Mantel of Japon BIJENKORF Kroeze, SPOORSTRAAT, koek KONINGSTRAAT DEN HELDER. SOUVENIR VAN SLOOTDORP ALLEEN verkrijgbaar bij KOMT NU EENS KIJKEN NAAR EEN MOOIE Groote keuze in de de teruggang o.i. iets minder ongunstig is. Totaal van 1 Januari 1934 af f 17.510.000.00 idem van 1 Januari af f ,19.671.020.75. Het nadeelig saldo is dus ruim 2 mil Hoen, waarbij men in aanmerking nioet nemen, dat beide maanden van 1934 nog geschatte ontvangsten zijn. Beteugeling van Excecuties. Naar aanleiding van een circulaire die de Zeeuwsche Landbouw Mij heeft gezonden aan heeren Notarissen en deurwaarders in de provincie Zeeland betreffende den omvang, van execu ties van landbouwbedrijven, was een schrijven van het ringbestuur van de Broederschap van Notarissen te Middel burg ingekomen met het verzoek de medewerking van advocaten in te roe pen, om de beslagleggingen op onroe- i*ende goederen zooveel mogelijk te be perken. In verband met bovenstaand verzoek werd medegedeeld, dat de deken der Orde van Advocaten aan de leden der balie een schrijven heeft gericht, waar bij werd verzocht niet tot overijld be slag over te gaan, doch te trachten tot een piinnelijk vergelijk te komen, en slechts in uiterste noodzakelijkheid tot excecutie over te gaan, daar de kos ten van excecuties en van beslagen zeer zwaar zijn en beslag of excecutie vaak noodlottige gevolgen voor de be trokkenen met zich brengt. Twee Hollandsche jongens in Italië. Te Rome zijn twee Hollandsche jon gens, Cornelis Molet en Anton van Beek aangekomen, die op 25 Februari j.1. uit Nederland vertrokken en te voet door Duitschland, Zwitserland en Italië trokken, waarbij zij gemiddeld 42 Km per dag aflegden. Alleen voor het overschrijden van de Simplon pas hebben zij van den trein gebruik ge maakt. Zij verkeeren in uitstekende con dltie en zijn voornemens door Frank rijk en België te voet naar Nederland terug te keeren. De Romeinsche bladen wijden bijna allen een kort arikel aan de presta tie van de beide Hollandsche jongens. BUITENLANDSCH NIEUWS. de werklieden wordt teruggebracht van 30 tot 28 cent. r. Wij betreuren die besissing zeer en achten haar in haar gevolgen noodlot tig niet aleen voor de betrokken ar beiders, doch ook voor de geheele ge meente Wieringen. Uwe Excellentie is bekend met den betreurenswaardi ger! toestand, waartoe de beëindiging van de Zuiderzeewerken in deze ge meente heeft geleid. Het enorme over compleet van arbeiders, in hoofdzaak grondwerkers, bestaat nog steeds. Deze arbeiders kunnen niet vertrekken, om dat zij door den stilstand in de uitvoe ring van groote werken in ons land ner. gens werk kunnen vindén. Het zeer groote woningtekort houdt de woning- huren op een hoog peil en de levens standaard is nog steeds bovenmatig hoog. Uwe Excellentie beroept zich voor de genomen beslissing op de loonen in het vrije bedrijf, doch dit geroep vindt o.i. geen steun in de feiten. Wij begrijpen zeer wel, dat een drukking der loonen in de tegenwoordige tijdsomstandig heden wenschelijk en zélfs noodzake lijk is, doch moeten daarbij wel het voorbehoud maken, dat een bestaans minimum gewaarborgd blijft. Een oor deel omtrent dit noodzakelijk be staansminimum kan slechts worden gevormd, indien alle plaatselijke facto ren in aanmerking worden genomen. Wij vreezen, dat Üwe Excellentie bij het nemen der beslissing meer het oog heeft gericht op de bestaansvoörivaar- den in de Wieringermeer dan op die zooals deze zich in de gemeente Wie ringen voordoen. De arbeiders zinken hier steeds dieper in de put. Wij veroorloven ons Uwe Excellentie te verzoeken de genomen beslissing in nadere overweging te nemen, omdat naar onze vaste overtuiging onder de bestaande omstandigheden een uurloon van 30 cent het minimum is waarvan deze meestal groote gezinnen kunnen bestaan." Het overlijden van H. M, de Koningin Moeder. Ter