25e JAARGANG DINSDAG 27 MAART 1934 No. 25 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINOEN EN OMSTREKEN OM HET GOUD ISWIERINGER COURANT VERSCHIJNT ELKEN DINSDAG en VRIJDAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden 1.—. UITGEVER CORN. J. BOSKER WIERINGEN. BUREAU Hippolytushoef Wieringen Telef. Intercomm. No. 19. ADVERTENTIëN Van 1 5 regels Iedere regel meer 1 0.50 f 0.10. PROVINCIAAL NIEUWS. De Rundvee-teeltregeiing. Dezer dagen hebben de veehouders in Noord-Holland van de Gewestelijke Rundveecentrale de (mededeeling ont vangen, hoeveel kalveren hen zijn toe gewezen, m.a.w. hoeveel kalveren (vaars- of stierkalveren naar eigen keu ze) zij mogen aanhouden. De aan te houden kalveren worden geschetst en van elk geschetst kalf wordt een gewaarmerkt bewijs afgege ven. Met dit bewijs is het kalf verhan delbaar. De aan te houden stierkalvoren die nen zoo spoedig mogelijk geschetst te worden, daar het in voorraad hebben van stierkalvoren al of niet ge castreerd -- wegende tusschen 60 en 200 >Kg. en niet gedekt door vorenge noemd bewijs, na 1 Mei 1934 verboden zal zijn. In het algemeen dient men stierkalveren, die men niet wenscht aan te houden, als nuchtere kalveren van de hand te doen. De aan te houden vaarskalveren moe ten in den loop van den zomer ge schetst worden. Na 1 November 1934 zal het in voorraad hebben van vaars kalveren, wegende tusschen 150 Kg. en 300 Kg. en niet gedekt door een bewijs, verboden zijn. Teneinde verzekerd te zijn, dat de aan te houdeif stierkalveren tijdig ge schetst zullen zijn, moeten deze zoo veel mogelijk vóór 1 April 1934 hij den Secretaris der Plaatselijke Commissie worden opgegeven. Voor de vaarskal veren is deze termijn 1 Mei 1934. Bij de aangifte ;moet f 0.75 per kalf worden voldaan. Voor kalveren, die niet tijdig ter schetsing worden aangeboden, kan een hooger bedrag worden geheven. Veehouders, die kalveren willen mes ten, kunnen op een formulier, dat verkrijgbaar is bij den Secretaris der Plaatselijke Commissie, daartoe ver gunning vragen. Deze mestkalvercn vallen buiten de teeltregeling en mogen dus gehouden worden boven het toege wezen aantal. Door het N. R. S. geregistreerde stier kalveren, die aan de eischen voldoen, mogen worden aangehouden boven het toegewezen aantal. De eigenaar kan in deze volstaan met, zooals gebruikelijk, de geboorte- berichten te zenden aan het N. R. S. Voor deze kalveren is ook een bewijs met schets noodig, waarvoor eveneens f0.75 verschuldigd is. Door een erkende fokvereeniging geregistreerde stierkalveren, die aan de eischen voldoen, kunnen ook bóven het toegewezen aantal worden aange houden. Vergunning hiervoor moet aangevraagd worden door middel van een formulier, dat verkrijgbaar is bij den Secretaris der Plaatselijke Com missie. Ook in dit geval moet f 0.75 betaald worden. Aanvragen om erkenning van meer waardige veestapels zullen moeten worden gericht tot de Gewestelijke Rundveecentrale. Deze aanvragen zul len moeten zijn voorzien van be wijs' van het Stamboek, Hoofdcontro ledienst of Rundertuberculose-bestrij- dings-organisatie (dit laatste wat be treft t.b.c. vrije veestapels,) dat de des betreffende bedrijven aan de gestelde voorwaarden voldoen. Aan eigenaren van erkende veesta pels kan worden toegestaan ook boven tallige vaarskalveren aan te houden tegen betaling van f 20.