Dahlia's Dahlia's. Fa. F. S t BOEKEE C D.H Afslag faucy - fair Je Onbekende Passagier" Wij openen de deuren Goedkoope Auto-tochten Groot Mórgent Donderdag 29 Maart I NEE MA AAN per H.A.B.O. Catharina Dicky Hendrika, Consultatie - Bureau voorl Zuigelingen Wieringermeer. ZITTING TANDHEELKUNDIGE L. GOYARTS Kunsttanden en Gebitten. BREEZAND (N.H.) CONSULTATIE - BUREAU WITTE KRUIS WIERINGEN. BELANGRIJKE EIKENHOUT, BRUGSTRAAT BS TE KOOP AANGEBODEN: HARINGKAMER J. Vm d. KOOI BOSKER'S BOEKHANDEL Wieringen - Middenmeer. BEGINT DE GROOTE UITVERKOOP BIJ DE AMSTERDAMSCHE KOOPLIEDEN, DIE WEDER GEARRIVEERD ZIJN, EN WEL IN HET WINKELHUIS M.ÜÜJV 208 - SCHAGEN WIJ BLIJVEN SLECHTS 8 DAGEN. LAAN 208 TE SCHAGEN. &n hulde aan deze geliefde overleden vorstin (rzoekt spr. de aanwezigen op te staan en inige miniten stilte. Daarna geeft spr. het woord aan luitenant ïjes. We leven weer geheel mede met de tocht, tls spr. ons schildert het vertrek, de moeilijk- leden op de tocht, soms met humor getint, hij ons vertelt van de landen en volken, fan storm en ijs, die de Postjager overtrok en doortrok. Met aanwijzingen op de kaart en lichtbeel- len op het witte doek zagen wij de enorme ifstanden die in een minimum van tijd wer- jen afgelegd, zagen wij nu eens bergtoppen «dekt met sneeuw, dan weer de woestijn in jrandende zon. De Heer Asjes gaf een prachtige causerie en hield aan 't einde een betoog, dat allen :ouden meehelpen het Hollandsche vliegwe ren nog hooger op te voeren. Hartelijk was 't applaus, dat hem ten deel viel. Vervolgens werd de Holland-Indiëfilm ver toond. Jammer dat de beelden soms wat on duidelijk waren. Echter het was een amateur opname, en dan is alles niet optima forma. Echter deed het geen afbreuk aan de mooie avond en aan het einde bracht de voorz. van V.V.V. WieringenWieringermeer dan ook ïartelijke woorden van dank aan den heer Asjes voor al het mooie en leerzame dat hij de aanwezigen heeft gegeven, j Nog gaf Cinema de Haan een toegiftklucht, film tot slot en was hiermede de V.V.V.-avond ten einde. PREDIKBEURTEN WIERINGEN. GOEDE VRIJDAG. 30 MAART. NED. HERV. GEM. Oosterland 's av. 7Va uur Ds. Van Beek. Avondmaalsviering. DOOPSGEZ. GEM. H.-hoef 'sav. 7.30 Ds. H. W. Meihuizen. Avondmaal. EVANGELISATIE. H.-hoef 's.-ay, 7 uur de hr. O. Deen. GEMEENTE ANNA PAULOWNA. ONGELUK. Zaterdagmorgen geraakte het zoontje van den Heer Winnubst, doordat het spelende de we go verstak, bijna onder een juist passeerende autobus, doch door geweldig te remmen wist de chauffeur de wagen nog net op tijd tot stilstand te brengen, zoodat het kind dat hevig ontdaan was, slechts licht was aangereden. DE ALBATROS. Zij zaen op het vervelooze havenbankje in de eerste zachtvervarmde stralen van de len tezon. Tien oude visschers, die na een leven vol harden arbeid en ontberingen, nu bescheiden van hun rust konden genieten. Die rust was niet zonder zorg, maar zij hadden gevaar lijker zorgen gekend, om zich door de finan- cieele zijde van het leven heen te slaan. Ja ren achtereen kwamen zij in