gelegenheid van het over lijden van H. M. de Koningin-Moeder is vanwege het gemeente-bestuur var Wieringen een telegram van rouwbe klag gezonden aan de Koninklijke fa milie. Zelfopoffering van twee spoorweg mannen. Door lawine bedolven. Door den zelfopofferenden moed van twee spoorweg-beambten is een trein waarin zich talrijke passagiers bevonden, voor een catastrofe behoed. Doch de beide beambten hebben hun daad met den dood moeten bekoopen. Kort voor de trein van de Bernia- spoorweg het station Bernia-Hauser zou binnenrijden, maakte een groote sneeuwmassa zich los van den berg, waarbij het stationnetje is gelegen. Over een afstand van ongeveer 800 me ter werd de spoorbaan bedekt met een sneeuwlaag van 3 tot 4 meter hoogte. De beide spoorweg-beambten begre pen onmiddellijk, dat een ramp zou geschieden, als de trein niet tijdig tot stilstand kon worden gebracht. Met vlaggen in de hand renden de mannen den trein tegemoet, de machi nist merkte hen op en op het laatste oogenblik kon de trein tot staan wor den gebracht. Op hetzelfde oogenblik echter stortte weer 'n lawine neer, die de beide moedige mannen onder zich bedolf. Een van hen werd na een uur zoeken als lijk geborgen het lichaam van den anderen man heeft men nog niet kunnen vinden. In roeiboot naar zee afgedreven. In de haven van Constanza (Roe menië) is een roeiboot, waarin een 12- jarige knaap aan het spelen was, losge raakt en naar zee gedreven. Nadat ou ders en politie uren en uren hadden ge Lelijkheid des meiisclaên en dat wij al len daaraan onderworpen zijn. Ook voor ons zal eenmaal de ure des doods aanbreken wel hen, voor wie de dood geen koning der verschrikking meer is. Spr. roept allen toe bereidt Uw huis, gedenkt te sterven. Secretaris H. Duimering brengt ver slag uit van het vervlogen jaar, hoe gewerkt is, hoe de Bondsdag op Hemel vaartsdag vorig jaar werd bezocht te Haarlem, waar Zijne Excellentie Dr. H. Colijn en Zijne Excellentie De Wilde en meerderen het woord voerden. Hoe ook het huldigings-defilé te Amster dam werd bezocht, verder nog, dat cle vorige eere-voorzhter candidaat Rob bers afscheid mo-^t nemen -wegens vertrek. Er volgde nu voordracht van den heer Verhagen die zeer in den smaak viel. Daarna verslag van dé penning meester E. v.d. Laan, waaruit bleek dat er een batig saldo was. Hij noodig- de meerdere jongelingen uit tot be zoek. Vriend Braaks,ma vergaste op een voordracht waarop consumptie volgde. De chocolade.' viel in de smaak der feestvierenden. De heer Duimering hield daarop een inleiding getiteld „Wat is nooclig een goed discipel des Heeren te zijn". De jongeheer J. Terp stra wisselt na afloop dezer leerzame inleiding van gedachte met de heer Duimering, wat tot tevredenheid leidde. De afgevaardigden mochten hun ge- lukwenschen aanbieden. Anna Pau-, lowna feliciteert schriftelijk, Den Hel der dito, Ouderling Jansen namens de Geref. Kerkeraad. Ora Et Labora bij monde van Mej. M. Veenstra. Ook de Chr. Jongelings-vereen. „Het Mosterd, zaad" wenscht toe wat noodig is voor het wolzijn der vereeniging. De Chr. Jeugdvereeniging te Den Oever laat zich niet onbetuigd. Daarna komt aan het woord de heer D. v.d. Vliet ,met het onderwerp „De jongeling en het wereldleven". Spr. verdeelde zijn onderwerp in vier dee- len, n-m. De jongeling buiten. De jongeling boven. De jongeling onder en de jonge ling in het wereldevei.D Deze zeer in teressante rede die, duidelijk was voor iedereen, oogstte instemming. De heer Jansen stelde aan den inleider eenige vragen, die tenslotte tot bevrediging Pauze en een voordracht van den heer Terpstra getiteld „De liefde in worsteling met de haat". Daarna voor drachten van den heer Delhaas, Wig bout, Jansen, de jongeheer Terpstra en v.d. Vliet. Alle voordrachten, die zeer interessant waren dn in de smaak vie len. Ook werd tweemaal een nummer ten beste gegeven