- per stuk. Adressen Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Hollands Noorderkwar tier te Alkmaar richtte een uitvoerig adres aan de Tweede Kamer der Sta ten Generaal met hare bezwaren tegen het wetsontwerp houdende voorzienin gen betreffende de heffing van belas ting van besloten naamlooze vennoot schappen. De Kamer oordeelt de redactie van het wetsontwerp zóó ruim en de aan wijzing- tot besloten vennootschappen in zoo sterke mate overgelaten aan het inzicht van de Inspecteurs der Directe Belastingen, dat zij het betrekken van een belangrijk grooter aantal vennoot schappen in deze wet, dan waarvoor dit in wezen is bedoeld, vreest. De ven nootschappen wier rechtsvorm aller minst tot anti-fiscale doeleinden wordt gebruikt zullen worden aangespoord in sterkere mate winst uit te keeren reservevorming in handel en industrie zal worden tegengegaan, waardoor het bedrijfsleven in de toekomst geen groot weerstandsvermogen zal bezitten. De Kamer oordeelt het verder onbillijk, dat aanwijzing als besloten vennoot schap slechts op inititatief van den in specteur kan geschieden, daar ver wacht mag worden, dat deze slechts van zijn bevoegdheid gebruik zal ma ken, wanneer dit voor den fiscus voor deel zal opleveren. Hierdoor zal o.m. een aandeelhouder, die bij meerdere vennootschappen is betrokken, zijn aandeel van een met winst werkende vennootschap bij zijn inkomen moeten rekenen, terwijl hij anderzijds niet ge rechtigd is zijn deel in het verlies van de andere vennootschap in mindering te brengen, zoolang de aanwijzing als besloten vennootschap hier niet is ge schied. Verder wijst de Kamer op het ontbreken van een bepaling, waarbij een éénmaal gedane aanwijzing weder kan worden ingetrokken of het ern stige bezwaar van betaling in latere jaren van de dividend- en tantième belasting over de bij het tijdstip van uitgang bestaande reserve's zelfs wan neer deze door later ontstane verliezen verdwenen zijn. Tenslotte geeft het adres aan welke redactiewijziging de Kamer zou wen- schen, opdat het ontwerp alleen die vennootschappen treft die hun rechts vorm tot anti-fiscale doeleinden mis bruiken. Ook t.a.v. het wetsontwerp tot instelling van een verkeexsfonds bracht de Kamer hare bezwaren hier tegen bij de Tweede Kamer naar vo ren. Zij acht het onjuist, dat de tekor ten van de exploitatie der spoorwegen ten laste van de andere vervoermidde len komen en niet algemeen wordt ge dragen. Bovendien vreest zij, dat de voorgestelde verhooging van de wegen belasting de werkloosheid nog zal doen toonejmen, terwijl zij het voorts nood- FEUILLETON. (88. Is hier in de nabijheid een dorp, een ge hucht of althans een herberg vroeg Rou- quin. Ja, de herberg „De Gouden Zon" op den weg naar Dinant, dat is het eerste huis. De stad ligt verderop in België, minstens zeven mijlen hier vandaan. Dan moet deze heer maar naar „De Gou den Zon" gebracht worden, daar helpt niets aan Gij kunt voorloopig bij hem blijven, Sugorel, ik heb u niet noodig besliste Rou- quin. Ik zal mij te Givet nog eens laten ver binden, en dan onmiddellijk doorreizen naar Parijs, waar mijn tegenwoordigheid dringend vereischt wordt. Hij stapte hierop in een der rijtuigen en, het hoofd uit het portier stekend, wenkte hij den dokter bij zich. Hoor eens, Sugorel, zei hij, het is mijn verlangen, dat gij vannacht eveneens naar Parijs gaat, want ik geloof haast, dat ik u morgen daar zal noodig hebben. Ik kan u dat voorshands niet nader verklaren. Richt het zoo in, dat de markies als gij hem goed zult hebben verzorgd, naar Dinant kan worden vervoerd en aldaar onder behandeling van een uwer collega's komt. Gij brengt hem dus eerst naar Dinant, komt dan te Givet terug en keert van daar met den nachttrein naar Parijs. Dat kan immers Ja, maar als de markies nu onderweg sterft Is de verwonding zoo ernstig Het komt mij altijd zoo voor, vanavond kan ik eerst een bepaald oordeel daaromtrent vellen. Als hij niet sterft onderweg, kom ik, althans voorloopig, niet in moeilijkheden, die mijn terugkomst konden doen vertragen. Als hij sterft, Sugorel, telegrafeer het mij onmiddellijk, dan zal ik zijn vrouw be richt zenden. Kom, kom, maak nu geen ver dere tegenwerpingen, morgen zien wij elkan der te Parijs Als het alleen van mij afhangt, stellig, antwoordde de geneesherr, maar zijn gewone glimlach bleef nu geheel achterwege. Het rijtuig, waarin Rouquin had plaats ge nomen, keerde ijlings naar Givet terug. De dokter, geholpen door den koetsier, dien