het voorjaar en in den warmen zomer bij de bank bijeen. Ditmaal was het weer de eerste vergadering na een harden ruwen winter. De vergadering was niet meer voltallig. Twee leden waren niet gekomen en de ande ren wisten, dat zij nooit meer zouden komen. Op koude winterdagen had tot tweemaal toe de klok geluid. Er was een kleine stoet door de straten van het dorp naar het kerkhof ge gaan. Zij bespraken op den eersten dag van hun weer bijeenzijn deze twee gebeurtenissen. Zij staarden even over de kalme zee, waar de zoele wind licht met het water speelde en zij gingen over tot andere verhalen uit hun veel bewogen leven. Zij vertelden die avonturen misschien wel voor de twintigste maal in deze vergadering, maar de geheugens waren zoo sterk niet meer en dus was het voor de meesten weer nieuw. De oudste klopte zijn pijp uit, ging wat gemakkelijker zitten en ving aan Heb ik jullie wel eens verteld van den albatros Albatros Geloof het niet. Nooit van den albatros gehoord. Nee, nooit, beaamden de anderen. Nou, dan begin ik. 't Is nou.nou laat eens kijkenminstens zestig jaar geleden. Ik voor op een kleinen schoener, was al in drie weken niet thuis geweest. Te Philadelphia was ik aangemonsterd voor een reis naar een plaatsje in Ierland. Vandaar zou ik probeeren naar huis te komen. Winterdag en veel slecht weer. Dagenlang in de kleeren. Zeilen scheurden. Aan de pom pen stonden we urenlang. Tot op een kwa den dag één der lichtmatrozen door een stort zee overboord werd gespoeld. We lensden voor een vrij harden wind weg, zoodat de jongen al dadelijk een heel eind achter ons lag. Een boei was overboord ge worden, maar die lag al te ver weg. Bijdraaien en een sloep uitzetten, dat ging maar zoo-zoo. Lang duurde het, voor de sloep goed en wel te water lag. We roeiden naar de plek, op aanwijzingen van één der stuurlui, die, met zijn kijker gewapend, in het want was geklommen. Met armbewegingen gaf hij te kennen, hoe wij moesten varen. Het was een hopeloos geval, dachten we allen. Het water was bar koud en er was minstens een kwartier verloopen. De beste zwemmer zou het al lang hebben opgegeven, maarde stuurman gaf nog steeds seinen en we mochten dus gelooven, dat hij den drenkeling nog zag. Daar moest een wonder gebeurd zijn. En dat bleek ook later. Toen we bovenop een zee zeulden, zagen aangevallen. Hij had een poot te pakken ge- dregen en de albatros vond het toen blijkbaar tijd om te vluchten. Dat werd het behoud van den drenkeling. Is dat nou echt gebeurd vroeg er één argwanend. 't Klinkt geloofwaardiger dan het ver haal van jou, dat. je een uur lang op een bruinvisch hebt rondgedreven, schamperde de verteller. Den lichtmatroos Nee, niet den lichtmatroos, maar een albatros. Het dier fladderde vlak boven de oppervlakte van het water, maar scheen zich niet te verplaatsen. Toen we dichterbij kwa men, zagen we het wonder. De jongen hing aan één van de pooten van den grooten vo gel en diens gefladder hield hem boven water. Lter vertelde hij ons, dat het dier hem had Geboren