door de Chr. Zang- vereeniging „Hosaiina". Daarna werd vlug het zoo lange program afgewerkt het was al tamelijk laat geworden. Het was bijna middernacht toen de heer Oranje met' dankbetuiging en dankgebed en het zingen van Ps. 89 1 het welgeslaagde féést deed beeindigen. POLITIE. Verloren 1 een slinger van een auto en een kindertaschje. Vermist een heerenrijwiel. Bij iemand blij ven staan een damesrijwiel. Inlichtingen bij den Gemeentebode. Olf/S WlERIjNG ERMEERHOEKJE. Hinderwet. Bij het gemeentebestuur is ingekomen een verzoekschrift van de fa. A. Kingma en Zoon te Leeuwar den om vergunning ingevolge de Hin derwet tot het inrichten en in bedrijf stellen van een bakkerij te Slootdorp, mot één heetwateroven en 1 electro- motor van 2 P.K. voor de .aandrijving van een deegmengmachine. Misdaad en overtreding in de gemeen te Wieringen over het jaar 1933. Aan de hand van de cijfers eener dezer da gen opgemaake statistiek kan worden vastgesteld, dat in de gemeente Wie ringen over het jaar 1933 46 processen- verbaal wegens misdrijven zijn opge maakt, wv. 1 misdrijf tegen de openb. orde, 3 tegen het openbaar gezag, 2 le gen de zeden, 5 wegens beleediging, 2 misdrijven tegen 't leven, 10 wegens mishandeling diefstal en strooperij 14 verduistering 1 vernieling 5 andere misdrijven 2. Overtredingen zijn er heel wat meer geconstateerd, n.1. 229. Ze betroffen straatschenderij 1 openb. dronken schap 9 andere overtr. W. v. S. 21 arbeidswet en veiligheidswet 39 mo tor- en rijwielwet 73 jacht en visschc- rij 10 leerplichtwet 1 andere wetten 51 verkeersbepalingen A. P. V. 5 an dere gemeentelijke verordeningen 19. Belangrijke filmavond. Op initiatief van de Afd. Wieringen Holl. Mij van Landbouw wordt Donderdag a.s. in Ho tel S. Kaan een filmavond gehouden o- ver de verbeterde zelfbinder - graan - ullö Gil iiu1 ItlG Lil Gil vii u1v11 iiw.vii.vii o' zocht, kwam men op het denkbeeld, maaier. Ook leden van andere afdee- 1l1-,T «nrvinnntrt tiohhan tnfi- dat de knaap zich wellicht in de ver miste roeiboot bevond. Een watervlieg tuig werd uitgezonden om te zoeken en de vliegers slaagden erin het kind te vinden. In volkomen uitgeputten toe stand werd de jongen door het water vliegtuig aan boord genojnen. GEMEENTE WIERINGEN. De loonen in de werkverschaffing In verband met de verlaging der loo nen in de werkverschaffing, heeft het gemeentebestuur van Wieringen zich tot Z.E. den Minister van Sociale Za ken gewend met den volgenden brief „Uwe Excellentie veroorlove ons met een enkel woord terug te komen op de mededeeling bij Uwen brief van 7 Febr. j.1. No. 2-2506, afd. W. en S., dat het •uurloon bij de werkverschaffing, voor lingen buiten de gemeente hébben toe gang tot dezen avond. De avond is Donderdag a.s. en de film vangt aan te ongeveer 8 uur. JAARFEEST PRO RéGE. De Geref. J.v. hield Dinsdagavond in de Geref. Kerk te Hippo haar jaarfeest. De leiding voor dezen avond berustte bij den eere-voorzitter dezer vereeni ging, den Eerw. Heer J. Orarijè. Deze opende het feest het het laten zingen van Ps. 75 1 en het lezen van Prediker 12. Daarna riep de heer Oranje een har telijk welkom toe aan allen, maar bracht direct daarna naar voren hoe deze dag voor het Nederlandsch volk een dag van rouw was, want onze zoo beminde Koningin-Moeder had op de zen dag de tijd met de. eeuwigheid ver wisseld. Prediker 12 spreekt van de vergan- RFKFNnMAKINn Localiteiten. Er wordt de aandacht van belanghebbenden op gevestigd, dat de aanvragen voor het gebruik van de localiteiten gymnastiek-gebouwen, Dorpshuis, ei>. Gebouw voor Maatschap pelijk Werk schriftelijk aan het Dorps huis te Middenmeer tijdig dienen te worden ingezonden, terwijl in spoedge vallen do wenschen mondeling aan het Dorpshuis (geopend van 8.30-12.30 en van 1.30-5 uur) kunnen wordea ken baar gemaakt. Het verdient aanbeveling de aanvra gen