hij had gewenkt, droeg het bewustelooze li chaam van den markies in het andere rijtuig. De markies kwam éenigermate tot bewust zijn, maar zijn bloedverlies was grootde wond veroorzaakte hem een geweldige pijn en hij verzonk weer in zijn verdooving. De dokter diende hem een opwekkend ge neesmiddel toe, dat hem blijkbaar goed deed. Hij loosde een diepen zucht, ontwaakte ge heel en kon althans zijn toestand beoordeelen, maar spreken deed hij niet. Het duurde wel een uur, de koetsier moest langzaam rijden, alvorens de uitgeduide her berg was bereikt. Hier werd de markies met de meeste om zichtigheid te bed geholpen en na verloop van eenigen tijd onderzocht Sugorel opnieuw zijn wond en thans met de grootste nauwkeu righeid. Hij kwam tot de overtuiging, dat het staal gevaarlijk diep in het lichaam was ge drongen, maar een der belangrijke organen scheen de degen toch niet hebben gekwetst. Op mijn eerewoord, markies, ik geloof waarlijk, dat gij het nog te boven komt, ge hebt er voor 't minst veel kans op troostte hij Norbert. Een fraaie kans mompelde de markies met een droevig lachje. Maar meer zij hij niet. Tegen het vallen van den avond was Nor- bert, markies d'Argental, toevertrouwd aan de zorgen van een geneesheer te Dinant, de Belgische stad, die gelijk men weet, aan de rivier de Maas, ligt, terwijl dokter Sugorel, ingevolge de opdracht van Rouquin, met den nachttrein naar Parijs terugkeerde. zakelijk acht, dat in de centrale com missie van advies een vertegenwoordi ger van het particuliere transportbe drijf of van het bedrijfsleven zal wor den benoemd. VAKSCHOOL VOOR MEISJES VOOR DEN HELDER EN OMSTREKEN. JAARVERSLAG 1933. Bestuur. Door vertrek naar elders zag Me vrouw A. W. Dekker-Klik zich genoodzaakt als gedelegeerde van het Gemeentebestuur af te treden. Leerlingen. Het aantal leerlingen bedroeg 2-jarige cursus 1 Jan. 132, 31 Dec. 131 opleiding huisnaaister 2733 opleiding huis naaister 2e jaar -f- opleiding costuumnaai- sters 1518 Opleiding huishoudster 278 Opleiding hulp in de Huishouding Sept.21—17; Cursusse 170180. Van den 2-jarigen voorbereidenden cursus gingen 62 leerlingen, van de opleiding Huis naaister, van de opleiding Costuumnaaister G en van de opleiding Huishoudster 13 van het le naar het 2e leerjaar over. 39 leerlingen ontvingen het bewijs van het met vrucht doorloopen van den 2-jarigen voorbereidenden cursus, 7 het diploma Cos tuumnaaister en 7 het diploma Huishoudster. Verhooging schoolgeld. Bij den aanvang van het schooljaar werd een nieuwe, door den Minister voorgestelde schoolgeldregeling inge voerd. Een aanmerkelijke verhooging van de te heffen bedragen was hiervan het gevolg. Bij deze nieuwe regeling werd een scheiding gemaakt tusschen primair en secundair on derwijs. Onder primair onderwijs wordt ver staan, het onderwijs, dat aan den 2-jarigen voorbereidenden cursus wordt gegeven. De overige opleidingen der dagschool vallen on der het secundair onderwijs. Hoewel sommige ouders zich genoodzaakt zagen, van verder onderwijs voor hun dochter af te zien, was dit aantal, uitgezonderd van die voor de opleiding voor Huishoudster, ge ringer dan aanvankelijk werd gevreesd. Voor de opleiding voor Huishoudster werd een vast schoolgeld van f 150 per jaar vast gesteld. De opleiding van Huishoudster is in- tusschen vervangen door één voor hulp in de Huishouding, die valt onder het begrip secun dair onderwijs. Opheffing opleiding Huishoudster en ope ning opleiding Hulp in de Huishouding. En de reorganisatie van het onderwijs naar aan leiding van de missive van 8 Juli 1932, waarbij de 3-jarige dagschoolopleiding werd inge krompen tot een 2-jarige, en de zoo groote verhooging van het schoolgeld, dat het door het meerendeel der ouders niet is op te bren gen, leidden er toe, de sedert 8 jaar bestaan de opleiding voor „Huishoudster" om te zet ten in een opleiding voor „Hulp in de Huis houding." Dit valt