij geen hinderpa len in den weg legt, denk eens bedaard over alles na Stel je eens voor, al wat er reeds gedaan is tot bereiking van ons doel en hoe weinig er nog be hoeft te worden gedaan. -- Je zint op een nieuwen moord Nog eens, wat gaat dat je aan Je hebt 9lechts je hand uit te strekken, om de jmhlioenen op te strijken -- Ik wil sterven door jou, of jij zult sterven door mij mompelde de markies. Man je bent krankzinnig Weet je nog wel, hoe ik je heb gewaarschuwd toen ik je in de rue Lafayette Gabrielle heb aangewezen? Ik zei je bega nooit de dwaasheid, in ernst op dat kind verliefd te worden wees voorzichtig! Thans is die dwaasheid begaan Ja, bloos maar Je bent tot over de ooren verliefd geraakt als een jongen van twintig jaar De markies bloosde echter niet en hoorde ternauwernood wat er gezegd werd. Hij bleef maar bij het bepaalde denkbeeld, dat hij zich in zijn hoofd had gehaald. Maak er goede legsters van door ze te voederen met Vraag bij Uw leverancier Bertels' Oliefabrieken N.V. A'dam hebben genomen mgr. J. D. J. Aen- enent, r.k. bisschop van Haarlem, pastoor J. G. v.d. Welden van Volen dam, het Tweede Kamerlid Ch. v.d. Bilt, burgemeester Th. Kolfschoten, van Edam-Volendam en mr. C. P. M. Romme. EEN ONVOORZICHTIG LEERAAR. Men zal zich herinneren hoe op 9 Januari een leeraar van de ambachtsschool te Haar lem bij wijze van oefening een leerling een buis liet doorzagen, welke buis een kabel van het lichtnet bleek te bevatten. Voor den poli tierechter te Haarlem stond deze leeraar te recht, beschuldigd van beschadiging van een te algemeenen nutte dienend electriciteits- werk. Tijdens zijn verhoor vertelde de leeraar, dat op de teekeningen van het gebouw die buis niet aangegeven stond. De directeur van de school had hem gevraagd eens te kijken wat er in zat. Toen de leerling aan het zagen was, sloegen plotseling vlammen uit, het elec- trisch licht in het gebouw en in het stadsdeel, waarin het ligt, ging uit. Het bleek dat men bezig was een hoogspaningskabel van het gem. electriciteitsbedrijf, waarop een span ning van 6000 volt staat, door te zagen. Een technisch ambtenaar van het bedrijf, als getuige gehoord, verklaarde dat de kabel in een ijzeren buis was gelegd om gevaar te voorkomen. Het O.M. achtte het bedrevene een daad van groote onvoorzichtigheid en roe keloosheid. Gelukkig is het goed afgeloopen, maar het gaat niet aan op dergelijke wijze te experimenteeren. Spr. eischte f 15 boete. De politierechter veroordeelde den leeraar tot f 40 boete. BUITENLANDSCH NIEUWS. BANKROOVERS SLAAN HUN SLAG. Te Arkinson in den Amerikaanschen staat Kansas zijn bandieten, gewapend met ma chinegeweren, een bank binnengedrongen, waar zij ruim 20.000 dollar roofden. De chef van de politie werd bij het gevecht met de bandieten gewond. Negen ambtenaren van de bank, waaronder twee vrouwen werden als gijzelaars meegenomen, doch zijn later weer in vrijheid gesteld. -- Ik wil je dooden antwoordde hij, maar ik heb je tevens gezegd, dat ik niet hier ben gekomen, om je te vermoorden. Ik verlang, dat je je zult verdedigen, het moet een tweegevecht wezen een tweegevecht op leven en dood. 't Mocht wat, je krijgt mi) niet tot een duel. Voor mij is het van be lang, van groot belang, dat je leven blijft, omdat je persoon voor mij een fortuin vertegenwoordigt, dat ik niet wil verliezen. Wat drommel, als ik je doodde, wat zeker 't geval zou zijn, zoo wij in een duel tegenover elkander stonden, gingen er voor mij niillioenen verloren. Dat weet j© evengoed als ik! Je zult met mij duelleeren, of je wilt of niet riep Norbert. En door welke middelen zou je mij daartoe dwingen Door je te beleedigen, als het moet Alsof ik mij daarvan iets zou aantrekken. Onder ons tel ik je belee- diging niet. -- Maar in 't openbaar dan Ei zoo. Dacht je daaraan Ja. ik zal mijn oogenblik zoodanig kiezen, dat heel Parijs later ervan ge tuigen kan, hoe ik met mijn vuisten je in het gezicht heb geslagen Drommels, riep Rouquin, het schijnt het ernst te worden Zou je dat soms ook lijdelijk ver dragen vroeg Norbert. Rouquin zweeg een tijdlang. Zijn ge zicht en lippen waren bleek. Het kost te hem een geweldige inspanning, om niet in drift den ander reeds te lijf te gaan. Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1