tijdig in te zenden om teleurstel ling bij eventueele bezetting o p den aan gevraagden avond te voorkomen. Brandweer. In verband, met d3n brand, die op 23 dezer te Wieringer- werf plaats had, drukken wij hier nog een af de regelen omtrent het brand- jnelden in den Wieringermeerpolder Brand melden t.e Slootdorp. Het .melden van brand dient te Sloot dorp te geschieden hij den bewaker, T. v.d. Hoek, Slootweg 17, Tel 8 bij diens afwezigheid bij het dichstbijwo- nend lid van het brandweercorps. De woningen der brandweerlieden zijn kenbaar aan het schild met roode vlam, dat rechts naast de voordeur is aangebracht. Brand melden te Middenmeer. Het melden van brand te Midden- meer dient te geschieden bij den bewa ker den Hartigh, Havenstr. 17, tel. 19, (doorverbinding), en bij diens afwezig heid bij het dichtstbijwonende lid van het brandweercorps. De woningen van de brandweerlie den zijn kenbaar gemaakt aan een schild met roode vlam, aangebracht rechts naast de voordeur. Brand melden buiten de dorpen. Degenen, die buiten de dorpen wonen dienen ingeval van brand zoo spoedig mogelijk, hetzij via het telefoon-kan toor te Slootdorp, hetzij via bet tele foontoestel in het gebouw der Cultuur maatschappij te Wieringerwerf, hetzij rechtstreeks te waarschuwen het tele foonkantoor de Middenmeer en vervol gens den bewaker den Hartigh, Tel. 19. (doorverbinding.) Brand te Wieringerwerf. De groote aannemerskeet aan de Terp der fir ma Klos stond Vrijdagavond eens klaps in lichte laaie. Aangaande de oorzaak der brand verkeert men in on zekerheid. Het vuur vond echter gretig voedsel in de houten betimmering, me de aangewakkerd door aanwezig zijn de olie-voorraden. In een minimum van tijd was het vrij groote gebouw in de asch gelegd. De motorbrandspuit van Middenmeer was spoedig ter plaat se en kon onder actieve leiding van Mr. A. F. Kamp met twee stralen verdere uitbreiding bedwingen, zoodat de twee naast het afgebrande perceel zich be vindende schuurtjes konden behouden Vergadering van den Gemeenteraad op Woensdag den 28en Maart 1934, des namid dags 2 uur. AGENDA 1. Notulen. 2. Mededeelingen en; ingekomen stukken. 3. Voordracht naar aanleiding van verzoe ken om ontheffing en bezwaarschriften inzake reinigingsrechten. 4. Voordracht tot nadere bepaling van de tegemoetkomingen ten behoeve van het vervoer van leerlingen der bijzondere scholen. 5. Voordracht tot aanvulling van het ge meentelijk ambtenarenreglement. 6. Voordracht tot vermindering der perso neelsformatie aan de o.i. school te Hip- polytushoeff. 7. Voordracht tot wijziging der instructie voor de gemeente-vroedvrouw. 8. Voordracht tot regeling der vergoeding van den chef-monteur der motorbrand spuit te Den Oever. 9. Voordracht tot afbraak der publieke wa terplaats te Den Oever. Coöp. Boerenleenbank. Zaterdagavond ver gaderde de Coöperatieve Boerenleenbank te Wieringen in Hotel de Haan. Aanwezig 72 le den. Als secretaris voor deze vergadering werd aangewezen de heer C. P. Poel. De voorzitter, de heer Corn. J. Bosker open de met een hartelijk welkom. Het verheugde spr. dat zoovele leden aanwezig zijn, en daar mede hun belangstelling voor onze Bank aan den dag leggen. Zeer zeker beeleven we ook vooral in de financieele wereld moeilijke tij den. Ondanks dit alles mogen we over de werking der Bank zeer tevreden zijn. Enorme hoeveelheden werk moesten door de crisis wetgevingen door onze kassier worden verzet. Alle steungelden op landbouwgebied gingen over de boerenleenbanken, zonder recht op eenige vergoeding. Juist nu kwam het nut van onze Bank daardoor weer op bijzondere wijze aan het licht en toch schijnen enkele landbouwers daarvan nog niet doordrongen. Er waren er zelfs een paar die als lid der bank waren uitgetreden, omdat ze meenden niets van de bank van noode te hebben. Nu echter kwamen ze tóch hun steungeld halen en