te betreuren, omdat daar door aan hen die zich voorstelden, aan éen der opleidingsscholen door te studeeren voor leerares, de gelegenheid wordt benomen hier te Den Helder de daarvoor vereischte voor studie (voor diploma Huishoudster) te be ëindigen. Hoewel de met dit diploma toegeruste meis jes ook vaak in andere betrekkingen, als leer ling-verpleegster, leidster in een vacantie- kolonle, huishoudster in een gezin voorkeur genoten, is het voor de bezitsters van het diploma van den nieuw-ingerichten cursus (Hulp in de Huishouding) niet uitgesloten, dat zij op grond van het bezit daarvan bij voorbaat tot evengenoemde betrekkingen zullen worden toegelaten. Excursie. Op 4 April bezochten de leerlin gen van het eerste en tweede leerlaar van de opleiding voor Huishoudster de proefzulvel- boerderij en het gebouw van het zuivelcon- sulentschap te Hoorn. De bezichtiging had wederom onder de deskundige leiding van den Heer P. Zzn. Eriks, hoofd-assistent van den Rijkszuivelconsulent, den heer Dr. L. T. C. Schey plaats. Mede door het vertoonen van een reeks lichtbeelden kregen de leerlingen xxxn. Op denzelfden dag, waarin het duel tus schen Rouquin en markies d'Argental plaats vond, kwam des middags omstreeks vijf uur een der wagens van een Duitschen trein, een jongeman van circa dertig jaar, die, zonder zich veel om zijn bagage te bekommeren, het briefje daarvoor aan een spoorbeambte ter hand stelde en onmiddellijk daarop in een der gereedstaande rijtuigen stapte en den koetsier als adres opgaf rue Bluer, nummer elf. Die reiziger was dokter Emil Senechal, de man, die, zooals onze lezers zich zullen herin neren, een Jaar geleden een contract op le ven of dood met den Mahomedaan had ge sloten. Andreas had deze geschiedenis in vertrou wen aan Lydia medegedeeld en Rouquin had hem daarbij beluisterd. Murad had de liefde van den jongen dok ter voor zijn zuster willen onderdrukken en op uitdrukkelijk verlangen van Emil zelf deze overeenkomst aangenomen, daar hij altijd nog min of meer in den waan verkeerde, dat Emil meer dacht aan het vermogen van Pe redie dan aan haar liefde en haar schoon heid. Emil had destijds Murad toegeroepen Ik hoop op dien dag rijk te zullen zijn of op weg om beroemd te worden, wat meer waarde heeft dan het geld en alsdan zult gij uit eigen beweging mij uw broeder noemen Als ik evenwel niet in de gelegenheid mocht zijn, u het bewijs te leveren, dat ik niet om het geld uw zuster tot vrouw begeer, dan zal ik sterven, om u te bewijzen hoe eerlijk mijn bedoeling was En Feredie had bij het afscheid nemen'tot Emil gezegd Ik heb je lief, en blijf hopen en zal je terugkomst afwachten Mijn liefde zal je geleiden. Nu was dat jaar verloopen, zonder dat Emil iets van Feredie of Murad had geboord. We zullen zien of de lange scheiding eenig gevolg had gehad. een zeer duidelijk beeld van de werkzaamhe den van het zuivelconsulentschap. Een woord van dank voor de groote welwillendheid waar mede telkens aan het verzoek tot bezichtiging wordt voldaan is hier zeker niet misplaatst. Voordracht voor Vereeniging van Huisvrou wen. Op verzoek van het Bestuur van de Ver- eeniging van Huisvrouwen hier ter stede, werd evenals in het voorafgaande jaar in de school een voordracht gehouden over het ver sieren van Kersttafels, waarvoor groote be langstelling bleek te bestaan. Internaat. Op 31 December waren buiten directrice en huishoudster in de school woon achtig 4 leeraressen en 3 leerlingen. Broek op Langendijk. Maandag werd begonnen met de proef betreffende het plaatsen van werklooze arbeiders in 't vrije bedrijf met toeslag op het loon van rijk en gemeente. Het loon is be paald op f 15 per week, waarvan de tuinder 2/3 betaald en rijk en gemeen te 1/3. Door verschillende bouwers zijn reeds aanvragen gedaan voor 1 of 2 ar beiders gedurende .de proef van vier! maanden. BINNENLANDSCH NIEUWS. HOCUS POCUS. Zij verstond de zwarte kunst