dochter van M. KOORN - Berkemeier. Jb. KOORN. Wieringen, 25 Maart 1934. Dankbetuiging. Met deze betuigen wij onzen oprechten dank voor de vele blijken van belangstelling bij het overlijden van ons eenigst kind ondervonden. Jb. DE GRAAF M. DE GRAAF-Tijsen, Wieringen, Den Oever, Maart '34. Dankbetuiging. Voor de belangstelling en stoffe lijke blijken van onze geburen en de Herv. Naaikrans te Midden meer bij ons 12'/2-jarig huwelijks feest ons geschonken zeggen wij bij dezen hartelijk dank. H. MEIJER O. MEIJER - Lokhorst. Middenmeer 23/3/'34. DONDERDAG 29 MAART NAM. 2 TOT 3 UUR DOOR Dr. HOOGKAMER in het wijkge- bouw der Ned. Herv. Kerk. AVONTUUR IN DEN MIST. Mist Wat weten jullie van mist, al denk je dat je daarvan in je water landje zooveel last hebt. Laat ik je ver tellen van een avontuur in den mist, een verradelijken moordenden mist in de Beiersche Alpen, >èn ik op jacht was met baron Hanke.' Het werd laat in den middag van een stralenden herfstdag, toen we te- rugkeeerden. De schemering viel langzaam en onze pijpen, die we had den aangestoken, gloeiden reeds in den avond. De lucht was zeldzaam helder. We spraken niet. We liepen op een smal pad met dichte struiken en wei den aan de kanten. -- Wjat ligt daar vroeg ik plotse ling piijn gastheer en ik wees naar een witten doek, die ongeveer vijftig stap pen verder lag. Hij trok een ontstemd gezicht. Nevel. -- Nevel Laten we opschieten. Het was een eigenaardige nevel die ér uitzag als een stuk linnen, dat op 't veld lag te drog;en in het heldere maan licht. De nevel steeg op uit het gras en spreidde zich op den grond nog geen vijf centimeter hoog, een vierkant stuk net een laken. Ik leep er doorheen en schopte het stuk met mijn schoenen, maar het witte laken sloot zich weer vanzelf. Mist schreeuwde Hanke. Blijf niet staan anders komen we niet thuis. Ik lachte. Als antwoord loste hij een schot uit zijn geweer als een kreet om hulp. Ben je gek schreeuwde ik. -Houd je mond beet hij me toe. De mist werd dichter en steeg. Den weg zagen wij niet meer. Alleen onze hoofden staken nog boven de mistlaa; uit. Onze lichamen waren verdwenen. Twee hoofden wandelden door een melkwitte massa. We zagen de heldere maan en den lichten sterrenhemel. Loopen schreeuwde het hoofd naast mij. Opeens was alles weg. Ik was alleen. Hemel en maan waren verdwenen. I Hanke schreeuwde ik Dood- sche stilte De ;mist had me opgeslokt. Hij; was boven mijn hoofd gestegen. Hanke Niets. Ik hapte naar lucht, doch het was iets vochtigs en melkachtigs, dat ik in mijn longen kreeg. In mijn zak vond ik een zaklantaarn. Het schijn sel ervan verlichtte een witten muur. Ik riep. Mijn stem klonk, alsof ik in 'n gepleisterd, luchtdicht afgesloten ge welf schreeuwde. Alles verslond deze mist. Hij kroop in mijn lichaam. Ik voelde, hoe hij aan mijn longen vrat. Ik kreeg last met mijn ademhaling en een beklemjnenden angst Hanke schreeuwde ik weer. Ik hoorde haast niets. Had ik ook mist in mijn mond Ik liep verder, stootte tegen boomen, die als spoken plotseling