we hopen dat ze inzien, dat 't niet gaat geregeld op anderen te parasiteeren, doch dat ze zelf moeten helpen meebouwen aan de maatschappelijke orde. Des te meer waardeert het bestuur het ver trouwen en de spontane medewerking van spaarders en voorschotnemers aan de bank geschonken en hoopt dat het ook 't komende jaar zoo zal zijn. Spr. opent hiermede de ver gadering. De notulen worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. De Heer Geuzebroek, bracht rapport uit van de Commissie van onderzoek der jaarre kening en meldde, dat alles in keurige orde was bevonden en bracht den kassier lof voor de keurige administratie. De rekening werd daarop vastgesteld. het blijven. Van de inboedel ging, bijna el- les verloren. Eveneens zijn alle aan wezige aannemersgereedschappen w.o. eenige motoren, draaibank en veel ijzer waren vernield. De fam. Klos werd tijdelijk ondergebracht bij de fam. Brinkman. Groot was in een [mini mum van tijd de menschenmenigte van Middenmeer en Slootdorp, aangeko men per auto, motor of per fiets, ter wijl alle kampbewoners vanzelfspre kend present waren. Onder de talrijke aanwezigen bevonden zich alle adj. Inspecteurs, de Wieringermeer-politie, alsook de rijkspolitie uit de randge meenten. Onze plaatselijke brandweer alle lof voor bet flinke optreden, waardoor er ger werd voorkomen. MIDDENMEER. Weg ruiming keien. Onze dorpsgenooten hebben een ware opruiming ondergaan. De nog al vrij onhandige keien, welke dienst deden om geen bermen te ver nielen met auto's enz. zijn gelukkig, als vrij lastige hinderpalen geruimd. KERKDIENSTEN WIERINGERMEER. GOEDE VRIJDAG, 30 MAART. NED. HERV. GEM. Slootdorp 's av. 7 uur Avondmaal. Ds. Fischer EVANGELISATIE Middenmeer 's av. 7.30 uur Ds. Finkensieper. GEREF. KERK SLOOTDORP: Slootdorp 's av. 7.30 uur Cand. v. d. Vliet. GEVRAAGD EEN NET MEISJE, voor halve dagen te Middenmeer. Liefst zoo spoedig mogelijk. Brieven onder letter A. Bosker's Boekhan del, Brugstraat Middenmeer. EEN EIGEN WONING IN DE WIERINGERMEER. Aan particulieren wordt de gelegenheid geboden, op gemakkelijke zakelijke voorwaar den, EEN EIGEN HUIS IN DE WIERINGER MEERPOLDER TE BOUWEN. Gegadigden gelieven zich te vervoegen bij F. KLEIN, Architect, Hotel Smit Middenmeer, Vergeet niet met Paschen bij een Familiebezoek een mede te nemen, bestaande uit ARNHEMSCH AARDEWERK. BILLIJKE PRIJZEN. DAMES- EN HEEREN-KAPPER SLOOTDORP. P.S. Gaarne vooruit-bespreking voor Ondu- leeren en Dames-Knippen. een verslag van de werking der bank in afgeloopen boekjaar. Bestuursverkiezing. Het aftredend bestuurs lid, de heer Corn. J. Bosker, en het aftredend lid van den Raad van Toezieht de heer P. Kaan Czv alsook de plaatsvervangende be stuursleden de heeren D. Jac. Mulder en S. J. Koorn werden met groote meerderheid van stemmen herkozen. Bestuursvoorstellen. Voorz. schetste daarna het werk van andere landbouwvereenigingen, die trachten nog zooveel mogelijk de bedrij ven in goede banen te leiden, zoo o.a. de afd. Holl. Mij. van Landbouw en de Rundveefok- vereeniging. Echter was 't deze vereenigingen niet mogelijk het vorige jaar met eigen mid delen rond te komen. De tentoonstelling van de Afd. leverde een tekort aan baten en op het verzoek der Afd. stelt thans het Bestuur onzer Bank voor f 500.- voor dit tekort be schikbaar te stellen, symphatiek als het staat tegenover het werk der Afd. Tevens f 100.