De bejaarde heer J. v.d. F. uit 's-Gra venzande kreeg deze week bezoek van een jonge vrouw, die vroeg of hij antie ke voorwerpen te koop had. Van bet eene gesprek kwam het op het andere en toen de vrouw het zich in de huiska mer gemakkelijk had gemaakt, ver telde zij den bewoner op geheimzin nige wijze, dat zij de zwarte kunst van het toekomst voorspellen verstond. Na ongemerkt eenige inlichtingen tijdens het gesprek te hebben ingewonnen, las zij uit de handlijnen van v.d. F., dat er een kistje met geld in huis was. Indien dit kistje onder bepaalde omstandig heden gewijd was, zou er binnen enke le weken voor den eigenaar groot voor deel uit voortvloeien en zou hij tot goe den welstand geraken, v.d. F. kwam zoodanig onder invloed van deze woor den, dat hij het kistje, waarin zich drie bankbiljetten van f 25 bevonden, aan de bezoekster liet zien. Deze legde'een wit papiertje op de bankbiljetten, ver richtte eenige geheimzinnige gebaren en verklaarde toen, dat het kistje onge veer 9 dagen gesloten moest blijven. Toen de bezoekster vertrokken was, trok de bewoner de woorden van de waarzegster in twijfel en maakte het kistje tegen het verbod in open. Hij moest toen constateeren dat een be drag aan geld uit het kistje was ont vreemd. Het einde van de historie was dat aangifte bij de politie volgde, die thans ijverig naar de waarzegster zoekt. Ongeval ie Sliedrecht. Te Sliedrecht had mej. V. het onge luk zoodanig haar hoofd te stooten, dat zij bewusteloos neerviel. Zonder tot be wustzijn te zijn gekomen, is zij drie uur later overleden aan een bloeduitstor ting in de hersenen. Weerbarstige Gemeenteraad. De ge;meenteraad van Idaardera- deel heeft met zes tegen vier stemmen Op het oogenblik, dat de jonge dokter het station verliet, teekende zijn gelaat de diepste ontroering. Hij zag bleek en was terneerge drukt, zijn voorhoofd bewolkt, zijn voorkomen vermoeid. Het was hem aan te zien, dat hij geweend moest hebben. Was dat, omdat hij alle hoop had moeten opgeven om eens dat jonge schoone meisje, met haar gelaatskleur van albast, haar groo te zwarte oogen vol van droomen en zelf een fantastisch droombeeld gelijkend in dien heer lijken Oosterschen tuin van Murad, ooit de zijne te mogen noemen Was het, omdat hij even arm en onbekend terugkeerde als hij was heengegaan Was het, omdat die vijfen twintigste Juh, die gewichtige dag met rassche schreden naderde We zullen dat spoedig vernemen. Emils droefenis had op dat oogenblik noch tans een anderen grond. In het hotel te Mün- chen had hij Valentin's telegram ontvangen met den korten, doch ontzettenden inhoud, dat zijn broeder op sterven lag en dat zijn vader spoorloos verdwenen was. Dat waren twee vreeselijke slagen op eens. Hij kon niet nagaan, wat er moest zijn voor gevallen, hij wist alleen, dat zijn broeder een zeer zwak gestel had, een zeer slechte borst. Emil had zijn jongeren broeder zoo lief, dat hij bij al zijn studiën zich voornamelijk had toegelegd op de behandeling van borstlijders. Hij had reeds jaren vroeger bij zichzelf ge dacht „Al kan ik nooit Andreas volkomen gezond maken, ik moet in elk geval alles doen, wat slechts mogelijk is, om hem in het leven te houden Afgaande op Andreas' toestand had hij bij zijn vertrek uit Frankrijk bere kend, dat de kwaal eerst na eenige jaren zoo verergerd kon zijn, dat ze levensgevaarlijk werd en nu deelde men hem onverhoeds mee, dat Andreas op sterven lag. En zijn vader verdwenen Waarom, waarheen, onder welke omstandigheden O, gewis in een vlaag van waanzin, daar hij Andreas stervende zag en Emil er niet bij was om hem te steunen en te behouden Welke vragen de jongeman zichzelf ook voor een voorstel van de beide wethouders aangenomen om niet te voldoen aan den wensch van den Minister van Bin- nenlandsche Zaken inzake de wijziging van het Ambtenaren-reglement (het verbod van liet dragen van partij-in signes enz., ontslag wegens