vlak voor mijn gezicht ver schenen. Als wormen kroop de nevel uit de aarde, voortdurend dikker. Ik wist niet meer waar ik was. Ik voelde me als een verdwaald dier. Hanke i- Niets. Hij zocht me waarschijn lijk net als ik hem. Ploteling stond er iets voor me, zoo dicht, dat ik het met mijn handen kon grijpen. Een hert We keken elkaar in de oogen. Angst en hulpeloosheid was er in de oogen van het dier, doch liet. vluchtte niet. Het deed een stap opzij en was in den mist verdwenen. Het vocht gutste me van het voor hoofd. Het ademen werd telkens moei lijker. Mijn keel snoerde dicht. „Nevel dood" schoot me plotseling door liet hoofd. Nooit had ik er aan gedacht, dat mist zoo'n verschrikkelijken vijand zou kunnen wezen. Ik hield mijn adem in, want iedere ademtocht deed me pijn. Ik voelde hoe de mist mij langzaam vernietigde. Ik werd woedend. Met mijn bergstok sloeg ik op de mistspo- ken in en ik begon te loopen, rechtuit of in een cirkel, ik wist het niet meer en opeens liep ik, neen viel ik, plotse ling uit de mistarmen, midden op een weide, die helder werd beschenen door het maanlicht Mijn longen kregen weer lucht. Achter mij zag ik de muur van ,mist, wit en doodelijk. Ik liep het maanlicht tegemoet. Voor de boerderij stond Hanke op me te wachten. Begrijp je nu waarom ik geschoten heb? Dan zouden de menschen ten minste weten, dat we in de mist zaten. Je zoudt niet de eerste zijn, die in den mist den dood vond. HIPPOLYTUSHOEF. SPREEKUREN iederen Dinsdag van 103 uur ten huize van N. KOK, Nieuwstr. Volledige garantie. SPREEKUREN ANNA - PAULOWNA iederen Vrijdag van 103 uur HOTEL „VEERBURG." IN 200 VERSCHILLENDE NIEUWE SOORTEN VRAAG PRIJSLIJST AAN ZITTING DONDERDAG 29 MAART Dr. DE GROOT (1—2uur.) 3 p. Runderlappen f 1.25 3 p. Gehak I 1.05 10 p. Reuzel f 3.00 Alles thuisbezorgd. D. v. d. WALLEN, Middenweg 47 BREEZAND. morgenochtend om 10 uur v.m., (Woensdag), zal worden verkocht, naast de Scheepswerf „De Last drager," een groote partij waaronder eiken platen van 4 tot 10 meter lang en 12 en 8 c.m. dik, 34 cm. breed eiken balken, lang 8 meter bij 27 bij 27 cm., een par tij Amerikaansch grenen baddings van 2 tot 8 meter lang en 20 bij 7 cm. dik en breed, een partij ei ken stophout en brandhout enz. Alles afkomstig van een gesloopt schip. 12 TANKS 70 X 70. Te bezichtigen op den dag van den verkoop. Gelegen aan vaar water. Deurwaarder BIERSTEKER, te Den Helder. op ZATERDAG 31 MAART, en de PAASCHDAGEN de VAN „APOLLO" in CONCERTZAAL JURRIE LONT, DEN OEVER. Vele attracties, talrijke amuse menten. Geweldige sensaties. OPENING ZATERDAG 7 UUR. OP DE BEIDE FEESTDAGEN VAN 4 TOT 11 UUR. GEVRAAGD zoo spoedig mogelijk een flinke DIENSTBODE, boven de 20 jaar, voor dag en nacht. HUIZE „AVONDRUST" SCHAGEN. VRIJDAG a.s. HARRY PIEL en MARIA SOLVEY in een ongekend spannende sensatiefilm Een geheel HOLLANDSCH sprekende film. Harry Piel in een filmwerk welke alles van zyn krachten vergde, een van zyn glansrollen en U kunt hem verstaan want hij spreekt Hollandsch EEN GROOT AMUSANT VOORPROGRAMMA. De nieuwste Journaal Penteekening, 2 acter enz. Vrijdag 6.45 en 7.30 autobus vanaf Den Oever. Verwacht KONING DER WILDERNIS". Groote wildernis-sensatie met Buster Crabbe. 