- te schenken aan de Rundveefokveree- niging. De Algemene vergadering keurt deze voor stellen goed. Tevens leest spr. een schrijven voor van het bestuur der Afd. Wieringen „Het Witte Kruis", waarin dit mededeelt, dat de gara gehouders wegens onrendabiliteit hun zieken auto's opruimen en nu het bestuur gedwon gen is zelf zulk een vervoermiddel aan te schaffen. Daarvoor doet men een verzoek om' een gift voor dit doel. Het bestuur der Bank staat zeer sympha tiek tegenover het Witte Kruis, doch het re glement laat niet toe giften aan te doen aan andere dan landbouwinstellingen. Echter zou ook het bestuur, zoo er een zie kenauto moet komen, de voorwaarde aan een gift willen vastleggen, dat het particulier bedrijf niet wordt uitgeschakeld, doch garagehouders een voorstel kunnen doen op welke garantiegrondslag van 't Witte Kruis zij een ziekenauto willen nahouden. Na een accoord met een der garagehouders zou dan, om de garantie te dekken de burge rij van hun weldadigheidszin moeten blijk geven en zou ook de boerenleenbank, mits de Centrale Bank toestemming geeft, een be drag willen beschikbaar stellen. Op een vraag van den voorzitter of op die wijze afhandeling in handen van het bestuur werd gegven, gaf de algemeene vergadering haar instemming te kennen. Het Bestuur stelt voor de rentevoet te la ten zoo ze is, n.1. voor Spaargelden 3% 's jaars voor Voorschotten (hypotheek) 4% 'sjaars voor Voorschotten (borgtocht) 4.25% 's jaars voor Voorschotten scheepshypotheek) 5.25% 's jaars voor Credietrente in dekening Courant 3% 'sjaars; voor Debetrente in re kening Courant 4.25% 'sjaars. Tevens vraag 't bestuur machtiging, zoo noodig, in de loop van het jaar de rentevoet te wijzigen. Wordt goedgevonden. Op voorstel van het bestuur ontvangt de kassier een gratificatie van f 50 en f 50 meer voor vergoeding kantoorhuur. Hierna sluiting. (Uitvoerige cijfers omtrent rekening V. C. J. B. 28 Maart des komst. Oosterland. Woensdag 's-avonds 8 uur bijecn- De kassier, de heer Spaander, gaf daarop jn volgend nummer. Evangelisatie. Naar wij vernemen is door de Vereeniging der Evangelisatie- in en ten bate der Nederl. Herv.. Kerk te Hippolytushoef, een lijst aange vraagd bij het Comité „Herdenking Goede Vrijdag" te Amsterdam, voor bet verzamelen van handteekeningen Deze lijst zal vanaf Goede Vrijdag in het gebouw „Rehoboth" ter teekenirig liggen, voor allen die deze dag als een erkende Christelijke Gedenkdag wen schen. Operette „Nelly". Voor een volle zaaF gaf Zondag het gemengd koor „Zang en Vriendschap" in „Cinema De Haan" de operette „Nelly.' Weken lang hadden we reeds ge hoord, dat onze zang iets grootsch in studie had de verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. Doch bij het zien en hooren .van dit mooie zangspel, de zuivere koren, de vlotte solozang hebben we begrepen dat hier weken van studie voor noodig zijn geweest. Het resultaat was geweldig. Betoove- rend mooi waren de vele tooneelen, sprookjes-achtig verhoogd door de mooie costuums en lichtsehakeeringen.. De directeur, de heer Hovenier en- het koor onze hulde. Ze hebben het da verend applaus na ieder bedrijf wel ver diend. De Post jager-a vond. Maandagavond was Cinema De Haan in een bloemen tuin herschapen. Op alle tafeltjes prijk ten vazen met tulpen en op dt: omlijstin gen in het gebouw stonden manden met fraaie bloemstukken. In de zaal was een groote menigte opgekomen We zagen vele leden van den Raad, officieren van het vliegkamp De Kooij. het, bestuur van de Federatie van de Vereenigingen van Vreemdelin genverkeer boven het Noorr.zeekanaal het bestuur aan de V.V.V. Melamblik er. veie andoi en. De Eerevoorzitter van V.V.V.-Wieringen, burgemeester Kolff sprak het welkomstwoord in de eerste plaats tot de heer en mevr. As jes. Dat de heer Asjes spontaan aan de uit- noodiging gevolg heeft gegeven een lezing over de Postjagervlucht te houden wordt door ons zeer op prijs gesteld. De Holl. luchtvaart staat aan de kop van het wereldvluchtver- keer en we zijn daar trotsch op. Spr. heet ook de andere dames en heeren welkom en door een dochtertje van spr. worden Mevr. Asjes bloemen aangeboden. Spr. brengt dan in herinnering, dat onze natie in rouw verkeert door het overlijden van H. M. de Koningin-Moeder. Als bewijs

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 2