revoluti- onnaire gezindheid en ontslag huwen de ambtenares..) Het eerste kievitsei. Het eerste kievitsei is bij Murmer- woude (Friesland) geraapt. Het werd den Cojmmissaris der Koningin in dat gewest aangeboden. Te Grouw weer de vlag uit. Te Grouw in Friesland, waar on langs het „vlag-incident" eenige be roering verwekte is van het gemeente huis, ten teelten van rouw, bij het over lijden van H. M. de Koningin-Moeder de vlag halfstok uitgehangen. In een gehouden raadsvergadering heeft men het besluit, dat voor een paar jaar geleden genomen werd, om van de gemeente-gebouwen niet meer te vlaggen, weer ingetrokken. Smokkelaars gearresteerd. De landbouwer M. Montforts uit Echt heeft, toen hij zich ontdekt zag bij; een smokkel-affaire, gedreigd iederen ma rechaussee, die 't waagde, zijn schuur waarin zich 2300 Kg. gesmokkelde sui ker bevondt, binnen te treden, neer te schieten. Hij is thans op last van de justitie aangehouden en naar het Huis van Bewaring te Roermond overge bracht. Een kooge opvatting van Haar taak. Dr. Henri Polak over de Koningin-Moeder. Voor de Vara-microfoon heeft dr. Henri Polak de Koningin-Moeder her dacht. Spr. schetste de constitutioneele plaats van het koningschap in ons land het koningschap, zooals de Ko ningin-Moeder en Koningin Wilhel- mina het opvatten, vindt ook in de so ciaal-democraten geen bestrijders, al zijn de sociaal-democraten principieele voorstanders van den republikeinschen regeeringsvorpi. Een hooge opvatting van Haar taak had de Koningin-Moe der en zij voedde ook haar dochter in dien geest op. Zoo is er voor de sociaal democraten hier ook geen aanleiding een anderen regeeringsvorm te wen- schen. Spr. schetste vervolgens in schoone bewoordingen de Koningin-Moeder als een edele vorstin. De ontvangsten der Nederlandsche Spoorwegen. De ontvangsten der Ned. Spoorwegen worden over Februari 1934 geschat als volgt Reizigers f 3.677.600 bagage f 51.500 post f 250.000 goederen f 3.556.700 levende dieren f 61.100 diversen f 197.700. Totaal f 7.794.600. Definitieve ontvangsten over Febru ari 1933 f 8.615.036.95, zoodat er een na- deelig verschil is van f 820.436.95. Bij de beoordeeling hiervan moet re kening gehouden worden met de om standigheid dat in Febr. 1933 de tarie ven nog niet verlaagd waren, zoodat hield, het was duidelijk, dat hij op geen van alle een bevredigend antwoord kon vinden en dat verontrustte hem zeer. Geen wonder dus, dat hij in een angstigen toestand verkeerde. Emil's stem beefde, terwijl hij den koetsier het adres opgaf. Wat zou hij thuis vinden, welk tooneei wachtte hem daar Het rijtuig had spoedig het doel van den rit bereikt. Emil stapte uit, betaalde en sprong haastig de trappen op. Voor de ouderlijke woning hield hij stand. Hevig klopte zijn hart, moeilijk ging zijn adem. Het was, of hem de moed ontbrak om aan te bellen. Achter die deur was de waarheid verborgen, een verschrikkelijke waarheid misschien Als Andreas eens dood was, als hij de woning eens ledig vond, zijn broeder niet meer daar, zijn vader niet teruggekeerd, welk een thuis komst Onwillekeurig zag Emil rond. Hij had zoo gaarne iemand om de allereerste inlichtingen gevraagd, zoo gaarne een straal van hoop ge zien. Eindelijk toch liet hij de bel-behoedzaam overgaan, maar daarbij was het hem, alsof zijn hart plotseling stilstond. Hij hoorde iemand loopen. De deur werd geopend door Margaretha. Toen deze oude getrouwe den zoon van haar meester her kende, sloot zij hem in haar armen. Emil's eerste vraag luidde Mijn broeder O, mijnheer, nog altoos hetzelfde Dus niet dood. Neen, maar de doktoren geven geen hoop meer. Twee dagen achtereen was hij buiten kennis, zonder zich te bewegen, zoodat het wel leek, of daar reeds een doode lag. Daarop kwam hij weer wat bij, maar nu doet hij niets dan ijlen O, mijnheer, het ia zoo naar, zoo vreeselijk naar met hem (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 1