16 Sinaasappelen 25 ct. 20 Mandarijnen 25 ct. 8 Citroenen 25 ct. 4 pond Stoofappelen 25 ct. 3 pond Moesappelen 25 ct. 8 heerlijke Sinaasappelen 25 ct. Bellefleurs, per pond 15 ct. Goudreinetten, per Kg. 35 ct. Groote „Jaffa" Sinaasappe len, per stuk 10 ct. Vleeschwaren Tielemann en Dros 2 Cocosnoten Groote noten, per pond Mangelen, per pond Hazelnoten, per pond Pinda's, per K.G. 25 ct. 25 ct. 35 ct. 20. ct. 20 ct. 40 soorten Bonbons, 2 ons 25 ct. Groote Ontbijtkoek 25 ct. Cocossprits, per Va pond 25 ct. Zandsprits, per Va pond 25 ct. Cocosvlokken, per Va pond 25 ct. Allerhande, per Va pond 25 ct. Kransjes, per Va pond 20 ct. Speculaas, per Va pond 25 ct. Ie soort Banket Alderhande per Va pond 35 ct. Paul Kaizer Wafels p. Va p. 25 ct. 4 ons Fondant Borstplaat 25 ct. Pinda Kaas (per pot) Ananas, per blik Perzikken, per blik Abrikozen, per blik Peren, per blik 25 ct. 25 ct. 50 ct. 50 ct. 50 ct. Keg's verpakte Levensmiddelen. Keg's en v. Nelle's Koffie Thee Beleefd aanbevelend, VEREENIGING VOOR Wieringen - Wieringermeer. Het Secretariaat van boven genoemde vereeniging is VERPLAATST van Pompsteeg Hippolytus- hoef naar MIDDENMEER. Telf. 23. De Secretaris, van VEGTEN. een nog nieuwe diepe met volledig schutwant. Te bevragen bij N. DE HAAN Jz. en J. LONT, Hippolytushoef. ZATERDAG 31 MAART 'sNAM. 3 UUR EEN BIJZONDER MOMENT IN DE GESCHIEDE NIS VAN DE WIERINGERMEER. Modern, comfortabel aangepast aan den tegenwoordigen tijd met een totaal verkoopsruimte van 40 vierk. M., geheel gevuld met een schat van modieuze artikelen Japonstoffen, Vitrages, Mode-artikelen, Tafel en Beddelinnen, Bedden, Dekens, Ledikanten, Matrassen, enz., zullen we vanaf Zaterdag aan bieden. MANUFACTUREN - MAGAZIJN (Combinatie Ezinga, Sneek) SLOOTDORP, Wieringermeer. FIJN KASTPAPIER, alle kleuren. KASTPAPIER MET RAND. ALLE kleuren PUNAISEN. Rollen KASTPAPIER WIT, ROOD EN BLAUW. met de PASCHEN naar DUSSELDORP en BOTTROP enz. 31 Maart, terug 3 April, retour 6. 1 April naar Antwerpen, bezichtiging der stad en Schelde- tunnels, prijs retour f 3. Aangifte bij de H.A.B.O.-kantoren of de Chauffeurs. Wü brengen voor U mede 1200 PANTALONS vanaf 95 ct. 900 Fantasie Costuums vanaff 4.75 tot f 35. 1180 Blauw en Zwart Kamgaren Costuums vanaf f 7.75 tot 37.50 KINDER PAKJES, REGEN JASSEN, DEMI-SAISONS alles voor halve prijzen. ZIET DE ETALAGE. Het is voor ons allen een zeer moeilijken tijd. Wij helpen U daar door heen Door onze geweldig groote inkoopen, zijn wij in staat het devies Ite voeren GROOTE OMZET, KLEINE WINST. Alle goederen worden onder volledige garantie verkocht. WILT GIJ DUS MET DE a.s. FEESTDAGEN, SOLIED EN GOEDKOOP GEKLEED GAAN, KOMT DAN ALLEN NAAR ONS TOE. „Buskosten worden vergoed." „Costuums voor de dikste en zwaarste personen."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Wieringer courant | 1934 | | pagina 3